Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARJ Prof. Nusret HI7ÎR Helsefe Yazıları 2. Basısı Çıktı Ederı: 250 Lıra ISTEME ADRESI Turkocagı Cad 29'41 Cagoioğlu Istanbul Cumhuriyet 58. Yıl; Sayı: 20635 Kurucusu : Yunus NADI 10 TL. 15 Ocak 1982 Cuma ÇAĞDAŞ YAYTNLARI NADİR NADİ'nin Yayınlarjnız arasında bugune degın çıkmış yapıtları: üyanJar (3. bası) 250.Perde Anhğından (3. bası) 150tU Sovyet Rusya ÎW Folonya (4. bası) 80.Olur Şey De£l (2. bası) 150.Sdkakta GOrultü Var (2 bası, tükendl) Çafdaş Yayınlan, Turkocagı Cad. 3941, Cağaloflu ISTANBUL. SADI IRMAK: "Hichir anayasa mucize getirmez, B Danışma Meclisi Başkanı, Türk halkınm istediği partiyi bulamadığını, Türklerin, Araplardan daha Müslüman olduğunu söyledi. ANKARA, (THA) Danışma Meclısı Başkanı Sadl Irmak cAşagı yukorı 80 yıldan berı daha iyı bır anayasa arayışı Içınde oldugumuzu» belırtîı, holkın anayasadan bır mucize bekledığın s c l e d ı Irmak Danımarka TV nun soruiorını cevaplandırırken şunları soyledı «Bızde anayasanın metmnden mucize bekleyen ınsanlar var. Hiçbır anayasa mucize getırmez Anayasanın halk tarafından kabulu gerekır Şu ana kadar ıdealıst gorüşler, belkı de bızler ıcın fazlasıyla ıdealıst olan goruşler getırılmıştı Şımd bız kendı ko şullarımıza gore daha gerçekcı olmak ıstıyoruz Başka bır ulkenın mese'a Fransa'nın, Ingıltere'nın, ya da Almanya'nın anayasalarını kopya etmek degil, kendı koşullarımıza gore bır arayasa istiyoruz.» TV muhaDirımn «Burada gerçekçı sozcuğüyle ney! kastediyorsunuz?» sorusunu da ANKARA, (Cumhuriyet Büro Irmak, şovle yanıtlodı8u) Başkent'te hava kirlılıgı tumuyle dağılırken. dun okul tBundan anladığım fazla lar açıldı I elırlı kosullarla ka ıdealıst olmayan, bır hayal lonfer ve sobaların yakılması alemınden gelmeyen haikımıuvgtın eorulurken, ahran dığer zın ıstedıgı gıbı bır anayasaon'emlenn devam edeceğı oğreyı anlıyoruz Bozı anayasalorın nıldı metnı son derece lyi gozukur, Hıfzısıhha'nm dun vaptığı r>l omo uygulamado ışlemez Bız çiımler sonucu yetkılıler hava de böyle olmuştur Bu nedennın «fe\kalade cuzel» olduğunu le bız gerçekçl olmak, fakat behrterek, kırlılık oranmın tu ozgurlukçü demokratık hakları muyle kaybolduğunu tehhkfr (Arkası Sa 9. Sü. 1 de) (Arkası 7. Savfada) Gaston Thorn, Türkmen'e Bütçe, Meclis'te eleştirildi Arar: Kemerler vatandasm boğazını sıkar hale geldi İsmail Arar, «Üniversiteler sabahları kalk borusu ile başlayan, akşamlan yat borusu ile işi biten yerler değildir» Ertuğrul Zekai Okte «Bu bütçe ulusumuzun beklentilerine cevap veremez» Selçuk Kantarcıoğlu, «bütçeyi «ısmar lama butçe» olarak nitelendirdi. Mustafa Alpdündar, faız polıtıkasını eleştırdi, «10 lıraya ekmek alınmıyor ar tık» dedı. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu> 1982 Mah Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı dun Danışma Meclısı'n de goruşulmeye başlandı But çe uzerınde Danışma Meclıs: uj'elen sert eleştınlerde buıun dular Uyelerden Ertuğrul Zekai Ökte, «Bu butçe ile hiçbir vere gidilemez, ulusumuzun beklentilenne bu butçe ile ce^ap verilemez» derken, «Selçuk Kantarcıoflu. Butçeyı «Ismarlanıa butçe» olarak nıteledı Mehmet Pamak ıle Hıdavet Lğur, hukumetuı faız pohtıkalarına ele^tırıler yonelttler. İsmail Arar, Hukumet Danış ma Meclısı ıhşkı.ennı «Zoraki ııikaha» benzet:rken, «Kemerler vatandasm belini deçil boeannı sıkar hale gelmiştir» aedı Arar. VOK ıçın de «Lniversıteler sabahlan kalk boru«ıı ıle başlavan, akşamlan \at borusu ile işi biten yerler deşıldir» dıje konjşta Mustafa Alpdündar da sıkı faız polıtıka sıru eleştıfdı «Fırıncı 10 lirava ekmek vermhor artık» dedı Bu^çe goruşmelerı Malıje Bakaru Kaya Erdem'm sunus konuşmasıyla dün başîadi Erdem, bu yıl ıçın yuzde 25 ola rak belırlenmış olan enflasyon oranı uz«rınde faız uygulamasınm desam efırılecegmı belırttı ve dış jardım konusuna da değ:nırken, «Geçmıs \Ularda ol duğu fibi bıiyuk tutarlarda de^letten deklete kredl alınması ihtunalı azalıvor» dedı Danışma llechsı'mn dunku bırleşımınde konuşan Erdem Butce ve Plan Komısyonundaki değışıklıklerden sonra 1 trıl yon, 796 mıiyar. 200 mılyon TL. olarak bağlanan konsolıde butçenın 44^ 5 mıiyar lırası nın personel gıderlerı 353 8 mıiyar lırasmın can gıderler 387 9 rmlyar lırasının yatınm harcamaları 610 mıiyar lırasımn da transfer harcamaları ıçın aynldıgını soyledi. 1982 yılında zarar eden KÎT sayısını daha da düşureceklerım beyan eden Erdem, zarar eden KIT'lerın 1979'da 12. 1980 de 8 1981'de ıse 7 tane olduğunu sovledı Erdem daraltıcı ıstıhdam programlannın uygulanmasına devam edıleceğınl soyleverek şoyle konuştu «1982 Bütçe Kanunu tasarısı ile getirilen bir hükümle genel butçeve dahil daırelerle katma bütçeli kuruluşlar ve doner serma^eler kadrolannda 2S şubat 1982 tarihi itibariyle boş olanlarla bos^lacak olscakiara açıktan atıma \.i ulması tasba kanlığın ıznine tabi tutulmakta dır. Avnı kanıın tasarısı ile surekli işçi kadrolannda 38 şubat 1982 tarıbinde boş olanlar iptal edilmekte geçici isçı kadrolarının ise 1982 vılında en fazla vuzde 90'ının %ize edilmesi hukme bağlanarak vuzde 10'luk bir tasarnıf sağlanması önedrülmektedır.» Mah>e Bakanı Kaya Erdem, 657 savılı Devlet Memurlan Ya sasındakı degışıklıkle gosterge tablosu \e ek gostergelerın ar< Arkası T. Sayfada) DİSK ilgili davasıyla görüs iletti • AET KOMISYONU BAŞ KANI, DEMOKRASI/E DONUŞ TAKVIMINI OLUMLU BIR AD,M OLARAK NITELEDI ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Dışışlerı Bakanı llter Türkmen ın haf ta ıcınde Bruksel de Avrupa Ekonomık Topluluğu KomıSyonu Başkanı Gaston Thorn ıle yaptıgı goruşmede, Thorn un, DİSK davasıyla ılgılı goruşlerınr •lettıg:, bu arada «Demok rası lakvımonı cOlumlu bır adıms olarak mte.edığı oğrenıldı Bruksel den Ankara'ya ulaşan haberlere gore, goruşmede Turkıye ıle AET arasındakı ılışkıler ve Türkıye'de demokrasıye donüş konusundakı gelışmeler ele alındı Türkmen, Deviet Başkanı Kenan Evren torafından acıklanan demokrasıye do nuş takvımı konusundo Thorn o bılgi verdı Thorn, takvımın acıklanmış ol(Arkası Sa. ". Sü 8de) IZLENIAALER Vız gelîr. Erbil TUŞALP AN'KARA 1982 mali yılı butçe tasarısı Danjb.jii Meclısın de, eskı heyecanla, goruşulmeye başlandı. Danışma Meclısı ujeleıı Ditçejı elestıren gelmış geçmış tum sıyaset adamlan gı bı. 19fi2 vılı butçe tasansını da bır takım sıfatlar ve vakıştırmalarla eleştırdıler Butçenın tumü uzerınde japılan goruşmeler saat 10 00 da başladı Bırleşımı Sadı IrmaK jorKttı Danışma MecLsı Başkanı Irmak, sıjası jaşamının belkı en kısa konuşmasıyla (Arkası ' Sa\fadal ANKARA'DA HAVA FEVKALADE GÜZEL, Bankerzedelere mahkeme yolu açıldı Kararname yürürlüğe girdikten sonra para yatıranlar kararnameden yararla namayacak. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Odeme gucluğu ıcınde bulunan bankerlerın ışlemler hakkındakı kararname Resmı Gazete nın dunku soyısındo ya yınlanarak yururlüğe gırdı Ka rarname, bankerlerın faalıyeıle rınln tasfıyesı ve alacak haklarının guvence altına alın masına ılışkın esasları belırtı/or Kararnameye gore Ban<er lerın tasf ye ışlemlerını yapmok uzere «Ihtısas Mahkemelerinin» oluşturulması ongorüluyor. Ankara, Istanbul ve Izmır'de. Hâkım ve Savcılar Yuk sek Kurulu tarafından bır ya da bırden fazla Tıcaret Mahkemesı tasfıye ışlemlerı ıcm gorevıendırılecek Otekı ıllerde ıse gerektığınde tasfıye ışlemlerını yapacak mahkemeier. Adalet Bakanlığının onerısı uze rıne Hâkımler ve Savcılar Yük sek Kurulu tarafından belı.ienecek Danışma Mechsınde dun Butce ıle ı gılı bılgı ve.en Malı/e Bakanı Kaya Erdem yenı kararname/e de değınerek, odeme guçluğu ıcınde bulunan bankerlerın ışlemlerının tasfıyesıne ılışkın kanun hukmundekı kararnamenın çıkmasından sonra bankerlere para >atıracakları uycrdı ve «Bundan sonra para verenlerin doğocak rızıkoları gozonune alarak mu ameleye gırışmış olmaları sebebiyle bu kararın getlrdığl ozel hukumlerden yararlanama yacaklarını bılmelerl gerekır» dedı Erdem, 1982 malı yılı but. ce sunuş konuşmasının son bo lumünde bankerler konusuna değndı ve dun yururlüğe gıren kanun gucundekı kararnameya ılışkın bılgı verdl Erdem şunları so/ledr «Bu davaları halletmek uzere 3 buyuk kentimızde ticaret mahkemelerinden bırlsi gorevlendlrilmiştlr. Ankara, Istanbui ve Izmir'de bu mahkemelere murccaat halınde vatandaşlara haklarını a!ma ımkanı getirılmiştir Bu karara gore bankerlerın tasfiyesine uç yoldan gıdıle(Arkası 7. Sayfada) Washington 'un göbeğine uçak düstü: 80 ölü ABD BAŞKFCNTıNDE PO TOMAC NEHRı UZERıNDEKı BıR KOPRUYE ÇARPAN UÇAK SULARA GOMULDU KAZA MAHALL: BEYAZ SARAYA SADECE 1 KILOMETRE UZAKLIKTA Dış Haberler Servısı Florıda havayollarına aıt Boeıng 737 tıpı bır yolcu uçagı oncekı gece ABD boşkentı VVashıngton do, Potomoc nehrı uzenndekı bır kopruye duştu Uçak havclandıktan kıso bır sure sonra koprüye çarparak sularo go muldu Oloyda 80 doiaymda kışının olduğu bıldmldı Kaza sırasındo kopru uzerınde bırcok ınsan butundugu bu nedenie olu sayısınm artabılecegı de gelen haberler arasında Ancak kaza sonrası yapılon aramalarda volcula arasındakı 18 k şının sag olarak bulunduğu belırtıldı Bu calışmalar sırasında şımdıye dek yaln'zca 9 cessdm bulunabıldığı kaydedıl yor Amerıkan AP Aıansı nın HQberıne gore VVashıngton havagıtmek Uış Haberler Servısi ABD alanından Tampa'ya Dışışlen Bakanı Alexander Ha uzere havalanan Boeıng 737 ig, Kahıre'de Mısır Devlet Baş kısa bır su*e sonra ıcmdekl kanı Husnu Mubarek'le vaptıgı en az 75 yolcu ıls bırlıkte Pogoruşmelerden sonra duzenle tomac nehrı üzerınd* köpru dıgı basın toolantısında Mısır'ın Fılıstınlılerın ozerklığı konu y e çarptı llk belırlemelere go sunda Israıl'le goruşmelen yo re. yolcutar dışında koprü 0fcun astırmavı kabul ettı§ını bıl zennde bulunan 9 motosıkletlı olay onında öldü Ucaktakı dırdı Haıg şovle dedı «Basfcan murettebat sayısınm ıse 5 olMı''areknp Filistınli'erin ozerk (Arkacı Sa 9 Su " de) duâu bı'dırıldı Sağ olarak kurtulanlardan 17 sı hastanelere kaldırıldı Kurtarılanlordan hostes Kelly Duncan doktor denetımınde gazetecılere kısaca şoyle deyukselmeye CEZAYIR, ( a a ) Cezayır dı «Havalandık, başlamıştık. Son hatııiadığım Haber A[ansı «APS», Ing Itere şey suda bulunduğumdu.» Başbakonı Margaret Thatche r n Buyük Sah'a da kavboUcağın Beyaz Saray'a salan oğlu Mark Thatcher ın ul dece 1 kilometre uzaklıkta yer kenın Gurey nde sağ . salım alon ve baskentl Vırgınıa odlt bulunduğunu ocıkladı bonlıvoye bağlayan 14 sokak takı kopruve corptığı belırtılA|ans Mark Thatcher'ın Cedı Kazo yoğun bır kar fırtına zayır kurtarmr ekıp'erı tarası sırasmda mevdana qeldi. fındon Tamanrasefın kuş uçuşu 400 km gune,ınde nTinUcaktakı bozı yolculann dert» denı'en mevkııde bulunnehre duştükler ancak buzlar (Arkası Sa. 9 Sü 2 de) (Arkası Sa 9. Sü. 2 de) Ecevit, hükümete hakaretten beraat etti ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Fesh edılen CHP eskı Genel Başkcnı Bu'ent Ecevıt dün Ankara 4 Ağır Ceza MohkeTies.'nda «Hukumetın manevi şahsıystinl tahkır ve tezyif ettığı» savıyla hakkında acılan davada beraat ettı Fesh ed len CHP eskı Genet Başkanı Bu lent Ecevıt hakkında 20111975, 1221978 ve '1881976 tarıhlennde basma verd'g demeclene ılgılı olarok acılan davanın sure oşımına uğradığ' bıldırıldı 18 4 1976 tarıhınde Tandoğan meydan nda yaptığı konuşmcsı ıle ılgılı olarak TCK 159'1 maddesıne muhalefet ettığı sa^ıylo acılan davada ıse muhalefet hakkını ku'lcndığı gerekcesıyle Bj'ent Ecevıt'ın beraatına korar verıldı Duruşmada Arkara Savcı Yardımcısı Yaşar Hacıoglu Bulent Ecevıt ın vermış oldugu 3 yazılı demec hakkında suresı ıc;nde ocıımadıgından doloyı davorun duşmesı gerekt g'nı beiırttı Tandcğan rreydanında yap lan konuşmada TCK'nun 159 uncu maadesınde tanımanan sucun yasal unsurlan gerceKieşmedığı nedenıyıe beraat kararı venlmesını ıstedı Savcı Yardımcısı riacıogiu dahc sonra şoyle aevam ettı «O qunku sıvasol kosullor ve sonıâın S'vas' duşunceleri itibariyle bu suç ıcin aranan ozel kanıt olayda (Arkas Sa. 9, Su. 4 de) Filıstinlilerin özerklici çorüsmeîeri hızlanmalı SAVUNMASINI YAPARKEN Hukumetın manevı şahsıyetını tahkır ve tezyıf ettıgı ıddıası ıle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesınd» yar gılanan munfesıh CHP'nın eski Genel Başkanı Bulent Ecevıt, dünku duruşmada savunma sını yaparken.. Fotoğraf Şukru POLAT (THA) Erzurum da 1 THKPML üyesi idama mahkum oldu ^ Izmir'de 2 ülkücü hakkında idam istendi. Adana'da DevYoî davası sürdü, TKP davası bugün başlıyor. w | Thatcher ın o5lu bulundu 12 si Balıkesirlzmir MHP DAVASI Bölgesi Davasında 16 sanık serbest bırakıldı Pehlivan: Şu hale göre ben legalde göstermelik bir yönetimin başkanıydım AıNKARA (Cumhuriyet Burosu) MHP ve ITJCUCJ Kuruluşlar Davası ıle bu davadan aynlan MHP Balıkesır Izmır Bolgesı sanıklan Davası'na dun Ankara Sıkıyonetım Mahkemesı n de surdurulen duruşmalar sonjnda 12'sı Balıkesır Izmır Bolgesı Davası'ndan 16 saniK seroest bırakılırken, MHP ie Ulkucu Kuruluş davası sar.ık lanndan munfesıh MHP Gençıık kollan Başkanı Abdullah Pehlivan okunan hazırhk ıfadesınde «Türkmen Onur, partıde gorevlı olmamasına rağmen oenım uzerımae bır kışı ıdı Şu hale gore ben legalde gos termelık bır yonetımın başkanı oluyor ve esas faalıyetler be nım dışımdakı kışıler tarafmaan yurutulmuş oluyor. » MHP GençİLS Kolurı esii yo netıcılennden Mustafa Mıt dun yapılan sorgusunda, kendısıne C5'de ışkence yapıldığını ve burada verdığı ıfadelerm zorla alındığını soyledı. Mustafa Mıt, Türkmen Oriur'un Gençlık Muşavın Oünadığmı, eskı Gençlık Kollan Başkanı olduğunu Deürttı. Mustafa Mıt'ın sorgusundan sonra Asken Savcılıkta verdığ1 hazırlık ıfadesı osundu. Okunan bu ıfadede şu bolumlerın jer aldığı anlasıldı « Ben 1977 vıünda !ttHP Geııçlik Kollarına uye olarak kaydımı yaptırdım. O yü, MHP Gençlik KoUannın kongresi ya püacaktı. Kongreden evvel Gençlik Koliarı Genel Bay kanı Türkmen Onur beni yaruna çağırdı. Yonetım Kurulu'na senı de aıacağım, dedi. Ben de memnunıyetle ka bul ederım dedım. Kongre yapıldı. Konçreye Türkmen Onur'un hanrladı&ı liste sunuldu. Bu listede ben de vardun. Aynı ocaktaki seçim sistemi (Arkası Sa. 9, Su. 3 de) Nili TLABAR Haber Merkezi Erzurum Sıkıyonetim 2 Numaralı Asken Mahkemesınde, taammuden adam oldurmek suçundan yargılanan THKPML adh orgut uvesı Sabahattin Kaya'jT TCK nın 450/4. maddesı uyannca olum cezasına çarptırdı Sanığa aynca, ruhsatsız tabanca taşımaktan 5 yıl ağır hapıs ve (Arkası * Sayfada) Çinlı işçi: «Siz beyazları ayırdetmek ne güç, hepiniz koca burunlusunuz.> MGK üyeleri ve Sıkıyonetim Komutanlarrnsn ad ve makamiarını istismar edenlenn bildirilmesi istendi AVKARA (Cumhuriyet Burosu) Genelkurmav Sıkıyonetım Koordınasvon Paşkanhgı MGK uyelerı, Sıkıvonetım Komutanları ya da yuksek duze>de sorumlularm adlarını kullanarak çılcar sag.amava çalışanlarm en yakın Sıkıvonetım Komutanlıklarına bı.d.nlmesıru ıstsdı Genelkurmav Sıkıyonetim Koordınasvon Başkanlıîfî'nm bu konuda 21 numaralı bıloınsı şoyle «Bazı kışılerin şıfahen %e>a (Arkası 7. Sarîada) DİSK Davasında., Yakın tarıhıirnzde topiu sanıklı bırçok davaya tanık olundu. Yassıada duruşmalan, 21 Mayıs ıhtılal gınşımı davası, 12 Mart donem nın, Emekiı Korgeneraı Cemal Madanoğlu ve arkadaşları Irfan Solmazer ve 83 Denız Subayı da.'ası Dev Genc. TIP Talat Turan ve arxadaşları . Bugun de çeşıtlı sağ ve so[ orgütlerle llgıli davalar goruluyor, Bunların dışında bazı sıyasal partf ve (Sayfa 9. Su. 7'de) Soyılarla ÇİN Ekonomisi Bulent TAAİLA Köylülere özel ve küçük topraklarda tarım yapma hakkı verildi. 10. Sayfada DİSK İDDİANAMESİNI YAYINLIÎORUZ. 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog