Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

13 OCAK 1982 EKONOMl Cumhuriyet 5 GÜNÜN AYNASl Binaları 1 derece daha fazla ısıtmak Oıs borç ödemeleri ANKARA (ANKA) 1981 yılmın ocakeylul aylanm kapsoyon ıl* dokuz aylıfc daneTiınde Merkez Bankosı v« öovız poz>syonu tuton ye»klli tıcori bankaiar totofmdan top'am 1.7 rnılyot do larlık dıç borc odendi Geç«n vıl ılk dokuz ayın tasfıve edılen dış borc mıksan nm oncekı yıtın eşdonamıns qore 305 8 m.lvon door tutannda artış kaydederek yuzde 22 2'l!k genişleme gos terdırji belırlencJİ 1S80 vı'ı ocaKevlül donemmde topıom 1,4 mıiyar dalarlıV dış öorc odemesı tamamlanmıştı Yapılan hesaplamalara gore gecen vıi eylu! ayınUa devlet oorclan i!e ozel kayiakiordon sağlanon borc lar 'Cin 97 6 mı'.von doiorhk dığer KaynaMa'dan sağlanon borclor ıçın de 76 3 mılyon dularlık ana paro odendi A/nı oy ıcmde gercekleştınlen 115 3 mılyon dolorhk fcız odemelerivie b rlıkte taplom ta«fıye mlktan 289 2 mıWon doları buldu. EKONOMİDE Basit önlemlerle yılda 48 milyarlık enerji tasarruf edilebilecek yakıt tüketimini yüzde 10 artırıyor ANKARA (Cumhutiîet Btirosu) Enerji kullar.unı ve tutumluğu konusunda alınacftk basıt önlemlerle bır vılda toplam 48 milyar lira tasarrul V»püabıleceğı belırlendı TUrkıve BUıros?'. Araştırma Kurumu taraîından sapüan blr arastırmada, «TnrkHe'de bir yılda Fuel • Oil tasarruf u ile V mlbar. isı öretlmînrte lcul6 lanılsn linrit tasarrufu i\e 3 ^ milvar konutlartla etektrik enerjisi tasamrfu île ",8 mil«ar. sanavi kesiminde elektrik tnerjl»! tasarrutn ile 11 î milyar, uiaştırma sektöriitnde ige. 10 «Uyar l i n tasarrut olanagının olduru» belirtiliTor. Raporda tasarrulun sağlanması içm yeni bir brgütlenme ile saptanan ön'emlenn «ülke koşultarına uyçnn olarak. ekonomik otma. dısa basımlılık v* çtsvre kirlUiEi çibi taktörler jşı çı alunüa tncelenerek belirlen* cek devamlı WT polltlkamn yürürtüfie konulmasının zorunlu olduğu.na dıkkat çekıhıor. Tlırkıye'de gençl ener.n kullaniramırv dafılırıunâs konutla rın yuzde 35 OTamvla baş sırada bulunduSu belirtüen araş urmada. sanaytrntı vüîde 28. santrar.ann yıizae 16 ulaşımın \TJ2de 15, tarımın ise, yu?Ae: 6 oramnda ererıı kullanım pa vı olduğu bıld:rılıyor. Enerji tasarnıhuıun önceiık le konutlarda olması gereKUğı sorüşü sarmnlan araç'irmada, «SantrallarUa eörnlen eleUtrik ençrjisi He. a>nca sıda rta\amkü tükçtim maHan, am'ialaj vb kuUanımi nedrtınle dnla\lı oiarak tukpııltn enerjtoln hemen ysnsı dosnıdan y» tla dolaytı olarak konutlard* tiiketilmektrdlr Bu nedenle en»T jî tasarrufunda Bncetik kotıutWrıla olmalnîır» deal'ıvor BIR DF.RECKIÎK AZ IS1NMA Binplarm yalıtüruası. ısı üre tım vertaünin yukseltllrıesı gı bi onlemlerin yer aldıgı, tasarr\\i tfdbirlerı arasında. «Isı kullanma verimtnin arttınlması» konusunöa çu buîs^ılar ver alıyor: «<Ma sicaklı^ının 30 derece yeriı» 21 derecede tutulması Ankara'daki bir hinanın ı«ı tüketiminde yüzde f>1 blr arttfa neden olmaktadır. Kaıârtın lşletme verimi de hesaba katjtınca 1 derecelik faıl» wınma dost ve kardr? Masliiman ülvıiTde 10 kadar daha f»7İ» vakelrr »ruındaM Wrllk ve b*r» kıt harcamasına yol açmakberllkten oluşacaUtır» dedı tadır. Turkiye ile iran m karsılıklı Kümürlü kazanlartU r»dyoolarak birbirlennin potansıyetörlere Rİrth sııvu Mcaklıfcı. dış U hakkında Rercken bılRiye sahava sıcaklısma çöre tttizlikle hıp olarnadıkîannı anlatpr. ko İ7lenir. «vi vakıtlı kaK»nlatda nuk bakan, OTtM sersalerındebu iü) ntotnallk vanabt'ecek kı sanayi ürünlerir.ı «bstererek, anıtlar kullarttlirsa vü>'de 10 • *Bu mallaTin Wr bfilümünün 15 dola\ mda vakıt tasarrufu s a | T4rWWıle öretilrtifelıH bilsevl?.ma nlnnasn vardır. dîk. TttrkİTe'vp çok daha f»*la SAf.LANAN K\7.\NÇ tftrMHr. prn»raınlanmı»d» h\\ üriinler* tenW yer verirdik. Konutlarda alınaoak basıt ön G«ne de bir < e ka^hedilmii lemlerle yılda vnklasık 16 mil<» 'oırrı^öe konuştu var Uralık bir tasarrulun saglanabi'eceğme iıskm bir hesapla manın yer a.rtiîi araşTirmada ACTKLAMAS1 bu konuda çry'e denlUvor Dısisleri Bhkanlıeı Enforrnas «Yaklasık 7 milvon ton Fuel von Genel MÜdürWfeu>nd«>n ya Oll sanavide \e evlercte kttçök pılan konuva Ulşkln ac^îlamave ort» btiyöklökteM kaıanlarda da, «tr»n twv«tinin Tıirldyf d», ocaklarda yak»l»r»k ısı üt*\i livaretl sıra^ında Türkive" tlminde knllanılmaktaclır. Bu <l*n tnm 1 » vamlscak tanm ve tüketlmde. ek bir masrafı Resanayi üriinleri ihracaU. Iran' dan prttol VP Fı»l • OU •hmla rektlrmeven ivl bir vaUma isletme ve hakım dStcni kurn, Türk mütfahhitlrrinin İran makla hile \iHla. vütrte 10 yaıu da çerçeklesU'ftrkieri altvaii 700 bln ton FuelOil tasarruf ve •«anavi proielert incelenecekedilebtür Î3 bin lira olan vurt tlr» denildı. İç> tiystıvla saçlanan parasal tran Sanayi Bakaru Haşimı tasarruf vaklasık 16 mtlv«r Uve beraberindeMler d«n aksam ra olacaktır Ankara'ya hareket etttter Yalnız evlerde kullamlan yaklaşık 1.5 milvon ton Fuel • Oil icin Ise. »trade 10 tosarmf. vani vılda 150 bin ton Fnel • Oil. »aklaşjk 3 3 milyar Ura: Daire luşlara olan borçlanrun dısınhaMna hatcartacak ÎO • 30 bin da ESHOT'a yaklaçık 50 milUralık tnaaraflarla saSlanacak yon lıraiık su ve elektrik borcu yüıde 30 ek tasarmfla 450 bin bulundufrJ ve bunun tsmJr Beton Fuel • Oll karsihiı 10 milîedıye Baskanı Cab.it GünaVm gınjiml sonucu «îimdiUk erte yar lira kadar tasartufu sa|l»m» olanaih vardir.» ldi soruşturma formu, yeni rejimin ilan edildigi gün sırketlere ulaştı Kenan MORTAN Ithali yasaklanacak matlara ilisk'm ITO'dan kayıf sildirenler tSTANBt 1. (TH%) tst&nbu) Tıcaret Oâası 'ÎTOVndan ksvdmı südiren iş veri sa\ıs.ında 1Wın ilk in avinda îoftfı In avnı dttnemtap oTanln vilîtfe sn orarın^n arhş r»ldu Oda Yönetim Runıhı Ba«kanı *NMVI KU«ÇUH. knvrt'pı sılcliren t» yen ^avsırsdakı artısa verei vaiala'ivia eetırilpn «pe*in vertü nrt>j\amıi(«»rıın n*rtı>n oirhı&unu srivleöı 1981 vthnm ocak »vhil avlpr anovTİaV r"vierr>rip 4 b'n V& w e n n i n ka\dı ÎTO'rtsn sıldMldi 1°ft0'm avrn drineminde ısc, bu sayının 1 bın 207 olduğrı behrlenmışti. Yaş ortalaması 27 olan İran sanayi heyeti Türkiyede Sclim YALÇINEB Sana>ı Bakanı Mehmet Turg\ı' un sonogu olarak Turkı ye'yi ııyaret etien 35 yaşınua kı Irftn Sanayi Eakam Mustaîa Hasımı Es'enboğa Havalımanı'ndakı sıs nedemyl«î gezı programırun İsTar.bul "jlumu nu erkene alm xk ranmda kald.ı ve sanayıcılerden oeşıtlı ku nularöo DilVı alarek Orfadoqp.ı Tıcaret ve îhracaı Merkezı ser gilennde incclemeler yaptı. Dunyanın turnünu, ozcllıkle de Kuzey 'YarımltUre ülkelçrınl e'kısi altına alan soguklann ulaşımı zor'as'ardığı bır dönerr.öe Ankaraya geçmek ülere tstanbul YeşıVsov Ha\aM manı'na lnçn konuk ba<an ve beraoerindeküer Ankara Eser bofa Havallmam'ndaki sıs ne demvle rjaskentten sonra itelecekleri îstar'aul'dakı mreleme lerinı rrkene aldı'.ar. iran Sanayı Bakanı Mustata Ha<«mi ve'beraberinde'.ri 20 kisıHk heyet isncekj gecey^ Etap 'Nî&rrr.a ra O*eU*ncie se<r rfit«n <;onra dün ış çevrclenvle fpmaslardı bulundu. Konuk heyet daba sonra OTtadoöu Tıcaret ve îrı racat Merkezı OTÎM'rtekJ sergıleri gezdl îran Sanayi Bnkanı Mustafa Ha^ım: \î iKt orındeValcı, O TIM'de once Türk sarvayii uzerıne verilen biigııerı tesisin konlerans salormnda dmieöı ler. Heyette buıunan'ıarın çok genç olmaian ^.eaennle firı bun yaş ortalarnasını soran Cumhunyet muhaoınne îran lı b;r yetkılı «biâm hfittin UakanliklanmiTda «m% iosanlar talı^iT. Bu çrubun \aş orUlamast da eönltitunü? fttbi düşük» dedı. Aynı vetKüı, daha sonra yas ortalamalarran «î*» oldugunu soyledı tran heyets OTtİÎ'deki sergı'.erı geıerken kendiîenne standlardaki ürlin ler uzerıne tngılızre ve 'Parsça açıklamalarda bolunuldu. Iran'm peng Sanavı Bakaiı Haşımt, basın mensuplarıno yaptıgı açıkiamacia Tüi ile îran arasındaki son derere tiv'edık'en sonra söyle konusru «Her iki «lk* sanavi »l*Binda hirbirlrrine yardımcı olmalı>!ırl»r. Yabancı eaMİmüsllm ulkclerdFn herhant» bk şe» Ne olursa Ekonomt Ssrvısl Cezayır huKumetınm 7 b n ton toz detenon ıcın açtığı ulutiararosı ihalsvl kazanon PURO Sobur Sanavtı A S . sevkiyatı istanbui ve izmır iımanlarmdon kutu ve torbalor haündâ baçlattı. Bır sür 8 once yapitan artlaşmoyı düzenlı aralıkiorto yerine getirdıVlenn: soyieyen PURO yetkllılerl, 1662 ıcın yapıiocak ıhoieden ds Puronun deterjan dıssafımı oldukla mı ıtode * ettıier Vok'nsıH degerı 7 mıi r von do'or (950 mılyon TL) oion bu ılk Ihaiemn bu pozorı tjovet tyı bnen Batıd üi kelerden 32 tonmmış marko korsısmda kazor»!dıQmi belırten PURO yetkllMerı bo su retle, Turkiye'den Ilk olorok tor deterjan dışsatımına başlondığıtıı sozlerıne e^ ANKARA <ANKA) 1981 yılınm ocak • ekım donemlnde, toplatn değen 165 milyar lırayı aşan 46 bın 360 lnşaata ruhsat vprild! D«vlet îstatıstık Enstitüsü'ncse aerlenen venl«re göre, soz konusu, dönernde duzenlenen ınşaat rııhsatı sayısı, 1 bın dolayında bır axalma gösterereK 55.861'd.en 46 bin R I adede düştü tnşaatlann dpferı de yuîde lfi ovaW mnda gt,ni(?\eek Wî milyar Hradan 165,4 mıly«r hTaya gerıiedı. litBl \ilinin tlk 10 ayhk donemınde nıhsat düzer.lenen ınsaatlarda bırım tnalivet fıvao 10 bın 493 lira oldu. Bıritn mahyetıerds, geçen yılın es donemıne gbre, yüzde 23 oranmda arttş mevflana geldıgı belirlendi 198(1 yîlınm ocak ekım donemır.d^ nıhsat verilen tnşaatlardalci ortalarr.a bınm mahyet da^a düşüis olmuş ve 8 bın 540 bra du2eylerlnde gerçekleşmıştı. Inşaai ruhsai sayısı azaldı Kula nin sotısından vazgecHdi (Cumhunjet t g e Büro«u ı K U A Mensucat m Olafanustü Von«tlm Kurulu TopSOUUIKU uonkii^.ın sau Vizgeçüüı, Tursıye run en buvuk tekstıl kuruluş.arınQ<OI bın olan ve 500 buyuk şırıtet arasır.da 124. sırada yer »lan Kula Mensucat tesrar ür«tınve donus karan aldı. Pıyisada varolan tekstıl satış kruınden en geraş bıçımde etkılenen ve ortaklann tarka goro^len nedemyle 1981 yüı ortaiarındaa bu yazıa üretırru hılen duran kuruluşun daüıauBuelu haît» yeniden tam kapas'.te üreürne geçtnesı kar&rlaştırıldı. Bu ar» da şırketin açıklanmayan, ancais 5 raılyaT üraya yakın oldugu saaılan borçlarann çeşıtil bıçimlerde ertelenrnesi içın bankalar ve Udiunıet nezdınde eüün gırisirrüerde buluaacağı s&ptandı Alınan bilgüere gore borçların erteienmesı ıçın soı alındı. Ancsk borçlann e r t e * tuş Diçımi o|remlemedi. Kula Mensuoat'ın oncekl gun yapnan Yönetırn Kurulu ToplanUstnoa Ründem konusu ola rak ıkı görüs ele alında. Bınncı gbrüşt«, şırket kuçıilc pay sahipierınin saUs onensı değerlendırUdl. Aacak bu konuda gelen önenlenn «t»yri ciddi» olduğu karusıaa vaıüdı. Bu konuda alınan bugüeıe göre tsaa buyük tekstıî Iruruluşlannın mal »arlıgı 15 rrulyar olarai degerlendırilen tabnîca ıçrn 300 milyon lıraiık teklıl verd&lerl goruldu. B J nedenle şırketın «ynı ortaklık kompozısyonunda çauşmasına devam etmesi kajarîaştınldı Bunan sonucu olarak oluşan Ybnetim Kuruluna şlrketın kunıcusu çolak aüeslnden dört kısı almdı. Bunlar dışında Yöneüra Kuruluna Heflk Pakel, Necdet Kaa telli. Tevfik Alsyunlü seçüdi. Toplantı sonrası Cumhurlyet'e bılgl veren kuracu ortafelardan SUreyya Çolak şunlan söyledi: «Artık beraberlik teshı olmu; tur. Bundan böyle bon;lara d5nttk tüm nonrtal islemler vapıls cattır. Bu trunden saırra devlet otoritelCTİ Ue her turlii mü3 terek çalışma vapılacatrtır. Unutmamak çerek M. böviesi sorunln btr birimde çözümler de cökten zembille Kelraeşecektir.» Son olarak 2 müyon üralık bır senedı protesto olan ve konkordatoya gitmesl kaçınılmaa olarak şorülen Kula MenaucaVın borciannın uzıın vnde V9 donüşttirüleceği samhyor. Bu araöa Merkez Bankası'ndan oluştunüan blr reeskor.t fonunun da bu borçlar îcra kullarulmasî planlarj&l. Türkive'nın en eski tekstıl kurulu$lann<Jan biri olan Kula Mensucat, Türkiye'mn 500 büvuk şirketi arasmda 124. sırada yer alıyor. 1980 yılı satış hasılatı 2 037 milyar Ura olan Huralus, 1350 ça'.ışaıu ile 40. sı rada bulunuyor. ö s sermayesı 210 milyon Hra olan 'suruluşun 1980 yüı bıianço karı ıse s»deoe 1.6 nrulyon Ura oldu. Bu arada Kula"mn o«el k u n DftlİZ KUR1İRI Döviı AUŞ Dövizin Cinsı 134 80 1 ABD Dolan 150,75 1 Avustraıya Dolan 8,3S 1 Avus'urya Şilmı 58.75 1 Batı Alman Markı 3.45 1 Belçıka Frangı 18 00 1 Damraarka Kronu 2313 1 Fransıı Frangı 53 62 1 Hollanda Florint 23 96 1 îsvcç Kronu 72.28 1 Isvıçre Frangı 10.99 100 Italyan Litett 60 39 100 Oapon "Ven; 113 15 1 Kanada Dolan 476.15 1 Kuveyt Dinan 22.97 1 Norveç Kronu 252.95 1 Stertin 1 Suudi Aiabıstan Rlyali 39.43 s.vnş 13750 DövU 153 77 8.56 59.93 3 52 18 36 23 .S9 54.69 24 44 73.73 11.21 61.60 115 41 485.67 23.43 258.01 40.22 Kfektit AUŞ 134 80 143.2ı 58.75 3.28 13.00 23.13 53.62 23 96 72.28 10.44 57.31 107.49 452 34 21.82 252.95 37.46 8AJ Elektt SVHS 138.84 155.27 8.64 60.51 3.55 18.54 23 82 55.23 24.68 74.45 11.32 62.20 116.54 490.43 23.66 260 54 4061 PTT Genel Müdürlüğünden MÜFETTİ5 YARDIhACISl AUNACAKT\R PTT Genel Müdürlüfcü Teftl? Kunıluna. erkek adaylar arastnd» yapılacak sınavla yeteri ıcadar Müfetttş Yaniıması alınac*ktır. Yazılı smavlar 11 TB 12 Şubat 1982 tarihlerin de Ankara. İstanbui ve tz.mtr'de yapılacaktır K» zananlar aynca kendilerine bildlrileceV ta.riht» Ank&ra'da SÖTIO <«nBva tab1 tutulacaktır 1 Smava katılabUmek »çlna) PTT Personel YftTjetmeUginin. KunıKöreve ahn&cakîarda aradıfeı Kencl rutelikleri t&sımak. b) Hukuk tktlsat SiyasaJ BUgller îdart Bıliraler ve Utettne Fakülteleriyle. O D T Ü îdan îlimler Faküttesi. tktisadi ve Ticari îllmler Fakütte »e Akademılerindetı, efcitim proKramlan itibv riyle bunlara denkliiM. MiUi E^ltim BakanhŞrnca tanınmıs yurüçi v« yurtdışı faküHe ve yuksek okul l&nndan birini bitirrniş olmak c) Sicil. karakter. saftlık durumlan v« temsll oiteügi itibftriyle MufetH«snft1n serekti'ditf yeteriikte bulunmak. ç) Eylemli askerUk rüzmetlnl yapmn v«ya sınav Urihinde ertelenıniş olmak. d) 11.1982 tarlhinde (3OÎ yaşınj doldurmamış olmak e) Diğer resml kurum ve kuruluşlara m«oburt Wzmet yukumlülugu bulunmamaiç veya meoburl hizrnei borcunu ödemevi kabui etrnis olmak. fl Bu arna^la Kuruluşun açtnı^ olduftvı «ınavlara birden fazla girmemh veya birden fazla girmekle birlikte. hîc başansızhâra ugramamıs bu lunmak. Gereklr 2 Sınav konulan ve aıereklt biİRileri kapsayan broşur. Ankara'da PTX Genel Müdürlüftu Tpftiş Kurulundan veva Adana Ankara. Afyon Ay dn Balıkesir Bursa Çankın D.vabakır Edırne v Elazıft Erzurum Eskisehir Gazian ep Isparta tstanbul. tzmir Kayseri. Konya Samsun. Sıvas frabzon ve Van PTT Bölee Başmüduriuklerinden »aj; lanabilir tst«venlenn adreslerine de Könderülr 3 UteklUer düekcelerini ve gerekl! belgelerl en eeç ı 2 19S2 eunü akşam.na kadar PTT Genel MudürlüÇu Teftıs Kurulu Başkan'.ıfeına »ermeü veva bu tarihte ele ge<;ecek şekilde eöndermeUdlr. Duyorulur. (Bosım 25994) 313 AUT1M Cumhuriyet Reşa, KUİOSU7 22 Ayar Bılezık Gumüş 12 Ocak V9S1 1145011550 12 «1012.250 1.570 1.660 41 00 41 50 U Ckakla U r k 50 Ura azaldı Fark yok 5 lıra asaldı Fark yok İstanbui Sanayi Odasından Ihracatçı Uyelcrin Dikkatine: İRANTİCARH HEYETİ İLE İIGİLİ TOPUNTl ÎPTAUDİLMİŞTİR Bugun Istanouıa geıecefiı v« saaı 15 30 da OdaKui« tş Merfcezt rde sanaycıienmız ıie temas.annın sagıanaca§ı oeıırtnen iran Tıcare» Hevetı Ankara dakı hava mu^8letetı öoıayısıyie iı Ocak Pazaftesı anşamı meccuren İstanbui a gelmış ve Kısa bu îiyarenen sonra AnKaıa ya gıtmıştır Bu nedenie soz korusu loptartı ıptaı euumıjtır DUYURU IZMIR, Sonayi Bakonlığı Turkiye'de ürMUIp bu n«denl» lı yosoklanocak moilcrla ı!g>lı soruşturma^ı Y«ni İthalat re* ılan ©tiılmesınden be» gün önc« başlottı. Soruaturma to'rriü 5 rket!e r e yeni reıımın ılan edıtdığl gün uiaetı. Sanoyi .e Teknololı Bokanlığı Sanayi Doıreaı Genei Müdür Vekitl Erkoi Sahtıyarcı ırrzası ıls 29 oraltk torıhınde vazılan v» 30 o n > ık tonh'nde postolcnon soruşturma forrru «Hhaü yasokionocalc vayo kısıtlanocak «anayi mollonna ilişkin bilgi formu» batlığını taşıyor Soz konusu soruçturmodo 14 soru getınterek sirVrtler» urettıklen mallann nıtelıği. normu. fıyotı mıktan konu»ımda Wl gl ıstendı Bakanlık yazısında bu yo.ia vopıiacak Baptamo ıl» yanı reıımın çalışmaiarmQ ışık tutu.occğ: kaydedıldl. Ancak so rulorın ç'ırketlere ulastıfiı tanhten Sonra bu alanda blr colışrna vapılmosı olanaksız ha! 0 g«Wı. Nıtekım soruşturmanm hlc bir so nuç aağlamadığı yönl Itan edl lan ilhal reilmlnde ortaya cıktı Ticaret Bakanı Soyın Kernal Cantürk tarafından 5 Ocak günü açıklonan Y*ni nftrn nd» 196O'!ı dönemden bu yana ilk keî liberasyon kanalı II» ya' pı'an itho'ntin Kapsamı genısletıldi Bakan Cantürk"Qn vaptıfiı acıklamasındcn 1982 yılm do 10 miİYor dotarVk Ithalat yapılacaöı ve bunun 8.8 milyar dolonnın lıberasyon Itholatı olacoflı ortoya cıktı. LıbeANKARA (ANKA) 1981 ro»YOn listelennde ıse ıtıote» malı yıUnın ılk sekıi aylık dan, pencere carnirva, c'vıcierı aunemındft 447.3 miİYor litutkala kadar Türkıye sanoyiro tutonnda (jelir v«rBi«i nın uzun yıliardır ürettığl va tahsıl edıldı, gelırler UZÖıhraç sttıfll moUar yer oldı rınden tahsıl edılen vergı Llborasyon YO'L'V'0 vopı'an tutarı. gecen molı yıl>n ©ş ıtholata getirilen blr ba$ka donemine göre "80.5 mllvar r duzenleme daha ulusal sanaUrotık artış kaydsde ek, yıyı yakından etkıleyecek boyuzde 67 6 orcnında çogal yutda goruküyor Reilmde yer dığı betırlendı alan blr hükCım ile überasyon 1'den yapılon Ithalatdo tthal Malıye Bakanlığt'ndon hokkı başka bir şahsa devreodıntlon bllgiY* 9ö r « g« l ı r dılecek. vorgısmds mktor olarak Öte yandan, 5 Ocak 1981 gü meydana gel«n artışm ya nu acıktanan ithalat reıimnn nısıra, toplat' vergl gelirle 2 nolu llberasyon iıstesınöe rı ıçindekl pavm^a da yuk Ise damızlık mevkep. damızlık gelme oldu, 1960 malı vıkumes hayvanı, oda tovşonı, lında 461,9 mılyar liraltk süt tozu vs tereyağı ithalat toplaTi vergl gelırlennln kapsomma alındı. Muracaat bl yuzdo 63 25'nı oluşturan rtml olarak Ticaret Bokanlığı gelır vergisl, bu malt yıldo gostsnlen 2. nolu lıstedekı bu 896.5 milyar Uralık toplaTi urünlerin yurticl mevcudu uravergl gelırierlnm yu2d« tmo yetlyor. 64 22'sinl meydana getirdt. Bu arada ton ödenrnek suratıvlo ıthol edılecek maddeler lıstesind» 23 04.98 Istatıstık pazısvonunda kolza yağı v®r a!dı BHIndıği g!bl kolza yağı lcındekl erozıt asıtın zehiri! oiduğunun saptanmosı nedeniyle Dünya Soğlık Teşkilitı taraftn don yasaktanmıstı. ö t e vcndan, oynı lifttede TürkİYe'nır 10 yı'ı askın zamandır ihraca tını aercflkleştlrd'ği odl pence n» camı, blro mayası. cocu maması, boya, tesviye topra§ eld'.ven, öTne sepetler. cocul lar icın resım yapmaya ve\ boyamava mahsus a'bümle nal civlsl, fermuor. makas, s< 1 Genel Mudurlugumuz Hava Llman v» M«Tkurutma makinaları. kurş dan Mudurlükîerinde lstihdam edllTuek üz«re, kolemler, oyuncoklar icın rr a) Elektr.k Elektronik, Makina, tnşaat Mlvatür motor. rırnık, korrpc mar Muhendas. kübreler conta, io ve dış lı b) Eiektnk, Elektronik. MaMna, Motor, SıhM tıkler yeraldı. Tesisat. Isıtrna. Klttna va în$aa.t Teknikeri, Tekrjisyeni alınacaktır 2ARAKAN NITELÎKLERal 857 sayılı Devlet Memurlan Yasasımn defcişik 4a maddes'.ndeki nltelıkler ve şarüara uymak. bl Tekrdsvenler için asgari Sanat Okunanıun llgılı bol jmlerinden mezun olmak, c) A&kerlik goreviru yapmış ve konuîannda pratık tecrubeye sahip olanlar tercıh ediür Kastelli Kültür ve San 3 Sınaviar 25 Ocak. 1982 tanhinde saat Vakfı Sunar 10 00 da Genel Muduriük ve Yesükoy Hava Lımanmda yapılacaktır. 4 îstekhlerin res:mli nufus cüManlanrun tasdıkli örnekleri ekli dıîekçeleri ile imtihanm yapüacağı Genel Mudurlük (Ankar&l ile YeşUköy Hava Limanı Basmüdürlügu'ne ttstanbuU muracaaMan eerekmftktedir. fBasın 101S1 2971 Gelirlerden alınan vergî tutarı yüzde 67,5 arttı Devlet Hava Meydanlan İsletmesi Genel Müdürlüğünden UÂN BURSA IŞ MAHKEMESİNDEN Dosya No: Davacı Mehmet Kara tarafından davalılar Ibrahim Erdonrcez, Mehmet Erdönmez. Halil îbrabim Erdonmez, Hatıce (Habıbei Erdbnınez, Şenfe Erdonmez. î.îuşerref Erdörjr.ez ve Hamdıye Erdonmez aleyhlenne mahkemernıze açılan tazmkiEt davasuun duruşması sırasmda davalılardan HATÎCE ERDONMEZ <ERDEM> ile HAMDIYE EBDONMEZ (ERDEMVe daha onoe ikamet ettıklen Bursa Pars Kırerait ve Tufla Fabrlkası Hava alam yoiu adreslennde bulunmadaklanndan tabıtaca jraptınlan tetkvkatta İstanbui tbraiurn MÜteternka Cad. Hayırlı Ap* Daıre: 13 Fındıkzade adreslnd* ikamet ettıklen bıldirilmesine ragmen her Uı adrese de adlanna çıkan öavetiyeler büa ikmal iade edtldiginden ve adreslen meçhul kaîdıgından 13.10 981 tarihlı duruşma günu ilanen teblığ edılmiş olup, gelrnediklerinden gıyap karannın da ilanen tebll|ıne karar verılditînden: Ara karan uyanr.ea adı geçenlertn duTuşmamn bırakıldığı 4.2.1«82 perşembe saat 9.S0'da Bursa î ş Mahkemesi salonvında hazır bulunmaîan veya bır ve^dlle kendüenni temsll etürmeleri jıronında GIYAP KARAR1 yerine kaim olmak üzere üânen teblll olunur. (Basın: 102441 316 Ya2an ve Yore'.e HALDUN DORMı Çar. P«f. Cum» 20.3 PUM U.3013.30 İLAN İST. 3. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 1981/100 Ter. Ostnanh Bankası AŞ. Yeıucami Şubesindeki: Andon Nıkalaıdı'nin 151 E. no'lu, Ahmet Mithat üygur un 457 E, Harun Vardar ve Erman Orme'nin muşterek 118 E, Vıktor Kasbi'rün 530 Y. Senıha Sofi Bodrtk'in 481 Y. İsak S. Eskenaâ'nin 378 E. Nıvart Erla§çıyan\n 800 Y. Nesim Lago'nun 373 E, Mustafa Uzunoğlu'nun 288 Y tliya Eliyazarofvm 2«9 Y, MUtiyadis Hayaiidis'in 315 E, Moiz Benbaaat'ın 449 E, Hikmet Sipahıoğlu'nun 69 E, îsak Bikolioğlu'nun 197 E. Atma Andoniadıs'ın 303 E, Tılo Foü'nin 319 E Muammer Topbaş'm 333 E, Hayırh Orhon'un 401 E. Efrudıti Kapısızoğiu'nun 440 E Yorgi Kaplanoğlu'nun 416 Y Mehraet Y0m«<z'ın 694 Y, Jak Rozanes'in 751 Y. Moız. Levı'nin 821 Y, no'lu kasalan ile, Osmanh Bankası AŞ Çemberîitaş Şubesmdekı İsak Mızrahi'nm 536 Gultenur Ki7ilcanm 667 Fıkn Kançal'ın 818 Fethullah Dokumacı'mn 468. Mezihi Gozberi'nin 654 Yako Barho'nun 884 ve Mı^ırdıç Andesvan'tn S85 no'lu kasalan. sahipleri tlandan ıtı baren 5 gun 2ar'tnda muracaat etmedıklen lakdir de kıniarak acılacsg! ve içinden cıkaniann hak sahiplerınin ta\ep hakkı mahfu? olarak MK'nun 534'2 mad ceresmce satüarak Hazine\e devredi I leceği ilanen duvurulur. 71 1 * 2 «BBSITI 109) 323 <8 VENÜS TlYATR Ttktlm Meydsnı ÇAĞRÎ tU m S.S. Golve köyi operatıönm 11980 2'nci Olatan Genel lantısı 31 ocak 1982 arası pazar günü ' bul Otelı ' Konîers da (Tepebaşı, Mesi No: 1 tstanbul adp lacaktır. tlan o'un' ÎÖNETt'V GÜNBEM: 1 Yok'ama ve a 2 Divan bevetı tutanakları yetk» verılme 3 Yonetım Kur Denetîcı rapc oorun okuna açılrnası, 4 Yonetım Ku tjriierın ibı 5 Gayn menk r.ın eoruşt vapılmrustn1' fi Deneticılenı 7 Dılekler ve 8 Kapanış. Akbank Genel Müdür Yardımcılığına Şükrü Kurşunoğlu getîrildi Ekonomi Ser\isi Akbank Genel MüdHr Yardımoılı^ı'na Dr. Stikru Kurşunoğîu getırılriı İstanbui Hukuk Fakültesı" nı ve Munıb Üniversıtesim bıtırerek Hukuk Doktoru olan Sükrti Kurşunoğlu, Akbank Frankîurt TemsilcüiSi gbrevınden sonra fkbank ths Münase betler Mu'lUni olrru<itu KursunoÇlu, Akbank GertPİ Müdür Yardımcısı olarak ikı görevı de birlıkte 1,urutecok. İUS tZMtR l.NCt tCKA TETKİK MERCt HAKt>n,tĞÎN0EN Dosya No: 1982 1 Alacalüılan Ue korütordato akdetmek uzere mehıl ta iebınde bulunan ve Izmir Mılli Kütüphane Cad. No 14 ve Salepçioğlu Çarşısı zemın kat Nc. F.12 Podyum adı altında Seymen Konîefcsiyon Husevin Seymen'e l.t K" nun 285 ve müteakıp maddelerı gereğır.ce alacaklılan ı.e konkordato akdetmek üzere TKI AY MÜHLET VERlbMES1NE ve Izroır Avukatlarmdan Erdoğan Keser'ın Komiser oiarak tavinuve 811982 tarıh ve 982 '16 sa\ı ile karar venlnuştir. Keyüyet üan olunur. 8.1.1982 (Basın î : 703510212) 31 İLAN ANKARA 1 NOLU ICRA HAKIMÜĞtNDEN Ankaro Necotıbey caddesı nurporo 27/2 de banker ,ıK yapan M Nıhat Taşkın vekıb Av Mahır Con tlıccık tarofmoan vct" konkordato muhlet taleptei Ankoro 1 lcra Hak'rr.'.ğ rin 6 1 1982 tarıh ve 1982/1 escs. 1982/1 sovılı Kararı KP taleplerı kabu! edılerek odı gecenlere ıkı aylık rr.ubı& ver'imlştır, Iş bu ı'anın gazetede İlan torihlnrier ıtıbarer her alacaklının 7 gun Içinde rnühleî korarına Hırai edebıleceklerı itan a'unur. Talât ÖMEROĞULUARI 8564 Ankara icra Haklml »Bo«ın 102151 322
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog