Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

) OCAK 1982 EKONOM Cumhuriyet 5 ZÜNÜN AYNASI 1981 de kurulan sirketler , (UBA) 1Ö8I la yeni fcurulan şanıs şir sayısındato a«aîxnaya Kar anonim şirket haiındekı aye sirketlennde artış oi açıkiandı. Istanbul fica )dası (İTO) tarafından ya açıklamaya göre. 1980'in l annda veni kurulan fert ılarının sayısı 4.419 iken. ) avnı döneminde yilizde düserek 3.861 'e gerıledl iktif şirketlerin sayısi '.se. 5 39.3 azalarak 1.437'den e indi Buna tcarşın. WR0' tn ilk ayırıaa venı Kurulan a nonim şırketierln sayısı 1.339 ;ken. 1981'in eş dönemmde yüz de 30.8 artarak 1.751'e, limiteö şırketlerin sayısı yüzde 41.3 artışla 586'dan 828'e çıktı öte vandan. 1981 yılının ilk ll ayın da İTO'dan kaydını sildiren fert firmalannın sayısı 1980'in e? dönemine şöre yüzde 69.6 oranuıda artarak 1905'den 3230'a yü>.seldi. Kapanan kollektif şirketlerin sayısı 1981'in eş dö neminde 67"e ulastı. KONOMİDE Brandt Komisyonu: Yüksek faiz, yoksul ülkeler icın sorun KUVEYT. (a.o.) Dünyadokı zengın ve yoKSul ülketer arosındaki ucurumu kapotmak Ozeıe oiuşturulcn «Brandt Komisyonu», Kuveyt'te ikı gundür sürdürdüğü toplantılorı to mamiadı. Concun Ooruk Toplontısı sonuciarının do değerlendintdği toplantıda 8atılı ulkelenn bonkolarıro zoror vericı duzeye uioson Ücüncü Dünva uikeiari borcları sorunur.a d 0 co2üm yollor! orondı. Konıış macılor. uyguionon vuksek fciz oranlarının yoksu1 01kelerde knfk sorun'a' *arottığmı tjeüTtirken Willy Brondt do en bfıyü>< vorrtımo voksu! Deırd ithclatcı3i ülkslerin qerel< duyduğunu söyledi. En yüksek memur maası 4 2 bin A i5i başına düşen isci dövizi 2 bin dolar en düsüğü ise 13 bin lira olacak A.NKARA <THA) 657 Sayı lı Devle: Personel Yasasında değişiklık yapan yasa tusansı nın son şeküni aldıgı, tasannın mart'tan önce yasaiaşarak 1 mert 1982'de yürürlüğe gire ceği öğrenilcü. THA'run edindigı bilplere go re. tasan aylık gösterge tablosonda değişiklik yaparak, ta ban gösrerge rakamını 300'den 350'ye, tavan gösıerge rakamı nı ise 1200'den 1400'ye yüksel tiyor. Buna göre en düşük me mur raaaşı 1 marttan ttibaren 10 bin 500 lira oluyor. Ancak, Asgari Çcret Tesbit Komtsyo nunun asgari ücreti 10 bin li ra olarak beHrlemesinden bu yana, memurlara ödenen tazminat tutarır.ın 1982 yıimda da ödenmesine devam edileceği bu yüzden en düşük memuı maaşımn 1982 mali vılında 13 bin lira olacağı belirtüdi. Bu arada, en yüksek memur ma.': şı da, brüt 30 bin liradan 4i bin iiraya yükselecek. Gösterge tabiosunda yapıla:. düzenlemejle birükte. 1 man 1982'den itibaren uygulanmaK iizere rnan<; katsavısımn da 25' ten 30'a çıkanldıftı sözönüne ahndığında. tr.enıurlann ç;ptak brüt maaşlarında yüzde 38.2 oranmda bir artıs sağlanı yor. Edinüen Dilgiye aöre, 15 vt 11. dereceler arssındaki me murlarm maaşlarında. göster ge ve katsayısı rakarnlannöü degişikiiklerden saSlanan artı şm yanıçıra. 1982 yıh için maaşlara eidenen t3zminatın < v denmesine devam edilmesi ön görülüyor. Asgari ücretin 10 bin lira düzeyine çıkması nedeniyle 19S1 yıUnöa brüt maa? lan 10 bir. liranm aîtmda olan memurlara verilen maas taz minatı 1982 yılı içinde de aynı orar.cta uygulanacak ve 1963 mali yılbaşmda bu konııda ycni bir diizenlemeye «idilecek. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Yurt dışında cal:şon ışçiierımizın !<i$! başına orîolama 2 bin 352 dolcr çjönderdlklerı saptandı Merkez BankaSı kayHtarıno gore. 1980 yılmdo yurt dışmda calışon vatondoşlarımız ta rafındcn toplam 2 milyor 71 milyon ABD doiarı kcrsılığmda doviz transferı gercekteştirıldi. Çolışma Bakanlığı Yurt Dışı İşci Sorunları Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yap t'ğı jcalışmoda, 1981 vılında uygulanon paro politikası sonucu toplam döviz girdilerinin 2,5 3 milyar dolcra uloşacağı olasılığı uzerinde ouruldu. Cahşma Bakanlığı'nın söz konusj raporunda özetle şöyle deniliyor: «OECD'ye göre, 1979 yılındo Türk işcüerinin kişi ba$ıno gönderdikleri ortaloma dö viz miktarı Yugoslov, İsponyol, Yunon »e Porteklzi) l$çllerin ülkelerine gönderdikleri dövfz miktaıiannın önemll ölcüde gerisinde kalmıçttr. İsta tistikler 1980 vılında kaydedilen önernli geüşm«l«r« r a i men, Türk isçl döviz girdlleıi Derece 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Efibank'ın ihracafı kNKARA (a.a.) Etıbank'ın 1981 vılında toplam 146.6 mi! dolarhk ihracat yaptıgı ve ihracatta »6.2 milyon dolarla ilk i bor ürünlerinin aldıjfı bildirüdi. Etibank Genel Müöürlüretkililerinden alman bilgiye göre Etibank. geçen vıl 14.6 on dolan rafine ve 81,6 milyon dolarlık bölüınli de mineral ık iizere, 95.2 milyon dolarlık bor Urilnü ihraç e'.ti. Yetkili Etıbank'ın ihraeatmda bor madeninin finemli bır yer turtu ı kavdederek, aynı dönemde Antaiva Hmamndan ihrac «1i alüminadan 14 mUyon dolar. krom ve ferrokromdar 2S on dolar elde edildiğinl beürttiler. "Nereye Ne aatıyoruz? IK\I\ \t. U > ' E PAMLK tn son dört av tçlııde vaptığı 32 bin ton parauk satım haglantısından 5 mllvar 71U milyon 483 bin llra karsılıtı 43 milvon tKl bin dolarlık döviı cirdlsi sa«İ3dıfrı btldlıildi. Sözkonusu süre içinde başta tsviçre Ir&k \e Çln Halk Cumhtırivetl olmak Uzere çeşitli iilketere 32 bin 33 ton t»muk dıssatım bajlantisı yapıidı. • İTALYATfA HAL1 Geçtigımız 1981 yıll içınöe İtaljıa'va 8 bin metrekare halı ihraç edildifi ve karçılıjtmda 565 bin dolar dovtz saglandıgı büöırildi. îzmir Hazır Giyim ve Konieksiyon thracatçılan Birliği'nden verilen bilg'.ye gfire. Türk hahlannın îtalvan pazarlanndaki ıstenll durumu dfvarn edtyor. • SOVYETl.ER'E ALt'MlNYUM Konya'nın Se>dişehir ilcesindeki Blibank Alömtnyuro Tesislerlndpn bir vıl fçinrie Sovvetler Birliği'ne, 83 bin ton alüminvum ihraç ıdilerek. 14 milyar dolarlık döviz (eltrl sağlandı. Şimdiki maaş 30.000 22.500 19.750 17.500 15.500 13.875 12.625 11.625 10.625 10.000 10.000 (9.500) 10.000 (9.000) 10.000 (8.500) 10.000 (8.000) 10.000 (7.500) lenı maaş 42.000 31.500 27.600 24.450 21.600 19.500 17.700 16.200 15.000 14.100 13.850 (13.350) 13.600 (12.600) 13.500 (12.000) 13.250 (11.250) 13.000 (10.500) nin daha d 0 orttrılobil«e«#nl göstennektedlr » Cahşma Bakanhğfmn rapo runda vurt dışmria colışan işciierimizin dövız kazanclorırıin yurda yönlendirilmesj konu suna da değiniliyor. Caiışma Bakanlığı'nın bu konudaki öre'üeri söyle Sıraksnıyor. • Hazine adma yabancı para kor»ılıgı tahvil çıkorılması, • Türk bonko slttcmlntn If cilerimlrin voiun bolunduktarı ülkelerd* kuruiaeak daha «tkin Vg kop*amlı rvizmet)«r v«r mesinin soğlanması. • İşcl tasorruflanmn toplu loftırılması v t bu totomrfların körlı yatırımkıra yönettiCmesi amacıvla DESİYAB «• Holk Bankosr orasında dnha koordineli Işbirllği ve işbölümü yapılmosı. • Yurt dışında calışan İŞCİ terimizin tosorruflarma ek ola rak sosyal ve mali haklarının yurda getirllmesi Için yopılan çalışmalarin yoğunlaştınlması. • Bedelsiz ithalat re|imlnln yeniden gözden geçirilm««i. Ticaret Bakanhgı atamalan ANKARA (ANKA, lıcuret BoKanlığı lc Tlcoret Genel Müru Yuks», Çktirteı gorevinden alınd', yerins Değerlendirme ınol Mud'iru Ihscı Kırco oiandı. Bu arada, Değariendirtne Geıl MudiK'fjöiMe M Serpil Uluer, Aniaşmolor Genel Müdürlüne se Oinçeı Asena gelırldı. Res:r.ı Ga/etenin dünkü sayıido »er di'jrüH yi,rür!üğe g ren atoma kararnamelenne göre, r acoı Goneı Mudurlüğü Yardımcılığına Armağon As«na, bo$ ılunan Anıoşnıoioı Gere 1 Müaijr Yordımcılıklorıno Isa Doğan *rhot Kalt^oğU \.f>. Nazım Cakmakcı getirildi. Öte yandon. Tlıret tinka')!âm< bağlı olan YURTAŞ Genoi Müdürlüğü ve Gecı Miiriıirıe. Kurulu BoşKonlığıno Muhittin Demiroz atonırken, ukan1 x BaşmuşovirMğins İbrahim Ünal getirildi. RAGBET SIRD°S HBAB/V Tasâmıflannıza çeşitli mevduat sertif ikaları önerebilirler. Siz Yapı Kredi'ye gelin. Sırdaş Hesap sahibi olun. Çünkü, tüm diğer hamiline vadeli mevduat sertifikaları arasmda: Yapı Kredi'nin yüksek geliri Sırdaş Hesap'tadır. Yapı Kredi'nin büyük güvenliği Sırdaş Hesap'tadır, Sırdaşlığa saygı Sırdaş Hesap'tadır. i*t \ Ticaret Bankası semineri Kkoıiıımı Servün Tur* r t ıreı Bankası'mn. çeşith kaimelerde çaiışmakta olan ban ı personelin;n modern ve tei !k bankacılık bilplleriyle yetiş riimesı amacıyla yaptıgı çaşmaıan sUrdUrdlieİl bildirili. Son oîarak, açılan smavda aşan saglayarak bankaya aunnuş bulunan müfetüş muavtniert ıçirs bir seminer diizen lendi. Seminer y«nn yapılacak bir törenie. baııiSLnm ÎStantrul'dalti efiitim merkezinde Banka Ger:e! MUdilrü Beluat Tuncer'in yapacağı bir konusma ile açıhyor. Büyük bir kuruluş için MüdürSekreteri Dinamik ve çaidaş bır orıamda sorumluluk ü?tlenebilecek Titiit. lıızlı çajj^an İ\j[naıli7.re bılen Paktiloya hakım a bil^ı~ı F.n a7. ^ vıl ınılı minliır «ekreıerı aranmaktadır. Lcreı taunıııkârdır. İteklilenn. Srkreierı" ruımu.u iıc. P.K. 151 ^i4ıavrınlılı bır nıektu|>la ha»vunnalarım rıca edeıiî. Tüm ba>\ ıınılar cevapLıınlınlarakur VEFAT tluzığ Eşratından rr.erhum Müftü Foik Efandi ve merhume fatmo Hommm ogulları. Berika İşoan'm kordeşi. Dr. İDrchim Tali Öngören'in domadı, Nimet Muft n g i ı n eşı fitnat Akunai'ın bobast, Dündar Akünal'ın ka/ınpederi, Nilgm Dcvran ve Gülgün Dölay'ın dedelen. Sodettin Davran ve Erol Necotl Dölay'm büyüK kavıapederleri eski Elazığ Belediye Scşkanı ve Mllietvekili ^ HESAP YALNIZ W İ KREDFDEDİR. i I tŞ Hürrem Müftügil 9 Ocak 1982 gunü vefat eîm:ştir Cenazesı 10 Oco^ 1981 pazar günü (8ugün| Erenkoy Bagdat caddesi Gdüppoşa camiinde kılınacok öğle namazmdon sonro Sohrayı Cedid me2arl:ğmda toprağa verilecektir. A İ L E S İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog