Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

13 OCAK 1982 De hafazakar ve Llberal ııyrlpf nedense bu sosyal domokıo' dayanışma toplontısına kaiıl mamayı torcıh etmlşlerdı Muhafazakarlardnn tek Istıbna hukuk komibyonu başkanı Ingıllz Muhafazakar Perdy Gn evedl Heyete gec katılan llai yan Komunibt Partısı uvesı Calamandrei de Rahşan Ere vlt'l 7lvaret edenlpr aro3ın daydı Coru^me yoklaşık bır saat kodar surdu Uyeler Ecevıl'ln ce/aevındekı durumunu merak edıyorlardı Bın sağlıdjını sordu Rahşan Erevıt, «Sağlıgı lyl» karşılığını verdl Rahşan Ecevlt'ln bır başko soruya ver dlğl yanıttnn dn Bulent Ece vıt'ın moralımn de «lyl» oldu ğunu öğrendüer Ü/eler Ecevıt In co/aevınden ne 7aman cıkacağını da s>ordulor Bulont Ecevıt 1 pubatta çıkncaktı Bu arada hapıs> ro zosının 4 oydan 3 aya Indırllmpsl de konu edıldl Heyet üyolerlnln goruşme bo yunca Rahşan Ecevıt e yonplttlklerl sorular şoyle sıralanabılirdl «Ecevlt hakkında başka davalar var mı?», «Hapishanadekl koşullor nasıl?», (CHP yonetlcilerlnden başka tutuklular var mı?», «Bosında Ciktığı glbı Ecevlt, gercekten »lyasl açıklomoda bulunmoyaeağına dalr Inıza verdl ml?» Rahşan Ecevlt bu soruları yanıtladı Uyelerın büyuk bır bölumu Ecevlt Ile göruşmek lcin boş vurmuşlardı Ancak bu İ7in vo rilmemıştı Uyeler kendlslyle göru!?memekten üzuntülerlni bıldlrdıler Rahşon Ecevıt de eşının heyetm qelecegınl BBC den duyduö.unu ve kendllerıne sevgl ve selamlonnı lletmesı nı ıslodııjını aktardı Goruşmenln başında Oyeleı Rahşan Ecavit'l aralonno ala rok toplu halde gazetecllere po^ verdıler Budtz Danlmarka Başbakanı Joergensen'ln Ere vlt'e gonderdlflı blr mesa|ı llei tl Norvecll Bavan Sosyallst Aosen. de Norvec Işçl Pnrtlsl eski lldorl Steın'ın sozlu me saımı getırdı Goruşmede Rahşan Ecevıt'ın ki7kardeşi de hazır bulundu ve Ikromı üatlendl PROFESÖRLER TARTIŞIYOR Avrupa Konseyl heyetlnln ön cekl gunkü blr başka temosı da ünlver8lte ögretım uyelerlyle oldu Toplantıda, mOlklyelller çoğunluktaydı Prof, Nermin Abadan • Unat, Prof Mum taz Soysal, Prof Aydır» Yal Cin, Prof Bohrl Savcı... Hukuk Fakültosınden Prof Müncl Kapanl llo Hacettepe Ünlver •Iteslnden Prof. Osman Okyar v« AİTİA'dan Prof Ahmet Beyarslan da toplantıya katılan profosörler arosında yer aldılor Toplantı heyet uyelerl açıeından oldukca llglnc geçtl. •••• Cumhurıyet 9 Cunku profesorler farklı eğllımlerl nedenıyle he/et uyelerının onunde ceşıllı konularda tartıştılor Uyeler profeeorlere fu 8oruları yonelttıler «YÖK Akademlk ozgurluğu kaldırdı mı?» «Unlverslte profesorierın den tutuklanan oldu mu?», «1? Eylul'den sonro ozel kanunlor cıkarıldı mı?» «DISK davasın do durunı nedır?» Ö^eMıkle DISK rtavası uzerın de kısa suren bır tartışmo çık tı Prolosorlerden bın OISK In terorızm sucundan yorgılandı gını yıkıcı folıyetlerdo buiunduğunu 9öyleyınce blr dığer profesor müdahale ettl ve «Savunma dlnlenmeden klmsn yl Itham etmayellrn» dedl YÖK konusundakl taıtıçmo<1n da heyet uvelerı profesor lerin farklı eğlllmlerlnl gozleye bıldıler Örneğln Prot Osman Okyur YÖK un ozerklığ koldır madığını s6yledl Prof So»sai ve Prof Unat daha deglşık göruş getırdıler oAslındo blr gerlleme vardır Totblkotı beklemek gerekır Sıyasal ıktldarlar YÖK'u istedlklerl glbl olusturabillrler Bu do okademlk ozgurluğe gölge duşurur » Profesorlerin tumunun blrleş tlklerl blr nokta, Öğrenımln rahat yapılablldlqlydl Prot Okyor «Oğrenim ozgurluğu var dır. markslst hocalar da ders verebl'lvorlor» dedl mokrat (Baitarnfı 1 qılı cesıtlı soıulnr vonelttıler Ö7trok bu aradn sorıılar u ^erıne uc yıldnn az rp/aların temylz edilememesı konu'îu nun hukuk acısından bır tah dıt yarattıgı yolıındakl soruln rı yanıtlarken bunun ulkPtıın ıclnde bu'unduğu fevkaledp dururn ve kısa suredra dnnıok rasıye gecme kararları ıle ı\n kılı olarak ele olınması gerek lıgını belırtRrek «Sıkı/onclım mahkemnlerımn karorlarının A dalet Bnkanının veyo Mıllı Sn vunnıo Bakanınin vereceğı ya 7ilı emırle Askerı ve Sı> ıl Ynr gıtaylarda yenıden ple alındıgı nı 91 kez yazılı emır mekanlz nıasının kullanıldığını» soyle dı Ankora dakl temoslannı ta momlayan Avrupa Konseyl heyetl dun sant 16 30 da Is tanhul'o hareket ettı Istanbul Borosy Boşkonı Av Orhon Apovdın heyet uye lerıne bir aksam yemegl ver dı Bugun blr bölumü DİSK dava^ını ızleyerek olan heyet uyelen istanbul da bulunduk ları sure Iclnde Islonbuı Ba rosu vönetlcllerl ve basın mensupları ıle goruşecekler ayrıco iktısadi Kalkınma Vokfı nco duienlenen bır program uvarınca ozel sektor tom silcllerıvle ve bu arada SlSAV yönetlclleriyle de temas Avrupa Denizcier: Serbest toplu sözlesme (Baştarnrı I sobnh saat 10 30 da Samsun dakı Tek Gıdalş Sendıkası 60 lonunda toplondı Toplontınırı acılışıno Samsun Valısl Altay Itkon lln Beledıve Baskanı Se lahattın Eren de katıldı Valı Ukun yuınıcıı konu^ınüdr Turk Iş ın Sanibun da toplanmn sından duyaugu memnunlugij lıelırttıkten 9onro «Turklş, ku ruluşundan berl ctımhuriyetten vona, demokrosiden yano vn Atoturk llkeleri dogrultuvundo ccılışmıstır» dedl ÖNEMLI SORUN (Jenızcıer açi!? konusmo sındo oncelıkle enflasyon ko nusuno deöınerek şunlorı sov ledı «Enflatyon, bugun yurdumutun en onemlı sorunu olarak gundonlmlıde bulunmaktadır Enflasyonun durdurulması yo lundakl calısmaların sadec* tıcretlllerln dar ve sabıt gelır lllerln fedokaHıklan Ile başa rıyo ulafmosı asla mumkun da (Jlldir Bu fedakârlığa porolel olarak vorlıklı yurttaşlarımmn da kârlorında fedakârlık etmek •uretlyle ulusal ekonomiye o lumlu katkıda bulunmalarının zamanı gelmlş hatta gecmek tedlr» ASGARI UCRET Konuşmasındo daho sonra asgarı ucret konusunu ele alon Denizcier sozlerlnl goyle surdürdu «Asgorl Ocretlerin gunun ko şulları karşıtında yenlden t«» pıtl konusu onemle ele aldıgımız konuların en başında yer almaktadır Atgarı ucretın gs cerlltigml kaybettıği blzzat Sa yın Başbokanımız tarafından da kabı/l edılmıştlr Ourum boyle ıken asgarl ucretlerln ye nlden tesbıtınl bu'ce ıle llglll gormek ve bu çalışmayı butceye bağlamak yanıltıcı olmak tadır » Gonel Başkun Ibrahım Oe m/cıer mıllı gellr dağılımının adll olmadığırn calışanlorın mılll gellrden aldıklnrı payın qıderek duştu^unu blldlrdı ve mılll gellr konusurıda Işcılerle memurlar arasında karşılaşiırma yapılmasının vanılflı olduflunu sovlpdi YENİDEN TOPLU SÖZLESME DUZENİ Denizcier konuşmasında Yuksek Hakem Kurulu konusuno da dftğınerök şunları soy ledı <YHK nun çalısmalorı maala*ef bektenenl vermemtstlr Zaman zaman yaptığımız uyorılar ve tesplt ettiglmlz teknlk verllere ragmen bu Kurul'un yaptığı ucret tesbıtterl yetersız kalmıştır Taraflar arasında serbest muzakere donemlnin basloması lcln zaman gellp cal mıştır Savundunumuz en isabetll ve sağlıklı yol taraflar arasında toplu sozleşme muzakerelerlnin yenldsn başiatılmasıdır Geciç doneminln ozelllâl ne dayanılarak getirılen slstem Yuksek Hakem Kurulu arocılıgıyla tesplt edılen sozleşmele rm gunumuzun ihtlyaçlarmo ke sınllkle cevap vermedl<)lnl belırtmek ıstiyorum » Konuşmasmdo ı^cı nıenıur jyınmının, ışcıierln memurlaştınlınosı blcımınde cozunılen rncsırıın yanlış olduğunu vur gıılayan Denızrıer KIT ler ko nusuna da değınerek «KIT '•rın ıslahat tedblrlerlnl evet, fakat ozel «ektorun çıkarları na hlrmet aracı kılınmaların da keslnllkle hoyır dlyoruz» dedl Bugun ve yarırı do devam edecek oion Turk Iş Yonetim Kurulu. yundemlndeki konulo rın goruşulmesının yanısıro Konfederaeyonunun 12 Gene' Kurul tarıhınl de saptoyacak Yonetim Kıırulunıın Gennl Ku rul lcln 26 nısan tarıhınl he nımsemesl beklenıvor Polonya (Rastarafı I Sayfad.ı) TASS ajansınca va\ınlnnan ve ABD'nın de sprt bıçlnıde suçlandıgı Sovyet resmı tepkı slnrta sbyle denıvor «ABD* "In nfcır haskıları ^onııru N\T(» ıılkrlrrlntn ^aptıkları açıklama hıtkttmran bir devlotin lçlçlfrine »ffpdllmf* Mr mudahalp nltPİİtlndpdlr NATO ülkcİPrinln davrannı avrıı a ulııslararaM hukuk kıırallan, Rlrlrîimlş Mll lcllrr YasaM ı r HpNlnkl hlldtrlılntn dc çİRnmmpKİ anlamınH erlmrktrdır » c r\S 5 avnca, Kremlln'de NA TO hlldlrısl Ile ll&'lı bır ROrü«! rtif» vapan Soiv^tlpr Blrlff'l I>ıs ıslori Bikanı Andr»l fîromıko ıln Polnnva Dışıslprl BTkanı Tn /ef Crvrck'ln de biidirVyt blr 1 kt* kınadıklannı VP nirlp^ik Amerika tle mUMeflklpnnl Po lon^ ı nın lçtîlprlnf kan^mnya caUimakla suçlidıW~rıra Nldirrl! «soıetskava Rosslv»» s;a/ete «I dp ATlD'vl sprt htrimdo suc lajdrak, «ABD. bogvlmak UZP rp olan tnsantn blr d ıia surıl ması plbı, l'nloına nnrununa danlarak A\rupa'<a ^<r|p?tlrmrk Htrdi^l niıklıer fü7plprlnln vash kıt'a lçln oluşturdıı*!! tehdidl uizlpmek Istlvnr» drdı V%r?ova Radyosıı da NATO bıldlrlslnın Polonya'nın ic,ı«;lf ıırvp dofnırlan knıiMna o'aıak nıtplpndırerpk îlddetle kınviı NATO blîdırısının Polonya'nın icnınlarının çozHmü i(,ın Bııtl nın KOrUMerlnı rorla kpbııl pttırme Rirlşımı olarak nıtolpn dtren Varsova Radvosu, «Bıı btlrilri iln NATO ulkp'pri Po K.SKtSKHİR, (CumhurİTPtl AtatUrk üıı Dogıımunun 100 Yılı nrdemjle TUrk Ticaret Bankası tarafmdnn dtlzen V lenen «T< RKİ\F.» »erpısı bııgıiıı ESKIŞEHİR Gürol Sanat lar Galcrisl nde açılıyoı Serginın 20 ocak 1982 günu akîamına kadar hfllkımı^a a çik buluıiacağı r3ğrenildl Ticaret Bankasının «Türkiye» sergisi Eskişehir'de açılıyor Innvada sıkıvönetlnü serelrttIMI somnlar nlm.utı^ını Iddia (tnılş \r avrıı.ı, l'olonya hükft ıni'tının, aıkıvonctlmln en kw» süredp kaldınlaca^ina lllfkln sozune hlçhlr dpğer vermedlkUılııl Rosterml^lrrılir» dpdı NAIO Ijıldırıımın Helsirud anl<ışmalarım Wçe saymak aıv lamına geldiğmi bollrten rad\o «Htı hlldirl Ile HelstnM anlasmalın trk TBnlı olaıak Ihlal «tldmlslir» dPdi IIAU/tN BASIN TOPI AN1ISI Önr«kl gere blr basın toplaıv tısı dÜ7/eııİPven Blrlnşlk Amerlki Dii.îlerl Bakanı Alexander Hıı^', ise toplantıyı «tam Wr bn«nnı> nlaıak nltelpdl ve «NA'lO'da bııjoin alınan ksrann bi7im Ronışumib* hu dfnll \akın olma>ıını beklemlvordult. I vPİPHn. SnvvPtİPr BlrlljH'na \f Polonva'va kar?ı unin re kı«a \adcli ekonomlk Taptınm lar ııvçulanahllprp^lnl kabul «t nıplprl \P NATO'nun Mr bütün lcfndp crfrpvlnl si»rdürdO|bJnü çrtstprmplerl hlrt çok meramm rttt Alınan knrar. kl durıım rip\nm rMifl *^ov\ptlpr Bırllfi 11? ekonomik lllşkll'Timl/ın nnrmal (fflnemIprılckl fflbi olamayaeatmı trııi'istlr» drdı VR Hnif; rtıın d ızpnlerilği iklncJ ba"îin toplintısmda ISP ortak ışbtrlifi yolunnn açıldıgını ve yımdt dr aJınan kararlar doRrultıi"!unda harpketo ^P Aian^ınm habprine gftre, dUnkü ba«n toplantiM «ırastnda bır gazetecı, AF.D'nin Polon •\Vdakt askprl rpjiml eleştirme slne rafmen. Tılrklve'dekı askfirı vrtnetlml destekledifttnl, bu olçuvu nasıl açıklavabllec» ğınl sordu Bu «oruya, kızfrm biçımde yanıt veren Haig, TUr lln Polonya'nın kıyaJİana araftınt nöyleyerpk ?öyle tıTurkiii' tle Polotıvm'dakl dunım naml kiva^lanabUir? Tıırkiyp'de Iprhr daİKajıım fınIcıııpk lçln ordunun müdahales| kaçınılmar olmuştu. Ankeiv Ipr Tıirklve'de dnruma mild» hiilr rttiklnrl z.ınıan, tiikrde frundfı tO Idçi. tpdhl1? olaylannda havatlannı •»•itırlyordu » AlPxander Haig, Mı^ır DevİPt Baskam Hllsnll Müharpk 1 1• BnrtlşmPİPr yapmak üzere Brlllc M>l'don avnlnrak Kahırp've gıttl Hatp ile MUbarek arasındaki KhrtlsiTifilerın odak noktaBinı, FilısLin Ö7erkliftl konusunun olu^tvırması bfkleniyor BM'NtN GORtŞÜ Bu arada, Blrleşmt? Mllletler Genel Sekretert Javler JPerea de Cuellar, Polonya »orunu hakkında blr açıklama vaparak, Polonya'daki insan hakları sonınundan kavp duvdıı&unu anc ^k bunun Polonya'nın blr lç sorımtı oldufcu lçin Blrlesunış Mılletler'in bu sorunu ele alamayaoağını hellrttl. IIZl'N MÜZAKEBELER GERFKLt a a 'nın haberlne göre go» lemdler, btldirlde yer alan rinlemlerin uvKUlanabilmesl fçln uzun mUxakAreİp.rln gerekll ola«ıftuıı bellrtivorlar Anımııanacagı Kibt NATO btldirisındo rolonya'd» gıkıyttııeflm sona ermedjgl tekdlrde, Sovyetler BlrHjH ve Polonya'ya karjı ftîafıdakl onlemleria alınacağı bfıllrUlmlçtl. • Polonyalı ve Sovyet diplomatlann hnreketleıin* kısıtlamalar getlrilmesl, • Bu tilkelerle bUlmael Te teknlk faaliyetlerln azaltılmanı, e> Karçüıklı mUdahale anlasmRİannın vpnilpnmemesl PAPAVnREU'NITN AÇIKLAMASI öte yandan Yunanlstan Kükümetinin, NATO Dısişleri Bakanlan toplantısmda Polonya İle ügıll olarak alınan kararın ban bHlümlerlne katılmadıîı nçıklandı YıınanistAn Başbaknnı Papa sndreu, Atlna'da yaptıjfı açıklamada, Cenevre'dekl Nükleer .Sılahlaruı Sınırlandırılması gttrlışmplprln'n yapılmasına olanak snğlavan diyaloftıı ortadan kaldırarülc ve softuk sava» şı hızlandıracak blr kınama karanm kabuı Pdpmeyeoeklprl m blldlrdi Papandreıı Polonya ve ötekl sosyalıst tllkplere müevyide uv Kiılanma.smın küçllk Ulkelprin pkonomllerlnl etkileyeblleceğl, Polonya'dakl durumun duzelmeslne katkıda bulunmayBcagı ve dogiı batı ilişkilerlnln K?rglnleçmesine yolaçacafı görüfllnll savundıı Papandreu, Yunanlatan'ın bu npdenln Polonva'da sıkıyönetlm Manını kınayan ve Sovyet> Ipr BirllSl'nl uvaran NATO ortak blldirİBlne katıldıj^ım, ancak karann yaptınmlarla 11gill bfilUmüne karçı çıktıgını beltrttl Yıınanlstfur Ana Mulıalefet PartlM, Ypnl Demokraslnln 11derı ve eski Savunma Bakanı Averof l^p Papandreıı'nun bu »çıklamasını eleştlrerek, bu tUr konuşmaların Yımani'îtan ı yalni7lıfi itrrpftınl söyledi TKM VSIARI Dışişlerl Balcanı îltftr Ttlrkmpıı Brükserrip Ikilı temaslannı dun do tUrdllrriU Türkmen, dün AET Korrusyonu Baş kanı G»ston Thorn, Avnıpa Palampntosu Eaşkanı WPİ1, Parhftmentonun Hristlyan Demokrar Gnıbıı Başkanı Klpp»ch ve IJbpral Gnıp Baçkanı Benuenuınn ile avn ayrı Rri Güvenceye hcffcesten cok sizin ihtiydcınız var... Akbank, her zaman olduğu gibi, bu kez de, Saym emeklilerı maceraya karşı uyanyor. Vediyorki: Toplu para bir kez ele geçer. Paranızı maceraya atmaym. Yıllann almteri tasarruflarmıza, sözde kalan güvence değil, rakamlara dayanan gerçek güvence arayın. Paranızı emanet edeceöiniz kuruluşun gücünü vaat ettiği güvenceyi iyi tartın. Unutmaym, sizlerin güvenceye herkesten çok ihtiyacımz var. Akbank'ın güvencesi rakamlara dayanır Büyük mali ve smaı gücünden. köklü geçmişmden, ciddı, ıstikrarh sevk ve ıdaresmden kaynaklanır Siz de yüzbinlerce emekli gıbı. Akbank'a gelin, Akbank'm % 100 kesm güvencesi altmda. "en kısa vadede, yasal en yuksek gelıre" kavuşun. Sayın Emekliler Akbanka odin tasamıflmnız Akbank m yasal cn yuksek gdirtc degeriensin Isgüzar (Bastanfı 1. Sayfada) mamtn hazırlayamadık. Blr sll re nonra vapmak Istlyoruz» dPdi. Duruşmada daha sonra u nıklardan Mustafa Kemal Derin kök"Un savunmasını avukatı f'a nan Çplebıoğlu yaptı. Çelebioj* lu, müvekkllmın bnoe rüşvpt Mdiası ile yarsrılandıeını söyleyeınk •jöyle dovam ettl«Davada rhsvet a)dı£ı »iivlpnen tctçl yarffilannıamaktadır, rflgvet İM klşl arattında olan duçtıır Rflşvetl aldıgı 1ddla cdlIMI yarftılanmavıp verdi^i Itldia edllenln varfrılanmanı hııhuka vo vasavs aylnrtdır. Avrıca müTekklliınln kişl\l Riıva azmrttlrmesi sn7knnıısıi drKİIdlr Keıı dislntn Kazun Krdrnı <• 10 nııl Ton vprdlgl Mnlrnhor Daha sonra da 10 nıllvnn \prmiçtlr Mfivekkfllm vr Kazım Erdcm I? Hl^kJsl Içindedlrlrr. Dalıa «onra Kazım Erdem de kendislnin henahınn 20 milyon lira ceçlrmlştlr. Aralarındakl 1$ IMşklsi halen devam otmcktfdir. Rıından dnlavı Derinkttk'un heraatını ejfer hbvle blr karar vprilmpdlH takdlrde cp7anın para c«"/aHI olma*ı ve prt^Ienmeslnl I«Uyorıım » Daha sonri snnıklardan Muı tafa Enflnsu'nun savunması va pıldı Em;insu'nun avvıkatı mü vekkıhnin grtrevlnl kotüye kııllnnmak glbl blr suçu olmadıfeını One Rİlrcrelc «Efter vüce hovcllnl« alı>\lılmlze takdlr tmyunır. sa crzanın teclltnt ve para ceza smın revrllmesınl talep edlyoruz» dedl DıınışmHnın fiğlodcn ^onrakl «şamasmda &SK eski Ybnetlm Kurulu Uveleıinden bir bolümtl savunmalarını vaptılar SSK eskf Yonetim Kurulu llye lerinden t\ıat Azmıoghı, 12 EyİUI öncesinde politıkanın dejenere olduftunu bolirterek, «E ger 12 Eyllil olmasuydı, bıırada AtatUrk Spor Salonu dolusu kadar SSK'nın Ankara clvanndakl mensuplan, suçlu duru rnunn Kirprdi» dcdl Eski Yonetim Kurulu Uyele rinden F*>lımı Conk, varplan dığı 240 ve 330 maddelerl duy dugunda, kalbmtn duracakmı> gibi oldugunu soyledı Kskl üyelerden Hamdl Nuh oğlu'nun avukatı ıse müvekkı llnln suçsuz olduğunu belırtp rek beranlınl, bu mtımkün ol mazsa, cerasmın paraya çe" nlmp<»ni i^tedi Sa\unmalannı vanan SBVHTI Bfinlt, Melımpt AİR°mrt Reflk Brıytur ve Ekrenı ozkılıç suı, RUZ olduklarını ve bfraatlaum lstPdiklerlni vinelediler Duruşma, ssnıkların lavun malanna devam edümeit uze re bugüne ertelendi. bir maasda Akbank tan AKBANK CâClC Emcklilcfe hcr / Polonya'da (Kaştarafı 1. Sa.vfads) Ise nectığlmlz hafta hukumet Ile resml komunlst sendıkaları Ile Dayanışma arasında qorüşmelerın başladığını haber verdl Bu goıuşmelorın lcerığl he bıllnmıyor Ö7dowskı va Urbnn ayrıro sflndlka üyelprınm hukumette ve dıg>r kamu kuruluşlarında q6rov yapmalarının dn yosaklonacağını bılriirdiler vo qoruşmelerln bu kıırulnilarda qorev yapan Dayonısmn Sindıka1!! uyelerıyle yapıldığını kaydeltıler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog