Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyat 4 SANAT VE EDEBİYAT 12 OCAK 1982 19.30 TV OKULU Bır oncakı dersın f 1 cumlesl olan «Ayşe Ekm«k 3 Ver» tekrar edıldıkten sonra tBaba gel ana gel» cumie 81 teknığıne gore ojretılecek Anday: Ozan, sonsuz bir yolda varamayacağı eregi arastırır durur Doğan H1ZLAN Soi olaras /a, mtaaıgı *ö lumsuztuk Ardında Gılgamış» r aaıı Kitab yla Tu k ye Iş Ban kosı Buyuk Edebyot Cüu u nu kazanan ^'elıh Cev/det Andav Cumhur /et ın soru arın van t lodı «rurkıye ,ş Bankası Bu yuk Edebıyat Odu u nu kazondınız Bu odulle uikamizın hemen nemen en seckin ociulle rını kazonnış bır şaırsınız Odu lerın ssnatcıya yararı oldugu kanısındo mısınız'' Ozelhk •e genclerm odulltndırilme ac> sından durumları n e ' ı Odulern sonatcıya pa 3 saı yarar oldugu yadsınomaz Buı un d şında kıtop sotışının ar'mosı do saoatçıvı do'aylı o larak igıiendınr Ama odulle rın beık de en buyuk yararı yazın sanat cevresı dışınaa Xa.mış olanlardan oır bolugu nu cekmesı kazandırmosıdır sonırım Çunku 6iradan b r okurun gıîtmce coğaicn yazın sanat urünlerl oras nda bır seçme yapobllmesl yazık kı kolay degıi Gercı odu! lerın bızde de, başko ulkelerde de en doğru seçımı goster d klerl soylenemez ancak buroda cnemll olan, secılmış ki9! va do bellı bir yapıt değıl yazın ve sonattır Gencierın ödullendırilmesl so rununa gelınce bır bakıma asıl odulu gerekseyen onlardır ama bu bır dokuncayı da Icmde taşır sanıyorum ödul blr kurumdur ve gencler sanat'a d dışmeye başladıklarında kurumlaşmanın getıreceği guven ve doymuşluktan kendılennl korumayı bllmelıdlrler tölumsüzlük Ardında Gıl gamı» ın nltellgi üztnn» ne «oylemtk l«t«r«lnlz?ı Bu soru ile yenl kltabımı mı yoksa o kıtoptakl uzun şılrl ml amaçladıâınızı bllmıyo• Orta Çağ ın buyuk bılglrrterinden ibnl Sına adına Sovyeller Bırlıgı nın Novostı Haber A|ansı onculugund», her yıl rum Ben KoMarı Bağlı Odysseus, Troya Önünde Atlar adverılmok uzer* bır odul oluşturuldu Odul her yıl bır SSC8 ve lı uzun şnrımde de kiml soybır Asya Afnka ulkesı vatandaşına barıs «e kardeşlıgı ışleyen lencelerı ele almıştım tölüm en 1yı edeblyat, gazetecılık ve sosyal bılımler eserı ıcm verılecek suzluk Ardında Gılgamış»da ödul Içln v o ı l * m o odresi «ibnl Sıno Pr ze APN 4 Zubovsky da Gılgamış söy'encesının be Boulevord Moscovv SSCB» nı ılg lendıren bırkac tsmasını • Federal Almon fılm yapımcılarının Polonya da tbtuklu Işlemeye calıştım Söylenceler oıduğu bıldırılen Fılm Yonetmenı Ardrzeı Wo|dayı Avrupadakı yoz n ve sanat ic n tukenTez •avaş oleyhtariığı üe ılgılı beigesel bır fılm cevırmek uzere bır haz nedır bence J P Sart Munıh e cağırdığı bıldırlldı re «Butun yopıtlar blr «öylen• Orta Doğu Ttknık Unıv«rsit»srnc« Batı Avrupo ulkeleceye vormalıdır» dem ştl Ben rtnde yaklaşık 15002000 kitabı kapsayan bır gezici Ataturk bu sozu soylencelerclekl ölum Kutuphanesı kurulocok suz Insoncı'ığın yenl vorum ar • Ankara da yoym hoyatını surduren Yann Dergısı nm la değer'snd rılmesl bıcımmde «Yarin Gançlık ödullerî 82» adıyla karıkatur ve eleştıri dalında anlorıava yatktnımd r Böyleduzenledıği vorışTiaya son katılım tar hı 1 N son 1982 ye dek ce konu sorunu mutlu b r cöuzatı'dı zume ulaşır Cağdaslığı vaka1 9 Louls Lumıere Fransız Sıneması Buyuk ödulu bu V' lamanın en venmli voludur bu yönetmenlığınl Claude MıHer'in yaptıgı «Garoe a Vue» (Gozaltı) fllmıne venldi Ödulu gecen yıt Alain Resnais'nin <Mon oncla «Şıir dışında, roman d«d Amer aue? (Amerikalı Amcam) odlı fılmi kazonmıştı neme turlerınln ustasısınız Sl9 Pans Guzeı Sanatlar A^adennısı nce ıkı ayn alanda Irlnlzle bu türler arasında blr hevksl yar şması duzen endı Ed r ien bılg ye goıe ıkı ayn bı alış verış vor mı''* rımd^n oluşan Paul Louıs Weı ler Portre ÖdJ'u nun ı'k bolu Şıır dışındakı yazın turmune yoş smırı goietılrreks zın herkes katılabılecek ıkncısınde ıse 35 yaşına kadar olan sanatçı or ver alabı srsv ler nde yayımladıklanm o türlerın zorunlu yapı başkalıkları (THA San« Servtel) dışında sanırım şıırlenmdekl temalorı sanat, ınsan «© toplum anlayışımı lcerır Başka turlü de olamazdı Yapıtlarımın tümu birarada ele olınıp Incelenırse, bu gercek ortoyo Cikar Ancak sırası gelmışken «oyleyey m bızde bu tür eleştıri daha boşlonadı eleştır• \Lİ POVRAZOĞLU KORHAN 4BAY (Harbıje 46 35 89 menler mız yazın turlerın n bl 47 36 34) «Morfin» salıçarşamba pazar, «Çılsınlar Kulubu» per nnde uzmanlaşmtıyı yeğlıyorlar jenbecumacumartesı g bi gorunuyor Oysa, ceşıtli • ÇEVRE TtY^TROSU (Kocamustafapaşa 25 01 78) «Ispa, turlerde ürün verenlerın kişılık olarak ele atınmalan düşün luklı saflnaz» pazartesı dıçında 2100 cumartesı 1J 302100 pazar 15 30 18^0 ve butünse'l k acısından iıgınc • UE\khX^L KAB\RE (Sırasei\uer 44 46 75) «tnsanhfın sonuclar verebı ir Hatta boyLıızumu Vok» pazartesı dışında 21 O cumartesı 16 00 pazar 18 00 Ü "ece vazınımızın ve sanat anmızın feisefı özler! söz konu • DEALET TIYATROSU (Taisım 43 54 00) «Kosem Sultan» 17 OcaA, «laolış \aal19 tstune» 12 13 Oca& «Oolje Lstası» 16 su edılebılır kl bu durum ya Oc&k, «i'oklar Dafındaki Nar» 17 OCSK, « R I U » 1617 Ocak zın sanat alanınm sınırlannı • DOSTLAR TUVTROSU (Galatasaray 47 04 06) « i g n Dagı genışletir çarşamba 18 00 perşeriıbecuma 18 30 cıunartesı pa7Ar «Başiangıctan bugüne çl15 Û018J0, «Aksak Tımur üe Hoca Nasreddın» (Anadolu Çocuic Ojrunlan Kolu*nun bır oj"unu) cumartesı pazar 1100 Ir kuramınızı (The conceptlon « E M S FOSFOROGLL Tt\ATROSlj (Bahanye 37 80 83) of poetry) oluştururken hongl «81'de Neler Oldu0» pazartesı dışında 2100 çarşamoa cumartesi kaynaklardan yararlandınız? 15 3021 00 Acıkcosı şlır kuramınızın olu• FATtH TtYATROSU (28 53 80) «E«ı Gelln» paaartesl sah dışmda 2100, counartesı 15 3021 00, pazar 15 3019 00 • GÖVÜL U L h t GAZANFFR ÖZCVN (Şışl* 46 80 91) «Kimse Durduramaz» pa2artest dışında hergun 21 00 • HODRİ ME\DAN KITLTIR MERKEZt (ZmcıriJıuvu 66 74 19) «Anahtar ve Saluplerı» çarşamba 18 3ü 2100, perşfembe cuma 21 00 cumar'esı pazar 15 3018 30 • HADIKOl TÎYATROSl (KadUcov 36 12 00) «Deli Ibrahım» cuma cumartesı pazar 15 30 19 00 • KASTEIU KtXTC'R \ E S\N\T \ \ K n (Venüs Tıyatrosu 49 69 44) «Gece>e Seiara» çarşamba perşerrb°cııma 20 30 cumar t«sı 17 00 20 30 pazar 14 3018.30, «RuTalann En Guzelı» cumartesı pazar 11 00 çocuic müzılcali iki bolum • KÜÇtK SAHNE (B»>oğlu 49 5» 52) «Şahlan da Vurnrlar. çarşamba perşembecuma 18 30 cumartesı pazar 10 3018 30 «Kahraman Bakkal Supermarkete Karşı» cumartesı pazar • KENT OYUNCLLARI THartıve 4" 35 34) «Harold ve Ma ude» cuma r *esı pazar 15 00 «Bir Ganp Orhan \eh» cumartesi 18 30 Muşfık Kenter • MLHStN ERTtCRlTL TtYATROSU (Harbiye 47 00 68) «îkılı Oyun» pazar*esısah dışmaa 2100 cumartesı 15502100, pazar 15 3019 00 • VEJAT UYGUR TİY4TROSU (Pangaltı 41 27 37) «Cib»U 1945» pazartesı dışında hergun 21 00 cumartesı 16 0021 00 • ^AN TtYATROS>U (Elmadag 40 67 92) «Sezen Aksu Alle Gazlnosu» pazartesı dışında hergun 2100 cumartesı pazar 17 00, SmıselvılerCad 65/1 «Çatal Matal Kaç Çatal» çocuk oyunu cumartesı pazar 1100 Tel.44 25 26 • TEPEBAŞI TtYATROSU (44 04 68 > «Utanç Dunvasu cumArtesı pazar 15 3019 00 • TEVFİK GELEVBE TİYATROSU (Bahariye 36 21 03) «C»mmın tçt» çarşamaa cumartesı 15 30 pazar 18 00 hergun 2100 • TüNCAY ÖZtNEL TtYATROSU fAksaray 22 41 12) «Alma Mazlumun Ahjra» pazartesı dışmda 21 15 cumartesi pazar 15 3018 30 • ÜSKÜDAR TtYArROSU (33 03 97) «Taş Bademleri» pazar ' « l s a ü dışınaa hergun 2100, cumartesı 15 30 2100, pazar 15 3019 00. şum yontemınl ve süreclnl özetlcyebılır mısıniz'*» Şı rın kaynakian sayılma yGcok denlı coktur Bu bak m dan beMi bır şıır kuramnın ^ J r ekl a°cerhğ nden soz etmek gjctur Ben gen^l'ıky snr d s ndo ara/agelmısımdır şı r Baska bır deyıçie duşuneb 'ecegımız butun konu an şı r r d ne gec me><t r ozanın ışı Boyieoe ozan sonsuz bır yol r ıio vo amayacaı5ı b r ereğı a rcstırır durur Surekl b r araş t rmarj r $ır Bu bok mdon ozan StSıphoso ber7etebılır z sab rdK onun tek gucu Sıı rın kuramı onun takn ğt le ıc ıcedır bu ıkı oge bırbırınden ovrılamoz Buniordan nangısı n n otek nı oiuşturdjgunu sny lemek olanaksızd r Goetaren ıle gosterılenın ozdeşlığıne ben zer bu Dıyebıltnm kı kuram lar her şııre uyar 19.50 SAĞLIĞIMIZ Prof Nusret Fışek ın katıldığı sağlık prO8tQm ın bugun ızleyeceğımız ıkırcl bâlümunde scglık sozcjgu nun anlamı uzerınde durularak soğlıklı b r yoşom c n gerekll on bılgıler verılecek ın 20.10 20.30 20.50 21.05 UYKUDAN ONCE HABERLER HAVA DURUMU MINIK KONSER Kemal ilerıcl nin «Mayaı ı!e John Fıeld'ln tNocturneı adlı yapıtlannı obuada Cmar Turkan </6 pıyanoda Me rol Hanoz den dınlıyoruz 21.10 SANAT DUNYAMIZ Opera sonotcrsi Suno Korofın «onot yaşamının kend'Sı hakkındo cıkan yazılara ve oyunlarından k sa goruntulere yer verılerek onlatıldtğı progromda tcnın mış Bastecı ve Orkestra Şefi Cemol Reşıd Rey konuk olarak bulunuyor 21.40 BERABER VE SOLO ŞARKILAR Tuün Korman ın yone'tığl korodan «K12 »en ne guzeisln» «Değdı soclarıma», tŞu geten atlı mıdır», «Muhabbet bağına glrdım bu gece» cPenceranin perdesıni», «Erkılet guzell boğlar bozuyon tÇok yoşo Ayşa sen> odiı şorkıları dınleyecejjız Progromı Nedret Selçuker sunuyot TEK GUCU SABIR Melih Cevdet Anday «Surekll bir araştırmadır şılr Bu bokımdan ozanı Sysıphosa benzetebllırlz; «obırdır onun tek gucu » (Fotosraf: Cengiz CIVA) 22.05 TATLI SERT «ölum Melefclerl> baçhgını taşıyan bugünku bolümun konusu soyle Esrarenglz bıçımde ortadan kolkan k şı'er Steed Purdey ve Mıke GaTbıt ın ılgısınl ceker Kohromanlarımit ard orda olen tanınm ş kışılere fızıksei ve psıko'oıık baskı yopan bır «afllık yurdunun varlığından kuşkuyo duşmüştur. Hoson Toka'nın arolık ayı lotografı secılen ça!ışma»ı.. MEMOIİaıtsal kalen Yazan Çizen ismaılGÜU3EÇ 22.55 HABERLER İFSAK Ayın Fotografı Yarışması nda Hasan Toka birinci oldu aervlsi tstanbul Poto^rsf re Smema Amstdrlert Demegl'nln (tFSAK) üyelen arasında her ayın »on pazartesı gUnü vlneledjgl «ATID FoJo)ç«fı» yBnşmasının arahlt avı bölümü nü Hasan Toka k&zandı Sarkis Baharoğlu nun ıkl, Ah met Bulut'un bir çalışmayla dereceje gırdığı yansmada se çıciler kurulu nu dernekte bulu nan U>eler olu?turdu Deger l e n d ı m e sonundi Ahm« Bu ut ile Mııs'afa Vural ikî fotoğra înla da »erglleme başarısım gösterdıler t^SAK Uyelerl ara smda g»ms ılgı goren yanşrra nın bır ozelliğı vıl sonunda avm fotoğraflan arasmdan «\ılın Fotoerafı»nın seçılecek \e başarLi {otofraflardan oluşan bır sergının açılacak olması 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 34 5 6 78 9 1 j • I T Ln NU H \ •n • ı • n 1 n 1 Franto orasinda C«nevr« golu dlye de anılon blr gol 4 Japonyo'da Hon şu odosındo b r şehir 5 Nefer fPernot», cRıcard» vs gıbı adlar al tındd pıyasaya surülen anasonlu ve tatlı Fransız rakısına ver len ad 6 TERSİ dolunay Yunan alfabesmde Bır harf 7 Özell kle Allah tarafından tem n edı dığıne ıncnılan ryılık. lütuf Yeme 8 En kıso zdman fâsıiası .. Eskıden bır cok ülkelerds ve özeliıkle Latın ülkelerınde kullanılan blr para bırıml 9 Ç\n de Surt Yat S«n torofından 1911 de kurulon ve 1823 te reorganıze edılen «Ulu sa! Halk PortıSl» H • SOMBA yÛ2 KlSı KALEN1M IC'ME yAj. M KILIÇ PALMJSTI 6 O 2 G Ğ Z U OORM&Z ^ U W f e ÎWÜĞI OArtA QA ÇOK. <Aİ.EM|K( SOLDAN 8AÖA1 «Doktor Jıvago» nun yozarı 1956 de Nobel Edebıyat ödulunu kazonan (fakat kabul etmemış olan) Sovyet romancısı 2 FıziKte elektnk dıren cının olcü bırımı Blr polıcenın arkosına yazıian havale emrl 3 ingıltere de tabadan ogula gecen veya kral torofın dan ven en asclet unvanı . llac 4 Irıd/umun sımgesı Ahbarur Rusul va I Muluk (Peygamberler ve Hukurndarlar Tanh) odlı kıtabı ve Kur an tef sırlenyle unlu Islâm tarih cısı 5 Evlflfde mısofır odası tBâki Idıyse ruh ne lazımdı b zeı 6 Br meyve Bır hay/an 7 »Sısko Dayn tıpınm yaratıcısı unlü blr karıkaturcumuz Blr goz rengı 8 Bır peygombe' . Kudret 9 Kus bılgını YUKARIDAN AŞAĞIVA 1 Batı Sahra nın ba ğımsızhğ ıcjn savoşan bır orgut 2 Gemıde velkenlenn acı'ması «Sem sı dı asrdo şerns n / Zıllı memaud oiur zamanı kasır» 3 ls/ cre ıle (SÜRECEK) 1 2 34 5 6 7 8 9 ft A 1 k t LÜ A, 2 A A HjT 3 İL I 4 A AıJİ A Iz VI M 5 Y f 6 1 T TıfL | [T c MtP /• 7 t /TJİ 8 A. N H •. M iî A A1 Nj > 9 1c Sanat Galcrilcri bukösede yayinlanmasını e i z l t i dı C i ılanlannız cm OD4 AMNS i. • • 1 • •• t • ı . NEŞETCSÛNAL Resım Scrjıa 1SAnlık1981 lSOak 1982 KurtulufCad 191 B Te! 40 47 83 UBAHT SANAT GAUEfllSİ HÜJCIN « 0 3 » TEUK.S » « O MTT». t GftifHURAZ tel resım sergısı .22 Aralık 198116 Ocak 1982 FİUZBASARAN ÖZAYTEN EGERBlZl SlLEE * Gteef Suntlv •••••••••••••••••••••••••••••••• EVRUK a>K)K SERGlSt »a!İar Gakrlsi mehmet RnimSerıta ECE AYHAN'm son kitapları ZAMBÂKLI PADISAH OZANIN YORT SAVULDAN SONRAKI ŞİIRLERİ I I m2hmetarpacik RESIMSO^İSI Bilezıkçı sok. 46 Tel 41 58 83 BANGALTI GÜZEL SANATLAR GALERKI 1429 OCAK 1982 socaka kadar devam edoyor sinemalar tiyatrolar OCMAMNS ^ j . 9295 Kultur Merkezı HODRİ MEYDAN bukösede yayınlanmasını istedıgıniz ılanlannız ıcm ^mavi askerfer y« DİFTERLER Ece ^.hanın Zunh t© 1974 75 yıllan arat.mda tuttugu gunce anı turunde ODA AMNS SOLDIERBLUE Candıce Begen Peter MMUS Ptesı, Sah 15 3018 3021 00 Çarj 15 3CPwş Cu 15 3018 30 Ctea 13 00 21 00 Pazar 13 0021 00 Çocuk Sıneması C tesı Paz 11.00 SEVIMLİ MİNİKLER Kore Şehıtler: Cad No 50 Zıncırlıkuyu istanbul Tel 66 74 1967 04 96 • İ Tan Yayınları ndanOperatör TAKSİMSANATEYt ••••••••••••••••••••••••••••••••I YAYINLARI EU1ISE 1 "KLUTEO JANEFONOA DONAID SUTHERIAND Y Ö N Î A I A N J.PAKULA SearaUr Dr. KAZIM SARI Genel Cerrahi Uzman' Meadıvekoy heramet Apt hervangeçmez Sok S f Keccüer Carajı yam) Tei 69 47 48 'I200.MOO I6OOJ800 GEÜYOR ın sıneması nda (Flmadag)Tel 40 67 92 !Dazarl4oo
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog