Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurfyvt 6 12 OCAK 1982 Ender Anayasa aceleye getirilmeden hazırlansın ANKARA (Cumhurtyrt Börolm) Danıjma MeclM Kırk| lareU ttyesl Muzaffer Ender, ı «12 ETIÜI tabahına kadar gelen ıdyasi partiler dönemini noutmadan taman konusunds daha müsamahakat dsvramn» dedi. Ender, yeni Anayasaıun bazırlanması konusunda, vatan daşlaraî «AUahaşkma hiç acele etmeyın. Sağlam bir Anavasa, •ağlam bir Seçim Kanunu yapın ki, artık meclistekl AIi Cengiz oyunlan kalksın.» d»diğmi öne sürdu. Ender, Danışma MeclİBind» gttndem dışı yaptığı Anayasa' . piTi hazırlaamasuıd» besının gorevlert konusundaki konuşma da özetle şöyle dedi: «Bn acelecllik niye? Bn »çıkC» EÖstermektedlr 1d, TürkİTe' nin alrvhine devamü menfl propaganda yapan rasadışı ör; gfttier çaJıçmalannı anüıkmı t »urdanuefctediriCT. tçerde de , flnceki dönemlerde, aeçim keIpaaeligtnden faydalansrak, T0ee Meclise pirmiş ya da girm» nriş olan fdyaset canbazlan ferekll 6nlenüer almmadao geçi • DANIŞMA MECLİStNDE KONUŞAN KIRKLARELt ÜYESt MCZAFFER EVDER. 12 EYLÜL ÖNCESİ StYASl DURVMU ELEŞTtRDİ. VATAVDAŞIN «Alr LAHAŞKINA HİÇ ACELE ETMEYİN. SAĞLAM BİR ANAYASA Y.APIN» DEDtGINI SÖYLEDİ. l#e*k bir paTİamenter «lstemde yine koltuklann» otnrup, her türlü hile ve yolsuzluklarla eski yaşantılanna döneceklerini ummaktadırlar. SEÇİM HTJMMASI Kısaca Türldye'nin 13 Eylül Htıcesl ortamına yeniden sflrüklemnest özlemi, bu tç ve djş çıkarcılara bâlâ. devlet kad rolanndan temizlenmis olan ban mlliUn ve bölScü hürokratları Wr seçim hummasına Takalatrmştır.» Ender, «Hiçkimsenin Türk bısanını tanımadan halılarla kaplı bürolarda. maroken koltnklara vaslanarak. ahkam kesmemesini» isteverek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ACELE ETMEYİN «Vatandaş divor ki, Evren babanuz, Güvenlik Konsevi üye lerhnlı varolsunlar. saeolsıınl»r. Memlefcet için eerekiTse. malnnızı. mülkümürü s*Te seve feda eder, Avnıpa'nın vapaeafcı Tardımm fazla^ım bile vapam . veter ki. evlatlanmız. hnznr içlnde okullanna (ridip eelsinler. Biz de bu hnzorhı ortamda geç saatlere kadar calıÇTp. verKilerimizi yetiştirelim. Allahaskına hlç ac«le etmevin. Saelam bir Anayasa. sağlam bfr seçim kanunu yapin kl, artık mcclisteki .WCengl» oynnUn ortadan kalksın.» YUNANİSTAN. PORTEKtZ, tSPANYA Demokrasi%e geçış konusunda takvim soran Batı ülkelenr.i ele«tiren Ender. «Blıe takvlm soran AvrupaH dost bildiklerimir. 12 eylülden önce neredevdiniz? Yoksa Ynnanistan. Portekiz. tspanra demokrasiyi çisnerken, takrim icad edîlmemiş miydi?» dedi. Ender, basın men suplanna yonelık olarak da şu gorİJşlert savtmdu: «Basm raensuplanmızdan. 1ç ve dıs çıkarcılann tahriklerine kapılmadan 12 evlül sabahına badar Relen sivasi partiler dönemini unutmadan sokaktaki vatandaşm gftrüsönn alarak. EerçeSI vansıtmalarını ve viice meclisimize zaman konuMinda daha müsamahakâr dairranmalannı istiyonız.» ZAMAN tSTER Devlet Başkanı Evrenin taXvim konusundaki söriinü yerine K«ttrecegini de belirten Ender. konuşmasını şöyle tamamladı: «Devlet Baskanımmn teminatinın lamanınd» yerine pelmesini de saslayacağiz. Ama unutulmasın ki, bizim kanunlan hazırlarken temel söriişlerimiz Recmisten ders alarak oluşacak tır. Bu tophımda artık fiç katıtçılıça. sahtekartığa. hTrsıxlığa. vurjmnculusa, soyBnncaJuJa ve düzenbarlığa meydan vermeyecek millet ve Olke hlzme tinde gerçek deferlert ortava çikarabilecek, perçek demokrs si ve parlamento sistemi bir daha bozulmavacak an» kurallara oturtulacaktır. Bu da ıaman ister.» Istanbulda 5 ayrı telefon müdürlüğü kuruldu İstanbul Haber Servisi îstanbul'da beş ajTi te'.ffon müdurluğu kurulduğ"j belirtı:di. îstanbul Telefon Başmü dürlüğü'ne bağlı olarak kn rulan müdürlüjilerin yöne tiırıin kolaylaştınlarak hızlandınlması ve abone işlerr.lennm çabJİüaştınlması için oluşvunılduğu iîade edtldi. Suriçi. Surdışı, Beyoğlu. Gavrettepe ve Anadolu Müdürlüklenr.in halen Başraüdürlütün çalışmalanıu hızlandıracak düzeyde oldugu. ancak bu müdürlıiklerin de agır ış yükü aJtına gimıeleri dunı munda yeni müdürlıikierin kunıîabilecet1açıklandı. BöylelıkJe Başmüdürlügün plân'.ama, proıelendirme. altyapı ve diğer konulan koordine ve kontrol ettigi. mıidürlüklerin ise abone ışlemlenni yürilttükleri du yunüdu. Suriçi MüdUrlUgii 20 55 20, Slirdışı Müdürlüfü 84 »J 20, Beyoğlu Müdürlüfü 67 71 20. Gayrettepe Müdür lüğü 67 71 30 ve Anadolu Yakası Müdürlügü de 38 58 57 nolu telefonlardan aranabiliyor. Erken emeklilik başvuruları incelenmeye baslandı ANKARA (ANKA) Erken •Tieklllık hakkından vafar 1 0 "" mok Isteyenlerin yaptıklan baş vjrulor, Başbokan Yardımcısı Zeyyat Bay<ara'nm Başkanlığındaki komısvon tarofından bu saoch Başbakcnlıkta incelenmeye başlandı. Başkanlığını Zeyvot Baykaro'nın yurüttüğu ve Molıve Bakanı Kaya Erdem ile Kültür ve Turızm Bakanı llhon Evlyooğlu'dan oiuşan komisyon erken emeklilik başvurularını ıigılı bakcnlıkların merkez ve taşro teşküatından gelen ısîek ler olarak kı ayrı oşaTicda ınceleyecek Erken emeklıllk lcln boşvuruda buiunon memurların bu ıstekierhe ılışkın olarak ılgıll Bakanlıklar tarcfındon goruş belırtıldi Ba/kara'nın başkanlığmdakı bu komıs/onun ınceleme Sırasıcda oncetıkle ılgılı Bakani'ğın gorusünu dıkkale a'acak'orı, ancak tereddutte buiundukları noktalar hakkmda gerekırse bakanlıklardan tekrar görüş Isteyebilecekleri kaydedıldı Başbakanlıkta bu sabah baş lavan konisyon topiantısının kararloştırılan gunlerde sürdüruleceğı belırtılırken, komısvonun erken emeklilik istekie'ini değerlendirdıkten sonra re'sen emeklilik liste'erim inceiemeye alccağı kavdedildi GÖZLEM ;Baştorot' 1. toyfada) viıyondan ahnmosı gereklı onlernlerı sıraiıyordu Duçunuyordum; bunların olacağı. dana onca kac kez vazılmış. cızılmıştı. Bu amocla, «Cevre Soglığı Mus teşarlığı» kurulrnuştu:, «Turkiy e Cevre Sorunlon Vakfı> adıyla gonullu kuruluşlar rciısmalormı surduruyorlcrdı; ama ışte apansız yakolcnmıştık. Bugur, vann olumler olurso. ınsanlar, bırer ıkışer, kımı katp vetmeziiğınden, kımı solunum bozukluğundon olurlerse. «ocoba gec kalınmarnış miydı?» dıye sorrnayacaK mıydık? İLGİLİLER ACIKLIYORDU: Cebecı de bulur.an kukurt dioksıt oranı 985, Ulus'ta 265, Kızılay da 599, Kavaklıdere'de 1290, Sıhhlye'de is« 520 mıkrcgram metıekup olarak saptanmıs bulunmaktodır. Duman ise aynı bolgelerde Cebeci'd» 207, Ulusta 171 Kuılay da 191, Kovaklıderede 218, Sıhhiye'de ise 240 mıkrogram metrekup olarak bulunmuşlur. Yme ılgılılenn verdığı bılgnere gore. Kavaklıöere'de «6 numorolı Fuel . Oil» yakılmaktaydı Bu yokıt ıçınde «ortalomo yüza« 4.55 oranında kukurt» buunmaktoyaı Bu en adı lınyıt'ın cıkaracagı kukurt oranmın uc ya da dort kotıydı. Bu oronlat. dün sağlık kuruluşlannn «Tehlikslidir» dıye ılan ettıklerı oran'n, beş ya da altıbucuk katını bulmuşıu. Deınek bız Ankaralılar cok davonıklı ınsanlordık. Bugune kddcr dayanmıştık ama, bunoan sonra nasıl dayanırdık, o pek bellı değıldı. Fueı Oı.de kukurt dioksıt oranı. iınyıt komurune goro co< doha fazıoymış, ocaba, şu kalorıfer yakıtı nıcın, «altı numara» gıbı kahn venlırdı? Komurie ısınma olanağı varken, yıllar once kalorıfer ıcın konıur kaıanları yerine Fuel Oıl kazanlar, kurduruidu? NıCin hem ulke ekonomısı. hem ınsan soğlığı boylesme tehnkeler ıç.ne surulurdu? Nıcın, Ankaronın cevresını kuşatacok orman yapımı engellenıraı? Nıcın, taşıt araclorının havayı kırietmelennı buyuk olcude onleyecek oıon metro proıelerı baltalanırdı?. Bunca onlem nıcm zamanında almma t . nıçın ılsrlye donuk, hesaba kıtaba dayalı pianlar yopılmazdı Yirmıncı yuzyılm do'duncu çeyreğınde bir oaşkent halkının bu kadar sorumsuzca, gun v% g j n olume terkedılmesını anlomak kolay değıldır. Başka konulan bılmem ama bu sorumsuzluk ortaktır. Bunlorın hıcbırısı surprız saynmaz, bu sıs, bu p>8 hava ile beraber, brgun ıcmde, bir saboh alacakaranlıkto gelmedı Bu pıs havonın geleceğını heskes bılyordu. Ama gozler kor; kuloklar sağırdı. Hic olmazsa bundan sonra elbırlığı ıls onlprı olmok; ne gerekıyorso onu yapmak, bınmın sesıne KUIOK vererek Ankara halkmı kurtarmak zorunaoyız «Ankara'nın toşına bak, gozlerimin yaşına bok» dıyecektım ama sısten ve pıs havadan Ankara nm taslorı bıle görunmuyordu B&şkent oimadan önce yedı auvele meydana okuyon Ankara, bugun pıs havayo yemk duşmüşlul SOYADI TASHİHİ • Azdavay Aslıye Hukuk Mah kemesrnın 980'429 esas ve 980'20 111980 torıhiı karan he 5en olor soyadımır Sarı olar ak değ ştınlmiştir Duyurulur Muharrsm ŞEN B»k!r ŞEN Isgüzar, buqün Yüce Divan'da savunma yapacak ANKARA. (o a.) Sosval Guvenlık eskı Bakonlon'ndan Hi'mı isgüıar ve 53 sanığın varqılanmosına bugün dsvam edlecek Yüc« Divan'da yapılocok du ruşmada. Sosyal Güvenük es ki Bokartı Hılml İşguzor ve 53 sanığın, Idd'O mokamı olarak görev vapan Cumhuriyet Baş savcısı Fıruz Cıünglroğlu'nun esas hckkındaki mütaloosına karşı savunmoları bas'ovacak. Tecrübell Öğretmen Orto ve Hse 6g>encller1nl flzik ve matematik'ten yetlştlrlr. öğrenctyl okulunda takip ed«r. Tel: 23 02 46 (İSTANBUL) • Haydarpaşo Gumruk Mödurlüğünden aldığımız 23 9 1980 tarlh ve 598176 No.lu güm rük makbuzunu kaybettlm. Hukümsüzdur. Sümerbonk AlımSaiım Müessosesl Müdürlüğü AffanBasak DELFNO'da HerÖğie Menü Çorba veya SANAT A7L1K KÜLTÜR DEKOtSt BILIMv lOOıı OCAK 198* * DolmaTabağı veya ZYILABAŞLARKEN BİLİM ve SAVAT, ikinci va\in \ılına tiaslarken, ulastıpı bovutun gerçek sahibi olan okuvucu ve vazarlarının \enı vılını kutlar. OCAK 1982 SAYISINDA REMZİ İN'AN'C /"ölum. Adın Kalles Olsun" AZİZ CAU<l*R /SanaH» Veniiik Sedif VlVSEl ÖSCORES /Tarihin Ozneji VELİ LÖK /Yüksek ÖJfetim Kanunu AFSARTİMUCtN/SemacıEj.»iminCelirdıl.lcrl ALAADDİNŞENEL/Hareketli Seritle Insan Lrçtim! M EMİN ARTUK /"Madame Bovarv* Davası SADUN ARESVBunalımCelir DaJ.lım.tssizlik AYHAS BASARAN /Türl<ive 2. Iktisat KonRtesi NAZİF TEPEDELENLİOCLU/Arifmetik Dizılcr\e ötesl HANDAS KEPlR/EndGstri Psîkolojisi VARLIK ÖZMENEV/Rengin Taş ile röportaj AFET ILGAZ ^aralıcıtan Tanımak Cerclt AYSEGOl YÜKSEl /"Tomeler* ve De\lcl TivaTfo<u Y1LMAZ ON AY /Havalın Muri İIBER ORTAYll/Rumuı:Goneagül KERİM KORCAN/5iir0s«ün« M E H ^ H KÖK/Takvıml Vekayl EMREHAN HALICI /Satranc NEZİH DANYAl/KariUtür HATAYOUMllJPINAR /KankalDr RUŞTÜERATA/KjHlutür Peynir Tabağı 'Delfino" BöreğT Salata Balık Kiremit'te Tava Politikada Sorunlar (Baştaratı 3. Sayfada) yetler'in müdahale etmesı, ger^ınlığı geregınden fazla artırabiur, ABD Sovyet ilişkıleri son derece tehlıkeh blr aşamaya gelebılırdı. Bu dunımsa Beyaz Saray'ın planlan nın sınırlannı aşabılırdiı. Alexander Haig'ın, Beyaz Saray'ın Polonya konusunda tozu dumana kattıgı bir sırada geçtığinuz hafta Sovyetler'le dıyalogun ve nükleer görü$melerin surdUrülecctını açıklaınası anlamlıdır. Ancak hesaplan bozan birşev oldu. Jaruzelstd, durjma bırkaç gtande hairim olamadı ve aniaşıldığma göre, Polonya'da resmi açıklamalardan çok daha fazla kan aktı. Bu durumda da, gelışmelen önce temklnli bıçımde ızleyen ABD ile Batı Avrupa, gıderek daha sert mtuma prdMer. Waslungton'un fusattan Istifade. sertlıkte aozu kaçırarak, Avrupa"ya ekonomik onlemler ıçın baskı yaptnası ise yaşh kıt'ayı kanştırdı. Bu noktada Jaruzelslci'nın Polonya'da ne yapabllecegı Uzerinde durnmkta yarar var. Polonya'ntn gelecegi konusunda lyımser o!mak dogrusu ZOT. Sovyetler'ın 1956da Macanstan'a müdahalesinden sonra Janos Kadar, 1968'de Çekoslovakya'ya müaahalesinden sonra da Gustav Htlsak, bırbinne îat yollartun hareket ederek ülkelerinde ıstdtran sağlarnayı başardıiar. Doğu Avrupanın en akıllı ve esnek liderlerinden bin olan Kadar, bir dJri reformlarla Macar ekonomisinl raylanna oturtmayı başanrken içeride de halka djger Dogu Avrupa ülkelerinden daha fazla özgürlüfc taıudj. Macaristan'ın ekonomtk başansı. Kadar'm temktnlj biçimde Sovyet modelinden uzaklaştığîru Eonnezlikten eelen Kremlın liderleri tarafTndan büe ovgü İle karşılandı. Jarazelski de aynı yola yönelebilir mi? Yönelebılir. Ama aynı başan>T sağlayacağı çok çüpballdır. 1960'lar, detantın yeni yeşermeye başladığı dünv» da petrol kâbusunun bulUDmadığı, Batı Avrupa ekonomllennİD var gücü üe geliştiği yülardı. Bu ortam<Ja, ufak ve kar&riı bir Ulke, gereksinme duyduğu yardrmlan bulabülr. Batı pazarlanna mal satabjlir, söüün tasası ço>c faala «orluk çekrneden pastadan paymt alabilirdl. Üst». lik Sovyet müdahalesi İle onuru kınlmış olan Macar haltanm, Kadafm sundnğu ödünleri kabul etmekJe yltttecek birşeylert yoktu. Gönümüztirı dünyast ls«, detantın can ceMstJfı, ABI> Sovyet ilıskılerinın slirekl: gerginleştiğı. petrol fiyatlannın ülkelenn belını büktüğü ve ekonomıfc bunalımın DoŞu Batı her yanı sardıgı bir dünyadır. Bu dunyada kredi taulmak da, malıru satmak da 1960larla kıvasîanam»yacak kadar güçtür. Aynca Macar halta, Kadar'm verdi&i ödünlere dört elle sanlrmştı. Dayaruşma'nın 17 ay ıçınde aldığı mesafe ve uyandırdığı umutlardan sonra, Polonya halkının Jaruzelski"nin sunacagı ödünleri aynı hevesle karsılaması bıraz uzak bır olasılık gftri gellyor. Gustav Husak ise Cekoslovakya'da Kadar'ın aksine sert bir pohtika ızlpyerek durumu denetim altma almıstır. Ama Cekoslovakya'daM hareket ayd'.nlar ve partinin reformcu kanadı taralmdan baslatılmıs smırlı bır (ririşimdi. Behrh çevreleri tasfive ettikten sonra, durumu denetim altına almak, Husak ıçın zor olmamıştı. Üstelik. Polonya gibl büyük bir ekonomik bunalım lçinde bulunmayan Cekoslovakya'da Husak da 19701enn başlanndaki elverişll ekonomik ve siyasal koşullardan vararlanmıs. halkına bir seyler sunabilmiştl. Jaruzelski'nin İse, sertliğe ybnelmeve fcarar verirse. on milyon tiyesi olan Dayanısma harekerini Polonya hallona unutturması o kadar kolay olmayacaktır. Bu çerçegi kavradı*! izlenim ; ni veren askert v«netim rrformîardan vazgeçilmeyeeeğıni sık süc yineîemekte. Dayanıçroa'nın ılımlı kanadı ıie diyalos kurmava WtekK ştdrünmektedir. Ne var ki. Batı kavnaklı h3ber!»re eöre i$ciler1e avdınlara karşı ba«kı da sürmektedir. Walesa ise hâlâ ySnetimi desteklemernekte direnmektedlr. Polonya, içında fcpj.undugu bıınahmdan ancafc ha'.kın büyük bir özveri ile çaüşması ve uzun sürecek bir kemer leri sıkma döneminden geçmeyi kabul etmesi ile krurtulaBoyîe bir özreriyi •&• valnızca haîln ile btitünlesebilan vönetimler saglayabilir. Jaruzelski'nın bu konuda mesale a!ıp <tlamavacagnu R»man gtistererektir. ART .a. &J m * Izgara veya Et Izgara Şiş Şaşhk Sote Çoban Kavunna Tâth Tabagı veya eUnur: C}03 II Meyve 450lira AT MEYDAN1 CAD. SULTANAHMET Teşekkür Ederiz 1». MANZARAH TERAS BANKERLER BANKERLER" HiSSE SENETLERi HiSSE SENETLERj .TAHVİLLER TAHViLLER • MERSÎN ŞUBESÎ: Cad. 14/1 Tel: 16 458. Atatürk RESTAURANTCAFEBAR Hergün değişik Spesyalite (Kievski,Catı piliç.Mantı.Ciğ kofte vs.) Ucuz.Temiz ve kalitelidir. Hertürlü arkadaştoplanttlart ve mutlu günleriniz için ÇATI KUCUKMİ ı tMUml Potıft» Btr OW> m YoMı VHvmUı UfOfPUR IıCABfTuS • STMtRKEZTEl ?053?0 5hat 2716 i* Tele» 73 374 Ankara 17 59 00 1832 54 » M A I Y A T E I ?bb1 SU43 BURSA TEL 20 269 ıZMıRTEL 14140? Tnle. M678 BANKER KASTELLİ HtSSE SENTTLERt TEL: 20 53 20 22 38 44 22 14 79 enfestir "lstiklalcad.Piremecisok.BaroHanKat.7 GALATASARAYTÜNEL ARAS1 Tlf. 49 55 90 taw C OT MC N«*<*a KALBOH KAZ8AM ı t I TMc Vacgl «Monk h » M r « > " RuhiSu ÖRİKİM Y/MMCIJK K£*StıAnk3fa Cad 45/18 PK 538 Sırkeo tstanbul İstanbul, SAYdagrtım SAMİlzmır.SERGİ dagrtım ZEYBEKLER çıkti5 PLAKÇILAR0ANİSTFVİNİ2 Bekierren T uzunçalarr Son degtşiklikleriyle IÇTİHATU NOTLU HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU IJıterl: TSO TL. Kltap lst«me K. AUkaçtfoğlu ? . Mete GOnal Adalet p^v*niijı Kanunlar Genel Müd Merkez: Vakıf Han Asma Kat No: 23 Sirkeci İstanbul P.K. 735 Telex: 23 314 TR. • ANK.4BA ŞUBESÎ: Atatürte Bulvan No: 94'7 Kızılay Tel: 17 59 00 18 32 54. • ANTALYA ŞUBESt: AtatUrk Cad. Reçit Berberoglu tşbaru Kat: 1 No: 6/7 Tel: 50 49. • BUR.SA ŞUBESÎ: AtaUlrk Cad. Kurtul İşharu No: 59 Asma Kat. Tel: 20 363 11 336. • ESKİŞEHİR ŞTJBESt: înönü Cad. Porsuk tşhanı Kat: 2 Köprubası Tel: 16 185. • İZMÎR ŞUBESÎ: Cumhurivet Bulvan No: 11 Meydan Apt. Kat: 1 No: 13 Tel: 213094 Te1«K 53 «78 ONAY TR. • SAMSÜN ŞTTBESI: BanJ»lar Cad. No: 5 Tel: 19 482. • KAYSERÎ ŞTTBESÎ: Cumhuriyet Mah. Vatan Cad. Bılvük Aksakal Işhanı 16/2 Tel: 13 931. • KONTA 8üBESt: HılkUm«»t Meydanı Mıhçızade Haa Kat: 1 Tai: U 9 5 7 . ARANAN MESKüh KrYMETLER: AKAL AKSA BAĞFAS BAŞKEN'T CTMENTO BATI ANADOLU ÇİMENTO BURSA ÇİMENTO ÇIMSA EGE GÜBRE GOLTAŞ ISTAŞ ÇANAKKALE SERAinK GÜBRE FABRIKAL.\RI tŞ BANKASI KARTONSAN KARSAN KAV KOÇ YATIRIM KORDSA KORUMA TARIM NOBEL PAMUKBANK ORM A POLYLEN RABAK StFAS STJNTA ortur PETŞ. Pazar P&zar RTŞ. • ODTÜ d'plomamı kaybeltım. Hükumsüzdur Haluk ÖZALGAN • PosaDortumu kaybettlm. Ge cersizdir. Sevlm GÜLENSAMAN • Nüfus ve Tapu kâğıciımı yitirdım Yenısıni alacağımdafi eskisının hukrtıü yoktur. Cemal KAYA • ODTÜ kımllğımı tım, Gecersızdır. kaybet turizmseyaluıt TCTURİZM BANKASI AJŞ~ KESNHAREKETLE TAM PA.SSIYON • TAHVtL VE HİSSE SENEDt ALIM • SATTMI ÎLE HIZMETINİZDEYÎZ. • TAMAMI ÖDENMIS SERMAYE: 500.000.000. TL. 15.500 14.500 ; BariMim Bolvvı 3VS Bxa»İST. tel 61107461 82 26 Yut« Turon ÖZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog