Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAY1NLARI Prof. Nusret HIZIR Felsefe Yazılan 2. Basıa Çıktı Ederi: 250 Iira İVTBME ADRESİ: Türkocaflı Cod. 39/41 Cağaloğlu istanbul Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20631 Kurucusu : Yunus NADI 10 TL. 11 Ocak 1982 Pazartesi da ve aonra bOyük hlzmetler gördü. Halkevleri yanında, köylerde haik odalan kuruldu. Dokuz koldaki calışmaları şöyleydi: 1 Dil. Edebiyat, Tarih, 2 Güzel Sanatlar, 3 Tem sil (gösteri), 4 Spor, 5 Sosyal Yardım, 6 Halk Ders haneleri, kurslar,7 Kütüprıane ve yayın, 8 Köycülük, 9 Müze. Halkevleri, Türk Dil ve Tarih Kurumları'ndan ayn olarak partilerüstü ancak, halkın siyasal yönden yetişmesi amacıyla kurulmuştu. Atatürk dev rimlerinin yayılmasında, tutunmasında büyük hizmet gördü. Halkevleri, 1951 yılında iktidardaki Demokrot Parti Iktıdarınca 3830 Sayılı Yasa İle kapatıldı. Malları hazineye bırakıldı Ankara Halkevi Turkocağı'na devredlldl. 1951 yılında, kapatıldığı zaman, Londra'doki İle birlikte 478 Halkevi, 4332 Halkodası vardı. Toplam 4810 bina bulunuyordu. 27 Mayıs 1960'dan sonra. 12 (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) H#BBV ÇKMÇUKM. Kutusu 374 tstanbui Trtefon: 7594S4 7507» Hrmanu lçin hanrlatögımuı öael 1963 t«kvtmini lsteyirüa. Içişleri Bakanlığı bir tasarı hazırlayarak Bakanlıklara gönderdi Halkevleri kapanıyor ANKARA (CumhurtrM Büro•u) Içlşlftrl Bakanlığı'nca, Halkevlerlnin kapotılmasına llişkin bir yasa tasansınin hazırlandığı ve görüşlerl alınmak uzere Bakanlıklara gönderildlği öâranildl. Cumhuriyet muhabirinln aldığı bilgiye göre, tason henüz son biciminl alıp Bakanlar Kurulu'nda görüşülmeye başlanmadı. Halkevlerinln mol varlığının hazineye devredilmesi duşunülmekte. Hizmetleri konusunda ise değlçik istekler var. Milli Eğitim Bakanlığı, Halkevlerinin hizmet lorinin kendisine verilmesini is terken Kültür Bakanlığı da hizmetlenn Kültur Bakanlığına # 12 Eylül'den sonra çalışmalan durdurulan Halkevleri, halen eski vali vekillerinden Yusuf Çetin'in kayyımlığında. Erken emekliler martta belli olacak • BAŞBAKANLIK, ERKEN EMEKLİÜK BAŞVURULARININ YENİDEN GÖZDEN GECİRİLMESİ AMACIYLA TÜM BAKANLIKLARA GENELGE GÖNDERDİ Avrupa Konseyi heyeti eski siyasilerle görüştü "Herkesin amacı Türkiye'nin sağlıklı demokrasiye geçmesi, ANKARA (Cmnhnriyet Bürosn) Avrupa Konseyi Assamblesi Hukuk ve Siyasi Komisyon üyeleri temaslarını dün de sürdürdüler. Dünkü temaslann ağırlık noktası CHP'lilerle japılan görüşmeydi. Bunu Prof. Turhan Feyzioğlu, ile yapılan görüşmeler izledi. Heyet uyeleri dün ayrıca Avrupa Konseyi Bakan'.ar Komitesi dönem Başkanı lngiltere'nin Ankara'daki Büyükelçisl Peter Laurence'nin degerlendirme toplantısı ve geçen yıla kadar Assamble'deki Türk delegasyonunun eski bakar.ı AP'li Cevdet Akçah'nm Anadolu Kulübü'nde vprdi*i davete ka*tldılar. Assamble üyeleri. CHP'liler le görüşmek üzere dün sabah topluca feshediler. CHP'nin Ge nel Sekreteri olan Mustafa Üsttlndağ'm Balgat yolu üzerinde, Dostlar Sitesi'ndeki evine gittiler. Sekreterlerle birlikte sa^ yılan 20'jn aşan heyetin kalabaUkhğı yüzünden 12. kattakl dairenin salonuna sandalyeler getirildl ve CHPlilerle konuk "Kim, o Kimdir Farklı eğilimlerden oluşan bir heyet ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türk yönetimi l!e Anlcarada görüşmelerde bulunan Avrupa Konseyi Assamblesi heye ti üyeleri gerek siyasi görüşleri, gerekse Türkiye'deki askeri yö netime bakışlan açısından farklı etiümler taşıyorlar, üyelerin kimlikleri ve Türkiye'deki gelişmelere dönük değer'.er.dirmeleri şöyle özetlenebilir: Tom Ur»in: tngiliz îşçi Partisi milletvekiü. Avrupa Konseyi Assamblesi Siyasi Komisyon Başkanı 1912 do(Arkası Sa. 9. Sü. 7 de) devrini Istemişti. Bunlar, Kültür Bakonlığı'nın Turizm Bakanlığı iie birleştirilmesinden önce olmuştu. Konu henüz avdınlığa kavuşmuş değil. Halkevleri 19 Şubat 1932de kurulmuştu. Atatürk dönemin lrkcılık suclarının cezaları artıyor AMKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türk Ceza Yasası'nın 141 ve 142. maddelerinde «ırkçılık»la ilgili fıkralarda geçen cezalar artınhyor. Buna iiişkln yasa tasansı, Danışma Meclisi Anayasa Ko mısyonu ıle Adalet Komisyoalarından geçti. Tasan bazı gazeteler de yayınlandığı gibi, 141 ve 142. maddeierin komünizmle ilgili fıcralannı değil 141 '4 ile 142, e'deki «Irkçılık»la ilgili cezaları artırmayı öngörüyor. 141 4 şöyleydi: «Anayasanm tanıdığı kamu hakları;! ırk mülahazası ile kısmen wva tamamen kaldırmaıı hedef tutan veya millt d>'yçuları voketmeye \eya zanflatmaya matuf bulunan cemivetleri kurmaya tevessül edenler veya kuranlar veya sevk ve idare edenler veyahut hu hususlarda yol ciiste • BANcERLtR BIRLIĞİ DERrenler bir yıldan üç vıla kadar NEĞİ BAŞKANI GÖÇMENaçır hapis cezası jle crzalandıOĞLU: «BU TAHRİKLER rılırlar. » BANKALAR ICİN YAPiLSAY Yeni tasanda bu ceza, 141/1'Dl ONI.AR DA BATARDU de olduğu gibi sekiz yıldan onoeş yıla degin hapis cezasır.a çıkarıldı. AVKAKA. (Cumhuriyet Bürosu) Banherlerle iigili MilHapi c cezası yükseltılen II Uuveniik Konseyı kararıran 142'nin 142 3 fıkrasj da şöyleyönümüzdekı günlerde açıklandi: «Anavasanın tamdığı kamu ması bekleniyor. Bu konuda haklannı ırk nıülahazası ile Bakanlar Kurulundaki çalışkısmen veya tamamen kaldırma malar bitirilerek karar taslavı hede." tutap veya milli duyftı Mi'll GUvenlik Konseyi'ne sulan voketmek ve zayifiatsunuldu. Bankerlerle ilgili omak için her ne suretle olursa (*rkasi Sa. 9. Sii 8 de) (Arkası Sa 9 Sü K dr) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Erken emeklilik konusunda Başbakanlık tarafından Bakanlıklar ve taşra örgütüne gönderilen bir teblığ ile erken emeklilik başvurulannın yeniden gözden geçirilmesl istendi. Bu yeni işlem nedeniyle erken emeklilik için başvuranların durum larının ancak şubat ayı sonuna doğru belirleneceği bildiriliyor. Tebliğde, Başbakanlığa gönderilen erken emeklilik istemlerinin kabarık olması nedeniyle, bu lis(Arkası 7. Sayfada) parlamenterler sıkısık bir şekil de oturdular. Görüşmeye CHP kesiminden eski Bakanlardan Prof. Gündüz ökçün, Zija Müezzinoğlu, Hikmet Çetin ve eski Parla menterler'den de Erol Tııncer, Metin Somuncıs, Muammer Aksoy gibi isimler katıldılar. Toplantıda ilk olarak Musta fa Üstündağ konuştu. Üstündağ, çeşitli gelişmelere degine rek, Uyelere genel bir değerlendirme yaptı. Üstündağ, konuşmasında Avrupa ile ilişkilerin önemine de degindi. Üstündağ'dan sonra Siyasi Komis yon Başkanı îngiliz İşçi Partisi milletvekili Tom ürwin söz aldı. Urwin, önce Avrupa Konseyi icir.de Türkiye ile ilgiü durumu anlattı. Türkiye'deki gelişmelerin kendilerinl meşgul ettiğini söyledi. Avrupa Konseyi içinde herkesin amacınm Türkiye'nin sağhklı bir demokrasiye geçmesina katkıda bulunmak olduğunu aniatan Urwin, yapılan eleştirilerin de bu amaca dönük ol duğunu kaydetti. Siyasi Komisyon Başkanı, bununla bırlikfe bazı ee'ismelerin kendilerini kaygılandırdığmı da ekledi. Daha sonra üyeler kendi egılirr.'.erıne gore, çeşitli sorular yönelrtiler. Bunlar arasında, hazırlanacak Anayasa"nın niteliği, Avrupa Türkiye ilişkileri, demokratik kummlann, durumu. Konsey ile Danışına (Arkası Sa. 9. Sü. 4 de) r• BankerBerSe ilgili karar tosarısı MGK'de Hukuk Komisyonu Başkanı Grieve'in Cumhuriyet'e demeci: Sorularımıza tatminkâr yanıtlar alabildik,, Sedat ERGİN ANKARA Ankara da temaslarda buiunan Avrupa Kon seyı Assamblesi heyetınde yer alan Hukuk Komısyonu Başkanı ingüiz Muhafazakar milletvekili Percy Grieve, cCumhuriyetsin sorularını yanıtladı. Grieve. tatmınkar yanıtlar alabileceklerinı söyledi ve yopılcn hazırlıklardan «Fronsa'daki b«şinci Cum huriyet Anayasosının bir benzerinin» ortaya cıkacağı ızleniminı edindiğini acıkladı. Gneve, bu ay sonunda Assamble de Türkiye'nin üyeliği konusunda vapılacak oylamanın sonucu )le 'Igıli olarak da tsonucu tahmin edemem. Ancck olumlu bir sonuc cıkaracağını umuyorum» şeklinde konuştu. Cumhurıvet'in Grieve'e yönelttığı sorular ve kendısinın /anıtlan şoyle: SORU Özellikle resmi çev relerle gcrüştükten sonra bu aşomadc edindiğinlz izlenimleri aktarabilir mlsiniz? YANIT izlenımlerım olumlu. Ûzellikle Devlet Bcşkanı Sayın Evren ile yaptığımız görüşmeden cok etkılendim. Demokrasınin restorasyonu için samimi cabalar gösteril.yor. Anayasa Komisyonu üyeleri ile yaptığımız görüşme de son derece olumlu gecti Yonelttığmız sorular gercekten araştırıcı nıtelikteydi. Sorularımıza tctmınkar yanıtlar alabildik. SORU Türkiye'nin Avrupa Içindekı konumunu nasıl görüyorsunuz? YANIT Ben her zaman Türkıye'nin dostu otdum. 12 Eylül'den önce ana r şinın uloştığı boyutlarda demokrasiden söz etmek mümkün değildi. Ne /apıldıysa, ülkeyi kurtarmak ıçin yapıldı. Demokrasiyl kurmak bugünden yarıno olacak bT iş değildir. Bu yüzden Türkiye'ye süre tnnınma^ıdır. Bu yalnızca Türkiye acısındarı değil, Avrupa açısından da elzemdir Türkiye'nin Avrupa icinde /er alması Avrupa'nın refahı ve güvenliği açısından teme! bir gerekliliktir. (Arkası Sa. 9. Sü. 5 de) Ozal'ın işadamlarıyla sohbeti: "Ornek alacağımız ülke Japonya'dır^ Ufuk GÜLDEMIR KAYS5RI Turgııt Özal, onuruna verılen müziklı akşam yemeğında, ı.onh sanatcı Nasır Danış'ten «Içimde bir sızı vor» şarkısını soyıen esın stedı. Ozal, (Türkiye'nin ekonomik du: rumu düze rii Art.k kahve bile ıthal ediliyor) densın dıye, kahve ıthaı edıldığinı soyledı Başbakan Yardımcısı Turgut Özal. Kayseri Universitesi Işletrre Fakültesi ile Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düı zenlenen cihracatın geliştiril Avrupa'dan gelen sorular Nasıl bir Anayasa? Yalcm DOĞAN ANKARA Yeni Anayasoyı hazırlamakla görevli Anayasa Komisyonu gecen hafta Portekız Anayasası'm getirtti. Portekız Anayascsı üzerınde ncelemelere başladı. işte, bu nokta Ankara'da «arayış içinde bulunan» Avrupa Konseyi heyetıni özellikle «yeni Anayoso» konusunda bi'gi almaya yöneitti. Cünkü, heyet daha geldiğı gun Portekız Anayoscsı'nm Komisyon'ca istenildiğini ve üzerinde calışmalar yapıldığını öğrenmişti. Portekız Anayasas:'n;n ise bir özelüği vardı. Uzun süren «Salazar re|imi»nden sonra Portskz demokrasiye geçmış, siyasal partilerinı, Meclis'ni kurmuş, demokrctik secîmler gerçekleşmışti. Ancak, ordu «Anoyasa içinde yine de ver olıyor» ve Anayasnl yetkilerle donatılarGk «Demokrasj üzerinde kendi varlığını sü.ekll hissettirecek bir organ aracılığıyla temsil ediliyordu», Avrupa Konseyi heyetinın arayışları buradan kaynaklanıyordu: 11 tAcaba Türkiye de benzeri bir Anayosa hazırlığı içinde miydi? .. Oysa, kendılerıne hemen anlatıimsştı ki, Komisyon sadece Portekız Anoyasası'nı incelemiyor. Tüm Batı ülke'erinıp Anayosalan üzerinde cc'ışmalor yürütüyor ama uyeler yapt'kiarı gorüçmelerde vıne de zaTcn iaman «Güney Kore ve Portekiz Anoyasaları» konusunda Ankara'da neler duşunu,!düğünu öğrenmek istediler. (Arkası 7. Sayfada) Taksim'deki lama 2 yaDdnCI havayolu bınasında hasar yaptı LODOS Doğu ve lc Anadolu'da karakış sürerken, Bctı'da şiddetli lodcsla birlikte hcva ısındı. Fotoğrafta, dün İstanbul sahiilerini doven dalgalar görülüyor, (Foto: Ali ALAKUŞ) Schmidt, Sovyetler'i sucladı tstanbui Haber Servisi Taksim'de öncefcı gece meydana geien patlama ikı yabancı hava yollan bürosu ile çevredeki baz; binaların camlaı nın kırılmasına neden o'.urken bir bekçi de hafif varalandı. Taksim. Harbive Cumhunyet caddesinde bulıınan yaban cı bir havavoîunur bürosıınp. önceki eece saat 22.00 sıılann (Arkası Sa 9. Sü. 8 de) mesi» semınerl sırasında Kay serıll işadamlarıyla bir sohbet toplantısı yaptı. Özal, sohbet sırasmda, cEskiden bankaya parasını yalıran ütülüyordu. Şimdl bunun acısı çıkıyor» dedi Özal bir süre sonra bankalardan kredi alacokların pazar !ık eder hale geleceklerinl söv ledi. Sohbet sırasında, »Cok paro getiren» işleri de acıklavarak. «Nokliyecilik, konfeksiyon, büyük para getiriyor. Yakırda hayvoncılık dc böyle olacak» dedi Başbokor YardırrcıSi Turpuf O?ol Kayseri Ticaret Odası'nda işadamları İle yakla(Arkası 7. Sayfada) İstanbul da lodos, Doğuda kar Haber Merkezi İstanbul ve Batı bolgelerinde soğuk hava yerini güney ve güney batıdan asen lodosa bırakırken. hava sıcaklığında belirgin bi: artış görüldü. Doğu Anadolu bölgesinde kara kış tüm şid deîiyle hükmünü sürdürüyor. Doğu Anadolu bölgesinde ho va sıcaklığında 30 dereceye varan düşmeler görülüyor, cad de ve sokaklar da buzlarla ortuldü. Istanbul'da ise lodos vasamı etkiliyor. Dün kentte şehir hatları vapur seferlerinin oazıları da yapıiamadı. Meteoroloji yetkilileri, havo sıcaklığmın Erzurum'da sıfınn altında 30, Kars'ta 26, Ağrı1 da 20 derece olduğunu belırttier ve bölgede soğuk havanın stKısini sürdüreceğini bildkdiler. Şiddetli soğuklor nedeniyle Erzurum Beledyesi yolcu otobüslerinın mazot ve hava donanımlormda rneydana gelen donmalar yüzünden kentici yol cu taşımocılığında büyük aksamalar oldu. Karayoliarı yetkililerl Kızıldağ ve Çakaltutan gecitierinin onceki gece yeniden uloşıma kapcndığını, ancak dün snbaha karşı yollarip ulaşıma açı!aral< mahsur kalan a(Arkası 7. Saytada) PAPA: POLONYA'DA YÖNETİM HALKIN BİÜNGNI YOK ETMEYE CALIS1YOR Dış Haberler Servisi Polonya asılh Papa 2. Jean Paul, Polonya yönetimine şimdîye kadarki en sert suçlamada bulunarak Polonya yönetimınin, Polonya halkının bilincini yok etmeye çalıştığını ileri sürdü. Eir insanın bilincini ez meye çahşmanın onu öldürmekten daha korkıınç bir şey (Arkası Sa 9. Sü. 1 de) KARAKIŞ ABD VE AVRUPA'Y! DONDURUYOR (3. Sayfada) Diger sayfalarımızda Ulusu: Enerji tüketiminde hedef yüzde 10 tasarruf 5. SAYFADA YHK üyeleri "bir yılın yorguniugunu cıkardı,, ANKARA, (o.a.) Milyoniarca işcınin bir yıldır yakından izledipı ve nni'yonlarco emekcin ! n geleceğinl ellerinde tutan Yüksek Hakem Ku rulu'nun Başkan. üye ve uzmaniarı, eşleriyle birhkte onceki gece bir lokolde kuruluş'arının birinci yılını kutlcdıiar Kurul üyelerl. bir yılın yorgun luğunu bu verrekte giderebiidi ler ml bilinmez ama, Kuru Başkonı Nocl Varlık, bu geceyi «Bir yılın yorgunluöunu gl(Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) BuKösedbn ALTAISJ OYMEN Avrupa Konseyi Ziyareti ANKARA Avrupa Konseyi Siyasal Komisyonu ve Hukuk Komisyonu üyelerınden kurulu delegasyonun, Avrupa Konseyi üyesı Türkıye'yi ziyaret: devam ediyor. Ziyaret sırasındaki temas'ora hakim olan havu an: lıyabıld ğim kodorıyla ac'k sozlü bir havadır. Herkes düşündüğunu, gerekcelerini endışelerinı bırbırine acıkca belirtıyor. Devlet ve hukümet yetkilileri de öyle... Görüşülen öteki kımseler de övle... Geien delegasyonun üvelerı de öyle.. Tabıi bunlor kcmuoyuna da daha genıs ve kapsomı bir bicımde vansıycbilse, daha lyi olurdu.. Ama, bu Konsey'in çalışmalarını bir süre uyesı olarak, son sıralarda da gczeteci olarck izleyen birı olarak, sanırırr şu özetı yapabilırim: Herkesin amacı bir gözukuvor, Avrupoda verleşmış evrensel demokrasi v e Insan hoklan ilkeleri cercevesmdekı bir demokratik düzene Devlet Başkanı Sayın Evren'in açıkladığı takvıme uy(Arkası 7. Sayfada) Belediyelerin yeni vergi miktarları belli oldu 5. SAYFADA OTOBÜS TRENE ÇARPTI: 9 ÖLÜ ADANA, (Cumhuriyet Güney İUeri Bürosu) Adana'nın Ceyhan ilçesınde bir Jabrikanın servis orobüsü trene çarpîı, 7'sı kadın olmak üzere 10 ışçiden 9'u öldü. . E5 karayolu üzerinde bulunan Ceytaş fabrikasının 12^)8 vardiyasından çılcan işçilerl alan Yusuf Karabay yönetimlnSa ». Sü. 1 de» Demircan istifa etti 8. SAYFADA IJİRtNCt YILDÖNÜML1 Birinci lnıruluş yıldönümünde Yüksek Hakem Kurulu Başkanı, üyeleri, uznıanlan, eşleri İle birlikte «blr yıbn yorffunln^unn giderme çecesi» düzenlediler. Fotoğra/U YHK Başkanı Nacl Varlık ve diger uyelerden bir grup eçleriyle birUkte (Fotoğraf: a.a.j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog