Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

10 OCAK 1982 Cumhuriyet 7 Konsey heyeti anayasa hakkında bilgi aldı (Baştarafı l . Sayfada) dı. Anayasa Komısyonu Başgulamasının nasıl olacağını yo konvecılı Golcuklu, şoyle delunda» sorular yonelttıklerı bedı: lırtıldı. Anoyasa komısyonu «Anayasa ve prenslpleri kobaşkan vekıiı, Avrupa Konsenu edlldi. Bunun dışında Turyı üyelerına hozırlanacak yenı kiyenin dlğer meselelerini go Anayasa'nın genel cerçevesını rüşmedik. Ancak Turkiye'nin ceşitil meselelerini yansıtan so Cİzdıklerıni soyleyerek ozetle ruiar sordular Bizim muhatap şoyle konuştu: olduğumuz sorular genellikle <En cok önem verdiklerl böanayasa hazıriığı ile llglllydi. lüm insan hakları bolümü olBu anayasada hakjm olacak du. Bu bölümü uzmanlığım geprensipierin neler olduğu soreği ben cevaplandırdım. Yeni ruldu Anayasa konusunda tek Anayasa'daki bu bölumun en Meclis mi, cift Meclis mi. gückolay hazırlanabilecek yer ollerin ayrılığı hakkında ne düduğunu soyledlm. Bunun sebe şünüyorsunuz? dedller. Biz ce bini şoyle açıkladım. Türkive şltli grupların fikrinl sorduk. gerek 1948 BM Evrensel Beyan dedik. Hangi grup'ar a kimlere namesine, gerekse 1950 Avruhltap ettiniz.. dlye sordular. pa İnsan hakları sözleşmesine Biz de Izah ettik. Yozdığımız imza koymuş blr devlettir. Bu mektubu gösterdik. UsUyl ve anlaşmolar mecllslerlmizden mektubu tercume ettlrlp onlogecerek milll anlaşmalar hallne ra göndereceğlz. Yeni anayagelmiş, iç hukukumuza girmlşsada yer alacak ilkelerin neler tır. Kaldı kl gerek 1961 Anayaolduguna ilfşkin ovrıntılı soru sasında, gerek yeni yapılacak sordular Henüz teferruat üzeAnayasa'da bu hukümler murinde bellriedirtlmir ilke voktur. hakkak yer alacaktır. Hatta omo coöunlukio knhul «dilen. 1961 Anayasasında da boyle ne Danısmo Mecl'sl Içinde. yapılmıştır. Yeni Anayasada da ne de ulkede kimsenin Itiraz boyle yapılacaktır. özellikle etmed'ğl, yeni anayo^anın Avrupa İnsan hakları sozleşhukuk d e v |et i kuralmesindeki haklar, hürriyetler larına, insan haklarınn davalı asgarıyi teşkll etmektedir, bidevlet ve kamu hürrivetlerine ze gore. Biz bunların daha ate savaılı, demokratik rellmi besinde haklar ve hurriyetler pe p'mseven, »oe"»on'lk ulu«undıır kala kabul edebiliriz. 1961 Ana ilkesinl şart kosan prenslpte yasası yla da etmişizdir de bu birlesllmlsiir. d»rtik Ru slstem done de bazı hurriyetlerin baicinde clft Meclis mi ohrr. t«k zı h arın sıntrlonması olduMee'is ml olur. Ba«kn«''k «Isğunu onlar da biliyor. Bunu da teml ml olur. oariomı>n»er slsgayeı tabii olarak gerek BM tem ml olur, hunlor teferruotbeyannameslnin, gerek Avrupa ••' d«»dlk Hpnüı tesnlt edllmis sözleşmesinin hak ve hurriyetdeâi«mevecek blr noktoyo ge> leri sınırsız kabul etmedlglnl •nedik* soyleyerek açıkladım. Avrupa insan haklart sözleşGolcüklü. heyetin ayrıca. Slmesinin 15'ncl maddeslnin horp yasi Portller ve Secim Kanunu halinde veya milletln hoyaiının konulorında ceşitl 1 sorular yötehlikeye duşmesi halinde onnelttiklerini. ancak anayasagorulen hak ve hurriyetlerin dan sonra bunlann ele alınacağını, henüz bir hozırlık bile tahdit edllebllecegini söyledlm vapmodıklarını bıldırdiklerini IB u n u kendllerl de blllfade ederek, «Demokrasrye ayortardı zaten. Evet doğnıdur, dım odım geclleceğlni» anlattık dedller. Bu meseleyle llglll ola larmı belırti «Bir akşam yarak sordukları diğer bir husus. (Olağanustü yetkllerln ve sınır tıp ertesi sabah ka'ktı^ımızda demokratik re|lm kurulmus ollamaların süreslne) llişklndl. maz elbeh dedıöjnı bıldırdı Gayet tabli bunlan n süresi bu islisnai dunımun suresl (HaANAYASA ALTI AYDA caktır. diye cevapladım. BelirHAZIRLANIR tilen tarlhlerde normal demokGoruşme sırasında Assamble rnlık rejime geçtiğimlz zaman uyelerının sorularını daha cok bu olağanustü yetkiler ve olaBaşkan Prof. Orhan Aldıkaçtı gonustu sınırlamalar da kayboile yardımcısı Prof Feyyaz lacaktır dedim. Fakat bu deGolcuklu yanıtladılar. Sızan mek değildlr kl d«dim. Bugun Federal Almanya da olduğu gi bilgilere gore, toplantıda uyele r anoyasanın ne kadar Süre bi demokratik re|lmle kabili te ıcınde tcmamlanabıleceğını sor lif bir oloğonüstu yetkiler kadular. Kendllerıne verllen yanununun mevcudiyetlne hoyır nıtta tasloğın altı aydo sodemeklir, dedim. Oemokrotlk nuçlandırılabıleceği belirtıldı. rejlme geçildiğlnde böyla bir Avrupa Konseyi Heyeti uyelekanunumuz olablllr dedim.» nnin göruşmede edındlklen \z ANAYASA İLKELERİ lenim, yeni anayasanın guçlu Prof. Golcüklü, gorüşmelerbir başkanlık slstemıni esas de yeni anayasanın llkelerl üalacağı yolunda. zennde konuşulduğunu söyleDEMİREL İLE GÖRÜŞME Avrupa Konseyı Assamblesı Hukuk ve Sıyası Komısyon uyelerı dun oğleden sonra Ankara Barosu Başkanı Muammer Aksoy ile goruştüler Oğleden sonrakı ıkıncı goruşme ıse feshedılen AP'nın Genel Başkanı Suleyman Demırel ile oldu Demırel. konuk ları Kızılayda'ki pohtıkacılorın devom ettığı Anadolu Kulübunde ağıriadı. Kulubun beşın cı kotındakı ozel yemek odası göruşme ıcm tahsıs edıldı. Uzun masonın üstune kırmızı ve beyaz gulier yerleştırtlmiştı. Görüşmede Demırei'ın yanısıra feshedılen AP'nın Merkez Yurutme Kurulu uyelerı Nahıt Menteşe, Nun Bayar, Necmet tın Cevherı ve Sadettın Bılglc ile Senato eski Başkanı ve Dışışlerı esk, Bakaniarından İhsan Sabrı Çağloyangıl de ho zır bulundu Demirel ve arkadaşları kapının gırışınde yon yana dizıldıler Ve konuklan burada karşıladılar. Demirel. gdzetecilere yakın llgı gösterdı ve «rsasılsmız cocuklar, tyi misiniz?» dıyerek hal hatır sor du iki İtalyan uye Hristiyan Demokrat Cavalıere ile Sosyal Demokrat Amadeı grupton av rı olarak goruşmeye erken gel dıler Cavallere ile Amadeı, De mırel ve Cağlayangıl ile burada ayakustu bir sure sohbet ettıler Bir ara, gazetecılerden birl konukların kımlıklerını öğrenmek ıstedı ve Cavaliere'ye donerek «Slz Komünlst üy» ml slnlz» dıye sordu. Cavaliere. kendıslne yöneltilen soruya (Allah göstermesln> * gıbısınden şaka yollu bir tepkl gosterdl ve «hayır, hayır, osln dedı. Cavalıere'in bu tepklsl başta Demirel ve Çağloyongıl olmak uzere AP'liler ve gazete ciler arasında kahkahaların yukselmesme yol actı. Muammer Aksoy ile yopılan görüşme nin uzaması nedenıyle üyeler toplantıya gec geldller Butün uyelerin gelmesinden sonra toplu halde masaya otu ruldu. Tom Urvvln, burada kısa bir açıklama yaptı ve «8ayın Demirel slzinle göruşmekten büyük memnunluk duyuyo ruz. Türkiye ile Avrupa Konse yi arasındaki iliskllere önem verlyoruz ve slzinle bu çerçevede görüşuyoruz. önemll gorüsmelerde bulunduk. Slzln gö ruşlerlnlzl d» llgl ile dinleyeceğiz dedı Demirel ise, gazetecılere herhangı blr açıklama yopmadı, «Tamam cocuklar, şlmdl cıkabillrslnlz» şeklınde konuştu ECEVİT İLE GÖRUŞMEK İSTİYORLAR Öte yandan, heyet üyelerlnln blr bolümu halen tutukovi'n de bulunan feshedllen CHP'nın eski Genel Başkanı Bulent Ecevıt ile goruşmek ıstedıklerını bıldırdıler. Ecevıt ile goruşmek ısteyen parlamenterlerın başında Federal Alman Sos yal Demokrat Mılletvekılı Hans Bardens gelıyor. Üyelerın bir bolumu DISK davasını da ızlemek ıstıyorlar. KOKTEYL Avrupa Konseyı Danışma Mecl'Si Heyeti uyelerının basın rtıensupları ile tanışmaları amacıyla dun akşam bir kokteyl duzenlendı Hukuk Komısyonu Başkanı Ingılız Muiiataıokar Paıtı Mılletvekılı Penoy Greve, Ankara'cia yoptıkları temasior sonunda Turkiye'nın yenıden Oe mokrasıye dönuşu konusunda. olumlu ızlenımler edlndiğını be lırttı bu konuda umutlu oldugunu soyledı Penc/ Gr,eve «Turkiye Avrupa Konseyi'nin uyesi olarak kalmalıdır. Turklye'nin Konsey uyeliğinln goruşu'.rrcfi sırasın da bu konuda olu "• u bir ka rar alınacağı inoncındoyım» dedı Konsey Sıyası Komısyon Başkanı İngılız Işcı Partısı Mıl letvekılı Tom Urvvın de. «Turklye'de blr anayasa degişlkliğlne gerek olduğu ınancındayım. Anayasa değişiklıği soruntarın cozumune buyuk olçu de katkıda bulunacaktır Anka ra'da yaptığımız temaslarda Turklye'nln demokrasiye yenlden gecmesi konusunda edindiğim izlenimler olumluı şeklınde konuştu. Avrupa Konsey! Parlamenterlerınden Danımarka Liberal Partı Mılletvekılı B|on» Elmqıulst de şun'arı sövledı «Amacımız Turfciye'nln lclşlerlne kansmck değll. lyi nlyetli önerilerde bulunmaktır Bu ikisi arasındaki farkı iyi gozetmek gereklr. İyl nlyetll önerllerlmizin amacı da Turkiye'nin Avrupa Konseyln'in ongörduğu üyelik yükumluluklerl nl vonne getirebilm«slnl sağlamaktır.ı Danlmarkalı Liberal Mılletve kılı Elmquıst, Ankara'dakı temaslarınin cok olumiu gectığı nı kaydettı, Devlet Başkanı Ke nan Evren'ın kendılerıne «Hal kın arasına karışarak, onların goruşlerini almaları gerektiğfni, en doğru izlenimin boyle edlnilebilecegini» soy'eaığını bıldırdı, «Bu gerçekten cok iyi nlyetll blr önerl. Bunun yerine getirilmesl blzlm acımızdan da yararlı olurdu. Ancak, prog ramımızın yoğun oiması ve za manımızin yetersizliği nedenıyle bu cok yerinde ve olumlu onerlyl uzulerek soylemek gerekir kl yerine getlremiyoruz» şeklinde konuştu IZLENIMLER (BasUnfi 1. Aslceri yonetımuı, yabancı he yetlerın Turkıye'yı ziyaret et nıeleri konusunda bazı tedırgin lık.lennın bulunduğu bır sır de ğil, ancak bütün tedirgınliğe karşm, üstel\k Hfc kez bu kadar kalabahk bır heyetm ziya retının kabul edilmis olması, Ankara'nm Avrupa Konseyı ıle ılısltılere verdigı önemı gosten yor. Nlteklm. öncekı gün Genellturmay Başkanlığında dü zenlenen brıfıngte ust duzeyde bır ve'kılı, asken yönetımin konseyciekı baş muhalıflerîn den Danımarkalı Sosyalist Budtz'a bu gonişü jçetirdl: «Bi J\ eiestirivorsunuz, biz ise size hfıtün (ftiriişme olanaklannı sa^lıjoruz. Bu açıklırı başka nerede bulabilirsintz?..» Açıklık her kesım'e yapılan teraaslarda da soz konusu.. Yö netımın belli kararlarmı acık ça elcîtiren sivll kadrolarla gö nlsmelerine karsı çıkılmıyor. aksıne bu özendinhyor örne§"n dısışlen bakanı llter TUrk men'ın üyeler ıçır rtncekı ak=am \>abanrı konuk'ar köskündfi TOrdıfı davete, YÖK tasan •=TI acıkça ele=tıren bir Prof Mümtaz Soysal. va da SBF Deksnı Prof. Ovat Geray gıbi ısimler de caj?rılıydı. Assamble üyelerinin resrm çevrelerle temaslarmın büyük bir oölUmü sonuçlanmıs sayılır. Bundan sonra sfvil kesim on plana « l e c e k Assamble tivelerl halen Mıtukevinde bulu nan CHP eski genel baskam Rfilent Ecevıt'in esı Rahsan Erevit ile d° enriserek 1 »' II» yetın bugun feshedılen CHP'nin genel sekreten Mııstafa Üstündag'ı zıyaret'ı dikkat çeki yor. Yarın yaoılacalc il^inç bir görüsme de. üvelerin üniver=ı»e ogrptım üveien ü e varjacakProf Münci Kapm ıle Prt* Babri Savcı"nın da katılması beklenıyor. KtMLER GEUMEDt?» Baçlangıçta 18 kısi olarak ta sarlanan Assemble Heyeti Ankara'ya tam kadro «elmedi. Açıklanan listedekı 18 kişi. gele ceklenni Konsey Sekreteryası na kesin olarak bildirmişlerdi. Üyelerın bır bölUmü sonradar gruba katıldı. bir bölUraü ıse hiç gelmedi. Pransız Merkezcı de Gaulle'cü Baumel önceki akşam Ankara'ya vardı. İtalyan Sosyal Demokrat Guıseppe Amadeı ıle Hollandalı Hnstı yan Demokrat Joep Mommers teeg ıse dun sabah eeldiler. U yeler bu yüzden cinceki gun Basbakan Ulusu, Dışijleri Ba kam Tllrkmen ve Genelkurmay daki gdrıişmeleri kaçırdılar. îtalyan Komünist Partisi üyesı mılletveküi Franco Calamandreı, Federal Alman Hristıyan Demokrat üye Recideman ve In Silız Muhafazakar Dudley Smith dün de gelmediler. Bu arada, Steıner ozel bir randevusu nedeniyle dün Ankara'dan ayrıldı ve Suvıdi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Ozellikle temasların bırlncı gunUnde Muhafazakar Üyelerın önemlı bir bolümü geirr.eyınce Heyetin kompozısyonunda gozefılen s?f>sol dengesı bozuldu ve sosyalist kanat ağırlık kazan dı Bu durumda Tiırkıye'dekJ askeri yönetimı eleştiren üyeler. on plana çıktı. övle ki. bun lar arasında Danimarkalı Budtz gıbi yonetimin katı muhalıflen de var. Budtz gündüz TUrk yet kılılerle tartışiD. aksam da Bu vuk Ankara Otelimn barında bırasını yudumluyor Söz uyetenn kaidıgı bürıüt Ankara otelınden açılmısken, şunu da belırtejm Uyelerin çogu akşam yemekleri ıçın An kara'mn guzel bır manzarasına hakim rool katına çıkıyorlar ve burada Tuna ötener'in p;yanosu eşlitinde yenıeklerinı yıyorlar. Üyeler sık sık sendı aralann da toplantı da yapıyorlar. AnTcaraVa geldiklert perşembe ftk şaıra illc toplantılannı yaptılar \e gorüsmelerde nastl bir yön tem ızleveceklerini kararlaştır dılar. Onceki akşam da yıne otelin asma katmdaki bUyük salonda ıkinci bır toplantı va parak, haftaya Parîs'te yapılacak siyasi komisyon toolantısının hazıriıklannı gözcien çe çırdıler. Üyelerın büyui bır kısmı Ankara'dan dofruca Pa n»'p gececekler. Üyelerin mihmandarhgını Dıçışieri BakanlıÇı Avnroa Konseyı Dairesi Baskam Sen cer Öz»o' """'vor. • Ataturk'un 1P82 • 1938 yıllan arasında muhafızlığını \e fotoferafçılığını yapan Rıdvan Gür An, kenı'i'inc Alatıırk taraîınrtan hediye edilen Atatürk'ün kişispl eşyasıru tsUnbul'da Perapal=s OteUnöe scrfiîcdl. 0 tmar ve tskan Bakanı Şerif Tuten, Turkiye Emlak Kredı Bankasının Ataköy 5. Mahalle'de yaptırdıgı konutlarda incelemelerde bulundu. Tuten, konut sorununun çozumü içın çalışmalar yaptıklarını söyledı. • Gençllk ve Spor Bakanlığınca organiıe edilen ve Kocaeli, BIlpcik. Bolu. Ktlirne. lstanbul. Kastamonu., Kırkiareli, Sakarıa. TekirdaR illerinin katılaca|ı ilk ve orta, derecell okullar folklor vansması 22 Orak Cnma günü İrmlt'te yapılacak. 0 Batı Trakya Turklen Etey3nışma Demeğı tarafından bugün Gazeteciler Cemiyetinde «AtatUrk ve Batı Trakya Turklen» konulu bir konferans düzenlendı. POLONYA (Bastarafı 1. Savfada) başı btrakılanlar olduğu ıçın şu andakı sayısmın saptanamajacağını soyledı. Gornıckı yargılanacak tek sendıkacımn Dayanışma Başkan yardımcılarmdan Marıan Jurcyk oldujunu, Jurcyk'm herkfsin nr.ıinde «hükumrt üyelerinl asmak gerek, Polon>a\ı ><ıııeı<"Bİer özünde Rus >a da en azından vatan hainidir» dedıgini soyledı. Gornıckı, aynca Dayanışma Sendıkası Başkanı Lech Walesa'nın da bırkaç hafta içinde Batılı gazetecilerle gorüşturüleceğıni duyurdu. Otontesini yitırdığı belirtılen Polonya Komünist Partisi'nin parti çalışmalarını gdrüşrnek ıçın bır toplantı yapma hazırlıgında olduğu bıldırıldı. Sılayonetim iianından berı partınin otoritesını yıtirdigı tartışmalanndan dolayı partınin Gdansk ve Katowiçe Bölge Başkanları istıfa ettı. Dayanışma Sendıkasının Ulke dışındakı uyelerı, Polonya askeri hükümetinin, Dayanışma lıderlerını ulke dışına çık maları şartıyla serbest bırakma onerısıru reddettıler. Bruk sel'de bır araya gelen î"urt dışmdakı Dayanışma üyeleri, bır sürgün örgütlenmesıne gıtmemej1 de kararlaştırdılar Kararın gerekçesuıı toplantıda bu lunan Gandsklı bir sendikacı, «Yent bir drgüt kurmak, Dayanışrna'mn Polonya'da varlıgı nı sürdürmediğini kabul etmek anlamına geür, ovsa Dayanısma Polonya'da yaçıyor. şeltlınde açıkladı Dayanışma Sendikasınm ülke dısındaki 25 lıderlnln düzenlediği toplantıda, ainca Po lonya yönetımimn sendıkacıları ülkeyi terketmeleri sartıyla salıverme önerisınin uluslararası insan haklan bildırge^ıne aykırı oldugtınu da belirttiler. Bu arada Uç toplama kampındakl tutuklularca ötlzenlenerek dısarı sızdınlan ve Batı'ya ulaşan bir turuklu lıstesi bır lngilız Araş*ırma Enstıtusü tarafından açıklandı. Ağır hapis koşullan altuıda bulunan 1000'den çok tutuklunun adını ıçeren listede Varşova'nın yakınlarındaki Bialolenka kampındaki ve Jaworzno ve Strzerlinek kamDİanndakı tu tuklulann adlan bulunuyoT. Adlar arasında, «Cçan ÜÜIVCT. siteler» dıye bilınen muhallt ve yasadışı eğitim harekettain önderlerınden tarihcl Bartoszewski, KOB liderleri ve Dayanışma damşmanlan Adam Mırtj nik ve Jacek Kuron, Dayanısma'nın basın sözcüsü, ve Polonya'dakı başka ünlü muhalefet lıderlen de bulunuyor. Varşova radyosunun bildlrdlgine gore. bugünden itıbaren, Polonya'da şehirlerarası telefon bağlantılan yeniden çalışacak. Kasaba ve köylerle baft lantı konusunda bır açıklauı» yaDilmadı. Bu arada, Polonya makaml» rı sıkıyönetımin iianından berı yabar.cı basına konan sansü ru dun kaldırdı. (Bastarari I Savfada) nin yolculan helikopterle kurtarıldı. Botni körfennM buzlnrla kaplı olmasırun Baltık denizınin gırisini kapatmasmdan korkuldugu bildirilda. Isveç ve Norveç'te pekçok mağaza hafta boyunca acümadı. Galler btflgesınde kar kalınligı bazı yerlerde 6 mefreyi buidu. Burada kara saplanan bir trenin yolculan hellkopterlerle kur tanldı. Amerıka'nm Kaliforniya evaletıni etkılej'en saSnak yutjs ve sellerden ıse sitndıve dek en az 26 kişintn öldügü, 20 ki sininde kayıp o!dufu bıldırıliyor 14 yıla (Bastarafı 1. Sayfads) tuklama karan bulunan Musta fa Haskınş'ın, emniyet Ituvvetleri ve Jandarma tarafından jiırt çapında arandığı, ancalc karann verıldigi 26 k&sım 1981 tanhuıden bu yana ele geçirilemediği bildırildı. Ankara Emnıyet 1. Şub» Mudüılüğü Komıser Muavird Mustafa Haskıns. Zeynel AM dln Ceylan adlı sol görüşlU bır kışıje işkence yapmak. ışkence sonucu ölümüne neden ol mak suçundan Ankara Sıkryönetim 1 Nolu Askeri Mahkemesınce 26 kasım tanhinde 14 yıla mahkum edilmışti. Kara rın açıklanmasından ikı bnceki duruşmaya ködar tutuklu bulunan sanık, bu duruşmada, mahkeme heyetinee savcmm gorıişüne uyarafc tahlrye edilmışti Iddıanamede, Haskırış'm «Devrimci Yol» adlı yasa dışı orgut uvesi olduğu ve pankart astığı savıyla 22 eylül 1980 tanhinde yakalanan Zeynel Abıdın Ceylan adlı sanığa işkence yaptîğı ve Ceylan'ın 28 eylül 1980 tanhinde hücresınde ölli bu'undugu belırtilmişti. Yapîlan muayenelerde Cevlan* m vücudunda elektnk yanıklan ıle karacıgerınde kanama, 3 kabıurga kenıığı kırığı saptanmıştı. Sanık dava acıhnca hemen tutuklanmış ve 22 eylül 1981'deki duruşmaya kadar bir yıı tutuklu kalmıştı. Kahve (Bastarafi 1 Savfada) da gümruk ahnacak. Kahvenın dunya fijatları ju anda cok du şük Dünya fıjatları dıkkate alınarak yuzde 75 (rthnrük vereisi ils toptancı ve perakendecı kân da eklendiğinde. kahvenin perakende satış fiyatının yaklaşık 1500 lira dolayında bulunaragı belirlendi. önümuzdekı günlerde ıtiıalaüna başlanacak kahvenin tüm pıvasada satışı serbestçe yapılacak. Hüviyet. ösrenci Hmlik kartınu kavbcttim. Zevneb Ulusoy ZATt yeıü ıı\ğıılama lâşladı. Banker KastelH A.Ş. 2 Ocak 1982 tarihinden »ibaren kısa vadeli /yüksek faizli tahvil ve mevduat sertifikalarının alımsatımında yeni bir uygulama baştattı. Yeni uygulama bu tarihten itibaren yasal menkul değer satın almak ve satmak isteyen tüm tasarruf sahipleri için geçerli olacaktır. 1 Ocak 1982 tarihinden önce yatırım yapmış eski tasarruf sahiplerinin hakları mahfuzdur. Yüksek faizli mtnkul değtrforin ahmsatım 6«rfe//er/n« ilifktn ayrıntıh bilgi ;çfn merkez ve fubtUrimlze bafvurunuz. Satm aldıgınız menkul degerkri düediginiz an geri satabilırsiniz. Banker Kastelli Menkul Defierkr Dcaret BANKER KASTELLİ M6NKUL t3£ÛEPlER TICAPET A Ş n,n NOMtNAl. SERMAYESİTAMAMI OOENMtŞ OLUP 500 000 000 • TL <*r 4 Vakıf Han Asma Kat N& 21 Bahçek3pı Istanbul Tel 205320 (5 Hat)223644 282038 Kastel Inşaat Efes Işhanı Kat 2 Tel 381828380693380758384173 MERKK KADKÖY •LMADA& CumhunyetCad ErkAptNo:14 Kat 2 Elmadag Istarbul Tel 416250416251416252416253 BAKIRKÖY Ebuzzıya Cad Marmara Işhanı Kat 1 Tel 712644 Buyukdere Cad No 4 Kat 1 (Şışlı Camıı karşısı) Tel 464312463943464271 ANKARA Ataturk Bulvan No 94 K»t 4 Ktzılay Tel • 17 59 00 18 32 54 Teteks: 43248 9ş ANTALYA AiaturkCad Raşri Berberoglu Işhanı KatiNo 67Tel 50497551 İZMİR Cumhunyet Mey Meydan Apt No 11 Kat 13Telsks 52678 Tel 2195909192212094 Ataturk Cad Kurtul Işhanı No 59 AsmaKatTel 20386113» Teleks 32184 Lıratr. SAMSUN Kazımpasa Cad No 5 Kat \ l*i:. 19 482 2089320 894 •SKİŞINİR KAVSIRİ Cumhunyet Mah Vatan Cad Buyukaksakal l»h»nıNo 16 Kat 2 Tel 13 931 MCRSİN AtaturVCad NOİ4LT* 16458 FHANKFURT KAISER Str 60 6000 Frankfurt / M Deutschland Tel (0611)2332 43233244 Kopaıbaşı Meydan İnönu Cad Porsuk Işhanı Kat 2 No 20< 202 TO 16185
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog