Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Dok. Gemils Başkani: Denizcilik Bankası sözleşmeye uymuyor tslonbuı Haber Servisl Turk Iş'e bağlı Dok, Geml Iş Sendıkcsı Başkanı Cemal Çavuşoğlu. DenııcıUk Bankası'm, toplu sozleşme hükümlerıne uymamaklc suçlodı Haz ran 981 tanhınde YJksek Hakem Kurulu nun yurürlüğe koyduğu sözlesmenın ışcı lehıne hukürnıerının h'Ce sayıidığını so/leyen Cavuşoğlu. Denızcıhk Banka8i'ndoki gelışmelen ozet e şoyle acıkladı: «İşveren, sozleşmedeki işçi lehıne kazanılmış haklan hice sayarak, keyfl bir tutum Içine gırmiş, yıllardan beri gemi sanayiin e hizmet veren ve sayısız eserler meydana getiren tersane ve atolyeler kapotılmış, bu iş yerlerinde calısan uyelerimiz Iş akidlerinin fesh edileceği lehdıdi ile başka ış yerlerine surulmüşlerdır Son olarak kapatılan Balat atolyesmds calışan iiyelerlmızın d e bir bolumu bu kiş mevsımınde evlerinden barklarından edilerek, İzmir Alaybey Tersanesi'ne nakledilmişlerdır. 20 yılı askın bir suredır Bankaya hizmet eden bu elemanlara, İstanbuı lçind e faaliyet gösteren dığer tersanelerde Ihtiyaç vardır. Ulkemizin en fazla huzuro muhtaç ollduğu gunurr.uzde uyelerimiz huzursuz edilir, İstonbul dışındaki işyerlerine surulurken, eleman sıkıniısı ceken tersanelerde ıslerin bir bolumu muteahhit firmalara yaptırılmaktadır» Dok Gemı Iş Başkanı acıklamcsmda ayrıca Denızcııık Bankası'nın gemı sanayııne kalıfıye elemon yetıştıren Yapı Teknık ve Meslek Lıses m kopatma kararını ve bu okul rrezuniannm 200 e yckınımn ışe alınmamosını eleştırdl. Alpdündar Hükümet kanadında bankerler konusunda birbirini tutmayan açıklama yapılıyor ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Danışrna Mecl'Si Kontenıan üyesı Mustcfa Alpdundar, «Em nıyet Müdurluğunde bankerlik İle ilgili bır Intihar olaytna tanık oldum» dedı • EMNIYET MÜDURLUĞUN bır resmi daırede, Emniyet Mu durlugünde bankerlik olayı lie DE BANKERLIKLE İLGİLİ ılgıli bır Intihar olayına tanık BfR INTİHAR OLAYINA TANIK OLDUĞUNU SOYLE oldum. Adam kendınl emmyetın beşincl katından asağı attt. YEN DANIŞMA MECLISI Ama polıslenmız ayaklarından UYESI MUSTAFA ALPDUNyakaladı Adam, bot değil de, DAR HELAL PARASINI Alpdundor, Danışma MecUıskarpın giymış olsaydı pol.sYATIRANLAR Ml, INTİHAR sınde yoptığı gundem dışı koEDEN BANKERLER Mİ SUC ler yakalayamayacaklardı Suc nuşmada. bankerler olayına kimin? Geçim Sıkıntısı çekip, LU» DIYE SORDU değmerek şo/Ie konuştu helal parasını bankerlere yatıranlarda mı, intihar eden banmak için en az uc dosya hazır «Konu, bugun de güncelliğilamak gerekir, oyle ya, her in kerlerde mı? Ankara'da belli nl surdurmektedir Bir tur sel san berber olur mu, ya ustura sokaklarda ınsanlar, polis nefeloketi yongm gibi, afet gibi yı kacırırsa? Ama, banker ol zaretınde birbirlerini hırpalasurdurmektedir Bu gibi olaymaktadırlar MGK'nın bu konu mak ıcin, bir ofıse bır telefon larda, afetlerde, acil onlemler da onlemler aldığmı iftiharla cekmek yeterli Ben bankerler alınmaktadır Ancak ıntiharlar, duydum Ama ozellikle hukuolayında goruşlenmi acıklamak kaçmalar, bosmolar olduğu hal icin soz ıstedığim dort gun on met kanadırtdan birbirini tutde Idore bu konuyo seyirci kal mayan acıklamalar yapıiıyor » mıstır. Bir berber dukkanı aç ce dcha duyguluydum Çünku 1982 bütçe tasarısı 14 ocakta Danışma Meclisinde ele alınacak ANKARA, (a.Q.) Danışrna Mecl sı Genel Ku rulu, Başkanlık Dıvanı'nın 1982 malı yılı butce kanu nu tasorısının gö'üşulme sıne ıl skın hazırlodığt program kabul etti. Butce kanun tasarısının goruşulmes'ne 14 Ocak perşembe gunü başlanacak Malıyji Bakanı Kaya Erdem'm Genel Kurula su nacağı bjtçe kanun tasa rısı uzernde uyeler goruşleın açıkiayacaklar. Genel Kurul'da, butçenın tumu uzerınde uyelere 20 dakıka ile soz verılecek Her Bakanlık butcesı üzennde dokuz üyenın ko nuşmosmdan sonro, yeter lık onergesı verılmış sayı lacak. Uyeler, uzerınde 13 Ocok Dıvanı'na nacaklar. bütçenin tumu soz olmak ıcm qunâ Başkonlık başvuruda bulu ŞEMSİ ÖZKANIN YARGILANMASI GİZLİ OTURUMDA SÜRDÜRÜLDÜ • ASKERİ SAVCI, SANIĞIN OLDUĞUNU BELİRTTI... î s t a n b u l Haber Servisl MLSPB mJıtanı Şemsı Ozkan'vn yargılanmasına gızlı oturum la c"e\am edildı. 1. Ordu ve îstanbul Sıkıyonetım Komutanlığı 3 Numaralı Askerı Mahkemesı'nde sanıgın yargılanmasmuı başladığı ö ocak çarşamba gunku ıs'emi'. le alır.an karar geregınce dun de gızlı oturum surduraldu Çok sayıda oldurme, soygun ve bombalama ey'.emı sanığı Şemsı Ozkan ıçm sa%cı TCK. 146 1 maddesı uyarınca olum cezası ısterken «takdiri mahkeme>e ait olmak üzere» TCK 59 maddesımn uygulanmasını, samğm «Faal bir nedamet» ıçe r.smde olduğıanu behrterek, b j madde uyarınca olJm cezası fFAAL BIR NEDAMET» İCİNDE isteğıntn ömür boyu agir hapse çevnlmesmı ıstıyordu Şemsı Ozkan ıç.n u\gt;la:irr.a sı ıstenen maddelerdeı ,ınsı de TCK 33. Turk Ceza K <n ınu nun 33 maddesmde «5 «.ei'eden zi\ade ağır hapse mahkum olan şalısın ceza müddcti zarfında babalık hakkııuian \e ko cahk sıfalının balışeitiği kanuni haklardan mahrunmetine de hukum \erilebilır» denıh\or. Gızl.Uk kararı ahnmadan once yapılan kımlık b.aptamasında Şemsı Ozkan, «evli bir çocuklu» oîdugunu b'Jaırmıştı. Sanığın cezaevmdeyken evlenaığı oğrenıldı G zlı oturum sonunda auruşma 22 ocak 1982 gunune ertelendı. Cemil Çakmaklı: "Enerji Bakanı daha az sehit vererek nasıl kömür üretileceğini arastırmalı^ ANKARA (a.a.) Danışma Meclıs; Zonguldak üyesı Cemıl Çafcnakh, «Dort milyon ton taşkomurü için her yıl 42 işçl mızi ka\bederken, adeta kömur değü, ölum üretırken, üretim >öntenıini \e teknoolojl siıii çözmiiş bazı ulkelerde bu rakam dört mU>on ton kömur için bir insan ka>bına bile \ar mamaktadır» dech. Çakmaklı, yaptığı açıklamada son beş yılda 209 maden iş çısının komur çıkanrken haya tını kaybettığını, 31 bın 458 ışçınm de yaralandıfını soyledı. «Zonfuldak'ta vıllardır sürdürulpıı vanlış üretim planlamasına, madenciliğin kendine iizeü teknolo.jisinin uretilenıediğinder iş kazalarının meyda na gekllfini» kaydeden Cemü Çakmakh. «Genel olarak. son 10 yılda kamunun uretim v > <netimi vaklaşımı, Mİnetici personel \e bu personele iliskin ücret politikası. (daha dıısru bir devişle polit)kasızlı^ı> neden^ le tiım kamu isletmeleri bü\Tik kayıplara uğramışlardır.» dedı. Çakmaklı şunları sovledı « Ş çünlerdc üzerınde çalı•u şılan \nayasa'dd, selişmekte o lan bir ülke oldutumuz gcrreği sozden kaçınlmadan, ekono mik bOMjt gerpkli aîırlıkta ele »lınmalıdır. Ancak bunlar >apılırken. nıe se!e\e bo\le temelden yaklaMlırken. s.a*in Enerji Bakanı da daha az insan sehit ederek nasıl komur üretileceğini araştır malı. fiturııp bir duşünmelıdir » Bankerler yasası Daıusma Meclisinde bugün görüşülüyor • HÜKUMET, BANKER BORCLARININ TASFIYESINE İLİŞKİN YASA TASARISINI ÖNCELIK VE İVEDİLIKLE UZERE DANIŞMA MECLISl'NE SUNDU. ANKARA (Cumhurivet Bürosu ) Danışma Meclısı, bankerlerle ılgıh >asa tasansını bugun eıe aayor Hukumet, o deme guçluğü ıçmde bulunan banker borçlannın tasfıyesıne ılışkın yasa tasansını oncelılc \e ıved.lıkle goruşulmesı ıçın Danışma Mechsme sıuıdu. Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanarak. Danışma Meclısıne sunulan bankerlerle ılgıli yusa tasarısmvn gtmdeme ahnması Danışma Meclısı'nın dunku Genel Kurulu'nda başkanlılc onerısı olarak ele alındı BaşKamekıh Refık Kıtapçıgıl tasarmın bugun oncehkle goru şu'.eceğ nı b''dırerek:, geçıcı ko mlsyon olu^pıru'acag nı "r.'dr di Mah Işler, tktisadı tşler. Adalet, BütçePlân Komisyonlarından uçer uyeden oluşturula caji geç.cı komısyon bankerler le ılgıh yasa tasarısuu ele aldı Geçıcı komısvonun hazırlayara*ı raporla b'rlıkte tasarı Danışma Mechsı'n.n bugunku bır îe^ımınde gorüşülecek Bilmdiğı gibi bankerlerle 1 1 çıli yasanın bır MGK kararı biçiminde çıkanlması duşünüluyordu Ancak Danışma Meclısı'nın konuvu bir ikı günde gorusebılecegı anlaşılınca bu karar de*ıştırıldi. Tasarı bu sabah komısyonda oğleden sonra Genel Kurul'da ele alı GÖRUŞMEK Istanbul'da bir yılda cesitli suclardan aranan 983 firari yakalandı Hüseyin AVUÇ înfaz Masası detektıfleri 1981 yılmda arama ve operasyonlarla hakîarmda gıyabı tutuklama kararı oulunan 983 kışıyı ele geçırdjer. Adam oldürme, yaralama, ırza geçme. hırsızhk. oğrenım ozgur.ugunü engellemek, hürrıyetı tendıt, sıyası nedenle gasp, güvenlık kuv\fetlen üe sılahlı çatışmaya gırmek, dolandırıcıhk, uyuşturucu madde kaçakçılıgı. toplu kaçakçılık, sılalı taşımah gibi suçlardan aranan 983 kışı gızlenmekte olduk lan yerlere duzenlenen baskınlarla jakalandılar. Yapılan ıhbarları değerlendırerek Istanbul'un çeşıtli semtler'n« baskm duzenleven 2. Şube "nfaz Masası görevlıleri teslım ol çağnsına uymayan kı şılen ise snrıştıklen sılahlj ça tısma sonucu s;.Ş olarak ele geçırdi. îş'ıedıklen suçlardstn oruru haklarmda 10 avdan 30 yıla kadar hukum verüen re urın yıllar fırarda olan 584 hvl kumlu, 378 gıyabı tjtuk'u, 3« cezaevı fırar.sı ile 2 gasp olayı suçlusu ve tabarca tasımaktan sanık ı kışi yapıian sor gulamalarından sonra Adlıve'ye sevk edıldier Ye'kılıler bu sa nıkla'm. daha son'a çıkanldık lan ılk mahkemece tutuk'anaraJ: çeşı'lı cezaev erıne konulduklanm bıldırd'er POÜTİKA K ü l t ü r VE ÖTESİ Mehmed KEMAL TV'de kültür konusu üstünde tartışanlar, anlayışları ne olursa olsun, bır tanımda bırleştıler. Kultur, bır yaşaraa bıçımıdjr. bır yaşama davranışıdır. Kaba taslak boyle de tammlansa bır toplumun. geçmışteki kultürüne sahıp çıkması gelecekteki kulturunu de belirlemesım saglar Toplumlann sos yal gehşme sürecmde yaratngı maddı ve manevı değerler vardır Bu maddı ve manevı deeerlerın tamamı, ya da kanşımı (uygarhk gıbı) kuHuru oluşturur Maddi ve manevı değerler kendU icınde surekli olarak birbirini etkıler Kulturun alt yapı. üst yapı ve sınıfsal karakteri üstünde durmayacağız. Böyle bir tartışmanm yapıldıgını ve gehp bır yerde boğulduğunu çok gördük Amacımız ulusal külturun, başka külturlenn etkisı karşısında ezık düşüp yozlaşmasını örüemektir. Tanhe baktığımızda, Anadolu coğrafyası üzermde çeşıtli etruk gruplann ortaklaşa bır kvıltür yarattığını bıhyoruz, Tanhsel olarak bunun maddi ve tnanevi kanıtlan ortadadır. Son dorumlere doğru yaklaşırken. Anadolu kultürüne once Selcukluların sonra da Osmanlılann damgasını vurdu.>clan açıktır. Yani ceşıtîı etnık gruplann yarattığı kultur, gun gelmış. Selçuk ve Osmanlı damgası taşımıştır. Qsrnanhıun son donemmde ıse. Tanzımat'tan bu yana dıyehm. Batı kultürüne özenmiş. bu kültür alış verişı ile kendımıze gelecegımızi sanmışızdır. Batı külturü denıiince de kıta Avrupa'smı onun tçınde en çok etkısınde kaldığımız Fransa vo Almanya'yı anlıyoruz Amenka ku'tur biçımı çok sonra. 1940lı yıllada z"\\v> kapımızn dayanacaktır Batı kültürü Osmanlı kültürunden ayn olarak, sımflı toplumlann ürunudur. Gerılere gıtmeyelim, feodalizmin çokmesi burjuvazırun siyasal ve ekonomfk iktıdan paylaşması, kihsenın araya gınnesi, rönesansm ağır basmasi sonucu bir kültür oluşmuştur Batı kültürü, kısaca, bu patenp taşır. Osmanlı kültüründe bu evreler yoktur, başka evreler vardır Böyle olunca. Batı kültürünün nesınl alacagız on'ara nemizi verecegız"' Çelışki buradadır. Şöyle bakahm. bizde resim susleme sanatıdır, onlarda yağh boya tablodur; bizde musiki tek seslidır. onlarda çok seshdır (koro ve org) Bızde devleti Tann n n golgesi ve peygambenn halıfesi yönetir onlarda dın devletten aynlmıstır. Bız eltezgahlan donemıni vaşarken onlar makine sanayiine girmislerdir Gazete, roraan. tıyatro onlann yaratıcüığından. eelmış bız dar bır cerçeve ıçmde bunlan almaya çal'şmışız Adına halk dedığımız buyük çoğunluk ıse bunlan hep dışlamıştır Halkın tanhsel gelenegınde ve toresnde boyle şeyler vok kı. ona sahıp çıkabılsin1 En basıti ustunde durahra. 60 yıldır okumq ya^ma se"erberhaı demişız halkımızi okutamamışız. Okutsak ne olacak uzun yıllar fıkir suçu ve kıtap vasas1 ya^anan bir toplum de?ıl mıvız'? Batıdan bır vandan kültür a'ırken, bir yandan d^ mak ne ve teknolor almışız ama montaıda kalmışız Kendb varatıcıhJim z olan halı, kılım. elışlen çınicıl'W ve ben^pn snnatlan da kör'etmışız. Bır şeyi ispatlamışız, yonetialer dıledıklen kadar Batıh kulture ozensınler Batılı olmaya ça'ışsınlar, halk arkalnnndan ffelmevmce Batılı olunmuyor. Çıkma7imı? buradadır Radyodan sonra televızvon girmış Kendi radyoculugumu7 ve televız\oncu!ugumuz vok Hep tax lit etmışız Ulusal ku!*ure sahıp çıkan biraz yaratıcılık gosteren vetiskın plemanlan da radvodan ve televızvondan uzaklaştırmışız. Ama kültür tartışmasmı gostermehk surduruvoruz Bakm bır ornek verevım TV'de bır Beyaz Gölge var ilgi ile ızlenıvor B^r öğretmen dostum şöyle dedı 'Bu füm gösterileh berı sım'fa>n öğrencilerın her bırı hıre< bevaz aolge oldu O öğrencıler gıbı oturuo. o öğrencıler oıbı kalkmava başladuar Davr anış!arı dea'ştı • Fılnadekı okul hoca öjrenci Ame rikan top'umıınun urunu Bızde okul da ogretmen de, ösrencı de başkadır b'r eeleneâri vard'r toresı vardır Bırbınne u\Tnaz Bu fılmi vasaklayahm demıvorum Kendi okulumuzu ögretmenimizi. ö^renciîtvızı de eösterelnı Neden vaDamıyoruz, nedenleri belli Dılimizi de bozuyoruz, konuştnacı doğru söy ledi; o «selam»lar, o «uzpünum»ler, »değerHAoT ne oluyor? Zengin bir kültürümüz yar. kültür emperyalizımne açık tuttuğumuz sürece ezilecektir. Sadece r kültürü mü ezer empen ali2nı? Ekonomiyi de, iiısa^ nı da, toplumu da, günce! vaşamı da... Her dr.lda bırden dıreruls© emperyalizm yenilir, yokflal • • Danışma Meclisı Genel Kurulu butce uzerınde ca lışmolannı gunde ıkı cturum halınde surdurecek. Çalışmalara saat 10 00'da başlanacak, saat 13 00 14 00 arasında oğle tatıll ıcm ora venlecektır. Genel Kurul'da ıkıncı oturum saat 14 00'de başlayacak Bu oturum gundem de bulunan bütçenin bitirrıne kadcr devam edecek Danışma Meclıs 'nde 30 Ocak cumartesı gunu Ma lıye butcesıyie gorüşmeler soruclanacak. Gazeteciler Cemiyeti Anayasa konusunda anket actı İstonbul Hobe r Servisl Gazeteciler Cerrvyet Donışmo Meclısı Anavcsa Komtsyo nu nun ısteâı uzer ne. uveleri a'asında Anavcsa ne ılıskın onkel actı Gazeteciler Cemıyet vnoiıan acık cmada «Gozetecıler Cemiyeti Danışmo Meclısı Arayasa Komisyonu'nun Anavasa hozırlığındo degerlendırmek uzere istedlğı görii» lerle ilgılı calısmalannı surdurmektedir Gazeteciler Ceml yetı Yonetım Kurulu bu nedenle uyelerı arasmda bır an ket dL'zelemiştir Temeı hok v» ozqurlukler|e bosın ozgurlu"unun kapsam ve niteliğın* il "kin f"S qoruf'erinden hazır'pnack rtiDordo yararlanılocak'ım denıldı Yonetım Kuru'u'nun ayrıca Devlet Başknnı Orgeneral Ev ren'e Mıllı Guveilık Konseyi Cıye erıne Başbckan Bulend Ulusu'ya ve MaMye Bokanı Kaya Erdem'e «Tel'ıf haklarmın vergi bağısıklığmda Türkiye'nin ba sın kultur v e sanat hayotı vönunden reform sayılabllecek aeğişiklik» nedenıyle teşekkur rr,esa|ı gonderme kararı oldığı bel rtıld'. Türkiye'nin Paris Konsoloslugunu Cocuk parkı "kamyon parkı,, oldu basan Ermeni Îstanbul Haber Servısi îstanbul, buyüfe, gıttıkçe buyübır kent olma teröristler, aclık yen, nufusu artan ve sorunlan da çogalanalanlarda etkılenıtelığmı surduruyor. Bu buyume çeşıtli nni hıssettırırken, feımı olumlu, honulargrevine başladı da aa olumsuz sonuçlar feonuîardoÇocuklar kımi oyun ve üretıyor. ıçın P\RİS (a^.) Geçtığinüa yü Eylül ayındA Turkıye'nın Parıs Başkonsoloslugunu basarak bır güvenlık gorevlisinın ölumüne neden olan ve içenda kılen 16 saat süre ile rehın tutan 4 Ermeni terbrist, kendıleruıe s.yasal tutuklu lsleml yapılması ısteğıyle cezae^'lnde açliü gre\ine başladılar. Reuter Ajansı'nı telefonla arayarak olaya ılışkın bılgl ve ren yasa dışı teror orgutu «A&ALA»mn sozcasu mılıtanların Fransa'mn kendılerme sıy'asal sığınma hakkı tanıyacagına iIışkın guvence vermesi üzenne teslım olduklannı, Pransız yonetımımn ıse verdığı sozü tutmadıgını one surdu. ASALA'nın ıddıalarma karşın Fransa hukumetı, mıhtanlara siyasal sığınma sozü verılmedıgını, yalmzca sınırdışı edılmeyecekleme ılıskjı guvence ver.lmış oldujunu dujurdu egıtim alanlannın. parklarının arttınlrnası, Îstanbul üe ^^ gılenen herkes tarafından istenıyor, ancah bunun gereklen, gene sanayıleşen îstanbul tarafından yerıne getırılemıyor. Fotograftakı görüntu, Unkapanı'ndan Halen kamyoniann sıralar hahnde befeledıîîîerı bu alanda esfeıden çocuklar sahncaklara bınıyorlar, koşuyorlar ve eglenıyorlardı. Bır suredır ıse «feamyon ıskelesı* olarak kuüanılan bu genışhk, yore çocuklanna tamamen kapalı durumda. Kamyonlarm yanına yaklaşan çocuklar hemen buradan uzatelojtınîıyorlor. fFotoğraf; Ender ERKEK) Türkİs in 12. Genel Kurul tarihi saptanıyor SAMSUN, (Cumhurlyet) Turk iş Olağan Yonetım Ku rulu 12'nci Gene! Kurul tarıhıni saptamak Cızere bugun Samsun'da toplanıyor Uc gun surmesı beklanen Yonetım Kurulu top antısındo. Genel Kurul tarıhm saptamanın yanısıra Yuksek Hakem Kurulu kararları ışci nnemur ayrımı konusunda yopılan calışmalar calışma yasamına ılışkın vasa'crda yapnacak as gışıklıkler v« A.n<3yo»a defllşıklığl konusunda Türk iş gö ruşunun belırlenmesı gıbı konular da yer alıyor. Kesin tarlhl Turk iş Yone tım Kurulu taraftndan »aptanacak 12'ncı Genel Kurul nlsan ayı cmde Ankara'da top lanac<ık Toalantının kesin ta nhmın belırlenmesınden sonra yer yer başlatılmış olan ku lıs calışmalarının buyük bir yo gunluk kazanması bekienıyor. | Samsun'da bugün toplanacak olan Türk îş Yönetim Kurulu, YHK kararlannı da inceleyecek. Türk . iş Genel Başkanı ibrahım Denızcıer'ın soğl'k neden lerıyle adaylığını koymoyocağını bı dırmesı ve Genel Sek reter Sosya! Güvenlık Bakanı Sadık Şıde'nn ICFTU Türk Iş liışkıleri nedenıylö yıpranmış olması, İcra Kurulu'nun onemlı otcüde değışeceği göruşune ağırlık kazandırmıs du rumda. Ancak Konfederasyona yokm cevreler Türk . Iş'de ku I'S ca'ışmalarının son derece etkm olduğunu, Genel Kurul başladıktan sonra bıle dururrun değışeb.leceğmi belırtivorlar. Somsui da üc 3in sürmesl beklenen Yonetım Kurulu top Isnt smın yoiısıra varın Seyf Demırsoy mahaılesmde ya pımı tamcnlanan «Seyfl Demirsoy Eğıtım Kollejı» de hızmetfl ocı acak Hızmete acılacak bır dığer tesıs de vme Turk Is tarafından yaptırılan yuzuncu yıl Türk İş lUokutu llkokulun ccıhşı 15 Ocak gunu buyuk bır olosıHHa Mıllı Eğıt'm Bakonı Hosan Sağlam torafından yopılacak UBP ve TKP hükümet konusunda sonuca varamadı Izzet Rıza Y4LIN LEFKOŞE Karma bır sabme olusturmak ıçm bır haftadan berı sorusmelerım surduren Ulusal Bırîık Partısı (UBP) ve Toplumcu Kuru.u> Partısı fTKP) koalısjon kumıte.erı dun de kesın oır sonuca v arama dılar Dunriu tnplantıda ikı partırın one surcıağu temel gorıışlerde uzlasmaya vanian ve v & nimavan no^taıar beürlenere^ burları partı vetkılı kurullannda gorjsmek ve partı ba*kanlarımn da komıtelerın toplamılarına katılmaları kararı almdı. Gelecek toplan'ının 14 ocak perşembe gunü saat 15'de Mec lıs top'antı salonunda yapıla ca5ı bıldınlıyor. TKP YJrütme Kurulu dun ?kşam toplamrken, UBP P a r ' Meclısi'r.ın de 13 oc3k çirsam ba jrUnü toolanarak konuyu so bcilenlyor. Devlet büyüklerinin ziyaretîeriyie iigili yönetmelik dedisti ANKARA, (ANKA) Devlet 1 l bu , ukıem o os =ı garnızcn lero ae s f r n a e al n ^ T k qüjenİK crie"ilenne ıhşkırı yor e t m e i ö n baz' maddelerınde degıs klı< /apı'dı Mıllı Savurna Bakanhğı'ınn Resm Gazete de ye r olan vonetmeiık aeğısıkl âı kararınc Qore tuT en ^en dGho kucnk kıtalcrdc. b rden taz'o os kerı kururn bu unuyorsa futbe ve kıde^Tce bjyuk olan kı ta kcmutanı garmzor. komuta nı olacak Kıta aiavdan kucuk ıse, kıta komutanlığı durumura bakılnaksızn rulbe kıdenn [stdnbul Haber Servısi Yenıkanı sahıhndekı kaçah gazınoların \.e sınıf gozorvrte clmarak ile t yıkılmasından sonra bu kez de, nde olan subav' garnızon komuton scyılacak sahi! yolunun kara tarafındakı gazinoların kaçah olarak yapılmış uzarituannın \'ui lınasına başlcndı îstanbul BelectıDeğıştırılen yönetmelik uyave Zabıtasına bagh ekıpler, dun sabahtan baslayarak kaçak olaıak yola uzanmış bu gazinoların bazı bolumlenm vıkrınca londarma k ta korruton maya başladüar. Yetkıhler kaçak y^pılarla olan mucadelemn \uğun bır şekilde surduruleceğıni, ikazlara aldırmayala"! ile kıta omır'er ne de gar rak sahıoleri tara'ından \ıhılmayan kaçak yapuarın, Beledı.e Zcbıfası efeıplerı dertplımmde yıtettrıiacağmı bıMuciınızon kcmutcnlığı gorevl verl !er Yetkıhler bö\lece sahıl yolunun v« kentın guzel gorünumunun korunmas<nuı $aglanacağır\ belırttıler Fotografta, saMl yolunda kaçak olarak yapılmif gazınclann yıktınlan bolumlen görulUyor. £Fotoğraf: Alı ALAKUŞ) lebılecek. KACAK GAZİNOLAR YIKILIYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog