Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

\1 OCAK 1982 EKONOMİ Cumhuriyet 5 EKONOMİDE GÜNÜN AYNASI Anadolu Bankası Milli Piyango saiısına basladı CISÎ Orhan Emırdağ, jurüarı sövledı: «Hem bir devlet kuruluşuna hJzmet, hem halka biı hizınetio buJunuyoruz. Ayrıca «imdilik 100 bin llrava kadsr ödÜT kazanan talihlüerin ödüllerinl de şnb?!erimlzden ödüvoruz. Atılımlanmız devam edecelrtlr.» Ekonomi Servisi An&dolu BanKası çubelerinde Mıllı Piyango bileti satışına başlandığı açıklandı. Milli Piyango İdaresi ıle Anadolu Bankası arasında yapılan anlaşmayla Kk olarak Istanbul, Ankara ve îzmir subelerinde başlatılan oilet satışı konusunda Anadolu Bankası Genel Müdür Yartiım 1981de feshedilen sirket sayısı 1980e göre yüzde 100 arttı ANKARA (ANRA) 1981 yılanda feshedilen sir ketlerin «ayısı 1980'e gör» jTizde 101,4 oranında artış gbstererek 2.300'e ulaştı. 1980 yılında ise 1.142 şirket fesih ya da tas£i>e yoluna başvurmuşm. Böyle» ce, sılu p«.ra polittVtasının uygulanmaya konuldugu 34 ocak 1980 tarihinden bu yana ücari laaliyetlerine son veren şırketlerin sayısı 3.442'ye ulaşmış oldu. Bu arada, geçen yıl sermayeleri toplamı 60 mü yar 190 milyon Hra olarak hesaplanan 6.981 yeni şirket kurulurken. 2.150 şirket sermay«sSnl toplarn 180 milyar 390 milyon lira artırdi. Yeni kurulan ve ye artmna giden şirketler arasıods anonim şirketler hem sayı, bem sermaye büvuklügü baiumtndan Uk ^ırayı alıyor. 1981 yılında sermayeleri toplamı 51 milyar 702 milyon ttr» olarak belirienen 2.876 yeni anomm şirket kurulurken, 1.313 anonim şirket de ser mayesini roplarn 171 milyar 863 milyon Ura arttırdı. Anonim sirketlerin pap sermaye artışmdfl yüzde 95, kuruluş sermayelennde ise yüzde 855 olarak belirlendi. Özal: Kredi faizlerinin yüksek olıısu eski dönemin mirası ANKARA (THA) Devlet Bak&rn ve Başbakan yardımcı9i Tur^ut Öra.1. «Kredl fairieri. nln vfihseklitt fertdp kalan dönemln ağır enflaavon sartlanndan doğuvor» dedi. Türkıve Çırr>ento MUstah^ıller Birligl tarafından düzerüenen bır toplantıda konuşan Özal. Türklye'nln içinde bulımduğu bazı sıkıntılann 12 eylüîden önceM dönemin özen'iklertnden Uerl feldiftinl (Jne sürdtl. «Halen uvguUnan programın mkıntılan tecirdiitmb dönemin şartlarından Uerl c?lmrktpdir. hfz peçmis dönetnlprdeki hataları düxeltme volundayıı» dedi. özal. uyçulanan ekonomik programın türr. sektÖrlprd« kabıık ci?&işt:rmeve vo^ aç«ıgını o«îirterek, 1981 yıhnda g«rçekleşm cimento ihracatım örnek gösterdi. özal konuşmasında. sıkınfıhıbelsrtti ve «Bir ram uyKUİaodıfı u n ı ı n bazı aektörlere aeırlık nctirccrktir ancak sıkmtılar 1982'de tninten. l!W3'te dah» da aulacaktır» dedi. Türklye Çimento Sanayıl Genel MüdUrü Sedat Yıld:z. top lantıda yaptığı konusmada, Türkive'nır. 1981 yılında 3 milyon 372 bîn ton çimento ihraç eder«k 297 milyon dolar döv:z prdisi sagladıgını belirtti. Yalçın DOĞAN Sovut Sarkılar • nayasa nasıl olacak?.. Başkanlık sistemıne g . A dılebihr mi?.. Çıft Meclıs olacak ım?.. OVorsa * ^ ikincisi nasıl oluşturvıiacak0.. Temel hak ve 8zgürlakler yeni Anayasada nasıl biçimienec«k?.. DİSK davası ne olacak?. Siyasal Partiler Yasası n«den şimdi hazulanmıyor 9 . Son dort beş gundur Ankar&da kulislerde söLM en çok edı'.en sorular bunlar. Her önuııe gelen bu ftonıl&n yöneltiyor. Çunkü, Avrupa Konseyi heyeti »urekli bu sorulan irdelemek ve de yamtiam*lannı almak istemekle mesgul. Buna ek olarai göru^meler. görüşmeler. görüşmeler... tyi ama, tum bu «siya»al» sorulardan bir an ıçin kendini kurt&np da. •Peki kardeiim $ian »honvmik programınız nasıl gidiyor' diyo scran t«k bir Avrup» Konseyi üye*i yok. Herkesl» görüşüp konuşmak isüyorlar da, akıllanna örneğin bir Turgut Ozalla göruşmek gelmiyor neden«e. Aym jarkıyı tutturmuîlar sfidiyor; «Anoyoao, hapisane, insan hofeian...» Temele inmeden, sürekli bu tur »orul*r yör»ltmek ashuda *çağdaş bir hürriyet tdebiyatı» y*pmaktan ötey« pek gilmiyor. Tüm bu sonılanu *sıl guvencesi olan *ehonomik büyüm«»<l«n söz «1*0 yok. Böyle«ine bir «hümyet edebiyatınu toplumd» köklettirecek bir ••feonomiîe büyume* Avmpehlarca unutulmus görünüyor. Onun içln d» yönelttlklerl sorular yuzeyde kalıyor Neden bir tanesi de gidıp •ekonomih mucizwi yaraton Turgut Özal'a 'ehonomi neden feüçüîüyor» diye sormuyor. Yoksa, soramıyorlar mv?.. Kendi hukümetteri öyle düşünuyor da, ondan mı soramıyorlar?.. Oysa, boyîe bir soru yöneltmeden •Anayasa hapitane. insan hafeları» diye tutturmak n«y« y»rar?. Bir y*nd&n büimin ortaya koyduju, 6t* y*ndA uygulaınada dogrulanan çagd&4 bir detıldem var gun<unuxdft: •Özgürlükler «tıtür. tkonomih büyum«.» Ekonomik büjrOme olmadan özgrüriük olmuyor. ÖzarurlüSe ilişkln tartiîmalar yapcnak, 1$in fels«4««ine v» pratigine girmek. •konomik bürüm» olmadan. havada kalıyor. Ekonomik buyumeden hıç bir biçimde söz etmeden. sad«c« •Anayasa, hapisan«, insan hafeiarı» demek, hatt* 'toyut itteklert' bile dönüsmetehlikesiniiçeriyor. Siz dıinyanın en güzel Anaya«««ıru yapın, bunun ekonomik temeh oîmadutan sonra ney» y*rar?.. İşt«. tariht«ki en çarpra örnek. yüzyıhn bAşında Almanyadaki Weimar Anayas«wı «Anaycwolar tarihinde bir anıt. bır mantık fahaseri' diy« anüır. Ke yazık kl, 'bu mantıh şaheseri Anayasa* ile Hitler Almanya'da iktidara gelmistir. Şimdi biz en güz«l Anayasayı yapalım. en demokratik, en insan ha.kla.naa dayah bir sistem getir«lim. ekonomik bvijrönseyi aağlamadıktan sonra, neye yarar?.. Tümü kagit üzerinde kalmaya mahkum olmaz mı?.. O zamaJi ışe tersinden bakmak gerekebiltr. Ekonomik buyümeyı sağlamaya yönelmeli ki, Avrupah üyelerin isledikleri özgurlukler ve haklar gerçekten •uygnlanabilsin, B\lyume olmadan «Batı istekleri doğrultusunda» bir Anayasa gerçekleştirmenin guçlüjrü öylesin« ortada ki... Tek bir »konomik soru yöneitmeden, bir yıldır «oym farhılan töylemek' ne kadar gerç«kçi?.. Çunkü, ekonomik büyumeyi safclayamayan bir Türkiye'de, degil Avrupalıiar. ist«rse Asyalıiar, Amerikahlar, Afrikahlar gelsin, ist»diklerl 'tehdidU »avursun, yine de öngördukleri bir iisteme geçmek çok guçleşir. Peki, neden ekonomik içerikli bir soru yok gelen heyetlerde?.. bildlkleri bir i«y var herh»ide. K«n di ekonomik kuruluşlarma bakıyorlar, bir tanesi de kalkıp «rurfeiy«'d# «konomik gelifmt kötüye gidiyor' demiyor. Batının tura ekonomik k'jrumlan, bazı eleşürileri sakh kalmak üzere, Türkiye'deki ehonomik gelişmelerden 'mtmnun.» Ama. buna karçı »iyasal kuruluşlan poliük açıdon soru ustüne soru atıyorîar ortaya Bu bir çelişki degil mi?.. Çelişki bir yana, Ankara'da soylenenler böyle bir duıiTnda •soyıtt ^arferJnrı and'rmıyor mu'.. v1 • n aaaltma yönünde asama ya Hanqi ülke; ne i/tiyort A, SÜNGER TAİ>1 J«aris Ticaret Mü?avirliğimizden Adan» Tiearet Odasına gönderilen hir yazıda, Z.I Nord 11 Rue Louis BİTerjot 86102 Chatelkreault Cedex, TLX (49) 212154 adrestnde faalİTet gösteren Tlimunes Durmak adlı Fransız firmasımn, iükemlzden 57 santlm bttyiiktUiünde muntazaın olmavan çeklllerde Süngpr Taşı satın almak tetedifci bildirilrti • BEYRUT VE ABU DABI. GUL VE PAPATY.% Beyrut ve Abu Dhabrde faaliyet gösteren «Violette Flowers» adlı bır fırnıa, Turkiye'den her haîta 15 bın adet papatya ve gül sann almak istiyor. • BANGLADEŞ, P.YMVK B u yü dışsatucıııda büyük rüçlüklerle karşılaştığmuz pamura Bangladeş'U bir rinmanLn istekl) çıktıçı öğrrenildi. Edinllen bllgiye göIT, «89, MotyheU C/A 3 Rd. Floor. Dacca 2» adresinde bulunan «Navüa Enterprise LTD» flrması. 70 bln baly» pamuk itball tçla başvuruda bulundu. • M1SIR, TRAŞ BIÇAGl «East West Co. El Touittıy Tawakol 91, Gamhorıa Street Cario Egypt» »d ve adresli bır Mısır ürması, Türkiye'den kırtasıye maızemesi, traş maldne ve bıçağı ile gıda maddeleri ve teyp dışalırm vapmak istiyor. • FR4NSA, DÜŞtK KALİTEL1 MAL «K.O 21,29 Avenue Oe Peuple BHıce 595372 adrnrfnde fMİtvet pösteren «Sodeko Centrale Diachates» adlı FYansu rirmam, duşük kaliteli ve tertip sonu her türlü malı IndlrimII fiyatlarla satın almak istediğini bildlrdl. YHK, 1980e ait toplu sözleşmeler bitti derken 1980e ait sonuclanmamıs toplu sözleşmeler olduğu belirtildi ANKARA (ANKA) Türk tş'e btğü Türk Metal Sendıkası tarafından dürenîenen «İşçi Sağlıji \e U Oüveulifci» k o nuly seminerlenn ilSti. dün An kara'da bayiadı. Seminerın açılış konuşmasını yapan Türk Metal Sendıka sı Başkanı ve Türk tş Yöne tim Kurulu Uyesl Mustafa Otbek, halen Mıİli Güvenlik Kon seyi'nln gür,deminde bulıman Sendlka'.ar Tasansıntn bir an önce yasalasmasırıı beklediklerini bildirirken «ÇflnkiJ bugiin sendikalar bir boşlnk Hindedirler. Binlerce Isçimiı dr avnı durumdadır. tşln acı Urafı. hu isciierimbi'i nek çoğu, Wr «endik» trüvencnrinden mah rum olriuklan irlbi. han l?\erenlerimJzin ovuncajı haline Itelmi^lerdlr. tstedlklerl bir sen<1ikaya firememefcte, bn du sf kalmadıtını söyledigrnl, ancak sadece ker.di şkollannda 1980'den kalan ve henüı uygulamaya konmamı? 20'ntn üwrinde isverine ait toplu söîleşme bulunduğunu iîade ettl. Vüksek Hakern KunUu'nun TÜRKIŞ'E 6AĞLI TÜRK çalışmfllannır ağır glîtiginMETAL SENDİKASI TARAden yalanau Muitafa Özbe'<, FINOAN DU2ENLENEN İŞ ayrıca Kurul'un, bir sUr« bnce açjlsladıti yü7<le 25 oranmCi SAĞLIĞI VH İŞ GÜVEN daki 1982 ücret lammmın kenLİĞİ SEMİNERİNDE M İ t Ü düerini tatmin etrnediÇtini beOÜVENÜK KONSEYİ'NİN lirtti. özbek, «Bu konuda yaGÜNDEMİNDE BULUNAN pttan açıfctamaiar tse maalesef SENDİKALAR TASARlSIcerçekçi defildlr. 1982 içln nvNIN BİR AN ÖNCE YASAeuianacak zam oranı tespit edlLAŞMASI İSTENDİ. Hrkpn. ba dnrnmun föj RtıOnde tııtulmaMm fizelilkle l«t*yor ve beklhronıt.» d«dl. özbek, avans uygıılamalanmaya konulmasmı da isteyen Mustalo Özbek Yukçek Ha ns da vaWt Rp^rilTnedsn ba?l?.nm?sı gerektiğtai sözlerine kem Kurulu Bftşkanı'nın 1980 yılu» ait hiç toplu is »özleşme ekledi. roındın Tararlanan bMt renleritniı lw. onlan ezme>e devam etmektedlrler.B dedi. 1961 1982 toplu i» 5Ö?,:eşmelerinin bir an önc« uygula hfanbul Porse/en in dıssaiımı Ekonoml Servltl Istanbul Porselen Sanoyil A. Ş.'nin dıtso'niının 1830 yılmo gore yüzde 300 oromnöa oMtığı ocıklandı. ls' <ibul Porselen Sanayil A. Ş. yetkilllerfnce yapılan acıkiamav. qore, başta 8. Aimanya ve diğer Avrupa Cıikelerl olmok üzere Irak. Kıbrıs. S. Arabstan Jcponva gıbl ülkelere dişsatımı voDi'on porselen ürunlejrinde venı dızayn ve kolıtenln gelişm»Sı nedenıvle gârülan artışlo voklaşık 25 mılyon dolar elda edıldl. Yapı Kredrnin GdenekselTüık Motiflöiru "porsetende yasatacak yangması* İran heyeti OTIM'i gezecek bknnomi Scrvlsi îran Sanayi Bakanı Mustaîa Haşemi başkanlıguıda dün Ankaraya gelen 20 kişiUk bir İran alım heyeti, Ar.kara'dakl gönLsmelerını tam&miadıktan sonra yan n tstanbul'a gelecek. İran *lım hevetinln ilk zıyarecini »• at 13.00'de OrtaDogu Ticaret ve îhracat Merkezl (OTrtM)ne vapacagı OTÎM vetkılılennce açıklandı. Ziyarette, OTİM uyesı turuluşıann baskar ve velküilerl ile Du kruruiiişiarın Urün leri Iraniı k.onukiara taıutü«r cak. Düzenlenecek bir brıfingte lse Ulkemizın gınai ve p d a Uretım potansiyeli hakkında açıklamalarda bulunulduirtan sonra, Tilrldye'nın tran'a sat»bılecegi sanayi ve gıds Urtin leri haJckınds da bllgl vert'.ecelt. îran heyetınsn 15 Ocak cuma gunU Türkiye'den ayrılacaSı blldirlldl. f D(i\1tin Glnsl 1 1 1 1 1 DflVİZ KÜRURI DÖTIC ABD Dolan Avtıstralva Doları Avusturya Şihnı Patı Alman Marla Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 îsveç Kronu 1 îsvtçre Prangr 1 Fransa Frang] 1 HoHanda Florml HK) Italyan Llretl 100 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Kuvevt Dınan 1 Norveç Kronu 1 Sterlın 1 Suudi A. Rjyali 133.70 149.88 8.41 58.90 3.46 18.05 23.02 53.72 23.98 72.66 11.01 60.01 112.53 473.43 22.93 254.23 39.09 Mvf Döviz 136.37 152.88 8.58 60.83 3.53 18.41 23.68 54.79 24.46 74 11 11.23 61.21 114.71 482 00 23.39 259.31 39.37 Satış EfektU Aİ1B Efekitf Sstıa 133.70 1*2.39 8.41 58.90 3.29 18.05 23.22 53.72 23.98 72.6G 10.46 57.01 106.89 449.76 21.78 254.23 37.14 137.71 154.38 866 60.67 3.56 18.59 23.92 55.33 24.70 74.86 11.34 61.81 115.90 487.63 23.63 261.36 40.26 Kahveflncanıve kahve tcibag süsleme yarşması. Yapı ve Kredi Bankası.geleneksel değerlerimize hizmeti bu yıl da sürdürüyor. Porselende süsleme sanatına yeni bir soluk getirecek yaratıcı elleri, "kahve fincanı ve kahve tabagı süsleme yarışması"na çagırıyor. Bu yarışmaya kaülarak, geleneksel motıflerimizı gelecek kuşaklara aktaracak türrl yaratıcılara başanlar dıliyoruz. Devlet Hava Meydanlari Isletmesi Genel Müdürlüğünden 1 Genel Müdürlugümuz Hava Liman ve Meydan MTÎdurluklerinde lstihdam edilmftk üzere: a) Elektrik. Eleictrorük. Makina, In^aat Mlmar Muhendıs. b» Eiektnk. Elektronik. Makina. Mow>r. Sıhhi Tesisat. Isıtma. Klima ve tnşaat Tekniken. Teknisyeni ahnacakMr. 2 ARANAN N1TELİKLER: a) 657 say:lı Devlet Mernurlan Yasasının d«irisik 48 maddesindeki rüıehkler ve şartlara uyroak b) Teknisyenler için asgari Sanat Okuîlanmn ilgili bötümİTinden mezun olmak. c) Askerlik gorevini yapmı? ve konulannda pratık tecrubeye sahip oianlar tercih edilir 3 Smavlar 25. Ocak. 1982 tarihinde saat 10 00'd* Genel Müdürlük ve. Yeşilköy Ha\u Umamnda vapılacaktır. 4 tsteklilerin re«imli nüfus cuzdaniannın tasdikli örnekîeri akîi dilekçelpri ile im'ihanm yapıiacajin G«nel Müdürlük (Ankara) He Yeşüköy Hava Limartı Ba'smüdürlüğü'ne (tstanbul) müracaa'lan ^erekmektedir. <Basın 101R! 297) GOMÜŞ Cumhurıyet Rsşot Kulpsuz 22 Ayor B le/ık Gumus FİY&TLARI 11 Ocok 1982 11 500 11.550 12 000 12 250 1 570 1 665 41.00 41.50 8 Ocaklo (ark Fark vok Fark yok FarK yok Fark vok YAPI ve KREDİ BANKASI "hizmette sınır yoktur^ S) Essrl«rin arkar.na tltı rakamlı bir ruır.uz îEonulacaktır. Aym lumuz bC[ zarfın üzanr.9 yazılacak, yarif macı »Stf.ı. «oyadır.. adreııni bir kağıdt yazıp üzarinde rurnuz yaalı 2»rfa koyacak, kapatıp muhürleyecelrtir. Ken yınşacak süsîexeler, hem kimlik zarf» ayrıca buyük bir zarf» konarak birlikte gönderilacaktır. Yenilenmesıne karar verılcn odamızm 28. ve 40. grup meslek komıteleri seçimlennın, daha öncc üyelcrimıze duyurulan 13 Ocak 1982 tarıhı yenne vasal nedenlerle 10 Şubat 1982 tanhınde yapılacağı ügılı me5İek gruplarmm sayin üyelenne duyurulur. İSTANBUL SANAYİ ODASI'NDAN YanşmanmAmacı: Geleneksel Türk Moüflerini özgün yorumlarla günümüzde yaşatmak. Yarışma Koşullan; 1) Porselenden Uretılm«si düsünülen kabvB hr.car.t v« kahve uba^ının takniYc reaimleri, 35x35 boyutundtlci resim ka^ıdır.a, 1/1 ölçekte, çını roürakkabıyle çicıiecektir. 2) Yir.a 33x3S boyutunciaki bir btfka resirn k»§\dm» îir.camn önden, tabagın ustter. çini mürekkebiyla çızıltniş »ıluetı üzenne yanşmaya katılîcak "sus'.erae" rer.kli olarak çsUş.iacaktır. Bu suslemer.in 3 lcat büyiŞ'i aym kağıdın ait tartfınt ayiica çiznecek'.ir. 3) Ku'.lauîlaoak renk »ayısı •ır.ırlandınlnjamıştır. Ancak.renlcler va motıfier seri uretime uyacalc bıçimda Eserierin altm» imta atüm»yacalctır. 6) Değerlendirm* «onueundt: Birinci'ye 20.000. TL lkıncı'ye 15.000 TL Üçuncu'y» 10.000. TL edül; aync», 5 ki»iye d« 5 e r bin Uralıie maruiyon verilacaktır. S) ödü'. ve mansiyon kazanan «serler \ç>. ozei bir ı s r g i duzenler.ecaktir. 61 Eserlerin, en geç 10) ödul va ır.ansiyon ktzanan «lerlari 31 Mayu 1982 akşan.ına k»dar tıretmek isteyan por»eler.cıl«r Vapi ye Kredi BanVcafi A.Ş. •r.laîmalân eser »ahip\eriyl« ü e n e l VJüdıirluk Ku'.tür ve" yapacakiardır. Sanat Mu^aviriıSı Tepebaşî'SI'ANBUtı adresıne ulaşrr.ış o»ması gerekır.ektedir. 11) Eserlerin yayıa hakkı Yapı ve Kredi Bankası na aittir. 7) Süslemeler, uzrr.an'.ardan c İt) ödul kazanmayar. eserlerin en geç Yapı Kredi Seçicı Kurulu'nca bır ay ıçind» ahnjr.ası geıekmektedır. değerlerdirilecekt.r. ASAF SAVAS AKAT Î.Ü. ÎKTİSAT FAKÜLTESİ YAYINI Iktisat Fakültesi Mezunlarına Duyuru 15 OCAK 1982 curna günüı saat 20.00'cie Pera Polas Oteli'nde öğretim ü/elerımizie bıriıkt6 «DostluK Yeı>mızı yiyoruz. i. Ü iktısat Fakjitesı Mezunkırı Cemiyet Genel Merkezl Cumhuriyet Cod. 27/6 49 89 03 44 04 36 Taksım / İST. Yanjraa kojutları Kultür v e Sanat MüşavirHğimiîden «ağlaaabılir. Iktısadi Ânaliz VEFAT Merhum Dr. Mehmed Cemal bey ile, merhume Hatice hanınun oğlu, Renan Genim ve Fatoş Eray'ın babaları, Esra Azra Genim, Zeynep Eray'm dedeleri, M. Sinan Genim, Feridun Eray'ın kayınpederi, Selma Berk'in ağabeyi, Efser Berk'in sevgili e§i YITIRDIK... Değerii hocamız, atölyemizin kurucusu Ressam ve Sanat yazarı VEFAT Sevgili Hocamız, Ressom RESSAMSANAT YAZARI Prof. Nurullah Berk'i Yıtırdık, Acılıyız. Cenazesl 13 Ocok 1982 carşannbo. gunü saat: 12.00'de Akademı'de yap!İaca< törenden sonra Fındıklı Comtinde kdmacak oğlen nomazını müteakıp Hovbellada mezarlığ'nda toprağa verıiocektir. tDGSA İ. Nurullah Berk 9.1.19S2 günü vefat etmiştir. Cenazesi 13.1.1982 çarşamba günü öğle namazma müteakip Fındıklı Camii'nden almarak istesi üzeriDe Heybeliada Mezarlığına defnedilecektir. Nurullah Berk'i yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Başta eşi olmak üzere ailesine r ve sanatseverlere başsağhğı diler. acılarmı paylaşınz. İSTASYON SANAT EVI AİLESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog