Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

hurıyet 6 15 OCAK 1982 >İSK DAVASIJDDİANAMESİNİ YAYINLIYORUZ 5ılSK"!n 6. Oenel Kurul kororlonn>n ınceıendlğl Wdıor>ame g II böl'jmüfide DISK'in grev hokkının toplu aözlesme dui boğlı oimaksız n tan nnas ıGeneı grsv, dcyanışma uyan grevl süreli grev ve benzerieri » ıs'e^ıerı uzerır ruluyor B j konuda ozet'e şu degenendırn e ycpılıyor Toplu sözleşmelere bağlı olmaksızın (gene1 grev dayans re.l uyarı grevı, sure i grev ve benzerer) gıbi hakiarın nasını sağlamak lcin mücadele yapılmosı iscMerın eko, sosyol ve kultürel haklonrtn korunmasını değıl, ancak, »Iso belil bir Ideoioflnln gudumünde beliı bır orr.aca yookjrok meşru blr hakkın suılstimaiıni teski, eder. •ertel grev, uyan grevl dayamsma gr»vl ve sureii grev , hoklı olarak yasalanmızca kobul eaılrremış ve yasa rev olarak suç scryılmıstır Çunkü bu tu grevler rnohıyetıbariyle Işçılerin ekonomlk, sosyal, küfture; yonlen ıls ı! oez. okat, bu tür grevler, Morksist Lemnist Ideoiojınln bir u olarok hükümetierl yıpratmaya, devletı cokertmeye yösrvosal omaçlıdır.» GÜCBİRLIĞI REJIME YÖNELİKTİR.» Jdkmamede «Demokrotik güelerle gücbirllğl» Istenen 33 5 Genel Kurul üzennoe yapılan değer 8K! rme ıs« şoyle YÖNEriM KURULU KARARLARI esosto Marksist Lenlnrtt sımf parttslnln teşktlotianmas>no, Sırrf ve kitle sendıkacritğımn l»e Marksist Leiınist serv dlkol örgüdenmeye matuf bulunduğu da aynca blllnen bı keyfiyettir Genelde iltegaütede, (dsTiokratık merkezıyetc lık> tlkelerl ile teşkıla"anmasını geliştirmiş perde orkosındo mevcut bır sınıf pcrtısı gıj'enırken, sendıko. foa'ıyetlerı le konfeterasvon kısves< altındo kendıierıne zah.rı legal blr oorunum «rr^ey» çalıstıkîarı, koraıîarının mahlyet ve nıteliğ nd°n an asıl.^n'< adır, Tum bu acıklama'ardan DISK'n Marks s« Lonını^t yasa dışı bır ö"3"t olorak kendı mıhven etrcfındo sosyaiıst . tın bırliğını saglayıp devrim yoluyla metfcut cmoyasat yıkarak, p'oleterya dîktatörluğunu kurmak amtjcıno yonehk faalıyetierlnı surdurduğu anlaşılmakîcdır » idfıar'aTiede oice 5 Genel Kurui sonrası yaDilan Yonetim Kurullarındu u'ırsrrıs karclar ırce enivor 5 Genei KurUun (proletorya dıktotör.üğu oıduftu one surulen ılkelerne uygun oduğu bıldırıi/or r*Pnın ıkt'daro geİTesırm desteklsTnes yolun Ç Ç DISK mıiıveri etrafmda toplanjbnası, DISK'in öncülüğünde savaşım veriimesi istendi. 5 3 daKİ Yonetım Kurjm ka'onno 'lışkln olarak şu dpğerlendırrı» vapılıvor «CHP'nin DISK in görüşu istikametlnde v* DISK'tn l(kel«nnı benımseyen bır parll oidjğundan degll, orcak sosycl d»mokrat nıteıik!. bır partmin iktıdara gelmesınl sağlamak suret'vie, DİSK'in iscı snıfı büımı bdımsel sosvo'zm 'ke'erı dojrultusundo y«ni mevziier kazanacagı ve demokrai.k yenl ot'lımIgrda bulunacağı tasorlanarak bu kararın alındıgı anlaşı'maktodır» Idöıonorreda 16 eykjt 1976 da yopflan genel yae eylemı ısa, devlets karşı scvaş tionı olcrok n.teienıyor «Yonetlm ve Yurütme Kurullan arafıpdan karar altına olıntp gercekleştınlei bo tur grevler Marksıst Leninist ldeolo|ınin bir unsuru o'crak hukumetlıri yıpratmaya, devletl cokertmeye yoneilktir sıyosa» amaçlıdır. Hurrtyetcl, porlomenter, demokratik blr slstem ıdnde 'ktJdara gelmıs b'r hukumet, sankl halktan yana değllmış gıbi, halktan yana Blr 'ktıdann kurulmasına kadar, devletı hedef!«ye« bu eylemlerin surdurutmek Istenmesl, DISK ın amacınm ne olduğunu ve nereye varmak Istediğıni açıkco ortoya koymc^'cdır. Kurulus tuzuklen ıle Marksist Lemnist ıdeolo|ıyl benımMmış ve sosyalist bir duzenın kurulmasını amac edınmış bulunan DİSK, halktan yano bir iktidar deyimi ıle, ıclerınde komunlstlerın de bulunoccğı llerl demokratik bir duzenl gerceklastlrecek olan bir devrim hukumetinı veya sosyaiıst devrlmm gorcekiesmeslnde Kopru olabi'ecek bir hukumetin ısbasıno gelmeslnl kastetmislerdlr » 1978 • 19S0 DÖNEMİ KARARLARI DISK 6 Geneı Kurtılu l!e 7 Genel Kurulu orasında gecen Yonetim Kjrulu korarlannın verllmes nden sonro ıddıonamede bu kararion ı değerlendınlmesı âzetie şoyle yapılıyor 6. Genel Kurulda ahnan cephe kararında olduğu gibi, sosyalist hareketin birliğinin sağlanması hususundaki 7. Genel Kurul karan ile de, tcraelde devlet r e Anayasal Devlet düzeni hedef alın mıştır. ) 5 DrSK davasmm bieyicnerl araetnda konumkırmı en fazia yadsiyanlar •anık yokınlon Çok bOyfik coğunlu^u l»ci kökent! al!e<ten •», anne v« yakm akrabalar, »avunma İle savcılık arastnda sürup glden lartışrnalardon hiçbirşey anlıyomıyoriar. Oysa gelısmelerln sanık yakmları Idn n» anlam taetdığını en çok onlar ogren mek Istlyorlar Bu nedenle de blrşeyler bıiebıleceğıni duşunduk len kimseler» rastlodılcr mı durmadan «orular yoneitlyorlor. Sanık yaknlanna durusma başladıktan sonra glns tznl venlmediğl Içln, oturom «• öğ\m\ aroJonnda da Mnoyı terk edemiyortar. Durusma araian, durusmonm tartışnıaJan yorumiamolarla geçiyor Hemen sonıtmo» gerektr kL Içcl stnıfı bu tylemlerde nekime korsı butunlestirilmek rUenmektedlr? Suolln cevobt olizm Içln Apayosal devlet duzenıne Vars , otocaktır ararda düsunme ve örgütlenme özgüriüğünu kısıtlodığı cesiyl» TCK 'nın 141, 142. moddelerının katdınimam ve ve onemll blr demokratlk güc olarak CHPtf N» de gOeI yapılmosı doğruttueundo eytem kHnd» olunmoei leteniörüiecegl üzer» korann özönde, Işcl »ınıtınm ekonomlk. ıl. kultürel hakian degıl, fakot Marksist Lentntet dokirtlyanan sosyallzm ozleml yotmaktadır «syallst blr örgut olarak Işcl sınıfmın devrtmcl pfatlfll • •mıfsal gorevin ifa edılmesl ve bunun Idn llertai, yurtsefemokratlk gucler olarak nitelenen Marfcsis» • Lenmtst dü>yl benlmsemlş orgutlerie guç blrllği o'uşturarak eylemrönelinmesl, Işçl sınıfmın ekonomık, sosyal, kultürel hokn korunmasına değll, ancak blr sureç ıçerstnde Ihtilalol mleıie, bütun kuruluşlanyla anayasal aeviet duzentnt tip sosyalizmın kuruknasına yönetık blr harekettr kı Itlbaria 33 Nolu karar Marksist Leninist duşüncenln a gecırilmesi, değlşlk bir deyımle Morksısı Lenınıst teı, devrlmci yoldan pratlğe uygulanmasının yol ve yöntemteepit etmektedır. lu nedenl a karar devlete yonellktir Refıme yonellktlr » L VE 6. GENEL KURUL ddianamede daha sonra 5. Genel Kurul ve 6 Genei Kuı yapılan konuşmaların bantlardan ozetleri sunuluyor 6 1 Kurul'da yönetlm değişıkliğin» yol acan UDC 'artışmadeğınılerek şu değeriendırme vopıtı/or lAncok hemen belirtitmelldlr kl taktık ve strotetfde cykla beraber tüm konuşmacıların tum delegelerln netıce aynı a>nacta birieştıklerl görulmektedır Ayn, ideolo)lyi besyen konuşmocı ve deiegelerin otak amac'annın ,ıscı sı "Illegal bir işçi sınıfı partisi durumundaydı» manm DİSKIn partl hövtyetfnln llon edlilp edl!m«meslnden Ibaret olduğu savunulan iddianomede. aynı konuda daha sonra şöylo denilıyor «6 Genel Kurulda ahnan cephe kararında olduğu gıbi •osyalist hareketin blrlıglnln sağlarması hususundaki 1 numa ralı 7 Genel Kurul kararı İle de, temelda devlet ve onoyosci devlet duzenl hedef alınmıstır. Bu rtltellğ! ltfbariyl« sosyaHst hareketin blrl.ğl karannın Cephe karannın daha etkin bır şekllde kesin ve kctıcı olarak hayata geclrilmeslni sağlayarak sosyalist Ihtlla* surec'nîn hız land:n!mcsmı ve bır an evvel sonuca ulaşılmosını istihdaf et tığı ack blr »ekiide anlasılmaktadır» BURJUVAZİNİN SALDIRILARI Iddıananede 7 Genel Kuru! un «Burjuvazınln soldırıları» bos'ıklı 2 numaralı ka'an ıse şovıe değer'endırıı^or «Ekonomik • polıtık mücadele ılkesındert kaynaklanan Sov yet ldeo!o|lsıne uygun blr kuraldır Bu kararda behrlenen hususların, llk bokışa Işcl sinıfının •kononk hok ve ıs'emlenne toalluk ettlgı «osyclıst bir gaye gutmedığı Inlıboını vermekte fse de, kendi goruşlen acısından dsmokrotık hcreketler olarak nıtelenen bu istemlerin, İscl sınıfı nın sosyalist mucadelesl İle yakından llgıü olöuklan ve rnuayy6 n sartiar altında onlarla birlıkte kap!taltzm,n gucünun za yıflıyaeogi ve demokrorlk devHfli* goturen muşterek blr eeryan hallnl alacoğı Sovyet Weok)|telnde benirns«nen muhlm blr kuraldır Aynca bu İstemlerin açıkianış ve vurgulanif blçlmlerlne göre bur|uı/ozlnın, dolayısıyla eeımaye sınrfının. Işcl sınrfını ezlp sömurdüğü ve bu saldırganlığını devam ettlrdığı blldlrilerek, anayasal devlet düzeni kötulenmekte ve Türkiyenin emperyallzm Ie daha da butunleşmesının Turkiye'nln NATO'ya, ıkıiı anlos.Tialaro bağlı clmasından dogduğu Imajı verllerek, NATO'ya, usltre, ııklı anlaşmalara, notron bombasına kor?ı c>kılnası <cın sçl sınıfmın tum Ilerici ve demokratik guclerle etkın va kalıcı .nucadels vermesl Istenmektedır» DEMOKRATİK MERKEZIYETCILIK iddıonjmede 7 Genel Kuruiun 3 noiu korcrı olar «Demok ratlk merkezlyetcılik» ı kesırin sosyclıst horeketın bırlığının DISK etrafınd" sağıcnmcsı anacıno yonelik olduöu savunulu yor. özet e şu goruşlere yer verılıyor fSosynlıst horeketın bırllğlne yonelık (demokratik merkezi yetcılık) l'kesi İle, (Sendikal eylem bırl ğıne) yönelık (Sınıf ve 'cltle sendıkacılığı) llkelerlnfn, temelde Marksist Leninıst ilke lerden kaynaklandığı, her Ikı temel llkenin de ovnı amaca yonelık buluoduğu bılınen blr gerçek olmoklo beraber, sosyalist hareketin birllğine yönelık (demokrat k merkezıyetcılıl') ilkeslnin Ç £ Muhtelif sol siyasi partilerin işçi sınıfına ve DISK çatısı altındaki işçilere sahip cıkmak istemelerine hrsat tanı madılar. 5 5 Sınıf ve kitle sendikacıliçının Marksist Leninist sendikal örçütlenmeye matuf bulunduğu aynca bilinen bir keyfiyettir. 5 5 Sncülöğunds sosyalist devritnl gerceklesttrerek, Işcl smıIdarma dayalı proleterya diktatorluğunu kurmck ve gıdeıınıtsız toplumu yaratmak olduğu ve DlSf C Genel Kurun bu hedefe ulaşmak lcin yapılacak mucadelenın metod ontemlennın tartışıldığı bır forum haline donuştuğu anlas bulunmaktadır * ddıonamede Kemal Türkler grubuniın savünduğu Ulusal jkratiK Cephe (UDC) l'e, Abdullah Baştür* grubunun saugu ve Genel Kurul kararı haline gelen «Cephs goruşu nda temelde hlçbir farkın olmadığı» savunuluyor Şu sovorı ıyor ıKuruiuşundon itibaren lilegaliteye burunmöş okın DISK 5. ı| Kurulu'ndan Itıboren başlottıgı devleti ve anayasal devuzeninı yıpratmaya yonellk hareketlerlnl 6 Genel Kurul'da ı kororlorla, daha da hızlandırarak, sosyaiızmm ilk aşaolan mılll demokratik devriml gerçekleştirmek ve sosyahtilal surecinin son aşamasına ulaşmak ıcin, devlete karşı ıe! eylemtere donuk, savaşım cepheslnln olusturulması ıls demokratlk platform çalışmalanna başlamış ve kendı bo>rınde tafsiıatlı olarck izah edıldlğl uzere aynı amoc dogsunda 1 5 1 6 Hazıron olayianno devam nıte'ıgi taşıyan, I dlremşı 20 Mart faşızme ıhtar ve 30 Nisan S80 eylemlegerçek'oslırerek Marksist • Lemnist •htılald kımlıgını ortaoymuştur s ? GENEL KURUL Iddıcnamemn ılgıil bolumlennde vonetınıi Geneı Kurul a ugu karar tasarılon, Genel Kurul da soz olan deiege ve ıklorın konuşmaları. alınarı kororior o r kısm aynen bır ı do ozet olarck verıldıkten sonra aşağtd 'k| değeriendırre gecılıyor tDiSK yonetimınce tespıt sdılen, kongrenın Jt ve yoğun çalışmasının ustaiıkla uzerın« çekıidıgı temel ! rlar tasiagındakı (Sosyolıst Hare<etın Br ıgı)ne aıt 1 nuılt madde, DISK'in Marksist Lenınıst fonkaiyonlorla teçhız niş bir (Işcı Sınıfı Partıs ) oldugunun zımr.en bır defa daha ruz ve tescilının ıfadesıdır. Çunkü Marksist ogretıye gore, lomik v e polıtık mücadele ayrtlmaz bır bütun olup ekono polıtık mücadele örgutü Ise (Işcı Sınıfı Pcrt'Sitdir Buroda ortaya Cikan mesele, DISK'in sıkı sıkıya sarılmış «Alınan tum karariarda, basına ve kamuoyuna yapılan oçıklamalarda, hurrıyetcı demokratik, parlamenter onayasal devlet duzenlıiın gereğ olarak devletfn sosyaliıgi prensibı iolnd» uygulanmakta olan sermaye ve mulkıyet esasma dayalı kocuolıst ekonom' sıstemı somurunun emperyalızmın, fasizmın k".r'qı olarak sergılenm s ulkenın ıcine dusuruldugu bunalımın «n buyuk amill kendilert olduğu halde, bu bunalım, Idore eoenierln de, edılenlenn de ıktıdarın da, muholefetın de, işvercrın d», ışçinın de mevcu» duzenden artık memnun olomavocagı boyutlara cıkarmsk ıcın gırlştlklerl her turlu yasa dışı foalıyeilerl, ışcılerın emrkcılerln memurlann, oğrencl çencllğm. tum halkın gozünden gızlermlş, bunalımın sebebl olarak kopltollst sistem ve bu sisteml sosyal adalet ilkelerlne uygun blcımde kendı bunvcsırctr ozumsemış olon anayoso! devlet nızamı gos terılmiştır Cunku Marksısı • Lemnist oğretmln blr geregi olarok arzu ettıklerl sosyal bır duzenin gercekleşebilmesi lcin mevcut sosyal duzenın hn'k k tleleri kamuoyu nezdinda kotulenerek, onların bu düzene kars cephe almolorının saglanmosı gerekmektedır DISK m'hverı etrafmda toplonılması DISK'in oncuiuğunde savaşım verrmesı Istenmiştır ı DEMOKtATir. PLATFORM «Ulkede Marksist • Lentntst nltellHI deglşlk Isımler altınria muhtelli sol siyasi partllenn mevcut olmasına ve bu partılerın İscl sınıfıno ve DISK catısı altındaki ışcılere sahlp cıkmek istemelerine fırsct tanımayan DİSK, blr torafton kendılsrtnln sendıkc1 b ' örgut oıorak ışcl sınıfmın siyasal orgutünun islsvlerını yükleneceklennı belırtırken, dlğer yandan da gerek Gsnel Kurul, gereKse Yönetlm ve Yurutme Kurulu kararlarında buyuk 1 bir potonsıye guç haline ge'mlş bulunduğunu belirtiıkle yut duzeyındekı Sol'un bolünmuşlük lcınde olduğundan boıi sie, tum ulusal derroıcratik güc ve kuruiuslann, emekclleın memurlann, fisnca işc. snıfı bılimlni, Marksist Leninlsl ılkelsri, sosyalist ıdeolo|iyı benımsemış parlamento Içi ve dısı herkesln, DISK öncülüğünde kurulacok olan savasım cepheslnde blrlesmeierını soglayıc, mtelikte karortar alarok. onayasal devlet du L£ DISK kendisini işçi sınıfının Marksist Leninist siyasal örgrütü yerine koydu. 1 Mayıs mitingleri düzenleyerek, siyasi iktidarlara baskı yapmaya çalıstı, Halktan yana bir iktidar deyimi ile, içlerinde komünistlerin de bulunacağı bir devrim hükümetini kastettiler. * 5 <ju bu temel kaldentn Morksist Leninist (Işci S ı n ^ Parı.n kurulması hukuken Imkânsız olan ülkelerde bu pollttk ade'e fonksıyonunun hangl kuruluş tarafından nasıi lcra acagı meselesıdir. DISK bu meseleyl, bu maddede föründe t>': siyasi ikt dar adelesı olan poiıtık mucadelenın oncak işo sınıfı partısl fından yürütülduğünü) Ifadeden sonra, sosyalist horeketın gin0 matuf faaltyetlerde bulunmayı istihdaf eden kendtsl fından rfa edilecek prenslplere yer vermıs olmosıyla aynı onda üstu kapalı olarak kendisıne bır part, huvtyetl vermek 't y!e hol yoluna gltmlştlr. Dığer yandan bu kongrede, DİSK'in ülkede mevcut yosal ıangl bır partıyi de kendısl lcin (ışcl 8nıfı partfsi) olarak ul etmeyişl, partl vcztfesl Ile de kendlslnn yukümlu olduun kabulunu zororl kılmaktadır» SOSYALİST HAREKETİN BIRLİĞI «DISK, ulkedek! sosyalist hareketin değlfik partl ve grupı bolunmuş olması gerekcesinden horeketle sosyoJlst duzene mede son ve tesirll darbeyl Indirmede, bu sebepl* henur süz bulunduğu bilıncl Ile, bundan sonra yapocoğı eylemlerlulkedoki tum sosyaiıst potanslyell kopsayacak şekllde yüılmesıni, sosyalıstler ile faşlzme, emperyollzme, şovenlzme her turlu antı demokratik baskıya karşı olan ılerici güçleyer olacağ' cephenın tahakkuku lcin güc ve eylem birllğfolusturulm"îı suretıyle (sosyaiıst harske'ın birlığ nın) sağması lcin bu 1 numaralı kararı alma lüzumuiiu duyduğu ga> açıktır * 7 Genel Kurui da Tjholefst yopon 12 sencHkanın göröşlert 1 numaralı korar arosındc tMMİda bir fark atmniiğt. tortif DISK Genel Başkanı Abdullah Basturk Fehml Işıklar, Rıza Guven fotoğrotta on planda olmak üzere, mahkemenm korannı dlnliyorlar. Avukatlara venlen çıkarmo cezalanndan sonra durusma lara katılmayan OISK ortak sovunma avukotlcn, son duruşmadan once yczılı dılekçe vererek, Savcı Suleyman Takkecl hakkın da suç duyurusunda bulunulmosı v 9 salonda gayrıresrru olarak bulundurulduğu Savcılık acıklaması İle ortaya çıkan bantın ya yasal hale getırllmesl, ya da kaldırılması isteminde bulundular Ancak mahkeme savcılığm deceriendırmes,ne uyarok her ıkı ısteml de reddettl. Bant idarenln teknlk arocı olarck kaldı. I LA N PTT GENEL MÜOÜRLÜĞÜNDEN 1 Teşekkulumuz ihtıyaa Içın 6426 adet 5O'bk tabîo ve 32 130 adet kaıdeden oluşan kompîe paratöner dızası kapalı yazıb teklıf almak sııretıvle satınalınacaktır 2 Bu aluna ait sartname Ankarada Genel Mjdüriüğunıüz Malzems Da'resi Başkanlı&ı'ndan tstanbulda Bölge Başmüdü'lu^unıüz Malzerae Servı«ı nden TL 1350 mukabı'mde termn edılebillr 3 thaîeye ıştırak edecek firmalann 2511982 frönü saat 17 30 a kadar idan şartnamerLn 6 ncı mad desinde kayıtlı belgelerle Genel Müdürlügümüz Tek nik îşler Dairesi Başkanlıgı'na müracaatlan ile vty ıçun göruldü^ü takdlrde ıhaJeve Iştlrak edebılme len içia venîecek yeterllk belgeeını 121982 günu saat 17 3O'a kadar Malzeme Dairesi Başkanlıgımız dan almalan gerek'ıdlr 4 Tsklifler en geç 2 21982 gunü saat 10 00 a kadar Genel Müdürlü£umuz Mal?eme Dairesi Başkanlığı'na venlmış olacaktır 5 Teşekkülümüz 2^90 <;avı!ı kanunn. tab! deHldlr. (Bcsın. 26514) • 3B4 İLAN 8İİRT SULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN Esos No: 1980/105 Davacılar Behiye UyaTik, Ahmet Cevdet Uyanık, Muzeyyen Uyanık, Leyla Uyanıx, Zekı Uyanık. Lütfıliah Uyanık, Fdat Ozdemır, Nıhot Ozdemır, Lüîfye Ozdemır Inayet Ozdemır, Kadr!/e Ozdemr ve Husnj Ozdemır vekMİen Av YılTiaz Seckn tarafından da iılar Sevket Baysal, Suat Baysal Aydın Baysal G ' ' Baysal. Ulfet Baysal Nurcıhan Baysal, Saodet Bavsa. " nur Bcv" sa! Gültek n Baysal ve Güngul Baysal alevh'eı.ıa mah kememızde acılmış buljran Izaleyi suyu davasınm yapı'an duruşması sıras.nda ve'ilen aa kararı gereğ nce Bütün aramalara rağmen lebhğe sanh odresleri tes blt edılemeyen Davalıterdon Nurcıhcn Baysal (Köskln), Saadet Baysal Ayrur Baysal Gültekın Baysa! va Göngul Bavsai'a dava dılekcesi ve durusma günu teb'iğ edl lememlş olduğundan mahkemece llanen teblıgata korar ver 'miş olmakla, Davahlar Nurcihan Baysal (Keskfn), Saodet Baysai, Aynur Baysal, Göltekın Boysa! ve Gungül Bavsal'ın du ruşrıa gunü olan 201 1982 gönu saat 9 da mohkememtzde blzzat hazır bulunmaîarı veva ondılerlnı bır vekıl!» temsll ettırılmesl gelmed kleri takdırde duruşmamn gıyaplarında yapılacağı HUMK 509 ve 510 rraddelel uyannca ı'onen tebiiğ olunur 1811 1981 (Bosır, 294) zenlne karşı verılecek ve verilmekte olan savaşın kumanda koprusunu kendl uhdesınde tutmak istemlstir Sol sryasi part lere firsat tanımak istemeyen DISK, blrcok defa beiırttıgımız veçhile, kendisini Işcl sınıfmın Morksıst Leninist sıyasj) orgütu yerine koyarak ve kendl fikriyatmdakl tum kuru vlorda ve kamuoyunda bu ima|ı yaratarok, DISK'in önundek an acl< gorevin savaşım cepheslnln kurulmasmı sağtayacak oan demokratik plotformun olusturulması olduğunu, Yönettm Kurulu karcrlannda ön plana almış, Yurütme Kurulunu bu konuda görevlendlrerek, Genel Sekreter Fehml Işıkior Baskanltğında bes klsıden oluşon ve sureklı gorev yapacak olan bir komlte kurulmuştur.» YÜRÜTME KURULU KARARLARI îddıanamenln tv bölümünde DİSK ın bütün Yürutme Kurulu korarlanna yer verıldıkten sonro, özet değerlendırmede, gartel kurullann karariarını vansıttığı vurgu anarak şoyle denlllyon cBu karoıiann mahıyetlne göre, DISK'in benimsedlği Markslst Ler <st ldeolo|i gereğl, 1 Mayıs mitınglerine özef blr önem vc >urya işçilennin blrlik ve dayanısma günu olduğu soylenr v «yıs gununü, Proletarya Enlerncsyonolızmi duşunce ve xesinden hareketle yurdumuzdo da ycsollaştrmak vw sosyaiıst ülkelerdp oiduğu gibl mılll bır bayram haline sokmak Istedlği, bunun lcin de ulke çopında 1976 seneslnden itlbaren 1 Mayıs mitingleri düzenleyerek, sıyasl ıktidarlara boskı yopmaya colıştığı.. ll'egal bır Işcı sınıfı partls! durumundo olan DİSKIn. orgonlarinda ve ona bağlı sendıkalarm orgonlarında gorev almıs olan vonetıcllertntn sevk ve Idare moharetlnı kazanmak, teonk ögrenim ytnında dlğer komunist partfleıin ve butun dünya ko> munlst hareketınlrı tecrubelerinfn esaslı şekılde tetklk edllmeslnl ve bu suretle yonlışlık ve basarısızlıklarının aroltıliıosının mumkun oıacogı çoruş ve gayeslyle, DİSK'in sosyaiıst ulke sendikaları ıle yakm ilişkl lcinde bulunduğu anlaşılmaktodırj SÜRECEK «fttİ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog