Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

(13OCAK1982 Cumhurryet 3 Ronald Reagan: israii ABD yönetimi anlasmazhk giderildi Mesa| Begn'e VVashıngton'da b\r surs kaldıktan sonra israıl' e donen ABD Buyukelcısı Samuel Levvıs tarafındon ıletıl dı ABD ıle israıi arosındakl Ilışkıler Israıl'm son olarak, 1967 scvaşındo ışgal ettığı Golan tepeler nl tlhak etme kararı aldıktan sonra gergınleşmış he r ık> tarof da tSovunma İşblrliğı anlaşmasımı karşılıklı olarok feshettıklerınl ocıklamışlardı Bu arada BM Güvenlık Kon sevl Golon tepelerlnın israıl ta rafındon llhak karannı görüşPARtS (»A.) Düny&nm meye devom edıyor. tanınrmş gazetelennden Fransjz Amerlkon AP aıansının habe «Le Mondesa yılbaşında gdrev rlne gore Bırleşmış Mılletler' «Uresi dolan Jaccrues Pauvet'nın !*erfne yeni bir Yayın Mtldürü de Batı'ı üikelerle boğlantısız •ramyor. Gazetede çalışan 200 ulkelenn oluşturduğu gruplar yayın sorumlusu, vapılan ıkı Golan sorunu üzerıne gorüş oylamada farklı yonde oy kul bırlığıne varmava çalışıyorlar. i&ndığı lçın yenl Yayın Muduru Suud! Arcbıstan'ın BM tem halâ belırlenemedı. 1980 hazıramnda yapılan oylamada avnı slicısı da Güvenlık Konseyi'nın kunıluşun yayınladığı «Le Mon Golan'ı llhak eden Israıl'e vap tırım uygulamasını Isteyerek, de Diplomatique» derşısının müdurd 56 vaşındakı Claude tBM anlaşmasımn i'gıll madJulıen seçılmiştı Ancak onre desını en acık bır şekılde c.ğ ki gün Julıen bu goreve atananeyen ve yaptırımlar uygulan bılmesi ıçm gerekli ikınci ve masını gerektiren b l durum'c r kesuı oylamada (tereklı sayıda karşı karşıyavız. Bu durumdo ovu alamadı. Julıen bunım üzegerekl onlemler herhangl bır rtne adavlıktarı çekıldığini açık nedenl e alınmozsa Güvenlrk ladı. Ycni bır aday behrlemek Konseyı'ne duyulon guven son için 19 ocakta venı bır toplantı bulocoktım dedl. yapılacak. Dtş Hoberler Servlsl ABD Boşkont Ronald Reagan oncekı gece Israıl Başbokanı Me nohem Begın'e bır mesa| gon oererek «ikl ulke orasındakl onlasmozlığin gıderilmiş olduğunu» bıldırdı BBC'nln İsraıl radyosuna da yancrok verdığl hobere gore ıle aramızdakı Tayvan'a gelismis readettı f savaş uçağı satmayı Dış Hob*rl»r Servlsl Re gan yonetımi Tayvan'a gelışmış savaş ucağı satmayM reddettı. Buna karşın bu ulke ye sı'ah ve dığer askeri mal zeme satışına devom edılece ğı acıklandı BBC'nın bıidırdığıne gore Bırieşık Amenka Başkanı Ro nald Reagan oncekı gün yap tığı blr acıklamado Tayvan'o F165 tıpi gelışmış savaş uco ğı satma karcnnı reddettı Reagan ın bu karorı, sozkonu su ucakların Tayvan'a askeri ccıdan gerekli olmadığı lcm , . DUNYADA DUGUN Ali SİRMEN Başkan Reagan'ın buna karşın, bu ülkeye askeri malzeme ve silah satmaya devam edeceği karannda olduğu bildirildi. Çin Halk Cumhuriyeti bu kararı şiddetle protesto etti. oldığı b.ldrılıyo Ancak ABD mn Tayvan'o dığer oskerı mal zeme sotışını surdureceğl de ge'en haberier arasında Çın Ha'k Cumhunyetl Ise. ABD'nm Tayvan'a askeri mal zeme ve sılah sctışını sürdürme karannı «şiddetle protesto» etti Bu konunurt CınABD ıkılı gorüşme erl sıras.ndc meydona cıktığını soyleyen Cm Dışışlerı Bakanı sozcüsu, Tay van'a Amerıkan sılah sotışının onemll bır konu olduğunu soyledl. Kararın Çın'tn egemenlığınl etkıledığınl soyleyen sözcü ayrıca sorunun Çın • ABD aorüşmeier! yoluyla cö Le Monde'a yeniden genel yayın müdürü aranıyor zülmesl görektığmı ıfade etti. Sözcü cÇin ABD hukumetınln aldıgı bu tek yanlı kararı hic bır zaman kabul etmeyecektır» dedı. Cın Dışışten Bakani ğı sozcüsu, ucak satrıa konusu nun zaten ıkılı goruşmelerde ele al'nmakta oiduğunu bu neden e ABD vonetımınm bu karannı şiddetle protesto etı kler'nı dö sozlerıne ekledı. Papandreu'nun Yeni Girisimi UNANiSTAN Başbokonı Adreas Popondreu AET v« NATO korşısındak! tutumuylo, her ikl orgutun uyelerınm de tepkıierını cekıyor. Bu tepkılere karşm Papandreu tutumunu sürdurmekte kararlı gorunmektea\ Şu satırtar yazıldığı srada Bruksel'de toplanmış bulunan NATO Dışışlerı Bakanlan Konferansında, Atla'nın VVashıngton'un hıc de hoşuno gıtmeyecek olon bır yol ızleyeceğl kesındır. NATO tcplantıs.nda Andreas'.n durumu bır ölcod» kolay say.labıhr. CJnkü Kuzey Atlontık Ittlfakı ,c.nde Polonya ve Sovvetler Bırlığı'ne karşı ızlenecek polıtıko konusunda Avrupa ulkelerıyle ABD arosındo oldukca onemll goruş oyrılıktarı vardır. Afna do bu goruş ayn hklarını kurnazca oynamaya ve arada şımşeklenn ken ol uzerıne yonelmesını er.gellemeve calışacaktır Ne var kı, AET'de Atına'nın ışi guctur. Nıteklm orgut, kabul edılen bıldırıyı reddetmekt e dırenmesı halm de. Yunanıstanı' aynı konuda bundan sonra yap'lacak olan sıyası danışma toplantılarına almayocağifiı bıld'rmıştır. AETnın bu tutumu bır dıkta olarak kabul eaılnemeldır. Unutmamak gerekır kl, Dış.şlen BaKanlarınm katıldıgı gecen haftakı roplantıvo, Dışışlerı Bokan YarOITICISI Folıtcs ı gonderen Yunan hükumetı, kararı Folıtas arocıiığıyıa ımzalcmıştır. Pcpandreu Foiıtas'ı veraığı talımatın d.şına çıktığı gerekcesıyle gorevınden clmış ve kararı da tanımodığ'Pi acıklomıştır And'eas Papondreu'nurv Brj<selde<ı NATO Sonbchar toplantısı strasındakı tutumu da ammsanınca. dıplomatık cevrelerde yenı Yonan Başbakomnın ne yapacağı bellı olmayan bır oaom olorok gorulmesı ve gjvenılmez olarak nıtelenmesı pek şoşırtıcı değıldır AET'nın tepKisl ışte guvenılmez kışl olarak ortova cıkan Papandreu nun bu tutumuna karşıdır. Yarın Yunan Boşbakan r.n. Dışışlerı Bakanının imzaladığı bır metnı de *B«nim tallmatım dışına Urçılmıştır» dıyerek gerl cevırmesı olasıd.r. Bu durumda Ardreos Papandreu'nun AET korşısındn ne yapocoğı cıddı b r soru olarak ortada durmaktadır Yunan Başbakanı be'kı de bu toplantiıcra katıtmamayı kendısı acısından yorarlı bır secenek olarck gorecektir Ote yanaan Papandreu, gerek NATO'do gerek AET karşısında Polon/a konusunda, tuiumunu verenlere ka r şı yeni bır sılah gehştırmış bulunmaktadır. Papandreu nun yenı sılahı Polonya'daki gelişmelefe karşı Turkıye'yı one surmek ve onun da kınanmosını ıstemektır Krmsenın kuşkusu olmasın Polonva dendığınde Tür^ı/e. davartışma dendığınde DISK dıyerek karşı çıkmo Konusunda Yunan dıplomatları ellerınden gelen cobayı gostereceklerdT Ve bu tutum yahız Bakanlar djzeyindeKI toplantılarda kalma/acak, kjiıslerde de sjrecek ve At,na Bu/ukelcılerı aracılığıyla, tum ılgıli ulkelerde glrlşımlermı surdurecektır. NATO'nun ve AET üvesi ulke'erin bu durumda nasıl bır tavır alaccklarını bılemeyız Ancak, Turkıye nln de bu konuda Yunonlstan'ı yanıtsız bırakma/acağı kesınd r Devlet Başkanı Kenon Evren'ın demokrası takvımlnı acıklamış o'ması bu acıdan buyuk bır kozdur dıplomatlarımızın elınde Yunamstan bu koza karşılık ınsan hakları kortını ılen sürmeye calışocakiır. Hıc kuşku yok kı, demokrasıye gecış taKvımni acıklovan bır yonettmm msan haklorı konusunda da bazı acıklamaları olabıiecektır Bu ocıklamalon şımdıden yapmok, yonetımin ınsan haklarına saygı konusunda kararlı olduğunu vurgulamok Papondreu'nun g'rlşımtne karşı etkılı bır sılch olacckt'r. Ama bu goüşe karsı denebılır kl. cBlr herşevlmdl Yunonlston'ın ya do AET ve NATO'nun mon«irra lf« laleklerine gore ml saptayocoğız?» Bu goruşün pek tutarlı olduğunu sanmıvoruz. Türkl<e demokrasıye nasıl başkaları ıstedlği Içln değll de kendı ıstediğl lcln geçryorsa, nsan haklorına da kendl msanı bjno layık olduğu 'cin saygı gostermek durumunöaĞr Unutmamak da gerekır kı. Ataturk Insan haklarına gösterdlğl saygı yuzunden tarıhtekl büyük yenllıkC' ve kurucu devlet odornlannın önune gecmıştlr. Bu da doğaldır. Ataturk 20 yuzyıldo Turkiye'yl oağdaş uygarhk düzeylne ulaştırmo eavaşımı vermiştir Cağaaş uygorlık duzsyl oJrgisl ae lr««on haklanndan geçmektedır. Y ABDSovyet füze görüsmeleri Cenevre'de yeniden başladı Dı» Haberler Serrisl Tıl sonu tat'Jİ dolayısıyla 17 aralık ta ara verılen Sovyetler Birlığı ıle ABD arasmdaki Avrupa'da kı orta menzıllı nükleer sılah lan sınırlandırma goruşmelert dun sabah Isuçre'nın Cenevre kentmde yeruden başladı. Amerıkan Heyeti"ne PaoJ Nıtze'nm, Sovyet Heyeti'ne Deyoull Kritsinsky'run BB?kanlık etüğl görüşmeler sırayla Araerikan ve Sovyet Siîahsızlan m> Bürolan'nda yapılacak. DUnku toplani Amer.Kan Bürosu'nda yapılmıştır Goniş meler başladjğmdan ben uy£TU]anan ydntemın değıştırilme \eceğı ve goruşmelerin içerifı Konosunda basma bılgi verilme \ ecefı söylenıj'or Ikinci toplantı bugün So^yei Burosu'nda vamlacak. VATO PL.4VI Bılmdığı gıbı. NATO'nun 1979 nlmda yapılan toplantısında Arrapa'ya Sovjet SS20 füzelerine karşı, 1983 yılından itı baren 572 tan* ABD «CruU*» ve «PershinE2» füzelennln verleştinlmesı kabal edümıştl. Arrupa'da Amer.kan füzelerine karşı tepkılenn yoğunlaşma sı üzenne Başkan Eeagan geçtığunız yıl >aptıgı açıklamada «SrfiT Çöıüm» denen formülü ortaya atrruşt:. Eu formule gore Sovye*ler Avrjpa'dan SS20, S.S5 ve SS« füzelenni çekerse, ABD de AvrupaVa «Cruis*» ve «PersMng2» fuzelenni verleştırmekten vazgeçecek İtalya'da yakalanan Kızıl Tugaylar üyelerinin ikisi, Dozier'in kaçırılmasi ile ilişkili ROMA (THA) îtalya'da vakalanan Kızıl Tugaylar adiı tedhlş orgtıtur.ün 10 uyesınden ıkısinm NATO Gunev Avrupa Müttefık Kuvverler Komutan vardımcısı Amenkaiı General James Lee Dozıer'm kaçınlışı olayıjrla ilişîolı olduklan açıklandı. İtalya îçlşleri Bakaniığı'ndan vapılan açıklamaya göre haîta sonunda güvenlık kuvvetlerl ta rafından duzerüenen operasyonlarda yakalanan 10 Kızıl Tugay uyesınden ikisınm sorgulamasında elde edılecek bılEiler Doner'in kaçınlışı olayınm aydınlatılmasrnda onemll gelişmeler sağlayabüecek. Italyan pohs yetkılıleri de dıizenlenen operasyonlarda ele geçınlen belgelerin olavın aydınlanlmasîna kesınlıkle yardımeı olacagını haber verdıler. II Halk Kütüphanesi Müdürlügünden 1 |i Halk Kutuphanesı yan otonatık teleton santrali Işı 2490 soyılı kanun hukumlerıne flore kapalı zarf usulu >le eks llmeye konulmuşttır 2 Işm keşıf bedeli 259 400 lıraaır 3 Eksıllme Istanbul II Halk Kutuphanesı Ihal» Kcnısyonu'nda 29 1 1982 (cuma) gunu saat 15'de yapılocoktır. 4 Eksıltm e şarinamesl v« dığer evrak Istanbul Boyındırlık Mudurluğu'nde gorülebılır 5 Eksıltmeye gırebılmek icın ıstekllierln: o (7782) lıralık gecıcı tem'natlor'nı, b 1981 yıltna a t Tıcaret Odosı belgesını, c Muracoot dılekçelerıyle bırlıktq verecekler! (eksıltme şartnomesmriekı belrtıien ve usuiüne gore hazırlanmıs olon) pian ve techızat beyannoTies'nı eksııtnneye cıkarılmış olon ış tutarının yarısı kadar blr ışın kabulunu vaptrrmı$ olduguna daır ış bıtırme belges'nı Ibroz suretıyle Vıloyet Belge Komısyonu ndan alacakları yeterfık belqesıni teklıf mektuplan ıle bırlıkte zario koymaları lazımdır. 6 Isteklıler tekhf mektupıarını 29 1 1982 lcuma) gunu saat 14 e kador makbuz karşılığında Ihale Komısvonu Baskonııâı'na vereceklerdır 7 Yeterlık be'gesı olıtunosı ıcın son müracaat tonhı 261 1982 gunu mesoı soatı bıtımtne kadardır. Telgrafla muracaotlar ve postada gecıkmeler kabul edılmez Keyftyet Han olunur. fBostn: 10279) 317 Türkiye İş Bankası Sanat Galerileri sunar Ankara IşSanat Galerisi (4 Ocak22 Ocak) ÖZDEN ARPACI HANBİKE TANGUDUR NURSEREN YURTMAN Resim Sergisi (Karma Sergı) (Galeri, uluss! ve dını bsyramlar ıle cumartesı ve pazar günlefl dtfinda her gun 8.30 12 00 ve 13 30 17.00 Brası açıktır.) Ankara \% • S»n»t GslcrUi: Ataturk Bulvarı 77, Yenısehır. Tel 17 02 66 Jstanbul Parmakkapı işSanat Galerisi (4 Ocak 22 Ocak) Resım Sergısı SeramıkSergısı VAHYİ İNCESU ÜLKÜ YENER Resim Sergisi Heykel ve RGSITI Sergısi NEJATTUĞBAY Kagıt Boyası Sdtınalınacaktır SEKA İZMİT MÜESSESESİ MÜDURLUĞÜ İZMİT Müessesemızoe 15 ton meta konsantre rey» muadlll tardlrek myah, 6 ton tardırek fcahverengl (toz) kâgıt boyası satın almacaktır. Tekllfler °o 3 geçicl temlnatla btrlUcto 29.1.1983 günü saat HOO'ye kadar müessesemazde bulundurulacak ve 36.2.1982 tarıhıne kadar opsiyonlu olacaktır. Postada meydana eelecek gecıkmeler dıkkate aluım*yscaktır. Konu Ue ilgtii şBrtnameler îstanbul, Azücars »• î * mlr Alım Satım Müdürlük]eruıüzden veya Izmltte MUessesMnizdpn temin edilebilir. Müessesemız 2490 sayılı kanuna tabl olmayıp, lhaleyl bölmekt* lstedığıne vermekte veya ihaleden vazseçmekte eerbesthr. (Basın: 10237 S1S) Resım Sergisi (Karma Sergi) (Galeri, u'usa' ve dıni bayramlar ıle pazar günlsri dışında her gün 12.00 19 00 arası acıkiır.) istanbul Parmakkapı İ? Sanat GaJerisl: Istıktal Cad. Yureklı Han Kat: 2. Tel: 44 20 21 Izmir iş Sanat Galerisi (4 Ocak22 Ocak) PARtS (a.a.> Kuze? Amenks'da olduğıı kadar Avrupa ülkelennde de etlasıni sılrdüren soğıık hava Bırieşık Amenka'da 27, Belçıka'da yedı ve Hollanda da bır kışının olumur>e vol açtı Soğnk navanın Iskandmav ıllkelen, Hollanda ve Avusturva da çok az olçude de olsa etkısını kaybettığı de belırtilıyor Bu arada oncekı gün Prag'da eksı 21 dereceyle 1793'den bu ya na en soguk gun yaşandı ABD de geçtigımız hafta sonu da asnn en sogttk geçen gunlen olarak belırlendı Chıcago'da ısı etsl 20've ctuşhl \vnca Federal Almanya'nın guneyi 30 yıloan bu yana en karh hafta sınunu vasadı. Bolgede kar yaJiîi süruyor. Kötıl hava koşullan nedenıyle Avrupa ve Amenka'da ulasıra v» taşımacılık buyuk ÖIçılde aksadı Moskova'da hafta sonunda <der bir patlnaj sahası» hahne geldı. Belçıka'da y o ^un kar yagışı yuzunden araçlann zmcırleme bırbınne çarpması sonucu yedı kışı hayatını kaybetti. Bu arada Brüksel havaalanı kapandı. Fransa'da da buzlarla ortulü agaçlann devnlmesi sonucu demıryollannla ulaşım feloe uğradı. ABD VE AVRUPA'DA SOĞUKTAN HAFTA SONUNDA 35 KİŞİ ÖLDÜ NECLA ERK Resim Sergisi (Galeri. utusal ve dini bayramlar ile cumartest va pazar gunlerı dışında her gün 9.00 18.00 arası açıktır ) l ı m l r I; • Sanat Galerisi: Mımar Kemalettin Cad. No: 2, Tel: 14 12 50/375 kbacai • tspanya'nm tanınmı? jarkıcısı Jnlio telesfas, 39 arabk tarihinde mnayenehaneylnden kaçınlan dobtor habasınuı iadesl Içln <me istenirse» repeblleceğiıd söyledl. • Beş yıl önoe, Lockheed skandalmdan sonra görevmden ayntoıak zonmda kalan Japonya"nın eski Basbakanı KukueJ Tanaka, Sovyetler Bırhği «Pray da» gazetesıne gure, yıne ülkestnın siyasal hayatcıda onemll rol oynamaya başladı. • Hitlerfn ınetresi Ev» Bratra'a alt bir Mercedts otomobü 3Î milyon llraya (240 bto dolar) bir Teksasb fşadamı tarafmdan satın alındı. Httler'e ait otoraobi] ise 67 milyon liray» (500 bin dolar) ahcı çıkmadı^ı lçin satılamadı. • Brezılya Atom Enerjisl MılH Komısvcn Başkanı, Koramıral Carlos Castro Madero, Arjantin ve Brezılya'nm herhan gı bir zorluk ıle karşılaşmadan ısterlerse uç sene ıçınde atom bombası yapabilacek teknik ve bıhmsel dıizeye gelmiş olduklannı one sürdü. • Hinrtistan'ın ABD Ue 1963 vılında imıaladıçı Tarapur Nük leer Reaktörune Ilişkln anlaşmayı tek taraflı olarak feshetmevl dü?ündü£ü öne sürülü BAGKUR Genel Müdürlügünden YARIŞMA SINAVI İLE MÜFEHİŞ YARDIMCISI ALINACAKTIR A) Sınavlara katılabilmek Içln adaylardan 1 Slyasal Bilgller. Hukuk. Iktisat, Işletm© Fakülteleri, Orta Dogu Teknik Ünlversitesl ile BoSaziçi Üniversitesi, ldarl îlimler Fakültelerl, Hacettepe Üniversitesi. Sosyal ve İdari Bılimler Fakultesi (Ekonomi Bölümü), Egre Üniversitesi Tktisadi ve Tıcari Bilimler Fakült«si, rKtisadi Ticari İlimler Akademileri. bu Akademilere bağh ve tşletme FakOJteleri ile Mahye. Ekonomi ve İsletme konulannda ejŞntim uygulayan Yüksek Okullan veya yTikanda belirülen öğrenim kurumlanna denkliği MilH Eğiörn Bakanliğinca onaylanmış yabancı ulkeierdekl fakülte ve yüksek okrullardan birisini bitirmiş olmak (eğitim suresl en az 4 yıl olacaktır.) Sınav günO olan 12 Mart 1982'de 30 yaşım doldurmamış bulunmak fI2 Mart 1952 tarihinden önoeld do^umluiar sınava kabul edılmeyecektir.) 3 Kurumumuz Personel Yönetmeliginin aradıgı vasıf ve şartlan haiz olınak. * Sağlık durumu. her cnevsim ve ?art lçinde «rörev yapmaya ve yolculuklara elverişll olmak. aynca harioen gözJe görülen bir noksanlığı bulunmA.Trm.lf 2 Ah'KAHA ILAN 1 NOLU ICRA HAKIMLIĞINDEN Ankara Necatıbey Caddesi numara 27/2'de bankerlık yapan Ahmet Doğan Taşkın vekıli avukat Mahır Can Ilıcak tarafmdan vaJu koakordato taleplerl Ankara 1. Icra Hakımhgı'nın 6.1.1982 tanh ve 1S82/2 esas. 1982/2 sayılı kararı ıle kabul edılerek adı geçenlere ıki aylık muhlet verilmiştir. İş bu ilanın gazetede ılan tanhınden itibaren yedi gün içıade her alacakhnın muhlet kararına itiraz edeblleceklen ılan olunur. Talat OMEROĞULLAR1 85S4 Ankara Icra Hakımi (Basın: 10216) 321 IŞ BANKASI TÜRKİYE GA2ETECİLER SENOİKAS! İSTANBUL ŞUBESİNİN DÜZENLEDİĞİ TÜRK BASININOA TÖRKIYE ILAN ANKARA 5 NOLU ıCRA HAKIMÜĞı'NDEN AnKaro Kızılay Menekşe Sokak numara 7/83'de BORTAS Kıymetler Yatırım ve Fınansman Tlcaret A. Ş ortakları ve şırket başkanı Atalay Oras veklli avukat Hasan Tahsm Erdoğan tarafından vakı konkordato muhlet ta'ebi Ankara 5 Icra Hokımllğı'ntn 6.1.1982 tarih ve 1981/836 esas 1982/1 sayılı kararı ile kabul edılerek adı gecen şırkete IKI aylık rrühlet verilmiştir. iş bu ılanın gazetede ılan tar hınden itibaren her alacaklımn muhlet karonna ıtıraz edebıleceklerl ilan olunur. Tcriât ÖMEROĞULLARI 8564 Ankora İcra Haklml (Basım 10214) 320 Ankara Bahcelıevlerde telefonlu İÜKS dafre YBs)ltyurt, Yeşılkoy veya Goztepe'de bır daıre le tokas odlleoektlr. Müracaat 20 81 41 Istanbul POLONYA OLAYLARI KONULU TOPLANTI KATILANLAR: Prof TURAN GÛNEŞ NAİL GORELİ NAZLI ILICAK HALİL BERKTAY GÜNERİ CİVAOĞLU SÛREYYA ERSEN ALİ SİRMEN VÖNETEN ORHAN DURU MEHMET BARLAS 13 Ocak 1982 Çarşamba sa^i 14 oo Yen: GAZETECİLER CEMİYETİ Konferans Salonu. Basın Sarayı Kat:2 Cağaioğtu/İSTANBUL TEU 22 1O 05 İPSALA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN 1981/382 E». Koyyum Toyinl llanı, Mahkememlzde gdrülmekte olon Ipsala Saracllyas Moh.'den olup, nufusta kaydı bulunrnavan Fehım kızı, FATMA'va Kcyyum Toylni ile ilgıll davanın duruşması 9 2.1982 günü saat 10.00'da vapı'acağından, ügill şohısın kendlslnln veya hak Iddla eden yakınlarmın mohkememlzde hazır bulunmosı, fıulunmadıöı takdird» Medenl Kanunun 376 madde3i gereğlnce kendısıne. Kovyum Toy n edıleceğı ılön olunur. (Bosın 20(5) . 318 Koşuüan aranmaktadır. B) Smavlar yazıh ve sflzlfl olmak özere Ü d bölümdör. Yazılı sınavlar 13U / Mart /1982 tarihlnd« (saat: 0 00'da) Ankara'da Genel MudurlöJc binasında. tstanbul ve fzmir"de Bölge Müdürlüklerimiz binalannda yapıîaeaktır. C) îstekHlerin, sınavla ilpiîi belgelerinl en eeç 8 Mart 982 Pazartesi gunu saat 17fXCye kadar Ankara'da G«nel MfldürlOk Teftiş Kurulu Baskanhgına şahsen vermiş veya mektupia ulaşbrmış olma!an gerekmektedir. (PT.T.'deki flredkmeler dikkate alınmıyacaktır.) Ç) Sınava katılma şartlannı Rösteren broşör. 1 Ankara'da. Genel Müdürlüfcümüz Tefü» Kurulu Baskanlı^ından. 2 Taşrada. Bölge ve Şube Müdürlüklarimlzdc n temin edilebilir. f (BoBm, 10031) 314
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog