Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINtARI NADİR NADİ'nin îayınlanmız •ırasında bugtto* dagin çıkmış yapıtlan: Sokatta Gürültü Var (2. bası. tfüMCdl). t'yanlar (3. bası) 250.Perde Arah£ınâan (3. bası) 180. tki Sorvet Rusva tki Polonya (4. ba») 80.Ülur Sey Defcil (2 bası) 150. Çağdaş Yayınlan, Tiirkocaâı Cad. 3941, Cağaloglu Istanbul. CumhuriY 58. Yıl: Sayı: 20632 Kurucusu : Yunus NADl H 12 Ocak 1982 Sah ULUSLAKAKASI ÇİÇEKÇtLtK A.Ş. 10 TL. Post» Kvrtusu i'i îst&nbul T«leton: 1594 64 75 07 »5 Pirmanı* için hazırlatfağunu öwl 1982 tak•riminj isteyiniz. Okullar 2,5 gün tatil edildi, tekçift plaka uygulaması getirildi Havadaki karbondioksit gazı 70 mUigtamdan 140 miligrama çıktı. Sülfirik asit miktarı ise 150 miligram olması gerekirken 520 miligrama yükseldi. Çocuklann, yaşlılann. kalp ve ciğer hastalarmm sokağa çıkmaması istendî. Kaloriferler en az düzeyde yaküacak, sigara içilmeyecek. Ev içınde günde 3 kez amonyak sişesi dolaştınlacak. Bol süt içip, yoğurt yenilmesi, kapı ve pencerelerin kapalı tutulması öneriliyor ANKARA'DA YOGUN SİS HAVAYI ZEHIRLEDI ANKARA (Cumhuriyet Büro su) Aıikara'da yoğun sis ile hava kirlilifinin birleşmesi sonucu havadakı zehirli gaz oraru çok tehlikeU boyutlara ulaş tı. Bu nedenle otaıllar iki buçuk gün tatil edildi, çocuklar la yaşlılann ve hastaların sokağa çümaması istendj. Buşünden itıbaren çilt sayıU günlerde plakalan çiît sayı ile biten özeî binek arabalanmn, tek sayılı günlerde de piakalan tek sayı ile biten özel bmek arabalanmn sefere çıkması kararlaştınld.1. Sağhk Bakanhğı Müsteşan Dr. Enver Şenerdem tıavada normalde bir metreküpte 70 miligram karbondioksit bulunması gerekırken, bu rakamın Ankara'da 140.84 miligrama ulaştıgı sülfirik asit miktarının Avrupa Konseyi heyeti dün de ÖzaVla görüstü ANKARA, Cumhuriyet Bürosu) Ankara'da temaslarını sürdüren Avrupa Kon seyı Assamblesi heyeti üyelerı dün Başbakon Yardımcısı Turgut Özal'ı zıyaret ederek ekonomik durum nakkında bilgi aldılar. Üyaler daha sonro Türkiye Borolar Birüğı Boşkonı Ömer Atilla Sav ile de bir 90r;ışme yaptılor. Bunu ÜniverSite öğfetim üyeleri ıie yapılon toplantı izledi Üye'erin dünko bir baçka leması da tesheciüen CHP nin eski Genel Boşkonı Büient Ecevit'in eşi Ratışan Ecevit ileydi. Boşbokan Yardımcısı Tur gut Özal, Avrupa Konseyi heyetını mokam odasma Sığmamosı yüzünden Bakonlar Kurulu'nun topiantı odasmda kabui eltı Bu arada, üveler görüşme/i gn rüntuleyen TRT ve Alman TV'stnin ışığından rohotsı; olduiar ve komeromonlcrrjon ışığı sondür?nelerı^ı 'stecjiler Özal. goruşmenır. boşnida yaptığı konuşmaco «Turkiya'nin içinde bulunduğu koşullar hokkında bllgı vereceğim Son iki yılda ekonomideki gelismeler ve Hava kirliliğinden izlenimler Aldı mı bir telaş ANKARA. (Cnmhuriyet Bürosu) Yıllardır, yazüır, çiziüt «Ankara'nm hava klrliliği» diye. Sempozyumlar yapılır. açık otu rumlar düzenlenir üzerine. Yazın unutuiur, güzün ammsamr biT dert Gel gör ki, bir telaştır, bir heyecandır aldı insanları dün An kara'da. Herkes birbirine soruyordu: (ArKası So. 7, Sü. 4 dei da 150 miligram olması gerekir ken, 520 miligrrama yükseldiğini bildirdi. Ankara Valisi Mustafa Gönül dün ögleden sonra toplanan tl Hıfzıhha. Kuruluna başkanhk etti. Taplantıdan sonra Anka ra Valisi şu açıklamayı vaptı «11 ocak 1381 paıartesi tünü başkcnt Ankara hava kirlenme si voçuniujju bakımından kritik bir noktaya olaşmıştır. Baçbakanhk Çevıe MüsteşarU ğından Valillğimiıe gelen bir yazıda konu belirtUmiş ve gerekli önlemlfrin alınması isten miştir. Bunun üıerine Valilik söratle ll Hvfnmhha Kurulunu toplamava karar vertniştir. Ku rulumuz konuyu enine boyuna «örüşmüş ve bir kısmı tavsiye niteHğindr. bir kısmı da uyulması lorunlu nnlemlrr hatinde b a n esasları tespit etmiîtir.» Ankara Valısı Mustata Gönül, kurulun a'.dıgı k a r a r l a n şöy e açıkladv. ÖNLEMI.ER 1 Buçünden (dünden) itibaren salı ve rarşamb» olmak üıere 2,5 j;ün ilk ve orta derereli okullann tatil edilmesine, 2 KaloriOrlerin asçari serivede yakılmasina, 3 Evlerde ve kapalı verleı fle sigara içilmeme^ine. 4 Kiiitür firfk harrketlerin rte bulunulmaMna. 5 (»erpkM7 vere rvlercif ka pı ve pencerelerin arık tutul(ArKOsı 00 7 Su. 3 de} % HEYET ÜYELERİ DÜN AYRICA BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI SAV. ÜNtVERSİTE ÖĞRETLM ÜYELERİ VE RAHŞAN ECEVİT İLE DE GÖRÜŞTÜLER. sorular hakkındo uyelerın sorularını yamtlayocağım» dedı. Sıyasi komisyon bcşkanı Tom Urw.n de, <Görüşmenin yorarlı olocağı muhokkok. Umarım sizin de yararlanocoğınu! noktalor olur» şeklinde Konuştu. Heyet üyelen dün öğleyın soat 12 15 doiayionndü Turkıye Barolar Biriiğı ne gıttiier ve Başkon Atılic Sav ile bir buçuk saaie yo kın suren bir gorüşme yop ınar. Gorüşmed& üyeler Ba rolar Bir'ıği BoşkorMna 12 Eylul sonrasmda hukuk s:s tetTiindeki düzenlemeler. Knerji lasarrufu kampaııyası yıl boyu siırecek ANKARA, (ANKATHA) 8u yıl iik Vez duzenienen «Enerji Tosorruf Hottosm dun boşladı Yur'toslann rıoHaya qereklı ilg;yi gostererek ener|t iosarruKma ceşıtli voîlaricı ka'i'moları ıstendı Bosbakon Bülend Ulusu. Enerıı Tasarrut Hoflosını oncek gün bir konuşrrtaylo acarker, «Enerji tasarrufu volandoşlarımızın gönullü işbirligi v« katkısı iie başanya ulaşacok bîr tedbirler demetidir» dedi. Ulusu'nun, gösterdiği yüzde 10luk tasorruf hedefin© uloşılobildiği takdirde bunun eko nomive vılda 333 4 mlyor liro lık net katkı sağloyacoğı soptondı • Konuvlo ilçjiU oiarok " THA'nm vaptığı oroştırmayo qöre. volni2ca petrol ve elektrik eneriisi kullonırnınrja vılda vüzde 10'luk tasorruf qercekieştirilebildiğinde, bu tasarru(Arkası Sa. 9. Sü. J de) ycrgılama, savunma hokkının yetennce kullonıtıp kullanılrr.adığı ve ışkence uygulamaiarı konusunao ce şıtlı sorular yöne'.Uıler. Öte yondon, üyeler onceki ok$am da Anadolu Kulübundeki davette eski poHtıkocılarla teiraroyo gelip kanuşma fıraatı buiduioı. Dovet. Türkiye Konsey Afsomüles:nde temsıl edr.oiği zamon heyetın bcşkanl'ğını yapan AP'li Cevdet Akcol' tarafındaa ouzentenmışti Dovete coğırılan poiıtıkocılar da Assamble'deki Türk delegasyonunun jyeierıyaı. Bunlor orasmdo CHP'den Hıkmet Cetm. M'janmer A< soy, Aitan Öymen. AP'den • e Barıri Dağöas. 1 Cemaı Külohlı. Oral Knraosmcnaqlu göze cnrpnnaktaydı 12 Ey'.üt oncesınde Senato «ski Boşkanı ihson Sabri Coft layonçı^ Mıllet Meciist Boş kcnı Cohit Karckoş «e Miliı Birl:kci'erden Kâmıi Korave'İOğ'u do ctrvetiıler oro sınrla ver aldıior 12 Eylul'den sonro uzun sure tutuklu kalan ve holen vorp'l"mc'on s'irei Assamb'e'daki Turk delepasyonunun eski üyeierinden MSP'li Temei Koro(Arkası Sa. 7. Sü. fi da> NOTLAR Sedat ERGİN Heyetin ikilemi sürüyor ANKARA Ay sornına doğru Strasbourg'da Türkiye'nin Avnıpa Konsey» Üye lilinin yazgısmı belirleyecek olan Assamble üyeleri başkentteki temaslarnr.rı büyük bir bölümünü tamamladılar. Şu saptamayı yapmakta ydrar var: Resmi çevrelerie gbrüşmelerindn kenüUerı ne söylenen, Türkiye'nin Avrupa Konseyı üyeliğinin sürmesini istediğiydi. Resmi olmaj'an çevrelerle gbrüşmelerinde de kendilerine tarkiı bir şey sbylenmedi. Örneğin, paîar sabalu japtıklan görüş .ııede CHP'lıler gerçı kendîler:ne Türkiye dekı gelişmelerle ügili degerlendırme.erı nı açık sözMlükle bıldirdiler, ama çu me sajı da Uettıler. «Türkîye'nin Avrupa Kon seyi ile ilişkilerine önem vçrmekleyiz.» Feshedılen AP'nin îiden Süieyman D?v mırel ;le görüşme!erıf.cie de «Türkiye'nin Batı caraiasının hir parçası olduju ve Ba tı'dan kopmaması eerektiği» Kendiienne duyuruldu. Pazar günü Baulı büvükelçilerle top bo. l. Su. 6 da) MUN1H CADDELERİNDE KAYAK FeOeraı Almanvaoın Munih kentinGe kışın şiddelinden oracların çolışomoması uierine halka bir eğlence çıktı. Koyak yopmak.. Bircok Wman, yollann boş olmasmdon vi'O r l a r >a r °k Münih'in göbeğinde koyok yaptılar, bir (Fotoğraf: APa.a.) ölçüde de eplonne fırsatı butabildileT. F ğ f A P ) Türkiye'de havalar ısınıyor Habeı Merkezi Türkıyeae hovo sıcaKUklan mevsm normallennın üzerine ciKarKen, Bir leşik Amerıka onceki gün 20. yuzyılm en soğuk gunünü yaşoaı. Ortabotı AT.erika'da yö' yer eksı 68 dereceye kodar düşen sıcaklık binlsrce kişinin mahsur kolnr.asıno ve donma tehlıkesıvle karşı korşıya kalmasına neden oldu. Avrupo'da da şiddetli kış Amerika'doKi kadar olmasa bilo şiddeîll şekilde etkisini surdürüyor. Nev» York'ta kar kalıaltğı 50 santiTie ulaştı, hotta sonundaki soğukiar sırasında en az ıki kışinin öldüğü, cok sayıdo kişınin de tipide kaybolduğu açıkiandı. Şikago'da dşırı soğuklar nedeniyle elektrik telleri koptu. 50 bin kişi eiektriksız kaldı. Elektriksi2 kolan ev sakinleri Belediyeye telefon ederek danmak uz&r« bulunduklarını bildirirken, kentte Diağanüsıü durum üön edildi. New York'ta bir kişinin bif apartmanın yangın merdivenin de donnnuş cesedi bulundu. Kuzey tndiona'do bir otobüs. (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Anarşik olaylarda yüzde 90 düşüş var ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Genelkurmay Başkanlıfınca Avrupa Konseyi Assamblesi heyeti üyelerine sunulan anarşi raporunda, terör ve anarşi olaylaruıın 12 eylül sonrasındaki bir yılUk dönero tçinde yüzde 90 oranmda aîaldı|ı bildirildi Heyet üyelerine Genelkurnıay Başkan hğınca veriîen bu konudaki bazı bilgiler şöyle özetlenebüir. 1979'un ilk 19Î9 eylül 1980 evlül sekiz ayi 1980 eylül 1981 eylül arası arası Anarşik 5.789 23.481 olaylar: 9MS2 2R2 2.812 ö l ü m sayısı: 898 t>60 6.784 Yaralama: 3.633 7.010 610 Suahh saldırv. 2.080 2.209 1.084 Süahlı soygun: 805 Yakalanan 575.754 silahlar: 12.546 16.980 Yine Genelkurmay BaşkanlıgıYıoa sag lanan rakamlara göre 1978 19RI yılları arasındaki silatı kaçakçılığı olayları ile tu tuklanan kaçakçı sayısı d a şöyle: Tesbit edilen silah kaçakçılığı olaylan 1978 596 1979'UD MGK, Danıştay Yasası'nı onayladı Tutuklu savısı H83 NATO Bakanlar Konseyi Polonya sorununu görüstü NATO üyesi her ülke kendi olanakları icinde önlem alacak Uış Habcrlet !>ervısı NATÜ Dışişıeri Baiîanlan dün Brüksel'de yapılan olaâanjstü top iantıda, Polonya ve Sorieties Birliği'ne *arşı «Her iilkenin kendi durumlan ve vasalanna uygun olanaklar içinde önlem ler alıuasnu» kararlaşnrdiİEr Yunanistan Dışişleri Bakanı Ha ralambopu\o5 ise toplantıdan ör. ce vaptığı açıklamada, Sovyet ler ve Polonya'ya uygulanaca'ı; her türlü vatıtmma karşı oldu ğunu açıkladı. NATO Bp.kanlar Konsey:'n:t diin Briiksei'de vaptığı olağar.ü? tü topiantıdan sonra yayır.lannt: • TOPLANTIDAN SONRA YAYTNLANAN BİLDİRİDE, POLON mesi konulan yer alıyor. YADAKİ SIKIYÖNETİMİN KALDIRlLMASt. TTTUKLULA Dışişleri Bakanı ÎHer TürkRIN SERBEST BIRAKILMASI, KİLİSE VE D.VSAMŞMA ARA :nen, toplantıdan sonra yaptığı SINDA DİYALOGI.N YENİDEN KURULMASI İSTENDİ. açıklamada, toplantıda Türk hü ıcümetinin Polonya konusunda• YVNANtSTAN D1ŞİŞLERÎ BAKANI HARALAMBOPULOS sci görüşünü yinelediğini belirTOPMNT11>AN ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMADA SOVYETLEK rerek, Türkiye ile Polonya ara BİRLİGİ VE POLONYA'YA IYGUIANACAK HER TÜRLİ sında benzetmeler yapan ittiÜLKESİNİN KARSI OLDtĞtNU AÇIKLAD1 cak ülkelerinin bazüarmın içı •ı düştükleri çelişkiyi anlattığı .e ve Sovyetler Birlifi'ne almay ortas biidiride, Polonya'daki a^ nı belirtti. Türkmen, bazı ülke sararlaştırdıklan önlenaler ara seri yönetimden sıkıyönetimı erin askeri yönetim •bulunmasv •sında; Polonya'lı ve Sovyet diy. Saldırması. tutukluları serbes' ıa rağmen Polonya'va yardıma tomatların dolaşmalarına kısıt bırakması. Kilise ve Dayanışıny levam ettiklerini. öte yandan lamalar getirümesi, bu ülkelert Sendikası ile diyaloğu yeniden niîak üyesi olan Türkiye'ye oilimsel ve teknik faaliyetleri! Surması da istendi. ırdımı askıya almalanm ise «altılmasıyla, karşüıklı raübn NATO üyesi ülkelerin kenrt1. (Arkosı SQ. 7. Sü. 1 de) riele anlaşmalarının yenilenrru olanaklan çerçevesinde Po'.onya Danıştay'a başvuru süresi 90 günden 60 güne iniyor • BtTÜN YTJRTTA tDARE MAHKEMELERÎ KVRtXt YOR. ATR1CA t Ç tLDE BÖLGE tDARE MAHKEME BAŞKANLIC.I KVRllACAK ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yeni Damstay Yasası MGK'den çıktı. Yasa, Danıştay, Yargıtay gibi çalışan biı kuruluş biçimi getiriyor. Danıştayın aitında eski deyırrıe «Bidayet Mahkemesi» yanı «İlk Mahkeme» niteliginöe neı üde «İdare Mahkemeleri» ku ruluyor. Ancak îdare Mahkeme leri' altı ay içinde oluşturula bilecek. Vatandaş bundan oöyle ıdari davalarua Danıştaya de gil, İdare Mahkeme'.erine baş vuraoak. (Arkos. So. 7, Sü 1 de) 574 374 İlk seki?. ayı: 1979 eylui 231 116 1980 eylül 198*1 eylül 1981 eylül : 245 Anarjı değer'.endirmesmde yer alan r a ' Kamlara göre, Türkiye'da anars'.k olayla ra k a n ş t ı k l a n sa\.nyla gijıaltında bvılunan lann sayısı 1.746. Tutuklu sayısı ıse 25.512 Mahkemeleri sonuçlanmış anarşi suçlusı sayısı ise 5.835. 13 PKK üyesi ADANA, (Cumhuriyet Güney IHeri Bürosu) Sıkıyonetm güvenlik kuvvetierınce 29 ekım 1981 günunden ıtıbaren A lana, lcel ve Iskenderun dc surdü'üien operasyonlar sıra sında PKK orgutünün üst dü jey elemanian da dahii 35 mensubunun yokaionmasından sonra aynı yörede yoğun laştırılan operosyonlardo aynı örgütün 13 elemonının daıa yakaıontiığı açıkiandı. 6. Kolordu ve Sıkıyonetını Kornutaniığı 8asm ve Hoiklo Hışkıiet Şubesınden yopıion ajıkiamada. yakaıonan orgüt elemanlarının üstlerınde ve ^tziedıkleri yerlerde 4 adet oîomatık uzun namluiu sıiah, 13 adei tobanca, orgu'© aıt ioküman, şifre ve roporlar. cok miktardo goze'e, ve yasak yayın eie ge beiırtıiaı. Haien fırardo oian i gut clemam 9 k.şınm ı •anmosına coUşıiaığı t acıklomada, yakalcnı nıklorın eylemien de raianmaktadır. , \ . 27 e | , i m 197C ve Bolık Kıırumu sat nın soyulrnası, 2 2S subat ve 1980 tonhieri arosmc tafa Aslan, Mehiret nan Atrnaca, TohSin • <•» Polonya da ögrencilere artık söz hakkı yok D15 Haberlcr feervisı Po lonya'da ürjversıtelerm la şubatta yenıd«n açıiacağı bildırili kw Yugosla^'a'nm Tanjug ajatısı, Polonya'nır. elınaeki esmeklık un stoklarır.ın ikı a? sonra tükeneceğinı uüdirdl. Polonya ümversiteler'.rsin 15 şubatta açıiacağı ve Unıversite lerde mmdan böyle restörlerın gem* yetkilerle donatılacagı bild;rilu!. ÖniimiizdP&ı dftnem de Polonya tiniversitelerının rektörleri ümversitelerüeki türn faaliyetleri denetleyebüecek, akademık yaymlar rektörlerın onayına bağlı olacak, ögrenci rîartla mdaki yaşama üışkin bütün kararlarda son söz sahibi olaraklar. Polonya ünıversıteiermdeki bütün fakülte ve ögrenci karu luşlannın faaliyeti henüz yeni Rektör CÖZUEM UĞUR MU^ACU Ankara t Yenik üüstü.. Oun Ankotoda goz gozü görmüyordu. sis, pıs, iıoıa ile Dirlikte Ankara'yı kuşatmı^tı; ılgılıler havaaokı kükürt dıoksit oranınm insan yuşamını vokedccek nu zevp vükseidiğini acıklarr.oktaydılar Pencereden bckıvordum yüi metre ötesın: göınıfct. oianaksızdı; coddeye cıkıyordum, öğle saatinde arat lar, ancak fartarını vokarak dolaşabi'ivorlartiı; akşamüstü iki aaım ötesinı görmek biie gucieşmıçtı; pis navo bir düşman ordusu gibi Ankara'yı bosıp tesiım aimıştı OkuUcr totii ediliyor; kaloriferler en alt düzeyde vaKiiıvor; setere çıkan arac sayısı sınırlandırılıyor; co cuklorın. yaşlılann akcğer ve kalp rvastalannın sokago cıkmamaları isteniyordu. Ankara Valisi. radvo ve tele(Arkasî. 6 Soyfada) ASELSÂN DAVAS1 SANIKLA KEFALET! TAHÜYE EDİLDIİE ANKARA, (Cumh su) Ase'.san'ın deki Araştırma Test Merkezi ınşa dana gelen cökmı da 5 kişinin ölün acılan dovanın d masında tutuklu faletle soiıverilme tırıldı. »Dikkatsizlik v sonucu ölume s (Arkası Sa Adana DEVYOL davas» başladı ifnado b:r er iki polıs ve bir doktorun da buiunduğu 39 kışiyi a m sabah Sikıyonetîm 2 Numaralı Askeri Mahkemesı'nin üc k^nlığındo sanıkların YO^|QmQSi vapı;arak başlatılon duruşmado Savcı Vordımcılarmdan Mehm»t AH Kutça yeralırken. mchkeme ADANA, (Cumhuriyet Güney iıleri Bürosu) Adana ve çevresmde topiam 168 evlem gercekleştırmek ve bu arada orao;aürnıeklft suclonon toplam 277 srjnıkiı Adana Dev Yoi davosı numarolı salonundo başladı. Piyade Alboy Bahottln Demirter boşiddio makamında Hava Hâkim Yuzbaşı Mahmut Con Ozcan üe C. heyeti yargıcı Şenol llgaı, üye (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog