Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 olmuş kaliıU, ben önde oturuyordum, ayagıma bır yerden su damladı surucuye Nerden girdi bu su arabaya? dlye •ordum Adam Yagmur yağıyor ya,.. dedL Bardaktan boşarurcasma yagıyordu. Yagmur arabaya gırmez kı, dedım Surucunun oralı olmadıgını gorunce ekledım Bunun nedenını bılmek gerekır Başında yun bır kukulete. sakalh Lır adamdı. Aman beyim. bılmedığımız ne çok şcy var, dedx Yan gozle baktım o da gözunün ucu ile bana bakıyor, gızh bır gulumseme var gozlennde Dedıgi dogru, bılım bıze çok a2 sey ogretebıldı, oyle kı bılımler ılerle dıkçe bılmedıklennıız çoğalıyor Bu adam bır fılozof demek Bılmedıgını bılıyor Felsefede vanlacak en üst. aşama, bılmedıgıIU bılmek değıl mıdır? Benı de bır gulme aldı. Eterken surucu btr turku tutturdu. Yolculardan bırl Türkü, ücretln lçinde mı? dıye »ordu. Surücümuz, turkuye ara rorerek. Şırketten dedı Soora basını bana döndürüp Teyp pahak. ben de kendlm söylüyorum. dedı tnonü Stadı'nın önunden gecıyoruz;. saganak yağmur altında, ellenndekı Beşıktaş bayraklannı sallavarak ayaktopu hastası sıra sıra gençler Surucümuz Bunlar deli değıl de ne? dıye sordubana. Az once «bılme» merakundan öturu güç durumda kaidıgım ıçın susmayı yeğledım. Adam şoyle sürdürdu sözunü Lazın bın maca gelmış, bakmış ki OLAYLAR VE GÖRÜSLER 15 OCAK 1982 D Dolmusta * Melih Cevdet ANDAY yırmı ıkl ksşı tek bır topun ardından ko şuşup. dıdınıp duruyor. Adam mmlş aşagı hakeme kollarıru kaldırıp oyunu durdurt muş «Ben hepsıne bırer top alınm yazık bu çocuklara'» demış Son yıilarda la^ fıkralan Nasrettin Ho cayı bastırdı. halkıtmz yenı bir ne§e kay nağı buldu. Yuzu gulen ınsaalar olmak bır toplum ıçın ne mutlulukturl Onumuzde bır kamyon, tepeleme ta vuk kafe^ı vukıu. Havvanlar başlannı ka feslenn arasından çıkarmışlar Bakın. dedı surucu etrafı seyredı yorlar olome gıttıklennın farkında degıl hıç bın. Oyle dedım. Yooo, dedı sJrucumuz hayvan aa lar dlüme gıttıgını Bu adamın nıyeta, benı boyuna şaşırtmak, Artık dayanamadım. Sen farkında degıl mısın? dedım. Neyin1' dedı Ölüme gıttıgımızm Aman Allah gostermesin' Carum enınde sonunda ölecegimızJ bılmıyor muyuz? Başmı çevınp bektı gülümsedi Dogru, dedı. Bire bır kalrruştık Yolculardan bın lnecekmış arabayı durdurdu. Turkü IÇJI teşekkurler, dedl Sürücumüz, Bır şey degiL dıye yanıtladı yolcuvu Bu sırada kaldınmda telâş lçınde bır lahmacuncu belırdı Sırsıklam ıslanmıs Elıyle bır şeyler anlatmak Içın çırpınıyor. Surucumuz durumıı anladı aşagı ITJD ba gau açtı Bır yandan da pazarlık edıyor lar Lahmacun sandıgı \e kuçuK bır ıskem le arkaya yerleştırıldıkten sonra lahmacun cu da bındı nalktık Ben bovlesıne konuş kan bırını hıç gormemıştım Etten, sogan dan başlayıp memieket ekonomısıne polı ükaya kadar gınp çıkmadıgı konu bırak madı Yolculan da ılgılendırmedı degıl ha nı Anladıgıma gore l^lerı tıkınnda «Allah bın bereket versın» dıyor arada bır Lân macun yapımında kullanılan et konusunda soz adamakülı genışledı Yolculardan bın kasabm et ayıklarken atmak uzere bir ya na ayırdıgı, damgah yagh ışe yaramaz parçalann lâhmacunculara sauldıgını sov ledı Bunun üzenne bızım ateşlı lahmacun cu Bak agabey dedı, o senın dedığın damgah parça bıze yaramaz ama kemıge yapışık kırpmtı etlen soyluyorsan o başka onlar çok lezzetü olur Ya iskem.be"> dıye sordu yolculardan bin îşk.embe kullanmıyor musun? Lahmacuncu O da başka amca, dedı Ama ışkembe kullamp kultanınadıftına ilışkın bir açıkJamada bulunmadı badece •heldl para kazanmaü* demekle yetındı Sonra. însanm sütu temız olmalı dıye deği5tırdi konuyu Devlet her şevi gozleye mez kı Henf olmuş eşek etı kullajııyo^a devlet buna ne yapsın1 Devlen korumaJt he pımızin boynuna borç Şurda ekmek yıyoruz baba, Allah bın bereket versın. Lahmacun Kasımpaşa'da başkadır. Taksım de başka. Hele bır toplantı yasagı kalks.n. bı zım ışınuz ıştır Ama toplantı yapınca da memleketın bütünlügunu bozmamaJı Benım partalere bır şey dedi|nm yok, veter kı yagmur bovuna vagmasın ınsanlar ayakta durabılsın . Surucumuz Evımde radjo var televızyon var, ama ben gazete kıtap sokmam eve Bu yuzden de partıler ne durumda çımdı bıl mıvorumdedi Lahmacuncu Na durumda olacak dedı ıçerde hepsı dınlenıyorlar Bır de bıze bak dur dın'en nedır bılmeyız bız. Surucümuz Pekı Ecevıt nerde Demnel nerde17 dıye so*du Lahmacuncu Ben Ecevnt'ı çok iakından tanırrm dedı Saltanahmette seçım konuşması yaptıgı gunü hıç unutmam tam beşyuz lahmacun "^atmıştım o gun Pohtikayı da ızle^eceksın baba O sırada elınden tuttugu kuçük çocugu ıle b'r kadın zar zor kaçtı arabarun onunden Lahmacuncu Ne işm var be sokakta, dedl Kadınlara ozgurlükmus Venn bakaiım verın de tepemıze çıksınlar . Sonra telaşla Benı sağda bırak. dedı sürücüye îndı Surucumuz Bır rnıllı pıvango bıleti aldım bır mılyon çıkacak dedı kendıne gıivenli Ben E . senı bır daha nerede göreceğız? dıye sordum. Aniadı bır mıbon kazanacagı gunu söylemek ıs*edıgunl Kaçacak değıbz amca dedı, benım durak Karakoy Buyur. aybaşında bır rakı ıçelım Boylece kavgasız gürültusüz türkü ıle, şaka ıte, konuşa konuşa vardık varacagımız yere Cumhuriyet Sahıbi* Cumhunyet Matbaacılık veGazetecılıkT.A Ş. adına NADİR NADİ Genel Yayın Mudurü:. Muessese Muduru Yazı Işlerı Muduru . Basan ve Yayan HASAN CEMAL EMlNE VJŞAKLIGlL ... OKAYGÖNENSİN Cumhuriyct MıtbMcıhk v« GazeiacılikT.A Ş. Posta Kutusü 246 IStanbul T*l. 20 97 03 (S Hal) BÜROIAR. > ANKARA .KonurSokakno 24UY«ni*«Mr I İZM'R Tek 17 58 2517 58 66ldare 183335 HalıtZiyaBuIvanNo 65 3 Tel 25 47 09 ^ 3 12 30 \ ADANA AtatOrk Caddasl,TürkHavaKuromul»hanıKat4f3 Tel 1455019731 15 OCAK 1982 GOSEŞ TAKVtM. İMSAK 640 852 Ö6LE 1323 İKİNO! 15 50 AKSAM 18 05 YATSI 19 41 C Cumhuriyet (5oytoncE) 15 OCAK 1932 Ticaret Odamız 50. yaşını bitirdi Tlcoret Odasının ellıncı yıldonumü dün merasımle kutlanmıştır Merasımde Iktısot Vekaletl Musteşarı Hüsnu Istanbul Vahsl Muhıttın Partl II 'dore heyeti reisi Cevdet Ke nm Beylerle bütün Tlca ret Odası erkanı şehr.rr 2 dekı ticaret ve sanayi er babı haz r bulunmuç'cr dı r Bu buyuk toplontıdc Odanın ta r hcesı ve hı/ metlen anlatılmıştır İUCT OKTAY AKBAL Evlât Acısı,, Ile İlgili Acıklama •Evlat Acısı Üstüne» başhklı yazım genış bır ilgı uyandırdı Anımsanacagı gıbı, Üskudar Cumhuriyet Lısesı Muduru Iken 12 Eylul öncesınde bu görevınden ahnan, 30 Nısan 1981 de Danıştay'dan aldıgı yurutmeyı durdurma karanyle görevme gerı donen, ama ardından yenıden başka bır okula, oradan da Kütahya ya atanan ıkı çocugu da hasta bır eğıüm adaırumızdan Hanu Karslı'dan soz etmekteydım o yazıda.. Şuydu buydu, atanmaydı, yurütmeyi durdurmaydı derken, Ankarada Hacettepe hastanesmdeka çocuk oldu Bır süre sonra bu eskı lıse müdurü ıle Use ögretmenı eşı Ankaraya atandılar «Evlat Acısı Üstüne» yazımın yayınlan masmdan sonra Ankarada kendısı>le göruştugum Mllh Eğıtim Bakanı Sayın Saglam bu olaya çok üzuldüğunü, ama durum Bakanhkça bıhnır billnmez gereken Işlemln vapıldıgını anlatmıştı. Bu arada Mılll Egitlm Bakanlıgı Genel Sekreter Yardıması Sayuı Orhan Demırel'den 24 aralık 1961 gunu genış bılgı veren bır acıklama aldım. Konuyu aynntıJanvle sergıleyen bu yazıyı hiç bır yorum yapmaksızın okurlanma sunuyorura «21121981 gunlu Cumhunyet Gazetesındekı feöşenızde •Evlat Acısı Üstüne' başlıkh yazuıız ıncelennuştır Yazımzda adı geçen Hamı KARSLl tstanbul Uskudar Cumhuriyet Lısesı Turkçe Oğretmenı va Müdunı ıken, 30 Ocak 1980 tanhınde Müdürhık gorevınden aUnarafe Istanbul Kadıköy Ak$am Tıcaret Lisesı Ogretmenlıgıne atanmıştır îlgıhmn Danıştay'dan aldıgı yurutmeyı durdurma karanna uyularah, 30 Nısan 1881 günlü kararname üe tekrar eskı gorevıne ladesı sağlanmıştır Daha sonra adı geçen, yetkıh makamlann ısteğıne uyularah, 18 Ağustos 1981 gunlü feorontame ıle Kutahya'ya öğretmen olarak atanmıştır Hamı KARSLl, 19 Ekım 1981 tanhınde Bakan hğımıza ıntıkal eden duehçesı ıle oglunun sağlık özürunü helgelendirmış ve Istanbul Hoydorpoja Lısesı Türkçe oğretmenı olan eşı ıle bırhkte Ankara'ya naklmm yapılmasını istemıştır Adı geçenın bu dılegı Bakanhgımızca uygun görülmüş vonetmehk geregınce ıbraz edılen sağlık raporlannm Sağlık îslerı Genel Müdürluğumüze ıncelettırılmesı gerekırken zaman kaybmı önlemek, öğretmen olan aıleye yardım ve ınsanı duygular ıle evrahlar derhal ışleme konulmuş kendısmm ve esımn 27101981 tanhınde Ankara'ya naküleri yapılmıştır Mıüı Eğıtim Bakanlıgı yasal açıdan gereklı önlemlerı şıkâyete değıl belkı de teşekküre layık olçude verıne getırdığı kanısmdadır Böylece, ılgılımn nakhnm en kısa surede \apılması konusunda gerekh hassasıyet göstenlmıs olmasına rağmen, sıze mektup yazmış olması, oğlunu kaybetmekten öturu ıçınde bulunduğu ızdırabın bır tezahüru olması gerekır. duşüncesını taşıyonız. Bıigmızı nca eder, saygılarımı sunarım» 1981 yılı finans kesıml lcm yoğun tartışma ve gelışmelerden sonra kapondı Ama sonuc hesapları henaz gorunurlerde yo^tur Zaten bu sonuçların goruntülenmesı ıcın uçdort aylık uzun bır sure sozkonusudur. Bıloncolor bu donem ıcmde şekıllenecek, kamuoyuna sunulacakt r Ne var kı, bu yıl kıtlelere acılma acısından ılgınç bır du rum gozden kacmıyor. Geçmış yıllordo bır kısım onculuk uğraşısı veren bankalar kesın so nucu beklemeksızin eskl yılın son yeni yılın ılk gunierınde buyuk başlıklarla mevduatlarının kac mılyara ulaştığı tıa berınl venrken, sektor icmdekı paylarını ve onemlerım vurgularlardı Bu yıl boyle bır gellşime tanık olunmadı Nedenınl bulmak cok guc değıl belki Ama bu tur sonuclora varışta, gunumüz koşultarı Içinde vorurrsal yGklaşımların bir cok yonlerden esneklığı de ortadadır. Bankacılığın Zor Yıh: 1982 1982 YILINDA KLASK BANKACILIK, YÖRESEL MAL SANDIKUĞI YA DA ÇAĞDAŞ BANKA İŞLETMECİLİĞI GIBI TANIMSAL YAKLAŞIMLAK BİR YANA, ÇEŞİTLİ PARASAL OYUNLARA AÇIK BANKA BANKER DAYANIŞMÂSI SÜRDURULEMEYECEKTİR. Faik Y. BAŞBUĞ belgesız (vesoik) ve preftnansman kredı uygulomalarıyla para piyasasında bir başka tırmanış olmuştur Denılebılır ki, yuksek faızlı sertıfıka pazarlık lanna oturan büyük rrıktarlı blok paralar bu tur uygulamalcrın sonucunu yonsttmaktodır. Sonuçta ne ortada bir ihracat kalmıştır, ne de bu ışlemlenn bıçımlenışlerl ve karmaşıklığına bağlı olarak vergi, cezal falz gıbı zorlayıcı yukümlükler Son olarak 1981 ın ozellığı sayılması gereken bır nokta da para ve sermaye pıyasasına ılişkın olarak alınan sermaye ve şubeler konusundakı kararlar uzerınde toptanmaktadır Böylece getirılen bu onlemlerle, en azından şımdllık duşunce asamasında bankalar başka yonlere Itılmlşlerdır 1982 eşlğinde Usküdar ağaçlandınlıyor Istanbul un ağaçlandım mosı hakkında Beledıyece veriıen korarın evveia Uskudar da uygulanması kcrarlaştırılmıştı Bu ma«satla Horem ve Salacok arasındakı sırt uzun zomandan ben duzenienme< te ıdı Burada bır torof ton tasvıyeye devam ea ı mekle beraber dığer to raftan bın kadar çnm ağo cı dıkılmeye başlanmış tır 8u murosebetle Vol Muhıttın Bey dun Usku dar a gecmış oğaclandın lan sarta/ı tetkık etrrns tır Bvırsa'nın merasım meydanı Bursa 13 (Hususl) Yerlno konulan Gazı heykelı nın soğ ve solundakı park lar yerıne buranın bır mav don halıne getırllmesl kc rarloştınlmış ve bugCrden ıtıbaren parkın bozui masına başlanılmıştır Bu meydan csfalt olarak ya pılacok va şehrın mero sım meydanı olacaktır SÜMERBANK Yarımca Seramik Sanayi Müessesesinden 50.000 Adet 50X70 ebadında Thermoflat Kâğıdı Satınalınacaktır 1 Mueaî>es>emu ıhtıyacı 50 000 adet 50x70 ebadında "IHcRMOFLAl (ciKartma) kâğıdı 2211982 gunu saat 15 00 e Kadar kapalı zarf usulü ile teklıf alınorak ıha e eoıiecektır Z. Bu se u't n uvfakkat temınat 250 000TL olup Ihalo <QPÛ siaı 15 00 e kodar muessesemiz veznesıne >Otı IrroS! şarttır 3 Geıakl. bılqı nıuessesemız Tıcxıret Müdürlüğünden tem ıi edılebı ır 4 Muessebemız 2490 sayılı kanuna tobl değfldlr. (Basm 10076 350) ACELE SATILIK TELEFON Sahıbınden Yeşılyurt ta 50 bın peşın, 75 bıne ACELE SATILIKTIR TEL : 28 0314 ka piyasası liberal falz politı sa bu tür acık uygulamalar kası gerlslne gızü kendl ozel da yeterlı değıldır 1982 eşımodellerlyle bır bakıma Içınde ğındekı bankacılık bunu çok bulunulan hatâe gununü kur lyı anlamış olsa gerek Cunku tarmış gibl gözukmüş ve değin bırer kâr ve sermaye şlrketı oHer şeye karşın ılk bakışta dıgimız gıbi 1981 yılı sonuc he lup belırll yasal olculerl olan okla gelen ıki onemli nedene saplarını agır bır yükle bağla bankalar, ocıktan faız uygulaşımdllık değınerak yetinelım maya zorlanmıştır Ayrıntılı so malarıyla. oçıktan odemenm Bunlardon bırlsl, 1981'ın ger nucu çok kısa gelecekte göre çoğu kez guc olduğu kendı ocekten faturası son derece a ceğiz Ancak hetıen belırtelim, demelerı korşısmda denge kur ğır olacagı benzer sonuçlorı yalin sonuçlar gerçek durumu makta gucluk çekmışlerdir Ya nın henuz hesaplanmamış ve yansıtmaktan uzak olacaktır da 1982 ve izleyen yıilarda bu duşundurücu olacağo benzer çoğu kez Asıı gerçek sıstemo çızgıyf izlediklerl takdlrde bu goruntüsüdur. Ikıncısı ise, lıder tlk ve onyargısız mali bünye guçluğü şıddetle duyacaklardır lık uğraşısı veren yenılıkçi ban incelemelerine bağlı olarak so Banka ışletmelerine gore kaların, bu kez bırbırierını mar mutlaşabılır farklı olan bu uygulamalar ba ke etme gorevlerınm kolay olNelerdl 1981'In pahalı para zı bankolarda da oşırı mevdumayışı, llan edılecek cok ra plyasasında bankalorın seçe at blokaıı i>e doğrudan bir şekamlı milyarların karşıt bonka neklerl ve uygulamaları? kılde kredıyle bağlontnandırılicın ne denlı olcu olacoğının Ilk akla gelen zaman za mıştır Günumüzde açıktan alı bılınmemesidır Başka deyışle non gerçek yuk karşılıkları bu üc bo/utlu mılya'lık mevduat man bırbırlerine rakıp gosterı defa bunyeye yasal gorüntu len bonker işletmelerle banhesapları ekonomik olceklerı ıçınde kanalıze edılmlştir Ne ve değer yargılarını alt üst et kala'in buyuk dayanışma ıçın var kı. çok buyuk sayıian sade beraberHklendır Kıt paramıştır Onun Içın yarışta daha na/l işletmelennın bıle konkor önd© olmak Isteyenier, ılk llan ya yasal kıvraklıklarla banker dato eşığıne vardığı günumuz lerln yaklaşabılmesınin cok ko onurunu raklba bırakıyor olalay oldufiu sermaye plyasasın surecı içınde bu uygulamalcr bilırler da, sertıfıka sırdoşlığına ke sonucu hangı kredı muşterısıne netll devlet guvencesi de katı hangl oranm uygulanacağı, uy 1981'in Özellikleri larak fon toplama ışlemlerı bu gulanan kaydi morj oranınm Tum 1981, «Temmuz Banka Ikl grup Işletmelerce bırlikte sonunda tahsıl tıkanıklıklarıycılığu patentlı faız lıberolızmi yürütülmüştur Sonucta bilin \a malı bunyeyı nasıl sarsocakatı kıskacı arasına alırken, d ğl gıbl faiz oranlorı çok kı ğı bır başka sorun olmuştur 1981 sonu Temmuz Bankacılıbır yandan, genel ekonomıde sa vadelerde bıle % 100 u aş mıştır Gecım darboğazındaki ğında Daha açık deyışle rekaenflasyonlo mucadele V8 habete acık lıberol faız polltiKası, len kamu yonetıcılennoe bunun kıt'eler ıçın Ise bu b r can sı amaçlanana pek uymoyan şemıdı olmuş ve maıdan kaçış ol onahtarı gorulen sınırlı para kılde bankalar arasmda dayapolıtıkası, bır yandan da bu gusu nıhal durak olarak ban nışmadan uzak uygulamalartykabonker kapısını kullanmış polıtıkaya sıkı sıkıya bağlı ışletme ıçı finans ve uretım guc tır Sonuç, verılen foızı kredı la. 1982 eşiğınde panolı da olsa sektor unıtelenne deney ka luklerl, en belırgın ozellikler o pıyasosından cıkarma horeke zandırmıştır 1982 yl gerçekçl tıdir larak suslemlştır. Böylece enf lasyonu aşağılora çekmeyle, e Topianan fonlar % 100'u ve akılcı model arayışları içıne konomık dınamızml koruyabıl oşan faızlerle gellrken, kredı ıterek. Yıne 1981 yılının bellrgln me çoğu kez karşıt Ikı olgu o piyasası doğai olarok bunun larak varlıkiarını hep duyurmuş dışında kalmomıstır Yasal va ozellıklennden bırısl ozendıricı alanlara ilışkın ucuzfonların lardır Ve bu karşıtlıklar ıçınde, da centılmen faızlerl ışletme bu tur karşıtlıkların doğasında lere gore farklıloşan oynca ceşıtlı gecışmeler sonucu tefeolan para kurumlarının etken % 35 aylık açık faızlerle des cı pıyasasına akışı, bağlı olove edılgen dınamıkler olarak teklenerek, üzerlerındekl goru rak bır yandan taahhut edılen daıma bır numara olması olgu nen yuku örtulu şekılde kredı ıhrocat gercekleştırilemezken, su şaşırtıcı derecede gecerlı kullananlaro yonsıtmıştır. Oy bır yandan da ıc Içe belgelı. lık kazanmıştır Şaşırtıcılığı olağan cizgılerin ötesmde, bu danerrıde banker kurumlar şah sında gozlemlenen geliştmlerde gizlldır Bu kuruluşların sayılan cok kısa süre Içınde bır kaç yüzu bulurken, bır yandan da iflas, batma ve kaçma şekl:ndekı çözülmelerle, kamuoyu 1 Dıesel \ ıkıtının depolanması ıçın «ANTALve devlet yönetıml duzeyınde Y^ İZMIT DIZELIZAS\ON PROJESININ tüm dıkkatlerı üzerlnde topla1 ^AATI VE TESISAT1» ışının ihalesı mıstır. 2 Anılan ışın \aklaşık tutan 2070 000 000 TL dır O denl) kı. 1982 başmda bu3 Anılan ış 6095 savıh vasaya gore onen alınalunulan şu gunlerde, kıtlelerı rak ıhale edılecektır ılgılendıren konu ne petrole ge 4 Ihaleve katıiabılmek ıcın NATO Emnıjet Bel len yenı zam, ne de Polonyo'gesı ve 2 070 000 000 lık A» Grubu karnesı do gozlemlenen olaylordır. •veya suretı ıle a^agıda yazılı adrese başvuruTum gozler üc beş kuruşunu \arak on duyuru alınması ve ön duyuruda ısbankerbanka zıncıri Içınde pa tenen belgelenn en geç 19 Şubat 1982 tarıh. ra piyasosında toplamış klşile saat 16 00 ya kadar hazırlanarak teslım edılme rın güvencesl ve tasarniflorın sı zorunludur korunmosı, yatınma daha gercekcı ve sağlıklı şekılde yonNOT Ön duyuru posta ıle gönderılmez lendırılebılmesı arayış ve duzenlemelerıne çevrılmıştır Gun ADRESlük gazetelerin bazen gülmece MSB KATO ENT D BAŞKANLlCl konusuna varan bu tur haber POL Tesıslen Inşaat Grup Başkanhgı ve llonlorlo dolu olduğu gunüBAKAN LIKLAR / ANKARA muzde. konır/o sodece değinmek yeteriıdır (Basıa 10334 359) 1981 'n genel özellikleri bu şekılde soyutlanabılirken, bcm 1982'ye Bakarken işte yukanao değindığlmlz bu ano sorun odoklarından sonra, sonuç hesaplarının bır başka sorunu; körzaror çıkmazını gündeme getirmek üze re olduğu şu gunlerde, 1882 yılı ve geleceğe aıt bankacılığın doğrultusu ve arayışlarının hangı noktalarda bulunacağı konusunda saptalamalarda bulunmak bir bakıma daha kolaydır Bu aroda ocak ayı sonunda vurürluge girecek ya ni sermaye piyasası yasasımn. bu arayıs ve saptamalar konusunda bazı ışıklar vereceğinı de söylemek gerek Kaldı kı. bu yasanın bır on mlni modelı Malıye BakanlığYnm ödünç Pa ra Verme Işlerl Yasası'na lllşkln teblığ şeklinde yurürlüğe girmlştlr. Sözkonusu yasol gellslme bağlı olarak Ilk soylenmesı gereken şudur: 1982 yılında klasik bankacılık. mahalli mal sandıklığı ya da cağdas bonka ışietmacılığı gıbı tanımsal yaklaşımlar bır yana çeşıtlı pa rasal oyunlara açık banka banker dayanışması artık rahatlıkla surdürulemeyecektır. Özellıkle bonkerlerın calışma koşullarının, bu kez para pıyasasının bir bütun olarak ele alınıp düzenlenmeslrKlen *onra. yuksek faizli carpık piyasa modellerine neden olamayacağını düşünmek olosıdır. Bây lece bır güçlü Ittifak yıkılarak esasen önemll bir sorun kaynoğı ortadan kalkmış olmaktadır 1981 yılı gelışimlerl acıkça gostermıştir kı. enflasyonla müccdele ekonomısı ıçında ış letmeler bazmda gozlemlenen darboğaza karşın, dışa ac < mal ve hlzmet ıhracatı yapan kuruluşlar a/akta kalmayı başarmışlardır. Hatta daha da ılerl. bu kuruluşlar aşama yap mışlar ve üretım ve naklt sıkıntısı ceken bır cok kuruluşların yeni sahıplerı olmuşlardır Bu süreç ıçındo, uluslararası fonlara odünçleme şeklinde de olsa uzanabllen bazt kuruluşlar yıne görell o'craK nckıt sıkıntısını en az duzeyde duyarak hem ekonomik ışlevle rıni yerıne getırebılmışler, hem de enflasyonla mücadalede do loylı da olsa yardımcı olmuşlardır Şımdı aynı çızgıde ve daha yogun şekılde 1982 bankocılığını gorme zorunluluğu var. GerçeK uzmon bankaoılık yoluyla dış ve tç tıcaret arasmda çok yönlu kopru kuruloma dıgı takdlrde, klasık ancak te fecı nıtelıktekı mal sondığı go runtusüyle bır yere varılamayacagının Türk Banka Işletme lerınce lyı anlaşılmış olması gerekır Kaldı kı bu konuda guclu olanaklor ve kolaylıklar da hazırdır Özellıkıe garcntısız tıcarı borclara ıtışkın ışlemler olmak üzere GÜNUN ILANLARI Ikl büyük Fransız traıedyenl Gına Mones ve Jean Toulout. Fransızca sozlu ve şarkı'ı <C nge ne Aşkı» tılmmın dramatık mevzuunu fevkalade temsıl edıyorlar Henuz gorulmemış olan bu fılrn Artıst k te gosterılmektedir 1932 Guzellik Kralıcesı oimak ıstersenız Foru k 'nln Cıcı krem Cıcı pudra Cıcı allık Cıcl losyon ve esanslarını kullcnımz Nefis ve UCUL her cıns şapka ımal eder Turk muessesesıdır. Avrupo malına tercıhan marnulatı mızı olmak menfaatınız ıcabıdır Sırkecı da Alt Re cep va şerikı Cumartesı gunu, Beyoğlu'nda Baker mağazo larının mevsım sonu munosebetıyle senellk satış başlıyor Menfaatıniz namına nazan dlkkatınız' celbederız Çingene aşkı Faruki Istanbul şapka fabrıkası Yarınki cumartesi Millit|et Ülkelerin Kültür Politikaları ve Sanat Yasamları Yazı dîzisının ilkınde, Fransa'da kultur ve sanat vasamı konu edilıyor (Nedım Gursel) > 1982'de kultor ve sanatımızı bekieyen soruniar (Emre Kongar) • Ahmet HamrJi Tanpmar (Konur Ertop) SıyahBeya2'a dönoş mü? (Vecdi Sayar) • Cahıt Kulebi. Turgut Zaım I anlatıyor • Melıh Cevdet Anaay la söyieşı (Zeynep Oral) • Leyla Gencer "Caliasdan öen tek başma" • Edebiyat Söyieşıien (Tomrıs Uyar) • Cemal Sureya yazıyor " Şekenm AnnaDeil Lee" Milli Savunma Bakanlığından
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog