Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

C1OIMS YAYIN1 ARI Prof Nusrel H1ZÎR Helsele Yazıları 2 Basısı Çıktı Ederı 250 Lıra ISTEME ADRESi rurko<.o<3ı Cad 39 41 Caö jlou u Istarbul Cumhuriy 58 Yıl; Sayı: 29634 Kurucusu : Yunus NTi\DÎ 10 TL. 14 Ocak 1982 Persembe BDEBV LAItAIOtfl ÇİÇDIÇİLJK A.Ş Posta Kutuıu J.4 Istanbul T«lefon 75 M 64 75 07 «5 Firmanu lçln hMirlatfa£ımı» ftıel 1982 t*k T*mini isteyinis MHP Istanbul oiaykzrı davas<nda Berker InanogSu: tt Türkes, bazı kişilere cicek \e cikolata gonderilrııesi icin bana para gönderirdi,, BERKER INANOGLU VE AY DIN ES| SALIVERILDI DISK'ın dun yaoılan duruşmasıno 45 sanık adına toplu savtınma yopon avukatlar katılmadılar Katılanlar yolnızca sanıklardan Ke nan Akman ın vekılı ovukat Metın Demirkaya, Dursun Alı Kocaman'ın vekılı avukat Cavıt Çakar v e sanıklar Şaban Aydın Nus ret Aydın ve Tahır Guner m «munferıt vekıllerı» olarak avukat Metın Somuncu'ydu Fotografta 5 sanığın avukatlcrı olarak durusmava kotılan 3 avukat ve boş kolan otekı avukat yerlerı goruluyor (Fotoğraf Erdogan KOSEOĞLU) Avrupa Konsevi heveti, « l niversite \e Istanbul Barosu'nu ziyaret etti ıstanbul Haber Servısı Avrupa Konseyı Asamb lesı Sıyası Işler ve Hukuk Işlerı Komıtelerının. Turkıye Aitkomıte uyelen, dün Istanbul dakı temaslarına başladılar ve Istanbul Ba rosu Istanbul Unıversıtesı Gazetecıler Cemıyetl, Iktısadı Kalkınma Vakfı Ile SISAV temsılcılenyle goruşmeler yaptılar Avrupa Konseyı Asamb lesı uyelen dun saat 1015 te Istanbul Barosu na gelerek Baro Yonetım Kurulu uyelerıyle bir süre görüştuler Istanbul Ba rosu Başkanı Orhan Apaydın toplantıdan önce yaptığı konuşmada, Avrupa Parlamentosu Insan Hakları Kom syonu nun da halen bir aroya gelmmıs olan odada toplanmış olduğunu bunun anlamlı bir rastlantı savılobıleceğı nl bellrterek. memnunıyetınl acıkladı Apaydın Tür kıye de 17 b n dolayındo avukat bulunduğunu bunun 6 bınının Istanbul'da olduğunu Istanbul'dakı avukatların da 2 bınlnl bayanların oluşturduğunu bll dırerek savunma hakkının kutsallığıno değındl Apovdın Avrupa Konseyi Asamblesı uyelerinln DİSK davasmo Ilışkın bll(Arkası 7. Sayfad») Banker kararnamesîni açıklıyoruz Bankerlerin hacizli parası da tüm alacaklılarına tahsis edilecek • BANKERLER KARARNAMENIN YURURLUĞE GIRMESİNDEN ÖNCEKI 2 YIL ICINDE . 3 KİŞİLERE VE 3 DERECEYE KADAR AKRABALARINA DEVRETTIKLERI MENKUL VE GAYRI MENKUL TUM KIYMETLER' BEYANLA YUKUMLÜ OLACAK GERCEK DIŞI BEYANDA BULUNAN MALLARINI KACIRAN VEYA BUNA TEŞEBBUS EDENLERE 1 YILDAN 5 YILA KADAR HAPIS 50 BINDEN 500 BIN LIRAYA KADAR DA PARA CEZASI VERILECEK BU CEZALAR TECIL EDILMEYECEK. BAKANLAR KURULU. SERMAYE PIYASASI KURULU NUN UYELERINI SAPTADI BAŞKANLIĞA PROF ISMAIL TURK GETIRILDI BANKERLERI DE DENETLEYECEK OLAN SERMAYE PIYASASI YASASI 1 ŞUBATTA YURURLUĞE GIRIYOR. • • ANKARA (Cumüurıjet Buru su) MHP Istanbul olayları davasuun dunku duruşmasm da sanıklardan fılm produkto ru Berker Iranofla üe Ulktıctj Gazetecıler Derneğı Genel Se<s reterı Aydın Esı mahkeme k^ ran ıle salıvenldı Inanoflu ıddıanamede ken dısı ıle ılgılı olarak Turkeş'ır emir ve talımatları uzerıne ışadamlanndan para topladıgı yolundakı savı reddederei «Turkeş benım, daha dofrusu rahmetli babamın şahsı dostuv du Kendisinın emri ıle para toplamış drğılım AJpaslan Tur keş'ın şahsı dostlarının verdı pi para ve eşvaları Turkeş'ın istegi ıle harcadım kalanı da kendisıne çonderdim» dedı Turkeş ın Vakacık'takı evuıı «sahsı clostunun işinı takıp eder *ıbı» Turkeş'ın kendı parası ıle vaptırdığını arüatan înanoglu «Anavasa nın öngorduğu çerçeve ıçınde bir siyasl parti uvesı olarak çalıştım» bıçımınde koruştu Iddıanamede sozu edılen Tuı kes'e gonderdıgı mektup konu sunda da Ber.tr Inanoglu ŞUTJ ları so>ledı «Genel Başkana bir snavı partl uve*i olarak bir tnektup razarak. partınm ısmınin istıs mar edılerek bir takım hare ketlere ginşıldıjhnı partrvi de dtkndudan arındınlmavı gerek tieini, nara toplanmasını önle mek içln gaıftelere llan reril mesini i*trmişrim Bu mektup (Arkası Sa. 9. Sü 7 de) • SKdavası 45 sanık adına toplu savunma yapacak avukatlar dünkü durusmaya girmedi HABERLERİ 10. SAYFADA Ulusu, Danımarka TV'sine demeç verdi Takkeci hakkındaki suç duyurusu istemi reddedildi tstanbul Haber servısı öa ruklarınm 52'sı hakkında da ı dam cezası ıstenen DÎSK da vasına dun de\am edıldı Dun \apılan duruşmava katılmayan toplu savunma avukatlan bir prun dnce Mahkemeye yaptıkla n yazılı basvurularla, Savcı Su leyman Takkeci hakkında suç duyurusunda bulunulmasını is tedıler Savcımn bir oncekl oturumda soz ettıgl bantlann va sal hale getinlmesinl, ya da salonda kullanılmamasının sağ lanmasını istedller Bir ara Avrupa Parlamento neyetı üyelennın de Katıldıkiü n dunkü duruşmada DİSK Sekreterı Fehmı Işıklar da, îd dıanamede yer alan eklerın td dıaname ıle bırlıkte olcunması stemmde bulundu Mahkeme Asterı Saicılığın stemıne uvarak, DtSK savun ma avukatlannın ıkı avn dılek yer alan istemlerle, Y esınde Pehmi Işıklar'ın isteminl red detti öğleden sonrakı oturumda id dıanamenin kahndığı verden o kunmasırıa devam edıldı 2 H < ) savf3va gelındığınde vaktın gp cıkmış olması nedeni ıle du ruşma vann saat 10 T a erte O lendı DİSK davasının dttn sabahkı oturumu açılırken vapılan vok lamada, 45 sanık adına tonlu savunma vapan avukatlarm hıg bınnın Eelmemıs olduçu gorııl rtü Avukatlar bolurnünde a\rı avukat saptavaoaklarnı bıldır (Arkası Sa. 9. Sü. 3 de) " Yeniden düzenleme demokrasiye geçiş takvimi icinde olaca!:,, ANKARA. (THA) Başbakan Bülend Ulusu, Danımarka Televızyonunun sorularını cevaplandırdı \e bır soru uzerıne, «Toplumunıuıun bekledığı \enıden duzenleme çalışmalan, demokrasi\e geçls içın verilen takum lçinde tamamlanmış olacaktır» dedı Ulusu. ekonomiK sorunlarla ılgılı bır başka soruya da, «1982 vıh bir atılım yılı olacak ve ta yılda ekonomik kalkınmanın sosyal refaha donuşturulmesı sürecıne şahıt olunacaktır» dıve yanıtıadı Llusu, sonLarı yanıtıarken, «hukumetuı dengeli ve vapıcı bır tutumla Rorev \aptığını» soyledı şunları ekledı VriLEtt YILI «Cumhurivetimızin, ulke butdnlttgttmin bh daha clddl tehlıkelerle karsılasmasını önlevecek tedblrlere oncelık verdiklerinı» bebrten Ulusu, 1977'den ben genleyen reel yatınm hacmiran ük kez 1981'de gelışme gosterdağını, mıllı geUnn anlamlı bır artış gosterdığını kaydettı «Açıkca goreceğiıniz ANKARA (ajı. • ANKA) Cİbi 1981'de vapılan ekonomik Başbakan Bülend TJlusu Iran gellşme sosyal bir bedel karşıSanayl Bakanı Mustafa Haşıml hjTinda saglanmanuş, tersine fibaşkanlıgmdakı heyeti dun sa vatlarda sağlarıan nispi istikrar at 18 00'de kabul edreeK bır sula alt ve orta trelir grnplan va re goruştü sam standartlannı koruyabilmislerdir. 1981 vılını bu şekilde Başbakan Bülend Ulusu îbir derleme ve toparlama doneran he>etıni kabulünde yao'ımi olarak geçiren toplumugı konuşmada Turkıye ıle îran mtu 1983 yıluıı ekonomik ve (Arkası 7 Savfada) sosyal (relismeler açısından bir atılım vılı olarak yasayacak ve ekonomik kalkınmanın sosyal refaha dönuştürulmesi sürecine şahit olacaktır» dedı. UİUSU : DİSK iddianamesini vayınlıyoruz 6. Sayfads Fransa yı yeniden tehdit ettiler Ermeniler Isvicre'de eyleme gectiler NYON, (a.a) rurkıye'nın Cenevre Başkonsoloslugu sdzle<: melı sekreten Mehmet Savaş Yeryuz'un katüi Ermenı teronst Cam'toçyan'ın serbest bırakıl masını ıstejen bir Ermeni ted hıs orgtitu, dün sabaha karşı Cenevre've 25 kılometre uzak lıktakı Nyon'da bir kıbnt fabrıkasına bombalı saldın duzen ledı Isviçre dekı AFP bürosuna telelon eden kışi, Ermeni terönst Camkoçj'an'ın serbest bıra tatmasını ve dünkü saldınmn bir başlangıç olduğunu bıldırdı FR4NSAYI TEHDtT öte vandan E m e n i tehdi^ ör îütlerınden Orlv Grubu Pans'te tutuklu bulunan 4 Ermeni fedJılşçınln serbest bıratalmama sı halınde Pransız diolomatlanna ve kuruluşlara saldınva geçi lecpŞını bıldırdı Ermeni tedhış orgütü tarafın dan Bevrut'ta dagıtılan bıldın Ierde Fransız yetkılılenne istek lenni verme getırebılmesı ıçm 15 ocak tanhine kadar sure ta mndı Iran ile iliskilerin iyiye gitmesinden tedirgin olanlar var Ankara'da hava normale döndü # Yagmurla birlikte sis azaldı. Tek cift plaka uygulaması sürecek ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ankara da yağmurla bırlıkte sıs ve hava kırlılığl normal duzeye ındı ve alınan bazı onlemler kaldırıldı Başkentte okuilar bugun acıla cak, kalorıfer ve sobalar be lırll şartlarla yakılabılecek Ankara Vclısi Mustafa Go nül. dun sobohkı otcümlerde havodakl zehırlı kükürt diok slt gazı ıle duman mıktannın önemlı ölcüde azaldığının be 'irlendığinl soyledı Va ılıkçe alınan karara go re komör sobalnn mutlako ustten tutuştur rrk kalorl ferler de monoTietreye gore 50 dereceyi gecmeyecek şekıi de yakılab lecek Kalorıferle rın ılk yckış saatlerı saboh 0 5 0 6 öğleden sonra Ise DANIŞTAY YASASI İLE IDARI YARGILAMA USULU YASASI MGKDA KABUL EDILDI. • DEVLET BASKANINA DANIŞTAY YASASINDA GE NIŞ YETKILER VERILDI GREV VE LOKAVT HALINDE YURIJTMEYI DURDUR MA KARARI VERILMEYE CEK El Al bürosunun bombalanmasınr bir Arap örgütü üstlendi tstanbul Haber S e m s i Taksım Elmadağ'da bulunan Israıl El \1 havayollan burosura \apı an ve El Al'm bıtışi*ndea Lufthansa ha\avollan bürosunun da zarar gorduğu bombalı saldırıyı «15 Mans A(Irkası Sa < Sü 6 da) ( Kaloriferlerin ılk yakış saatleri sabah 05 06. öğleden sonra ise 14 15 arasında olacak Tek çıft plaka uygulamasına uymayan 113 sürucü adlıyeye verıldı. Atına'daki hava kirlılığine karşı alınan önlemler arasında ış yerleri ve fabrikalarda üretımin ^c 30 oranmda düşürulmesı yer alıyor. 14 15 arasında olocak Gayrısıhhı ışyerleri, fazla duman çıkartmamak şartıyla asgarı duzeyde calışabılecekler Ozel araclann trafığe cıkma lan konusundo kısıtlama ıse suruyor Tek cıft plaka uygulamasına uymayan 113 surücü adl yeye verıldı Ankara da din sabahkl ölcumlere göre zehırll kükürt di oksit gazı mıktarı metreküpte ortalama 583 mıkrograma du man mıktarı da 402 mıkrogra ma düştü Kükürt dıoksıt rnık tannın semtlere göre dağılımı şoyle Kavaklıderede 676 Sıhhıye de 338 Cebecı de 780 Kızılay'da 596 Ulus ta 324 mıkrogram Yetkılıler uygun havo şartları karşısındo kent üzerınde • Haberleri 9. Sayfada ki kukurt dıoksıt ve duman mıktarmın daha da azalmasının beklend ğını bıldırdıler Sağlık ve Sosyal Yardım Bokanı Kaya Kılıcturgay, An kara dakı hava kırlıhğının teh lıke sının dışına cıktığını ve hava kırlenmesınden dolayı hastanelere herhangi bır va kanın yansımadığını acıkladı Hıfzısıhha Okulu nda bu konu da ıncelemelerde bulunan Kılıcturgay. (a a )nm sorusunu yanıtlorken «Hava kırlilığlnln Ankara Içın muzmin bir sorun olduğunu» kaydederek bu ş n peşın bırakmayocakları nı ve gerekenin yapıfacağını belırttı Hükümetın ısteğı uzerıne Hıf zısıhha'da yapılan toplantıyo («rkasi Sa 9 Su 1 de) STJÇ VE SUÇSUZ Ulusu halen yargılanmakta olan sendıka yonetıcılerının yasalara aykın eylemlerinden örll rü yargüandıgını soylerken, «Binlerce kişinin suçlandığı DtSK davasının Tfirk toplumun da buyuk bir vara açabileceği «e bunun nzun vıllar kapanamavacağı corüşune ne dersiniz°» sorusuna şu yanıtı verdi" «Toplumda suçlunun cezalan dınlması karar suçlunun cezalandınlmaması da açır tepkilere volaçar. 12 Eylîıl 1980'den son ra açilan kofuşturmalarm hedefı suçlu ile suçsuzu avırmak tır. Amaç suçlunun ve suçsuzun ortava çıkanlan delilleri ile ba îimsn mahkemelerde tespıt edilmesidır. Bugune kadar mah kemeiere intıkal eden dava dosvalannln büyuk bir kısmı karara bağlanmıştır. Bu arada faili meçhul bir çok olav da avdınlı ca çikanlarak toplumda Rercek anlamda jruven \e huzur sağlanmıstır.» Sayın Devlet Başkanımız bana hıücumetı kurma gorevi venrlerken, bekledıkleri en onemli hızme* devletimızın yen d»i (Arkası Sa 11, Sü. 8 de) THY'NIN "ANADOLU,, UÇAĞI TEHLİKE ATLATTI Istanbul Haber Servlsl THY'nın Ankara İs tanbul seferını yapmakta olan «Anadoluı yolcu uca ğı oncekı akşam Ankara dan havalondıktan on dakıka sonra kobındekı anı basınc düşmesi sonucu büyük bır tehlıke atlattı (\rkası Sa. 11. Sü 8 de) scıyıkırla SovyetPolonya ortak bildirisinde ABD kınandı Dıs Haberler Servisi Polon ya'da sıkıyonetım alanından bu yana admdan fazla soz ettırmeyen Polonya Komümst Panısının Poütburosu sıkryonetımden bu yana ılk defa oncek gun toplanırken üst düz«v partı yo reticılennden bın «iki yüzlu politikacılann» partıden tasfı (%rkası 8 Sayfada) Türkmen: Keske bütün müttefikler ABD kadar isabetli degerlendirme yapabilseler ANKARA, (a a ) NATO Ba kanlar Konseyı"run Bruksel de yaptığı Polonva korusundakı toplantıya katılan Dışışlerı Bakanı llter Turkmen dun Ankara'ya dondu Turkmen Esenboğa havaalanında vaptığı açıkla mada, ABD r>şışlerı Bakanı A lexander Haıg'n Turkıve mn durumunun Polonya ıle krvaslanamavacagına ıhşfcm sozleri ne değınerek «Keşke butun mıittenkler Bırleşik Amerika kadar isabetli bır değerlendirme vapabilseler» dedı Turkmen, BniKsel toplantısı sonunda yayınlanan NATO bıldjnsıne ilışkın aç&iamalarda bulundu Dışışlen Balcanı b\ı konuda şovle konuştu «Biı NATO bildirlsinl onayla dık. Destekledjğimizi Konse\de ifade ettik, bununla beraber ba n konularda Türkıve'nin ozelI<klerini vurçulaınaktan da geri kalmadık Bımlann başlıcası Türkıve'(Arkası Sa. 9. Su. 8 de) ekonomisi Sınıf \otu! UĞUR MUMCU Bazı ışadamlan tsol basın»a cok kızarlar ve Iş cevrelerının bu gıbı gazetelere reklam verılmemesı ıçın kampanyalor başlatırlar Fakat sol basının kendılerıne nasıl yarorlı olduğunu bır sure sonra oğrenırler Sol basın «okulı gıbıaır, teğıtlciı yayınlar yapar Bu yayınlar, bazı ışadamlarım etkılef. öyle etkıl«r kl, iş adamları ıle sol basın aynı tporalelde» buluşurlar cTurkiye Tekstil Sanayll Işveren Sendikaları Konfederosyonu» başkanı ışadamı Sayın Hallt Narın Beveferdının sol basına hıç sempatı duymadığını bılıyoruz (Arkasi Sa. 9. Sü. 7 de) fekımak IMili TLABAR Büfent TAIMLA ÇİNDE EKONOMİYİ YÖNETENLERLE GÖRÜŞTÜ VE KALEME ALDI. Oğlu cölde kaybolan Margaret Thatcher ağlıyor Dış Haberler Servisi Ingıltere Başbakam Margaret Thatcher'ın oğlunun bır otomobıl rallısı sırasında Sahra colüide kaybolduğu ve yaşa cığından neredeysa umut ke (Arfcssı Sa. 11, Sü. 8. de) Yarın Cumhuriyet'te JL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog