Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Bu kofullar altında, gelişmiç Batı Avrupa ülkelerinin düzeyine yetismek için uğraşacak hükümetlerin gayreti, elektrikle çalışan ve saatte 250 kilometre hızla giden bir trene yeüşmek isteyen buharlı bir ALINACAK ÖNLEMLERLE NÜFUS SEIİNtN ÖNÜNE GEÇİLDÎlokomotifin çabası gib: boşuna olacaktır. Hükürr.etimiz. anarş:k olaylarla birĞİ VE BARAJ SULARI GİBÎ NORMAL BİR AKIŞ SAĞLANDIĞI likte bu ikinci tehlikeyi de ele almış ve VAKİT ÜLKEMİZ DERTLERDEN KURTULACAKTIR. memlekeü yoksulluğa. sefa!et« ve işsizliğe götüren nüfus selinin önüııe geçmek ve onu kanallarla zabturabt altma almak için M. Reşat ERHAN tedbirlerini almaya başlamıştır. Bazı koşullar altmda çocuk aimmasma müsaade Emekli Büyükelçi eden karan bu cümledendir. Nufus artış hızını yavaşlatacak geniş olur. Aksi takdirde taşkınlar ve su baskmhibi olmayan. oîmalarma da imkan re lhbir aydınlatma ve yol gösterme kampanlan o ulkeye büyuk zararlar verir. timal bulunmayan ve boyacı sandıklarını yası açılması için İstanbul Ticaret Odasısırtlanarak sizlere kunduralanmızı boyamaBatı Avrupa'nın ileri, yani gelişmiş. tıın. yukanda sözünü ettiğim raporunda. yı teklif eden. ya da sigara satmak isteOlkelerinde nüfus. normal ve makul oranyaptıgn önerinin de bu tedbirler arasmda yen çocuklar bunlardandır. Müfus arttığı larda artmaktadır. Zira. bu ülkelerde her hükümetçe gözonüne almacagına kuşku oranda bunlar daha çoğalacak, ortaokullaaile, doğacak bir çocuğun beslenip yetişyoktur. Ancak. hızlı nüfus artışma. bilenmıza. liselerimize ve öniversitelerirnize mesi ve okuyup hem kendisine hem memrek veya bilmeyerek, doğrudan doğruya giriş sınavlan daha güçleşecek, beden işleketine yararlı bir unsur olabilmesi için neden olan fertlerin de üzerlerinde durulsizliği yanmda entellektüel işsizlik büyük katlanacağı fedakar1ı£ın ve sorumluluğun bir dert olmaya devara edip gidecektir. Ce masmda ve bu sorumsuz hareketleri yüderecesini idrak etmektedir. Bu yüzdendir ziınden devlet ve milietin katlanacağı bünerre'deki Uluslararası Çalışma Bürosuki. söz konusu ülkelerin, Fransa gibi bazı yük fedakârhga ve külfetlere onlann da nun kistasına göre i^'izlik. yalnız işi olmahükümetleri, nüfus arttırmasını teşvik için şahsen katkıda bulunmalarında ve ikiden yan ya da :ş bulamayan kimse demek debir takım önlemlere bile başvurmak zorunfazla çocuk yapanlardan her çocuk için ğildir. Belirli bir hayat seviyesinin alt,nda kalmaktadırlar. da kazancı olanlar da. çahçsalar dahi. iş ana ve babalanndan vergi alınmasında zornnluk vardır. İlk bakışta ters gibi göAz gelişmiş, yani yoksul ülkelerde ise. sız sayılmaktadır. rünen bu vergi. şimdiki koşullar altmda. durum tam tersinedir. Fertleri. böyle bir öbür vergüer kadar normal ve gereklidir. sorumlulugun idraki içinde olnvadıklan Memleketimizdeki nüfus artışı oranjnı için nüfuslan hızh bir şekilde artmakta ve gözönünde bıüunduran yetkililer. 2000 yıAlınacak önlemlerle nüfus selinin önübu artış oranı bazılannda yüzde iki buçuğu lında yani 18 yıl sonra. nüfusumuzun en ne geçildigi ve barai sulan gibi. norrnal bir bile aşmaktadır. Oransız ve sorumsuz bir az 71 milyona çıkacagını tahmin etmekte akış saelandığı vakit, Türkiye'mizin bütün şekilde nüfus artışı sebebiyle bir aile. vadirler. Böyle bir artış. kendisi ile birlikte sıkıntılan yavaş yavaş peçecek. mali dennnı yofrunu çocuklarınm beslenmesine ve yoklukları da beraber getirecek. çogu tü gesi. ikti3adi ve sosya! d'jrumu düznlecek, yetiştirmesine sarfettiği halde. onlan geketici (müstehlik) olacak olan bu nüfusu her trrnç diledi&i okula ya <1a fskülteye gireği gibi besleyememekte ve okutamamakyedirip içirmek, okutmak. ona iş bulmp.k. rrrek yurdumu? iç:n fayrialı ve venmli bir tadırlar. Bu yüzden ço£u ilkokulu bitirdikonun hayat seviyesini yük^eitmelt. sağlık meslek sahibi olacak. işsizlik ortadan kalten sonra salıverilmekte, köylerdekiler şeve sosyal işleri ile meşgul olmak... ilah gi kacak milli seri'etlerimiz daha bilgili ve hirlere, şehirdekiler de sokaklara dökülbi mpseleler yatınm imkânlan da k'.sm yetenekli eller tarafından değerlendirilemektedirler. tılı olacağından iktidara gelecek hükü wği için yabancı ülkelerden borç almaya metlerin kabusu haline gelecektir. Bu koşullar altında hiç bir meslek s*ihtiyaç kalmayacaktır. 12 OCAK 1982 Istanbul Tlaaret Odan, 1981 yıb içdn hazırladıgı ekonomik raporda, hızlı nüfu* artışının ekonomik gelişmeyi engellediğini. konut ve altyapı gibi karmagık sorunlara neden olduğunu belirterek nüfus artışı hızını yavaşlatacak bir aydınlatma ve yol gösterme kampanyası açılmasmı önernüştir. Bu suretle İstanbul Ticaret Odası, anarşik olaylardan hemen sonra gelen, memleketin en önemli meselesi üzerinde durmus ve onu dilo getirmiş bulunmaktadır. Bir yandan anarşik olaylar, örgutler, cinayetler, bombalama olaylan, bölücüluk, tecavuzler.. vb. gibi hareketler memleketi açıktan açığa uçuruma doğru süruklerken, ote yandan da hızlı nüfus artışı memleketin iktisadi ve mali dengesini boz maya, sosyal ve eğitim alanlan ile öbur alanlarda devlet ve hükümeti içinden çıkılmaz sorunlarla karşı karsıya koymaya devam etmektedir. Yıllardan beri gelip giden partiler ve hükümetler zamanmda her nasılsa dallannuş budaklanmış. köklenerek memleketin her yanına yayütnış olan bu korkunç sağ ve sol anarşinin köku hemen hemen kurutulmuş bulunmaktadır. Bundan dolayı milletimiz, başta Sayın Devlet Başkanı ve Milli Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere butün silahlı kuvveOeriınize ebediyen rain nettar kalacaktır. Anarşik olaylardan hemen sonra geJdiginl söyledlğimiz ikinci tehlikenin gorünümü, bu olaylar gibi korkunç değil, aksine gayet masum ve sempatiktir; ve her doğum. halk tarafından mutlu bir olay sayıldıgı için sevinç ve kutlama kaynagı o!ur. îşte. ikinci tehlike ile mücadelenin en güç yanı da bundan ileri gelmektedir. Bir üllcenin nüfusu, o ülkeyi sulayan bir nehir gibi feyz ve bereket kaynağıdır. Kehrin sulan. barallar ve kanallarla zabtu rabta alındıgı oranda yararlı ve verimH Nüfus Artısı Felaketi « Cumhuriyel Sahibi: Cumhuriyet MatbaacıitkveGazetecillkT.A.Ş. adına NADİR NADİ Cervel Yayın Müdürü:. Müessese Müdürü: Yazı tjleri MüdCrü: , HASAN CEMAL EMİNE UŞAKLIGİL „ OKAY CÖNENSİN Basan v» Yayan Cumhuriyet Matbaacılık n GazeteclllkT.A.Ş. BüROIAR • • ANKARA:.KonurSokskno. 24/4 Y«fil*»hlr Tel: 17 58 25 17 58 66 Idare: 18 33 35 IZMlft: Halit Ziya Bul»an Ne: 85'3 Potta Kututu: 246 IStanbul Tal: 20 97 03 (5 Hat) Tel: 25 47C9131230 • ADANA: Atatürk Caddasi, Türk Hava Kutumu Içhanı Kal 2 3 Te;: 14 55019 731 TAKVİM İMSAK 640 GÜNEŞ 8.23 ÖĞLE 13.22 İKİNOİ 15.47 13 OCAK 1982 AKŞAM 1802 YATSI 19.38 (Cumhuriyet 1932 (5OYLÖnCE 12 OCAK 1932 Yeni bir dünya savaşı mı? Avrupa'nın buhranlı vaziyeti yeni bir dünya savaşı cıkmosı hakkır>dokl söyîentileri kuvvetlendırmektedir. Yeni bir savaşı muhtemel gorenler orasın da Alman Generali Ludendorf'ta vardır. Umumi horpte Alman ordulorımn Genelkurmay Başkanlığım yapmış olan general dlyor kl: « 1914'd« umumi har bin cıkacaOmı daha bir koc sene evvelden 1912'de tahmin etmiştim. Şımdl do yeni bir narbjn sürotle yoklaştığını görüyorum. Bu harp 1932'de olacaklır .Böyle bir horplen kacmmak imkarsızriır. Yeni savaşta üc ayrı grup buiunacaktır; 1 Fransc. Belçika ve kücük itilaf, 2 İtalva, Avusturya, Almanya, EkJİganstan, Yunanistan ve bir ıhtimal İngiltere, 3 Ruaya ve Türkiye. Rıısvo VP Türkiye'nin bu harbe hf men girmemeleri. bekt me vaziyetinde kolmaloı doha cok muhteıneldir > IIBurhan I ARFAD Yüzde Beş Yoğunluk ÜZDE beş yoğunluk, Boğaz'ı vağmodon korumak Icin şehirclerln kullandığı, omma uygutamoda pek gecerlı olmayan bir mimarlık tenmidıt. Son yıllarda adı sıkca duyulan Anıttar Yüksek Kurulu'nun yürürlüğe koyduğu Boğazici Sit kararının bir kao yılda bir değlştlrjlmesl gerçi o hükmün ciddiliğine oıraz gölge düşürmüştur. Fakat ne de olsa, on yıl öncelerln engelsiz ycğmacılığını hiç değil ağırlaştırmıştır. özel mulkiyetin toprak vs aâaclıklorını yerleşime acarken yapılamamn en cok yüzde beşle »ınırtanması COK yerrnde ve olumludur Y Ne var W, yasalor v» yönetmelikler her şeyl, bütün ayrıntılarryla önceden kestiremez. Sadece ana çızgileriyle kimi kurallor getirir, Bundon ötesi vorumlara ve herşeyden önce de toplum düzeninln korunmosını kendı cıkariarından Ostün »oyan bilincli yurttaşlann tutumuno bağlıdır. Boöazlçl'nden. SİT kararnamesinden v« yQzde beş yoflunlukton söz acmca» Çubuklu yamaçlarındo bir «üre 6nc« boşlonmış ofon fHekimler Slteslı üzerinde durmak gerekiyor. Ortaklarının coğunluğu hekim olan sözkonusu kooperallf topraklannın toplam yüzölcümü 76 dönümdür. Hld»v köşkunün bohçs duvarlarından kıyıya ve tepelere uzanan toprakların sadeca yüzd» besinde yopılanmoya izın vardır. Hekimler Sıtesi'nln proje mimarları aa bu yüzde beşe bağlı kalmışlardır. Kalmışlardır amma, Slt kararnameslnln bu gıbl durumları yuzde beş diy« «ınırlayan hükmünde akla gelmodiğl Içln acık kalmış bir boşluğu Iç rabatlığıyla kullanarak 153 daireyl Ikl sıra blcimind* kıyıyo en yakın toprak parcasında yerleştirmlşlerdlr. Üc kallı ve ucer doireli 35 blokta 105 daire A. grubu oforak yerleşlirllmlştlr. Yin« üçer katlı ve altışar dairell sekiz blok do B. grubo adı altmda planlonmıştır. Ozetle 153 daire, aralarındo klml boşluklar bırakılarak, 76 dönümün yüzde beşl yüzölcümüne yerleştlrllmiştlr. Toprakların yuzde doksanbeşl dağlar to»lar bomDos bırakılarak, Durumun özetl: 153 dalrenln kapladığı toprok, bütün topraklann yüzdebeşidir, Anıtlar Kurulu'nun yüzde beş sınırlamosı çiğnenmemiştir. Fakat Boğazici her çeyoen önce bir peyza|, göze seslenen bir güzeilikler bütünü olduğuno göre, mimarlık da sadece bir teknik plan ve statlk hesop Iş* olmayıp. daha cok bir estetik. Dlr güzelllk anloyışını gerektirdiğine göre, Heklmter 6iteslnin yerieşlm ve uygulama planı, yozık kl. Boğazici'nin en son güzelliklerinln bir porcosını da götürmektedir. Bu görüşümün yanlış olmadığını b!r kac yıl sonra. görebiliriz. Kıyılann cok yokmından gecen Boğaz vapurlarından seyredeceğimlz görOnümde peyzal anloyışının, kavrammın nasıl da bllmezlikten gellndlği bütün cirkinliğiyle ortaya cıkaooktır. Yoğunluk, SİT kororı gibl hep kuğıt üstünd» Kalmı» sözlerl yinelemek elbette kl. sevimli ve sevlndlrlcl konular değil. Fakat Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 1981 yılı toplantılarında istanbul lcln aldığı önemll korartar dlye bir gazete haberinde okuduğumuz satırlara gülmell ml. Ağlamalı mı? tKurulun Mncl önemü karan do, Kodıkfty ve slnln SİT bölgesl llan ecılimesl olmuştur. Bu karara göre. Haydarpaşa, Raslmpcşa, Osmanağo, Soğütlüceşme, Kadıköy, Muhürdar. Caferaga, Baharlye. Moda ve Kurbağalıdere'nln Marmara'ya döküldüğj yerde Bağdat caddesine uzanan bölümu SİT bölgesl (Korunmayo muhtoc alan) ilan edllmiştir. Bu nedenle odı gecen, semtlerin mevcut Imar planları ve yönetmeliklerl iptal edilmlştlr.» 1950 başlarında istanbul'un en güzel ve sağlıklı yerleşim bölgesl olan Haydarpaşa, Bostancı arası son ylrml yılda «bir onda sekız» diya yokedilip camlıklar, bohceler silme apartmanlarla. hem de klml yerde onbe? ylrml kato tırmanan gökdelenlerle dolarkert büyük Wr soğukkanlılıkla seylrci ka'abilmiş şehlrcllik otoritelerlmlzln Kadıkoy Moda arası yan sokakları «SİT» kararnamesl kapsamıno almasını ncsıi ccıklyablllrtz? Kaldı ml cKorunmaya muhtaç alan» oralarda? atı Avrupa'da nUkle«r ftizeler elnu'mda yaşanan çalkantı, özünde. İXi süper nükleer güç arasındaki strateJikaskeri rtkileşlnıin buray» yansımasından başka bfr olgu değildir. Çünkll Avrjpa'nın ba ğımsız bir güvenlik politikası ve vapısı yoktur. Dofu'su ve Batı'sı ile Avrupa'nın güvenlik politikalannın ve planlannın başta gelen belirlesicileri ABD ve Sovyetler Birlfgi ve buralar daki gelişmeler olmuştur. Öz«Uikl« nükleer süahlarla ilgi 11 olarak teknolo.ji. doktrin ve stratejiksiyasal karar duzeylerinde taraflann birinde veja her ikisinde değişiklikler veya gelişmeler oldukça. Avrupa bun ların vankı'.armı yaşar. 1979 ta rihli NATO karan, yalın bir Avrupa silah dengesl kavramı ra ana sorun olarak algılar gi bi görünilrken, temelde sorgulanan. ABD'nin ve Sovyetler Birliği'nln genel nükleer strate .iileri içinde Avnıpa"nın yeridi.r îki tarafm merkezi nükieer <i ı lah »lst«mlennin criştiği nicellksel ve nitcliksel aşatnada, «cayrlıncüık» ne derece sajilamdır?.. Avrupa'ya uzanabilmekte midir?... Yoksa artık merkezi caydıncılıtt Avrupa 1 çin pîlvenüîrliğinden yitirmiş de, Arrap» denetiml bile kerıdl elinde olmayan yeni nukleer silahlarla smırlı bir nükieer savaş o!asılığ:na mı hazırlanmaktadır?... tLAN ANKARA 9. ASLÎYE HVKVK HAKİMLtötNDEN Essa No: 1K1/38Z Davacı Seher Yıldız özçelik veîüli Av. Nusret Güler tarafından Hüseyin özçelik aleyhine açüan boşanma davasının yapılan açık duruşması sırasında: Davalının Tuzluçayır Çağlayan Sofcak 37 de ablası Döndü G«neer yanında ANKABA'daki adrestne y&pılan tebligat teblig edilemediginden. Savcüık arastumasına rağmen de adresi buhınamadıftından dilekçenin flanen tebllğine karar verilmiş olmakla. Şiddetli geçimsizlik se betrfyle açılan boşanma davasında dunışma günü olan 3.2.1982 saat 10.00 da durusmaya gellp her türlü delille rini mahkemeye ibraz etmesine. duruşma günü mahke meye gelmedigi takdirde aynı yolla gıyap karan çıkan lacagı davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliâ olunur. (Basm: 10147) 1299 tarafınkini ise, eztci bir laldırı jeteneği edinmeye yönelik ve dolayısiyle caydırıcılığı bozan, programlar olarak değerlendirmektedir. Sınırlı nükieer savaş tartışması bu yeni teknolojik ve doktriner gellşmeler baglamında Batı Avrupa'da yeniden siyasal plattorma gelmiştir. Aynca, ABD Ustünlügunun 70'tertn başından bu vana ABD % SINIRLI NÜKLEER SAVAŞ TARTIŞSovyetler Birliği eşitliRine dönüşmUş olması Bau AvrupalıMASI. YENİ TEKNOLOJÎK VE DOKT>T, uzun süredir, nukleer cayRİNER GELİŞMELER BAĞLAMINDA, dıncılık konusunda ABD'nin doktrin ve politikalanna karşı BATI AVRUPA'DA YENÎDEN SİYAdaha da duyarlı yapmıştır. SAL PLATFORMA GELiMİŞTİR. Merkezi strat«jik iliskinin bu denli köklü btr dönüşUm gösterdiği bir ortamda, topyekun .Dr. Duygu Bazoğlu SEZER. bir savaştan kaçınma, teknoloODTÜ Siyasal BiUml ve Kanıu Yönettml BölUmU ji ve doktrin düzeylerinde oianaklı görUndugUnde. olası salık lçin»dir. Daha da açarsak: lah sistemlerine entegre edilip, vaşın Avrupa'da ve Avrupa'yla sınırlandınlması olasılığı da Korkunç ve kabul edilemez yarsınlaştınldıkça ve daha kes hem teknolojlnin hem de doktbir mukabele görecftğini he kin, Rüvenilir olma nltelikleri sap edecek olan karşı tarafı öncelik kazandıkça, 'caydırma' rinin bir uzantısı olarak belirsa'dırgan bir davranıştan vaz ile 'savaşma yetenefti oluştur miştir. APD Başkanı Reagan'geçirmek için. ma' kavramlan birblrlerine es ın, Avrupa'da çıkabilecek bir kiden daha vakın bir biçimde nükleer savaşın orada sınırlan••• dırılabileceği ve merkezi slskanşmıştır. Gene her iki taraf Bu mantık uzun yülar nük da, ömsjin askeri hedeflere ternlerin kullanılmasını gerekleer gilç pUnlamasına yön ver ulaşmada hata pavmı neredey tlrmeyebUecegi yönündeki 1981 miş, caydırıcılığı güçlendlrmek se stfıra indiren ve savaşta sonbahanndaki sözleri de Batı Avrupalı'yı ancak daha da gerekçesiyle silah stoklan ni yıkımı azaltan teknolojileri celiksel ve nit«liksel olarak ge güç yaptianna sokarak • veya endişelendirmeye yaramısUr. liştirilmiştir. SALT Büreci bu bunlan tasarlayarak. ve nüklehızı değil durdurmak. yavaş er savaş için egitim ve takviye îlan edllmiş bir doktrin olalatamamıştjr bile. 1974te Vla planları gibi taktik duzeydedivostok'ta konan yüksek sa ki önlemleri geliştirerek, 'nük rak sınırlı nükleer savaş kenjnsal taian caydıncılıgm ge leer savaşı düşünülebilirlik' a disine Sovyetlerr Birligi'nde degil, ABD'de taraftar bulmuşBu sorular yenl olmayıp, AT rektirdiginin çok Ustünde ol lr.nı içine soktuklarının belirti tur. Zamanın Savunma Bakanı dtıgu gibi, silahlann niteüğine lerini vermtşlerdir. rupa'yı her zaman uğraştırrmş Schlesinger'in 1974 yılında yeBu gelişme içinde net soru olaa sorulardır. Nitekim, NA anlamlı bir sımr getirilmemiş, niden gündeme getirmiş olduTO'nun esnek mukabele strate hele arastırma ve geliştirme şudur: NUkleer savaş teknolo ğu sınırb nukleer opsiyonlar yst kabul edilirken ve sonra, slanı tümtiyle serbest bırakıl jik ve psikolojik olarak düşü doktrini, 1980 yazında Carter benzer kuşkular yavgın oîarak mıştır. Ve giderek. 1970'li yıl nülebiliyorsa, yani böyle bir yönetimince kabul edilmiştir. durulmuştur. Esnek mukabe lar (teride bırakıldıkça, doktri savaştan tümüyle yıkümadan 1 nin iki can alıcı ojesinin sar sıynlmak hattâ «galip» gel Sovyetler Birligi ise, tetaololede de nükleer savaşı Avrupa ]ik yetenek, silah gUcü ve baU da sjıırlamadımlurma mantığı sıldıgı görülmektedir. MIRV, mek olanaklı görülüyorsa, cay mevcuttur. Fakat Batı Avrupa, uydu karşıtı teknoloji. ku dırıcıhk kaçınılmaz olarak ya ta egitim açılarından bir nükleer savaşı yürütme yetenegine topraklanndaki ntlklerr silahla manda • kontrol üetişim üçlü ra almamış mıdır? "ftraflar sahip görünmesıne karşın, EInn ATrupadald caydıncılıksa sünün dayanıkhlıgim arttıran dnn h«r btri, kendl programia vunma görevlerl ile ilgili dokt teknoloiiler gibi bulsular yet rını caydıneıhğa hizmet e nırlı nükleer savas doktrinini kabul etmemektedir. Ona görinleri ve uygulama planlannı kinleştirilerek eski ve yenl si den, onu sağlamlaştıran, karşı re, sınırlı nükleer savaş çok hiç bir «aman kesln çizgilerle kısa zamanda topyekun lmha yerli yerine oturtamamıştır. savaşuıa dönüşecektir. Bu neBelirsirlikler, ikilemler ve kuş denle de doktrinden ve onun kular sürekll olarak var olmuş gerektirdiği planlamadan kaçm tur. Bugün ise, geçmlşten fark malıdır. Başka bir deyişle, Sov ü olarak, nükleer savaş ve bu yetler Birliği, elindeki teknolonua sınırh tutulması hem tele jik yeteneğe ve lehindeki bölnoloji hem de doktrtn düzegesel dengeye karşın. doktrini yinde daha olanaklı ve dolayı kabul etmeyerek, Batı Avrusiyle toandmcı gözüktugü için fırtma kopmuştur. ÇUnMl, 1) paiıyı rahatlatabümiştir. YılAskeri teknoîojideld geliîm«ler lardır süreklilik göstermiş obir yandan, 2) Strate.fi ile ilgiil lan bu tutumu propaganda olagorüşlerde daha önce de var rak nitelemek de guçtiir, ABD olmuş olan fakat son zamanlar ise, silah dengesini onarmaic da güç kazanan farklı yaklaüzere teknolojiyi Avrupa'ya sımlar, üte yandan, hem ABD' yerleştirmege hazarlanırken aynin, hem Sovyetler Birliği'nin nı zamanda sınırlı nükleer sayeTleşik nükleer stratejilerinl vaş doktrinine de yeniden gesorlar duruma gelmlşlerdir. çerlilik kazandırma girişimlerl Ve bunlar her iki ülkenln nük ile Batı Avrupalı'nm korkulaleer «İlah programlanna ve nna davanak saglamıştır. Din3mik vt stoklanna, ve böyleoe karsılık Avrupa'daki nükleer stlahlan U strateiik etkileşime yansıdıçajdaş bir ortamda kısıtlavacak bir ABD • Sovyetgı dsrecede, Avrupa nükleer sa lorumluluk üsüenebilecek vaş senaryolannı kendl üzerin ler Birliği andlaşması uzun süde daha yakından duymaga baş reli görüşme ve pazarlık süreTniz. lıızl» çalışan lamıştır. cinl gerektirecektir. Taranarın görüşlerinde, yaklaşımlannda 1 vi İn^ılızce bilen ve hatta tammlannda derin Nedir ABD ve Sovyetler, Bir farklar vardır. Ayrıea, bölgesel Daktiloya hakım ligi"nin yerleşik nükleer stratenükleer silah kısıtlamasını stra Jlleri? Her iki ülkenin nükleer Po5yalama bilgısıne salııp tejik silah kısitlamasından soitrateji ile llgfli görüşler büttl yutlamak olanaklı değildir. Kalnüntl simetröt kavramlar ve En az 3 vıl rlenevnnlı dı H, Polonya gelişmelerl gibi güç vapısı etrafmda toplamalc siyasal bunalımlarm silah kıve aralannda eş yansıma Uiştnudür sekreterı sıtlaması görüşmelerinl olumkisl kurmak olanaksızdır. Her aranmakiadır. suz etkilemeleri de beklenebibirtnin kendlne özgü koşullan lir. re deneyimleri, strateji düşün Ücrel uinunkârdır. celertnin farklı etkller altmda •**• biçimlenmesini ve farklı nokta Bu vazıda konu Türidye ile lan Turgulamagını sağlamışUtcklilerm. Ulşkisi kurulmadan ve çok getır. Ancak raman içinde ve kar nel çizgileri ile incelenmeye çaşüıklı etkilesimin etkisi altm"Miidur Sekreterı" rurauzu ile, lışümıştır. Türkiye gerek resda, ber birinin karsı lddialanP.K 451 Şişliİstanbut adresıne mi düzeyde, gerek kamuoyu na T« guçlamalanna karsm, t* düzeyinde gelişmelere dışardan mel bazı kavramlarda paralelayrıntıh bir bir seyirci gibi bakmıştır. Oyllkler yer alnustır. Bunlar için mektupla başvurmalannı nca cdent sa, Avrupa güvenlifti ile ilgili de de en yaşamsal olaıu tcay her önemli gelişme ve tartışdıncılık» ve «nükleer savaşın Tüm başvurular cevaplan.dinkcak.ur. ma, müttefik olsun olmasın Tür dUşünülemezUgi» ükelerldir. kiye'yi yaşamsal olarak ilgilenBunlara göre: Nükleer güçle dirir. Dolayısiyle, Türkiye'nin donatılmış olan silahlar, korkendl görüşünun olması beklekunç yünm eüdlerl nedeniyle nir ve herhalde vardır da. savaş aracı olamaalar, çünktt sa vaş siyasal bir amaca ulaşma însanlar ve hele yöneticiler, yoludur; nükleer bir savaşta nükleer silahlarla yaşamayı öğyıkımın çapı «kazanan» ve «ka; renmek ile bunlan tümden red beden» ayınmmı ortadan kal detmek arasında henüz bir sedıracag] ve belM de son aşama çim yapamamışlardır. Acaba, Resmi Gazetenin e Aralık 1681 gun ve 17536 da tüm dünvayı yaşanabilir bir Sayın Çetin Altan'm degil gibl, kilre olmaktan çıkaracagı için. •lavılı nüshasmda yayınlanan listeye ektlr. iisttinde oturulan adam başına h«y!e bir sa\'aş dUşünülemez 1312 Sayılı Noterlik Kanununun 109. maddevedi tonluk yok edici enerjinin Ntikleer savaş dUsünülemezse sınin uygulanması yönünden îstanbul Belediye hufirkında olmadan mı vaşamayı bir başka deyişle siyasal bir adutlan içinde yer aîan Adalar Noterligi de 1982 yı vpğlemeli? Yoksa, silah kısıtlamaca varmada rasvonel bir ması andlaşmalannın ve göriişiı nöbetçi noterlikler listesine dahil edilmiştir. vöntem olamazsa, bu silahlar melerin çeşitli kısırlıklanna ıne için üretilmekt* *• askeri (Basm: 10158 300) karşın gene de silahlann sınırgüç vapısı içine konmaktadır? iindınlması için olan güçle ça^ S'ratefilertn vanrtı: «Caydıneıb^iamalı mı? B Sınırlı Nükleer Savas Fabrika dumanlan Vall muovinl Fczlı Beyln başkanlığında toplonon bir komsiyon bir müd detten beri bulundukları yerin hovasım kirleten fabrikalar hokkında halk tarafmdon yapılon sikoyetleri dinlemekte. bu fab rikalann olduklorı yerlerde incelemeler yapmaktadır. Bunlar arasında Kartol ve Yedikule cimenîo fabrikalarıykı bazı maden ocaklorı da vordır. Buralardo incetemeler vapon doktorlar fabrikala nn yopmoları lozım gelen tesisatı tesplt ederek komisyona bildirmlşlerdir. Komisyon ilk toplantısında bo raporlorı letklk edecektir. Sayın Doktor ve Eczacılara r 2 ccx!0 ampul 1 ampul = 1 g. mctamızol a n d o l o r ÎO tahiet 1 tabiel 0.5 g. metamızol C O R L U T O N 1 cc x 3 ampuJ 1 ampul = 25 mg. progestcron VİTABİ0LK20rabier Büyük bir kuruluş için MüdürSekreteri 1 lablet = 10 mg. Dıaseiomenafton 1 ampul 10 mg. Dıaseiomenafton VİTABİOL K 1 ccx3 «mpul PENTAZ0Llccx6arrpul 1 ampul =0.1 g. pentametıientetrazol StOLHfll 48 lablet 1 tablet = 340 mg. Dıhıdroksıalumınyum sodyum karbonal. 1 ccxl ampul 1 ccx2 arnpui 3 1 ampul 40 mg. Gentannstn baza eşdeğer Gcntamrsm suifat. İE KİMYA EVİ T. A.Ş. Jtnnhım 6tan litacfay IlAc rABRlKASI TOPKAPIISTAMetA Denizcilik Bankası T.A.O.dan Kapatümış zarfta teklif almak suretiyle inşa halinde olan 2 adet 5500 DYVT'luk kuru yük gemileri için Adalet Bakanlığmdan yaptınîacaktır. thalenin geçici teminatı soğuk odalar için 500000. TL. havalandınma ve klima tesisatı için 1.230.000. TL dır. İhaleye katılacak firmalar tek konuya teklif verebilecekleri gibi her tkisi için de teklif verebiürler. Şartnameler 3.500. TL. bedel mukabilinde tstanbuJ Karaköy, Yeni Yolcu Salonu Kat: l'de SATTNALMA KURULU BAŞKANUĞrndan temin edilir. Teklifler en geç: 152.1932 günü saat 17.00ye kadar SATINALMA KURULU BASKANLIĞIna verilecekür. Postadaki gecikmeler dikkate ahnmayacaJctır. Bankamız 2490 sayılı kanuna tabi değildir. Dosya No: 1981/1128 (Basm: 10113 268) SOĞUK ODALAR ile HAVALANDIRMA VE KLİMA TESİSATI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog