Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 8 SPOR 12 OCAK 1982 Ankara'da Ulusal Takımla antrenman yapan Adnan Dinçer, aynı saatlerde Istanburda görevden alındı Spor Servisi Ulusal Takım lar Tejmık Kurulu dün îstan bul'da düzenlediği basın toplantısında yenı ulusal takım ça lıştırrılannı açıkladı Buna go re (A) tasımı Çoskun özan Ur^ıt takımı Taner Günev ve Gu'can Berk Genç takımı Suk ru Frçov çalısnracak'ar Bu ara 4a feiea«von kurulu uvesı Fir. ret Guç teknık kunı'un kaTar larmdan haberı olmadığını sov lerren Başkan Yılmaz Tokat h teknık kurulun kararlanmn persembe çunu vatıılacak feder?svon toplantısmda eoruşulpce gır ^elırttı PINCFR DtN GENÇ T\MM\ \NTRE\MW \\PTIRDI Kıbns Turk Federe Devletı n de vnılTak ozel karşılaşmalar ıçır kampta bulunan genç ta Kı n dun Ankara da Adnan Din çer vonetmırde çalışırken Dın çerın Istanbul'da gorevden a lındıgı bildırildi ülusal Takım lar Meneceri Erdogan Şenav basın toplantısında Adnan Dın çer'in gorevaen alınma nedenı nı bır soru üzenne «Kıılup tec rübesi az olduçundan ve kollek tıf çalışmalara avak u\durama dıgından» bıcırrunde açıkladı GeçtıSımız hafta teknık kura uvelerı ıle bılıkte adav kaaro ıı sao+?\an ve kamıoa gıren Dnçer'ın ogleden sonra gonderilen bir yaa Ile görerine son verıldl Federasyon kurulu Uyesi Flk ret Guç ulusal takımlar teknık kurulurun kararlanrdan habe rinın olrnad Sını sovleyerek «Federasvon toplantısı cıımı şnı nü va^ı'acaktır Gorevden alındı ğı arıManan \rinan Dınçer go reUnın başındadır Bu konnda ki açıMamavı toplanlıdan son ra vapacağım» dedı TOKATLI, «KURULA TETKİ VERDİK» Federasvon Başkanı Yılmas Toka'lı karardan bazı federasyon Uvelennm haberlerinın ol mamas nm nedenİTird sordu ğumuzaa «Biz federasvan ola rak teknık kurula vetki \erdık Onlar calışmalarını vaptılar ve arıkladılar Kararları perşenbe gunu vanılacak federasvon top lantısında gomşeceeiz» yanıtını rerdi Tokatlı basın toplantısv /ıa gelmemesinda icasıtlı bır du rum olmadığıru Federasyon Başkanının toplantıya katıldığını belırttı İSTİF\L\R BEKLENtSOR Futbol çevreleruıde teknıtc kurulun son kararları üzerırde federasyon toplantısının olduk ça tartışmalı geçece&ı sjjlem \or Avrupa aa olan Şenez Erzık'le otekı fed°rasyon üvelerl Necdet Arbek Turan Yılmaz ve Fıkret Guç ün îstıfa edebıleces len behrtıhvor YtNt K.4R*RL%R Uıusal Takımlar Teknık Kunı nılunun hazırlamğı programda şu g )ruslerp \er vpnlı>or «futbol Paıtınıı topM'kun kal kınma me^elersnı \erınceve kadar futhnlcularımız içınde çagaaş futbol an'avışına m u kın nıtelıKlerı taşıvan ıpnı de Iterlcre vonelmek ıe onlan hu anlarışla egıtme'j dogrusuna ınarçlıvız Bu acıdan mıllı takımlar adına egıtım planlarıtu hazırlamak uıere hır «(.retun ve planlama» unıtesı oluşturuldu Kutbol egıtımının top\ekun planlanmdsında gorev alacak olan vabancı bır unlu egı tım ıızmanı konu ıcınde ınandıçımı/ blr doçrudur Bu kurulda su anda vanşma alanında en onde Turk antrenorlerını ^etıştırmış> Turçay Kenklı Kurt un uzmanlıgımlan \ararlanılacak A'vrıri lurk futbolunun Batı ıle teması çok sıkı olan e.ı »eteneMı hocalarımızın da vardımlarını çorecegız Bır eçıtım planı ne kadar mukemmel olursa olsun o tabana \.>.ıısıma\arak Aııadolu^a »aMİmavaraksa hıchır anlam ıfade etmevecek B u nprçeuten h.jkaret pderek mıllı takımlar adına «Rolcc Basantrenorluk» u^ gulanıasını serçekleştırmış bulu lUMiruı Mıllı takımlar or îani7as' onu ıle ılçılı 5 bolje »e basantrenorlerı sunlar Mar mara Gurcan Berk Eçe Doffan Emultav Orta \e Do?u ^nadolu Erkan Knral Guney »e Gııner Doçu (Vrhatı Yuksel, Karadenız Kamuran îsovkırav Avrıca bolgelerdeki ış vo|un luçuna gore başantrenorlenn veterli sanda yardımcılan olacak Futbol Federasvonu karar lan doçrultusunda hfr profes•onel kulup okul kurmak ve oknlun başma (A) kursu mezu nu blr Mknik direktor getirmek corunlulatundadır Ba teknlk dırektörler milll tekımlar refonnunun tabi nyeleri olarak bolge başantrenorlükleri orçanizasvonnnda verlerini ala eaklardır ^Iıllı takımlar adına 100 kışıhk tam profeivonel bir eğitim kadrosıı ş u parola ıle uveulama^a eeçecekrlr Her antrenor en veteneklı 33 fut holcusunu özel olarak vetiştirsln Bovlece mıllı takımlar adı na her n l her kademede 200 300 futbolcu kalite«»ni vukw^ mek ve beş rtlda eçıtim eksiklığınl bir nebze kapatmak va» ni nvtrulamamn en temel espnsi olacaktır » OVtR KURULü öte vandsn e^kı kuşafelar ile yenı nesıl arasında duygu ve bılgl alışvenşım gelıştırmek içın bır «onur lnınilu» oluşturuldu Onur kurulunda şu ısımler var Metın Oktav, Turgay Şeren Lefter K Andonyadıs Recep danır, Sanlı Sanalıoğlu, Ercan Aktuna. FUTBOL Fedarasyon üyesi Güç: "Kararlardan haberim yok9, OPERASYON NASIL ufbol Fedeasv onu nurı bir sure once «je*\iL.» verd gı Tekruk Kurul, dun bır T oasın oplantısı dozeneiereK (A) tası mmm başına Çoşkun Ozarı genç takunm ba şına Şu'cru Ersoy uırı* takjmın başına ıse Tamer Gunev \e Gursan Berek'ın getırılmesı «operasvon»un nangi amaçlarla vapnaıgını a çıkca sergılemestedir Bu isımlerın otesınde «operasvon»un na sü hazırıandığı ve casıl açıklardıgı daha da HAZ1RLANDI? F BEYIN TAKIMI Futbol Federasyonu Ulusal Takımlor leknık Kurulu dun Istanbul da bıt top loniı yaparak A, Umıt ve Genç Ulusal Takımla rına atanan çalıştırıcıları açıkladı (Fotograf Ender 6RKEK) duşundjrucudur # Saiur Gjrkan Erdogsr Sena\ Metin Turel Tamer Gunev Metm Turel m Un.^apa nındau Spor \laız°meısı Dufik«ırında topla naraıc bu ısım.en saotaTnış'ardı9 Teknık Kurul uvelennaen Fann Somer bır ara Sahır Gursan \e Lraoğan Şenay' ın duşuncelerıne karşı çı. mıs ancak bır su re sonra bu gorıiş avnlıgı gıderılmıştır (Arkası 7 Spor Kulüpleri, Dernekler Yasası kapsamı dısına cıkartıhyor ISTANBUL, (THA) Dernek 1er Yasas no tabı olarak faalıyeı gosleren spor kulup erın n bu yasa dışma çıkortılması ^g sınıeştı Spor kuluplerının sodece kendı faclpyetleri ıle llgılı o a rok yeni bır yasaya bağlan rvalan iç'n de calışmalor sür durulmekte Kulupler lcln a/rı olarak cKulupler Yosası»nın cıkacağ ve spor kuluplerl faalıvetlen nın bu yasa kapsomında sur durüleceğl öğrenıldl Yetkı ıler Mıllı Guvenlık Konsey nın dernek foalıyet 8 nnı askıyo olmo ve dernekler kanurtnda genış coplı de g şıkl kler vapmo karon üze r ne boyle bır uygulamaya gı d Id g nı be ırttı er Dernpkler kanunu kaDSarrın ron cıkartılocak olan tüm spor kuluplerı yenı haz rlana cak «spor kuluplerl Yasası»nın <abui edılerek yuru r lu^P qlr mesındsn sonra faolıyetler ni bu yenı kanun hukümlerınce surdurebıleceklor 5 yıl görev yapan Özarı'nın yönetiminde Ulusal Takım 1972 76 arasında beraherlik takımı olmustuk Ozan'nın 5 yıllık gbre\i bo\unca ulusal takımımız \aptığı macların ^27.5'undan >engi, ^c 38'inden beraberlik \e °c 34.5undan da yenilgi ile ajnldı. 197276 arasındaki maclan incelediğimîzde kazamlan jengiler \e atılan golleri, bizim dıize^imizin çok altındaki takımlara karşı elde ettiğimiz ortaya çıkıyor... Spor «servisi Coşkun özan ılk kez 1972 vilında Bulganstan maçı i!e ulusal (A) takım da gorev aldı \e 19"6 jnhndakı D Almanva ma çı oro^si gorevn bırakn Bu su'e ıçırde ulu sal taknrmız 29 maç yaptı at ıgı 38 go e karşı'iK 43 gol jedı ToDİam 8 \engı 11 bca berlık \e 10 yenılg' aldı 16 ulke ıle •vapılan maçlar sonunda ortava kotü bır soıuç çık mamakta Ancak maçlar ıncelendığl zaman kazamlan yengıler \* atı an goller n buı n dJ zevımızın çok altındaki takımlara karçı e de edıldığı OT^aja çirfmasta Örreğın Malta Cezaır Iran Luk=enb Jrp vngılerı KazandıgiTiız \en£»ı'erın dortte ıkiMnı at tığımız gollenn de üç*e bırini bu dort ülke%e karşı sağlamamızm %anı sıra Cezayir'e ^e Lüksemburç"a venıldıgımızı de unutmamak ge rek Bu arada ılsırçtır So\\etî°r Bırl'gı'nı venmemız özar do«vasıra renk kiTna'ktar'ır 1975 yılırun sonlanna doğru Ai^apa Uluslar kupası Sampıvonlugu'nu ga^ntılemış Sovje* ler Bırlığı nı bır forrrahte maçında 1 0 \en dık ama b rkaç gıta sonra tendi sahamızda r Fede al Almanya karsısmda bozguna uğradık 1972 den 19'76\a dek ozan'nın hazırladığı ulusal Takımımızın ne yaptığına yukardaki çerçeve içınde bır göz atalım. Spor Akademisi mezunları Avrupa'da lise mezunu kabul ediliyor ANKARA (Cunıhurl. vet Burosu) Mıllı Egl tim Basanlığma bağü Ta lım Terbı\e Daıresı Eaşkanlığı Denklık Burosu Turkıye'de Spor Akaaenu sı oldugunu bıldırmeyı unutunca Spor AKademısı mezunları A\rupada Lıse mezunu olarak kâbul edil meye başlandı Avusturjada Yuksek LJsars eğıtımı yapan, 100 m Turkıye rekortmenJermden Spor Akademisi mezunu Alev Du\gulu bu komıda başıra gelenlen anlattı «Lısansus*'u eğıtım lçm başvu'dugum A\"usturva' da mezun olduğum 19 Ma MS Gençhk ve Spor AKa demısının aıplomasını \er dım Yetkılı Turkıve den gonderılen lıstede uzun uzun bakarak 4kademn n admı aradı (bulamadtm blr de sw bakıtı) dedı Lıs tede Turkıve'dek] tum u uversıte vuk=ek okul ve faTOltenın hatta hemşıralıs okulunun bıle adı var d^ ama bır tek Spor Akademisi yokuı Daha son ra öğrendım kı M Hı Eâı tım Bakanl'tı Talın Ter bıye Daıresme bag ı Denk hk Eurosu vurt dışma aoider len listeye Spor A kad«mılerini ekleme^T u mıtmus » Esk' rekortmen Du>gu lu Avnıpa nm hıç bır ülke sınde Turkıye dekı Spor A kad=Ti!S]nın adırun geçme dı&ını de behr*erek «Yurt dı«ında Spnr Akariemısi •np7nnlan ne ls ıcsn ne de lUan« ıısmı eeıtım ınn ba«\ıiTabılıvorlar Çunku Hstede akadcmılerımt7in artı gecmedı'intlen tumu niT» dedı ^lex Dııygulu A nı«;"JTva'da 'i^ans ü<;tü eÇıtıme Soor \k9demı«i ru bitırdıkten sonra devam etngı ^ÎTIA'den aldı gı belgeyı eostereret başlama olanagı bulc'uSunu da ifade ederek akademı mezunlannm mağdur duru ma düirne^nnjı Pnlenme 1 Sı içm Mıll E*ıtım Bakan lıŞınm j^rekîi <*mş mı yap masını da ls'edl DEN'lZLt Turldye Dep'as manh Volevbol lışr1 klasman gnıbu maçla r 'na dun oynanan karşılasmalarla devam eaı d! Galatasara\ S Sigorta'yı Oto Tiarsan IFTT'ii Maltepe de •Mako^por u aynı sonuçlarla 30 yendıier Voleybolda G. Saray S. Sigorta'yı 30 yendi BIRl GITTI BIRI GELDI Bır yıla yakın bır sure ulusal takım teknlk dırektorluğü v a " pan Fethi Demırcan gorevinl «Beraberlıklertn adamı» dıye nıtelendırllen Coşkun ö r o rı'ya b ı r o k t ı ^ Maçlann S 33 33tlnU kazanmamıza karşın finals yulcselemedlk 76 DUnya Kupası Eleme Grubu: Malta (40) Avrupa Uluslar Kupası Eleme GrubuS tnanda (11, 0»). îsviçre (21, 11) SSCB (03, 10) Maçlann "o 33 33'ünü kazanmamıza kar şm f "ale vukse'emedik SIVIF r m v n \LAR Balkan Kupası eleme maçı Bulgarıstan (52, 15) averajla elendik RCD Kapası Pakıs'an (22), Iran (10), Şampıvon olduk RESMİ M\ÇLARIN SOVUÇI Mtl O G B M A Y 1 18 5 îçte 8 6 1 4 17 Dışta 9 1 4 5 23 22 Toplam 1" 7 5 1 Eürada 23 go !» 22 < i *u*bol dJze\ rnıze >n esıt va da bızden duşuk olan ülkelere attıc 7 vengıaın aitını da une avmı du,umda olan ülkelere karşı kazandık WEtXtVGTON (Yeni Zelanda) (aa ) Yeni Zeianda Mı' 1' Futbol Takımınm oncekı gun Sıneamır'rîa Çın'ı 21 yenerek 19R2 îspanva Dünva K'ipası fı nallenne vükselmesı futbolun venl sev lmeve başlandığı Yeni Zelanöa'da bır bayram sevncı yarattı ZELANDA'NIN ISPANYA 82'YE YÜKSELMESİ TÜM ÜLKEDE SEVİNC YARATTI Görtildütü gibi maçlanmıân S kazanmış, •• 38'inl berabere bıürmls, •» 34^' • mı de vıtirmlşiz t Mılll Takımımız maçlanm iki ka e<roride «Resml» ve «Ozel» olarak yapmakta Dünva Kupası Eleme Grunu Avrupa Uluslar Kupası Eleme Grjbu \e HCD Kuoası maçlan «Resmi» Kategonje bu tumu\alar için yapılan h^zır lık ınaçlan ıse «Ö7el» kategorne gırmekte Ve Mıllı Takımunız Özan donemınde Iran ve Pakıstan ?ıbi takımlann arasmdan «;\nlmi yı başara r ik RCTJ Kunas nı kazandı Dımya \e ^\Tupa Uluslar Kupası eleme gruplannda ba srrı'ı olanadı Ne var kı kazanı an PH3 T< ı pası ile resmi maçla'öaki vengl oranı ° t>41 e vukseld beraber'ık \e venılgi orarı 'se no29 5 ta kaldı tocak Ulusal Takımımız bırıncı sınıf degeraekı dJnya ve AvTuoa TJluslar Kuoası fı nallenne katılamad' 07^1 maçlardaki dunırra muzda ıse vengı oranı % ın da kaldı beraber lık \e venılgı oranı 'se ' ı 45e yıikseldi : Maçlarımırı «Resmi» ve ««Özel» o arak incel^rsek ortaıa su ^onaç'ar çıkmakta 1 SINIF TCRNUVALAR 74 Dunva Kupası Eleme Grubu Lüksemburg (02, 30>, Italya (00, 01), tsvıçre (00, 20) 2 Yann : GENEL DURUM E.PilsenTours oynuyor KISAKISA Spor Servisi Avrupa Koraç Kupası'ndakı temsı cımız Efes Pılsen Basketboı Takımı bjgun Fransa şampıvonu Tous takomı ıle Fransa da karşı karşıja ge'eceî Kupa'da daha once •vant *ı ilk karsılasmayı da vtıren La cıiert Beyazlı takımda asker olan Mehmet ve ömurden ver alacadar Pans'ın barüıyosu Tous'da yapılacak olan karşı laçma saa* 20 00 de baslayacak Macı Almanya ve İspanvol Feae ras\onuna baglı hakemler yone tecetler Kadrosunda Fransa ulusal Tatamırun ünlü oyuncu su Kasrmr ıle birhkte uç 4BD' h vedı z«ıci ovuncuva sahro bjlunan Tours takımı önünde zoriu bır sınav vereceklertni belı^en Efes Pılsen takrmı Çalı=;tıncısı Mahrrut Uslu «Ovnn dısiplrninı korumsmız hahnde avantai «aflavabiürit» dedi Uslj daha sonra şunlan soyledı«tlk beşl tamamı Ile zenci ovunculardan kurulu Fransa ta kimı karsısmda ttaha'da çıkar dıgımız akıllı \e hızlı ovunu venıle>eb\lırsek tstanbul'da elimızden kaçırdısnmız Kızılvıl dız'a 13 savı farkla renılen bu takımı sahasında venerek sflrp ru; bir sonuç çıkarabılırız Ma çı kazanmamrz halinde murdaki şansımız daha da artar Tours un ABDH çard o\uncuiu ve 216lık fonet ovun cularım durdurabılmemız ve Mehmet ıle Bıllv'm gununrie olmalan halınde Fransa'dan basarılı bır sonuçla dönecee;i mızı sanıvonıni» Masa Tenlsi Federasvonıı tarafından duıenlenen Gençlik Knpası varısmalan 2531 ocak gunleri arasında KocaeUnde yapOacak. Fa oo Federasvonu tarafından genel deSerlendırme brfıngl duzenlenecek Brtfırg 15 ocak cuma gunu saat 14 ae Gazetecı er Cemı.e ı \onferais sa onurda /apılacak Ceza Kurulu Besıktas maçında Takıbıne kasten tekme atan Şenol a uç maç ceza v erdi dekl başarısızlığı ve Hurşıt ın de ıkıncı yanda beser fau a larok oyun di5i kalması sonj cu Sıvah Beyazlılar Erman la avakla durmaya calıstı ama bu oyuncunun çabası da | rrr e sonucu deO S*ı ' v nce alon dan venık cynldılor Bes ktas ik ncl macmda Davvk'ns den voksun kodrosu ıle oyna,an Galatasoray ı venerken ayn zamando en farklı yengısın alan tak m o'du Galatosaray bu yıl Koroc Kupası'nda ülke mız, temsıl etmek lcın calıs yor Sarı Kırmız lılar guc'ö rakıplerı korsısında aenc kad roları ıle basabcş bır scva s m venvorlor ABD ! ovuncJ an Dawk ns ın antrenman da sakatlana'ik qect ğıaiız haf takı moclarda ver n clamama i i Galatasarov ı c h buvuk bır sanssızlıktı İzmır dekı macta Kargıvaka Beçıktaç tar sonra Tofaş'ı do venmeyl başard Evsahıbı takımda ver alcn ABD'II oyuncu VVolker ın yen gıde buyük rolu vardı Klosman grubu maclan so nunda İTU Istanbul Bankas Bnnkası yenqlsl ıle birlncl s rava yükseld Fenerbahce a\ dıcjı Tacspor veng sl l [ e tehll kel| bolged°n ozaklaşmcva boşlcdı An*b rlıkspor ODTO Zlraat \e Tocspor duşmeme savaşımı verıyorlar Haftanın boşarılı an şöyie Haftanın takımı Eczacıbaşı Haftanın oyuncusu Melıh lEczac boşı) Haftanın coach'ı Aydan Sl yo/tş fEczacıbaşı) Haftanın hakemi Ertan Ana dol Vuharrem Ayd noğlu Ec zacıbaşıı G Sorav) Haftanın beş ı Mel h (Eczac bas ) Serdar (Efes P Isen) Erman (Bes kt^sl Haıg er ıEc zocıbaşı G Sara ı n N « , GRVBT3 Takımlar O G M \ YP 13 12 1 1289 853 25 E Başı Z Pılsen 13 10 3 11S.3 1022 23 12 Besıktaç 3 130° 1 V 23 <W To'as 12 8 4 1044 90R 20 13 7 6 1130 11JS 20 K Yaka 12 7 5 °20 8S8 19 K M S M 4 N GRLBU Takımlar O G M \ YP 13 7 6 lOOfi 1117 20 TTÜ O Sarsyi 13 7 6 973 10% 20 13 7 6 1083 1014 20 Yem$ehır DSI Spor 13 6 7 980 1101 2(1 '3 6 7 S"2 P4fi 10 F Bahç/974 \t r Ova S 13 6 7 12 6 fi <!42 943 ' 8 M Gılct ^ k e r s p o r '3 5 8 1083 1100 18 13 4 O <)ifi 1020 17 ODTÜ Î2 3 ^ 0 ( 3' ) 10 4 9 1S 7iraat 12 3 < RPi 1033 15 • 1° 2 in PSP 10V7 14 Tac'for SPOR DUNYASINDAN Haftanın Oiayı» VefaSimtel'in güresteki atılımı I Basketbolda Haîtanın Görünümü ATLETİZM KAMPI ERTELENDl tZMÎR ( a a ) Cuma çti. ı u vamlacak TUrkıye Salon \ etızm Şampıvonası içın a dav sporcuların dün başlama sı gereken kamplan genel Mu dıırlukten talunat gelmemesı ozerıne ertelendı Konujla ügılı olarak yapı ?n açıklamada 23'tl erlcek 7'sı i e bavan olmak üzere toplam 10 sporcu ile baslayacak Millı \tietızm Takımı adaylan kam nı için hazırlıklann tamam andığını bıldiren yetkilıler sporcuların çarsamba günure kadar tnciraltı*nda toplanma a rmın beklendiğınl sovledıler ŞAMPIYOMUGUN £A GÜÇLU ADAYI: ECZACIBASI Spor Servlsl Turkıye Dep losmcnlı Bosketbol I gı fınd ve klcsman grubu moclar na devam ed Id Fınal grubuncio Eczacıboşı klasnnan grubun da da ITU uder durumda bu u nuvorlar Istanbullu basketbo'sever ler gectığım z hofta zevklı ve cek şmelı maclora tanık o du lor Türk ve basketbol Hgler nın en q Jc ü fakiTı Bczac b" Si Efes Pılsen ı farkl, blr so nucla yenerek şamp vonluğun kesın fcvorısl oldugunu kanıtlc J Kondıs^on \onunden de °n ty! takım aorunumunde o lan Laclvert Bevarlılor ele me moclarında Güney Sana Me olan tek yemlgıierl dışın da f nal grubundo h c ven I meden 25 puanla s ralarradc b rıncılık koltjajna oturdular ^ r u p a Korac Kupası ndak •ensılcım z Efes Pılsen ıse Beşıktas ı yenmesine karş n vorgun cıktığı Eczac bası o nundp umdjâjnu bulorrodı E'es Pılsen 23 puan'a sırolo r ^<ıda ik ncı du u"nda bulunu vor Bes ktas ıss olaylı Karsı ^ka n a c sonrosmda buyuk bır noroi bcukluğu lcındP cıktığı Efes Pılsen korşısmdo h^kienen uzak bır oyun oyna 1ı Abdullah m akıi clmaz ha talorın n vanı^ıra ABD II oyun '•uforı Wl«nn ın s j t vjıdesın URKiYEnn uljsal ta^ım duzeyındekı gureşcılerinl brara ( a getırerek guclu bır takım kuran Vefa Sımtel gect gımız hafto «Turk Gureşının Yeniden Dirllışı» konu j bır sempozyum duzenled SeTpozyuma yuksek duzeydekı spor yonetıcılennın r yonı sıra, Iş Tıca eî Bankaları Genel Mudurlen ıle kımı Danışma Mecl s üyelen ve eskı bakanların katılmaları oldukco ılgınct Gureşe olan ılgın n yıtmedıgı ultın mada^a ozlemının bel rgın b r kanıtıydı bu Vefa Sırtel n b r kac mılyon harcayarak gercekleşt rdıg bu sempoz/umun Turk gureşme ne kazandırdıgı tart ş ı r ama S mtel ın oltın madalyo c n ro lyonlor harcamajO hazır oldugu b r gerçek SiTtel bu şte adımmı Muharrem A'ık ı antrerorlü ğe get rmekle at*ı At k Turkıye ye geldıg nden bu yona hep en ıvı gureşcı erle en ı/ı olanaklarla calıştı Istat s! k te Tekel de Tofas la Hep Suclardı b r şampıvon cı<aramamakla Antrenmanlarda soyunmad gı b j ışe kend nı vermed g cok ct gı soylendı Gureş cevrelerınde bır bakıma «yolnız adam» den lebı ırd onun c n Soğ efınde b r tane soi el nde b r tane ıçecek kodar tıryoki olan Atık bugjn sıgarayı cki/i bırakm ş forma gırebılmek cın kostlara bailam ştır Unlu hocc bu kararlılığını ne kadar surduru r b lınmez ama aks ha de Turk ye • dekı antrenorluk /oşamının bıteceğı kesındır Kanmızca Vefa S mte! ın bu ş>e en bu uk hatası TOFA$ SAS ola/ın ly deĞerlendırmemesı TOFAŞ SAS n durumjndan ders almaması olmustur Vefalı yonet cılerın bu se avnı <endı!erı gıbı «superlerı» toplayarak Daşlayan TO^AŞ ın bes yıl ıc nde taK mı dag tma nedenlernı oraşt rmoları gerek rdi Vefo gurese şomp yorluk bek'enen gureştekl mot vasyonu soğla/acak kı «supersın yannda gençler e gırsevdl cok doho akılcı hareket etmış olür «zonlarm sayısmı da azalt rdt DıleğiTiz TOFAS n cenclerde cldığı çamplyortiuk'orı Vefo Sımtel ın de bü/uklerde gercekleştırmesl ..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog