Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

15 OCAK 1382 Cumhurtyet 3 Italyan yetkilileri: Dozier olavında hic ilerleme kaydedilmedi ROMA, (AS>) Italyan vetkJHteri, Amer'kolı Tuğgeneroi Dozlor'nln kocırMmofii ofovınÖQ flerieme koydediidığı yolundcki habetien yalanlıyortor. Dozıer olaymm soruşturmamm yöneten Cutdo Papalia. Bftctiğtmiz günierde yakalanan 4 şöphell teröristin. Dozter'yi kacıron Kızıf Tugayior ögütu ile bağlontı'orı bulunduğu fconusundo kesln komtlor olmodığını sdvledl. Itolvan bası*md a cıkart v« poüs yeîfcimertne doyantfarok veriten bozı hoberlerde. son günlerde turuklanonlardan bazrionnın otoylo Hgil! otoblleceöl betlrtMmiştf. N'tekim. yokoiononiardon Fronccr Musl odfı blr şöp heilnln Ku<?ey ttoiya'do bukınon ve Doııer'yi kacıran terönstlerden blr mesoıı Roma'da ki yondaşlanna gotürdüğü i!eri 6ürü!müştü. NATO Günev Avrupa Muttefck Kara Kuvvetten Komutan Yardırncısı Ame nkaiı Ti/ğganeral 50 yoşındaki Jemes L Dorier. "!? crol'kta Veronadak! evinden Kızıl Tuoaylor tedhıs örgütu tarafrndcn kocınlmıştı. Bu croda itatya'do bu ytlm • kocırma oicvtnın gercekleç ! k ttği btldfrtldl. Moske» üç k!s(. 30 yoşindakl bir Ssodommı ko cırarok oüesine «Onu yasıyor qörabHmePİr lc'n eoV poro ha ıırirrym» volunda blr mesol flettl. Devletin geiişmesini engelledikleri gerekçesi ile Uluslararası Sendika Polonya'ya karşı yapüraıı istedüer Dtj Hsterter SetvW Papa Jeaa Ptaü 3. Polonya'da te«aıı nalüanııın çiğnenınesiııl j«ııdea kınaricer. 13 rr.usJaraTası Sendika FederasyoTiu btr ortai bildirt yajnnlayaMk, Batîh bükünjetleri. Po^onva'daki basiı tun sona ermesirıe degin, fev. üîfceye m&'â ve e'Konomü yaı dımı kesmeye çağırdı. Scrvyetier Birüği u*. Polon ta'daki olaflara m'.S(iaiıal« et «jSı 7Oteıdaiti ıddialan yalaı ysre.lt ABt>'7« sidd«iî« çatt: SEVDÎKA" FEDERASTONLARı «A.'nın Cenevre teynaltU ha berine göre 65 mllyon Uyesi bu lunan !3 federasytm, Sorye'ler Birl:&i"ni «Sjyart nijJdlerd*' olati söııer göç ve Polon baskıdan» soromJu o! nederÜTİe kır.adı. Cenevre ie yapiian yühk toplantıda, Fe i»rasyonlar. tüm Dayansşma J .•elerinin serbest bırakılınas! fesîdınlması ve VEFAT S n o n a n e^a&ad&n Gurbotoglu taenrhvaa Çavus İle merhtzme Fatma hAn;rnın kızlan. um Hakkı Gökçta'in kıymeöl eşi Ceöle Akoi. Goyiuç ve Gündoğaa Gökçin. Üe Bedl Akol. Göyuç ve Esem Gokçta'in sevglll "dandaa, Ntar»n, Ekrem, Nihal Funda, Puwr. M tafa ve Şukrîye'nin anneann© •»« bebeanneteri Papandreu yönetimi cok sayıda • memurun isine son veriyor ATİNA (ANKAAP) Vu rmrtıston'da iktıdorda buiuncn Sosyohst PASOK Hu kümetmln «Mo<tom devle • tln g«ttşnw«4nj »ngftiledifl!» gerekcosi \\t> ÇO'K scrvt do memurun Işine son var meyı karoriaştırdığı bilChriiiyor. Yurtan hukümeti tarafın' dan hazirlanon plonda bokonlıkla'ın ust duîey y6neticilsri durumundoki yözSorce gene! mudür v« bunlann yardımcılan emektı edüere'<. bunlorm yonne atarro yopılmomo«ı öngbriJldu. Bu oroda dakj Bakonlıkkif, hastan*l«f, ürttv«fslt<»!e', bonkakır v« tryatroiarda buiunon Danıs.Tva Kunjllonnm do fasrt«dilm«sj önaoruiuyor. Ayrtco, devleî dairelerir>d« tarfi slstemksri üe llglll otorok yopt!acak deötstfcHkterle de gencierin yukselmelerfrvs otonak sağianacağt belirtlltyor, PASOK rıukümetinin twzıricdığı planı k'So sun sonra parfomentoda QÖ rüşülmesı bekleniyor YunoiıStan'dakl tutucu mutıotefet lse olmacak kararlorın tecrubeli devtet memurlarını îasfiye ederefc yerlerir» sosyallst mılftan lorı doldurmoyı omacladığını ö n s «üruyor. TASS: NATO, POLONTA'YA KAPİTALtZMİ GETÎRMEK ÎSTİYOR. ?ağımsus Dayanışma sı üe fcüttlmet arasısd&ki dıvalogun başlatüması ıçin Jean Paul lse, Polonya d* insan haklannm çignenme sini yenlden kınadı. Polonya'd» bir ayı as'sm bir süredır olagar jsttl dunnrnaı devam etmesir: 'trücil olaraic nitejeyen Papa. onceid gün Polony3 Ba$bakar.) Gsneral Wojciech Jaruzeiikı~.sn mesaj aldiktan bir gim <onra bu yönde bir açtklarna vapn. AP aiansj, Polonv3"daM olay.ara müdahale ettıği yoltmdafc ıddjalan reddedpn Sovjetler BtrHp*nrn. ABD ve diğer NA TO üürelenni sert btçtonde svıçladıgım biîdİTiyor. TASS a)aasıwia bm kanuda. yeralan btr y» nda ABD i\». KATOIu mUtteftiüertnia «Polonya'da Komönlst sistrtni devtarrelc rertee kapHaHmTİ retlmwrr» çalıçttklar» ileri sürUMU. TASS'm yonrrrm şöyie öevajn «divor: lan kAstabça ••nntermeTe eah^aıı N'ATO ülkeleri. yalanlsra b??roraTalt. Po)onv»'da sıtaröncÖTnin Sovy^tler"iTi baston aVtmda llan edftIddia edlvorlST. Bu Wf MM madrr.» V ARD VÎN AP ajansı başka bir ie ise Amerftalı yetkflUerin Polonya'da I Şubatta sılayöne*''rrrfn sona erdirilebilecegine i;!tVin Varsova hüüimeti tarafından yapijan açıltl«mayı taı?kn tle karşı53<tık5anıu bildlriVOT. SAIİHATT NtSVANDAK Cemile Gökcin 1.1088 Per?embe gunö ttakîaa rafcmeto» C^ıazosi 15.1.1982 Cuma. gunü ftgia namaEaı muteakip Mazharbery Camdinden kakiınlaraSt «Jsedı ıs*1rahatgâhina tevdi edilecektır. rahmet e f leye. AtLESÎ "Times,, gazetesi Enver Moca'nın öldügünu ileri sürüyor IOMJRA, <»») g «London Ttmes» gazetesi, Be'.graâ'dan aldıgı haberiere dayanarsk Amavutluk Iideri Enver Hora'nın öünüş olabilecetını lddıa edjyor. Gazeteye göre, Ecver Hooa, trir süre önce tatöıar ettiği bıldirılen Fsşbakanı Mebmet Şehu il« tartışta, tarüçma giderek büyuytip kavgaya donüştü. Da h» ı o g n ikl Uder karsıbtdı *• lshlanra çeklp mteslediler. ö v ver HcKa'nın silahınoan çüam kurşunlarla Mehmet Sehu 6^ (iü, Enver Hoca da, Şehu'nun kurşunJanyla agır yaralandı. Gazete, Enver Hoca.'mn hasteneye kaldmldıgını ancak Wr stire sonra, lcurtanlamaTarBk öldüttoü, Sehu"n«n eilhntoü de Amarutluk hükümetinin «întlhar. olaralc duyurdugunu ü«ri sürtü. 19 Aralıkta., Tiıan radyomı, Bnşbakaa Uehtnet Çehu"nun blr slnir fcrizl sooucu tatihar eMgtol açtklarruştt. 68 yaçmdA öl«n Şebu, 36 yıl önce Arnavutluk KomünJst Partisi Gen«l SekreterHgl gftreraıe setlrtlmiş, ayra yıl Basbakan olmustu, Ş»hu, filîteyl 3$ yüdır. Enver Hoca ile birlftrte yönetmists. «Lomlon Thnes». Amavutluic' 'an gelen Yugoslavlann, Enver Hoca"mn Arnavutlu'K'taki portreTertnm kaldmlâifcnı lerlrj açıkladı. Gazete, UTİar, portrelerin kaldrrdmas! mn, ,%mavntlnlî halkma Hoea*yı nnntturmflk Için »tılan Uk adtm oJdnpu kanısındadırl»r» diyor. Gazete aynca, Yugoslav\a'dan transit geçen Amavuöuk TIB kamronlanntn daha önce olduğu gibi Enver Hoea"nın portlerini tayıınadıklarmı bildl Polonya'da yabancı gazeteciler ilk defa baskent dısma cıkabildiler Dı? Halvrler Serrisi ~ Po .nnrg'da »JkıycnetiJtı lianındaiı bu yana vabancı gaietecüerin îUt defa Baskent Varşova dısı na ÇifcaraH. Poznan sehrini ge.melertoe irin verail. Gaaetecı ler bu arsda faaUyetler! astava aiınan Bağnrsı* Dayampna Sendikasaun Pornan sehri Bas <anı Rurvalak Ue d* ler. Gazetecilere bir acîklama ^apan RîizvalaS:, 'oasSı alnnöa sendikavı kınavan bir bCdJri imzaladıŞıni ancait. bundan pış manlık duyarak bildinyi geri aldıgînı söyledl. örgürlıöc baska anlats» söı konusu btldirinin cagını bilmedlğrnl de taytlettl. dstti. öte yaadan Varşova radyosun n baberlne göre, Polonya Baş baîranı Janiîelski, ASkerl Korv seyin dtinfcü toplantısında ülke dekl dumma iiişkin bılgi verdi. 2f* tiyell konsey toplanttsma DB, vanışma Sendöası fie »teM s«n d&alaın Uyeleri vs isçi terasilcileri katıldılar. BTI arada Varşova'nm ana eaddeîerindW! birtnde bulraıaa teleîon kuMbelerinden birtna dün s»c« bir petlama oldu. Patlama can kaylnna vol açmadı. Bu arada yıne Sıtayönetim yetkilüertnin öncekl gün bir acıklıma yaparak çtttcüert te? vık lçla planlarna yaptıMan büdirfldl. Yetki3ilenn bu önjemleri. p d a açıgı sorununu azaltmak için plarüadiklan da gelen baberler arasmda. Federal AlraanjB BaşbaXam Helmut Schtnidt, Sovyetler Bir liği*ni DoguBatı işblrliğlndsM gtiven ortamnıı teblikeya a t s n pabasnıa Polonya bun&lnnmd> •onunhılnk üstlenmeide suoladı. TESEKKÜR Zeynep Koseoğiurnun 6iumu nsdenryl» ziyaret, teiefon. mekîup ve nyle ocımızı poyloşan tum dost ve okrobotenmtza condan teşekkörionmeı sımorız • Dr. Kamoi KÖSEOĞUJ ABD'de soguk havadan ölenlerin sayısı 100ü astı VVASHINGTON, (ANKA) Amenka Bırleşık Dev!et!erı'nde yoğun ktş şartlan »tkısınl surdüruyor. 'llkenırt yarısında bir hafta«Jir hükurn süren dondurucu soouk ve yoğışlordcn olenlerır soyısının 100'u aşiığı hoh© veriltyor. Ameriko Bırleşık D« letlerl'ntn 75 şehrinde de ısı duşüşleri rekor duzeylere uloştı. Yoğun kıç şartlan Avrupa'«Jo do hoyatı etkiliyor. Şiddetti soğuklardon bncekl gün !nB'ltere'da do't. Hol'anda'da tse bir kışl oldu Bahreyn, Iran'ın "kıskırtıcı,, eylemlerine karsı önlern istedi MANAMA, (a.a.) Bahreyn Başbakani $eyh Hoiıte Bı". Salrr.dn El Hclife c«şıtii kö^fez uikeierirte karşı iran tcrafıncian boşlctıldığını örw sördüğü cyıkıcı faoltyetlefe» karşı ocıien ortak önlemir aUnrr.asını istedi. İrcn yöneîi'Tiı Üe Arcplonn d'pomattk itişkılennı kesmeleri yotundaki Irak goruşunü daste'<even E! Haüfe. odionnı oC'kîarpadığı dığer bozı uıkelenn de oetroi zengmı körîez üikelenno karşı yıkıcı iacuyetiere kar>şm>$ olobılecsklerıni öne sürdu El Halıfe, gectiğırrnz oy Boh»yrs'de vonstıme fçarşı gınşilen dorbeye kanşon yasodışı tBatırayn'in Kurtutoşu İcin İslam Cephesi» üyeienrnrı coâuniuğunun îron'tn van?sıra Lübnar'da da bulunduklarını kaydsttı. Bahreyn. Suudi Arabistan, Kuveyt, Birloçik Arap Emırlikleri Katar v'e Umman'ın üyesi olduğu Körfez İşbirilğl Konseyı'nin ocak v e şjbat aylannda Rryad'da bir topiontı düzen'eneceğıni duyurmcsırtm hemen ordından El Hclife. octl ontemter olınmosı yolundaki bu bılfJiny! vaymladı. PAMÜK TELEFİ ÜSTÜPÜ PARÇA BEZHATALI BEZ VE HURDA MALZEME SATILACAKTIR 1 TıAanda vaalı jnsllar V> OCAK 1982 ba gürtfl saa* 10.00'cîa scik pazarUk suretiyie çartcamftad dahilinde satıça a n edilecefctrr 2 Pamrlığa içtiralc edebümek ıçin temtftatar pararlığa başlamadan evvel Komisyon Başkaıüığma yatjnlnus oîıtîası şarttar. 3 Saüşa arzedilea mallar mesei saatieri dahilınde Müessesemızde g&rtUebilir. 4 MUessegernta satiîi vapip yaptnaıaakta v«j« 41yapmakta serbestttr. 8ÜMERBAÎOÇ Panmkla ( B M & : 1030» " Sevgli ortaoloıl öğrencileri Yapı KredKnin resım yanşması basladı. (İlimizjlgemiz.kcyümüz. Yansmanın Amacı. Yanşma Koşullan: Crtâokıu c3rer.cV.Er.rjr. va7ar.cs guçler.ni (.îrı:ıiarr.2İar.r.a olar.ak saölamak. ?es:nı sar.ar.r.a cEenaırrr.ek. '.) Resıırkler, 30x 40 cra. resım kağıd:r;i r^nkli ç1. ^2) Üğreııcı, dıledıği bova taalzernesır.ı kulîanabilecelctir. 3) Ksr ıesm.n. arkas'.na yanşsnacmnt ~i.. soyadı, ya^ii sınîfı, okulu, ılçesı ":' Jnaklı olarak ' Fazlası Bu yu l<onu: "Cevremizde Yaşam d o'.uştunıiacak seçıci irorul seçeceîrtir 5) Taşiiiır.a s:raswda bükülup ic.nlmsiT.alaıı ıçın, resünlsr \£ îcsrtr aras.na yerleştiriiereic zarflanacaîetır i ' Kesıaleıin, en geçŞNisan 1962. kadar "''ac va Kreaı Bankagı AS. 3 l 3enel Mudurluk K'Jİtur ve Sanat Mugayirii&i BevegiutSTANBUIi.adresıco Uaşrnış olmaa gerekmektadir. T, Sesira'er, 'a*»an «anatçjiından Vapı Kredi Seçiei Karcîi nc» değerlendirıiaoekKr. Sı Değerlesdırtna somjamıia 10C 7es»m odül!endiri!eceVt:r. S<3 eser lanibir.s :OC0er lıra. 50 »ser «ahıb.n» bırer lcîap '»rraağan edilece«:ur. ?. Ödül kaıanamayan : eshni»ria en g e ç bıray içınd* geri »îuunaü gcrekînektedir. 30) Yanşmay*, h«r oVui ea çok 40 resunlalcaslabUir. Bugün. vadeler daha kısa faizler daha >1iksek... Yıl bo\ıı beklenrniyor artık. Hemen yatınp, hemen kazanıyorsunuz. Para sizin. kazanç sizin. Ancak, ANADOLU BANKASFnda bir fazlası var: ANADOLU BANKASFnın hazineye ait sermayesinin sağlam güvencesi, huzuru... Siz"YeniFaiz"leri ,. ANADOLU BANKASî'ndan kazanm. Bir fazlasını kazanın. i YENİFAllORAMlARlMII 1 2 3 6 AYVADEYE AYVADEYE AYVADEYE AYVADEYE % 25 X35 %45 % 50 i bakalım». Gösterin ressamlıgnızı. Yaratıa iKtaliğnızı. YAPI ve KRED1 BANKASI 'hizmdte snıryoktur' j BANKASI i T.C. Turizm Bankası A.Ş. Istanbul Kongre Sarayı inşaatında hurda batonarmo demiri ile hurda bakır levha satışı yapılacaktır. Takriben 25 30 ton betonanne denvhri üe 1 too levha bakır ayn ayn açjk arttıntıa üe 26 ocak 1982 taribinde satılacaktLr. îsteklüer şartname ve mateerneyi ÎS'rLVYE Pollgon Durak Arkan mevkündeîd müessesemizde görebüirler. Mflessesemiz 2490 saytij yasaya tabi degildir. (Basın: 10280 3"S1 Hazine Bankast Butun Duny a nnıavküzegetirenaylıkdergi Insaet Mühendislerine DUYURU InşcKrt Muhandlsiarf Odası Istanbul Şubeslnln 27 Olağan Genel Kurulu 16 ocak 1982 cumartesi günü yapılacoktır. Üyelerlmızin kimlik kartlanyla biıiikte Genel Kurula katılmoian önemle duyuruiur. Yer: Tepebaşr Kazabienka Duğün Salonu Saat: 10.00 YÖNETİM KURÜLU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog