Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 SANAT VE EDEBİYAT 15 OCAK 1982 SINEM/I 19.50 19.55 HAFTANIN ŞARK1S1 Televiz.yon Çocok Korosu Yalçus Tura'nın adiı sarkısını sesleadiriyor. Atiila DORSAY ü Nevzat SUERIGRİGORYEV, 193S BABAM EN İYİSİNİ BİLİR 20.30 HABERLER 20.50 HAVA DURÜMU 21.05 MİNİK KONSER 21.10 Bud'un büyuk derdi vardır: Kızlarla hiç konuşmaz! • Ailenin öteki blreyleri Bud'un bu durumunu farkederek kendisina yardımcı olmaya kaliuuca işler iyic* sarpa earar. WienJawski'nin 'Hatıra adlı yapıütu Saim Akıp.l keman. Mithat Fenmen Piyano Ue seslendiriyor. ADINI SİZ KOYUN «Beyaz Gölge* dizisinin yerine bes bölümlük •Savaş Yüdızı ekrana geliyor. flk bölümde binlerce yıl önce dünyadan ayrılıp uzayın derinliklerine yerleşmiş insanlann robot savaşçılar kultanan bir uygarlıkla kıyasıya bir savaşa glrmeleri anlatıhyor. Bu uygarhkla tam bir anlasma imzalanacakken robctların saldınsına ugrayan insanlar bannabüecekleri tek koloni olan dünyayı aramaya başlarlar. Bugrune dek çevrilen en iddialı, en heyecanh uzay dizisi olarak nitelendirilen *Savaş Yıldızı Galafzcanın oyunculari: Richard Hatch (Yüzbaşı Apollo). Dirk Benedict füsteğmen SUrbuck). Ix>rae Greene (Kumandan Adama). Maren Jensen (Athena). .lane Seymour (Serirm), Lawrette Sprang (Cassınpea'. Herb Jefferson Jr. (Üsteğmen Boomer), Tom Swartz (ÜsteŞmen Jolly). 22.05 Aydogan Ergezen ile Cahit Ergaa'ın hazırladıklan programın bu bölümüne llhan Daner, Balarası Ahm«t. Tnârul Şan, Metin MilH. Sibel Egeraen katılıyor. Sunucu. Tomris ÇetineL YENİ DİZİ: «SAVAŞ YILDIZI» 22.55 HABERLER Gitgide dah» gosterişU (ve Eösterişçi), daha parlak, daha çarpıcı oirnaya çaDalıjsn günürnüz sajeması içinde, Cİ8iide Sautet, inatla, sabırla ken di sinemasım yapmayı, kendi dünyasmı kurmayı sürdürüyor. Fransız burjuvazisi ve kü çüfc burjuvazisiniTi nerdeysa gitndelik. sıradan yasamlan, sorunlan, kaygılan. askları ve nefretleri üsrüne 'surulu bir dünyadır bu.. Hayai ötesı alemierden yansırnalar getirmisor Sautet... Büyük sözler söyiemey'?, dünyayı dcgistirmeye kaikmıyor. Bilmediği, ta nımadıgı kesfmlerı, sınıfları anlatmaya da kaîkmıyor. Çizdiği, Fransız toplurr.undan bir rrozaiStir, Datronlar, iş adamlan. yasadışı işler çevirerüer, büyük para sorunîanna bulaştıKları için yasanın Xıl feadar ince yüzüstünde dcla?anlar ve onlann çevrel«rlndeki kiicük meslek sahipleri, emetî çiler issizler de vrj, SaufetY.in tablolannda... Hepsi de köçük doioınuşlarla, ama en canlı biçimde yaşayan, nefes alan JdSiler... Sautet, polisiye oyküleri de seviyor. yasayla oynByaclann, karaniık işler çe^renlerin sprJ venlennt anlatmayı da.. Ams, ilk filrninin dısır.da, «poîlslve Hlm» değil, yaptı^ı. yapmak isfediSi... «Hayat BaSlan»nda.n bsslavıp, «Şeref Yohı», «Sm ve Ben», «Sen, Ben ve Dlserlerl» gibi filmlerinde, olayİRr üstüne degil, insanlar, insanlann da%ranışlan, kişiiikleri üstüne filmler kurmsyı yegliyor. «Mado»nun konusıı nastl anlatılabilir? Ortada ana çizgilerivle bir 'entrik»' bir olaylsr Tinciri var, kuşlrjsuz.. İş atlanu Simon Leotard'm, ortaklanyla birlikte sahip olduğıı çirketl. iş âlemini karanlık yör.temlerle kanştıran bir sermaye gurubımıın dümealeriyle zor duramda kaiıyor. maliye tızmaru tntihar ediyor. Si Usta oyuncu Michel Piccoll «Madot da onayaşlı bir Is adamını dengeli, denetimii bir oyundo başarıyla canlandınyor. MADO Yönetmen: Claude Sautet / Oyııncular: Michel Piccoli, Ottavia Piccolo, Jacques Dutronc, Charles Denner, Michel Aumont, Jean Bouise ve Romy Schneider / Fransız Filmi (Taksim Sanat Evi) 20 dakika kısalblmış bir kopyası gösteriliyor. mon, dııruma çare ararken, metresi kiiçük fahişe Mado'nun önerisiyle, düşmanmın e c ki adamı Msnecca'yla bulusuvor. ondan aldıfı kamtlar!» düşmanına jar.ta^ yaparak. dıırumunu ve şirlteti ktırtanyor. Bu arada Mado, acım&sız bir toplumda varlığını »ürdürebilmek için zenpn *• orta erteklere kendini satan Mado, ilk keı bir genç adamda, (Simoft'un $oförü Pierre'de> çerçek bir serpvi bulur gibi oluyor. ZOT ve savayrolı günlerden. Manecca'aın (ihanetinin cezası olarak'» öldürülmesi pahasına gelecegini kurtarm^, TRT I 05.00 Açüı$, program ve k ı » baberler, 05i» Ezgi kerv&m, 05.30 Şaıkılar ve oyurı havalan, 06.00 lüsa haberler, 06.02 Bölpseel yayın, 06.30 Köye haberler, 06.40 Saz «serieri, 06.45 Kur'aru Kerim Tiirk çe açıklamas; ve bir konuşma, 07.15 Bölgesol yayın ve özei tanıtua reklam programı. 07.30 Habfr ler, 07.40 Günitn ıçinden, 10.00 Kısa haberler, 10.02 Arkaa yann, 10.22 Bölgesel ysyın ve reklaıtüar, 11.00 Kısa haberler, 11.05 Okul radyosu, 12.00 Kısa haberler. 12.05 Rekl&mlar. 12.10 ö f l e üeeri (2), 12.55 RekJamlar, radyo • TV programlan, 13.00 Haberler, 13.15 Sas eserleri. Bölgesel yayın re rekiaaalar. HJ0 Ut.îzm.Ç. OvaAnUlya, 14.45 öğl»den sonr» (3), 16.00 Kı *a naberler, 16.06 Okul radyosu, 17.00 Olaylann ıçinden, 17.30 Fasıl, 18.00 Kısa haberler, 18.05 Çocuk bahçesi, 18.20 Haftanın Çocuk Şarkısı, 18.23 Bölgesel yaym, 18.55 R«kiamlar, 19.0001.00 TRT II ile ortak yayın, 19.00 Haberler, 19.30 Yurttan sesler. 20.00 Köyümüz • Köy iümüz, 20.20 Şarkılar, 20.40 TUrkçe sözlü hafif müzik, 21.00 Kısa haberler, 21.05 Beraber ve solo türküler. 21 30 Beraber ve solo sar kıiar, 22.00 Kıaa haberler. 22 05 Çagdas TUrk sanat müaifi, 23.00 Haberler, 23.15 Geceınln içinden (4), 00.55 Güntln haberlerinden öıetler, 01.00 Prograra ve fcapamî, 01.0505.00 Gece yanaı. İki korku sineması örneği Korku filmlerl veya fontastık filmier bir otmosfsr sorunudur, bır konu veya 6ykü so runu değil. Herşey kendıne oz gü bir dünyayı yoratmayo bağ lıdır, tüm ögeleri ve kurallorıvla... Gerılim, kurgu, ses. müzik. göriintü gibi ögeler sinsmanın onc ve temel ögsleri olmonın yanısıra, bir fan tastik sinema yapıtında 6zel bir önem kazanırlar. «Sis» ve «Şeytanın Ruhu», fantastik bir dünyo kurmada ikı zıt ucun tipik birer örneğini oluşturuyorlar. Her 2 fllmin konusu da mantığn ve bilime meydcn okuyor. «Sl«ı de tam 100 yıl önce kendilerini aldatm:s, gemılerinl bottrarak boflulmalarına neden olmuş bir kasaba halkından inükam almak i>2ert, olayın 100. yıldönümünde koyu bir Sism lcinde kasabaya (dünyava) gerl dönen ve halka dehşet talon bir avuç cüzzamlının öykusö anlatıhyor. cŞeytenın Ruhu»nda Ise olümünden 400 yıl son SİS • (THE FOG) MEN: JOHN CARPEN TER / OYUNCULAR: ADRİENNE BARBEAU. HAL HOLBROOK, TCMMY ATKİNS, JANET LEİGH ' AVCO EMBASSY YAPIMI (SİNE POP. vs). ŞEYTANIN RUHU: (MANİTOU) / YÖNETMEN: VVİLLİAM GİRDLER / OYUNCULAR: TONY CURTİS. MİCHAEL ANSARA, SUSAN STRASBERG. STELLA STEVENS / AVCO EMBASSY FİLMİ (SARAY GAZİ. vs.) ra bır kcdının bedenind a venı den dunyoya gelmeye çalısan bir kızılderill büyucünün ruhunun serüveni... Her Z öykünün de, goruldüflu gibi, mantık açısından birbirinden kalır vsri yok... Ama «Sl«»in yonetmeni John Carpenter, n* denli us tc bir «inemacıysa fMenKou» yu yâneten VVıüıam Girdiar de o denli kötü bir yönetmen... Carpenter. olağanustü bir sinema çalışmasıylo öykasünü tuvler urperten bır karabasona dönüştürebiilycr. Gündeik hoyetını yaşovcn bir kasabada riehşetin odım adım yayılı şm'. sısin ürkünç, dehşet verici bir varlık haüne oönüşrresi ni ustaca voriyor. Kendi yoptığı elektronik miiziğı da likle son yanm saattel kulianışı övgüye dejer.. tSlSı Vend : türünun basarılı bir örneği.. Ama ly' bir (antattik sinema örneğj izlem»k ne denli keyifii bir otoyea, k6tusü de o danii cekümez oiuyor. »Ş«y tonın Ruhu», beceriksizce yapıîmış. herşeyiyle yapaylık ve ucuzluk kokon, aptalca, sevim siz b ! r sinema örneği... Korkutmaktan cok tlksindiren ve sık sık da gülduren bu filmde Curtis'in şaşkm halj de ayrıca yürekler acısı... ama sevdigi küçük fanişeyi yitirmiş yorgua, yaslı. beîgin bir adam olarak ctkıycr Sinıon... Ama «Ma<Joxlan araa kalan (veja akJİda kaian) üu 'rntrika' degü. Cok daha unutulmaı ştyler kaiıvor bu filmden geriye, ınsan yüzleri ve p<jrîreieri kaîıyor. Bir yflbancı eleştirraen siijmjş: Tarn 26 insan portresi çiziyorm'jş bu filra. Eunlsrdan bir böiiimü (sözgelirsîi anoak. cssedini gördügtimüz muhasebecı Julien) filr.ıin biide bir ıniktsr kisalt.ilması nedeniyls yck, burda gör dugümüz «Mado»da. Arna, olan ları bir düşürıeiim: Karanlık işier acîamı Mnnecca'yı (Charl*s Denner). >asamı ciuygular:a dojfii. duyuiarla yaşıyar». parası için yattıgı adamlara denr.den derin* biraz ca açık olmakt?n ker.dira alamıydn küciik fahişe Mado'yu (Ottcvis Picr.olo), güzel. temut T'^ beîki de iç dünyasmın yansıması olan soför Pierre'i (Jacques Dutronc), bir tek sahnede unutulmaz bır portre çizen, yalnız, sevgisu; kadını bir sahne boyunca gözlerinizden yajlar getiren bir gerçefclik duygusu içinde carüandıran, 'esîti sevglll' Romy Schneider'i, daha birçok oyuncunun yanısıra, bir basarıp bir başansuükla ödeyen, Tasra'da yitik bir ırmağm tayısırda, çamurlara saplanmış arabalann oevresinde peçirilen yorgun bir geceoin şafaŞında, piyasa kartlanyla oynadıfı oyunu ka nanan, »ma Mado"ya yitiren Sifnon'a bîr kez daha olağanüsrü dengeli. denetrmll ojimuna ve patetik yüzünü veren Michel Picoolfyi kolay unut* bilir misiniz? Ve o yatmurlu, çaraurla. ıslak, tatsız geoeyi bir sölene çeviren, yakılan ateşlerin çevresinde hayaü d o yumsuîcasına \B5iyan, içerek, gülerek. s«viserek ymsıyan lnsanlan? «M*dt>» biıe çok ırak çerrelerden, sorunlan çok tfegisik olan kijiieri getiriyor belki ekr»ns.. Fransı» ktlçüic • btıriuvaJannın variık ve par» sonınlanaı isleyen bu filml, tüm Sautet sineması ıtibi <numuz> bir sinerr» olarak nitslernek de oîarmklı. Am». bM, her lümi (her sanat yapıtını) ancak, anlattıjh seyin önemi ve Upnç liği oranmda vücelöneSc (veya batırmak) çibi yanlış bir tuüımun izdüşümü olur. Önemli olan insandir. insan; vermek tir derseniz. »autet'r^n çizdigi in*an portrelerine ilpisiı kftlmsri!z olanatsız oHır. Ben ken d; hesabıma «Mado»nun bir çok kahramanını hâl* unutamadım. Bu acıdan bu filmi ve geneîde Sautetnin özenli, içten sınemasım önemsiyonım. «Madov, gerçek ve ynpay bllira kurgunun makinelerl, robotları. gelişmiş ayptlan t»rafından çokça iççaîe uğramiş* benziyen beyazperdeye insanı getiriyor... Yeniden ve basanyla. • !• • m mm mm. mm. Bayaz kozonıyer (33) Oyunsonu'nun bu örneğinde (Şoh + Er) Bsyaz şöyle kazanıyor: 1 Şd3! Şb8 2 Şe4! Şc8 (Eğsr 2... Şc7 3 5e5! Şc6 4 Şe6 Şc7 5 b5 Şd8 6 Şf7 b6 7 Şs6! ınceie.tdığinde görüieceği gıbı B kazanıyor. Ya da 3... Şd7 4 Şd5 Şo7 5 Şc5 ve biraz sonra onayoldo goreceğini!/ g.bi) 3 Şd4! (Şu dcgru değ.i: 3 Şe5? Şc7! 4 Şd5 Şd7 5 Şc5 Şc7 6 Şb5 Şc8 ve Berabere'yi S soöiar) 3... Şd8! 4 Şc4 Şc8 5 Sb5! Şc7 6 Şc5 Şc8 7 Şd6! Şd8 8 b5 Şc8 9 Şe7 Şc7 10 Şf7 ve B kaianca grder. Slyahın son ümıoi 8 ı H dikeyire hapsetmektir. f c k d gsrcekleşm«z: 10.., Şd7 11 Şg7 Şe7 12 Ş x h 7 Şf7 13 b8! yedeK hamleyle kurtulur. Beyoz 1 Şd3l yerine 1 b5? ile boşlarsa kczanamoz. Cünkü yedek homiesini harcam.ş olur: 1 b5? bei 2 Şd3 Şb7 3 Ş«4 Şc6 4 Şe5 Şc7 5 Şîö Şd6 6 Şg7 Şe7 7 Ş x h 7 Şf7 ve eşitlik. ••• Turkly* Sotronc Federasyonu'nun 9/01/1962 günü ISD'de yapılon Genel Kurui toplantısında Başkanı ve G«n«i Sekreteri seciien yeni Yönetim Kuruıu'nun gorev bölümu söyle: Muzcffer özsoy (Başkan), Emskü Tümfleneral, Vedat Celebi (Başkanvekili) Yük. Muh.. V«dat Koçok (Sekreteri Yük. Muh., U. Kemal Taçel (Sayman) Müh., Macıt İskenderojlu, (osıl üye) Burso Merkez Vclisı, Dr. Ercan Alpogut (üye) İlhan Or.at (uye) Eczacı, Sertcc Dalkıran (üye) Tıcoret. Danetleme Kurulu'nda E. Özturk, N. Erconk, H Erdoğdu; Onur Kuruiu'nda O Günsav, M. Boysan, C Kulür; Satronc Şurası'nda M. Boysan, O. Günsav, A. Umur, U. Ünkan ve N. Sü«r buiunuycr. Gençlik ve Spor Bokaniıgı'nca planlcncn «L.selerarası Turkiye 1381 • 82 Sotronç Birincıligı»nin uyguîamalanno başiandı. Bu yanşma' tüm liierde okul b.fincıierlnin Sflçiiıp, il bırıncilikienne gıcıımesıyie uaşîayacak ve hak kozananlar arasmda Ankarc'da duzenienecek turnuvoyla sona erecektır. (Ayrıntıtı bıigı spor sahıfesınde). Son turnuvayı vs yarışmaları yürutme ornacyio olusturulrr.uş Satronç Kurulu'nda su ki$iler buiunuyor. (Aralanndakî secime göre): Kahraman Olgaç (Başkan). Hüseyin Saltık (2'nci Başkan), Emrehon Holıcı (Sekreter ve üyelar Dr. Selcuk Alson, Av. Dr. Ergin Korur, Prof. Uluğ Capar, Mümtaz idil (tümü Ankara) ve ilhan Onot (izmir). Türkly* Salrane F«d«fasyonu Boskonı Muzafter özsoy, 1918 Istanbul doğumlu. Lise Öğren.mim Burso Isıkiar Askeri Lisesi'rfd» yaptı Harpokulu'ndan 1933'ae ordu »aflarına gectı. 1940da Holıcıoğlu Topcu Okulu'nu. 1952'd» da Horp Akadsmisi'ni bltirdi. 1966de fuğganeral. 1968'de Türngeneroi olarak çeşitli yer ve görevierde bulundu. Son olorok da Genelkurmay Loj;st:k Başkcniıgı'ndan 1971'de emekliye ayrıldı. özsoy'un ceşitlj gazeteierde polıtık ve stratejik konutorda yazıları bulunuyor. İstanbul 1882 Sotronç Birincllifti S«çme Turnuvatanndan birincisi «onuclandv (26/12/1981 11/1/ 1982. İSD 1943; İY, 9 tur, 63 oyuncu. Hokem: Serdar Cdlk): 1 2 Muhittin Madralı, Fahri Nemlioğlu 7 puan, 3 8 Serhat Kural, Ali Özkoç, Zeki Sayber. Levent Akın. Dr. Cahit Öney, Ergun Tunco 61/2p. Tümü Kent Birınciliâi'ne kctılma hakkı sajladılcr. Kurban Oldugum YÖNETMEN: ŞAHİN GÖK / ÖYKÜ: Ş. GÖK, KAYA EREREZ / KONUŞMALAR: ONAT KUTLAR / GÖRÜNTÜ: KAYA EREREZ / OYUNCULAR Nİ7.AMETTİN ARİÇ, SUNA YILDIZOĞLU, EROL TAŞ, HANDAN ADALI, GÜLSEN TUNCER / (LÛKS. ««.) KötO bir bikoyenln kötu blC>md« anlatıimış fi^mi... Ailesl nin gözbebeği bir sosyete güluyie, Siırt'in Pervori kozasından geime coban Ho!;l'in oşk lorna inonmnk, bunu ciddiye olmoya olcnok yok. İik filminı ceken Şahin Gök'ün gersks,z ve anlamsız komera oyunlarsyla doiu aniatımında hic bir stnemasal değer bulmaya ca... He!e 16 mm. cekilmis fll rrnn içisr aoısı tekn:k vetersiz liği. üstelik (seyircye saygısız lıçin doruk noktası) birinci viz yon bir sinemada. kaba kurguiu haüyle. yani sekonsiar crc8indaki ham fiim parcocıkkın oyık'.anmamış halivle «urvjiması hic bir bicimde bağtş lanomaz. 'Arabesk" rnodosının dışına cıkmak, bıroz değlşik bTşayler yapmayı denemek iyi, güzel, ona bunun Icin s«Vircıye asgari bir saygının unutulmasına 2Orunluluk var mı? 1 23456789 Sinemadan kısa haherler Atıf Yümaz'ın cezası bitiyor Bir hakaret dav&sından do l&yı 4 ay hapis cezasına çarp tınlan yönetınen AUf Yılmaz, yasaJ bir haktan. yarar lanaraJi gündüzlertnl evinde geçirmeye başladı. Yılm&z, aynca yine ya&aya göre oezasının bir bolümünün ba^ışlanması nedeniyle önümüzdeki bafta tumüyle s«rbest bırakılacak. Diğer yandan. Yılmaz'ın son filmi olan Zej'yat Seiimoglu'nun öyküsünden uyarlama «D«I£kan* sansür kurulunca yasaklanıni( bulunuyor. Tank Akan ve Müjde Ar'm başrolünü oyaadıkiarı bu yapun. yüın en iddialı filmlerl arasmda yer alıyordu. Yılmazm önceki filmi «rotihli Amele» de sansürde takılmış. ancak Danıştay ka ranyla gösterime çıkabiimişti. iyl film oldu^u ileri iurülen yapım. önumüzdeki mayıs ayında yapılacak Cannes şenliğine katılacak ve kabu! edildiği takdirde. yarışma dalmda Türkiye'yi temsilen yarışacak. «Bir Yıldız Doğuyor» tarife bekliyor Uzun zamandır beUenen Barbra Streisand ve Kris Kristofferson'un oynadıkian •Bir Yıldız Doğuyor» filmi Belediyeden tarife bekliyor. Bu film. Emek sinetnasında 70 mm. olarak göaterilecek. Bunun için Belediyeden öz«l bir tarife i&tendi. ama alınamadı. Oysa geçmiş yıllarda 'Irlandah Kız>, 'Rüzgar Gibi Geçtı» gibi filmler 70 mm. olar&k gosteriltniş ve özel tarife almışlardı. Belediyenin bu sorunu çozüraiemesi ve sinemascveri 70 mm.lik filmlenn öz«llikle rinden yoksun bırakmamas! b«kl«niyor. I L A N TORKİYE ELEKTRİK KURUMU torofmdon Takirdağ v e Canakkale illerı huduüarı dohilinde mşa edilen 154 Kv. MALKARAGELİBOLU ENERJİ NAKÎL KATTI ile İstanbul İli Hududu icinde inşa edil«n 34,5 Kv. AKCİMEr4TOSİLİVRİ ENERJİ NAKİL HATTINA 14.1.1982 Derşsmbe gunünden itibaren gsniim tatbik edüeceğindsn bu hatlann direkîerine cıkmak, izolâtörierini kırmak, teüere yaklaşmak veya herhangi bir şeyie dokunmak. taş atmak, ateş etmek hayatj tehlike crzedoceğinasn vatandosların çok dikkalli olmaları önemle duyurulur. (Basm: 10206) 346 SOLDAN SAÖAİ 1 « > yüzerken uykularda/Mehtflbı surükledik sularda». 2 Yemek.. B«rberier kullonır. 3 Bira2 eekinriiş ve modası gecmış de olsa modern bir dans.. Adole. 4 Sovyetler Bir liğind» bir ic deniz.. Kıya cı (TDKS). 5 Bolluk. 6 Tekerlekli karo taşttı. 7 Sergiteme.. Erbiyumun simgssi, 8 Aktirtyumun simgesi.. Ka radeniz sohliinde bir ko saba. 9 Yobangülü. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 ipekböcftkisrine örız olan bir hastalık. 2 Genollikle Muharrem oyında yapılan bir tatlı.. Meüke. 3 Kohraman bir ilimiz. 4 Barlaraa ve meyhanelerde lcilir. Yazı, 5 1981 doğum yıl dönümu gecanlerde kutlandı.. Köğıt pora. 6 Bir sıvı ölcüsü biriminin kısaltması.. Zorlo para alon kimse. 7 B J lunmuş çey.. Selenyumun »imgesi. 8 Asyada bir ülke.. Avrupada bir bcşkent. fl Sardinya'nın kuzeybatı kıyısında İtniya'ya ott bir ada. 1 234 5 6 7 8 9 Bcrbra Strtisond'l cBir Yıldız Doğuyon da izleyeceğiz. «Yılam Öldürseler» Cannes'a katılacak sinemalar tîyatrolar bukösede , yEfyinianmaSini i ISteOİÖtnlZ OCM AMNS 44 92^95 aviaskeri Kültur Merketi A A ı< A • t • \N o S O O p V A f A, T ? 1 A vj L A V K c Yaşar Kemal'in öykusuDden Türkan Şoray'm sinemalastırdığı Yılanı u ı u u ı ım»ıcv3i.ıjmifti ınauı Öldürseler» filminin tüm teknik işlemleri îsveçte tamamlanç dı. Teknik açıdan Türkiye'de şimdiye dek yapılan en OÜAAMNS 449296 «At» Berlin'e gidemiyor Yönetm6ni Alî Oz^snttrk • HODRiMEYDAN Sanat Galerilcri bukösede yayınlanmasını tstedıgıniz ılcînlannız ıcm ODA EGERBtZt SLAL EEEN QLL"RS,\ NEŞETGÜIMAL R«sim Sergiri 18Ar.l.k1981 ISOcak 1S82 URART SANJtt GAUERİSt resim strjis» 22 Aralık 198116 Ocak 1982 KjrtuIujCad. 191 B Tel: mmı ün tutuklu olması ned«niyle «At» filmi çağnîı olduğu Ber lin Film Şenliğine katılamı ||can|?=ır ı ini>' I f l n yacak. Özgenturk. filmi çe » ^ « l l d n n i Z y n kip bitirmiş, ancak kurgu, seslendinne gibi işiemleri ta manüıyamamıştı. Bu durumda fılmin. yönetmenin bir önceki filmi •Hazal'in b&şansı dolayısıyia çağnlı bulunduğu birçok venliğe katılamaması durumu belirdi. SOLDİERBLUE Candice Bergen Peter StTiUj P.tesi, S»!r1S.3(M 8 3021.00 Çarş. 15.30Pers. Cu, 15.301830 Ctesi13.0021.O0 13.0021.00 Çocuk Sin«ması Cttsi Paz. 11.00 SEVİMLİ MİNİKLER Kore Şehitlerl Cad. No. 50 Zirtcirllkuyu • Istanbul Td: 66 7 4 1 9 6 7 04 96 FIUZBASARAN ÖZAYTEN Feyzi Tuna yeni filmine başladı Uzun bir süradir film çekmiyen yönetmen F«yzi Tuna yeni bir fiime başladı. Selira îleri'ain özgün bir senaryosuna day&nan *Seni filmde Türkan Şoray. Cihan Cna!. Neriman Köksal. Çolpan İlbxn oyna.acaklar. Fıi m.n onemi; bir boiümü. kiş av'annda Bodrum'da ceklleKalbime Gömdüm* is>imiı SıtaueNiterCad 65/1 Tel:44 25 26 1S>V TAKSİMS&NATEVİ **&>' .^d* :\RTl\ CIMOK REStM SERGÎSt fla'l Sii!uı!İarGnlcriw A\KAR.\ 1429 OCAK198Z BVNGALTI GÜZEL SA3VATIAR GAI.ERKI »*^I^ 'Zc>?SÇ:&GEÜyOR "KLUTE0 JANEFONDA DONAUD SUTHERtANO YÖ herjrün I2oo.l4oo İ600J600 Ctesi pazar İ4oo mehmetarpaak k a d a r devasn edivxıx Bııezıkci sok.45 Tel 41 58 63 sinemasında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog