Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 4 SANAT VE EDEBİYAT 13 OCAK 1982 D Grubu^nun öncüsü Nurullah Berk'i yitirdik 19.30 Bugüne dek öğrenilen tüın konular ve cümleler yin» ler.dikten sonra bu cümleter yeniden yaMınlıyor. Kaçak satılan etlenn saglık yönünden sakıncalan, knsai kesimde bir yan gelir kaynağı olan nergis üretiıni ve pazarîaması ele alımvor. TV OKULU MERHABA 19.50 0 ooah 1982 giinu g*çirdiği kalp krizi sonucu yafama gözltrini yuman ressam • İDCSA öğretim üy«ti yazar; Turk r**minde empresyonizm sonrası Fransız res minın yenl akımlanna açılma hareketi «D Grubu»nun dncusü Nurullah Berk'le ilgilı olarak sanat eleştirmenlerı ve ressamlann görüşlerini sunuyoruz: Nurullah Berk kimdir? Nurullah Cemal Berk 223i906aa (stanbuVda doödu Heybeliada ilkokuiu. Nişantaşı ve Calaiasaray Liseierınden sonra Sanayii Nefise Mekiebi'ndeki resım öğreni minde Çallı İbrahim ve Hikmet Onat atölyelerir.de çalısn. Daha sonra 1932'de bir yıl daha Fariste Lhoie ve Leger gibi kubist sanatlann atöiyeierinde çahfip uzmanlaiarak 1933 ağustosunda beş sanatçı arkadıfiyla birükîe D Grubu adı verilen bırligi tiurdu. Nurullah Berk 1933'cien 1970 sonlanna kadar sürehli sanat yazarhğı yapmış ve başaıılı olmuflur. Türk resminde yeni bir dildi Neşet GÜNAL Nurullah Berk &u\ resim sanatırnuu. tüm etkiaii'Klîiıtıe kansır: Sanatçı olarak, \<uar oıaıai. eleştırmen olarak, Onun sanatçı ya*amı Cumnuriyefır. iik yılîanndan günun.uze ka ciar Türk resmıı.in sorurüarınui tartışma crtamır.via âinligim sürdurmüşsrür; Her soîünde bır kouu oiuşmuş, her konuda biı sör.ıi oınıuştur. N. Berk'ın savaşım;nda Tiıık aydınmın, Türk sanatçiiuvjn kader çızgısi bütünleşir. Çagdaş Batı uygarlıgına açılma çabulanmn yeni Tiır.: topiumunu yöalendiren lll<ek;r (Fotogrgf: Yahşl BARAZ) dçısından uiiem kazandıgı bir donemde sansıt ya^air.ma gırer. Genç luric Uevletinin küitiır varı;ğııuıı deyerlendirildiği, dü:^ün ve aanat sorunlarının biçımlendirüöigı bir dönemdır Wı. Toıiı avdınlar, tüm sanatçılar yenl bir üün>a g.irüşünıiı, yeni bir topiuni ciüzeninin gccrdıgi oinannatııe yeni gerçekienn, yeni heyecan Nuruilüiı Berii, pıtoresK sonumunu pelc seve kaynuklarmın arayışı içindedırier. N. BerK önrek, müdürlügunü uzun süre yapitıış olduğu ue «Mustakiiier» sanra «» Orubn» içinue yenımiuenın, müze olarak duroniundan meriinun cien yana, ıleriden yana bir resmin »vunuovıoiaıadıginı da defaıarca dile getlrmışti. Mü?e s.ıdur. «U Cirubu.nun hem kurucusu, hem kıııııa Akadeırüden ayrıîarai saglam bir müze ranıcısı, hem cie sözcüsüd'ar. Grubu yönlendıanlayış ve imkâmna kavuşturıamasını da ısraı ren, sanat politikasını oluşturan beyin O'dur la vurgulanuştı. ci.:yebiliriz. Bu aşamada Müze gibi, ilen düzeyde £onk Türk resmınde, empresyunian sonratı siycr.el olabılecek b:r binmin kesinkes Alî^de Fransız resminin yeni aKımlarına açılma har«mi yönctiminden kurtar;înîası gerekliair. tigı fieti «D lirubu» ile başiar. N. Berk, bu akınv li Bakanlıgıa etkin bır dinamizme kavuştuğu ;arın tekuik ve estetik sorunlanm Tiirs }esmiüu aşamada, bu hem mümkündtlr, hem de ae ve ayclın çavrtssrıe kazandırmayı gorev bilzorunludur. uuştir. Yenuikçı bır atılımm yarattıgı karşıtNuruilah Bern de uzua deneyimlerm ken iıklara açılan savaşın etkin bir kalemi olmuşdısine kazandırdığı gerçekçiliiile bunüar. başsa :ur. bir çıkış yolu olmadıgım biiiyordu. Nuruîlan «D Orubu»nun taıihsel işlevmin sona Berk'in saıısıtçı kişiliği oldukça oz.;ün bir de gı yıilarda N. Berk'ın sanat yisanurıda eroUyeni koratif üslüp yolu izlcmiş, fakat kendisi daha oir yön'.enme, kendi kenciinı aşma. kazammçok onun bagu olduğu egilimlerin bir soıcüsü larıyıa hesapiaşma ısteğınden kayrıak!a4Kiil oır olarak vazgeçilemeyen bir isım haline gelmiş oıiınç ti. Yukarda sOKÜnü ettiğim tartışmaiarımzır. üei,ijn>î goıuiiir. Bir dönemöe kubızmın I^eger ii yfcnda^ı, bir döuemde A. Lhote ve F. zanıan zaınan çok keskir. boyuılara ulaşîığım cğretüenr.in savunucusu ve uyguiayıcısı olarak anımsıyorum. Fskat Nurullah Eerk çelebi biı gordiiğümüz N. Berk güçlü desenini, geniş bilinsan olduğu kadar. getirdiğim coskulu ciüş^in gi birikimi ve deneyicmni dalia kişisel bır üsce yenilenmesıni bcnimsemekten baş>^ bir çaiup oluşturmafc içm d£*«rlendirir. Bu gerekre olamuysoagın: bilecek ölçüde icl;:k sabibiysinim, bu eğilim «O tirubu» sanatçılan içia dı. Gerçi son aşamaya kadar sızlanarak diren oir aşamadır. Bir anlama Türk resminin kendigirj de hesaba katmam gerekir. £akat çaredi sorunlarını arsma çabasıdır. Bu baglamda sı yoktu. Bu balcımdan ker.disini daima, tartış N. Berk geleneksel sar.atlansnızın, folklorur may* gtrdigim herkesi simgeleyen bir insan rr.uzun verilerinı, yerlı konularda kendine özolarak şefkatle anımsayacagımdan şüphe edil gü resimsel uyumlarla bütünleştirmesıni bilmemelidir. miştir. Kararlı, katı bir tutumla, graiik ögeleAliah ranmet eylesin sevgili Nurullah Berk rinıa oluşcurauğu son resimlerinde kuşkıısuz hoca, nur içinde yat. N. Bferk amacına ulaşrruş b:r ressamun mutluluğunu yaşamıştır. Türk resminde yeni bir tavır, yeni bir dilYazafi Cızen dir N Berk. Nisan 1081 den bu yana onbeş günde bir oımak Üıere yaıyna giren dizi belgesel bu akşamki «ÖlnmsözlDk» ad!ı bölümie son buluyor: Atatürk'ün rahatsiziığınırı llerlemesı, anlatıiacak, Dolmabahçe Sar&yı'ndaki odası, Etnogralva Müzesi'ncieki geçic: kabri ye Anıtkabir görüntüleneceK. 20.10 UYKUDAN ÖNCE 20.30 HABERLER 20.50 HAVA DURUMU 21.05 HALK EZGİLERt 21.10 ATATÜRKLE YOLCULUK BorcumuzM ödeyemedik Adnan ÇOKER 1933'ün en önemli sar.atsal etkinîigi olan «D Grubu»yla özâeşlesmlş değerîi r»sîamıınır. ho^Biıiız ve sanat yazanmız Nurullah Ecrk 9 ocak 1982 gunü saat lö.OO suîar.r.da evimls ol dü. O saate dek sanatsa! oaliçmalarını sürdüren bu sanat ve kültür atlamı, arkasmda yüz lerce resiın ve yazı bıraktı. Daha şirr.did?n Onun yazılarının toparlanıp, yayınlanmas^nı tstanbul Devlet GUze! Stınatlar Akarie:Ti'Si Ustlenerek. yeri doldtırulmaz emeğin:n borcoınu biraz olsun ödemeyi düflUnmektedir önümde 1977 yılında gerçek>şt!rd!ğımi« Nurullah Eerk toplu sergisi kataloğu duruyor. Bu kadar ya?ı ve kitap sahibı br kiçinin yaşammda Rbrebildigi Hk kataîog bu. Sonuncus\ı olmsmasmı dilerim. Türk fanatmı icerdp dı$arda konu^malarla, hildiriİPrle, serRilerle ve yayır.larla tanıtmaya çalışan böyl« bir ressam yazar, saratımırm onurlu bir düzeye Relme»i Içtn yogun biT çaba vermiştır. Bu sanatçıyn toplum olarak r.e verdik? Hakkında kitaplar mı yazdık. büyiik ödüllerle mi dejterlendirdik? Asıl Uzünttlrn. O'nun 76 yaşında ölmesi dPgil. ancak bugilne dek kendislne borcumuzu öde yemeylsimizdir Bu yasında bile resim yapan. yazı yaıan. CŞreticilİk görevirti sürdüren, hattâ elestirllere göğüs geren. karalama ve yergiler: öîçiüü. hoşgörülü kişiligiyle içtae 8tan N'urullah Berk'in ttlm yazılan toparljındjktan sonra, sanıyonırn ki Türk resim sanataıın gerçekleri günü gününe yetkill bir agızdan yansıtılmıs olacak, dergl ve gazete!er!n sararmı? sayfalarında kalmş bu yazılar bize llgtnç karşılaştırma olanakları vsrecektir. Nuruilah Berk klasik bir tavrı her zanıar: gözönünde bulundurmaklft birlikte, btınu kendi dönemirin çağdas anlayışına uyariamBsmı bümiş, özellikle 1947'den sonraki döneminde (elimizdeki katalogda da belirttiğim gibil dogu geleneğiyle batının sanatsal biçimlerlnin bîreşimlni gerçekçi kübizm'.e yansıtmış ve kaligraiik değerîere yer vermiştir. Bu dönemin en önemli yapıtlar.ndan biri olan «Ütü Yapan Kadın» şimdiden Tıirk sanatımn klasikleri arasına girmiştir. Bu resimlerde. Nurullah Berk'tn çoğu zaman üstünkörü degerlendirilen aanatının, tUmüyle Andre Iihote'un getirdikleriyle 1İRİ1İ olmadtgınm kanıtlarmı bulunız. O. kübizmin türeürdeıı bir özetleme çıkarabüdigl gibi. sanatım Islaın kaligralisinin ısrarh, vur^ulu «rabesk konturlanyla da bçslenüş, resim ve dekoratif sanatlar »rasında yeni bir yer saptamaya çaba harcsıyarak kendine özgii renkJerle bımu baçarmıstır. Berk'in duyarügı ne kendini çabuk veren bir sıcaklıkta, ne de ttlmden itici bir sogukluktadır. Bu duyarlık, sentpzci bir ki?i!i*in yansısıdır. ÜtU Yapan Kadın, NarRile tçen Adam ve Dikenler ressamını yeni klasiklerimiz arasına girerken saygıyla selamîayaUm. Doktor Gannon Tıp Merkezi'nde açık bulunan aslstanlık kadrosu için i?ine bağlı olmakla birlikta tutkularını frenleyemeyen Seagram'm yerine. Katy Kenter'l isteyince. Seagram çeşitli oyunlara kalkışır. 21.40 NECO SÖYLÜYOR 22.05 TIP MERKEZİ Baglı olduğu eğiiimierin sözcüsü Sezer TANSt'G Nuruliah Berk'in daha \ki ay önce Tigiat Sanal Galeıısır.de son bir sergisi varcis. Ve daiıa bsş güıı önce, 8 Ocak Cuına günü îstan bul Resım Keykel Müaesi'nde. TRT Teîe\izyoaundan AtiUâ Öagür'ün hazırlaaıayı planla<tgı Türk Resim Sanaiı konuiu u;r TV d^zısi içüı yBpımcıı» yardımcı oinıai, konunun ana vurguiarının nasıl beîirıenebileceğin; konuşmaA uzere oır araya geun;şuV;. :>ui"ulıah Bsr», er. faal üyesi olduğu D grubunun kuıuiuşundan (1933) bu yana çağdaş Türk resminin nıodern akımiar dogrultusunda gelışmesir.e katkıda bulunabümek için sayısız makalenin yanısıra bir kaçı önemli olan kitaplar da yayır.lamıştı. Türk resminin sorunlarını ayrıntıları ile biien sayılı kişilerâen birıydi. Fakat doğal olarak, kendisi belli bir kuşagın temsilcisıdir. Eoı yüzden zaman zaman aramıstda, sonralan durulan ve karşılıkh anlayışa dönüşen sert tarcışmalar da olmuştur. Fevkalâde olgun ve çelebi bir İstanbul efendisi olduğunu ayrıca belirtmeme hacet yoktur. Nurullah Berk kendini Türk res mlnin çağdaşlaşrr^da alabüeceğ:. bütün yollara adamış bir sanatçıydı. Sekız yıl kadar bir sü re müdürlüğünü yaptığı tstar.bul Resim Heykel Müzesincte kendisine tahsis edilen bir atöl yt'tie çalışıyor, bunun yanısıra bir başka atölyede sanatçı adayıarının resim disipiinine uygun bir yolda yetişmeleri için bilgisini ve ensrjisıni esirgemiyordu. Son aylarda ve hele son görüstüğünriiz gün çok yorgun görünü>ordu. 22.55 HABERLER SOLDAN SAGA: 1 Derebeylik. 3 Kayağantas. 3 Bir n o ta. Sodyumun simgesi... Zulüm. 4 Cet,. Hor go rillen. 5 Japon lirik dramı... Bir aygıtın, aıaç larının konuluşunu ve işieyişini göstermek için ba sit çizgilerie yapüan resml. 6 Dar ve kalınca tahta... Arserügin simgesi. 7 Cumhuriyetçı İrlanda Ordusunun tasa »dı... Gogün en yüksek ka b. 8 Endonezya'da. KU çük Sonda adaianndan bi ri.. Köylülerin hayatına iliskin gerçekçi romanlariyle Unlü Finlandlyalı ya zar. 9 Büerek ve ist»yerek ve önceden tasarla yarak. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Ünlü Jasist îspanyol örgütünün üyesi. 2 Eski Yunanda güzel sanatlann dokuz peri veya müzünden biri... İskambil de bir fcağıt. 3 Ates.. 12 3 4 5678 9 1 I I I | | 2 3 4 5 6 7 8 9 I I I I II II n rkrrF Tüylü bir hayvan. 4 A şagı.. Bir haber ajansımınn simgesi... En büyük uluslararası örgütün Tlirk çedeki kısa adı. 5 Ses, nâxa... Yemek. 6 Lanta ıun simgesi.. Şiirler 7 Yok etme, gidenne. Nese11, memmra 8 Yüz... Helyumun slmgesi. 9 Tedavtildeki pararun toplarn mal ve hlzmet a r » hacmtne oranla artması ve bundan doğan jenel pabalılık. MEMO ikutsaİ kale ıı ismaüGULGEÇ iMDe» SA^iCft tCSA A u . " <AK.ı OLDU O<eEŞ BU SALD!» <ABSıSİMC(A PEfliŞAM S ? ^SKEBUEBt HİÇ. Nurullah Berk ustaya saygı O. Zeki ÇAKALOZ P&z&r s&baaı, bır au&ıuıı uueiuaayıa dim »ttjıatunıaaa gerçes oır ozven ve uunemuun bır gerçeK sdvaşçısı aatıa, ua göçmus... 22 oıarc üwoaaı. >) Oc&k 19£2ye Oek Duyuü; bır cuumı, yogun Dir uıçı.4iaa, onceli&le baııat «gıumiiia va sa&aı kuitürune aoüuıen ter ve emesje aop aolu oıarai geçü... «OnceUlüe saaat etıüım ve «Juutt bıütuni...» dedırn... Degmdiğuı» kavgada, uslaıım kiznugiyle, oiunaune dek suraüruüğu cıiAs uninu, çogunıUğu telif, yırrruyı a^&uı sıUDi ve çeşitli aergi ve gazetelere yazdıgı yıgınla eleşün ve makLa^eıeraen kayna<Uı sanat üuşünurıügu ve yazarugı kuuugı uuuşiıaüada.s, iSuruliaıi Berk üstüne yazı ve soyle^ııerae t>u ıki boyu; surekiı bır tercihier duraksaması oıuşturmuştur. Şundi bu acı yıuşm ardmoan yazarksn de, kuşkusuz ağıriıkJı resım yapıtları yanırıda, bu yiâuua kıtap ve araştırma yazısı, eleşun, O'tja saygıaun birincü boyutudur. Bu bırmcıi saygı gorevımi, O'na, yaşarien cie yerine getınıuş ve noüamıs olmak, şimcü benim için bır teselU yacıdır. Ilk ögrencüik yülarını, 1946 1947 yılları, Aiademi kıtaplığı yığınla yapıtla dolu... H«men yüzde aoksanınaan fazlası yabarıcı dilda. Eız ögrencilerin kaçı bir yabancı ciüı, şoyl» ucundan kıjisuıdan anlayacak denlı bıiiyorua. I^te, bize sanatın arkasindaki boyutları açan, sanaraı «varoluş» neaemnüeki sıçmazlanınıza, saııa: küitürümüzün o bomboş, çorak nu çoraklığına, susuzluguınuza bu yapıtları ve ya«larıyia uzanan hemen tek kimLkıı Nurullah Berk usta... Yanuıda, çağdaş sanatııruzı, sürüp gelen durağajılıktarı, tartışmasu bir bıçinıde, gücümüzün dinamiğinde ük hızuu sağlayan, 1933'ün ünlü «D» grubunun önde gelen bir likir babası ve kurucusu olarak, Andre Lhote ve Pernand Leger'den taşıdıklarmı, belli remiziik v« iutarlıiıkta bır yeni ve bıze göre mounejmaye uJaştıran sanatçı olarak Berke. üieliikJe bel bağladığım, sanatınuzın 1960 sonrası kuşağı çok şey borçlu olsa gerek... Ardından, gerçek buruklukta, hüzünd», ama gerçek içtenlikte saygı Nurullah Berk'«... 3 4 i İ 9 •• k •<ı • I 5 J • • 5 I 1 'ö J^ 8 T • 1 f' s r t a 2 o ~ö 1 6 "Â 1 A 7 123 4 5 6 78 9 0 R A u N R. M[A K T) ı 0 1 H B£ i ) K Saygıdeger bir hoca: Nurullah Berk Hamit KINAYTÜRK Merhum Nurullah Berk, sanstçı kişihğinin yanıaıra, son derece sayg:üeğer bır hoca ldi. 1961 1964 yülan rasında O'nun öğrenciligini tattım. Hele hiç unutmam 1962 döneminüa atölyede 23 ögrenci idik. Bu arkadaşların 22'si lcıi, diğeri de bendim. Kurulian Hoca, «tölyeye her gelisinde bizler* taktfmaaan yapamaz, bana her defasmda. «Sen bu »tölyenin horozu MyUırmn, kıx arkadaçlarına göz kulak ol!..» derdi. O'nun hocauk meziyetini sayıp dökmeye saylalar yetmeyecektir. Oribes günde bir, paıartesi sabanlan model degişince erkenden ve belki biz öğrencilerden de çok önce atölyeye gelir, modele ne şekilde poz vereceğini düşünür, sonra da bizlerin fikrml ahrdı. Haltada en az uç gün atölyey« gelen hocamız, hepimizle ayn ayrı ilgilenir, resimler Uzerinde tashihleri bizzBt kendi yapar, üzerindeki beyaz gömlekle tam bir hoca olduğunu tüm davramşları ile onaya koyardı. Nurullah Berk, her kişiye olduğu gibi öğrencilerine d« son derece nazik davranan bir yaradılışa sahipti. En büyüğlinden en küçügüne kadar, her yaştan insana mutlaka «Siı» diyerek hitap eder ve özellikle biz öğrenoılerini karmamaya çalışırdı. Hoca'run kızdığma da zaman zaman şahit olmuşuadur. Fakat o kızgınlıkta biie, yine kırıcı olmamay» çalışır, münasip birkaç sözle öfkesini dile getirirdi. Bu arada, bir gün bana da fena halde ktzdıgmı pek tyi hatırUyorum: Atölye'ye bir kaç gün geç gelince hiddetlenmia ve resminin önüne geldiginde «Artık sizin resimlertnlri Louvre miheslne tavsiye edecegbn» diyerek beni bir anlamda cezalandımuştı. Nurullah Hoca, sanaa bir yana, fakat hocalık ve yazarlığı açısından büyüJı bir degerdi. Akademi'den emekli olduktan sonra, Besim ve Heykel Müzesi"nde kendisine tahsls edilen bir küçük odada sanatım sürdünneye devam ediyordu. Orada da ve özel bir dershaneae de öğrencileri vardı Çünkü inanıyordu ki, öğrencileri kendisi için çok önem taşıyordu.. Ve hayata veda ettiği 9 ocak cumartesi günü bile, onlarla beraber olmus, onlara hayatının son dersini vennişti... Sayın Hocam Nurullah Berk; belkl bugüne kadar Devlet Onur ödülü almadmız, hiç önem 11 değil, kıymetinizi şimdi anlayacaklar belkl ama, bu sizin için de hiç önemU defeil.. Büiyorsunuz ki, sizin en büyiik tirdiğiniz yüzlerce öferenci.. Geride onlar var, kabrinizde ra hat uyuyun aziz hocam. 2 E S ~o R N i 7 t K 0 L 1 c, |ç k A TESEKKÜR Hastalığım v» am«!lyati"i »ıraıındo yakın ligllsrlnl eslrgemıyen Koşuyolu hostonosi Basheklml Sayın Dr. Mürşit Koryak'a, Sayın Dr. Hüseyin Tanugur'a ve tüm hastane personeüne içtenlikle t«şekkur «derlm.. İDRİ8 SOYSAL Ambassade de Belgique Cherche Jeune element moscutin pour so section odminitrative et consoloire. l'Emploi r8qui«rt une bonne connaissance du Francaıs, une notion de ı'anglais est souhaitable. Candidats dispanses du servıce mititaire sont pries d'introduire leur candidatur» ovec currlculum vitoe completphotographie recente avant Is 21 janvıer 1928 a Ambassode de belgiqu« Ner.ehotun caddesi 109 Nurullah Berk dostum icin Yahşi BARAZ Galerirr.in giirbüz ve etkin fonksiyona yoneldıği ilk kunıiuş aşamalanndan beri, kendisine büyük değer verdiğim ve Türk sanat ortammda yeni baştsn degerlenmesi için her çabayı harcadığım Nurulîah Berk. benim için sıradars bır aiışverişin ötesinüe ciaima bir onur vesilesi olmuştur. Nuruiîah Berk Türk sanat ç.?vresm:n «onsuz kalmavı>; düîünerniyeceği zarif bir ^ > Küitür Merkeıi kjşiliğin adeta tinısali idi. Duyarlı beğeni kıstaslarmdan. gerek yaptığı resimier, gerek yazSOLDİER BLUE dığı yazılarla herkes nasibini Candice Berven Peter Süvus alabiliyordu. Yetmişi çoktan P.tesi, Salr 15.3018.3021.00 asmış yaşma rağmen çok çalıÇarş. 15.30 Perj. Cu, 15.3018.30 şıp üretiyor ve işlerinde yeniCtesi13.OO21.OO lenmenin, gençlerle boy ölçiişPazar 13.0021.00 menin bile yoüannı anyordu. Çocuk Sineman Ctesi Paz. 11.00 Hiç tazeliğini kaybetmeyen bir SEVİMLİ MİNİKLER sanatçı yaklaşiinı içindeydi diKore Şehitleri Cad. No. 50 yebuirim. Zincirlikuyu • Utanbul Tel. 66 74 1967 04 96 Gazlosmonpaso • ANKARA İNŞAAT MÜHENDİSLERİNE DUYURU İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubeslnin 27olağon kongresi 16 ocak 1982 cumartesi günü yapılacaktır, Üyelerirniyın kimhk kartlarıyla birlikte Genel Kuru!o katılmaları önemie duyurulur. Y*r. Tepebaşı Kazablanko Düğün Salonu Saat: 10.00 Yönetlm Kurulu sinemalar tiyatrolar CXM AMNS 44 9295 ödüiünüz ve udüuerinis yeüş bukDsede \/ayınianmasını i İc2t^ar*ll^"llr~ıl7 IpLfcflliyil 11^. ilanlannız ıcın tfmavi askerier Sanat Gaierilcri bukösede y&j \ nlanmasını ıstedı©nız ilanlannız C COAAJANS OOA AimS449295 OOA AJL4NS NESETGÜNAL Resim Scrfisi ISAralık 1981 iSOcak1982 URAHT GALEftlSİ resım sereisi 22 Aralık 198116 Ocak 1982 191 B Tel:4O47 FİÜZBASARAN Ö2WOEN TAKSİMS&NATEYt Sır*selvile»Cad65/1 rel:44 25 26 "KLUTE» JANEFONDA D0NA1D SLTTHERIAND YÖN:ALftN J.PAKULA hergun '!2oo.!4oo I600.I800 i pazar !4oo Searsiar müfettiş adayları EGER BlZt SÜ\L FJTEN r AKrKCİM()K RIvStMSF.i«'.ISt \\K\K.\ * GSul S>nMlv Gahriti PuaiS5 N « ı PANGALTI GÜZEL SAiVATLAR GALERISI Prof. Dr.AydmA\hoy'm BORÇLAR HUKUKU DERSLERt kitab; ç.fcîı. Ederı: 2Ö0 Tl. İMcne Adrcsi: Ataştirma, Egitim Ekin yaymlo'i PK 315, Sırkecı îsianbul Tel: 22 SI 70 Tck isıeklerde ,;') Tl. İik posfc puiu göndcnlmelıaır. •:iS.S<ıWu VHi I KAV! Oü/cl StiTuıllav( icilcn^ mehmet arpocık Ream SfntM «ESIMSERGÖİ 1429UCAK1082 s ssOcakR kadar devam ediyor hafta GEÜYOR d k4fe W4A 53 63
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog