Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

10 OCAK 1982 •••* Cumhuriyet 9 79 sanıkİı Inegöl THKPC Kurtulus Askerı Sajcı. â9'u tutuklu 74 sanık hakkınco, sıiahlı ce te kurarak komunızmı lesıs icın gızli cemıyel kurmok, gz II cemıyete gırmek ve propa gandasını /apmak 9'36 ve 17i sayılı kanunlara muhalefet. eğıtım ve oğrenım ozgürlüğünü onlemek, güvenllk kuvvetle rine karşı gelmek, duvarlora yozı yazmak, pankort asnak ve blldırı dağıtmak suclarından bır yıl ıle 24 yıl arasında değışen ağır hapıs cezası istıyor. Yoso dışı orgüt uvelerinın meslek gruplcrına gore dağılı mı şöyle: 11 oğrencl 15 oğretmen, 17 ışcl. 2 memur. 9 serbest meslek, 3 ceşıtlı mesiekierden. 17 ooşta gezer. Sanıkların 7'slnln 18 ve daha kuçuk yaşlarda, 64'ünun 1934 yoşlarında, 3'ünün de 35 44 yoşları arasında bulunduğu bıldırıidı. 11 KİŞİ MAHKUM OLDU ERZURUM Sıkıyonetım 2 Numaralı Askerl Mahkemesındekı duruşmalarda 11 kışi toplam 11i yıl 9 oy 10 gun hapıse mahkum edildl. 9. Kolordu ve Sıkıyonelım Komutanlığının acıklamasına gore. Ağrı'da 12 Mayıs 1980de Yunus Bağ'ı oldürmek. tabartca bulundurmaktan sağ görüşlü Orhan Kılıcatlan'a 16 yıl 8 ay, cemıyet kurmak, gasp. sılah ve mermi bulundurmak suçluları gızlemekten sağ gorüşlü Osman Cavik ve Huse yin öttihan'o 2""şer yıl, Fikrel Yontem'e 20 yıl, Fevzl Aydın'o 3 yıl, duvorloro yazı yozmoktan sol goruşlu Ali Ekber Akar. Cemal Ulor ve Şehmuz Kum'a bırer yıl, lâlkliğe aykırı olarak propoganda yapmakton Mesut Sellmefendlgil'e bır yıi, ruhsatsız tabanca bulundurmaktan sol göruşlü Ahmet Turan Tan' a bır yıl 4 ay, darp ve nası ızrar suçlarmdan sağ goruşlu Nadlr Özerkaya'ya 2 yıl 9 ay 10 gun hapıs cezolorı verıldl. öte yandon, Kıbrıs'ta yoyın lonan Rumco tSlmerlnl» gazetesi de dlplomotık kaynaklara layonarak verdiğını öne surduğü hoberınde. Turklye'nın Mı 1ılli adasını talep ettlğinl ıddıo etti Gazete, bunun Po oandreu hükümetımn tepkısı ne yol açtığını ve Yunan huku metının Turklye'yl bu nedenle bırçok eatılı hukümete şıkayet ettığını bıldırdl <Mesimvrinl> gazetesi ıse Atıno kaynaklı bır haberinde Yunanıstan Dışişlerı Bakonlığı cevrelerının Ege'dekı adolara r karsı Türkıye'nin b ı osken ho reköto girışmeslni ıhtımal dışı soymadıklarını belırttiklerını »eri sürdü Türkmen: Türkiye, Polonya'ya (Baştarafı 1. Sayfada) Bilindıgı gibı ABD, Polonj"a ya kanştığı gerekçesiyle Scv vetler'e karşj ekonomik bnlem ler uygulanmasıru savunuyor Geçen hafta yapılan AET top lantısında tse buna karşı bn tavız gelıştırıldi Türkıye'nır Sovyetler'e karşı kendi başır.a ekonomik dnlemlere başvurms s:, ya da uygulanacak bır eko nomik ambargoya katılması soz konusu değıl Türkmen «bunlar daha çok ekonomik ni telikte öniemlerdir. 4ncak her ülke kendi özelini akılda tutmak zorundadır. Türkhe gelişme yolundakı bir ülke olarak özelliklerlni dikkate almak zorundadır» dıyere* Ustu kapah bır şekilde bu goriışU ıma ettı. Türkıye. Polonya'ya gıda yar dımı vapümasını da savunuyor Türkmen, bu konudakı oır 5001111 yanıtlarken «tvrupa ülkeleri Polonya'ya çıda yar dıraı \apılması ea\reti jçınde ler. Bızim hangı alanda lartlım vaparağımızi bu aşamada bil mivorum» dıje konuştu. Bır gazeteoı Türkmen'e AEI toplantisında kabul edılen bıl dır: hakkınddki goruşlennı sordu TUrkmen «biz bu top. lantıda voktnk. Ancak bu bildirlde benimsedi^imiz Hkirler \ardır» dedı. Aynı gazetecı, açılüık getırılrnesını ıstevmce Türkmen, şu goruşlerı sıraladı. «1 Bildiıide yapüan defer lendinneye katıimanuya imkan voktur. 2 Polonta'da bır milH uzla^maya gidilirken bu durdurulmuştur. Bildlri dış etkenler den bahsedivor. Buna da katıl mamaya imkan voktur. Diyaloğu vurguluyor. bunu da destek liyonız. 3 Bildlri Polon>a'ya ınsan cıl yardım yapılmasmı istiyor. BIz bunu da destekliyoruz.» Turkmen'e yonelülen sorulardan birı de özellıkle Iskandı nav ulkelerlnde Türkıye ile Po lonya arasında karşılaştınlması yapılmasırj nasıl karşıladığ: oldu Türkmen yanıtında «hiçbir snrette bir mukaye.se vapılantaz» dedi. BankeHer * < Baştarafı 1. Sayfada» zarak pıyaso/a surduklerı belırlendı Hem bu durumc «Htifat etmemeks. hem üe «Devletin onceden kefil olmadığı bır işte daha sonradan da kefil olmasının dogru olmadığını vur gulamak» acısndan, bankerden alacagi buıunoniara devletın herhangı bır odeme yapması soz konusu değıl Devlet Bokanı Öztrak başkanlığiida cnlışTalarını surdü ren komısy'onun ılgıl. kararları s'jnuç'andırdığı ve karar tcslağını bırkac gun lcınde Mılli Guvenlık Kuru una sunacoğı oğrenıldı Karar taslağının MGK'ya sunulmasından once, son bır kez daha huküT.ette ılgılı bakan'arla gorüşüleceğı eklenen bilgılerden Bu durumda taslağm ycrın yo da so!ı gunu MGK'ya sunulması ve kararın MGK'don en gec onumuzdekl hafta sonuna kadcır çıkması beklenı/or. Yıldırımgenç (Ba^tarati *porda) gay (7>, Mustafa <7), Salıh (7), Hıraç (7) Selçuk (7), Fah ri (7>. Hasan (7> Kudret (7), Ali (7>, üfuk (7) ISKENDERPAŞA: Necati (5) Huseyın (îı. Ahrr.et ( 6 \ Sa lih (5), Osman (5) Şakır (5), Yaşar <6>. Hamdi <5> Tekin (6), Omer (5), Doğan (5^ GOLLER' Alı dk 2, Turgav dk. 19, Hasan dk 60 Selçui dk. 72 TONCASPOR : 1 TOPKAPI : 1 YONCASPOR Nasır '6> Bulent (5). Hasan (5), Ahmet (ö), Nejat (6) Huseyin (7>, Resul (41, Musa (6) Zafer *6>. Levent (6 ı, Oktay (61 TOPKAPI Nıhat (6) Ali (41, Mustafa (5), Mehmet (5), Husnü (7) Hasan (6). Ahmet (6). Hüsrev (5) Ayhan (6), Erdem ( 6 \ Şenol (5) GOLLER Husnu dk. 4, HU sevın dk. 25 1. VE 2. (İENÇLER LİGI: Langa Beykoz: 0 0, Vayla Z. Burnu 41, Soğaniık K. Pazar: 1 0. Vefa Galata: 10. Arçelık Gungoren 10, Haiiç Taştepe • 21. Malte pespor A Mızrak: 15. A. Yıl dız Selımıye 10, Çamlıca Taçspor: (Tehır), Kartal Boz kurt Men.: 41, Altınay Ça yırbaşı: 1 0. Kuştepe S. Sır kesi: 10, Paşabahçe Çıksalın: (Tehır), Sıhvrı K. Çekmece: 30, Maltepegenç Anadolu: 20, Camıaltı Kanarya 00. Sanyer Esenler 1 0, Y. Di rek Kağıthane: 00, Gokspor Y. S. Sehm: 30, Şafak spor Yeldegırmenı: 10, A. Hisar Demirspor: 31, Örneic spor K K. Zara: 10, Ufuk«por Koçuyolu: 31, Y. Tab yâ Şi?15: 20 16 18 YAŞ ÜMtTLER: Hurriyet Fenerbahçe: 3 2, Beşıktaş Çapa: 41, İst. Spor Yeşılkoy: 11, Çatalca Kü çükköy: 03 (HUkmen) 14/16 YAŞ tTMtTLER: Yenıkby Y. Kemal (Tehır), Kuçükkby T. Tayfun: 11, Ye nıçarşı M. Koy: 30, G. Sa ray F. Babçe: 70, B. Seyi Kadırga: 20 OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI'Nl AN1ATIRKEN OSİVIANLI BANKASI'Nl TEK YOL OLARAK GÖSTERMEDUş DDD Bu zihniyet < Baştarafı sporda) talar yuzünden gelındıgını savunan Demircan daha sonra şoyle konuştu: «Efer aynı hatalara düşmek fstemivorsak baRÜnden tam bir plan ve propram içinde çalışmalara başlayalun. Avrupa t l u s lar Knpası'ndaki rakiplerimizt tanıyorum, Rakiplerirnizin durumlannı ve ne yapmaniız ee« rektiçini bir rapor halinde Fut bol Federasyona Teknik Kuruluna sunacafeım. Rapornmda önpmle durdufiım hususlar, Milli Taknnın sık sık bır araya gelmesl. Dunya Kupasma katılmayan rakip* lerle haztrlık maçı Tapılmasıdır. Efer yabancı futbolculardan vararlanacaksak Federasyonnn kulfipierle fvt bir diva. loe İçinde buiunmasi (rerekir. Sansımıza ReHnce. nasıl olsa bir şey vapamayacajhz dive düSÜnürsfk sonumuz yine hiısran olur, yapılacak tek şev calışmak. çalışmak ve jine çahsmak.» Osmanlı Bankası "para"nın onemını bılır Hem ta^arruf sahibi açısından hem ckonomımız açısından. Paranın nasıl kazanıldığınm nelerpahasına tasarruflara donüştuğunun bilıncindedır. Kuçuk tasarruflarda sembolleşen iyı niyetlenn \e bu\"uk umitlenn kendısıne yükledıği sorumluluklann gerektırdiği ciddıyet içındedır. Osmanh Bankası Ciddidir Osmanlı Bankasa Bir Ekoldiir Osmanlı Bankası. Turk Bdnkacıhğjrun temel taslanndanbiridir. 119 yıl once başlayan hızmetlenyle bankacılığın gerçek ışlevlenni ekonorrumızın ve tasarnıf sahıbının emrine sunan, dunya bankacıbğmda da saygın bir yeri olan bankadir. Bankacılıkta bır ckoldür. Osmanh Bankası her hizmette öncü olnıuştur "Hizmet Devri" "Gü\tn Devri" "Kazanç DevrT Osmaniı Bankası ile başlar. Osmanlı Bankası üe baslar kuçuk ^m^^ * tasarruflann buyuk kazançlara dönüşmesi. sağlam guvencelere W. M \ kaNuşması. Osmanlı Bankası dnculüğunde başlar malı hizmetlerin genış kesımlenn \e ekonominin yaranna sunulması, "Gerçek güvenceıie kazancın"huzurverenberaberlığı. Osmanlı Bankası ekonomımizın sağhklı geüşmesi îçin resmî kuruluşlann • M aldıklan tum kararlara saygılı, bankalararası kurulda ımzalanan ^ ^ H tıirn anlaşmalara sadıktır. Altına imza attığı faız anlaşmalanna ^ ^ gore faiz venr. Bilir ki tasarruf sahibi ıçin ^5 H en kazançlı yatınm en yuksek faizli, ^F • en gu\encelx yaünmdır. Osmanh Bankası Atüğı Imzalara Sadıkör Rakiplerimizden (Baştarafı sporda) oyunlann uzerınde duruyoruz. Bundan baska maça başlar boslamar ilk puam olmak ıçin de sporcularımızı ozel olarak cohstırıyoruz. 6 daklkalık gureşte zaman azoldığı icin rısk oranı da artıyor. Sporcunım kendini rlske atmadan cok puon toplaması gerekiyor. Gu resin 6 daklkaya indırilmesintten b u yana bir cok oyun ortık yaoılmaz olmustur. Modası gecPn bu oyunlann vennl ise, rlsksiz ve bol puanlı oyunlar almıştır» dedıler. Osmanh Bankası kuruluşlara çok yönlü hizmetler sunar Osmanlı Bankası hızmetleri ekonomımizin tum kesimlenne ulaşır. Ekonorrumızın temelini oluşturan temel kuruluşlar (Kredı ıhtiyaçlanndan, ihracat sorunlanna kadar her konuda) Osmanlı Bankası gucünü. ONmanlı BankaM desteğını yanlannda bulmuşlardır her zaman. Osmanlı Bankası tasarnıf sahiplerine güvenli uftıklar açar Tasarnıf sahıbini "'kazandırmak" scv konusu olduğunda Osmanlı Bankası tck bır imkan, tek bir öneri sunmakla yetinmez. Hepsi de yasal gü\encelerle desteklenen,kârlılığı tecrübelerle sabit çeşitli seçenekler sunar. Hem yurt ıçındeki tasarnıf sahiplerine hem yurt dışmdaki "Gurbetçı"lere. 1 Ay Vadeli Mevduatlara Yıllık % 2 5 2AyVadeliMevduatlara 3 Ay Vadeli Mevduatlara Yıllık %45 tSTANBUt, BELEDtYE BAŞKANLIĞI'NDAN «İstanbul kentı ıçm elektronık be^nle bir veya ıcabı hBİınde bırkac merkezde Kom nah Işıklı Sınyahzasyon Sistemi vaptınlacaktır ı Bu konuyla iljılenecek yeıiı veya yabancı firmaların, gereklı sıstemın kurulabilmesı ıçm tum etüd ve sayımları da kapsayacak şekıldekı teklıflerını 31 mart 1^82 aksamına kadar Is anbul Beled'.yesi Makına Elektrik ve Sana\l tş'erı Müdurlugü'ne vereceklerdir.» (Basın: 10166 248) "Osmanh Bankası rakamlann diliyle konusur,, 6 Ay Vadeli Mevduatlara Yıllık %
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog