Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 13 OCAK 1982 Danışma Meclisi onayladı Iki yazar Polonya liderini değerlendiriyor Bankerler konusunda Hükümet tam yetkili ANKARA, (Cumhuriyet Btirosu) Ödeme güçlügü içinde buiunan baıikerlerin islemlerinin tasüyesine ilişkin Bakanlar Kurulu'na yetki veren ıasarı Danışma Meclisi'nde dün kabul edildi. Banker işlemlerinın tasüyesine ilişkin hükümete kanun hükmümie kararnanıe çı Jtarma yetkisi verilebilnıesi için MGK /.nayasa'nın 64. maddesin de 'oazı değişiklikler yaptı. Danışma Meciısi'nde yetki kanurm tasarısı görüsülurken üazı üyeier Anayasa'nın 64. maddesınin değiştirümesuıi, bazı üyeler ise tek maddeük tasarının kapsamun eleştlri konusu yaptılar. Maliye Ba&anı I£ay<» Erdem, «Bugün karşüaştığımız sorunlar kanun kuvvetüulekl kararname çıktığı zaman karşılaşümayacak sorunlar olacaktır» dedı. Devlet Eafcanı IIhan Oztrak da, kanun kuvvetindeki karamamenin hazırlan. masına çok önce başlandigım belirterek, «Kararnameyle va tandaşa kolayhk geliriliyor. Bir tek dilekçeyle başvuracak. Uarç ödemeyecek, avukat tutmayacak, Uan vermeyecek» iııçimınde konuştu. Danışma üeclisi'nde dün ka îaıl edilerek: yürürlüğe giren banker islemierinin tasfiyesine ilişkin yetki kanunu tasarı6inda şöyle demliyor: «Odeme güçlüğü İçinde bulunan bankerlerin işlemlerlnin düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi ve bunlara psra yatırmLş olaniarın haklarının güvence al tına alınması amacıyle bu konuda Bakaniar Kurulu'na bir yıl süreyle kanun hükmünde ka rarname çıkarma yetkisi verümlştir. MGK'NIN DEĞİŞİKLİGİ Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetüsi verilebllmesi için MGK dün Anayasa'nın 64. maddesinde değişiklik yapu. MGK'nin Resnıi Gazete'nın mükerrer sayısında yayırüanan 64 numaralı kararına göre, «Vergl kanunlanna aykın ha reket edenler bakkuıda öngörüleu cezalar» yasarna organın ca Bakanlar Kurulu'na verilecek kanun hükmünde kararna melerie azaltılabüecek. Veya kaldırılabılecek. MGK'nin 64. numaralı kararında aynca «Ver gi, harç, resim ve bunlara ilişkio cezalar ve gecikme zamla«1 Kanun hükmünde k»rarname çıkarma yetkisi veren kanunda çıkarüacak kar»r nanıenin arnacının, kapsamuun ve bu yetkiyi kullanma süresinin belirtilmesi gerekir. 2 Kanun hüknıündeki kararnamelerle, mali yükümlulük getirilemez ve mevcut yükümlülükler arturlamaz: buna karşın, verji kanunlarına aykjrı hareketler hakkuida kanunlarda öngörülen cezalar ile vergi, harç. resim ve bunlara ilişkin cezalar ve gecikme zamları azaltılabilir veya kaldınlahi lir.» Ödeme gıiçlügü içinde bulunan bankerierm işîemlerine ilış kın yetki yasa tasarısı üzerindeki görüşmelerde Danışma Meclisi üyeîeri Anayasanm 64. maddesinin degiştirilmesi ve Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi konusunu eleştirdiler. Tuncelı üyesl Kamer Genç. «Hükümetin elinde bir takını imkanlar varken böyle mnğlak bir yetki yasası lle karşunııa çıknıası düşündürücüdür. Bu yasa temel hak ve hürrlyetlere aykın bir durum yaratırsa »onuç ne olacaktır» dedi. Yetki yasası tasarısının «Hükümetin aczini fösterdifinl ve esef verici bir durum yarattığım» belirten Trabzon üyesl Prof Akif Erginay şöyle konuştu: «Olağanüstü haller olağanüstü tedblrleri gerektirir. Onümüıdekl bu yasa da olağantistü blr ted birdir. Olacakları baştan dü$ünmek gerekirdi. Olanlann sorum» Insunun aranması gereklr» Sakarya üyesi Cahit Tutjm, Anayasa'nın 64. maddesinin de ğiştirilmesi konus'ina değirterek özerle şöyle konuştu: «Gerçekten böyle bir An«yasa değişiküijine ve hukukî b» kımdan böyle hir zorlamaya K * rek yoktu. Yetkl tasansında kapsam maddesinia noksan olduğıınu vurpulamak zorundayız. Banker kimdir? Bu kanun kapsamına hançi bankerler firecektir? Banker lerin feriye doğru yaptıklan muvazaalı lşler kararname ile ml düzenlenecek? gibl »oruları sormak t« HÜKtTMETtN GÖRÜŞtî Bankerlerle ilgill yetki yasası nın görüşülmesi sırasında Danışrna Meciisi'tıde Maliye Bakanı Kaya Krdem lle Devlet Bakanı İlhan öztrak hazır bulundular. öztrak eleştirilere ya mt venrken, Anay«saxun 64. maddesinin değiştlrilmedfin kanun lmvvetlndekl kararnamenln Mecüslerden geçmeainin olanaksız oldugunu söyledl. «Venrlleri affetmlyonıı. Vergi cezalarında bir af ectirlyoruz. Burada hepimlzin derdini çözmeb için uğraçtığımıt vatmn daşlarunız İçin eörümler ceilrtyoruı. Danışma Meclisi'ne güvenslılik gözkonusu değlldir. Çıkacak kararname, Anayasa çere^i vaiandaşa kolayhk içereıı bir takım maddeler taşıyor. Bir tek dilekçe yeterli olacak. Harç ödenmeyecek. Avukat tutubnayacak. tlan verilmeyecek. ttr» tflas Kanununda değişiklikler yapılarak önce vatandaş sonra devlet borçlannı alacak.» Maliye Bakanı Kaya Erdem Ise şunları söyledi: «Bir Hasta? oları hepimlzin Cözleri önünde cereyan ettl. Durum 1967 yılında sermaye plyasası kanununun hazırlannıası ile aydınh;a ka\uşturulabilecekti. Ancak yasa tasarusı 19ti9' da Genel Kurula indi ve katlük oldu. 1970te aynı kanun yeniden hazırlandı. 1972'de yeniden kadük oldu. Biz 21 evlülde göTeve başladığımızda 15 sVın son ra sermaye piyasası kanuııunu hazırlayıp Bakanlar Kuruluna sıınduk. Bugüıı bir bakkal dükkanı kurmak hankerlik kurmak tan daha zordur. Kunıın kıuve tindeki kararııume bıı konndaki bütün güçlüklerl çöıecektir. Bir arkadasımız benim beyanımın panik yarattığuıı siiyledi. Bi* ftesnıi Gazetfdp rek ve bono karşılığında baııkerlere para vatırılmamasını yayınladık. Bonim (vatandaş kumar oynamıştır> sözüm bu karardan sonraılır. Kanıın knv. ftin'ieki kararname lle bu problemin as guri düzeyde seçiştirilecesine inanıyorum. Gerçek deçerlendirme Türkiye maliye tarihinde yapılacaktır. Bugün karşılaştısrınıız sorunlar bundan son ra olraayacaktır.» JaruzelskL kurtarıcı mı, hain mi? Jaruzelski: SOVYETLER'DEN BATI"YA SIĞINDI.. Kurtarıcı Prof. Vadislav KRAZNOV KAÜFORNİ YA DA ULUSLARARASI İLİŞKİLER ENSTİTÜSÜ'NDE. Milli Güvenlik Kon seyi, hükümete yetki veriiebilmesi için Anayasa'nın 64. maddesinde değişiklik yaptı. n da» kanun hükmünde kararnameierle azaltılabüecek ve ya kaldırıiaöilecek, ancak kanun hükmünde karamamelerle mali yukümlüluk getıriiemeyecek ve mevcut yükümlülükıer aruıılamıjaeak. BakarJar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren kanunda da «ÇjkanlacaU kararnamenin amaç, kapsam ve bu yetkjyi kullanma süresi aynca beürtilecek.» MGK'NİN 64. NLMARALI KARARI Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısmda yaymlanan: «MGK'nin kanun hükmünde ka rarname çıkarma Ue ilştill hükümlerde değişlklik yapan 64 numarab karan» aynen şöyle: •General Wojcieh Jaruzelshi'nin Ulusal Asfeeri Selamet Konseyi'nden kukla hükümet olarck sözedemeyiz. Polanya'nın askeri yönetiminin yaygm biçirr.de insan haklannı çiğnemesi karşısmda generclden kuşkulanmakta hakhyız. Ancak Jaruzelski'nin Savunma Bakanı iken 1970 yüınaa askerlerini işçilerin eylemlerini bastırmakta kullanmayı reddettıği için evinde göz hapsine alındığını unutmamahyız. 1976'da da ~Polanyah askerlerin Polonyaiı işçilere ateş etmeyeceğinU söyleyerek hükümete karşı çıkmıştı. 13 arahktaki darhe için bazı özet nedenler olmalıdır. Sovyetler Jaruzelshi'ye sadece «evıni topla. yahut demiş o'.abilir, bu durumda Jaruzelski nin 'düzen sağlamaya çalışmaktan ötürü suçlanması güç, çünkü «yahu/ufi ne olacağı konusunda kendisine kötu ifaretier verilmiş olabilir. deki iddiası ise üiteeyi çalışır hale getirmek. llkini Jaruzelski Sovyetler'in işbirliği olmadan yapamazdı, ikincisini ise bütün Polonya ulusunun elbırlıği olmadan gerçekleştıremez, Jaruzelskı'nin Dayanışma'nm faaliyetlerini sadece askıya almış olması bu yüzdendir. Bu yi.zden de 1980 öncesine dönüş olamayacağım. son bir yv lın reîormlarınvn geri ahnmayacağını vurgula* mıştır. Jaruzelski, ilk hedefin« yani Polonya'dakı komünist uygulamaya yönelen tehdidi, bertaral ettiği sonucuna ulaşmışsa. Dayanışma'mn sorumlu vs Uımh unsıtrları ile diyaloga yanaşabilir. Bu arada Dayamşma da düyüfe ödunier vermek zorunda kalacaktır. Örneğin sendika, sıkıyön»timden önceki devrimci sloganlan terketmeli, üfkede uygulanan sistemı ve Varşova Paktı'nı feabul ettiğini belırtmeti ve grevlerden bir yü için vazgeçtiğini açıklamalıdır. Sovyetler Birliği Ue har halde Jaruzelski'yi daha fazla sertliğe itm«y* ÇöUşacakn. Ancak Polonya halkının göstereceği kararhhh Jaruzeiski'yi vaadlerini tutmaya zorlayarak daha fazla sertliğe yönelmesini engelleyebilir.* Aynı kişi icin iki * karsıt görüş DIŞ HABERLER SERVİSJ BATI DÛNYASINDA POLONYA'YA İLİŞKİN YOĞUN TARTIŞMALARA YOLAÇAN KONULARDAN BİRİ DE, ASKERI KONSEY BAŞKANI GENERAL JARUZELSKİ'NİN KİŞİLİĞI VE NİYETLERİ. KİMİ CEVRELER JARUZELSKİ'NİN POLONYA'YA BİR SOVYET MÜDAHALESİNİ ÖNLEMEK AMACI İLE ÜLKEDE SIKIYONETİMi İLAN ETTİĞİNİ VE TEMELDE ULUSUNUN CiKARLARINI DÜŞÜNEN BİR ASKER OLDUGUNU İLER! SÜRERKEN. BAZI CEVRELER DE. JARUZELSKİ'NİN MOSKOVA'NIN BİR PİYONU OLDUĞUNU VE ASKERİ MÜDAHALEY! SOVYETLER BİRLİĞİ NAMINA YAPTIĞINI ÖNE SÜRÜYCRLAR. BU GÖRÜŞÜ İLERİ SÜRENLER, POLONYA'DA SIKlYÖNETİM İLAN EDİLMESİNE DAYANAN GÜNLERDE VARŞOVA PAKTI BAŞKOMUTANl MARESAL KULİKOV'UN VARŞOVA'DA BULUNDUĞUNA DA İŞARET EDİYORLAR. KULİKOV'UN SIKIYÖNETİMİN İLK GÜNLERİNDE DE POLONYA'DA KALIP, HAREKÂTI İZLEMESİNİ, GÖRÜŞLERİNİ DOĞRULAYAN DİĞER BİR KANIT OLARAK ÖNE SÜRÜYCRLAR. ABD DE «LOS ANGELES TİMESı VE ıTHE WASHİNGTON POSTı GAZETELERİNDE BU KARŞIT GÖRÜSLERİ TEMSİL EDEN İKİ YAZI ÇIKTI. YAZILARDAN BİRİNE GÖRE JARUZELSKİ BİR KURTARICI DİĞERİNE GÖRE İSE BİR HAİN. OKURLARIMIZA, JARUZELSKİ HAKKINDA İKİ DEĞİŞİK GÖRÜŞÜ İÇEREN YAZILARI SUNUYORUZ: Generalin tavn acımasızdı, ancak bu acımasızlık dolaysız Sovyet müdahalesi ihtimalini artıracak olan kitle direnişlerini önleme isteğinden ioğmuş olabilir. Jaruzelski kuşkusuz darbesinin ilk hedefinin ülkenin siyasi kargaşa içine sürüklenmekten kurtulması olduğunun önemıni kavnyor. Uzun dönem Jaruzelski: Hain YAZAR, POLONYA AMERİKA «Batı Avrupa ile baz» Amerikahlann Polonya' daki gelişmeler hakkında Kremlin tarafmdan hazırlanmış yorumlara inanmaya hazır görünmeleri çok acuiır. Bu yoruma göre. Jaruzelskı'nin ülkede sıkıyöne tim ilan etmek zorunda kalmasının tek nedeni Dayanışma'mn aşırı talepleriair. Eğer Batı, Polonya'daki askeri rejimi desteklemezse, bu olgu yönetimin daha fazla sertlik yanhsı olcn komünistlerin eline geçmesme yol açabilir. Ama bu propagandaya rağmen unutmamalı ki Polonya'da askeri müdahale hazırhkları, 9 ay önce, Jaruzelskı'nin Başbakan olması ile başladı Ustelik Jaruzelskı'nin geçmişine baktığımızda generalin bir vatansever olmaktan çok. Sovyetler Birliği'ne bağhhğı ile tanındığını görebiliriz. Örneğin 1947'de Jaruzelski Polonyaiı partizanlar arasında komünist olmayan elemanları temizlemekte gösterdiği başandan ötürü madalya aldı ve terfi etti. Sovyetler Birliği Askeri Akademisinden mezun olduktan sonra Polonya ordusunda siyasi baj homiserliğe getirildi. Sovyet desteğı olmadan, Jaruzelski'nin bu den li hızla yükselerek Basbakanlıh ve Komünist Partisi Genel Sekreterliğin* gelmesi düfünülemezdi. Dayamşma Sendikan. Komünist Partisi'nin kışkırtmalan harşısmda her zaman kendini frenletneye çalıştı. Hühümetin Dayanısmayı sorumlu tuttuğu besm ukıntısınm ise yönetim tarahndan biÜnçü bir fhüde arttırıldığına ilişkin, eldm önemli Jan N0WAK KONGRESİNİN ULUSAL YÖNETMENİ Azir Nezir... ÖRLER Okulu'nda şlir okuyan gencin adı Z»kl Burhan Özkavukcu. Ortaokul sıralannda gözlerınl yitirmiş. iki yıl ara verdıkten 6onra Körler Okulu'nu. daha sonra Başkent Lisesmı bitırmiş. Doria sonra Eğılım Fokültesınl. Şimdi. Körler Okulu'nda eâitim uzmanı olarak çalışıyor. Kendteini kutiayıp şiirini yayınlamak ist«oıuımı söylemıştim: tSeni yaşamak» aolı yopıtını gonderdı. Bu şıır kltabından, sabaha isteği bellrton şilrl şöyle: tProngaya vurmuş gaceler b«nl/N« tararta boluotn hep aynı dekor./Sım»ıkı bafllamış zlncirlerlnl./Sllklnlp koparmak. parçalamok zor. Şimdi hoyalimd» kalan dünyama,/Ah mümkün wsa da gerçekmiş decem/Kuş olmak isterdim. Diyamem ama, /neler yapmazdım kl birozcık görsem. Küçiik bir helebek, bir an olup/Stçrayıp oynasom cıkıp dallarda./Gözlerime günün ışığı dolup/Koşup yuvarlonsom tozlu yollarda Rengarenk önumda açılsa dünya./Kalbifnden şu buruk acıyı söksem./Hokikat olso da o tatlı rüya,/Blr yaban gölüne Içimi doksem. Sonra goklare dek merdivan kunjp,/Öpüp kucaklal o m aydınlıkları./Gecenln yükünü soboha vurup,/Ah Wr yırtabilsem karanlıkları» Zekı Turhan ÖzkavukçuniMi şiirini oktarmışken Can Yücel ın, tYarın» dorgisndö yayınlanon »on şilıi tYaş»ı aktarmak istedım. O aa şöyle. fYağmur bir kurbağadır./Evilyaul Allohton/Düşünde gördükçs kendl duşunu/Yeşild«n, yemyeçile atlayan... /O da böyle derdi Nuh Peygambere de sorson/Kurbağadır/Tufandan arta kalan/Tek hayvan.» Can Yücel, «Son yazılan şiir en zor hatırlonon ş i i r dir. En az okunduğu Için zor batırlanın diyor. Ccn Yücel'le konuşma, yine bir şıirls bitiyor. tHalkıı adlı şiir de şöyle: cKaç yüzyıl oldu bre holkım/Sen düğünsüz kamber olalı/Halk lor peynirlyle nefis körleterek/Nefretiler tarafından/Boşuna düşmedi boşluğa nefl/Bir konağın damından öbür dama atlarken » Ankara'da bır yanda Avrupa Konseyl üyeleri mekik dokurken. SBF'nin Konferans salonunda, Mülkiyeliler Birliği'nin duzenlediği cCumhuriyet Döneminde Bilim ve Kultür» konulu açık oîurumu Izüyorduk. Acık oturum, altı scatten uzun sürdu Sekiz yuz kişilik SBF salonunda 'ğne atsanız yere düşmezdi. Acılışı yapan Mülkiyeliler Birli5i Başkcnı Güngör Avdın konuşurken elteri türiyordj. Besbelli heyecandan. Tohsin Saraç, kulağıma fisıldadı: Bak Ekmekçl ne guzel, yıüarca Volilik yaprr.ış bir kişinın elleri nasıl titriyor? Or. Prof. Cahit Arf ayakta konuştu: Ben, dedl, öyle uzun konuşamam. Sıkıldığım zaman oturmak için jzin verırseniz ayakta konuşacağım... On dakika konuştu, konuşmadı alnında biriken terler boynundan süzülüyordu, Terden sınlsıklam oidu gömleği. İlk kez dinlivordum hocayı, cok sevdim. Aziz Nesin. İShcn Selcuk, Muammer Sun, Docent Oğuz Onaran, Prof. Şerafettin Turan da konuştular acık oturumda. Prof. Bahrl Savcı, başkanıydı acıK oturumun. Yaşlı, geno bini bulan kalabalık susamışlık lcinde alkışlıyorlcrdi konuşmacılan. Bir akşam önce de, Istanbul'dan gelenlere, arkadaşları tHülyaıda bir yemek verdiler. Bu yemekte, Necdet Uğur, Mete Tuncay, Yalcm Kücük, ilber Onaylı, Tahsin Sarac da vardı. Prof. Sadun Aren gelemedi. O, düşmüş: lif koptuğu icin on beş gün basamayacakmış yere. Bir ara Aziz Nesin! Nasıl Ekmekçl, biraz zor yazıyorsunuz galibo? dedi. 194O'lı yıllarda, çoiıştığı «Vatan» gazetesinde. her yazcrın odası varmış. Odalann kapısında da yazarların odiarı yazılı. «Yazar Aziz Nesin», «Yazar Ahmed Emin Yalman» filan... Adnan Veli de muzip, bunlorın hepsinin başına ı z o n sözcüklerini eklermiş. Yozar olmuş, zor/azor! Açık oturuma katılanlara, Mülkiyeliler Birllğl de, «Hanetde b;r yemek verdl. Yemeğe çağrılrydım. Yemekten sonra, Aziz Nesin. daha birkaç arkadaş blze gidip çay içtik. Evde Emine hcnım da vardı. Emine hanım, okumayazma bümez yoksul bir Anadolu kadını. Okuma yazma seferberliğine de katılmadı! Emine hanım. öbür odada oturıryordu. KonLrklar gittikten sonra, kızı Aynur'a: Azir Nezir, ak saçlı olanı mrydı? diye sormuş... K kanıtlar vardır. ABD'ye sığınan Polonya'mn *shi Japonya Büyukelçisi Zdislaw Rurarz'ın belirttiğins gore hükümetin polıtikası 'durum ne kadar feötüleşırse, o kadar iyidir şeklinde idi. Örneğin Japonya Polonya'ya pirinç göndermeyi önercitgınde, Varşova hükümeti çeşitli güçlühler çıkardı. Ancak elçi Rurarz'ın ısrarlan. sonucu ülkeye oırinç sevkiyatı gerçekleşebildi. Federal Almanya da bebekler ıçin süt tozu göndermek istediğinse, Varşova hükümetmin engellemesi ile karşılaştı. ABD tarafından çonderılen tereyağı da Polonyaiı yetkdiler tarafından 'Standarda uygun* bulunmadı. Böylece ülkede besin sıfemtısı piderete antı. Ne var ki, sıkıyönetimin ilanından sonra, o zamana dek bulunmayan bır dizi besin maddefi ansızm dükkanlarda görülmeye başlandı. Bıze göre, Polonya'da bunahmm asıl nedeni. Dayanışrna'nın grevleri değil. hükümetin surekli grev halinde bulunması idi. Yönetim. Dayamşma ile hiçbir zaman ciddi biçimde görüsmeye yanajmadı, ülkeye besin maddelerinin gönderilmesi konusunda güçlükler çıkarttı, besin maddelerinin dağıtımı ile ilgili en temel kurallara uymadı. Hükümet böylece kasıth olarak görevlerini yerine getirmedi ve huzursuzluğu arttırdı. Bugün Batının yaDabileceği iki sey vardır: Batt ya Polonya'ya yardım edereh Jaruzelski'nin durumunu güçlendirmesine neden olur, ya da Varşova rejimine ekonomik baskı yaparak patif diremfi sürdüren Polonyaiı isçilen yarrürn eder* Dısisleri açıklama yapacak mı ? YANKFya göre Türkiye*nin BM temsilcisi Coskun Kırca bağımsız hareket ediyor deki tutumunu kimin uptadı yıl da yaptığı gibl BM'de lste> ğı belli değil. Ama Coşkun Kır diği gibi oy kuU»nmı?tır. Anca'nın kullandığı oylar belli kara'dan olaylara bakanlar d» dir. Bu oyiann istikameti Tür şaşkmlıktan h»yretler içinde kiye'nln NATO içindeki mütte kalmışlardır.» fiklerinin çoğundan ayrümış, Gelişmelerin «Tnrkije İçin tam Amerika Birlrşik Devletle çok tthlikelj» olduğu belirtilen ri nin oyları istikametini buldegerlendirmenin son bölümU muşlur. ise şöyle: Bu istikamet defişikliğinl V«Bu gelişme Türkiye için lusu hiikümetinin Dışişleri Ba son derecede tehlikeiidir, l î kanı tlter Türkmen'in saptaEylülden sonra btr ara hüküdıjpnı gösteren kesin işaretler meti kurması akla gelmis bir yoktur. Türk dış politikasında eski politikacuıın kabinesinde bir yıl içinde, bu oy değişikliDışişleri Bakanı adayı olmuş ğinl gerektirecek bir değişikKırca, kendisini Ulusu hiifcüiik olrnamıştır. metinin üstünde sanmakta ve GERÇEK DIŞİŞLERI Türk dış politikasına yön rerBAKAM mek istemektedir. Türk DışişEdindiğimiz bilgüere göre leri Bakanlıği istediği kadar Coşkun Kırca Vankı okuyucususkunluğunu muhafaza etsin, larının hatırlayacaklan gibi, ya da durumu örtbas etmeye kendini Türkiye'nin (gerçek Dı çalışsın, bu tehlikell bir gelişşişleri Bakanı) sayarak geçen medir.» ANKARA (Cumljuriyet Bnro•u) Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki tem silcisi Coşkun Kırca'nm BM Genel Kurulunda Şili, ve Guatemala ve El Salvador'daki insan haklan konusunda yapılan oylamadaki tutumu eleştirilere neden oldu. Büyükelçi Kırca'nın, askeri yönetim altındaki üc ü!ke konusunda EM'de hazırlanan karar metnine çekım st oy kullanmasında kişisel lıareket ettiğı öne sürüldü. Haftalık Vankı dergısinin son sayısmda yayonlanan konu ya ilişkin yazıda «Türkiyenin BM örgütünde iıledifi politikanın hükümetten bağımsız olduğu» belirtiliyor. Yankı dergisinm yazısında, geçen yıl Türkiye'nin katıldıfı karariara Coşkun Kırca'nın bu yıl çekimser» oy kullandığ; beürtüerek şöyle deniliyor: «... Türkiye artık Şili'dekl insan haklaruıa aykın tutuma aldırmamaktadır. Geçen sene AHMET ER Yavuz gemisinde bahriyeliyken Atatürk'ün ken El Salvadorla llgili karar sudisini begenmesi uzerine şoföriı olan Er'in anıları Trakya da ya retinde, halkın çektiği eziyetlepılan tatbikattan, Ismoıl Hakkı Tekçe'lere, Ismet İnönü'lere, Fev r» dikkat çekilmiş, bundan dıızi Çakmak'lara değin uzanıyor. Bir brandada yaşayan Ahmet yulan endişe Ifade edilmiş, 1 1 pili tarafların müzakere yoluyEr, Atatürk yılında bir düşkunler evine bile yerleştirilemedl . la bir çİHÜnı bulmaları temennisi belirtUmlşti. Ülkenin hulura kavuşması İçin politik bir çözüm ferektîği, bunun neticesinde de serbest seçimlerle demokratik bir hükümet oluştun.üması tavsiye edilmlşti. Aynca, bu ülkedeki İSTAN'BUL, (aj.) THY İZMİR, (Cumhuriyet Egs Bürosu) Izmir'in Cankayasında çeklşmeiere ve gelişmelere baş Genel Müdüriügünce ülke tuka ülkelerin müdahale etmeme ince lacivert bır branda ıçınae 66 yaşında bir yurttaş yaşıyor. rizmine kalkıoa bulunroajs asi de istenmişti. Tabii insan nıacı Ue bu yıl Viyana Da Hıçbir yerden geliri olmayan, çevresindekıler ne verirse onunhaklarma saygilı davranılması laman ve İzmir Londra araia yaşcyan b r bacağı sakat Ahmet Er.. Atatürk'ün son şoföçereği de kararda yer alıyorsında uçak se£erlerı yapüacagı rü.. Er'in bitmemiş oykusü 1916 yilında Mudanya'da başlıyor. du. Türkive de geçen sene obüdirildi. Sonra istanbul'da Motor Sanat Er.stitüsu oğrenciliği.. Yavuz lıımlu oy kullandığı bu karar Turısıii jorelerımiz olan İ2> gemisinde bahrı/e aSKeriiğı sırasında gemi komjEanı Mehmet suretine (red) oyu kulianmışmir ve Antalyadan dış hat yol Ali Ülgen'ın şoförlüğü.. Öyküsünün gerisıni Ahmet Er şöyle sür tır. Guatemala konusunda gecularına İs^nbul baglantılı, ya tirilen karar sureti son derece dürüyor: «Ankara'da Erkonı Harbiye'nin bir toplantısı vardı. da dogrudan gidiş gelişlerınBen de gemi komutanınm şoförü olarak gittim. Yıl 1938. Ata ılımlı olmuş. ülkenin BM Geae azamı olaııak sagl&yacaı; nel Sekreterl Ue yakmdan Iştürk beni görmüş, yanına şoför olarak Istemiş. 22 yaşında Atabir tarife uygulanacagını söybirliği yapması sorunlara, inleyen THY yetkilileri, bu yıl, türk'ün şoförü oldum.s Ahmet Er anılarla dolu.. Atatürk'ün Asan haklarma sayjp çerçevesinİzmir Viyana sefer sayısmm aana'dan Dolmcbahce'ye dönüşünde «Galiba buraya son gelide çözüm sraması önerisi yahaftada ikiye, İstanbul Ada şimiz» dediğinı aktarıyor. Gecmişe yöneiik somut belgelen yipılmıs fakat Türkiye bunun da na seierlerinm ise günde ikjtirmiş, ancak «anlaltıklarımın tümü devlet arşivlerinde var» di karsısında olmuşturj» ye çıkanlacağını açıkladılar. vcr. Ahmet Er, uzun yıüar komyon şoförlüğü yopmış, Gedız KtMİN SAPTADIĞI İstanbul Diyarbakır ve An depreminde ailesinın tümiiMCı yitîrmış. Kamyonunun devrilmeBELLt DEÖİL kara Gaziantep seterleriruıı Türkiye'nin bu yılki tutumusıyle sakat kalmış: tKimsem yok, cevredeki esnaf ne verirse de sayısmın artırılacağmı bil onunla geçiniyorum. Buralarda ölüp gideceğim. Yarı gün tok nun «kimin tarafından saptandiren THY yetkilileri, bu aradığının belll olmadıjı» görüşüyarı gün açım.ı Atatürk'ün 100 doğum yıldönümünü kutladığıda Viyana Dalaman ve İzmir ne yer verilen Yankı'nın yazımız bu yılda da onun bir düşkunler evine yerleştirilmesi «ağ• Londra seferieri konulacağısında son bölüm şöyle: lanamaz mı diye soruyor cevreeindekiler. nı bellrttiler. b» yılkl BM' THY, bu yıl Viyana Dalaman veİzmirLondra seferieri düzenleyecek Gasptan 14 yıl 8 er ay hapis yediler Haber Servisl îstanbul Sı sorumlusu olarak çalıjan Oekıyönetim 3 Numaralı Askeri mal Çakıcryı 5 yıl agır hapi» Mahkemesi, yasadışı THKPC cezasma çarptırdı. Kurtuluş adlı örgüt adma süah • Soma ÜGD ve ÜYD iam,zoruyla makbuz karşılıgı 100 li sına 15 ocak günü Eze Ordu v« ra gaspeden İDMMA Vatan MüSıkıyönetim Komutanhgı 1 Nuhendislik Yüksek Okulu 3. sımaralı Askeri Mahkemesi'nd» nıf öğrencisi Muzaffer Sünbül başîanacak. Askeri savcı 7 • • » ile, işçl Mevlfit Sütçü'3İi 14 yıl nıklı davada HalU Ibrahim Otır 8 ay, 20'şer gün hapis cezasına maa ve Hasan Atar'ın idamını çarptırdı. istiyor. Diğer sanıklann lse Sanıklar 3 temmuz 1980 tarl1525 yıl arasmda degişen hapis hinde Avcılar'da iki bakkal dükcezalarına çarptınlması tglep kanmdan toplam 100 lira gasedilij'or. pettikleri savıyla yargılamyor• Ege Ordu ve Sıkıyönetim lardı. Mahkeme, sanıklann ör2 Numaralı Askeri Mahkemesi. güt adma gaspettikleri paralasilah kaçakcısı Rıza Knray'ı 7 rın «Kıymet itibariyle düşük yıl hapis 23 bin 233 lira para, oluşu»nu iridirim nedeni olarak Emin Kemer'i ise bir yıl 9 ay kabul etti. Mevlüt Sütçti, taban hapis eezasma çarptırdı. ca taşımaktan aynca 2 yıl 4 ay ADANA Adana Sıkıyönstim hapis cezasına çarptınldı. SaKomutanlığı ı Nolu Askeri Mah nıklardan Muzaffer Sünbül 1 yıl kemesi, Dernekler Kanununa 8 ay Kırşehir'de, Mevlüt Sütçü muhalefet suçundan yargılarmn de aynı süreyle Konya'da genel Ceyhan ÜGD yöneticisi Sewr gözetim altmda tutulacak. Her Oğuz ile Yusuf Kenan Namıi iki sanık aynca 9 yıl 8 ay 20'ser hakkındaki dava dosyalanrun gün yasal kısıtlîlık altmda buAnkara Sıkıyönetim Komutsmlundurulacak. lıgı Mahkemesine gönderilmesi5 TIL HÜKÜM Gt\T)t ni kararlaştırdı. Mahkeme, söz tZMÎR Sıkıyönetim 2 Nu konusu derneğin merkezinin An marab Askeri Mahkemesi. sol kara'da olması nedeniyle bu yor, bir örgütün ögretmenler kesımı de karar aluıdığuu belirtti. Atatürk'ün son soförü bir brandada yasıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog