Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

12 OCAK 1982 Cumhurryet 3 Yımanistan'la Fransa, ortaklasa silah üretip Arap ülkelerine satacak ATÎNA (»JU» Yunanısran Arap ülkelerine silah sataöılmek amacıyls Fransa üe or tak sılah sanaFi kurma çabaia rını son günlerde iyiden iyiye vogunlaştırdı. Aüna'dakı iyi üaber aıan &&y nakiarca belirtildiğine göre. Yunanistan silah üretimi dalm da dünyanın sayılı ülkelerinden Fransa"yla yapacagı işbirtıginde önceiikle bu ulkeden teknolo.ji sattn alma yoiuns gıdecek. Yunan makamian. Uretecek leri silahlan, özeüikle Arap üi kelerine satmayı planladıkları nı ve bu ülkelerde şimdiden pa zar araştırmasıru başlattıkları nı beürtiyorlar. Bu arada Fransa Cumhurbaş kanı Françoios Mitterrand'ın fcardesi Havacı General Jacques Mitterrand, geçtiğimiz hafta içtnde AtinaYı ziyaret cderek Fransız Yunan ortak silah sanayii kurutması konusunu Yunan Savunma Bakarüığı yet kiüleriyle görüştü. Yunan Savunma Bakarüıgı Müsteşan Yorgo Petsos ise, 19 Ocakta, Fransız ülusal Hava Sanayi Şirketi (SNİAS)'ın başkanı o&n Jacques Mltterrand*ın konufu olarak Fransa'ya giderek işbirliği konusunda yeni adımiar atılmasını sağlamaya çalışacak. Aüna'da «Olympic Airways» Havayollan'nın yetkilüeriyle de görüşen Jacques Mitterrand, bu şirkete Fransız yapısı yolcu uçakları satma çarelerinl aradı. BL I AC Ergun Politikada ^ Sorunlar» Polonya ve Otesi atıda Polonya konusunda kıyametin koptugu şu nraiarda garip gelecek ama, aslında General Jaruzel»ki'nin duruma müdahale etmesinden, Polonya halkından başka, herkes mernnun galiba. Bttn&lunlâ ^gi^ taTauarâ şöyl* bir lcuşbaiaşı göB ftt&km. Onoe, Sovyetler Birliği ile diğer Dogu AvTupt üitoleri memnunluklanru açıkça belirtiyorlar. Moskova açtsondan, Dayanışma çevreye yayılabilecek tehlikeli bir örnekti, Gerçi Jaruzelski'nin oluşturduğu, paıti yerine ordunun öncülügünde sosjalizm modelinden Kremlin'in ne kadar memnun oiduğu da çok tartışmalıdır ama, bu Sovyet liderleri için daha uzun \aciede düşünülecek bır sorundur. Kısa vadede önemli olaa, Dayanışmadan geien tehlikenin bertaral edılmiş olmasıoır. Aynı değeriendırma dığer Dogu Avrupa ülkeleri İçin da geçerlidir. Öteki Doğu Avrupa ülkelerinln, Jaruzelski'run müdahalesinden memnun olmaiarı için üsteük güçlii ekonomik nedenler de vardır. Dayamşma ile yönetim arasındaki siyasal sürtüşmenin Polonya'da koriikledlğl ekonomik bunalım Dogu Almanya, Çekoslovakya, Macaris:an v« Bomanya'yı gliçlü biçunde etkJüiyordu.. Köraür üretimi düşen Polonya'nın kömür dışsatımını büyük b'lçü de azaltması, bu ülkeleri petroi gibi daha pahalı enerji kaynaklanna yönelmek zorunda bırakıyor, Varşova'nın Batılı bankalara borçlarım ödeyememesi, diğer Doğu Avrupa ülkelerirun Batı'dan kredi alma şanslarını azaltıyordu. Aynca Polonya'oan hammadde sevkiyatının azalması da, komşu sosyaiist üikelerin sanayiierini güç dunımda bırakıyordu. Gelelim Batıya, Polonya'ya milyarlarca dolar borç vermiş olan Batılı bankalarla, mall çevreîerin Jaruzelski "nin müdahalesinden hoşnut olmadıklarını soylemek güçtür. Verdigi paralan güvence altına alrnak isteyen sennaye için önemli olan istikıardır. Bu istikrar demokratik yoldan sağlanır sa ne alâ, sağlanmazsa askeri diktatörlük de noş karşılanır. BBC Eadyosu, Polonya'da sıkıyönetim ilarunın ilk gunlertndo ilginç bir yonun yapmışü. Radyoda söz alan bir konuşmacı, «Batüı mâli çevrder Polonya'da lsükrarCTTİıktan sürekli yaJonarak, bir noktada Jaruzelsldyi isükrarı sağlamak amacıyla müdahalede bnluıunak için vüreklendirdller» diyordu Öt« yandan Batılı hükümetierin de, Varşova yonetimine karşı sık sık sert çıkışlarda bulunmalanna karşuı, temelde Jaruzelski'nin müdahalesi ile rahat nefes aldıklarını sanıyoruz. Çünkü Jaruzelski yerine Sovyetler'tn müdahalesi. Avrupa'da gerginliği son derece arttınr, dotant tümüyle raia kaldırılır, Dogu Avrupa :1e kazançlı tıcari Ilişkiler de kökünden kesilirdi. Ve ABD... Sovyetler Birligine ekonomik >aptınmlar uygulaj'an. Batı Avrupa'ya da aynı yola yönelmeleri için baskı yapan Washington... Beyaz Saray, General Jaruzelski'ye gerçekten bu dan:ı karşı mı? Önce Reagan yönetiminin Sovyetler'e karşı uygulamaya karar verdiği ekonomik yaptınmlara bir göz atmakta yarar var. «Newsweek» dergisi, bu yaptınmlar ıçin «sembolik olmaktan ötede hiçbir öneml yok> diyor. Gerçekten Reagan taralından açıklanan önlemlerin büyük çogunlugu, eski Baskan Carter tarafmdan başiatıimıştı. Sovyetler Birliğini ciddi biçimde etüleyebilecek tek önlem olan talv.l ambargosu konusunda i<« Başfcan Reagan yuvarlak konusarak bu konudaki görüsmelerin ertelendigini söylemekle yeünmiştir. AP A.iansı, Polonya'da sıkıyönetim ilanından bir kaç gün sonra verdigi haberde «Jaruzelski, fazla sertllpr kaçmadan dnruma baIdm olabilirse. Bevaı Saray pek itiraz etmeyecek» divordu. Washirıgton"ıın istedrği. Sovyetlerle gerginliği belirli sınırlar içinde rutarak bir yandan içeride sertllk yanlıîarını tatmin etraek ve silah sanayisini pompalamait için gerekçe hazırlamak, öte yandan da soğuk sa\aş ortamı içinde müttefiklertni peşinde toplayarak, üderlijşrtni peüş tırmektir. Polonya'da duruma, Jaruzelski yerine Sov(Arkası 6. Sayfada) B FRANSIZ KARİKATÜRÜ D na a I f l j t a üydn K • KUVEYTLİ bir kodınm kocosı aleyhine actığı bosanma da vasına bakarı Kuveyt Yüksek Mohkemesl, «kocanm kansını yarolonxıdan dövebileceğlne» karar verdl. • CUMHURBAŞKANI Ztya Üİ Hak. basın özerindekl santörun ki8men koldınldığını oçıkladı. Gecen ay kunılon Danışma Konseyi'ntn llk toplonlısında konuşon General Ol Hak, flünlük Oazetel«rin sansüre tabl tutulmayacokiannı, anoak Yazı İşlerl Mudürleri'nin ülkenin cıkarkjnna ve İslamiyet» aykırı düşacek yayınlara yer vermemek lcln kendı kendilerini kontrol edaceklerlnı söyledl. • AKRA radyosu Gana'dakl yanl yönetlmin Llbya il« diplomatik lllşkllort yenlden kurmoya karar verdlğln! acıklodı. ,SAKISA O. Doğu'da diplomatik RÎYAD (ANKADPA> Son yıllarda Ortadogu'nun baş lıca diplomatik merkezi halir.e gelen ve birbirl ardmdan Batılı liderlerin riyaretlerine sahne olan Suudi Arabistan baskentinde diplomatik trafigin, özellüle Israıl'in Golan tepelerini ilhak etmesinden sonra son haftalarda yoğunlaştığı gö7 lenlyor. Son bir hafta lçinde Arap Btrliği Genel Sekreteri Şadli Fdibi, Ürdün KraU Hüsejrin Italya Dışişlen Bakanı Emilio Colornbo'nun öyaretlerirJn ardından, ;imdi de Suriye Dışışleri Bakanı Abdülhalim Haddarn'ın Riyad'a gelerek Suudi Arabistan yetkililer. ile görüştü. Haddam'ın, Suriye Devlet Başkarundan Suudi Arabistan Krah Halid'e bir mesaj £ötürdügünü kaydeden diplomatik eözlemcfler, görüsraelerde tsrail'in Golan tepelerini ilhak etrnesinden sonra orta^'a çıkan dururnun, v« Suriye "nin silah trafikyoğunlaştı karsılan&n Klibi. daha sonrakl saatlerde Ulbnan Dışişleri Bakanı Puad Butros ile bir göru>me vaptı. Lübnan Dışişleri Bakanı, Arap Birliğl Genel Sekreteri üe yaptığı görUşme sırasında, özel likle Güney Lübnan sorunu üzerinde durduklannı ve bu bölgeyle ilgili olarak, Lübnan, Sııriye. Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın (dörtlU komite) ortaklaşa geliştirmek istedikleri stratejiyi hazırlayacak komisyo nun kuruluş çalışmalannı ele aldıklanm bildirmiştir. Dörtlü komitenin toplantılanna Arap Birliği Genel Sekreterliği de katümaktadır. Suriye Dışişleri Bakanı Haddam, Suudi Arabistan'da; Arap Birliği Genel Sekreteri Şadli ise Beyrut'ta yetkililerle temaslarda bulundu. gereksinmelerinin finansmanı konusu üzerinde durulduğunu blldiriyorlar. öte randan Arap Birliği Genel Sekreteri Şadli Klibı, öncekl gün öğleden sonra Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad tarafından kabul edildikten ve Şam'daki temaslarını tamamladıîttan sonra, Beyrut'a gitti. Beyrut Uluslararası Hava Umanında Lübnan Enlormasyon Bakanı Michel Edde tarafmdan TÜRKİYE GAZETECİLER SENOİKASt İSTANBUL ŞUBESİNİN DÜZENLEDJĞI POLONYA OLAYLARI KONULU TOPLANT1 KATILANLAR: Prof TURAN GÛNEŞ NAİL O NAZLI ILICAK HALİL BERKTAY GÜNERİ CİVAOĞLU SÜREYYA ERSEN ALİ SİRMEN YONETEN ORHAN DURU MEHMET BARLAS 13 Ocak 1982 Çarşamba saat 14 00 Yerı GAZETECİLER CEMİYETİ Konterans Salonu, Basın Sarayı Kat:2 Cağaloğlu/İSTANBUL TEL: 22 1O 05 TÜRK BASININOA Cuellar: Dünyadaki gerilim ancak görüsmelerle cözülebilir BİRLEŞMİŞ MtLLETLER (New Tork) (»A.) BM Genel Sekreteri Perez De Cuellar, Genel Sefcreterlik görevini Waldheiından' devraldıktan bu yana llk kez, dunya banşına ilişkin görUşlerini açıkladı, bu arada. Polonya bunahmrna da değindi. «New York Tlmes» gazetesine verdiği demeçte, «Dünya'daki ırFrilimin ancak KÖriişıneler yolnvia çöziirne kavuşabileceğini çok sayıda ülkenin artik anladi&ııu ve kendislnin ba eeliçmeden büyük btr sevinç daydugunn» kaydeden De Cuellar. bu arada, dünvayı tedirgin eden gerilimin giderilmesi açısmdan, ABD Başkanı Reagan ile Bre]nev arasında vapılacak bir görüsmenin büyük yararlar saglayacağını arumsattı. Dünyadaki gerginligin diynlng kapılannı kapatmadıfını söyleyen De Cuellar. «Bunalırn dö. nemlerinde hükümetler arasındaki sörıiş alışverişini daha da yo^unlaştırnıak Berektiği» konusunda Başkan Reagan'a kahldıgını belirttı ve Başkanın bu görüştinü ABD Dışışieri Bakanı Haig'den ögrendigıni duyurdu. Perez De Cuellar. Polonya bu nalımıyla ilgili olarak şu sıralarda bu Ulkeye dısandan müdahale edildigl yolunda elde yeterince kanıt bulunmadığını belirtti, aynca Birleşmiş Milletler yasalaruıın «bir ülkenin lçişlertne dışandan miidanaleyi vasakladıeını> ıurguladı. BM Genel Sekreteri, Polonya da insan haklarmın çiğnendiği yolunda BM Örgütü nezdinde Amerikan girişimlerine katılma dıgıru sözlerine ekledi. Tıme: Sovyetler, İrana karsılıklı yardım antlasması önerdi ÎORK ( » J . ) «Tirne» dergisi Sov>etler Birliği'nın Iran yönetıcüerinı. îran'ı «dışUn Keleçek mfidahalelere karSi» korumak amacıyla beş ila 10 yü sürell bir «dostluk çe kar nlıkb yardım antlaşması» imîalamaya razı etmeye çalışüfıru yazdı. «Tlme» bu önerinin llk kez Tahran'da Sovyet Büyükelçisi VTadimir Vinogradov ile Iran Başbakanı Mir Hüseyin Musavı «rastnda 18 Kasımda yapıLan görüşmeds Sovyet'.er tar»fındao ortaya auldıgını kaydetti. Goruşmede Vinogradcrv, Humeynfye karsı giderek büyilyen muhalefet ve Halkm Müeahitlen örgütü"nün direnişinın ülkede iç savaş tehlikesi yarattıgını ve ABD tarafından desteklenen bir karşıdevrim için ortam bazırladığuu açıklamıştı. «Tînıe»a göre Sovyet Büyükelçisi tükesinin Iran'a sir lah ve teknik danışmanlar yollayabilecegini bildirdi. Madolu GÜÛSSİ .••. Emlak Krcdi faizleri hesaplara geçirüdî. DUNKU ye BUGUNKU TÜRKİYE GÖSTERİSİ Davetiyeleri Vakko Mağazalan Oe Hlton, Sheraton, Etap Marmara, B. Anlara ve B. Efes Otellerinden edinebiBrsiniz. îstanbul: 1516Ocak1982 Ataturk Kültür Merkezl Büyük Salon GÜLEGÜLE HARCAYIN Emlak Kıedi*de d^eriet birhaberimizvar. 1981yıhfaizkriniz y 31.121981 tarihiitiban^ hesaplannızageçirilrniştir. Şıibelenmizehaşvıırup hes^pcüzdanmıza işktebüirsiniz. kazancmizı Güle güle harcayıiL TÜRKİYE . EMLAK KREDİ , BAMKASI Ankara: 1819Ocak1982 Resim ve Heykel Müzesi Eski TürRocaği Bınası izmir: 2021 Ocak1982 Ege Üniversitesi Atatürk Kuitür Merkezi izmir Salonu Bu gösterilerin geliri, kamu, tuzei ve özet iştiraklerle kurulma kta olan Türkiye Tanıtım Vakfı fonuna verilecektir. r era ATÖlVf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog