Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI NADİR NADİ'nin YayınlarLmız arasmda bugune değin çıkmış yapıtlan: Uyaniar (3. bası) 250.Perde Aralığından (3. bası) 150.lld Sovyet Rusya Od Polonja (4. bası) 80.Olnr Şey De£il (2. bası) 150.Sokakta Güriiltü Var (2. bası, tükendl). Çağdaş Yayınlan, TürkocaŞı Cad. 3941, Cagaloğl u ÎSTANBUL. Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20633 Kurucusu : Yunus NADI ÇAGDAŞ VAVINLARI Prof. Dr. Nermi UYGUR Yasama Felsefesi Insan varlığını cağdaş bayutlorkJ aydınlcton bir boşucu kıtabı... Ederi: 200 lira ISTEME ADRESİ: Türkocağı Cod. 36/41 istonbul 10 TL. 13 Ocak 1982 Çarşamba MHP DAVASI Celikİs Müdürü: VKadınr verdim, UGD ye yardım yaptım,, » SANIK RIZA MÜFTÜOĞLU, DURUŞMA YARGICININ SORUSU ÜZERİNE TOPLAM 3,5 MİLYON LİRALIK YARDIMI ŞIRKETTEN BORÇ OLARAK VERDİĞİNİ, BU BORÇLARDAN MUHASEBE MÜDÜRÜNÜN HABERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) MHP ve ülkücü Iturulus»r davasında dün sorgusu yapılan Çelik î? A.Ş. G«nel Müdürü üza Müftfioğlu, baza ülkücü kuraluşlara yardım yaptıgını, MHP îenel Baskaru Alpaslan Türkeş'p 1e özel Uişkilerinden dolayı xjrç para verdiğüıi söyledi. Duruîinada ilk önce Bursa bölgesi sgiümcisi oldugu öne sürülen Himmet Kayhan'ın »orgusu yapıllı. Kayhan, Gümrük ve Tekel Bakarüığında kontrolörlük yaptıkp an sonra «Herçün» gazetesi muhabirliğin» geçüginl anlatarak, GUn SazaJc'ın isteğl üzerin» MHP'ds do efltün çalışmalan yaptığını bildirdi. Sanık Kayhan, özetle şunlan »flyledt: «MHP'deki eftüm çalısmaLan 1865'ten bert yapümaktadır. Bi rim Hergüo gazetesine firmemia ile MHP'deki egitlın ç*hj. rnalan basUnumıstır. Blr çok •emJnerler verdim, ban seminerle*e de dlnlryici olarak kafaldım. MHP'nin her ü ve Uçede efitün çalışmalan yapan bir çok tecriibeU Insanı vardır. Eğiliraciler yalnn blzl«r değillz. Bursa'da MHP merkezinde t 142. maddede yapılan rfeher hafts cumartesi günfi yapığişiklikle, 'Anayasa'nın lan seminerlerta ço&nnu ben verdim. Gençleri suça süriiktanuiığı kamu haklarını lenmekten kurtarraay» çalısırk mülahazasıyla kalfam. Bazen ülkücü derneklerdırmayı hedef tutan veden aldığun davet Szerine seya müli duygulan zaminerler Terdlm.» yıfUıtmah amacıyla proKayhan, daha sonra askerl paçanda yapanlara» 5 savcı'run «Şükril Erverdi ve 12 yıl hapti cezası veriReeep Eklnci'yj tuuytp tauma leceh. dı&ı» yolunda bir sorusu tizerine sunlan atfytodl: «Şükrö Enrerdl v« Recep E• TCK'nun 354. maddetin(Arka»4 7. Sayfoda) de yapılan değişiklikle d* 'Hatır tçin gerçek dıçı vesika veren hehim v« tczacılara 35 ay hapit cezası verilmesi hararlaftınldı. "Türkes'e borc tanımak Nili TLABAR KİRLİ HAVA VE BEBEK Ankarado kukurtdioksit ve dumonlı havo dün zaman zaman çok zayıf da olsa arttı ve azaldı, Hava klrllliğl tabli her an dünya standartlarının uzerindeydi. Yoğun <lrliltğln olduğu semtlerde halk anonslarla uyarıldı. Buna karsın bazı kişiler yosok ve uyarıkırı pek umursomaz gorunuyorlar. işte bir anne kuçağında b«begiyle zehirli hovayı teneffüs ede ede Ankara'mn gobegind* yuruyor. (Fotojraf: a.a.) Adalet Komisyonu 141 ve 142'yi ağırlastıran tasarıyı benimsedi Ankara havasındaki zehir daha da arttı Kentte kalorifer ve soba yakılması yasaklandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara'da önceki gün duman ve kükürtdioksitin yarattıgı hava kirliliği nedeniyie başvurulan sıkı önlemler de sürdü. Bu arada kaloriîer ve sobalann temiz hava kitlesi gelinceye kadar yakılmaması lstendl. Araçlarda dün başlatılan tek çtft plaka uygulaması da pazar akçamı aona erecek. önceki gün yaşam tehlikesl koçulları içinde bulunan Sıhhiye U« Kavaklıdere'de, klikürt dioksit ve duman oraıu bir ölçüde düştü. Ancak saat 10'dan sonra yine arttı. Zehirli havanın tehlike sırunnrn altına dü> medigi vetküüarce yinelendi. Hava kirlülğinl Onlemek içln dün yeni önlemler alındı. Faallyetleri geregi duman çıkaran l$yerleri ve kuruluşlann çalışmalan ikincl bir açıklamaya kadar durduruldu. Hastane ve fınnlar bu ksrann kapsamı dıçmda bırakıldı. Vali Mustafa Göntil, Ankara Çimento Fabrikasırun duman ve tozlanndan Emek Mahalîesi ve Anıttepe semtinin büyük bir bölUmünün etkilendiginl kaydederek, fabrikanın faaliyetinin durdurulması ve kısıtlanması içtn Sanayi ve Teknolo.11 Bakanlığma başvurulmasırun ka rarlaştınldığmı söyledi. Havanın normal kirlilik boyutlannı aşması Uzerine kentte bulunan çeçitll hastanelere. Bir ay Cin'dei dola^tı, izleniıııleriıü vazdt Isıtmada en gecerli yöntem bulunmalı Yalçın DOĞAN ANKARA Seyitömer'deld fabrikanm yapımına tam on yıl önce başlanmış. 1870 yıUndı Seyitomer'de «Ankara'ds kullanümak üzere kömür UreUlmesl amacıyla bir fabrika» kurulması çaîışmalanna girişilmiş. Şimdi merak ediyorsunuz değil mi, ne oldu bu fabrikaja on yıldır diyerek.. Gayet basit: «Tanlı? teknik seçildifci lçin, Seyitömer bölçesinde çıkan kömürler fabrikanın teknolojisivle uvfun bulunmamı? ve fabrika da işlemez duruma düşmüş».. Bu nedenle de Seyitömer'deki fabrika halen çahşmıyor, çünkü teknoloji yan'aş.. O kadar para, o kadar zamamn degeri şu anda (Arkası 7. Sayfada) Danışma Meclisi onayladı ANKARA (»A.) TürS OeBa Kanunu'nun 141 ve 142. maddelerinde belirtilen, «Anayasa'nm tanıdıjh kamu baklannın ırk mülahazası İle kısmen veya tamamen kaldınlmasina. mlll) duvfnlan yok etmeye matuf cemlyet kurtılma«na» llişkin fiillere verilen eezalan artıran kanun tasansı, Danışma Meclisi Adalet Komlsyonıı'nda kabul edildl. Adalet Komisyonu'nun k*bul ettijH tasanya Röre, TUrk, Ceza Kanunu'nun 141. maddesinin 4. fıkrası şöyle değiştirildi: «Anayasa'nın tanıdıjb karaa (Arkası 7. Sayfada) BANKERLER KONUSUNDA HÜKUMET TAM YETKILI • MGK, HÜKÜMETE YETKÎ VERİLEBÎLMESt ÎÇİN ANAYASA'NIN 64. MADDEStNDE DEGİŞtKLİK YAPTI (10. Sayfada) solunum zorlugu çeken kişilerin başvurmaya başladaklan bildlrildi. Ankara'da önceki gün ögleyin tatü edilen okullar yann açılacak. Ancak, kalorifer ve sobalann klrll hava kalkıncaya kadar yakılmaması uyansına önemli ölçüde uyuldu. Apartmanlarda, kaloriferlerin yakılıp vakılmadığı denetlendi. Yasak ksran Sıkıyönetim tarafından sürekll izlendi. .\nkara Valisi Mustafa GönUl, «Vatanda?lanmııın can ırüvenllfci açısından alınan k»rar larm nyrnalan ırerekivor. Aksine davraniîjta bulunanlar Ise, kendllerl yanında başka Mşllerin havatlarını da tehlikeye düşürmektedirler» dedi. GönUl, kaloriferlerin yalnızca tesisatın donmasını önleyecek bir derecede calıstınlabilecejini beiirtti. Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldıgı kararlar arasında bulunan tek ve çift plaka uygıüamasına dün geçildi. Dün tek plakalı araçlar traliğe çıkmadılar. Vali Mustafa Gönül, uygulama konusunda şunlan söyledi: «Tek ve çift plâkm uyjulama n yillardan beri Ankara'ds uyjrnlanmak lstenen, fakat uyırulanamayan bir ynntemdi. Bunu ancak bu sene Enerji rasarrufu Haftası nedeniyh» yerine getirebildlk vatandaşlanmızdan anlayıs bekliyoruz. L'yjruİAma pazar akşamı sona erecek.» Araçiarın trafige çıkısı kıaıtlanmca başkent caddelertods bir rahatlama göruldü. Ankara Trafik Şube Müdürü Haluk Baiıçekapüı, ük tespitlere göre, trafige çıkış kısıtlamasına uyan araç sayısının yüzde 80 olarak belirlendigini söyledi. Kısıtlamalara uymavan 100 şoföre oeza kesildi. Yolcu otobüsü, minlbus, uzun yol kamyonu, taksiler dışındaki araçlar dışında tratiğe çıkan çift plakalı otomobüler ise, trafik ekiplerince karakollara çakildı ve sürücüleri hakkmd» yasal işlem uygulandı. Ankara'daki yaşamı etkileyicl nit«likteki kirli havarun, özel likle kaloriferlerde 6 numara fueloil kullanılmasmdan yoğunlaştıgı da öğrenildi. Özellik(Arkası 7, Sayfada) Bülent TAIMLA Çin'de ekonomiyi > önetenlerle görüstü ve kaleme aldı Yakında Cumhuriyet'te Haig: Polonya ile Türkiye kıyaslanamaz Sovyetler, NATO bildirisini kınadı PAPANDBKL. YLNAN HÜKtMETİNİN NATO DI^İŞLERt BAKANL.ARI TOPLANTISINDA ALINAN KARARIN BAZI BÖLLMLERİNE KATILMADIĞIM AÇIKLADI. Dış Haberler Servisi Oncekı gün yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonunda yaymlanan büdin. Sovyetler Birliği'nin sert tepiesine yol açarken, bir basm toplantısı düzenleyen ABD Dışişlerı Bakanı Alexander Haig, NATO toplantısını «Tam bir ba şan» olarak niteled: Haig. basm toplannsmcla Kencu.sme yöneltilen bir soruya karşılık da, «Polonya ile Türkiye kıyıslanamaz» dedi. AP Ajansına göre, S o ^ e t resmı TASS Ajan 5i, NATO konusundaki oildirısinde, NATO'nun bildirisinı, «Polonva'mn içişlerine affedilmez bir müdahale» olarak niteiedi. NATO bıldirisinde. Po Denizcier: Serbest toplu sözlesme dönemi bdsSamalı Turhan SALMAN SAMSUN TurKlş Yonetım Kuruiu, Kontederasyonun j n 12 Geneı Kurul tarıhınl sap'amak </e colışma yaşamına ilıŞKin Konuları gorüşmeK uzere dün Samsun'do toplondı. Topiantıyı bir konuşmo ile acan Genei Başkon Ibrahim üenızcıeı. asgarı ucretın yeniden saptanmasmı ıstedı. Denızcıer. VÜKsek riakem KuruIU çahşmalanndan vakınarak. «Savunduğumuz en isabetli ve sağlıklı yol taroflar arasında topiu sözlesme müzokerelerinin yeniden oaşiatılmasıdır» oedi. Türkls Yönetim Kuruiu dün (Arkası Sa. 9. Sü. 4 de) Avrupa Konseyi heyeti bugun DİSK davasını izleyecek Haber MerkezJ Avrupa Konseyi Assamblesl Siyasl Komlsyonu ve Hukuk Komisyonu üyeleri Ankara'daki temaslarını düa tamamladplar ve İstonbul'a gectıler. Heyet üyelerinm b;r bölümü bugün DİSK davasını izleyecek. Dün Ankara'daki yarı açık cezaevini zıyaret eden üyeler, daha sonra Çalışma Bokan Prof. Turhan Esener'den caiışma yaşamma ilişkin konularda bilgi aldılar. Esener, uyelere sendika enflasyonunun önleneceğini söyledi. Üyeler, Devlet Bakanı ilhan Öztrok ile de görüştüler. Heyetten 11 kadar uya dun sabah Calışma Bakanı Esener'i makammda zıyar9t ettı. Esener göruşme sırcsında üyelere «Sendikacılık, işko lu e9Qs>na göre kurulursa sen dika enflasyonu önlenir.» de IZLENIMLER NATO bildirisi Ergun BALC1 NATO Dışışlen Bakanlarının Polonya konusunda yBptıklan olağan'âstü toplanu soaunda önceki gece yayınlanan bildirinin önce üç özelHğine dıiıkat çekmek gerek. • Büdiri, NATO'nun şlmdiye uea Polonya bunalımından ötürU Sovjetlert doğrudan suçlayan, Moskova'ya yönelttiği en sert eleştiridir. NATO toplantısından önceki tahminleriıı aksine, derin bölünmeler meydana geimemiş, aksine ittifak tlyeleri birlik görünümünü vermeyi başarmışlardır. NATO'nun Sovyetler'i sert (Arkası 7. Savfoda) Jaruzelski, kurtarıcı mı, hainmi? 10. sayfada ionya'da sLkıyönetıme son verilmesi, tutukluların serbest bırakılması, kilise ve Dayanış ma ile diyaloğun yeniden kurul (Arkası Sa. 9. Sü. 7 de) KONC Bli KEZ POLONYA Dışişleri Bakanı Ilter Türkmen. ABD'li meslektaşı Alexander Haig'le önceki sabah, NATO Uışişleri Bakanları toplantısı öncesinde görüş alışverişinde bolundu. İki Dışişleri Bakam'nın. NATO'nun Brüksel'deki merkezinde yaptıklan bu kısa göriişmenın ana konusunu Polonya'daki son geüşmeler oluşturdu. (Fotoğraf: AP a.a.) PoSonya'da sıkıyönetim ay sonunda kaldırıhyor VARŞOVA, (a.a) Polonya Başbakan Yardımcısı Jerzy Ozdovvski Batılı gazetecilere vsrdıği demeçte Polonyalı yöneticilerin ülkedeki sıkıyönetim uvgulamasını 1 şubatta sono e'dırmeyi planladıkiarını bildirdi. OzdovvsKi ancak 13 aralıkto ilan edı'en o:ağanüs;ü durumun sono erdinlrresi ic n heniiz bir tanh beiirienmediğini fcıldirui ve oskeri yönstimin Başbakan Yardımcısı Ozdowski ancak askeri yönctimin sona erdirilmesi için henüz bir tarih belirle nmediğini, bunun ülkedeki gelişmelere bağh olduğunu belirtti. Walesa sendika görüşmelerine katılacak. kaldırlmasmın ülkedeki geiişmelare bağiı olduğunu belirtti. Polonya Bagbakanı General Woejcıech Joruzelskı ve d ğer yetkıiiler sıkıyönetimin ge rektiğinden fozla uzatılmayacağına daır söz vermişler, ancak kesin tarih beürtmemişlerdi. Ozdovvski, yabancı gazetecıler için düzenlenen basın ;oplant:sında ülkedeki sıkıyöne tim uygulamasının bu ay sonuna kadar biteceâıne daır söz verdi. Aynı basm toplantısında konuşon hükumet sözcüsü Jerzy Urban ise Polanya vetküilerinin Bendikalara üış kın ileride yopılacak görüşme lere Lech VValesa'yı da katmayı düşunduklenni bildirdi. Ur ban, VValesa'nın ileride yapıcak göruşmelere katılacak biı kişiliğa sahip olduğunu co kaydettl. Urban ve Oıdovvski, yaklaş:k 5000 kadar Daycnışrra Sendikası uyesınin enterne edilmesiyle sonuçlonan sıkıybnetim ilanından bu yana ortado görünmeyen Lech V/alesartin nerde olduğuna daır b r acıklama yapmayı reddettiler. Urban, Dayanışma Sendikası'ndan bazı kişiler ile görüşnıelere bcşiandığını da bildird:. Polonyo Haber Aıansı ePAP» (Arkası Sa. 9, Sü. 8 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sosyal Güvenlik Eski Ba kanlarından Hilmi İşgüzâr ve arkadaşlarının Yüce Divan'aa j'argılanmasına devam edildi. savunrrıaJara başlanda. Sanık Mustafa Derinkök'ün avukatı Caııan Celebioğlu, «da vada rüşvet aldığı söylenen kişi yargılanmamaktadır, rüşvet iki kişi arasmda olan bir suçtur» dedi. Dünkü duruşmada savunma hakkmdaki görüşlerini açıklay3n Başkan Şevket Müftügil ön celikle Hilmi İşgüzâr, Hasan işgüzâr ve BağKur sanıklannın savunraalarmı yapmalannı istedi. Hilmi İzgüzar ve Hasan Işgüzar'ın a\ukatı Yahya Za bunoğlu söz alarak bu sıralama ya itirazlan olmadıgını belirtelek «ancak şu ana kadar savun (Arkası Sa. 9. Sü. 1 de) Isgüzar davasında savunmalara baslandı « di. Ordunun yör.et me eı koymasından önce grev ve lokavtların önünun alınamcdığı nı kaydeden Esener, sendika lar;n durumunu grev ve lokavtları düzenleyen yeni bir vasa lascnsının hazırlandığını anlattı. Esener'in üyelere anlattığına göre. tasarı Mtl'î Güvenlik Konseyine sunulmuş bu'unuyor. Esener, tcsarıda sendikaların is kolu esasına gore örgütleneceğini, toplu sözleşmelenn ise işyeri ve iş letme esosına göre yapılacağını anlattı. Esener. «Bu yasa sendika enflasyonuna cözüm getirecektir» dedi ' Hevet üyeleri, Jün ayrıca Devlet Bakanı İlhan öztrak'ı da ziyaret etti ve kendisine hükümetin çalışmalan ıe il(Arkası Sa. 9. Sü. 3 de) TÜM SOSYAL DEMOKRAT ÜYELER RAHŞAN ECEVİT'I ZİYARET Sedat ERGİN ANKARA Bülent Ecevit'in Oron'daki evinde yopılan görüşme oldukca duygusal bir havaya büründü. Avrupa Konseyi heyeti uveleri, halen Merkez Kapalı cezoevinde tutuklu bulunan Bülent Ecevit'in durumj hakkında esi Rahşan Ecevife ceşıtH soruiar yöneltiyorlardı. Görüşmeye heyetin yalnızca sol kanat üyeleri ile is<andinavlarm tümü gelmişlerdi. M j (Arkası Sa. 9. Sü. 1 de) Toprak Acısı... Bugünierde Urto ılınde toprak ağalarım son derece ligilendiren bir konu vor. Devlete milyorlarca hroya mal olacak ve de bazı toprak sahiplerıne milyonlaı «azandıracak konu şudur; kısoca özetleyelım: (Arkası 7. Saytada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog