Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 8 SPOR 13 OCAK 1982 Seckiner: "Tokatlı ile görüsmeden konusmayacağım,, Şenay: Listeyi Kurul'a değil, Başkan'a onaylattık Spor Servisi ülusal Takımîar Tekn:k Kuruîu'nun açıkladıği yeni antrenör listesinin Futbol Fcderasyonu tarafından onaylanıp onaylanma yacağı konusunda tartışmalar sürerken, Tekiîik Kunıl üyeSi Erdoğan Senay, «Kurula değil Başkan'a onavlattık» dedi Erdoğan Ser.ay, Fedsrasyon Kurulunun kendilerine daha ör.re yetki verdiğini belirterek, «Hanrladıjhmır Hsteyi Başksn'a sunduk. O da kabul Toto sonuclarını gelecek yıl bilgisayar belirleyecek ANKARA. (THA) SporToto Teşkılât Müdürü Aydın Karasulevmanoğ!u onümÜLdeki sezon kupon değerierdirılmesınd 9 Kredi ve Yurtlar Ku rumunda bulunan bilgi sc yardan yararlanılacağını acıklodı. Karasüleymanoğiu konuyla ügili olarak yaptıği ac'k'.omotia, teşkilâttaki eieman sıkıntısının hod safhaya uiaştığmın herkes tarafmdon bilindiğı ni belirtir ve bu sıkıntmın giderilmesi icin 100 kişilik bir kurs açıldığını ifa de ederek, şunlorı söylodi. «Bllindiği gibi eieman sıkıntımız büyuk boyutla ra ulaslı. Bu nedenle şim dilik geçici bir önlem olarak 100 kişilik bir kur» octık. Ve elemanlarımızı orada yetiştirdikten sonra alacağız. Ikinci yorıdo bu elemanlarımudan f°Y dalanmayı ve eieman * ı kıntımızı bir ölcüde de ol»o azaHmayı düşunüyoruz. Bunun yanında önü muzdekl sezon Kredl ve YurtlOr Kurumundo bulunan bilgisayar faydolanarak, Insan gücü yanında mokine gücünü de devreve sokacok ve iş tirakciierimize daho iyi daha hızlı hizmet vereceğiz.» «BANKA KURULMASI GEREKLİı SporToto Teşkılât Müdürü Aydın Karosüleyman oğlu acıklomosında bir spor bankasının kumlma sı perektiöini de belirterek tiştirokcilerin paraiarım İyi yota kanaıize etmek gerekir» dedi. Beden Terbiyesi Genel Müdürü Yücel Seçkiner, önceki gün kendisine veda etmeye gelen Adnan Dinçer'e «Niçin veda ediyorsun, bir şey mi oldu?» dedi. etti. Bildlğinlz gflıt açıklama yaparken Federasyon Asbaşkanı yanımızdaydı. Biz federas yona değil başkana bağlı çalışıyonre» şeklinde konustu. Beden Terbiyesi Gene1 M U düril Yücel Seçkitıer önceki gün kendisine veda etmeye gelen Adnan Dinçer'e, «N'icin veda ediyorsun. blr »ey tni oldu?» dRdi. Dinççer'in olayı anlatması üzerins Seckiner. «Olay lardan haberim yok» şeklinde konuştu. Daha sonra gazeteci lerin sorulanru da vamtlamayan Genel Müdür, «Yılmaz Tokatlı ile görüşmeden konuşmayacağım» dedi. Teknik Kunıl'un açıkladıgı liste içinde göreve iik başlayan Şükrü Ersoy oldu. Önceki gün akşam üstü Ankara' dan aynlan Dinçer'in yerine dün kampa giden Ersoy, Anka ra'daki kirli hava nedeniyle ta kıma antreiîman yaptıraınadı. Ersoy, Genç Clusal Takım hazırhklan sırasında eörmeden bugün üç karşılaşma yapmak için Kıbns'a gidecek. Öte yandan. dün Putbol Federasyonu Başkanı ile görüşen Adnan Dinçer, busün bit basın toplantısı yapacak. Türkiye Spor Yazarlan Dernefinin Cağaloğlu'ndaki lokalinde saat 10.30rda baslaya cak olan toplar.tıda Dinçer'in önemli açıklamalar yapması bekleniyor. Galatasaray Takımı Teknik Direktönl Ozkan Sümer, «Yen) Teknik Knrul Türk futboju adma, iyi bir harekettir. inçallah hayırb olur» dedi. Özkan Sümer konuyla Ugili olarak yaptıgı açıkiamada şunlan soytedi: «MilU TakımJar Teknik Kunılu muhakkak Vd, Tîırk futbo lu ve cenc kabiliyetleri bulup çıkarma yönüyle hayırlı bir ha rekettir. Şimdiye kadar ben bir spor adamı olarak bunun mücadelesini verdim ve yararlı olacağından şiiphem voktur. Veter ki, iyl b\r şekilde orjaniıe rdilsin ve imkan saglansın. Türk futbolcusu kabiliyets»7. deRÜdir. Ancak çereken dejcr ve ilgi verildifi taktirdr hunun karşıliRinı mutlaka aljnı. •Vynntılannı bllmeroekle birlikle bu Teknik Kuruhın Türk sporu adına yararlan olacaMır. Kendilerinl yürekten desteklerlm. » BASIN DKSTEK OI.Sl'N Kendileri ile gorıiş lüğamüz giireş adamları bu spor dalına basınıa destek olması gerektiğini söylediier. Fotoğrafta. güreş antrenöıieri toplu halde görülüyor... 5 yıl görev yapan Özan yönetiminde Ulusal Takım Giksüz takımlar karsısında bile yenilmemek icin oynuyorduk e » 2 Servisi 1972 1976 dönemlne baka rak Coşkun Ozan için başanlî demek olası degil. Çünkü bu dbnemde Ulusal takımımız katı defans yaparak sait yenilmemeyi düşünmüş, yetenekii birkaç oyuncumm bireysel çabalanyla sonuca gıtmeye çalışmıştır. Bu durum özel maçlardada açıkça görtilmektedir. Örnefin. Türkiye. Gezayir. Lüksemburg, Pakistan, Malta, Finlancüva, Iran ve Irak gibi zayıf ekipler karsısında bile sahaya yenilmemek için çıkmış. Bu takırrüarla yaptığı maçlann %45'inj kazanırken %22'si berabere bıtti. °o 23'ünde ise yenıloi. ÖZEL MAÇLAR: Bulgaristan (21, 22), Cezayir (01, 40), İspanya (B) (00), Avusturya (01), Romanya (11. 22), F. Almanya <0 5>, Irak (00). Finlandıya (12), S. İrlanda (.33). OZEL MAÇLARIN SONUÇLAR1 O G B M A Y Içte 6 1 3 2 S 10 Dışta 6 0 3 3 7 11 Toplara U 1 6 5 15 21 îçte burada ulusal ta&unımmn Coşlrun ösarı ile c« yaptığı açıkça ortaya çıkıyor. Tek galibiyet Cezayir'e karşı alınmış. BugUne dek karşüaştığuruz 16 takımı Avrupa Jutbol klasmanına göre değerlendirirsek ortaya su sonuç Çikmakta: Türkiye'den Ustün takımlara Jtarşın yapılan 5 maçta bir yengi 1 beraberlik üç yeniigi Rlındı, bir gol aQp 9 goi yendl. Beş maçı F. Almanya, SSCB, ve Italya'ya karşı yapan tatanunıa böylece maçlannın T^O'sini kazandı. %20'sini berabere bitirdi ve °'o6O'ını da yitlrdl. Türkiye düzeyindeki takımlara karşm yapılan 15 maçta İse 3 yengt 8 beraberliic ve 4 yenilgimil bulunuyor. 22 gol atıp 27 gol yemlşlz. Romanya, îsviçre, S. Irlanda, Avusturya, tspanya <B) ve DulgRristan'a karşı olan ou maçlar sonunda sahadan yine %20 yeııgi ile aynl mışız. Berabere biten maçlann oranı %53'e çıkn. Yenılgilerimiz ise O.'o27'ye indl. Burada görüldügü gibi ancak beraberlik şansımızı ylikseltmişiz. Türkiye'den zayıl takımlara karşı ise dokıı? maç yapmış, dört yengi, ikl beraberlik, Uç yenilgi almışız. Cerayir. Lüksemburg, Pakistan, Malta. Finlandiya. îran ve Irak gibi Avrupa ku 340 sporcu TRT Genel Müdürüne basvurarak spor programını kınadı*. "Amatör sporlara daha geniş yer aynlmayacaksa, spor programının adı futbol programı olsun,, ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Başkentts 15 spor dal'j.a baglı 118'i Ulusal forma giymiş 340 amatör sporcu TRT Genel Müdürlügüne başvurerak TRT'nin programlarıra kınadı. TopladıMan 340 imzalı dilekçeyle dün TRT Genel MüdürlUSÜne başvuran sporcularm dilekçesinde özetle şu görüpîere ver veriliyor: «Blı »Dora eönfil. veren yaz kışi. vjjmur çamur demeden STior vanan büHin rurunı ve amacı Ulusal formayı (riyip ülkesînj tmesil etmek olan sporculanz. Bu «ıkınhlara katlamrkpn haska neklediSniiz maddi çıkar roktnr Ancak snor yapnrken çpktieimiz anlatımı otanik^7 maririi ve manevi sikıntilann vanısıra devletimİTden hiraroık dentek istemek hakkımız olsa eerek. Milletin malı olan teievizyon. prnsram yaphgı raman milyon lan karşısiTicia oturtrnaktadır. tşte hu televizvonda henrün haber sonrası blr spor bolümü rini nazar ve paxart*sl de özel spor profrram lan vardır. Bunlar incelendl&ln de haberİPrin <b 95'1nin profes" vonel fotbola. çeri kslarun İse fıtfl Hrmalann reklgm aracı hatlne dfinusen basketbol ve voleybola »ynldıgi. bn arada lBtfen dfÇer branşlardan da blr kaç kelimeyle s6« edilrtJfl förttlttr.» Sporcular dilekoelerintn son böltimünde ise TRT Genel Müdürü"nun TRT Spor programlannda amatör sporlara daha geniş yer ayirması fcomısunda iltri gHstermesinl dileyerek, «F.JPT hu mnmkfln olanutr»raksa TV'rİpkl sw)r nrogrramnını adını fntbol prosramı olarak deüstirilmesini rlca edlyom*» palannda klasmana bile giremeyen bu takımlan, maçlaTimızm '"c4ö':nde yenmiş, 0»22sinde berabere kalmışız. ""ciö'ünde de yeniimişli. GENEL U t R O l A. o. G. B. M. 0 Î.P. 5 0 1 0 F. Almanya 1 1 l) 1 0 0 AvuMurya 1 1 ı 2 10 13 Bulgaristan 4 1 o 1 4 1 Cezayir 2 2 1 1 0 0 Finlandiya 1 0 0 0 0 1 Irak 1 b 1 4 0 2 S. Irlanda 3 0 0 1 1 0 Iran 1 0 0 0 0 1 Ispar.ya (B) 1 0 5 2 2 İsviçre 4 1 0 0 1 1 İtalya 2 1 3 1 0 2 Lüksemburg 2 0 4 1 ü 0 Malta 1 0 2 0 1 2 Pakistan 1 0 3 0 2 3 Romanya 2 1 1 1 0 3 S.S.C.B. 2 8 11 10 43 Toplam 29 3 26 15 7 4 tçte 14 1 1 12 28 DışU 15 Türklye'de profesyonellik uyguiamasımn başladıgı dönemden bugüne dek geçen zaırıani beşer yıllık ddnemlere bölüp değerlend'.rtrsek, Özarı'nın denetimindeki beş yıida durumumuziıA hıc ds başarılı olmadığ'. or.ava çıkmakta. DÖNEM O. G. B. M. A. Y. 7 10 29 45 21 195256 Fehmi ÖZGÜLER 4 22 22 20 195761 8 13 25 45 28 1962«6 îstanbul 1. Ama.t6r Oençler 4 14 30 53 27 196771 Putbol Ligl'nde geçtiğimiz haf 11 10 38 43 29 197276 ta A. Hisan ve Kartal, «YenilBu verüere göre yapüacak orantıda ise yen gi almayan takım» özelUklerini gi, beraberiik ve yenügi yüzdelerimiz de şöy; le o l m a k t a : ~~ *•' • «•«rdttrdüier. Vefa Staıtel, • Fe' riköy, Beykoz, Yeşilbağlar, SaM. G. B. DÖNEM nyer ve A. Hisan ise liderligi •«48 <o19 %33 195256 süren takımlar. Bu arada (E) %35 •o45 "S20 195761 grubu lideri Anadoluhisan, E e > %48 196266 mirspor'u 3 ı yenerek şampi 196771 Vo52 %33 yonluga büjiik bir adım atar197276 «5:38 •534,5 ken, en yakın rakibi Da\utpa?a Görüldügü gibi Özan döneminde yengi ora ıle arasındaki puan îarkmı yenımız 195761 ve 196771 dcnemlennin altjıa diye çıkardı. Haftanın görünü düştü. Yeniigi oranımız ise önceKi dönemlere mü şbyle: göre azalda ve beraberiik şansunız arttı. Ve bundan da Özarı'nın ülusal takıma ancak da(A) GRVBC : ha tazla berabere kalma başansını getirdigı Haftanm takımı Yücespor. . çıkmakta. Haftanın Hakemi : Levent Sc ç'.kara. Haftanın Oyuncusu: Turgay (Yücespor). Haftanın KannMi: Ercan (Kartal) Turgay (Yücesporl, Mustala (Yücespor.ı, Erkan (Vefa Simtel), Atıl (Kartal) Blrkan (Galata), Ufuk CYücespor), Hasan (Yücespor) İsmail (Kartal), Abdullah (Vefa Simtel), Saba hattin ı Kartal). (B)GRUBU: Haftanın Takuru : T. Tayfun. Haftanın Hakemi: Mustafa Gül han. HatUnın Oruncusu: Rauî (T. Tayfun). Haftanın Karması: Atula (T. Tayfun) Sinan (Soğanlık), Aykut (Y. Direk). Murat (Kagıthan«), Hayrullah (Beylerbe yi) Raut (T. Tayfun), Kerakt (Halter), Müslüm Ert««n, denillyor. mal (Kuştepe), Orhan (Soğan Hasan Kaya (Boks), Murat Ön Dün saat 16.00'd» blr grup lık) Tunç (S. Sirkeci), Mus yay, Halim Sener, Nesühan sporcJ taraiuıdan TRT Genel tafa III (T. Tayfun), Ayhan Besîcr (Eskrim), Selman KayMüdürlUk evratons verilen yaSoganlık). zıya imza atan Unlü spoîcular gusuz, ömer Suzaa, Kasım Gör (C) GRLTBU: arasında, Oktay Çimen (Masa gülil (Güreş), de bulunuyor. Haftanın Takımı: Altınmusrak Tenisi), Sibel Erkoç. Z«W Durİmza atan 340 sporcunun spor Haftanın Hakemi: Ülkü Ozan. SIUÎ, Erdoğan Kapucu (Cinv dallanna göre dagılımı şöyle: HafUnın Oyuncusu: Talat (Al nastik), Nurten Kara, Sibel Atletizm 38. Voleybol 14, Futtınmızrak). Tercan. Sennet Timurlenk, Arbol 12, Eskrim 48. Cimnastik Haftanın Karması: Mahmut tun Ta';ay, Uğur Sel, Mehmet 11, Halter 38, Güreş 67, Judo (Şafakspor) Ahmet (Tvmus Terzi (Atletizm). Raif özer. 51, Basketbol 14, Boks 8, Klbagı), Selman (Beykoz), Meh Mehmet Ostündağ, Hilml Metopu 17, diğer branslar 21. met (Langa), Muzaffer (Altınnuzrak) Nuri (Tunusbağı), Ahmet (Yeşüköy), Yaşar (Çelikspor) Talat (Altınmız rak), Sami (Altınnuzrak), Fuat (Şafakspor). (D) GRUBU: Haftanın Takunı: Aksaray. Trnlemek kolay 1? dcğlldir. Bu yiizdcn de maliyetl diişüriicü önlemler alınmalıdır. Örnegin. Uzun süredlr «yapılsın • ya liS böl^rsel olarak düzenlenehilir. Tiirkiyc'yi 7 ya da S bölpılmasın» tartışmalan süren Keye ayırarak önce bunlann Güreş Ligi, bu yıl başlıyor. aralannda Iİ£ düzenlenir. DaClusal güreş takımı antrenörle ha sonr3 da bu hölselerin şam ri Müzahir Sille. Hayrettln piyonlarıyla bir «Play Off» Gtilaçtı ve ulusal güreş takımı gerçekleştirilebilir. kondisyoneri. Turcay Renklikurt, uygulanmasına bu yıl baş Bu arada, lifin zamanlamalanacak olan güreş ligi konuSJ İyl yapılmalıdır. Ug, öyle sur.da görüşlerini acıkladılar. bir zaman kfsintinin arasıoda Gülaçtı, Sille ve Renklikurt, yapılmalıdır kl. De sporcunun güreş liginin, Türk güreşinin sağlı&ı tehltkeve eirsin. t»e de ilerlemesi aç'.sından çok yaantrenman progrnmı...» rarh olduju ve nisan • eylül Serbest güres takımı kondisaylan arasında yapüması geyoneri Turgay Rerüdikurt ise, rektijji şörüştinde fıirleştiler. eüres iiginin, Türk güreşinin gelişmesı açısmdan cok önemUlusal Greko Romen gureş li oldugunu. bı: konuda basının takımı antrenörü Müzahir Silkamuoyu oluşturması gerektile. bundan uzun bir süre önce ğini ve ar.cak bu yolla Türk güreş liginin yapıldıgını. ancak güreşine belli bir taban kazançeşitü olanaksızhklar nedenı dırüabilecegini söyledi. Iigin ile bu uygulamanın sürdürülefutbol ve basketbol sporlarımediSini söyledi. Sille, yeninm ölü dönemi olan yaz ayladen uygulamasma başlanacak nnda yapılması ile güreşin olan güreş liginin zamanlama gazeteîerin spor sayfalarında ve rr.evsiminin iyi secilmesi ge en çok yeri alabi'.eceğini one roktiğini. ayrıca. kulüplere bu süren Renklikurt öze'le şöyle konuda rnaddi yardım yapılkonuştu: nıası gerektiğini ifade etti. Sil«Bence güreş li(rl. Avnıp» le özetle şöyle konustu: şampiyonası ile dünya şanıpi«Bundan 2530 vıJ önce İK İ yonası arasında, yani nisan ve yapıîdı. Ancak, uzun ömürlü oleylül aylan arasında yapılmamariı. Türkiye'de lie mutlaka Udır. Çünkü. bu dönemde ne yapılmalıdır. Fakat bnnn dü "Güreş ligi nisaneylül ayları arasında yapıimalı,. İsmet BERKAN Kartal ve A.Hisan'nın yenilmezliği sürüyor Oyuncasn: Hakan (Aksar»y). Hafiaaın Kannası: Cumhur (Hilal) Metln (Esenler), Al tan (Aksarmy), Hasan (San yer), Mehmet (Y. Tabya) öılsıaa (Y. Tabya), Patih (Sanygr>,O.'imaıı W»kjpof> H« kan (Aksarayi. Necatl (Eytlp), Nail (Y. Tabya.) (E) r.RUBU: Haftanın Takımı: A. Hisan. Haftanın OJTU»CU»H: Uğur (DJMlitas). Haftanın Karması: Neodet (Sul tantepe) Mehmet (Altırıyıldıa>. Göksel (Maltepegenç), Şülcru (tst. Spor), Nidal (A. Hisan) Çeön (A. Hisan), • Ner«at (A. YıMn), Orhan (Maltepegenç) •Üğur (Dikilitas), Recep (A. Hlaan), Metin (Dikilitaş). (F) GRUBC: HafUnuı Takımı: Teşilbağlar Haftanın Oyuncusu: Davut (Ya kacık). Haftanın Karmacı: Kasan (ör netepfrr) Devut (Yeşübaglw), Adll (Yenikör). Fikret (Yeşilbağlar), Hüseyin (Yaka cüc) Recal (Küçükköy)». Mu ammer (Allbeyköy), Hallm (Yeşübağlar) Dnvut (Yakacık), Mehmet (örnekspor). tbrahim (Yenlköy). futbol. ne de basketbol ve vo. leyhol maçları vardır. Boyloce çiireş. bu aylar içerifinrle tek faal spor rlalı hniini alır vt< Uamuoyunun ilcisini CPkr;T!"W holavlaşır. Ayrıca bu tiiır;.nde fazetelcrde spor sa>ta;.jrı;ıda şîürp^e daha fazla ver avırabilirler. Güreşin basınımızrta daha çok yer alması ile ılc Vefa Simtel örneei kulü, T:in sayısı artar ve güreî için oelII bir taban olusturulnus olur.» Ulusal serbest güreş taııımı antrenörü Hayrettin Ciuliiçtı ise, Iigin Türk s^üreşi • !?ın.< dan büyük yararlan old'.v^unu, ancak uygulamada çok d;';î'.atli olunması gerektiğini söyledi. Gülaçtı. «Lig elbette ki. çok yararlıdır. Ancak. getirebileceü şeyler kadar götürebüeceği seyler de olabilir. Bu yüzden ııveulamada dikkatli olunmalıriır. Sporcunun sağlığına, antrenman proKvamma azami dikkat çösterilnıclidir. Ugin vanılması düşiiniilen mevsim çok iyi planlanmah. rieplasmana %iden takımın 7orluk çekmempsl sağlanmalıdır. Ayrıc.ı kulüp kurulması teşvik rdilmelidir. l.içe katılan kulüplere bir takım maddi vararlar sağlanmalıdır» şeklinde konuştu. Bu arada söz alan ulusal takım kondisyoneri Turgay Renk likurt, «Güreş llçinln kunılmsgı ve otnrması ile blrlikte nzun siireli kamplar da tarihe karı»acaktır» dedi. SPOR DÜNYASJNOAN KISfiKİSfi • Türldye BüyfikJer Blreysel Serbest ve Greko Romen Gareş BtrtnciUH'nln. 914 Subat t»rihleri arasında Ankara' da yapılacağı ojrenlldl. Konnya Olşkin olarak bîlei aldıpımız GSreş Federasyonu UglUlerl, Yıldırlar blrincillğinin ise t1 şubatta Kayseri'de yapüacapnı söylediier. Bu arada. bundan bir süre önce getlrüen 1725 yaş sınınnın, blr çok sporcunun başvunısuTia karşın değiştirilmeyeceğl bildirndl. Bi llndiğl Ribi. 1725 yaş mnırlandırması, blrinciîiklere, yaşı Reç miş sporculann katılmasmı önlemek ve dolayısıyla kalltenln yüksclmeslnl sağlamak amacıyla konulmaştu. Federasyon çevrelerinden edinilen bilgllere göre, yaş sınırlandjrmam, ban clit sporcnlann başvnrnsu özerine 5zel lılnle sadece bu sporcular Içln kaldırılablleCfk. Federasyon» başvuracak olan bn sporcular. TürMye Blreysel BlrinclUği'ne katıl»b«ecekJer. • Camolukspor"ıın 100. Yü Turnuvası 11. hafta sonuçlan: AtasporPatsa 81: 30. AülraısporÇamolukspor 65, Kale sporMaviyıldız: 21, CevresporAkcamspor: 30 . • Tekfen finltelerl arssnıd> rapılan Voleybol turnnvMi »onuçlsndt. Tepa? 1. olnrken. Toro« Gübre 2. Teta» da 3. oldu. ödüller Hamlt Gürünlu tera. fından verildl. • Esentepe GenclikgUcü, 141S yaş grupları Pu'.bol Turnuvası dilzenledi. Başkan Emin Batrnaz, «Anunmn Türk fntboluna yenl isimler kazandırmak olacaktır» dedi. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi"nde, 57 yaş arası 50 minik sporcunun katıldıgi müzikît cimnastik gösterileri, herkesta beğenisini kazandı. Kız ve erkek sporculardan oluşan cimnastikcileıin çalıştıncısı Hülya Orgül, «Çalışmalannuz ber ıçün aralıksız olarak sürüyor. llffinin faıla olması nedenl lle. zaman zaman elemelcr yapmak zorunda kabyoraz. Bu çaîışmalar, çocukîann beden sajbklarını, ruhsal ve sosyal llişkilertnl. arkadaşlık duygulannı jçeUştinneye katkıda bulunmaktadır. Çok yetenekll sporcular var. Malzeme eksiğlmiz çok. Bunlar da giderildiği an, başanh olacağımıza inaıuyorum» şeklinde konuştu. HERKFS1N BEĞENİ3İN9 KAZANIYORLAR ilcymif? Türkiye Judo Birincilikleri Istanbulda yapıisın!.. Vural AH1 1517 ocak tarihlerinde Törklye Juda birtnclllklen yapılacaktır Amc nerede? Önce tstanbul'da yapıimosı d'jşünülnü, dchu 8onra saloniann dolu olrr.csı nedeniyte lzmr36 yapılması planiandı. İzmir'cİ9 de boş salor bulunürrıCıyınco Marisa'ya alındı. Judo ve karatenln diğer suor oaHurına göre yazgısı pek iç acıcı değildir. Yurdumuzo çec girişi, genl^ y:ğınlora mol edilememesi, :>u yüzcen de büyuk firmaiarın kendl reklamlarıno •jrao sağ'cnamcmcsı açısmdan çekici gelmamesl, |udo ve karntenın kısır döngü iclnde kalmcsma yol acıp durd'j Bu rradalycnun bir yüzü... ikinci yüzu İse llginç bir görunt'jyü sonnelemektedir. Judo Karate vs Taekvvando spo.c'nu secenler seceneklerlnl gönül bağıyla blr!eştir:p o'ağanustu şevkle tüm olanaksızlıkiorıno karşın amatör blr ruhlo colışmala'inı surdürüyorlar. Hem de sporunuızu yör.etenlerin llgisizliğine aldırmadan. Diysbıllriz kl, ülkem!7de sessiz sedasız Ipek böceği örneğl kozosını kendi kendine ören tsk spor dalı Judo Karote • l Taekwarıc odur Seylr olaroK halka mal edilmemesine karşın, Clkemuae güçlü bir potansiyelin var oluşunu. ulkemizın her yoninda, derme catmo da olsa ocılon salonlum bak:p saptayabiliyoruz. Judo Federosyonunun lyı niyeti* coboıorı da bir yerde etkinliğinl yitiriyor. Örneğin koskoca Türkr/e birincilikleri icin bir spor sato Hayal ve Gerçek... Abdülkadir YÜCELMAN M pononıtru yineten kadronun ust kattakilerinj den Genel Müdür Seçkiner, kristal avizelerin aydınlattığı Sheraton Otelinin sımsıcak salonunda «Türh güreşi için ne gerekiyorsa yapacağız. Tum imk&nlarımızı seferber edeceğiZ' derken, ayni gün ve hatîa ayni saatlerde 1415 yaşlanndaki yıldız güreşçiler. tozlu ve soğuk blr »olonda, ustelih yırtıh bir branda üzerinde töhezlenerek güreş yapmaya çahşıyorlardı. Bir yanda geleceğine ümitle baktığımız genç kuşağın güretçileri. diğer yanda eski şampiyonlara Mül, dinleyenlere de bol bol vaad verenler. Bir madalyonun iH yurü. Ne demişti fair Orhan Veü: •Bu vatan için neler yapmadık, KJmimla ölduk, kimimlz; nutuk söyledllı.» VoSeybol Ligi Klasman Grubu macları devam ediyor Mahir ATEŞ DENİZLÎ TUrMye Voleybol Ltgi Klasman Grubu'nun ikinci jTtnsımn üçüncü karşılaşmalarında, SSK ÎETT'yi, Otomarsan Maltepe'yi 30, Galatasaray Muhahzgücü'nU 31 vendiler. SSK tETT: »0 Hakemler: Hasan Dursun (7) N'ecdet Cihangiroğlu (7) tETT: Cüneyt (7), Sadüc (5), Arslan (5). Cengiz (5), Gengizhan (61, Sinan (7) SSK: Aydoğan (6), Dofan (8), NTehmet (6). Ali (51, Murat (7), Ayhan <8>, Ugur (5) SETLER: 15/7, 16/1). nunun bulunomaması gibi.. Türkiye Judo Birincilikleri özel iji r önem toşımaktadır. jlkı, sessiz sedasız calışmoıannın mey''os)nı atmak isteyen judocu gencîerımizın açısmaan diğeri mart ortalannda ycpılacak Baikan Judo Bir.ncilikleri ocısından. Sonro Türkiye Birinciliklerinm İstanb''l'do ycpı'maması da büyuk bir hata. Hem diyoruz bosın ve TRT llgüsnmlyor bu spor daüanyla, hem da diğer luroftan aa uzak yeriere atıyoruz bu önemli karşılaşmaian âil.rrcıgi gibi ülkemızde Uzokdoğu sporları1 nın yapılclığ e< yoğjn yer Istonbul'dur. Eğsr mac yuri düzeyırde iulc sporunu yaymak ise, önce basın ve TRT yciııvla bu ış'ev yürütülür. O da ancak iletışim aroclannın eivenşı, olduğu büyük kentlerdir. Yoksa kıvıcla köşede şarrpiyonluklar düzenleyerek, cılız bir ses cıkarmok vür^r soğlamaz. Yine c<önüp dolaşıp iş devletîn Uzakdoğu sporiarına el uzatmasına kalıyor. Bu köşelerde ayni şey : yineleyip duruyoruz. Çünkü spor polıtikamız her aiunc'c. oldugu gibi, devletin güçlü eliyle sağiıklı ve /ons'z yürütülebüeceğine inor.anlardanız. Sporumuzj ^önete r tüm spor dallarındaki keşmekeşlığı gördiıkce bu gerceğı samrız kabL'lleniyorlcrdır. Diyeceğimiz odur ki. Türkye Judo Birincllıklerl istanbul'da vopıisın.. Solon bv.'unomomas' gerekcelerl geceril blr sav olabliir. Fakct bu gerekcelerden hep, nedense Uzokdoğu sporları p ^ ı n ı alır. Bu konudo Judo Federasyonu Başkanı Soyın Cıhat Uskan, Gençlik ve Spor Bckanlığından bu konunun çözü;n)enmesinı Istesin lütfen... Sırtlannı büyük sarrr.aveyfe dayamış basketbol. voleybol ve hatta güreş soorianrıa salonlar ardına kadar acık, iudoya ge'd; mi salonar yüze kapalı.. Yanl, tutumıar sporumuzu ge^ye itec gelişimini önler. Üst düzeydeki spor yöneticüa." bu ufak sorunu cözümleyebiiecek niteliğe sahiptlrler Bekliyoruz...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog