Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Cumhunyet 6 10 OCAK 1982 Anadolu Liselerine girîs kosulları acıklandı \VKAR% (a.a ) Devlet Pa rasız yatılı bınncı s.rıf \e al tı yıllık Oğretmen Lıseıen ıle Anaaolu I/sesı ozel Turk ı» Yabancı OkuJara g:rış sına\ tarıhlerı bellı oldu Mılh Egıtım BakanhğVndarı yapılan açıklamaya gore, T>e\ let parasız yatılı bınncı basa mak sınavlan I ııısan perşern be gunu saat 09 30 da ılçe mer kez'erınde yapılacak Sınau ka zanan of reic^ler 23 haz.ran ta nhınde, saat 09 30 da ıl merkez lenndekı ık rcı basamak sma vıra kanlacak'ar Anadolu Lıse=ı ozel Turk \e yabancı osuUar ıçm bırıncı ba samak sınavınm 15 rusan per şembe gunu saat 09 30'da ıl merkezlerınde yapılacağı ve ba smatrc kazanan oğrencılerıi 17 hazıran gunu saat 09 30 da onceden behrlenen sınatıerıîezlennde ıkıncı basamak sinavına alınacaklan bılaınldı MEB Talım ve Terbıye Eaş ^anîığı her ıkı kategonde sı na\a gırecek oğrencJerın baş \ urudan sınav sonuçlannm ı a nıra kadar \apacakiarı ışlemle ı gostermek uzere bırer kla MIZ hazırladı Her iıtı klavuz da ılkogretım rrudurlüklerın derı sag anabıleceK Sıra\ ara Kanlaca* ada\lar bıldınm formlaruıı plastii kap .çınde, 15 ocak 28 ocak tarın len arasında okuduklan okul mudurluklenne teslım edece*ler Ilkokul mudürleri de kendi 'erıne teslın eculen bügı formlannı, doğruluğunu belırledık ten sonra en geç 29 ocaK tarıhne kadar ılkogret m m j da^luklenne ılkogretım mu durlen de en geç 2 şubat'a ka dar Tal'm \e Terbıye Baskan l'gı Sınav Burosuna uıastıra eaklardır Ikıncı basamak sır,av!arınm jamlacagı merkezler ve bunla ra bagıı ıller şoyledır AD\\%. Adana, Adıyaman Gazıantep Hatay Içel, Kajse r K Maaş Nevşehır Vgde ANKARA: Afyon, Ankara Bo lu, Çankın Çorom Kastamo nu, Kırsehır Konja, Suas Yozeat Zonçuldak, BLRSV Balıkesır. Eılecıi Bursa Eskışehır, Kutahya, Ça naKkale DENIZLİ: Antalvs Ispa»ta Burdur, Demzlı, Mugla DIY\RB\KIRDıyarbaK'T Hakkan, Mardın Bıtlıs, Sı rt ürfa, ELAZlG: Elazığ Tuncelı Ma latya. Eıngol, Muş, Van, ERZLRIM Eızurum, Er z.rcan Kars, Ağn, KIBRIS: Lefkoşe ISTANBL'L Edırne Istan bul, Teki'dağ Kırtlarelı, Koca eı Saka»ya IZMİR Izmır Mamsa Uşak Avdnı, Amasja, Samsun, Ordu Tokat, Smop, TRABZON Artur Gıresun Gumuşhane Rıze Traozon Milli Piyango dün cekildi Mılli Pıyango"nun dunku çe kıüşınde en buyuk ıkramıje olan 15 mıl' on lıra MerSın de satılan 1037&33 numarah tan bı»ete çıktı Ikraıruve Kazanan numaralar şo\le 10 mılvon lıra kazanan 1553573 (Inegol Karşıvaka, Ka dıko\, Izmır) 8 mıhon lıra kazanan '.7653*9 (Antalva Ankara) b mıhon lıra kazanan1459568 fGalatasaray) > milvon kazanan 0854378 ı Anadolu Bankar. > 4 milvon kazanan 0567233 (îzmıŞekerbanki 3 railron kazanan0677515 ŞekerbanK ' mihon kazananlar: 0570787 ( Ankara ı 0079729 (Kadurov 1 mıhon kazananlar 1103283 (Kıons Gıme> OööıOl" (Adana ŞekaroanK, Ba^çekapı Karşıvaka) 0117973 ı ^rka'a) 0289599 (Ankara ı 500 bın lıra kazanauiar 0030482 019"020 0229391 062fa9o3 1011065 1416333 400 bın lıra kazananlsr 0082218 0112791 0182176 03206bl 0326380 0335907 0769360 0955129 1673671 1816663 300 bın lira kazananlar 0232531 0351980 0397219 048071Î 0;0C898 0528078 0611470 0754223 0341252 0918330 1095519 1367339 1380497 13%780 1883b23 200 bın lira kazananlar 0038706 0143929 0353050 0411093 0504021 05f9753 0545^^3 06"5901 0673200 0703383 0853884 0O25SP4 0960348 1C01808 1044355 1171236 1243383 130"360 134S1O9 14S2SO: 1491060 1496351 1854625 100 bin lıra kazananlar 0037084 0057200 0210503 0157337 0175100 (1238632 0306727 03577R5 0430936 05TS707 0580787 06O0687 0697415 0""57"8 0805203 08390R3 0840^59 &SP9043 0O83717 1353°8O 1407756 U67126 1580082 153604 1647609 16538ÇO 174R60 1705047 1903857 19143M 1061679 1963121 VI hln lira kazananlar" 0011044 0065987 0207855 rr>67304 fr593524 054OOT5 0OI8bQ5 0087*60 f113>300 0210587 02^053 P276254 mn'>247 0307384 flWW0 0." 11467 08OT536 003301 fK),67*0 103P174 10?"101 lifiO 128004 1308382 0053515 0156478 0229163 (137006 0832070 (PlVm 09840">3 11017"'13">«337 H386853 05^1606 0660086 O"81SC1 08 3007 0057339 0980570 10»b992 1006063 1161644 1313400 143^51 118457 15R3758 1711432 1786200 1004046 M12629 n>*4722 0666776 0*85180 0813727 0"59243 0E31308 1074800 1122902 1214b60 12a30'36 1327758 1170607 1529296 1588İ65 16752'fi 1737388 1R'2657 1083575 0470893 0593746 0710995 080^24^ 09^5*91 0964095 00868*0 1080242 1146104 1215320 1'00172 1358628 1480112 1544206 1«24476 1889604 r'2106 18h?442 1996989 0496743 0604971 0768990 0R08018 0953301 096M39 0989188 1081240 1160692 1247768 1295265 1389463 151830*5 1556240 1632172 1703187 l'TUOTO 1808482 1997470 10 bfn lira kazananlar: 000150 054991 07630S 101607 251201 3/>6028 365013 304003 432887 48O86 405150 52720fi 5"3371 617607 601177 727808 760081 7R9723 R2R0O 033980 063530 07002 124265 261382 3363<>6 366080 300027 440432 4854% *0fi613 532138 593955 b40723 703R64 730255 77^5*l 83740! 935520 041020 067712 08*274 150739 303387 340264 368575 402013 451003 53228R 507725 661593 7163R2 756560 7737"5 81OÎ45 88056P 086228 MS94« 068215 085695 178379 308545 357248 384255 421565 476710 402288 522060 562279 =109093 670343 716698 757977 780308 820414 024350 «88841 1548088 155111 1605'IS 16OfO43 1760230 1871508 40 bin lira k a z a n a n l a r : 002'264 00.M365 0093511 02142S9 0307303 O4810O8 055978 0706388 07017W 0899806 0929^07 1081572 1260025 1534042 1538765 1B69520 1830105 1976307 0038509 0080371 016339" 0250716 03fiO7"4 0485366 0M3474 0501755 OF53OO8 0*^0818 073R060 0S29783 09161*2 0932868 1006326 1105388 1155288 1313822 1325363 1383*61 1390024 1551702 1565201 1591309 161*465 1695576 1738185 1035866 1047207 1983807 1984919 0025'<8' 0058425 01362^3 024'986 1966106 PO41387 0077841 0207048 0278659 0403361 022842 0740062 080a337 094237i 1076064 1109090 1356342 1500700 186783 1619232 1825940 1959179 8 bin lıra kazananlar* 00737 13076 2b757 37013 47965 54142 P046' 64775 70353 76535 81807 93393 07443 16026 32273 37932 49400 61053 66209 70363 766«3 82217 93715 10423 18705 34168 38050 50902 56692 62207 67538 70693 76905 83535 062^9 10634 21463 34,368 42395 51071 57650 64588 68263 72400 77000 90018 97173 23037 36722 47517 53981 59470 64637 68308 76534 70721 90477 97996 4 bın lıra kazananlsr 0154 1080 18R3 2004 4172 4086 5665 6311 03*0 1149 1941 3053 4240 5040 5733 6347 6850 70.4 8388 0100 9521 0390 1262 2153 3343 4360 5143 5830 6351 68O5 7088 8583 0307 9626 0645 1470 1352 3351 4425 5315 5960 6357 6006 8035 8704 0326 0672 0854 1557 2430 3833 4600 4368 6097 6369 7016 8110 8807 0366 0812 0R8O 1630 2730 3903 4733 5*58 6203 6385 7275 8256 9001 9410 9852 30 bin lira kazananlar 00173S0 0103625 0151140 0201050 0307546 032756i 0033785 0125361 01608^0 0233678 030017 0328619 O0352O9 0146533 0165286 0244947 0310205 0343521 0071526 0146848 0174747 0274313 n'19147 0358577 SATILIK 17 M. T4.LNTJS VE 404 PEJO MARKA OTO SAHÎBİNDEN SATILIKTIR TEL 65 19 93 64 66 09 7581 8273 0173 0514 9863 1 bin lira kazananlar 045 120 164 656 744 708 900 939 005 907 800 lira kazananlar02 07 16 10 47 51 62 73 93 99 400 lira kazananlar 38 GÖZLEM ,'Baştorof' 1 sayfada) njlanmamış ve aslında doğrulcnması olanağı da bufunmayan ocsus ve aıan oykulerı ıle aciMomok. 'nsanları soplantuarc, dolayısıyla yamlgılara suruk eyeollır Bu bo>ıear ama, dunyanın hemen hemen her ulkesmde casuslorın ve aıanların cmt attıkları do bir gerçektır Sı\osai casusluktan, sanayı cosusluguno kadar birccK dolr'a cokuluslu cıkorlar soz konusudur Ikl buyuk devletın haberalma orgutlerı CIA ve KGB nın bu alan'arda buyük bir yarış ıcınde olduklan da blinmektedır O"tadogu nun bırçok ülkesınde oldugu g bl Türkıye'de de bu ık buyük hoDeraima orgutunun oıanıarı dolaşmaktadırlar Daha gecen yıllarda bir guvenl k orgütunun onde geien yetkılılennden b rın n C!A hesaoına ca'ıştığı belırenmış ve bu yetkılı tutuklanmış ve mahkOm oımuştur Yine CIA n n en önemlı adam anndan blrl olan Turk <=tan osıllı Ruzl Nazar'ın Ankara Bohcellevlerde oturdugu eve kımlerın girıp çıktığı do belll ce.relerce bılıntıektedır 12 Mart 1S71 tarihlnden sonra Federol Almanya'yo yerleşeıi ve burada başka bir ad Ile sağcı Türklerln arosında eıkın sıyasal çalışmalar yapan bu CIA görevlisın n korıştığ olnylar herhalde llgı cekıcıdlr Ve tabn bugünkü llışkılerı de1 Bunım gıb KGB adına calışan blrcok yetkı'i de hlc şüphesız kerdı alanlarında calışmalarını surdürmekteC.'er K'mdır burlar^ Bılemezsınız Belk! hlc umulmoyan k şılerd r belkı başka maskelerle dolaşan klşllerdlr, anlayamazsınız Turkıyede sosyalıst blok ulkelerlnın kımlerle tlcart Ilişkıler kLrauğunu gorünce Insan hayretten, hoyrets düşmekted r Ulke tcmde, fHavada ucan kuşu komünf«tlıkle suçlamava hazır» cevrelerln kapalı kapılor ardında Sovvet s.rketierı ıle I A I takko ver (tuloh» oimaları. şerek «Sosyaıist ohlök» gerekse «Mllllyetcılik acıtarından oıd' kcj «Ibret verlcl» sayılmalıdır! Eeee oma ne demışler AEG'den nealırsanız olın, soğutucu, çamaşır makinesi, fırın, termosifonilk tabidi AEG ödüyor. Dilediğiniz AEG'yi geşjngjşız, hemen alın! İlk taksîdi siz degil, AEG ödeyecek. îkînci taksit ? 60 gün sonra ödemeye başlayacaksınız! Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen, bir yetkili AEG satıasına başvurun. Ev donatmanın şimdi tam zamanı.. Hemen yararlanın. Paranın d nı Imonı yoktur, elbette ldeo'o|isl rf« yoktur An'oş'lıvor kı «Kahrolsun komunlzm, gelsin porolor» formulü butün ıdeoloılerl bostırocak güctedir! Bu be\ler «Komunizmln her yere sızocağı» kanısındadırfar «Her yerde KGB ajanı olduğu» kışKusu Ile yaşomoktadınor Daha doğrusu bu kuşkuyu vayarak «MilHyetcl'iVlenriJ kanıtlamak cabasındadırlor «Pekl» dlyoruz, «Ya komünizm, ya da komumstler, slzlerle Iş. biıiığl yoparak sızarlarsa?» Efendım ticarettır .. Bjnlora g6İınce her llışkın i bir ozür gerekcesl vardır Buniaı «Komünıstlerln her yere sızdığını» söyiemiyoriar n\."> Öyleyse bu yoıia da sızarlar Kendl mantıkları He volc cıkarsak bu noktavo vonnz Var mı başka yorum? Şmdı dıyoıuz kl, «Sovyetlerle Bulgaricrla, Cin Holtc Cumhjriyetl ıle Romanya M Yugoslavya ıle Iş yapon e ve bazı orta\ sırkellerden milyoniar kazanan ontikomumlst, antısosyalıst mıllıyetcılentı tek tek ocıklasak ns olur acaba^ N9 olacağmı kestırmek pek o kadar güc değll once bu artıkomün st antısosyalıst ve mıllıvetci cevrelerden oğır hakcıetler gelır. sonra oır sosvalıst ülkenın bazı «ır^etleri aracılığı ıle kacakcıl k olaylonna nosıi karıştığın yazanicra «Sen dunya sosyalızmlne »aldırıyorsun» gıbtsırc'en «Dıyalektık cehoiet* kovan satırlor yollayan sozde solcular cıka* Kusura bakılmasın, bız zaman zaman karşımızda buniorın «Ittlfaklannı» gorüyor, bunlarla savoşıvomz He>tialde «Devlet» kımlerın, kimlerle tıcorl ilışkı kurduğunu bılıvor. Solcuların avukatlığıno sovunup bu antıkomOnıst, antlsosyahst «Millıyetçı» cevrelenn bol ucretle savunücutuklarınj yapanlara ne demelı? Buna yani' Poranın dınl Imanı yoktur AEG Sağlam yatırım
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog