Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

OCAK 1982 Cumhuriyet 7 Istanbul'da yeni trafik sinyalizasyon sistemi kurulacak Lrtanhtü Haber SenrlsJ lctanbul Beledlyesı, kentiçi traiigi düzene sokabilmek amacıyla orta vadede yeni bir sinyalizasyon sistemlnln kurulması içın çahşmalara başladı. On ıncelemeleri tamamla ]ran Belediye başkanlıgı, uluslararası bir ihale açarak 11* girişimde bulundu. Hazırlanan projeye gore, bir ya da birkaç merkezden yönetilecek elektronik beyin kumandalı sınyalizas yon sistemine göre trafiğin ak&şı uüzenlanecek ve özellıkle yogun iavşaklardakl tücanmalar ön'enecek. Yerli ve yabancı firmalara açık olan ihaleye katılmak isteyenler 31 mart tarıhine kadar başvuruda bulutıacaklar. « tıkucu kuruiıışura ve u u g ılur ulkücuirrc tic jarıiıın ettl <ımı söyltilı IeiPkkur PUI Pıirheş a>rıca, (est.ıurn ülku .ülrr llp liRilı kötti bir iPt ıtuymatdım. >imdı valandas lardan şika\ptli>r aiı.vorum lierl alde araiarınıla Türk mn lı>etciii«"inı bilmiyenler çoğai dı, TiirU mülîMtriüsinp yakı> mayan ısler rapıyorlar) dcdi Bcn ıse. kpndlstnc. ölkuciı ı;ençırrden çoğunu tanıdıpmı. bunUrın pırıl pırıl memlekei v'ocultları oldutunu söylpdını .<<i'tları» ılfili olarak da, ha a bel«rler* ne kadar horç vcr Jisimı vaııp kcıırii^ine Ukdım edeceFiını A* Sayın lürkrîP <o\lertim. Prrnsip fılsrak hıınu vaptım rürkeş İle luşkıierun allec« oldu. Kendısimn özel dünyasmda. vasantısında ver aldun.» CARUIC1N SOKIİLAR1 Sanık Muîtüogtu d&na son ra duruşma yargıcuun soruiannı vanıtladı. Duruşma yargıcmm sonıian ve Muitlıoglu nan \anıt.laıı o?etl« şöyle: «Tarfiç Pnrtiler yasastna {öre bir psrtlye rilda ençoh & > tSTANBUL, ( » J ) îibia Ura verilebülr. Verditinır tftobul nüfusunun tiçte biparalar. rardımlar ksrçılıfi inin yasadıgı Anadolu mstkhın aldınutmı? rakaaında içme suyu kaj • Sanık MHP'ya yaptıjım naklannın üçte üdsiıün b&gışlar 8 bın lira, 77.500 Ur« bulunmasına karsüık, nuve 4 bin lira ile 132 Dm ura(BasUralı 1. S»yf»d»» tusun Uçte ikısınin yasadan oluşmaktadır. Aynı yar1» Kavaklıdere dolaylannda, bu iığı Trakya yakasında ıç dınüarda makbuz alamadun. acık olarak ghzlendi. Dun sam e suyu kaynaklannın Nak+i yardımlarda makbuz albah kukürt kokulu kirlı hava Uçte birinln yer aldıgı mışımdır TUrkeş'e verdiğım Çarkaya'da bulunan Vali Kobildirüdi. naraiar ise borctur. nagma kadar dagıldı. Kavaklv Sıkıyonetım Sıvil îşler Yarpe LGI) ve 1979 yüınANKARA (THA) YHK dare ile Sıhhıye'nin esintisia Haftalık Koordinasyon Top da vürtlun Taptıîınu iddiası çanak bölge olu^lan, kirll baBaçkanı Naci Varlık yenllenen lantı&ında kısa adı «ISKI» var. vanın dağılmayıp buralarda top toplu 1» aözleşmelerinln halen olan İstanbul Su. KanallSanık ÜGDya 1979 sonralanmasma volaçtı. açıklanmayan 3'ncU yü ramlasasyon Idaresi G«nel MU« yardımıro olmadı. 1978'de Kavaklıdere ile Sıhhıye donyla iljrili bir açtklama yapnus dürlügünun çalısmal&n yardım yapum. Bunlar 193 bin laylannda oturanlar, başka odl ve «YIIK'nın 3"ncü yıl zamtaele aiındı. Nüfusa göre s u liralık nakit yardım. 16 bın ligelerdeki yakınlanna konuk nyla Urili eğillml yiitde 25dir» kaynaklanmn dağüımınralık kira v« 51 bin liralık teolarak gittiler. dedi. daki dengesizlik nedenl lefon parasıdır. DUn saat 10.30'da yapılan 61ile ömerll Barajmdan Yarjnç O dönemde COD' çümler sonucu bava kirllliginin Varlık. süresi 1979 • 1980'ds Trakya yakasına su isalesl ntn Ankara'da taahyettn] «ürarttıgı görüldıi. Semtlera göra «ona eren toplu i$ »özlesmele uygulamasuun zorunlu ol dürnıesl yasaklannuştı. ölçümler şöyle: (1 metreküpte) rlrün YHK tarafından yeniledugu bellnum. Sanık Yardım yaptığımda nlp 1 va 2*nci yıl zam oranla Kukürt ÜGD kapaölmamıstı. nnın açıklandı£uu hatırlat*diolnH DmRU Y a m c F«alivettn1 nBrciiır rafc, eözkonusu toplu sörlejKavukhdera 28.15 1835 neai Tasaklanmıştı dnnlştlnı. melerta 3"ncü yü îamlanyla Cebecl 1793 954 Sanık Ben bilmiyonım. llgill olarak, YHK'da ortak Kızüay 1740 1035 Benim yaptıgım yasal olarak bir kanaatın oluştuğunu bellrt Ulua 1370 943 derneg* yaptıgım yardtmdır. tnlş «Ancak S'ncO yü s»mlan 1S«7 1368 YarTK Rıkıyönrrirn K». bütfin toplu «3zlr?meleTe aym Sıhoıra mııUnlifinın pmri fereyl o dftoranda uvRUİannıayacaktır» de Saat 1114 «rasnda yapOuı nemde Kızılay ve Çocnk Esirdi. Olçdmd* isa Sıhhiye'da kukürt irenM Kammti dışında Mçbtr dlokait miktannın 2389J7 mikVarlık, 3'ncU yü sanüannm Inirulnja ysrdtm raptlmiTor rogram metrekUp, duman mikfyUzdeU» va «yilzdell artı « y duf. tannın iae 796.54 mikrogTam yaııen» olmak Uzere 3 formUl Sanık Paallyeöntn durdumetrekUp oldugu belirlendi. Bu le belirlen«cetinl ifade ederek ruldugunu bile bil« yardım durumda hava kirliliginin dünİSTANBUL ( M . ) On» yüksek Ucret öngören toplu yapmadım. Yardınüanm ocak ya standartlannın Uzerina Çikrunı için ber yü 100150 mil •ttzleşznelenn «ytlzdeı», dllşük va şubet 1979 aylannda olmuştıgı kaydedüdl. yon lira tarcanan tarihı Ga Ucret öngörea toplu i? söıle»tur. Atearn saatlerind» isa kukürt lata Koprü&ünün yerine ye melerlne lse «yuzda artı »eyYargnç ÜTD>e da yardım dloksit ve duman oram aaaldı. nisinin yapılması için Devyanen» formülüne jrör» mro raptıniz mı? Sıhhiye'de bir önceM ölçümda tet Planlama TesküatTrun uygulanacs^ını belirtti. Sanık Kesto olarak bill1268 mikrogTam metrektlp olan «olumınun beklendigi bilyorum, ÜYD'ye yardım yapdumamn 796.54'e düşlügü belir dirildi. Varuk açıklamasınd», yükmadım. Uldl. aek Ucret öngören toplu 1$ 3,51 mllyar llraye mal Yarpe ÜTD"nln varhfmsözleşmelertnln 3*1100 yü zam clması planlanan yeni köp dan haberfaıls var mı? ERTUÖ. VATAVDAŞLARDAN lannın yüzde 25 olarak, dürünün yapunı İçin IstanSamk Basından ögrendlm. ŞtKAYETÇtrlZ şük Ucret öngören toplu SÖJEbul Belediyesi'nce Devlet Punun dışında bir bügim yok. leşmelerin 1M yUzda 10 artı S Planlama Teşkilatına öneriTUrkiya Hava Kirlülgi lla Yarpç ÜGD'y* yaptıgııuz bin lira olarak bellrlenebileoede bulunuldu. Mücadele Dernegi Başkanı Ceyardnnlar dernek mnluMebetiğinl kaydetti, «Aocak rakmmSıkıyöneıim sivll işler baf lâl Ertujt, vüayetçe alınan önn» s«çtl mi? lar kesin deflldir, defiçcbüir. talık koordinasyon toplantı lemleri yet«rll bulduklannı söy Sanık Ayn! yardımlarda şeklinde konuştu. sında, Haliç üzerindeki Ga ledi, «Ancak btz asıl. vatandamakbuı almadım. Para yardım lata ve Atatürk köprülerisın bu konuda billrrçli bareket lanna ise, makbuz kesilrruştir. YHK Başkanı, toplu 1« söc nin durumlan ele alındı. leşmelerinin daha kısa bir sü etmeyişlndra şlk&yetçlyiz» daYargıç Bn yardımlan şab> her iki köprunün de çevdi. Ertuğ, demekçe dün yapbk rede yenilenmesl için «toplu n n u adma mı, yaptmn, yokrenin tarüıi, turistik özellan baca denetiml sırasmda kasanı> uygulan&cağı yolundakl •a şlrket adına mı? likleriyle bagdasacak birer lorifer ve soba yakmama lst«haberlerin dogru olmadı£ını Samk Yardımlan g&hsım proje ile yenilenmelerinde fine hava kirllliginojen en az belirtti ve tüm toplu sözleşmeadına yaptun. Şirket* borçlankamu yaran bulunduğu bezarar gören Çankaya'da yüzde lerin ayn ayn ele alınarak de dım. Yardımlar sirket adına lirtilcU. 85 oranmda uyuldugu halde, ğerlendlrilecegini «ÖKİeriae ek yapümadı. bundan en fazla zarar gören ledi. Yarpç Yıptı^ınız b ı yarKavaklıdere çizgisinin aşağısmdımlarm «lrketta kayıtlara feçi» daJd Kızüay ve Sıhhıye semtlesekU nanl olnyordu? rinde yüzde 50 oranında dahl Samk Muhasebe Müdürü uyulmadjgını Uzülerek tespit nden avans makbuzu karşılıgı ettiklerml söyledi. alıyorduk. Bunlar küçük bir (Bastarafı 1. Sayfad») dosyada saklamyordu. Bu «afır... yülar jüı «Ankara'mn kirllllğl» ne zaman gündeme gelaa, ÖNEBtLER kilde işlem görüyordu. Lrkaç gun başka bir konuda soz edilmez. Klrüiik geçer, tartışma YetkilUer, konutlardald penYarjrıç Muhasebe mfidürü i geçer, gider.. Ancak, bdyiesına b u iLrlilığe gaiiba bugiine dek cerelerin sürekli kapalı tutulnün takdir yetkisi mi. vardı, iç rastlaıımanuştı. Inanümaz ve anlatmaKİa neredeysa mümkun masmı, kükürt dioksit gazının yoksa sirfn emrinlz üzerine mi ulunmayan bir kırlılik yaşamyor nalen Ankara'da. nötr hala getirilmesi için günbu paralan aüyordunnz? İçinde bulunduğumuz kış başmcia yedulıier obekleaen Inrlide birkaç kez agzı açık amon| i n nafiIletUnıesi» ıçın iki almaşık uzerınde durdular: Samk Benim emrim üzeyak şlsesinin odalar içinde 30 Bunıardan ılüonı Tunçbüek komürierı öluşturdu. Kukürt rine oluyordu. Ama, Muhasebe saniye stire Ue gezdirilmesini, i duman içeriğı açısından en düşutc düzeyde olan Tunçbiies Müdürü birkaç yardım dışın12 yaşmdar. kuçuk, 50 yaşınbmürlennin Ankara'da tüketümesi kararlaştırıldı. Bu kış ıçın da, yardımlardan habersizdl dan büyük kişlîerle kalp ve K bın ton lınyit getırümesı öngöriildii. Aslmda, bunun önemli ) Bu avanslan yıl sonunda ödeakciğer rahatsızlıg! bıüıınanlaL boiiknü de geldı. Yuıe kükurt oram diışuk, Alpagut Oodurga r yecektim. rm sokaSa çıkmamalan önlemayitierinın de Ansara'ya gönderümesı pısoiandı, komür açısınYarıpç Yönetlra Kumlu ta lerini sürdürmelerinl lstiyorın durura böyle özetienırken, ıkinci olarak fueloil açısından da rafmdan size tasarrnf yetkİHİ lar. onuya el atıidı. Türkıye'ıun ıüıal ettığı lueloü turlert araverllmis miydi? Ankara Saghk Müdurü Dr. nda Kiiüürt oram en duşü£ olan Lıbyadan geien petrol, Libya Sanık Bana terasll yetkiTalst Dojan da, hara kirliligine etıvlu IPRAŞ'ta ışıeciyor ve sonra da Ankara'ya gönderılıyor. si verilmlşti. Borç almak, para karşı vurttaşlara bol bol, süt, İçmde bulunduğumuz kış mevsiımnın başmda kömür ve fuaiıp, çekme için Yönetim Kuyoğurt ve meyva önerdl. Bu ara 1oil açısındcn ou tkı öalem aiınmışu. Buna ek olarak baca temlu bana çok eeniş verkı verda spor önerilmiyor. a.a.'nın ıizlennies:, Kapıcıiara Salorifer yakılmasmm öğretilmesi gıoi mişti. haberine söre, hava feirlili»i neı'an önlemlere» gidııdı N'e var Ju, gtinün meteorolojik koşullan Yargıç Çelik t« A.Ş.*ye de deniyle Ankara'dak) hastaneîeaiden bastırınca. ne rüzgar ve ne de yagışla karşılayınea, iş ayardımınız oldu mu? re 8 kişi kaln yetmeziiği sonuiden «dramatik bir hzvayiut ouründü ve canular için «alann duSanık Olmadı. CTÎ tedavi altına alındı. Başvuımu» doğdu. Yargıc Şlrket kavıtlanna ruda btılunan 4 kişiya astrm, 2 Bugüııe dek aiır.aa orueıraerm eujsı •j.madı denemez. Ancat, eöre, şirkeiteo alacakiı goriikisiye de akciğer hastahgı teş: i önlemlerın «çok fazla yetersiz» kaldıgı da guzle görünür biçim Düyorsunoz? hisi konuldu. 3 ortaya çıktı. Konuyu «kjs3 değil, uztıu rtdeli çözümlerle» ele Sanık Hazirlık sorgıım sıımanın zorunlulugu u:r kez anıia Lıeiıraı. StS YARfN KALKrjOR rasıcda bana çok soru sorduUzun vadeli çözümler arasında, MTA EnstıMisü tarafından gelar. E 5 denilen yerden gelMeteoTOİo'l Genel ^îüdürIü• ştirılen «dumansız yakıt» projesi ^•ar. Hatta mınun üre'ine gomiştim. tşkence görmedim aVınoe, Ankara'da kirli havanm lıp tüıen kuiiamlması amacıyla Dünya Bankası rarafmdan r tr.ıl > ma, şaşkmdım. O sırada kesin vf>*ı.ın!a5masına sebep olan siDn dolarlık bir para da sağlandı. Ancak .uznmnlar «laboratuvard* olarak bir bilgi verememiştjm. sin yarından itibaren kalkrnaretilen dumansız yakıtın fabrikada ttretUmesi durumunda ayuj Şu anda da kesin bir bügi vesmın tahrrin edildigi açüdandı. )nuçlnruı alınıp ahnmayacasını ve hangl ek sonınlarla karşıUremem. araîtırma yaomadan. Meteoroloii ye*kilMer1. yanndan Jacağını» henü2 bilmiyorlar. Yarpç Yaptı|niTz yardıroitibaren serek ya*ı« ve eereksc Ankara'nuı kirliligı konusunda iki gündür çeşiül düzeylerde lardan Muhasebe Müdürü'nün =is) •«rîa'ian knldıstüste toplantılar birbulni ızOiyor. Geçnıiş yıllarda ve de dunhabert var ıruydı? O dönemde bildirdiler. ıdaki deneylerden yola çıkarak şu sıralarda ortaya belii bir dükim Mubasebe Müdürüydö? Bu arada dünden beri v a n ince çıkıyor: «Ankara'yı ısıtmak lçüı santral kurmak». Bu bir Sanık Bilgisi yoktu. Adı lektrik santralı olabüir. Ve bu santral yoluyla Ankara'nın en a lan io ve dış hat uçak seferleAhmet Yalav'dı. Yalnızca kira ri Esenboğa'daki sisin kalkmamlan tam kent içi, yanl klrlillgın en yoğun bastırdıgı bölgeler va telefon giderinden habeıi sı üzerine dün ögleden sonra lektrikle ısıtılabilir. vardı. Biz Ziya Gökalp'ten Nereniden başlayabüdi. Ankara'nın imar planı 1930larda yapümış. O tarihte rüzgan catibey'e taşınmıştık. ÜGD yöesmeyecek, ısmmayı sorun hallne getirmeyecek biçlmde yapılan ATtNAT)A ÖNLEMLER oeticilerl, çıktığımız yerde ofıır Iacda en çok 300 bin ki$ımn yaşaması öngörülraüş. Bugün Anmak istediler. Kira sözleşmeALINDI ara 3 milyonu aşmış bir nüfusa sahip. Gerekçe ne olursa olsun, sint Uzerin« devretmeml isteugünkii durum «insan yaşamını tehdit eden boyntlara» uzanmı?. ATtNA Yunanistan hükUdiler. Ben de kanuni olarak geEğer dünyada benzer ömeklerin görüldüğü «toplu aiümlerle» meti Atina'da hava kirliliginin çerll olmaz dedim. Arna biz çık arşılaşmak istenmiyorsa, şu anda tüm yatmm programlan yehad safhaya ulaşması üzerine mıstık, askl şirket yerine oıden gözden geçirilerek. Ankara'nm ıaınmasında en ekonomik ve hastane ve kreşler dıştnda buturmuslardı. Kira »a telefon n geçerli yöntem bulunmalı Santralsa sar.tral, başka bir yöntemtün kentte 24 saat süreyle ka parası şirketin üzerine oldugu s o uygulanmah. Ama. hernen bu işe eâümelı. Sanive yitirmeden.. lorifer ve sobalann ynkılmasıiçin ben verd;m. Muhasebe İki gündür Ankara'd^n tren ve otobtislerle başka kentlere pl nı yasakladı. Bu arada bölgeMüdtlrü bunlara ve bır de hadfki fabrikaların faaliyetlen enlerin sayısı hızla artıyor. Gidebilecekler gidjyor. Kslanlann iıfleks döşenmişti ona valof olİM gtin süreyle üçte bir orase, «ölüm tehJikesi» dışında. sinirleri hayli bozuluj'or. Uzrr.anlar du partiye verdijim paralarp nında kısıldı ve bir gün çiît, ktrli havanm birçok >an etkisl dışında özeüikle siulrleri bozdu\akıf olmadı. bir Riln ise t«k sayı ile biten unu» da ekliyorlar. Yarfiç ~ Vnn1""'iniT mr''"'i özel araç'arııı kullanılmasına Valihgin, Sıkıyönetimin, Hılzasıhha'nın aldıgı önlernler ancak lano toplam 3,5 milyon lira tut izln verüdt bngünü kurtanr». Yannki sorunu çözmek hükümetin konusu. İstanbul'un iki yakasındaki içme suyu kaynakları nüîusla ters orantılı tBMtermfı l. kfoct*r{ tanıniD. Bnna'da t ' ü ü uatkanlıjtı yaptnışlardı Şütuü Erverdi'ded »«nlner vernıesı için talcbim olnuıdı. Recep t Idci'ye tie, eğer batağa sürülı lenmek istemiyonuınız. gençle ri Idtap basına topla>in demı» Um.> Kayhan'dan sonra Çelık • U Anonim Şırketı Geııeı Mudüru sanık Rıza MiiFtüoğlu'nun soı gusuna başlandı. Rıza Muftü ANKARA. (a.a.) Askerı oglu, oMagdıır ülkücu, olaraK Y/argıtay DördüncU Daıresı. tanımiadıgi kişılere yardım ya^ 1879 yılında Ankara'nın Etlik tığını oelinerek, «Ulköcüler»semtinde meydana gelen ve yaptlftın. yardımUr tkı adrtttr «Piyanıjotepe KatHaını» ola Dinı bayramda hapishanedekl rak amlan olayın sanıklarından tilkücülerr bayramlık niimlek Ali Bülent Orkan hakkında. lik (fbndermlîtım. Bir kere de, Ankara Sıkıyönetim Komutanlı Kamazanda yeni hapıshanrdeki ğı (1) Numaralı Askeri Mahülküctilerr Ramazan ayında il kemesi'nee verilen «ölüra Cezatar vemejti yardımı vaptım m» karannı «Ekslk Sorustur Bun'ar insani rardunlardır» d< m » gerekçesi ile bozdu. ve konuştu. TUrkmen OnurV bir Itısinın Askeri Yargıfay I»rdtmrü tılkahı ıçin vBrdım yaptıgıru Dairesi, Ali Bülenr Orkan Hak nıkahı vapıian bu fcışıvı tanı kında verilen öiüm cezasıru. madıgmı. ancak DU ıcişını: suçun süburu bav:ımır.dan yeliendi'îine «tıçıahrten» davetiyfrinde buldu. Ancak. sanıjjın sonderdigını anlarn Kami7 <>" akü durumu adli tıpça irtcelen jfün ve Tiirkmcn Onur'a yaptı mediğ:nden. «Eksik soruştıırgı varaımlpn Alpis ır I'ürkpç ına» gerekçesi üe ölüm cezası a söylediğinj de :iade eden sa karannı bozdu. oık Müitıioğlu. şuwan söyledı Asken Yargıtay DördUncü «*lpaslan Tfirkeş. Onar v» Dairesı, 16 mayıs 1979'da yedi Onçon'a vao'ı^ı varrtımlan öğklsınin ölttmü." iki kişinin de r«nlnce. (partive varttııtısa. a£ır yaralanması UP sonuçlanan kotjan yardım alma pn olayda, Ali Bülent Orkan'a yar dejHJdir) UTansındımcı olma. sılahlı gasp ve ır da hulundu.» za geçme suç1annci3n Nuruilan tddianamede ver alan MHP Akdoğan'a verilen 88 yü dört ve Ger.el Baskan Türkeş'e yac av agır hapıs cezas'.nı Ise ona. tıjfı ••arrtımlirm dogru oldıigu dı. nu diie setiren Müf'üoŞiJ. «bunlann bir Kısmı vnrdımdır. BHindiSİ gibl «PİTangofepe Türkeç'e verdlkJerim »M borçKatliamis sanıManndan Erol hır. BunUnn TCK 148/1'ncl Türkmen. daha sonra, bir başmaddrai ile bir Ugidi »okturj ka olayda ötauçtü. dedl Askeri Yargıtay, Ali Bülent Orhan hakkındaki ölüm cezasını bozdu MHP DAVASI B£tGE Dt'ZEN LEMİYORDDM •;ilrdürdü: «MHP'ye bağış suretivle yarüını vaptım, Iktidar olmasını ı.stcdiğim partıye yardım ya|> vun, llk bncelerl vardııtıları aparken tıelge dnzenlenuynr tlum. Sayın rürhe^ blrgün ken ıtisine verdiğım borvian ve ıe zsman ödenraesı gerelctisinı ııaııa sordu. Ben ele ne zaman ısttrsenıı o zaman Muııuo*lu, sorgusunu söyle tnjh> Iddi» edlllyor. Bımun ktşisel kitynajh nedlr? Sanık Bu paranın 339 bin tirasmı mağdur kişilere ver dım. ÜGD'ye 335 bın üra ver dim. MHP'ye 171 btn lira ver dım. Sayın Tıirkeş'e ise, borc; ılarak 2 milyon 412 bm 500 lı ra ^rd'.m. Bunun bir bclu iıü Dart:deki çalışanlara alınan takım elbisenin pa Varsrıç Bunlar lit mivdi? Sanık Bunlan »ırketten •ınrç olarak alıvodiım. Şu an ia «•.rkefp borçlu'.i'm "CSım bun!arı Varsıc Bu p»ranın t\ olarak n«"\i Sanık Turke? İİP olan ilis ^ırniz ned«>nivl* kmidisme bnrc •i'.arak verroi?!!n. Kerrtısi hıı oorcu ödedi'sten sonra ben ie şirkPte bdeyecektim. 12 Ey 'lü'den 3 • 4 av ijnrc «avm Tiır «?S b#nı telel'>n ile srtdı ve ıhazırladıfın borc <1en bazılannı ç 'ksama sr^l '•ıkHrfUım* dedı Ben de sı'ttın Borcu cıkar'iık ve beieer.in üwrire kendi el vazısı ile oorç miktannı yazdı ve 'artık nunu ödeveürn) drdl P?n de erksn »ecim •8yl«ı*ı« nin oldi'JS'inu stVvÎPverek, seçim olursa seçımcipn sonr» ara''k a^rtda alabüecfjHmi kenrüslne ««yledîm. Yarpç (ienrl MfldSriJ o|. rtn*tınu7 »Irkctln Mr kredf »IrkrH oldottı «R* ho?ın<ro mu? Sanıh Sirketler ü^ncii ^ahıslara horç ı#n>billr!er. T l r kejin dısındî» vine borç veTriifi baska kf«i>r vnr. Bu vetki st bulunuyor. Tannc Sirket kmli yert ml? Sanık Havır «fendim. B«i IM'îi^m nedeiirie borc v»rdim. Prpp«ln olarak borc rtv|emİ5«n!ü. Borçlan va7dı*rınr7 be\gt\er1 hoş hır»kır mıydmız? Sanık şirketin aenel calışma açısından belsre tutuld«ftitnu söyledim. Avnca işçilere para veriliyordu. Yarpç Şirkrt belpelrrine borç verilen (djilerin adlan vazılıror mııydıı? Sanık Yazılıyordu. Yancıc Alnaslan TürKeVe vertlljrinlz para şlrket defterlne recildl mi? Sanık Hanr, kendi dz«l kav'lr'n^ifi ">Mİi!rıııvOl •ÇOK ŞAŞKLVDIM» Duruşmarun öğleden aonrakl bolümünda Rıza MUftüoğlu'nun Askeri Savalıkta verdifcl hazırlık lfadesi okundu. MUıtuoğlu, hazırlık ifadesinin okunrnasuıdaıı sonra duruşma yargıcıyia, bilirklşl raporuna göre çirketa borçiu göziıkmediğinin belirlendığini anLmsatarak, «blzde tek düzen mubasebe sistenü vardır. Borclu. alacaklı ayn avrı hesap edilir. Yü nonnnda da bunlar kompanse edilir. Bilirldşi beyetl firketin bazı braaplannı Inccle» memlştir.» dedi. MUftüoğlu'nun ha^r'.ılr ifade•inda «bazı alacaklan alraış »+ bl göstererek açığı kapaitık» biçimindeki ifadesinin ne anlama geldiği yolundakl soruya karşılık «bu mrada çok şaşkindım, böyle bir ş«y yok» biçimınde yanıt verdi. Duruşma yargıcı askeri savcılıktaki hazırlık İfadesinin sor K bakimi karşısında doğruladı U ğını söylemesi üzerine, Müftüoğiu şoyle konuştu: «Sorgu mahkemesine çıktığımı bilnıiyordum. Sayın hakün (Sizi yasadışı para aktardığınız İçin tutukluyoruz) dedi. Bende yasadışı para aktarmadığımı şirkete olan borçlarunı babaının mal variığı ile ödeyecefiml söyledim. Ben dogrudur yan Iıştır diye soruldutrınu natırla» mıyonuıu Müftüoglu askeri savcuun «Türkes'e verflen paralarm Tür keg tarafından mı istendlginl ve bu borciann vadej'e bağlamp bağlanmadığı» yolundaki sorusunu ise şöyle yanıtladı: «Sorsnmda bellrttieim (rlM, bir kaç kere Türkes bana (borcunuzu ne zaman ödememi istersıniz?) diye sordu. Seçimler yapıbrsa seçlmlerden sonra; olmazsa aralik ayında odcrslniz demJştlm. İlk borç verişlm söy le oldu: Türkeş'e zlyaret etmiştlm. ben odasındaykcn kendilerine telefon Reldi. Karşıdaki klsl sanınm 500 bin lira Istiyordtı. Türkeş, (yarın mı gerekiyor, hernen mi gerekiyor?) diye sordu. Bende uygun olnrsa hemen takditn edrccğlmi soyledJtm. Bundan sonra özel ilişkilertmiz arttı.» Duruşma yargıcmın «Türkes'e renllğiniz borçlardan jerl aldığınız oldu mu?» biçimindeki sorusu üzerine Müftüoglu, bir kez dostlanndan borç aiarak Türkeş'e verdigini, daha sonra bu parayı geri aldıgını söyledi. Daha sonra iddianamede Kay seri bolgesi egitimcisl olarak tanımlanan ÜlküTek eski Genel Başkanı Hakln Duran'm sorgusuna geçildi. Durm sorgu su sırasmda Genel Başkanı olduSu demeğin üyelerinin çoğanlunun MHP sempatizanı olduğunu söyledl. Toprak Tanm R?formu Müsteşarlıçından ayn larak Giimrük ve Tekel Bakan hğı kontrolöriügüne getirildiğini sonra da Hergün Gazetesi mu habiri oldugunu anlattı. Kayse ri ve bölgesi Hergün Gazetesi temsilciligi sırasmda ülkücü demeklerin kendisine gelip se miner vermesini istedigini belir terek. bazı seminerlere katıldığını söyledi. Türkeş'ten emir a]madıgmı ifade eden Hakkı I>u ran parti eğitimcisi oldugu iddiasını da reddetti. Sadli Klıbi: Türkiye'yi İran Irak savasmda arabuîucuiuk yapmaya Dış riaberser Servısı Arap Bii'Hdı üeneı bekrelerı ^>ud!ı MıG' oiıoekı gsc© Bayrul to yupv.gı Dir onKıumada, üecen natta lurkıyeve yapııgı iiyaıet sırasında lurk >etKiiııarnaen Iron Irok savoşındo arabuıucuiuK yapmolarını jSteciığını sovisöı. Beyrut'ta du/6nsedığı bir bo sın lopontısmda Konuşon ^adlı Kııbı, Arup B:rlığı nın ırak ıle Iron arasındo ' 6 oyöon ba rı devom eoen savaşı sono errl'rmek omacyio ıkı ülke orosmao ccba horcomosını oner0ı. Anodo.u A]O.nstnın Rouier Aıonsına aayanarok veröığı ha bere gore Klibı, Iranm bır Arap üll<es olmaması, doloyısıy io Arop Bırlığı uvası oımomcısı nedenfyle, Arap Bırııö' yetkılılennın bu aniaşmoziıklo arabuucuiüK yopma'orımn güc olduğunu vurauladı Khöi. sozlennl sove surdürdu «Bununla birlikte, ' r c p Birllği iki iılke arasında olumlu va yorarlt goruşmalor yapılobllmesi omocıyla cabalarını surdürmektedır. Bu konuda son glrişimimiz Türkiva've yoptığım ziyoret sırasmda Türk vatkllllerinl arabuJuculuk yapmaya davel etmsk oldu.» Iron He 'rak'm aralanndakl savoşa son veniınesı amacıyla yopılan dıplomaiık girişımier boyle bir gelışme gostenrken, iki komşu ülke arasındakı car pışmoionn sürdüöü hober verılıvor. Bu arada, ANKA Aıansının Hamburg cıkışlı hoberıne gore. Irok'ın ham petrolünu laşıyan boru hatlarında. carpışma lar sırasıncio meydana geıen hasar nedenıyie Iruk. gunde 900 Oin vaniiiK bauıcntısım kar şılayama^: hole geidi. Iran'ın lc sıyası durumunda meydan 0 gelen en son gelışme de, Sonayı ve Madencllik Bakon Vekiiı Hasan Monfaredin öncekl gece kendi3ln« duzen enen oır saldırıda yaralanması oldu. Isıom Cumhurtyetl gazetesi, Monfored'in Ikl kışl toratından bir motoslklstten açılon ateş sonucu omuzundan yaralanrJıâını duyurdu. İran Sonoyl Bokonı Mustota Haşlml Ise resml bir zlyaret amacıyla Turkıyede bulunuyor. GÖZLEM ,Ba»iarat> 1. Myfmta) 1973 yılında yürurlüğe gıren 1757 aayılı tToprak va Tarım Reformu Kanunu», Demokratik Partlnin başvuruBU üzerine, Anoyasa Mahkemesınce 1976 yıhnda tbfçfm yönündan» Iptal edilmlsti. Anovosa Mahkemesinin tblcim yönünden» ıptal euılen ycsanın yenıden cıkarılmosı lcm tanıdıgı bir yıilık süre Içinds TBMM de bu konuda bir yasoma oalışmosı olmodııîından. 1977 yılında yaso tümuyie ortadan kalkmıs bulunmoktodır. Bu vasomn iptol »dılmesınden sonra, Yargıtoy Beşincl Hukuk Oair^since vsrilen bir koror geregince, bu konuda cıkan uyuşmarlklara 16830 sayılı Istlmlak kanunu»nun uvgulanması kararlaş'ırılmıştır. 6830 sayılı yasanın 23 uncu moddesl su hükmu tasımaktacJır: İstlmlak bedaMnin katıleşmeal tarihlnden itlbor«n bes sene içinde istimlak maksadına ır/gun herhangl bir tes^sot yapılmayorak gavrimenkul olduâu gtbl bırakılırsa ma! sahibl vsya mirascısı istlmlok bedelinl ödeyerek gaynmenkulü g p ri a'ab lir. DoğrrKMindan İtibaren bir sens lclnde kulianılmayon p#ri alma hakkı düşer va idnre gaynmenkulü dlledlğl gibl tnsarruf eder... Iptoı edllen toprok vs tanrp reformu yasasına göra kamuloştırılan Urfo lllndeki crarller uzerinda istimtak yasosında belirtilen «İstlmlak moksadıno uygun herhongl bir leslsatı yopılmaTiış, söz konusu araz lerin blr böiümü. devietce, lopraksız köylülere kiroya verilmlştir. Gercl bu •istlmlak moksodına uvgunı adiTilar olarak değer. lendirilebilir oma yine da yasado belirtilen cteslsatı yapılmış deflildır. Bu vüzden, toprokları komuîaştırılon toprok sahiplerln'n tistimlak yaswı»nın 23'ncü maridesina davancrak topraklannı gerl lst«mel»rl olonoğı doğmoktadır... Isin burodo çok nazik bir noktosı vardır. Yine Wllndlği gibl Anayosa Mahkemes!. 1976 yılında. Anayosonın komulaştırmo M llg'll 38'ncl maddesinl Iptal etmlstl. e 38'incl maddede komulaştırma bedelinin tvergl değerl» yerlna «garcak karsılığı» oimasını kabırf etmlştl. Anayosa Mohkemasl, 12 Mart dönemtnln tak olumlu Anejvosa değişikllğl olan madd«yl. «Davlat şakllnln Cumhuriyet oldugu hflkkırvdakl Anayosa hükmü de^lstlrllmez va d»ğlsllrllm«5İ teküf •dllmez» hCkmOne oykın buInrok iptol etmlstl. Anoyosa Mohkemes'nin gerekcesl cok tartışma g5törur nitsiiktekl bu korarındon sonra devletln «Toprak reformuı yopma olanağı büyük ölçude kısıtlanmıştırl Yed) karşı oy yazısına karşı sekiz oyla kabul edilen bu karorın Anovosa Mohkemeal tarihinde cok onemll blr dönem olduflu kanısındayız... Şimdl, sahip oldukları topraklar, toprak ve tarım reformu vasasına gâre kamulaştırılon toorak sahipierl. bu tarihten bu yano kamulaştırılan toproklar Ozerinde «harhangl blr tetisot vapılmadığı* gerekcesl İle peşpeşe davalar acmaya başlamışlardır. Eğer, mahkerneler, istimlnk yasosmın 23'ncO Ttaddssine doyanarak bu toorakları yeniden eski sahiplerlne verlrlerse. eski sohipler, bu topraklann «vergl değerlr» göra» bedellerlnl âdeyip. qerl alacoklardır! Devlet, yeniden bu toprokları kamulaştırmaya kalkso, Anayasa Mahkemeslnln Anayasa'nın 38'ncl maddesınl İptol eden karan ıryarınca. btı kez oynı toorok sahiplerlne, «gerçek deâen ftdenecektlrf. B^vlece, bu toprak sahipierl, haksr? kazanc elde edeceklerdlr. Bu bir yarw, bu toprokları şu cınâo Işlemekte o'on vofcsul koylüler İle eski toprok sahipierl orasında sosyol huzursuzluklar boşgösterecekt'r. Bu bölgenin özelükle «kan davalan» yönünden duyarlı blr bölge olması nedeniyle oloyın flneml daha da ortmaktadır . Bu nedenle blran önce. M M GOvenllk Konseylnce M bu soruniortn cözume ba^lanması lctn b'r ya«a cıkarılmaaındo sayısız varar vardır. Avnca, şu «vergl değerl gerçek ttilpn konusunda da hazlne ckorlarını gözetsn bir yasama Işlemlnln biran önce oluşmosı da son derece gereklidlr. Toprak ve torım reformu yosasının Danışmo Mecllslnde sıroya sokulması bu yollo zaman yltirümesl, Urfa'da büyük sorunların cıkmasına yolacabiür. Bu yasa, su anda tgeclkmesinde sokınca bulunom yosa türlerindendlr. Bu konuda blr günun yltlrllrnesl blte mllyarlorca llro devlet zoranno yolaçmaktadır. Bu sorunu Milll Güvenllk Konseylne saygıyla sunuyoruz. YHK'nın 3. yıl zammıyla ilgili eğilimi yüzde 25 Ankara Galata Köprüsünün yerine yenisinin yapılması için DPT'ye öneride bulunuldu Ahmet Isvan'm salıverilmesi için yeni bîr başvuru yapıldı tstanbul Haber Ser\1sl DİSKIe ilgiü olarak tutuilanan, ancak tutukluluk tarihi olan 37 aralık lSSO'den bu yana hakkında dava açılmayan, istanbul eski Belediye Baskanlarından Ahmet Isvan'.ın iki ayda bir yapılan yasal inceleme sırasmda serbest bırakılması istendi. Adalet (Baştsrafı 1. Sayfada) haklsnnı, ırk mülahazası ile kısmen veya tanıamen kaldırmayı hedef tutan veya milli duygtüan yok etmeye veya zayifiatmaya matuf bulnnan cemiyetlert kurmaya tcvessül edenler reya kuranlar veya bunlan faallyetlerin] tanzlm veya sevk ve idare edenler veyahut bu hosuslarda yol eösterenîrre 8 yüdan 15 yıl a kadar agır hapis cezası ile cezalandınlırlar. TCK'nin 141. maddesinin bubaşka fıkrasındâ yeralan degişiklikle de, yasa dışı cemiyet lere girenlere, 5 yüdan 12 yıla kadar ağır hapis cezası verilmesi hükmü benimsendl. TCK'nin 142. maddesinde yapHan degisiklikle de, «Anaya»a'nuı tamdıfı kamn haklannı, ırk müiabazasıyla kısmen veya tamamen kaldırmayı b«def tutan veya mllU duygıılan zayıflatmak amacıyla propaKanda yapanlarn» 5 yıldan 12 yüa kadar hapis cezası verilmesi kararlaştınldı. SAHTEKÂRL1K SÜCL.UII Hüviyet cüzdanı, nufus teakeresi, pasaport, ruhsatname, ürnühaber, şahadetname ve beyannamelerde sahtekârlık yapanlar bir yıldan üc yıla kadar hapis cezasına mahküm edüecek. Bir kimse hüviyet eUzdanı, nüfus tezkeresi. ruhsatname veya pasaport almak maksadıyla, kendi lsim ve soyadmda sahtekârlık yaparsa, veya bu konuda baçkalanna sahitlik ederse, 6 aydan 2 yıla kadar hapis. 5 bın üradan 10 bin 11raya kadar ağır para ce7^sı ile cezalandınlacak. Yapılan bir başka değişikl'.kle de, zabıfaya ma'.UmBt vermek zorunda olduklan defterlcrde sahtekSrlık yapanlar» 3 aydan bir yıla kadar hapis, 5 bin liradan 30 bin liraya kadar agır para cezası verilmesi hü)<me bağlandı. HEKtM VE ECZAC1LAR TCK'nin 354. maddesinde yapılan değişiklilüe, hekira, eczacı veya sıhhiye memuru, hükümetçe emniyet ve itlmat olunacak bir vesikayı, hatır için gercek dışı olarak verirse, Uç aydan wkiz aya kadar hapıs, 5 bin lırsdsn 30 bin lirava kadar a.?ır para cczasına çarptınlacak. NATO bildirisi (Baştarafı 1. Sayfada) blçimda «uçlaması, ABD"run t«mel isteklerindea biri oldugundan, büdirinin bu yanı Wasiıingtoo «^«ınrian başan sayılabüır. • Aacak, ABD'nin diğer temel ıstegi, yanl Batı Avrupa.'mn ABD'nin yanı sıra Sovyetler BirUgi ıle Polonya ya ekonomik yaptınm uygulaması konusunda, bildiri somut bir şey getirrciyor. Sonon, «NATO üyesi her ülke Polonya'da sıkıyönetbn sona erdJrümesse, kendt dnnımu ve yasalanna uygun olarak ulusal olanaklürı İçinde önlcmler alacaklar» gibi yuvarlak bir tümce ile geçıştırüiyor. Bu Jadeden anlfi^ıiacağı gibi, aünacak önlemler şarta baglandığı gibi (Polonya'da sıkıyönetime soa veriîmemesi), NATO üyelerine. ABD gibi, Sovyetler'e gelışmiş teknoloji ambargosu ya da benzen japtınmîa.rı uygulama zorunluluğu da yüklemiyor. Özetlemek gerekırse, NATO, sıyasal alanda Sovyetier'l sert biçimde suçlayarak ABD'nin göriişünü benimsemiş, ekonomik alanda ise, kendi görüşünü sürdurerek somut yaptınmlara yanaşmamışür. ABD Dışişleri Bakanı, Alexander Haig, toplantı sonunda yaptıgı açıklarnada, bildiriden «•memnun» olduğunu söylemiştir. Ama, NATO tüseleri So\yetler'le, Polonya ya karşı ekonomii yaptınm uygulayacaklanm açıklasalardı, Haig, berhalde çok daha fazla memnun olurdu. Bu arada, Sibirya'dan Batı Avrupa'ya dogal gaz tasıyacaic boru hattının inşası projesi konusunda da, Batı Avrupa'nsn ABD görüşür» yanaşmadığını belirtmekte yarar var. Büindiğı gibi ABD, bu projeye, Batı Avrupa'nın Sovj'et dogal gazına bağlanacağı gerekçesi üe karşı çıitmaktadır, AP ajansı, NATO topiantısına katılan Baa Avrupalı Dışlsleri Bakanlaruun. projeden kesinîikle vazgeçmej'ecelderirıi ve ABD'nin Polonya bunalımını bahane ederek, projeyi baltalamasına izin vermeyecekleriıü belirttiklerini büdiriyor. • Ve nihayet büdiriye ilişkin üçüncü özelllk. Yunanistan'ın tutumudur. Atina hükümeti bildirinin Sovyetler Birliği'ne karşı uygulanabüecek bnlemleri içeren bölümüne (Sovyet ve Polonyalı diplomatlann hareketlerinin kısıtlanması. bilimsel ve teknolo.Hk faaliyetlerinin smırlandsrüması, karşılıklı mübBdele anlaşmalannın yenilenmemesi.) Çekince kcyarak, sosyalist ülkelere yaklaşma poütikasında bir adım daha atmıştır. lîoskova'nın, Yunanistan'ın bu tutumundan memnun oldugunu belirtmesi. Atina hükümetinin izlediği politikanın meyvelerini almaj'a başladığmı gösteriyor. Yunanıstan Kıbns ve Ege arilaşmazlıklan konusunda Türkiye'ye karşı Batı Avrupa'nın deste£ini kazanma çabalaruıın yanısıra sosyalist ülkelerin de sempati ve desteğini sağlamasına olanak verecek bir yola yöneliyor. NATO bildirisinin ilginç bir yanına daha definmekte yarar var. Bildirinin maddelerinin blrinde çöyle bir ifade yer ahyor: «ttttfak Oyeleıi, Batı Avrupa'nın Polonya'dald gelismelerden n« deıül kayrılandıjı konusunda Sovyetler Blrlifi ile Polonya hiikümetinl ikna etmek için ekonomik yaptınmlann önemli oldnjruım bellrtlr ve Baskan Reagan tarafından alınmıs olan önlemierin anlamlı oldujrunu vurjtularlarj. Maddeden anlaşüabileceği gibl, Batı Avnıpa, somut bir taahhütten kaçınmakla birlikte ekonomik önlemler konusunda iUc kes Amerikan görüşüne, lâfta olsa bile, bu denli yaklaşmaktadır. Bu olgu da, Waahington'un moralinl yükseltecek yeni bir gellşme olarak yorumlanabilir. Ancak ekonomik önlemlerin «önemini» vurgulamakla, bunlan uygulamak arasında büyük fark olduğunu da unutmamak gerek. Sonuç olarak NATO bildirisi, Batı Avrupa İle ABD'nin orta yolda blr uzlasma metni olarak görülebilir. Avrupa, Sovyetler'i ABD'nin isteği doğrultusunda sert biçimde kıcamıs, ABD ise ekonomite b'nlenıl«r konusunda Avrupa'nın tutumucu şımdilüc si Isstmada en gecerli Kakkı Duran'm sorgusu tamamianrtıktan sonra, sorgulan bit?n sanıklardan Namık Kemal Zeyb?k, Himet Kayhan, Rı7H Müftüoglu, Mehmet Ali Or.güven ve Nurettin Taşar hakkuıda salıverilme isteminde bu lıınuldu. Mahkeme beyetl dunışma »o nunda. salıveıHIme istemlerinin r<sn" vapılarak duıuşrnada inf'o.'erek sonura ulaşılmasını altına aldı. neya çekmeya karar venniştir. A t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog