Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

rfnıriyet 6 13 OCAK 1982 1nün Kltapları Günün Kltapları Günün Kltaplan Günün Kltapları GününjatapjanGünün KltMarLJtünün Kltaplan ~Günün Kitapları. ••• 5'inci yayıni yılına girdik!) her ay çıkan tüm ; 5'inci yayırij vılına girciikü her ay çıkan tüm .YASÂLAR îrende Uçakta Vapurda OtobOste sizeenyakın arkadaş Bıitiin 9 # Dünya Basınını evinize getiren aylık dergl ENSEÇMEYAZILARLA .YASALAR & içtihatlar genelge ve >;• :: .m.b. genel tebliglerifttf 3000. O TL. YHLIK A B O N E : AYRINTILI BÎLGÎ ÎSTEYİNİZ KLODFARER CAD. DOSTLUKYURDU 8OKAK NO: 10/1 CEMBERL1TAŞ/IST TELEFON. 27 54 88 # 27 22 59 1 ü f .içtihatlar •genelge ve . •;. ;• • ,m.b.gejıeltebüglen;j:g YHIJKABONE: 3000TL tSTEYNtZı n.OOF^PE« T BtLGl ^ypTvrrn CAD SOKAK SO 10'1 CEWBemİT»5 2' M M # '7 o' bloSB f j ^'^ ,33 BE« • 'u'ıesco'don GORÜŞ ve r /uzcide en ço< konjşo o<~ vî'n oe? d Ide oynı ıçenkle yayın anon av'ik tek derg c r . Hicret'in 15. yuzyılına girerken 1S L A M İ Y E T ÖZEL SAYISI Töfk mîmar, egıtımcı ve mimarhk tarıhçisi Doğan Kuba n . Nobel Fızık odulu sahıbi Abdus Salam, islarn Konferansı Genel Sekreterı Habıb Chatty, Abdurrezzak Kaddura ve konularında uzman dıger yazarların katkılarıyla. Yazı ve resimlerle gunumuz Islam Dı/nyası 3Uı renklı 80 savfa oınncı hamur ofset baskı İM 1 ra. Önümüzdeki sayı ^rjr 100 Y idovj'ı. Do ay s'v'a «89 A T A T Ü R K ozel soyısı Gurm Oino. Butent Tanor Çetm Altan'm yoıılan ve Aro Guier tn fotograflarıyta. 1981 NOBEL EDEBnAT ÖDÜLÜNÜ KAZANAN RO>IAN ELİAS CANETTİ « . KÖRLESME Almanca aohnaan çe.ııea AH1VIET CEMAL 552 sayfa 400 lıra PAYEL YAYINEVt PK ISTAN'BUL PROF.DR.UTKAN KOCATÜRK ™ratÖ;ga w A Ç I K L A M A L I &aSvv.:.. J ^ SAYBI ÇOCTI TIP TERİMLERÎ SÖZLÜĞÜ ATATÜRK DÖNEMİNIN EKONOMİK VE TOPLUMSAL SORUNLARI (1923 . 1938) Sempoeyumda sunulan büdlrtier •« tarcısmalarla birlilrt* vayırüandı 43D savfa. â O O (ira tSTEME ADRESİ tstanbuJ tktuadı »e ncarl tlnnler Akademısl Mezurüsn Dem*ftt Genel Merkea Mıthatpaja Cad 16/6 ANKARA. 2S2İJ98 • •• • • • • • # • • • • • • • •»•••••• •••••••< r<lıııcbılnwk ıçın >boat ol«n«ı H«r *»vı 100 lır» Mİlık »hoııe 1««« lır«dır uurlerse «bone btörlmı 4 rju laLvılf de od^«thı|ırlfr. Ticaretleuğraşan herkesin el kitabı / Her tırrtü yattnra. tş ve ticari ortaklıklan IsJâm hukuku açısmdan açıklığa kavnştnran tek eser' İSLÂMSRKEHER HUKUKU EMEK . SERMAYEŞİRKETİ Dr. Osman Şekerci Dsfrtım: Marifet Yaymfan / Çatalçeşme Sokak Define Han No. 27 Kat: 4 Tel: 26 22 70 CağaJoğla/İst ^ Topla bteklerde ^2S indirfmB ddoneS gdnd» riür. Tek Hparişlerde 450 TL.Tik pol gönde» rümeüdir. PuJ göndenlnıeyeo sip&rişler göod> rilrnez Caâdcn MIMAR »YAYIN DAGITIM HEKİMLERİN VE TIP ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL KİTABI BJVUIC ocy. çıft sütun. luks cılt. 765 sayfa FtATI 1750 URA Utanbnl ve 1 oş> • F>ngıtımı SERHAT DAClTIM N'uruosmanıve Cad. 3/1 Cağaloglu / tSTANBUL. Anhora Dagdımı \YDIN KİTABEVÎ. krrur Cad. 13'52 AKKARA. Odptveli tsteklerANKARA. PK 370 Yenişehır / ÇIKTI Bedrettin Cömerte ARMAĞAN îstem? Haceftppe Üniversjt^sı Sosral v« Idan Bıhmler Fakültesı Doner Sermaye Işletmesı Yayını EDERİ 500 TL. •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••I Çağdaş Yayınları Oturlanmıss »e saöcılannuza ftnemli duyuru: PTT gıderlennın a$ırı artışı nedenıvle odemelı ictap ro! lama olanağı kalmarr.ıştır. Kıtap ısteyen.er, bedeuru ve FTT gıderlennl yoUamalıdır. Şöyle td: > epyeni Bir Yıla ^ eni G ı/7elliklere D oğnı MfHUP r A, vrıcp a» » ufKrf »/ İDtl T « r v» BOMAM CFA<IH »fAR'»«Hj Kj"b» II* %n\\e Okuyucular peşın sıparış tutarm»; 1 KÎTAP IÇIN 50. 3 KITAP IÇtN 60, 3 KITAP İÇtS 80, 45 KITAP İÇÎN no. Llr» olan PTT gıderlerini de efelemelidır îst»k mek*'jb'jnda fföndenîen para makbuzunun tarıh ve nuırıarasıru da bsıirtmeis yararh olur. Kıtap bedetlertnl pul olarak göndenp, lst«kt« bulttna. «Oüann yukanda belırlenen PTT giderlenni de sıpans tutarlarına eldemelen gerekmektedir. Perakende sıparişlerde uıdirim yapılmM. Ustede me» cut olanlann tumünü almalc ve PTT piderîeri hanc olmak kaydıyla |yo3O indınm yapılır, tajtsıt, bono, v s odeme çeinl i«ri ıla satışıma yoktur Okul. ogrencı ve öeretmenienn 1500, TL.'yi aşan toplu sipanîlennde PTT pderleri dışınO da o20 mdımn yapılır. 1982 ırılıofla »aDi'a1» kanuode5ı«Jü Alar' TIP Dunyada ve TÜrlcye'ds HeklnUlk g . Doç. Dr. Nevzat Eren Tvp Sozlügu Paras Tdglaa Tıb'oı Ted. El Kıtabı Psıkıyatn K. DiTiÇmen Frakturolojı Dr. Çehk Orbay I. a i t . 130B. TL» II Cılt. 1 800 TL Alçı Tekriıgı Dr Çehk Orbay Ebe Hemşıreran Doğum Kıtabı Dr. Bıırhan Öncai Embryolojı. Prof. Üveys Maskar G^netik. Prof Dr Emıne Etlge Amelıyat Cüt. I II Prof. Dr A. Meelt Dogni Insan Anaıomıs:. Prof. Dr. Zekı Zeren Denel Fızık. Prof. Dr. Cavıd Ener Sosyal Pısıkıyatn. Prof. Dr. Adnan Zıyalaı Modem Uaç ve Tedavi. Dr. Selçuk Aîlan Klınık Uygulsmada Asıt Baa Dengesı. Doç Dr Ragıp Çam Tıbbı Parmakoloji. Oğua C&nay Pısıluvatnk Semıolojı A Zryslir Şi7ofrenı. A. Songar Sıbernetık A. Songar Çcctık Hastalıklarında Ayıneı Tanı. Dr Su»+ Arusaa Ka'.p Hastalıklannda Acıl Tedavi Dr. Suisa B ı e r Hucre Bılımı Prof. Dr. Muammer Bilge Dogum Bılgısı Prof. Dr All Gürgoç IIK Yardım Doç. Dr. Nevzat Eren Den Hastalıklan. Prof. Dr. F. Nemiioglu Dogum Operasyonlan. Prof. D ı AU Gurgtiç Anksıyetemn Ofrenme ve Haf:zaya Etkısı Oget Oktem (Tanor) Rebezaj. Metın Turfaner Tam Protez. Ç«ne Yuz Pro*ea Prof. Dr N. Mug&n tktısat Pohtıkasına Gıri?, Prof. Dr Vural Savaş. 1982 Fınar.sal Yonetjm Dr. Oztın Akgüç Mah Tablolar Analızı Dr Oztın Akgüç. 1981 Para Teorısı Prof Dr. Mukerrem Hiç. 1982 Buyume ve Gelısme Ekonomısı Pr. Dr. Mtikerrem HİÇ Gelışme Ekonomısı Prof. Dr. Erol Manisah 1982 Kamu MaJ. Teorısı Prof. Dr. Halıl Nadaroğlu Fn. Tab Analizi. Prof. Dr. Atılla Gonenli Sosyal ve Örgirsel Psıkolojıde Tutumlar. Dr. Ayşe Can Baysal Sosyal Davranışta Araştırma Yontemleri. Cer Ayşe Can Baysal Oı ganızasyonlarda Davraruş Prof. Dr. Toker Derell Turkıye'de ve Dunjada Kamu tkt. Teşekkulieri. Prof Dr M Aysan Selahattin Ösmen Uretım Yonetimı. Doç. Bülent Kabu End. Kalıte Kontro). Doç. Bulent Kabu Muhasebe Ilkelen Prof. Dr. Fendun özgür Yonetım Muhasebesl Çevırl. Prof. Dr. A. Pekar Sermaye Pazarlan. Prof. Dr. Cevat Sankamış Muhaseberun Temelleri. Çevin. Dr. Mustafa Avsan Uluslararası Petrol Sorunlan. Prof. Dr. Kubılay Eaysal Iktısada Gır.ş. Prof. Dr. Erol Marüsalı Uıkroıktısat. Prof. Dr. Sencer Dıvetcioflu Iktısadı Analız. Prof. Dr. Vural Sava$ Kalkınma Ekonomısı. Prof. Dr. Vural Sav&ş Çozumlenyle Malıyet Muhasebesl Problemleri. Dr. I. Hakkı Albayrak J50 7500 1 000 600 150. 400. 300. «0. »000. 750. T 0 5 400. S 000. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. MALJYE HESAP UZMANLAR1 DERNEĞI Vaytrn BEYANNAME DÜZENLEME KÜAVUZU Ocsk oyı sonundo çtkıyor ÇlÜR::Y*YİW:t(K.. tTOŞTl Prot 0 ' Eig'tn Gecrsn • ÇAĞ0A5 YAŞAM VE NORMALDIŞI OAVRANtŞUAİ» • DENI2 ICrriLARtMffl HUüUCSAL OQZ£NI AI\ Puskulluojlu • ÇAĞDAS TuBltÇI SÖZLUK • SEC'LM'S COCUK ADIARI SOZ.UĞO •TARHAN Ingı'rst» . Turtc* » COZLOK A*KABAT«t J7570B * ' • TlMFt lF\f>^ "OkA» TfMM llt CJ» l «0n« 800. TL. 1.000. TL. «00. TL. SOO. TL. 250. TL. 800. TL. 250. TL. 250 TL. Basüıyor. Basıiıyor Essılıyor Basılı?or X». TL. » > TL. 200.TL. 600 TL MEVCUT YAYINLARIMIZ DEVEME Pnrf. ÖBdemlr Niracu: Prof. Akşit Göfctürfc Sarket SUrayya Aydemlr DtZlSf EDERİ Yaw*n Tlysrro 100,dcuma rgraşı 100.KırmKi Mektuplar v« son yaalan îno,150,Deglşen DUnyt Degi«en Düüyanlar 2S0,AtarürkçUlüğün Alfabesi 150,Yaşama Felsefesi 200. Peîsefo Yanlan (2 bası) 250, STL Nf OH CAS »t>CFT I H U P 4DA. «VDtM »rtlLA K»vBm UtlSLtM a Prof. Madt GOkbertc N«<fir Nadl: îtban SelçuJr Prof. Nerml IT»(turî Prof. Nusret Hısr DİŞ HEKİMLtĞİ dunyası MALİYE HHSAP U2W ANLARIDERNEÛ1VATIM CFVIRlLFRMf TFKIS Yarm Genefîfc ugun çıltai 5'lncl »ayısında yer alâî ' t» Orgflttem» Sonmlsra.. \ zır.jraesL İKTİSAT 460 750. 350. 500. 350. 250. 350. 350. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. ıb.ıieaıe VBwttfl»D e a » fîtan* tfls^ra^ertrale DSrtı Kat PBI*İ!B». . • Vergı RuimkusdA Sla^yel BedeO Oiçiîu «• LIPO YöTttema. • Serroay» ŞirketteıtedB K«t Pagıtro TM*rt • Bırcysd l;.etıneıun Bjçım DeftıanrfflMl ^ Sonınta"/ Vonnuiaf • Sflrular/ YanıtUr • S 1 !9«2/ l" ! r.'. ray* Gend Oazetc Be ) Verg) Ksmmlm Defr^udüSBTOnıı tam meOıi. ABONE IÇm: T.ı» lankMi NtfMW«ı Şukatl N O O T l •••••••••••••••••••••••••••••••a Irlm'm^s 250. TL. 150 TL. 300. TL. 500. TL. 600. TL. 400. TL. 400 TL. 600. TL. 250. TL. 750 TL. 350 TL. Basicıcia Çıkıyor Baskıda Baskıda Baaloda timlmfcp Mukadae» ŞİRKETI ^Ssas^J^Kitab. Inal ( Bn 1 Inctl ( (Cırton J Matta M KT B4 M K O E IA O A OS 800 200 150 25 25 25 25 25 25 25 İECE/VHAN'm İ ! • 8 I1 A*»«? PKM«rk«s İSTANBUk TARtH ANT GEZt OLAY DtZtSt Hüa&metttn Tugac Bir Neslm Dramı 150,Hria TopuK Konuklar Geçiyor 80,Prof. H. v. Velidedeoğlu: Aüenln Çılesi Boşanma 200. Asr» Erhat Mektupîanyi» Hallkarnas Balıkçıa 150,Meüh Ov«let Andsy; Anadohı »• Sosvalist Ülkelerde 150,Doç. Dr. O. 8«ıi(J«T Tıirk • ABD Süah Tieare Dr. Kurthan Pısefc hnln llk Yüzyılı 80.Menamen Olayı r» Kenal Ostün Kublla? (3. basO 125,îki Sovyet, îîu Polony* 100,Nacür Nadl: Söylev (10. Basfcı) 350,Prof. H. V. t'elidedeoğlu: Koy Enstartılen ve ötesl 1 0 0 Mahmut Makal: Geçmlşta Kuşlan 150,Oktay Akbal: Perde Aralığından 150,Nadır Nadi: Babam Nurullah Atac 100,Menl ToUuoghE öykülenyle Atatürk'ün S«di Borak: özel Mektuplan 200,Olur Şey defıi (2. bası) 150,N«dir Nadi: Soylev Belgeler 300.Prof. H. V. Veüdedeogly: BAĞrMSTZ DtZt Phlîlpp Sonpoult: Kemal özer. Atbeı» Depom»: Dr. thsan Ünlüar Yalçm Peksen Mümtaa Zeytinoglu: 60Sarlo Sanatçılarla Ronufmalar 50, Yaçayan Kosta 50.Oku Ofcu Budur Sonu 150,Suya Sabuna Dokunarak 100, Ulusal Sanan 100, **°» ,son kitapları' ZAMBAKLI PADIŞAH 0ZANIN YORT SAVULDAN SONRAKİ ŞİtRLERİ | ^ Tutarma RnuOcnn )f<eri S6tey«nwıa MaeAcd Dotef 1fli1« •*•!•«. f^Aa«rlıfl«a | ••••••••••••••«•••»••MB s TL. Su!h Hukuk Davalan. Hafeta Haaan özkaa 8 0 0 ^ TL. Boşaitma Davalan. HaJom Hasan özkan 150. TL. Icra îflas Suçlan. Av. Şükrü TUrkaş 100. TL. Maden Kanunu. Av. ŞUkrü TUrkeş 50. TL. Ortalama Kar Hadlen 1962 1 500. TL. Borçlar Hukuku Cılt • 1 2 Prof. Dr Kenan TunçomsJ KÎTAPCIL.4RA t \ D I R t > a i GÖMTJERtltR Ba3 Muhasip Sokak. Talas Han N'o: 16/4 Ca^aJoğla tST. l^LF. 28 63 07 28 13 20 22 06 54 PR. 174 Bevazit IST. f >demeli toteklerde 150. TL. Post» pulu gftnderilmMi rlc* olurnsı. HUKUK ÇAĞDAŞ YAYINLARI Mümtaz ZEYTİNOGLU 1 OKTAY AKBAL DEFTERLER = • ULUSAL SANAYİ Yavına Hazırlavan Prof. Dr. TAHSIN YUCEL örnek bir sanayıcımn düşüncelorı, eylemlerl Eaerı: 100 T L İSTEME ADRESI: Turkocağı Cod 38/41 Cağoloğlu İstanbul ÖLÜ ÖLÜMSÜZ OYUN DENEMELER 3. BASKI YENI ÇIKTI YAZKO YAYINİ EDERt 170 LİRA E « Ayhan'ın Zunh te 1974 75 yıU^n arasında tuttuftu gunoe anı türunde Tan Yayınlan'ndan • •••«•••••«••••«•••••M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog