Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

12 OCAK 1982 Cumhuriyet 7 DANISTAYA (Bastarafı 1. Sayfadd) Idare Mahkemelerıne başvur ma suresı 6ü gunle sınırlandı Daha once Danıştava başvuru süresı 90 gundU MGK'den çıkan ve y&nn Re* mı Gazete'de yayınlanması belt lenen vasa, idari yargı sıste mırtuze büyük yenüikler geti rıyor. Bu yeıuUkler şöyle• Idare Mahkemeleri bütün vurtta kurulacak. Vatandaşın ıdareyle ıigılı anlaşmazlıklan na oakacak bu mahkemelenn kararlanna ıtırazlar olduğu tak tırde, buna o mahKemelenn bu lunduğu bolgede oluşturulacak «Bolçe tdare Mahketnesi Başkan'ığı» bakıp, burada ıtıraz kesın karara bağlanacak. Bolge Idare Mahkemesı Başkaulıfcları bır çeşıt Istınaf Mahkemesı gıbı çalışacak. Bu mahkemelenn başkanlan Daıuştav uyeleruıden atanacalc Buruarın Danıştay üyelıklen saklı kalacak Bu mahkemelenn kurulreasımn amacının Daruştayın yukunu daha da hafıfietmek oldugu oğrenıldı. Boıge Idare Mahkemesı Başkanlıklan Ankara, Istanbul ve Izmu'de kurulacak 67 il bölgelenne gore bu Ulerdekı başkanlıklara ıtırazl a n gonderacekler. • Idare Mahkeroelerimn yar gıçlan ıçın 5 yıl sureyle geçıcı bır tcaynak sağlanacak. Hukuk, ıktısat oğrenutu yapanîarla, hukuk ağırlıklı sosyal bıUmlen bıtırmıs olanlar basvurduklan takdırde hakımler ve savcılar yukseK kurulunca idare mahkemelerıne atanacaklar. Bır de devlet hlzmetmde bulunup da bu ve benzerı ısleri yapmış olan kışıler yargıç olarak atanacaklar. Bovlece ıdare mahkemelertnde buna benzer nurokratlardan vararlananılacak. YÜRVTMEYt DURDURMA SINIHLANDIRILTYOR O îdare Mahkemelerinın « î ü rütmeyl durdurma kararlan» vermelerl belırli olçulerle sınır landınlıyor. Yürütmeyi durdur raa karan verebılmek ıçin orla da «Hnkuka aylnrı» bir ışlemın olması, aynı zamanda yürutme mn durdurulmaması halınde onanlması zor durumlann doğ ması gozocüntie bulundurulacak Vetkılıler buna. «Yıkım kararları»nı örnek olarak goste riyorlar Bır bına yıkıldığı zaman yenıden yapılması zor oîdugu sıbı. • Danıştay Başkan ve Uyele rinın seçirai daha önce çıkmış oian nakım ve savtnlar y kurulu yasasmda behrtildıği gıbi o'acafc. Hakım \e Sarcılar Yüksek Kurulu ıkı kat aday göstererek Devlet Başkanına sunacak. bunlar arasmden Dev et Baskanınca seçliecek. VERGI MAHKEMELERİ # Danıştay Yasass tfe birhk te verşrı mahkemelerınln kumı ması da ongörülüyor Her lldf kurulacajî vergı mahkemeler şöyle olUîacak T5 bın ltraya '•cadar olan anlasmaz"iklards davaya fek vargıç bakaenk Ar laşmazhk 75 bin lirayı aşarsa UQ yarsıçlı versı mahkemes: bakacak Bu vasalarla birlıkte blr de «tdare YarRilamm Usul Yas»s\» çıkanlıyor. Bu da öbürlenyle birlikt* yürürlUfte ırtnyor tda re Mahkemelermâe ve Danış tavda vapılecak varsılama usu> lerlni belirlıjror ögTenildifine î^re, Den!«ta^ Yasası bir hnfta öncs MGK" *}?n o k t ı Ancak çeçıtli çalı? maiar nedemyle yasamn Reimı Gazetede vavmlanması ertelen dı Bu arada Danıştavda brfu tıan bos Uyelikler ıçta atama vapılaragı öSreniidi Danıstaya on kadro daha venleceği bıldi rilıvor. Bunlar. uc ılde olustiı nüacak Bol(» tdare Mahkeme sı Başkanlıklanna jçidecek. Danı$tav tivelerinın bos'uğunu dol Danışt«y Yasasmda şımdîkt Danıstaym Ust vamsma dokunulmuyor. Yapacagı eörev de&*5iyor Aynca burada Danıştay Baîkanına yeni vardımeı lar venlıyor. Danıştaj'da ver?ı mahkemelerıne bakacak daıre ler oluşturuluvor Ankara'da yoğun sis havayı (Baştarafı 1. Ssrfada) mamasına, 8 Liımt ve koK kömuru kullanılan evlerde sohalann ustten yakılmasına. ; Ev içinde gunde Ikiu^ kere Hi saniye sureyle kapağı açık amonyak şi^eslnln dolaştırılarak. kükürt dioksit gazı nın nötr haline Kelmesltün sağ anrnasına 8 Özel bınek otulannda r ntrfi tasarrufu haftssı Içlnd» bulunmamız netlenivle ve hava kirlenmcsinln önlenmesl için 4İınarak önlcmler cötnlesinden olarak l î ocak 1982 (hugünden) Itibaren haftanın çift savıtı cünlerindf plaka numara«nın son rakkamı çift numara lie biten araçların, haftanın tek sa\üı ffunierinrie ıse piaka^ı tek sayı ile biten araçlamı sefere çıkmasuun sağlaomaaina 9 Biiyıib blr zorunluluk olmadjğı takdirde sıfır 12 va; enıbu ile X ya^ından üstte ki >iler Ue kalp ve akçİRtr hastalıçı butunan Idşiierin dışar d» dolaşmalarının sakıncalı o) (İUKundan tatandaşlara duvu rulmasına, H» Kaloriffr vakıtı olarak kullanılan fueloil içcrisine vatattan muayytn blr nispette tasarruf sağlavan ve kükürt dioksit ve duman miktannı bç lirll nlçüfle azallan leinde oreanik nltelikte metalik manRa n*z bulunan yakıtın Petrol Ofisi Gmel Müdürlügiınden temin edilerek, ilavc enilmesinin vararlı (•lacaeının beUrlenmesine, karar veriidi.» Kt'KÜRT DtOKStT ORAM Yetklliler tarafından yapüan araştırmalar sonucu. kükürt dl oksit açısından en yogun olan semtlenn başında K&vaklıdere geliyor. Ankara Hılzısıhha Okulu Çevre Sağlığı ve Hava Kırlennıesı Bolüm Faşkanı Doç. Abdullab tleri, dün Başkenlte yasan^n ılayla llgı'.i yapılan arajurma lan şoyle açıkladı: oBugütı (dün) Ankara havasııı da "30 raikroRram raetreknp ku kurt dioksit ile 188 mlkrogram metreküp duman saptanmıştır Dünj1» Sağlıh örçütü'nim kükurt dioksitın haıada bulunma ıııa müsaade rttiği azaıni kor> «antrasyon 4 saat sürevle 1 1 3» mikroçram metrelniptiir. Duma nın ise "5 mikrugram metreküp ıılnıasını Istemektedir. Bu standart butün diınya milletlen ta rafmdan kabııl edilmektediı Halbuki Ankara havasında bulunan kükürt dioksit mlktarmın bu verilen miktarm beş katı fazla oldufu, dumanın ise 2.5 katı faria olduğu KÖrulmekte tiir. Halen Sağlık ve Sasjal Yaı dım Bakanlığı Hıfzıssınha Ukulu'nun be? bolgede mevcut olan ı*tasion)annca. hava kirlillginin 24 saat sureyle tahlili >apılroaktadır. Bu bolgeler Cebecı Kızılav tlus. Kavaklıdere ve Slhbije'de bulnnmaktadır. Cebecide buJunan kükürt dioksit oranı Htiö. Llusta 265, Kızılay'da 599, Ka\akUderede 1*90. Sıhhive'de is.e 520 mikrogram nıetrekiıp ola rak saptanmış bııtunnıaktadır. Duman ise Cebeci'de 201?, t'lus' t» 1"1, Kızüajda 191. Kavakhdere'de 218. Sıhhive'de 240 mikrogram metrekup tespit edil mlştir. Bu rakarolar biraz e\\el \frdiğimiı rakaınlarla karşılaştırıldığıntla bunun b<$ ile 2.S katı fazla olduğu eörnlmekt^ dir. Oeçen scne ia»l tarılıinde bu lunan kükürt dioksit oranı 341 mikrogram mPtrekuo iken. bu lene aynı günde 752 mikroçranı metreküp yükselmis bulunrnak tadır. Dumsn 11 ocak 1381'de 10u mikrogram metrekup iken bugün 186 mikrogram metreku pe yükselmis bulunmaktadır Kavaklıdere bölçesinin yaptığ) saptanutya göre, bu bblgede *U ha çok 6 numarab cok agır fv el Oil yakılmaktadır. Bu Fuel • Oll içerisinde ortalama yüzde 4.S Ue 5 oranında kükürt buiun maktadır. Yani normal olarak vakılan en adi linyitin 4 katı fazla kükürt bu lunduğu için kü OPERASYON (Ba;Uratı Spord») 9 Federasyon içinde bile her kezm «Sayın Bsfkan> dlye hitap ettiğl Sahir Guıkan. yenı ısımleri açıklamış. Futbol Federasyonu ««sü» başkaıu Yümaz Tokaüı basın toplantısına kauimaını?tır. • Ahnan kararlardan bır Cok federasyon üyesinın haberi roktur. Llste perşembe gu nu federasyonun onayına su nulacaktjr • Federasyon üyesl Fıkret Guç. açıklanan Hsteye karşı çıkmış, «olaydan hsbertm yok» demıştlr. Olayın düşündUrücü blr baş ka yönü de (A) tatam tetaik direktörü Fethl Demircan'uı bır gün önce baskıyİB istifa et tınknesi <n genç takım teknik dırektörü Adnan Dinoer'to gdrevden alınırken kullanılan sbz cillclerdlr. Erdogan Şenay, Ad nan IHnçer'in gttrevdert altnma nederun! açıklarken, «Kollektif calışmalara ayak uydnramadığından ve knliip tecrfibeslnln aı oldueundan Rörevd«n aldık» deml?tır. Dinçer'm antrenörlügunü B e şiktaş genç tatamındakl ç&lışmalarından, Yeşılkch'U küme çıkartıp, ertesl vıl sampijon vapmasından ve vengi vtızü gb remeyen genç takımı Baikarı dek vukseltme«;Tn den bılıyoruz. Anlayamadıgunu konu ne tür Kollektif calışmala ra katılraadığıdjr. îşin bır başka llginç yanı; sa bah Ankara'da genc takım ile antrenmana çıkan Dlncer'in ay nı saaüerde teknik kurul taratından lstanbul'da görevlnden alındıgı açıklanmıştır. öğleden sonra da takımı ile antrenmana çıkan Dinçer'e saat 16.00'da bır yasj ile görevine son verUdiği bıldlnlmiştır. Futbol Pederasyonu üyelerınden 8enez Erzik Avrupa'da, Nec det Arbek lzmir'dedir. ötekl ıkı Uye Turhan Yıldız ve Fikret Gtiç'ün olaydan haberi yoktur. Federasyonda bir yanda Sahir Gürkan, Erdoğan Senay, Fahrt Somer, Eşfak Aykaç, öte yanda vukanda sıraladığımız isimler vardır. Başkan Tokatlı ise, bu ıki grup arasmda, «hâlâ dengr eörrvl» yapmak çabalan İçin dedır. Kamuoyuna açıklanan «opensyon» perşemb« günü federas vonun onayına sunulacaktır. Fe derasvonun onaylamadığı bır lıstenın geçerli olup olmadısı tartîşmasmdan ote, federasyon Uvelerinin ıstıfa edın etmeyeceü sfindemdec'ar Persembe gtmtı yapılacak toplantı bu soruyvı aydmlatacaktır. SPOR SERVtSt NATO üyesi (Baştaratı l. Sayfadaı *nlayamadaguu kaydettı. Yunanlstan Dışışleri Bakaru Haralambopulos, NATOKonse yl"nden önce verdifci demeçte Polonya ve Sovyetlere karşı her turlü yaptırıma karşı oldu gunu açıkladı. c.o fnn hoberıne göre Yunaniston Dışışieri Bokanı Yo onr.ıa HaraoTOopuios ülkesın n Poıonyo y c korşı ekonomiK vc do dıgeı oianiordo heı türlu yoptınmo korsı otduğu konusunda NATO uyesl ulkele re Di'gı verdı. Yunan hükümeti sozcüsünur oçıkiamasıno qöre Haralambc puios Atıno'dakl NATO ülkeie n Bu". ukelçüerıne blr mesa' göndererek bu gıbi önlemle rın, tk> asken ıttifak arasındc aoha genış copto sıirtüşmeve yol ocmcktan boşko şeve vc rcmcvvcağım bıldırdı Yunan Dışişierı Bakonı av rıca Poionyo'yo korşı uygulonc cok her yaptırımın avnı zamor do ülke lcmdekı konşıklıkian 1 öu arttracağmı ve Polonyo ho kıra hicbır yarar sağlomovc coğını ılade etti. Polonya dakı gelişmelerdt Sovyetler Bırlığı'nın rol oyno O'öını kobul eUığınl büdıren Haralambopuios bununla b" lıkte bu ülkeye hıcbır zamar askeri müdohalede bulunui modığın a d'kkoti cektl. Sovyet Resml Hab«r A|ansı «TASS», Yunanıstan'ın NATO ulkeleri tarafından Polonya'yo karşı almabılecek yaptırım kararlarına katılmavacoğını acık lamasının memnunı/et verto olduğunu bıldırdı Bu orada Fronsa Dışışlen Bakanı Claude Cheysson, mev cut koşullarda Fransa nın Polonya'ya ekonorriık yordımda bulunamayacogını oçıklodı Fransız Radyosuna bır demeç veren Claude Cheysson, «Polonya'da sıkıyonetim devam eı tiği, genış çaplı tutuklomaların surdugu ve Dayanışma Sen dikası tartrtındon boşlotılon reformlor eng«llendıgi surece» Fransa nın bu ulkeye ekonomık sorunları ıle mucadelede yardımda bulunamayacağı, on cak yıyecek yardımı yopmayo devam edeceğinl söyledl. Cheysson, cPolonya'nm osksri yöneticileriyle ekonomlk Işblrllğl görüşmelerl yopmak üzera lllşkl kurmayacoğn» dedl. Fransa Dışışlerl Bakant Sıbirya'dan doğal g a ı sevklyatı için Sovyetler Birllğl Ile göruş melorin Ise surdüruleceğıni soyledl. Cheysson Slblrya^dan ssvkedilecek doğal gaz hakkında, «Bu goza Ihılyocımn vor. Eğer almazsak, enefil Içln daha fazla oderrve yapmomı? gereklr» dedl. GENSCHER Federal Almanya Dışlşlerl Bo kanı Hans Dıetrlch Genscher dünkü toplantıya katılmadan once yaptığı acıklamada «Polonva'dakl g«tl?mel«r lyiy* d«ğll, kotuys gldlyor. NATO'nun h#r konudaki tutumunu acıkpo Oftoya koyacağını «anıyorum» dedl, (Ra$Urah 1. Sayfada) Yaha, bn ne içtir? Bu ne dumandır? Bo ne havadır? Ne olacak halimiz? Bu konuşmalar kuşkusuz vumuıta kapıya geldıginde yapılıyor. Hem de hava kirliligı. okullann kapatılması, çeşitli önlemler almması düzeyine gelındığmde. Rafaella Carra televızyon «Slıow»una renk katmak ıçin nasıl dumanlar içinden seyirci karşısma çıkıyorsa, başkentın ınsanları da dün kendı çaplannda «Show»lannı yapular. Gozsozu gorvneyen caddelerde yollarım bulmaya çalıştılar. Ciğerîerıne cektikleri zehirli hava da cabası. Kukurt dıoksıtten oluşan dumanlar ıçerısınde başkentlıler ÇOgu kez evlerine gidebtlmek ıçm araç bulnmadılar Sıçara tıryakileri bile, radvoyu, tele\izyon;j dınledıkten sonra «yalnız birkaç Künliisünp siçarayı azaltmayı ya da bırakmayı» kararlaştırdılar. Kimıleri ıse sorulanmızı yanıtlayan Neşn Kemerbeş gıbi, birı 4 ayhk. bın 9, bin de 12 yp.şındakı çocuMannı tzmlr'deki kayın pederinin yanına gondermeyt tasarladı. Kimıleri de. emekll Cumhur Dörtbaş gibi «Nefes alamıyorum. Bakanlıklar'da Konur w>kak'a Mirüdum. Boârııluyormuşum gibi olriu» demekle yetmdi. Meteorolojiye gore, Ankara'da bugun de hafıf bır rtusgâr esecekmiş. Bu d'irumda, Ankaralılann hava kırlı!ı?inden kurtulmalan iç'n ^trnriıltk «f'îTi'âr dnnsına» cıkmalan cerekivor Aldı mı bir telas « kfirt dioksit oranmın bu bölge *e faıla olduğunu tahmin edivoruz.» BAZ1 YERLERDE YAKIT Y.\KILMASI ÖSLENOİ Ankara Beledıye Zabıta Ekiperi de dun normal yakıt yakmayan bazı evlerın ve fabrıkatann yakıt yakmalannt önleme volunda çalışmalar yaptı. Aynca, gezıcı zabıta ekiplen, Anka• ad dolaşarak. baskentlilerin •'a f azla yolda dolaçmamalan ve ıakrlarını duzenlı vakmalan yo unda anon'lar yaptı YOftL'N SIS DF.VAM EDECEK Meteorolojı Genel Mudurlujun'den edınılen bilsive gore, Ankara'da dun hava kırlılıgı ı\e aırükte gorülen yofrun orandası sıs, bugtın de etkısmi sürdürecek. Sıs daha sonrakl gunlerde etkîsini gıderek azaltacak, Ankara'da ajrrıca bugun karla <anyık yagmur bekleniyor. Eaş tentte, buErun coY ^aiil bır ruz ^ar da beklenme'ste. DOKTORLAR NK DIYOR? Hacettepe Hastaresı Gögüs aastahkları Bolumü'nden Doç. Mustafa Artınlı, Ankara'da gorulen dünkü havanm ozellikle kroni> bronşıt, astım, solunum zorluŞu çekenleTde buyük zaraı lan hııiMtrtnSııni' behrttı Yt*RTTAŞt*RIN Y«kPM\L\Rl <,EREKENLER Ote yandan, saflık yetkiliierı, yıırt'aşlann hava kirliligınin yoguniasması nedenlyle bazı korunma dnlemleri almalan gerektiğinl kavdederek. bu ön lemlerl şöîie ackladılar. «Sokakta hırlı de^il. yavas yavas vürünmell. bürolann ve evlerin pencereleri sıkı sıkı kapstilrnah, özelHklt kalp hasUları lıava kirliliğinin voğun olduğu bölrclerdrn uzaklasmalı. sieara icilmempli. bol bol süt içip. yocnrt yenmeli.» KOVTROLLER S1KLASTIRILDI Bu arada. Bel»dıve gorevtüeri ve otekı ılgılüer, kalonfer dumanlarmı da kontrol edıyorîar. Sağlıga zararlı duman çıkaran kalorıîer ocaklan vetkililer tarafından sondurulmekte. Gorevliler. kurallara mgun olarak kalortterlerm vakılmasını ıstıyor, bıına uyma^•anlar hakkır.da kanuni işlern yapılacağım beürtiyorlar Heyetin ikilemi sürüyor (Baitararı l. "»avfadal lanuiannda da, Düyükelçıler aralannda söz birliği etmiscesıne Türkiye'nın uyeli ginln sürmesiıun yaşamsal oldugunu heyet Uyelenne anlattüar Topianüja katılan bir kaynağa göre «üyeler gerek sabahki (förüşmelerinden. gerekse büyflkelçilerle yapılan öe^trlendlrmeden oldukça et kilenmts er>'üküyor]ardı » Bir baska kavnak da olusan havayı •söyle flzetledı «Herkeü »ramnda een«l bir uılasma, konsensus rardı Ti!rk1ve"niti Konsev'rten cık^r'ln^aMnı nnl'mek çnk 5nemüdir \nrak bu nasıl vamlaM'ir'» So run da bu noktada doeuvor z a f n » ORTAY% CIKAN \CT1A7 Uyelerle de Konuştugunuzdn çogu rUrkiye'nin Avrupa'dan izole olmasının sakıncalannm tarkında olduklannı gizlemiyorlar. Btr heyet Uvesı şöyle dedi: «Efer Turkiye Konsey'den atıürg» bu nun ne gibi sonuçlara vol açacagını biliyorn». Ancak Türk tarafı da sunu bllmeHdlr. aleyhte bir karat veriUrse, bu Türkiye ve bu fllkede rasayan insanlar hedef almdığından olmayacaktır Avmpa Konse yi de prestii ve imajını korumak zorunda ihr. Konaey'ln statüsö nrUdadır. Türkiye nin durumu da ortadadır. Bu Iki faktörü yan yana korduğvımuıda birlm de vapabileceğimizin bir stnırı vardır. Ktmae Türbiyt'nin kopmasını istemlvor, ama ne y»nk ki rell?meler Iradenüz) asarak Wıi de istrmedlğtmiı bir «onuca doğru sürüklüyor.» Yetkllı bir Batuı dıplomat da, ortaya çıkan durumu «Ikilem» olarak nitelendirdi Hem Avrupalılar, hem de Türlt tarafı açısından bir «ikllem» söz konusu Bu ikllemin a$ılabilmesi bir «mucize» gerekti riyor. TEREDDtTLER NELER? Hevet Ujrelerinın izlenımleri neler? Çe şıtlı egılhnlerden üyelerle yaptığımız ozel konuşmalann ışığında bu ızlenimler şöyle ozetlenebüır «1) Cveler demokrasne dbnüleceğlnden şupbe etmtvorlar \ncak dönüleceh demokrasinln niteliçi. yçnı Ana^a•ıanın getirrcefi hurumlar konusunda kafalarındaki *nru işaretlerine ^eto^i olçudp vanıt bu labümis dpğiller 2) Demokrasive donus t»k\tmlnin açıklanmasmın genel olarak olurnlu bir hava yarattığı RÖrleniyor %ncak a^nı raman lamaya rastiavan bir başka olav. DİSK davası bu olumlu havanm blr böiumünü silmi? göTÜküvor. l'veler, hemen nemen her görüşmede DtSK davasmı eündeme getirerek kavplannı ilettller 'i\ Vyelerin çekıncelerini s.aklamadıklan bir başka konu da. r«kl <i>asiierın faallyetlerini vasaklayan 52 numaralı bildiridtr. He>ft öyeleTİ benzer şekllde. feshedilen CHPnin eski Oenel Baskanı Bu lent Ecevit'in hapsedilmesinl olumsuz bir gelisme olarak kar?ılsdıklannı gizlcmediler. 4) Insan haklan konusunda da mevcut dummla ilgiil eleştirileri. Tutuklanmalarından bo yana aylar geçtlfi halde bazı aamklartn davalannın henüz başlamamış olması eleştiri konusu. tveler. ınsan haklan konusanda han adımlann atılması 5) Yaklajmakta olan bir başka olumsuz srelisme de bazı Arrupa üikelerinde Türkiye'nln Avrupa tnsan Haklan Komisvuııunda dava edllmesı amacıyla yapılan hazırlıklar. Ban üvtler hükümetlerinin bu konuda <<endlkaların batlnM altında oldu cıınu konnnun kahlne tnplantılanna ka dnr sötürülup görüsüldüğünü. hu nlastlı eın çiderek güçlendiğini blldirdller.» CıftRtSlERt DEĞtŞMEDt Zıyaretm sonuçlan ile ılgılı olarak bu oaşka goz'emımızi de aktarmak ıstenz: Uveler Ankara'da «hüsnü habul» gormvış terdir, ancak temasiannın aTUş'erinı bıi \*uk ölçüde degış'irdıŞı sryleiemez tngı lız Muhafarakar P»rı~v Gneve. I^alyan Hnstıyan Demo'f» ravplıere Eibı uyeler Assarnblede Türkjyp ıîa ılsnli ovlamalarda lehte tavır almışîardı Oîak avındaHı oy Iamad3 da davranışları cieft'smevecek Ortada olanlaan kararsızl'.gı surüyor. Eunlar arasmda tsvlçreli Mülier'i sayabılıriz. tspanyol Sosyalıst Barnuevo sse, TUr kiye'deki durumun Konsev'ce onavlanma sından kaygı duyuyor ve üyeligın sona erdlrilmesini Istıyor Gerekçe*' de şu «B*nim ülkemde demokrasî tehlike altında Benzer bir modrlden söz ediüyor Türki ve emsal gösteriliyor. Bu vüzden lehie btr taMr almam mümkün değil.» ISKANDİNAVLAR SORCN13 Iskandınavlara gelince, asken yonetı ml Ankara'da açıkça eleştlrdıler ve görüşlerinde en ufak bir esneklik göstertnediler. Bu üyeler ocak ayının sonunda Türkije'nin üyeliginin sona erdirilmesl yolunda oy kullanacaklar Eger Muhafazakar tskandinavlar da kendilerine kaulırsa bu şasırtıcı olmayacak. Bu arada, sosyalıst uyeıer arasmda da TUrkiye'nin üyeliğı konusunda farklı görüşler var ömeğın Federal Aiman Sosyal Demokraı Bardens, çekıncelen bulunmakla bırlikte UyeiiSın sürmesinden yana ve îskandınavlar uzerınde bu yonde kulıs yapıyor Bardens'e gore, «Türkiye ile Avrupa arasuıdaki bağlar kopmamali Bu hem Türki ve, hem de Avrupa'nın zaranna « • lur.» Yıne vAUgular.raası gereketı bır başka olgı», bazı Uyelenn TUrkıye'nın uyelıgınin devamınüan vana olsalar da kendi kamu oylannın baskısı al r mda bulunmalan ve bundan doğan kaygılannın on pıana g?ç mesı Buna açıklık petırmek ıç'n isim ver meden bır oze! sohbetimızı aktaralım: Bir üye, Turkıye'run Kor.sev uvchgınden qık.anlmasmın sfikıncalannı bıldı*ını boyle bir sonucu arzulamadıSını soylejerex «ancak ülkeme döndüçumdp ne vapah'lirim?» dıye sordu Bız de kendısme çekıncelen n; belırtiTiekle bT'ık'p uvelığın stırmesın] onenrss ne olacağjnı sorduk. Aldıgımız ya isterim. Ancak uvfli^in surmesini ıstersem n gaman da beni ülkemde askeıi vönetim \an)ı<ı olmakla suclavacak lar?.» Açıksdzlülukle konu«an uıı ü\eler dı şmda, bır de askeri yonetimın göîükara muhalıflen var ömeSın Danimarkah Sosvalıst Eudtz, va da Kon.eçlı Ba\fan Srs.a lıst Aasen. Bu uyeler Türkıye'mn Kon sevden cıkanlmasını savunuyor'ar Kendı f lerine bunun sakineaları anla ıldığında Türkıye'deki sıvıl çevrelenn biıvılk bır bolümtınün Konsey'p ıhp!ı*m s'ırmesinı ıstediginı ılettiftımızde. s1zı dınlemPk bilf ıstemıvorlar. O denh k?Misi' kı. ıletişirr kurabılmek bile mtunkün değıl. Bu durumu «tskandinavlar sorunu» oiarals tanımlayabılıriz. Avrupa Konseyi heyeti dün de (Baştarafı l. Sayfada) mollaoğlu ıle MHP'll Agah Oktay Guner'ın de cağrılılor arasında yer alması dıkkat Konuklara pllav üstu doner ıkram edılen davette Konsey uyeleri Assamble'dekl eskT ar kodoşlorı ile Turkıye'dekı gelışmeler ve Türkiye'nın Avrupa Konseyıne uyellğl Ile llgıll so runları derinlığıne tartışmok Imkanı buldular. Bu tartışmalar sırasında adının acıklanmaBinı Istemeyen heyetin onde gelen üyelennden bın, «Anayasa o kadar önemli değll, Ikl oyda da hazırlanır. Onemli olan tutuklu 20 bin kişinin yenlden toptuma ka zandırılması ve ekonomlnln duzluğe çıkmasıdır» şekiınde konuştu. Bu arada, Federal Alman TV'sı dovete gelerek Assamble uyeleri İle eski polıtıkacılorı bırarada görüntüledl. Alman TV'sı eskl polıtıkacılarla söy'eşller yoptı ve «Heyetin Türkiye ye gellşlnl baskı olarak mı nilelendiriyorsunuz» sorusunu yö nelttı Eski politlkacıîar da ortak bir yanıt vererek, cZiyaretl Türkiye II» Konsey arasındaki llişkiler çercevesinde normal sayıyoruz» yanıtını verdıler Gruplar halınde yapılan göruşmelerden sonra Assamble uyeleri soat 20 00 dolaylarında ayrıldılar. Eskl polıtikacılar ise bir süre daha kalarak kendı aralarmda sohbetlerinı surdürduler HEYET BUGUN İSTANBULA GELtYOR Avrupa Konseyi heyetl bugün Ankara'dakı temoslarmı tomamladiktan sonra İstanbul' a gececek. öğleden sonra saat 15te Odakule Konferans Salonu'nda Turk ış adamlarıyla toplanacak ve Türkıye'nın ekonomık ve sosyal durumu hakkında bilgi alacak olon he vete Istanbul Barosu Baskanı Orhan Apaydın torafından bır akşam yemeği verılecek. iktlsadi Kalkınma Vakfı'nca duzenlenen program ceroevesmde lstanbul'da goruşmeler yapacak olan heyet uyelerı ya rın istanbul Borosu'nu da zıya ret ederek temaslarda buluna coklar. ÖĞRETİM UYELERİ TERÖR KONUSUNDA KENDİ ARAUARINDA TARTIŞTl Avrupa Konseyi Hevetı dün Adalet Bakanı Cevdet Menteş ıle yaptıkları gorüşmeden once bazı profesörlerle blr toplantı yaptılar. Bulvar Palas'takı toplantıya oğretım üyelenn den SBF'den Prof. Nermin Abadan Unat, Prof. Mümtoz Soysal, Prof. Aydın Yalcm, Prof. Bahn Savcı ve Hacetteps Unıversiteslnden Prot. Osman Okyar katıldılar. Edlnilen b Igıye gore, toplantı sırasında üniversıtedekı terör olayları konusunda Profesorler He yet uyelerınm onunde kendı aralarında forklı değerlendırmelerı yuzunden tortıştılar. Toplantıda he/et uyeleri YÖK. umversıtelerde terorun durumu, DiSK davası, yargının bağımsızlığı ve olağanustu yosaların getir.lıp getınlmedığı konusunda çeşıtll sorular yönelttiler. Edınüen bilgıye göre. YÖK konusundakı sorulan yanıtlarken profesorler uyelerâ akodemık ozgurlüğun durumu ıle ılgılı olarak farklı goruşler dıle getırdıler. RAHŞAN ECEVİT İLE GÖRÜŞME Heyet uyelerınm Rahşon Ecevıt'ı zıyaretlerj saat 18.30 ıcın programlanmıştı. Ancak Adalet Bakanı Cevdet Menteş ıle gorüşmenln uzaması ve An kara'yı basan yoğun sls yuzunden heyetin Ecevıflerın oturduğu ORAN Kentl'ne gel melen 45 dokıka kador gecıktu Üyeler, Rahşan Ecevlften yoğun sısten dolayı gecıktiklerınl söyleyerek. özur dıledıler Göruşmeye Sosyal'stler ıle Iskondınavların t u mu katıldılar. Muhafazakarlor dan yolnızca Hukuk Komısyonu Boşkanı Percy Gnev e geldı. Rahşon Ecevıt ıl Q goruşmede dun Ankara'ya gelen Italyan Komünıst Portısı uyesı Cnamandreı de hazır bulun du. Fotoğrafcıların ısteğı üzerme Rahşan Ecevıt ve 10 ka dar üye buyuk solonun ortasm da yanyana dızılerek toplu halde fotoğraf cektırdıler. Roh şan Ecevıt uyelenn tam ortasında yer aldı. Bu arada Danımarkalı Sosyalıst Budlsz, Rahşan Ecevıt'e Danımarka Başbakanı ve partısının llderi Jorgensen tarafından gonderılen bır mesaıı sundu. Rahşan Ecevıfın teşekkür konuşmasından sonra siyosi komısyon baskanı ingılij işct Partısl Mılletvekıli Urvvın goruşmeyl ızlayen kalabalık gazetecı topluluğuna verdığı demecte şoyle konuştu«Ben v« arkadaslarım sayın Rohşon Ecevlt'ı ziyaret «tmek ten buyuk mutluluk duyuyoruz, Bülent Ecevifl göremedifiımizden dolayı uzuntulerimizi ifade e tmek isteriz. Ancok eşlnin orocılığı II» mevcut du rumo llişkln goru«lerin| öâren mekten memnunluk duyocağız.» Hukuk Komısyonu Baskanı İnglliz Muhafazakar Gneve de gazetecılere Rahşan Ecevıt'l ziyaret etm B gerekcesinı acık larken, tTürklye'y» gelmlsken kendislnl ziyaret etmaktert daha doğal ne olabiitr?» dıye konuştu. ISTANEUUJJLARy ElektrikveHamgazı i'ıcretlermzi size enyakm olan 104$ Iıerlmngi birine yatırahuirsiniz. ZiRAAT BAHKASI TÜRKİYE CuMHURİYETİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog