Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

15 OCAK 1982 Cumhurıvet 7 (Baştarafı 1. Sayfada) tmldığmı soyledı ve 1982 yıim da Ise memur maaş katsayıla nnın 25'den 30'a çıkanlarak ka ımı goıevnlerinın ücretinde yıis de 20'lık bir artıt saglandıgıni belırtü. Maiıye Hnirani Eıdem Daruş n a Mechsi'ne sunulan ve EU nulacak oian tasanlarla ilgilı OE ak şu bilgiyı verdıİ «Avnıpa fllkelertnln çoğunda «v.ıüanao ve bizde de köUfl Terstf defislkükleri cetirecek oian katma değer vergisi kamınu ve vergı denetiınleri )le verfl tahsilatında büvük ytıarlaT •açlavacaçına inandığımu scrbest ve vemlnli mall müşavirHk kanunu ve devlet ihaJelerini düzenleyen 2490 sayüı kanutv da yapılscak defcişiklik tasan lan Knracn Meclise sonulmuş tar. 1987 yıhndın berl nygulanan 1850 aayıb Mnhasebe1 Umumlye Kanonn'nda yapılacak değisiklik tasansı ve DPncr Senna ye Kanun tasamı hanrlanmış olup Bakanlar Knrula'ndan (reç tikten sonra Yflce Meclise 80nulacaktrr.» İHRACAT GELtRLEBt Maliye Bakanı Kaya Erdem ihracst gelırlerinın arttığını 1981 programınm öngördüğü 1,5 milyar dolarlık ihr&cat hedeftne 10 aylık bır döoemde tıla «ıldığını belirterek, «deçisen pasar yspımız içinde talam ve Armp dünvasının toplam p*yı vtede 37,9'a yükselmiştir» biçimlnde konuştu. Faız polıtikasına da degınen Erdem şoyle kooustu: «Uyjrulamaya fonnn serbest faiz sisteminde önemli oian hükümetlerln beUrU bir fatı oraranı para ptvasasına dikte etmemesldlr, hükumetimiz hn ko >uda büvük özen göstermist'Paranın flyatı oian faizin uı tda etkfn bir şekilde beU. nmesl eerekir. Yasalanmısa "rc oara pivdsası (tenel olarafc banka sislemlmiıdir. Banka sıaterainln ekonomik koşullara uypun düsen faiz düzeyini belirlemesini de doeal kabul etmeh eerekir Bu arada hatırda totalraası eereken husns bankalann birer itibar müessesesı olarak ekonornlk bünvenin kaldıramavacajjı şekilde jerekpîz taiz vanşı vapmamalan srrefcidlr. Sorumsuz bir biclnide han ka sektflrunün rizikolannı vflk seltmek suretivle faiz yansı vapmalan hankalara olan cflveni sarsar. Bn de£erlendirtnelerin ısifhnda cari enflasvon hınndan a ı almayan faizin 0denmesini «ağlavacak bir UTpulama faiz serbestligi kavramına DYfnn dflşecektir. 1983 vılında etktn ralz polltikalan di£er politikalarla da desteHenecek uv CnJanmavn devam pdeeektlr» «BU BÜTCE tLE BlR YERE GtntLMEZ» Bütçenin ttlmü üzerinde 17 Dacışma Meclisi üyesi sba al dı tlk eleştırıyı Korıtenian Uyest Ertugrul Zckai ökte yapti ökte «Bn bütçe denk blr bfitçe defîldir Bn bBtçe ile hlç blr yer* ıridlleniez. nlnsnmratın bek lenttferine bo bStce İle p^van TerHeıne» dedi. ökte, 1982 yılı b'itrpsının CPIISTTPV tp^vık eden bir bütçe olamadığını sdyleverek bzetle şöyle dedi" Meclis'te elestirildi mektedirter» dedi. Bingdl Uyesı konuşmaları izleyen Mıllı Egıtım Bakanı Hasan Sağlanı'a dönerek, «Saym Bakao size seslenryorum, 1981 yılı içinde Bıngöl'de tam 30 tanr ilkokuı kapatılnııştır» dıye konuştu v'anakicale uyesı Menmet Pa mak ise, (aız politıkasım eleş tırdi. «Mevcut faiz polıtikası artak tersine tepmeje başlamış Ur. Bu a p r taiz politlkası al tmda ezilen vc işyerinl kap« tanlar karşısındaki tntmn ve umursamaz tavır Türkiye'yi çok 1TİO ( 1 «Idî kr« 'P »S ' 'cMI'ıv ^ d ' NE HALE GETtRDtLER Daha sonra SO7 aian kor.ten )an üyesi Nuri Özgöker Turk lirasınm Aınenkan dolan kar şısındaü değer yitlrmesıne de ğınerelc «Türkiye'yi 1980'e getirenler filkeyl 380 defa kflçultmüşlerdır. Atatörktn kurduçu Tıirkiyeyi poliükacılar bakm ne haie fetirmlşlerrilr» dedı Özgoker o^ığanüstu duruın ko şullanrun hep birlıkte paylaşıl ması geregı uzennde durdu ve «Yurtdı«ında bulnnan işçüerimizden pasaportlan başına 1000 Alman markı toplayarık elde edecefimiı 10 mttyar l'ra tte enerji sorumımnzu çöıeriz» bıçlırunde konuştu. «Hfikümetimiz bir savaş ekonoTnisl lcîndedir Her attı^im» mermiri hedefine vurdurmak lornndavj» Rlimlzdeki mühim matı k5T atıslarla heha edeeek dommda dejilra üretimde gtHCTTIP safl.inamamıstir Yatinm lann cellşmesi laelanamamısttr Para nntitikası rtaima bir tartıima konnsu olmu^tur Açık ve ei7.li Is^izlik süratlp artmaktadır ZH müvar dnlar dıs bor> cumtre vardır.» Denlzlı üveft tsmall Şentül Darusma Meclısı BUtçe Plan Kotmsvonunun yorucu bir çalısma vant\Sını belirterek «Koml^von 148? b>>tp<*«iinin 'vllrv tirilmesi için görfiş ve düşünce lerırj hclırtmiştı: Komıs\una core l*«2 hütcesinrie eelir tahminlerl balcımından vetersizlik sözfcnnusudur Bence 1982 bütçcslnin fonkslvnnlan acısından l«»»l hütce«(nden oek rarkı voktur.» KARNINI DOYLTlAMATtAN MEMVRLAR Kontentan uyesı Seiçnk Kantarcıoğiu. eleştirilerınde 19B2 bütçesımn memurlara, «birşey EPtlrmedlğlni» behrterek «Bütçe de\let meiTiurlarına hlçbir şev cetırmiyor 1982 bütçesi zaten karnını dovnramntan memıırlan daba da güç durum» sokacaktır» dedi Kaııtarcıoglu, Malıve Bakanının konuçmasında van odeme karamamesi ıle vılzde 33'1'Jk bir a m ş sağlanacaSını be^rttieıni hatırlatö ve sfyle dedı «Mahve Bakanı 1982 yılı Içır) Cikarılacak kararnarae ile yan ödetne nuanlanna uveulanan katsa\ının 6dan S'e çıkarılarak viiıde %'üık bfr artıs saglanacaçmı ifade ettı Matemattk bllen herkes tarafından bu oranın vözde X( de«il vözde \S3 oklıiîu hesaplanahilir » Ha^ırlanısı ^"psında MaHve Bakanlığı personehnm bütcenuı 1, 2 ve 3tlncü dereceriekl memurlarına vasaiara aykın olarak fazla mesaı hdendıfeml beürten KantarcıoSlu, büt<^vi bu nedenle «ı'marlama bir bütçe» olarak mtelendırdi Kantarcıoglu «Maüve Bakanlıjh'na bu bütçe par» Sdenerek vaptınlrmştır. Bu nvKulams nedenivle ben 1982 hutçeslne ısmarlama bütçe dlvorum. seklinde konuçtu. Bütçe tasansının büttalügü olmadıgıru soyleyen Kantarcıoğlu. «Bütçe çıkmami" tasan» lar» davanarak hanrlanmıstır» biçtaıinde konuştu. Bütçe metninin bir bütfınlügll olmadıgını da bildıren Sel'nık Kan^amog. lu, «Anayasada yer almayan Türk dili bütünlü^ine t e n keUmeler kullanılnuş Ve Anayasanm 84. maddesine aykın davrarulmıştır» dıye ekledi. ATDAR VE PAMAKVIN ELEŞTtRtLERt Bingöl üyesi Mehmet Aydar ls«, konuşmasTida devle^in geri kslmıa vörelere özel 11^1 RÖStermesini istedi, «Az eellsnıi» bölrenîn ızdırahı bilenlerin Içtn dedir. TV bilmeyen, huTdolabı tammayan insanlar devlete kü» KO^rcŞMAKTAN VAZGEÇTILER Öğ>den sonrald oturumu >önetea Başkanvekili VefUc Kitapcıgil bazı Uyelerln konuşrnaktan vazgeçtüüertni söyledl ve oturumu fcapata. Kitapcıgil Maliye Bakanı'nm eleştirüere bugün yanıt vereceğını söylodi. Merkeı üyesi Hldayet C|nr, hükümetin faiz politıkasmı eleş tırerek, «Fain yarar defil, n nrh sonnçlar verir» dedi. TJğur. hükümet Uyelerinın RIÜH ve habersiz denetiınler yapmasını önerdi ve tebdili fayâfetı içten lıkle tavsiye ederlm dedi Merkeı üyesi KSnrn Özturk ise, Avmpa'daki kırrJ ç«ATeleri kastederek, tılkenin içışlertae müdahale nıtelıginde eleştinler yöneltıldlğını belirterek «Baçbakanlıkta memorlar palto fle otorurken yenl başkentler tfire tllirken dostlanmız neredeydi» dıye sordu Ayban Fırat'ın bütçe üzerin deki genel deferlendirmesinden sonra ktirsüye gelen Merkez üyesi tsmall 4rar, Danışma Mec 11si ile hükUmet arasında eşgü düm bulunmamasından yakm dı, «Ataturkçu hükümetin hiçblr flyesi, Recal Baturalp hariç, Meclis'te dözenlenen AUtfirk'fi anma toplantısına l?tirak etmedl» dedı ZORAKt NtKAH Meclis hükümet illsküerini «Zoraki Nlfciha» benzeten Arar şoyie konuştu: «Ttirkiye'nin sskerl rejimden demokratik rejime eecti$i sby lenmektedir. Danısrn» Mecli«1 hunun İçin Irarulmnstur. Vnutulmamalııtır ki demokrasilerde teamOller. eelenekier. geniş Snera ta^ır. Şu ana kadar anlattıjhm Meclis ve hükümet Ulş kisl yenl demakTasrfi ştmdl dnı ak«attnaktadır Hflktoıet etme ilkelerinln bssmda gelen basiretln ban hakanlarda olma dıgı efirnlmüitörj. Devlet GUvenlik Mahitemelen kurulus TBsasınra buetlne kadar Meclise sıınıümamm olma sını da eleştiren Arar bu ko nuda da <Bn kannnon çikanl ması blr emri zarnridlr» dedi Arar, Ataturk'un 100. dogum yHdonümunü kutlama konııtesınin bugune kadar israf ıçınde taı ürettiğini de Ueri sürdü, a} rıca Kultür Bakarüıgı'nın Tu r rızm Bakanlığı na bağlanmasını eıeştırdi. Arar. «Vatandaşa Tu rlnn Bakanlığı nedir diye sor «anra (bulunınası gereken yerfc koyamadığı posterlerı yapan ba kanuktır), fahl? fi>at Ustelerinı onaylavan bakanlıktın diye ce vup venr Yaşam pahalılıfı ko nusunda «4rtık kemer vatanda«m beltnl değil, boğannı sıkat hale gelmlştir» dıyen Arar, Ma iıye Bakanı Erdem'ın «Vatan das knmar oynamıstın yoluıı daki demeçını «tslihsiz» olarak niteledi ve «Dfinyada hiç bİT ül ke yoktur ki. Maliye Bakanının bir beyanı He para krizl yaratılmış olsun» dedi YÖK VE YAT, KALK BORCSÜ MU? Arar, Yüksek ögretım Yasası Ue ılgıli olarak da sbyle konuştu «Yüksek öjpettm kalk boru 8n Ue baslayıp, yat bornsu fle sona ermez. Yüksek öfretiın Kannna Türkiye'de ünlversSte hayatına son verml» ve ünlverslteleri yüksek okul vapmıştır. Bu kannnun 44. maddeslnln c fıbrası öfrencilerin derslere devam etınesinl lorunlu kılıyor. Doğrn olan yol bn de£tl, öjtreneileri çalı?maya tesvik etmekte dir. Esefie söyliyeylm ki, bu ka nun Istenen sonuca vermeyecek ve defcişecektir.» 10 LtR\YA EKMEK YOK ARTTK Arar*ın konuşmasından eonra sös alan Kontenjan üyesi Mastafa Alpdündar sıta para politikasının lşçi, sanavici ve esnaf için hayatı çekilmez hale getir dığini söyledi. Alpdündar hükümetin cSzellikle dar gelirlilere çare ararnası gerektıftını belirterek «Fınncı 10 lirava ekmek vermiyor artık» dedi Kataayımn 5 arttınlmasının yeterli olmadığını kaydeden Alpdündar şoyle konuştu«Asparl ücretten vergi ahnT maktan \ azçeçilrnelidJr. Bn Türk Işçlslnın de TürkIş'in de •rzusudur. Askeri ücretin mlktan bu yıl İçin yeniden belirlenmelidir Ben bu bütçede is«zllge care olacak blr Uraf ttoremedim Okullar her yıl bin lerce diplotns daeıtrror. Am» tnı diplomahlara is bulamrvorur.. Erkm emekil edilenler bos mu duracak. Onlar da bunalıma sıirüklenmernek İçin ve ni iş aravacak ve iabli bulamayacakJardırj» IZLENIMLER (Baştarafı l gorüşmeleri baslatırken şöyle dadı: « Bütçe kanununun önemı dzennde bır tek kelime bıle sovlemeyi gereksız sayıyorum > > Genel Kurul salonunun bır ya aında hükümet, h j yanında bo .nısyon oturuyordu. Danışma Meclısı uyelerı ıse bir yanda aukümet, dığer yanda butxjs plan komısyonu tıyelerince çev rılmıştı. Maliye Bakanı Ka>a Srdem, hükumetı karşısına a larak butçe plan komisyonu uyelen ıle bırlıkte oturdu Başbakan Bulend Ulusu so] başta oturdu, yanına Zeyyaü Baykara ve Turgut Özal ı ala rai: eleştırılen dıkkatle irledı Özal ve Baykara nın sık sık fı sıldaşıp konuştukîarı gozlendı ILK GCNÜN YILDIZL^Rl 1982 bütçesinın ttunü üzerin de gorüslerini açıklayan Da nısma Meclisi üyeleri arasmda Kontenjan üyelennden Selçuk Kantarcıoğlu, ts maıl Arar ve Ertugrul Zekaı ÖSte dıkkati çektler «Sıkılmasııu ıstenen kemer ler artık vatandaşın boğazını keser hale gelmıştir» dıyen A rar, «Yüksek ögretım Yasası ile Onıversıtelenn kalk borusu ile kalkılan, yat bonısu Ile ya tılan yüksek okullar durumuna getınldığını» söyledi. Arar, iç tüzük komisyon bas kanlığnîda yıtirdjgı puanlan 3n dakik&hk eforu ile toplayıp ust sıralara bırden yükseldi 1982 bütçesinia bir yü önce kl bütçenin «savılannın değiş örilereki hazırlandığını söyleyen Devlet Personel Dairesı eski Başkanı Selçuk Kantarcıoğlu. konuşmasının ilk sozteri ile Da nışma Meclısı'nın ağır toplann dan bırisi oldugunu gösterdı Kantarcıoğlu, şoyle dedi «Sadece savılar degıştirllmiş ve çıkrnamış vasalar çıkmış gı bi gdstenlmıştır, düzerüemeler bıına göre yapümıştır. Bu sa yın Mallye Bakanının folacak, çıkacak, yapılacak) bıçımmdekı sozlerinden açıkça gorulmekte djr Kantarcıoğlu, daha sonrakı eleştınsinl şöyle tırrr.andırdr «Usulsüz olarak ödenen zam ve tazminatlarla katsayının al tından sekize çıkanldıgı, böyle lıkle devlet memurlanna hıç bırsey getırmeyen sısteme rte vam edılcuğı üzuntu ıle gorul mektedır 1981 malı yılı. bütçesı ile getınlen yetersız düzenleme jaten flyat artıçı sebebıy le karnını doyuramayan devlet memurl?nna, 1982 yılında dftha da sıkıntı yasatacaktır Mercnr lann kanuni hakkı olan yüzde 5 mevak kesintılennln zam gı bl gösterilerek avutma politi kasına basvurulması da, üzüntü yanında venmsiz çalışmaya ne den olacak ve devlete oîan güven sarsılacaktır » ISMARLAMA BtTÇE NEDtR? BUtçe poruşmelennın ilk gü nünün ağır topu Kantarcıoğlu bütceye «Ismarlama büttçe» sıfatmı yakıştırmasırjın redeni ni ise şu sozlenyle açıkladı •Esas görevi bütçe yapmak olan Maliye Bakanlığı persone line bu bütçe para karşılıgı yaptınlmıştır. Maliye Bakanlıgının personeli geçen yıl altı ay, bu yıl 12 ay öteki memurla ra verilen fazla çalışma Ucreti nin İM katı, yani saatte ikivüz lıra alarak çalışmışlardır. Tüm mertıurlara 4 8 raılyar lira olarak verilen fazla çalışma tirre tinin 3 milyan Maliye Bakanlı ğı personeline alttlr. Bakanlık taki 12 ve 3. dereceda bulu nan yönetici personel, KİT' lerdeki yonetim ve denetim Uc retleri dışında diğer karnu per sonelınden ayda 10 bin llra da ha fazla almaktadırlar. Bu tip düzenleme nedenıyle, bu bütçe yi sıpariş bütçe olarak nitelen diriyorum» Kantarcıoğlu konuşmasını bl tırdığı zaman kendislni coşku ıle karşılayanlann başında Ma iıye Bakanı Kaya Erdem'ln de bulunduğu gorüldü. Eleştiıisinin dozu üzenndekj blr soruyu basın 'bürosunda va nıtlayan Kantarcıoğlu, «eleştı rılenmi Bakanlar burada oldu gu için daha da yumuşattım ama bana vız gelır so>:edıkle rim çunkü burada söyledüderı rai Bakanlar Kurulunda da bır çok kereler soylemaştira.» MGK üyeleri (BasteraTı 1. Sayfad») mhto kartvizlt kullanarsk MGK üyeleri, Sıkı>onetlm Knmutanla n ve diğer vüksek düıeydeki sonımlulann Islmlerinl ve ntkam nüfuzlarını lstismar ederek özel çıkar «aftlamak maksadıyla çeçltll makaralara basvurduklan ö&renllmlştir. Bu eibl özel çıkar ssflanuya çaiısanlar cöriildü&unde dayulduiıında veya tesplt edildijHnde vstandaşlanmınn ve OırnUerln en yakın Sıkıvönetlm Komntan htrna kendl Mmliklerinl de belirterek telefonla veva y«nlı olarak bildlrmelerinln terektlp btr defa daha hatırtarılrr.» Mülkiyeliler Birliğinden DUYURU Mülkiyeliler Birlığl Istanbul Şubesı Genei Kurulu 16 Ocak 1982 (Cumartesi) günü eoat 10 30 da BtrHflin Istiklâl Ccddesı Sekban Han Kot 3'dekl merkezinde nıscpsız otorck toplanacaktır Müikıyelıler Bırlığl'nın tüm övelerme duvurulur Mülkiyeliler Blrtlğl »tanbul $ub«sl Yönetlm Kurulu • 34 PL 120 plakalı Dodge 200 kamvonetin ruhsatmı kaybettik. Yenisinl alacagmuzdarj eskismin hükmü voktur. tıçin Kablo Kol. Sti. • Kemah Nülus Memurluğundan aldığım hüviyet cüzdanmu kaybettim. Hükümsuzdür. Avdın KANDEMtR KİRALIK Cagaloglu'ndo möbleü telefonlu yazıhane devren kirolıktır. Tel: 72 87 68 DUYURU EGE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANÜĞINDAN Fakültemızln aşağıda bellrtilen bölümlerine 1981/82 öğretım yılında Yüksek Llsart» ve Doktora ögrencıierl almacaktır. Müracaat edecek adayların; a) Başvuru dilekcelertnl, b) özgecmışlerlni c) İlglll öğretım kurumlanndan öğrenlmlerl arasındo aldıkîarı derslerl ve başan durumiarım belırten resml blr belgeyl. 5^.1982 akşamına kador E.Ü. Guzel Sanotlar Fakuüesi Dekanlığmo teslım etmelerl gerekmektedlr B ö L0M Peyzoı Mımoriıgi Mımarlık Şehlr Plantamo Sınema TV Tlyatro Tarlhı Cevre Aroştırma Koruma ve Restorasyon SINAV GÜNÜ 10^.1982 102.1982 1021982 10 2.1982 10 21982 10.2.1982 YABANCI Dtt. (Yuk. L»./Doktora) Saat 10.00 Saot 1000 Saat 10.00 Saat 1000 Saat 10 00 Saat 10 00 BİÜM SINAVI (Yüksek Llt.) Saat 14.00 Saat 14.00 Saat 14 00 Saat 14 00 Saat 14 00 Saat 14 00 OÛZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (Basın I: 5342 10011) 383 BURSA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK TURİSTİK OTEL VE KORULUK m/ Sakarya/Sapanca Mevfcll Kumbaz Clnsl Turıstık Otel ve Koruluk Muhammen Yıllık Klrası T L 2400.000 TL Geçicl Temlnatı TL. 480.000TL Yukando yazılı Soponca Gölü kenarında kaln Turlstlk Otel ve Koruluk hlzasında yazılı muhammen bedel üzerinden genel ve özel şartlar uyonnca 1 şubat 1982den 31 aralık 1984 tarlhlriB kodor açık artırma usulü Ile klrayo verllecektir. Ihale 20 ocak 1982 carsamba gunü soat 11'd« Bölge Müdurlüğunce yapılacaktır. Acık artırma Ihaleslne Iştırak etmek Isteyenier oedcl teminat makbuzu. Ikametgah belgesı ve kımlik kartı Ile blrllkte bellrtllen gün ve saatte Komlsvondo hazır bulunmalon, şartnameler. calışma flün ve saatlerınde Bolge Müdürlügümuzde görüiebliecegl gibl, Idare Ihaleyl yapıp yapmamakta veya dllediğıne yapmakla ve en uygun bedeli tesblrte serbest oldugu ilan olunur. (Basın: 10136) bankerin tespıt edileeek mal (Baştarafı 1. Sayfada) cektlr. Eger blr bonker bu ka varlığindan alacakları oranında yararlanması icin daha önnuna gore tasfıyesıni isterse ce banfcerlerin alacakiıları takanun hukmündekı kararnome ntn nesrlnden itlbaren 15 gun rafındon konulmuş hacizler hü kumsuz sayılarak maüarının ta Içınde gorevll mahkemeye bo* mamının taefıye ed Imesl ve bu vurduğunda bu mahkeme tast' suretle blr kısım clacaklıların ye yapılmasına karar vereblle bır kıs;m alccogını alınca tHcektlr. Blr başka yol İse tastı gerlerinm hiçb.rşey alamamayeslnl Istemeyen bankerler haf ANKARA, (Cumhuriyet Büro'orı onlenmıs olocaktır. Alakında lcra ve iflas kanununun su) Cezaların Infozı hakcckicrını suresınde blldırme177. maddeslndekl şartların kındakl 647 sovılı kanuna bır m:ş olanlar tasfıye dışında kadoğması hallnde alacaklarm madde eklenmesıne ılışkın to Irc ''ır Bcnkerîere borçlu oisteml uzerine mahkemece tas sarı Danışma Meclısı'ne sulan k rüsrln bankerlere ait mal fiye kararı verllebılecekllr. 3 nuldu ları eüerınde bulunduran kiçiyol şoyledır: Başbakanlıkço Danışma Meclisi Adolet Kolerin bun'srı tasfıye kuruluna gorevlendırilecek veya sermamısyonu nca kcbuı edıien me! büd.rmek zorunda oidukları ye plyasası kurulunun talebı ne gore «Öiutn cezasmı gehukme bağlonmışti' cksı ha'de rektıren bır fiilden dolayı Tur uzerine mahkemece tasflyenin cezai sorumluiuMar olocokkiye'ye ladesl istenen ve bu başlatılmasınc karar verilebile tır. cektir.» lunduğu ulke mevzuatmda bu Bu kanun hüknninde k»rsrw Resml Gazetsde dün yayıncezanın olmamosı veya tatname vürurlütârden önce doflanarak yürurlüğe gıren kararbık edılmemesi sebebıyle orrn şolnn aJacaklan kapsamına narne uyarınca tasfıvsye tabi lum cezasının infaz edilmeme almıstır. Bnndan sonra para ve« si kosuluyla iadesi kabul edl Utulan bankerler ılan veremerenlerin doğacak nzikolan göre (Baştarafı 1. Sa yecek ve reklam yapamavasİArak muaraelej'e firi«mıs olalıp gercekieştırılen kımse hak guvenca altına o'mak istıyo1 C3k Kararnameda cezalarla ı cakları sebebiyle bu karann gek.nda mahkemsce hukmoluno ruz. B.zım ıçın onemlı olan gılı yer alan hukum ıse şoy tird'ği öze! hııkumlerden yararcak ölum cezası yerıne mueb b:r goruş daha vardır, blr K«lanmayacaklardır.» le bet hapıs ceıası» venlecek mal.st Anayasa hazırlamak ısMalıye Bakanı Kaya Erdem «Bu kanun hukmunde karartıyoruz.t yaptıkları bankerilk Işlemlerl namenln ongörduğu hususlarIrmak, cTurk halkı yakiaşık nsdenıyle vergl mükellefıyetl da gerçek dısı bsyanda bulu80 yıldır istediği pcrtiyı buladoâan bonkerlerden vergı cenanlar, beyanda bulunmcktan mıyor. Genelükle burttor yazası, gecı^me cezası g bi cekacınanlar ve bu kararnamebancı formuller» gore kurulnin yürurlüğe glrmesinden son zalar alınmayacağını söyledı. ırtuflordır ve basanlı olamadıra mallarını kaçıran veya kalar. Ayrıca bizim liderlerlmlz cırmoyo teşebbusie bulunanlar hoşgörülu değlüerd; Karşılıktstaobul Haber Servisl (BaşUralı 1. Savfada) Işl^rak edenler lı cntipatilerini örgütlerlne buTurk Ruh Hasıaları Reaâaptas ıle bu fillere ve bu kanun hukmundekl ka 25 bin lira psra cezası da veril laştırdtlar. Bu nedenle partlyon Derneğı, ruh hastaları yararîi rarnamenln ilglll maddelerıne ler lyl Işleyemedller Bu do nna, Taksım Marmara Etap İZMtR Ege Ordu ve Sıuymayanlar hakkındo 1 yıldan zamana ihtıyac gösterlr» goru Otelı'nde yarın blr kermes dukıyonetım Komutanlıgı Aszenlıyor. 5 yıla kadar hapls cezosı uvşünü eavundu. lıderler konukeri Savcılığı ıkı sağ gorüşlü Ruh sağlığı konusunun, günügulanır. Bu kanun hükmündeki kişi hakkında olum cezası ıssunda da, «100 yıldan berl IImuzde onemıni korumasına rağ darierlmlz ksndl oralarmda cokaramamed» yazıtı diğer yutedı. men ülkemi2de gereken llgıyı tışmışlardır Slmdiy* kadar kumluluktere uymayanlar hakAskeri Savcı idıanamede Bügoremedığını belırten Demek llderlerie kotü deneylerimlz ol kında 500 bin llradan 2 mllyon lent Kara ve Veıi Bozkurt'un Başkanı Faruk Bayülken, ruh MHP ve onun yan kuruluşu odu. Şlmdlye kadar bolkın »uliraya kodar oğır para cezcsı hastalanru iyıleştırip, topluraa lan ÜGiyyi paravan olarak kul münun sevd'ğl, Istedlğl tek II kazandırmak ıçm kurulan deruygulanır.» lanarak çeşit'i oldürme, yaralader Kemal Ataturk olmuştur Erdem, bankerlenn mal var ma. bombalama ve kurşunlama neğın, bır çok hastayı, uğraşı O bir partl kurmustu. Ama ken ve rehabılıtasyon tedavılerı ıle lıklarını çeş.tlı yollardan başeylemlerınl gerçekleştırdikleri dislnden sonra gelenler aynı tüketıei konumundan, üretıcı kalarma devretmek yontemıyılen surmekte düzeyde değ'ldl Ben de bu duruma getırdıgmı. kermesde le borctan kurtulmak içın yaDEV • YOL DAVASI partinin mensubuyum ve ilk has+aların ceşıtlı urunlenmn pabıleceklerl köîunıyetli IşlemADANA C 7 sanıklı Adana 7 sergüeneceğını bıldırdı. bakanlarından birisıyim» deDevYol davasında, geçen paler bulunabılecsğını belirterek di zartssı günü ışkencs gbrdükleri konuşmasını şoyle surdurdu«Bizde de democo|l tüm ge«Bu kanun hükmündeki ka nı one surerek «proresto» ama cıyla kımlik bıldırımırde bulun H kalmıs ha'klarda olduâu (?lrarnamede valandcşların ala rrayan 150 yı aşkın sanık, dJn w ı hüvuk blr güce »ahlptlr» caklannı odememek İçin mal kü duruşmada kımlıkleuıı adlven Irtiok h"z!rlcnacck ovarlıklorınt ceşltll yollarla baş çiklaclı.Rr Idam ıstemıyle yar nayascnın lcerıği konusundakalanna devretmek sureiıyle gılanan Yaser Hinrş, mesİEkkı bir soruva <ia şu karsıhcjı le ılgıli soruyu yanıtlarken borctan kurtulmak icln yapılcn «Derrirnclyim» dedi Diınışna erl ANKARA, (Cumhuriyet Bükotu niyetll işlemlerde, vatanvargıcı soruyu yınelerken sa«İlk önce sosyal temellere rosu) Türkıye Işcı Erneklıdaşların zarar gormesıni on'enüc yıne «Başka bir mpsleğim dayanan, «osyalist de^SI, sos leri Cemiyeti Başkanlar Kurumek icln lcra İflas kanunu hu >ok. Mesleğim devrimcilik» dıyal temellere dayonan btr d« lu 16 ocakta Ankara'da topkumlörine paralei olarak ban ye tekrarladı. Dığer bazı sanıi mokrasl kuntıak istlyonız. Bo lanocak keıie yoneticllerl, denetcilerl, lar da, mesleklennl «Devrimns qfirebu Atoturk Anayasası SSK Genel Mudurluk saloeşlerl, usul ve furuğunun mal ci» olarak nıteledıler. Duruşnın da temel çızqısld!r H»rşey nunda yapılocak toplantıda Işma, ıddıanamenm okunması ılarını bu kanun hükmündeki holk lcin yopılmalıdır Geçlcl çm 26 ocak tar.hıne bjaküdu cl, emeklı, dul ve yetlmlerın kararnamenln yayınından geriolmamalt ve dlnl polltlkaya aceşltll sorunlor, ele alınacak TKP DAVASI BAŞLIYOR ye doğru ikl yıl Içlnde 3 delet »tmeme'ld'r Blzlm tarlrıtml • Halen 78'ı Adana Askeri receye kadar akrabalarıyla yap zln blr yanı da kötü nolltlkacıtıkları bedelll v« bedelsız de Cezaevinde tutuklu bulunan 88 nm d'nl polltlkcva alet etmesanıklı Adana TKP davası buvlrlerl beyan etmek mecbur,ye«Idlr Blzlm lalk"k'en anladıaı gun 2 Numaralı Askeri Mahketlnde tutulmuslardır » mız *>u demt»qonlann sohlo ol mede başlayacak Erdem, konun hükmündeki tSTANBUU (a a) Orttu esduâvı tabunun eüerfnd^n alınki MiUetvekillerinden ve Medekorarnamenin yayımı tarıhın 28 İD VMU 2 DAVA BAŞLITOR masıdır Umanz kl ho'k bunu İSTANBUL Turklye Koniyet Gazetesi sahıbi Feyri den sonra da bu mallann el nlhoyet an!avocclr»ır Türkler Boztepe dün tstanbııl'da oldü değlştlrmesının hükümsüz sayıl münıst Emek Partisi üyesl 26 tabll kl, Müslüman blr holktır kışınin yargılanmosına 1 numa 9 ve 10 dönem milletvekUiği dığını söyleyerek «Bu gıbı ışAraolardan cok doha Müs'ögörevlennde bulunan Feyzl rah Askeri Mahkemede, THKP lemlera teşabbüs ve gerçek mandır Islam. Araplardon oec Boztepe 73 yaşmdaydı C Halkın Devrımcl Oncülert dışı be/anlar cezal müeyyıde m'stlr, ama TurVler tart^ındort Fevzi BoztepeYm cenazesi adlı orgüt uyesı 91 klşının yarlero boğlanmıştır» dedı. dünvavo vovılmntır Mîlyon16 Ocak cumartesi Rtirü ö*le na gılanmasına da 3 Numaralı As Erdem söyle devom etti larla Vlvona onlerlne kodor rnazmdan sonra Eyüp Sultan altml», blrkac yözyıl Bolkan«Herhangl blr bankerden ala kerı Mahkemede bugün başloCamıinden kaldırılarak EyUp nacok. Mezarlıgı'nda topraga verilecek. cağı olan butun clacaklıların l«r<Ja l«1»m'.|t v»rle«ml«l|r» TKEP davasında 3 kişınin. THKPC Halkın Devrımcı Önculeri dovasında da 25 sanık KtMYA MtHENDtSLERİ lcin 146/1'e gore idam cezası ODASI ANKARA ŞUBESİ Istenlyor GENEL K U R I J I A ÇAGRI İLANI 119 DtSKTtMN • Kimya Mühendıslerl OdaTAHLtYESt ÎSTENDt sı Ankara Şubesi 7. dönem Ola# DÎSK datası dışında tuğan Genel Kurulu 31 ocak 1982 tuklu bulunan 119 DISK ve günü saat 10'da TMMOB topbaglı sendikalar yoneticileri ile ıantı salonunda (Konur Sokak 1 Kurumumuz ihtiyacı olan bir adet agrandisör kspaişyeri temsücılerının tahliyesi No: 4 Yeruşehir Ankara) asa lı zarf usulU teklıf almak suretıyle satınabnacaktır. lstendi, bır tedbır olarak venğıda belırtilen gündern uyannlen tutuklului: kararmın, cezal 2 Bu ise aıt şartname TRT Kurumu Genel Mudürca toplanac&ktır. Sayın uyelenıteliğe donuştuğü savunuldu. lüğü Alım tkmal Daıresi Başkanlığı «Atatürk Bulrimizta katümasını dileriz. van No 181 Kavaklıdere / ANKARA» ve TRT îstanDÎSK savunma avukatlan taSaygılanrrazla, bııl Bölge Müdürltiğü Harbiye / ÎSTANBtTL» adresrafından tstanbul Sıkıybnehm 6. DÖNTîM YÖNKTÎM lennden 200 TL. karşılığınâa tembı edılır (ŞartKomutanlıgı Asken Mahkemesi KüBUlü nameler posta ile gbnderümez.) ne sunulnıak uzere Savcılıga GÜNDEM: verilen dilekçede, tutuklu sa3 Teklıflerin en geç 2R 1 1982 günü saat 14.00'e kadar 1 Açüıs ve Başkanlık Dinıklann DISK'e baglı sendika«TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak Müdürlüğü Pavamnın secilmesi, 2 Çalışlann çeşitlı kaöemelennde gön s Caddesi No 15 Kavaklıdere / ANKARA» adresima raporunun okunması, 3 revli olduklan vurgulandı, bane makbuz mukabilı teslım edılmesi veya ıadeli taEleştiriler, yarutlar. aklama, zılarmın hıçbır donem yonetım ahhütlü olarak posta ile göndenlmesi gereklıdir. 4 DUek ve önerüer. 5 Sekadrolannda gorev almadıkla4 Postadaki geeikmeler dikkate almmaz çimler, 6 Kapanış. n, ıddia edıien suçlann karut5 Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi degildir. thalelanmasmuı mumkıin olmadığı yt yapıp yapmamakta serbesttir. öne sürüldü İ L A N (Basm: 10226) 348 19 MAHKUMİYET İSTANBUL 13'ÜNCO KONYA Sıkıyonetim AsSVLH HUKÜK keri Mohkemesı'ndg 29 araHAKtMUGtNDEN lık ıle 8 ocak torıh'eri ara910/138 Tereke, smda yargılanan 19 sanığo MUteveüa Mahmut Ne114 yıl hapıs cezası verıldığidim Reşıt Puiat tanzün ettirdiğı vasiyetnamesi üe Sa Sıkıyönetımco acıklandı liha Talıye Pulat'ı musaleyh Adam oldurrne, oldurmeys tayin eylemıştir. teşebbus, sılah taşımak. örAdresi meçhul mıraaçtgul uyesı olmok guvenlik kuv lardan Ahmet Hamdi Akpu vetlerlr<? sı'ahla knrstlık verl a f m ışbıı ilan tarihinden mek af'ş asmk aıbı suc'arlöbaren blr ay içlnde 1Üdan mchkum oHnlor sunlar: razı varsa bildirmesl, aksi AĞCA'YI SAKLAYANLAR nalde vasiyetnameyi kabul AN'KARA Mehm°t Alı A'îetmiş sayıiıp tenfızine karar venleceğı ilan olunur. OOCSOlOr 2 ccxl0 ampul ca'yı cezaevınden 1açt'ktan 11.1.1982 sonra Ankara'da saUadıkları 1 ampul = ] g metartuzol ıddıasıyla haklorında dava aTMMOB cılan Mehmet Kurşun ve MusELEKTRtK Mt5HENDİSLEKt O n O O l O T 10 tablet tofa D'kici'nın yargı'nnma'rrıODASI ADAN4 BÖLGE 1 lablet = 0 5 g meiamızol na AriKara Sıkıyonetim KoTEMSILCİLtĞÎNDEN mutanlığı 2 Nolu Askeri MahCORLUTON 1 cc x 3 ampuı DÜTURD kemesı'nde devam edı'dı • Bolge temsüdllgimizin X 1 ampul = 25 mg progesteron Olagan Genel Kurulu 30 ocak Duruşmada sanıkların sa1982 günıi saat 10'da bölge tem VİTABİOLK20.ablet vunma avukatlan, ıddıa edisılcıligımizın Kolordu Cad. Balen sucla ılgıli olarak müvek1 lablet 10 mg Dtasetomenafton n ş Apt. D Blok No: l'deki lokıllerının emnıyette alınan |fakalinde aşağıdakı gündemle VİTABİOLK Iccx3 ampul deleri dışında hıcbır kanıt buyapılacaktır. ] ampu! = 10 mg Dıasetomenafton lunmodığını one surduler va Adana. G. Antep, Hatay, Içel, ?anık'arın tahliyeslni istedıler. K. Maraş, Adıyaroan illenne Mahkeme tohlye tcleplerınl PENTAZ0Llccx6ampul kayıüı üyelerimıze duyurur gerl çevırdı 1 ampul ^0 1 <j pcnlamctıien tctrazol Oda kimhk kartlan Ue kaülVECİHİ TİMUROĞLU malannı önemle anımsatınz. «Seslmiz» deraısnde Cıkan YÖNETIM KCRULTJ «Diksion ve şaırin yazgısn od GÜNDEM: 1 tablei = 340 mg Dıhıdroksıalümmyum 1 Açüış ve Başkanlık Dft»lı yazısından dolayı hakkınsodyum karbonat. m seçiml, da dava acılan Veclhl Tim"r3 Saygı duruşu, oğlu dün Ankara Sıkıyonetim 3 Çalısma raporunun okun1 c c x l ampul 1 ccx2 Komutanlığı 1 Numaralı Asksması, görüşülmesl ve Yö1 ampul 40 mg rl Mahkemesl'nde yorgılondı netim Kurulu*nun aklanGentamısın baza eşdcgcî Gentarrasvn sulfat Askerl Sovcı duruşmada. Ve ması, rlhı Tımuroğlu'nun «Sabahat4 Oy sayun kurulunun »eİE KİMYA EVİ T.A.Ş. tln All ve Nazım Hlkmel'in ynçimi. .Ibtahtm ttcm 'Utayatj sal o'mayan şilrlerini ömek 5 Ybnetta K. üyeleri. Ue FABRİKABı TOPN«Pı • İBTANaUL alarak komunlzm pro^ognda oda merkezine katüacak sı yaptıgını» ıleri surdu Dudelegelerin eeçlmi, rusma başka bır gune erts6 Sonuçlann açıklanması, lendi. 7 Silekler ve kapazus. Idamlıkların yurda iade edildiklerinde cezalarının müebbete çevrilmesini öneren bir tasarı verildi Bankerzedelere Sadi Irmak RUH HASTALARI YARARINA BİR KERMES DÜZENLENDİ Erzurum'da İşçi Emeklileri Cemiyeti Başkanlar Kurulu 16 ocakta toplanacak Eski Milletvekili Boztepe öldü Türkîye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden Saym Doktor ve Eczacılara S t O m H İ 4a taoiet \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog