Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 SANAT VE EDEBİYAT 10 OCAK 1982 Ciddiyet YüMIUR! 5HIMBUN TOK y O MEMO fkutsal kale n KZZA Aui, AZ SOHPJk USABi ÇKT! BJ Ct'JC KİMS. UEMEM SEN VE BÜAJÇ Lc cizerimiz Japonya'd a Basarı Odülü aldı YOMIURI ULUSLARARASI KARIKATUR YARIŞMASlNDA ODUL ALAN ATİLA ÖZER, ERCAN AKYOL VE GURBUZ DOĞAN EKŞİOĞLU NUN KARİKATURLERİNI YAYlNLIYORUZ Japonya'da düzenlenen Yomiuri Uluslararası Karikatür yarışmasmda üç çızerimiz ödUJ aldı. Bu yıl üçünctısü yapılan Yomıuri karikatür ysnşması, ajans haberlerınde yanlış olarak Çizgi Filim yanşması dije duyunılmuştu. YomiUTi Karikatur Yarısması'na bu yıl çeşitlı ülke çızerlerinden 10.000'm üzerınde ka rikatünin katıldığı bıldinidi. Ercan Akyol. Gurbüz Doğan Ek«ioğlıı ve Atila Özer'in yapıtları bu onbin kankatür arasından seç:lerek (Prıze for Ex cellency) Basan Oduîü'ne değer görüldü. B:lindiği gıbı aynı ödülü geçen yı] da Ümit Kartoflu almıştı. Yomıun Uluslararası Kankatür Yanşmasmın bu yılkı konusu «Duvarlar» olarak behrlenmiştı. Düzenleme komıtesmden venlen bilgiye göre, vanşmada ödUl alan karikatürler 1 ocaK 1982 günü Tokyo'da The Yom:uri Shimbun gazetesinde ya yınlandı. Üç çizer arkadaşımızı fcutluyor ve Ciddiyet köşemizı bu hafîa onların ödül alan karikatürlerine bırakıyoruz. (SÜRECBK) ^an b;r örgutun kısa *dı .. Ayak bıleklenm de ıçıne aian kapah ıımnastjk ayakkabısı... Sur»kli. sonsuz .. Ilâç. 3 Ubangi yöresınd* yaşayan bır ^enci halk... Kotulük eden. 4 Doldurma... Birleşik Amenka da Arizona'nın kuzeydoğusunda yaşayan Kızıldenli halka verilen adlardan biri... Asırlar. 5 Bir nota... Beşier Grubu»nun üyesı olan bır Rus bestecisi .. Para yardıraı... Uluyan. hırıldayan. 6 İftira etme .. Dort Venedik dukasınm ve Kıbns Kralı Jacques de Lusignan ıle evlenen Rönesajısm ünlü kadınlanndan Caterina'nın çıktığı soylu bır aile... Enki diye de bilinen Sumer taoınsı. 7 Başlattığı ve yönettiği kültür devrimini sonradan kendi d» beğenmedı... Ağ biçımind* orgü.. Mısırda Nil'ın batı kıyısında bir şehir. e C«zayır'de bir ova... İran'da yetiştirılen beyaz bir uzum cınsı. 9 Yapma. etme... Yunan mıtolojisinde Arkadıa çobanlannm tanrısı... Bulut. 10 Baslıca şiir kitaplan Surucu ile konu}mayınız», «Sessizliğin KJavsenlen». Bolivar ve «Ku?larm Donüşü» olan çagdaş Yunan şair ve ressamı... Kötuleme. 11 Duacı... G«lecek. Osmiyumun simgesi... Koku. 12 Çin'in Kan su ve Şensı eyaletlerind» yaşayan Muslumanlara verilen ad... Med. Pers ve Iskit ordulannda kullanılan bir çeşit kısa kıhç veya uzun hançer. 13 İndyumun simgesi... Kanada'nın Ontarıo eyaletinde, adınj Kanada'ya yerleşmek isteyen İskoçyalı bir romancıdan alan bır şeh:r. 14 Roma'nın M.O. VIII. yuzyılın sonu ile VII. yüzyıhn başla^ nnda yaşamış ikinci efsanevî kralı. 15 Firavun Am» nofis IV zamanında Anıon' un ycrine ıkame edilen bü yuk Mısır Tanrısı... .\rsenigın simgesi . İsraf. 16 Ba tı Almanya'nın guneyinde bır nehır.. Negatıf elektrik yuklu atom parçası.. fantalın sımgesi 17 Endonez ya'da Sumatra adasında bir nehır... Hacı İvaz Pasa'nın oglu olup Sultan II. Murada •dirig» redıfli bir gazel sunan ve «güneş» rediflı kasidelerin ilkini yazan divan şairi... Meksıka Andlannda yetişen ve reçinesi mushil olarak kullanılan bir bitki (İngılizce ve Fran sızca imlâsiyle). 18 Japonya'da üstü süsiiı ve lake boyalı ilâç kutusu... M.Ö. 5. yüzyıldan MS. 15. yuzyıla kadar yazılan kutsal Hindu metinlerinın genel adı. 19 Messenja'da 'Peioponez) ay nı adı taşıyan dağın üzerinde bır kale .. Agaçlara sanlan büyük asma... Yarı karaniık. 20 Yayılan Pro testanhga karşı katolik Kilısesını ve Papalığı korumak amacıvif !rı40 vılında kurulan unlu bır taiikatın mu RADYO TRT I 10.00 GÜNAYDIN 10.30 PAZAR SİNEMASİ «Küçufe Kufübe» adlı fılmde bRşrollerl Ava Gardner. Stewart Granger. David Nivan paylaşıyor. Yönetmen Mark Robson. Zengın ve ünlu işadaınj Philip Ashiow zamanının büyuk bx>!ümünu işleri peşinde dunyayı dolaşmakla geçirdigi için güzel kansı Susana arkadaşhk etmek ve eğlendirmek. yakın dostlan Herry Bnttingham Brett'e düşer hep. Susana fişık Herry böyle bir «örevden şikâyetçi degıldır: genç kadınla ilişkjlen Phllip dışında herkesi rahatsız eden bir yakınlık ıçinde sunip gider Ashlovviarın yatı ile okyanusta gezıye çıkıp patlayan kasırga sonucu kendılerini ıssız bir mercan adasında bulmalanna dek... 05.00 Açüıs ve program. 03.05 Ezgı kervanl. 05.30 Sabah şarkıları. 06.00 Kısa haberler. Uti 02 Bolgesel yayın. 06.30 Köye haberler 06.40 Günaydın. 07.30 Haüerler. 07.40 Bölgesel ya yın. 09.00 Kısa haberler. 09 05 Tatil sabahı. 1100 Kısa haberler. 11.07 Hafif müzik. 11.17 Solıstier geçıcii. 11.42 Türküler. 12.00 Kısa haberler. 12.05 Unutulmayanlar. 13.00 H&berler. 13.15 Saz eserleri. 13.30 Bolgesel yayın. 14.00 Spor magazın. 16.00 Kısa haberler. 16.05 ÇeşıtU Türk müzıgı. 16.30 Hafıf müzik. 16.45 Türküler. 17.00 Bölgesel yayın. 19.00 01.00 TRT • II ile ortak yayın. 19 00 Haberler. 19.30 Türküler gecidi. 20.00 Ooak başı. 20.20 Sollstler geçidı. 20.45 Yeni sesler. 21.00 Kısa haberler. 21.05 Dans müzdgı. 21.30 Spor dergtBt. 22.00 Kısa haberler. 22.06 Stüdyo kayıtlarından klasik müzik. 22.35 Beraber ve solo Ulrküler. 23.00 Ha berler. 23.15 Bizden sesler bızden melodiler. 23.45 Oyun havaları. 24.00 Kıs« haberler. 00.05 Sevtlen eser ler. 00.55 Günün hftberlerinden özetler. 01.00 Prog ram ve kapanış. 07.00 Açılış ve program. 07.02 Solistlerden seçmeler. 07.30 Haberler. 07.40 Türküler ve oyun haval»n. 08.00 Sabah için mttıik. 09.00 örnekleriyle TUrk musikisi. 09.15 Hafif muzik. 09.30 Türicüler ve oyun havalan. 10.00 Çocuğun dünyası. 11.00 KUçük fconser. 11.30 Bir solistten türküler. 11.45 I. înönü zaferi özel prog ramı. 12.00 Bir solistten Şarkılar. 12.15 Gençlik saati. 13 00 Haberler. 13 15 Hafff muzik. 13 30 Ses ve saz dünyamızdan. 14.00 Çe şitli sololar. 14.20 Türküler geçidı. 14.40 Bir solistten şanklar. 15.00 Haber prograznı. 18.00 Hafif muzik dünyasından seçmeler. 16.30 Bir solistten türküler. 16.45 Bir solistten şarkılar. 17.00 Saz eserleri. 17.15 Senfonik müzik. 18.00 Yurt tan sesler. 18.30 Fasıl. 19.00 01.00 TRT I ile ortak yayın 07.00 Açıüs ve program. 07.02 Güne baslarken. 08.00 Sabah konseri. 09.00 Türkçe haberler. 09.03 Müzik stüdyosu. 10.00 Yorumlar yorumeular. 11.00 Stüdyo FM 12 30 Müzik panoroması. 13 00 Orkestranın öyküsü. 13.30 Octa müzigi. 14 00 Pazardan paaara. 15.00 Müziğe davet. 16.00 Günün konseri. 16 40 Hafif müzik. 17.00 Haberler. 17.12 Müzik ekspresi. 18.00 Teteskop. 19.00 Haberler. 19.12 Besteler besteciler. 20.00 Hafif müzik. 21.00 Pi yanonun öyküsü. 21.30 Caz konseri. 22.00 Haberler. 1 22.12 Gecentn setirdikleri. j 23.00 Pazar konseri. 24.00 Gece ve mlizık. 01.00 Prog ram ve kapanış. Bolumün adj Teksataş'a CezU. Çakmakta^lar ve Nfoloztaşlar Teksatas'a Tex Amca'y' ziyarete glderler. Tex Amca'nın ineklerini kaçıran Bili ile çetesinin yakalanmasına yardım edeceklerdir. 12.00 KAPANIŞ 18.00 HABERLER İ8.in TAS DEVRt Bölümun adi: *Varil Başına Beş Dolar*. Chıistin'ln çocuğu Bobby'e pahalıya patiar. Şantajcı Jeff çocugu Kaliforniya'ya gen götürmek için vuklü para ister. E!l:e hissesinin yansını oğlu Gary'e devreder. Gary. Dallas'a gelir ve aile toplantısında hlssesini Lucye devrettiğini bildirir. Bu arada banKacılar Cliff Barns'la birllkte JB'ı batırmak için bırarayagelmek üzeredır. 18.35 SPOR 19.40 DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİGİ KOROSU 20.10 UYKUDAN ÖNCE 20.30 HABERLER 20.50 HAVA DURUMU 21.05 DALLAS TRT II 21.50 ANADOLU GÜNEŞİ «Dünkü ve Bugünkü Türldye» Ataturk un dogumunun 100. yıldönümu nedeniyle lurk Tanıima Vakfınca yurt dışmda düzenienen Anadolu Guneşi «Dunkü ve Bu^ünku Turkiye» adiı Kost^rilerden bir bölümünun yer aidığı program eKranlara gelecek 22.25 İNSAN VE MÜZİK Bö'.ümün adî: •Yollann Aynhşi'. Müzik açısından Amerika'claki geüşmeler ele ahnarak teknolojinin gelışmesi sinemanın icadı. pikap ve plağın müzik U7erinde ve müziğin yaygınla^masındaki etklleri an^anlıyor. 22.55 HABERLER KADIN HAKLARINI KORUMA DERNEĞI KAOIKÖY SUBESİNİN KONGRE İLANI Derneğimiz olagajı gencl kurulu ilk toplantıda çofunluk sağlanamadıgından 18 Ocak 1982 Cumartesi günu saat 13.00'de Kadıköy Halk Egitim Merkezi müzik salonunda aşagrıda belirtilen gundem uyannca vapılacaktır. Degerli üyelerimize duyurulur. GÜNDE M • ı Açıhs ve voklama 2 Dıvan secimi 3 Sayaı duruşu 4 Çahjma ve hesap raporlannın okunması 5 Raoorlar ü^erinde konuşma ve yönetim kurulunun Ibrası 3 Dilekler 7 Secitnler 3 Kapams. YÖMETfM KURULU Cumhuriyet 242 TRT III SOLDAN SAĞA: 1 Hurufi mezhebınin HAFTANIN ARMAĞANI kurucusu Fazlullahı Hurufinan halifesı olan ve şeriat ıtkelenne aykırı sayılan ınançları yuzunden derısi yuzulerek oldurulen XIV. «YAŞAYAN KOSTA» yüzyıl dıvan şairi. 2 Afrika'da bir dağ silsilesi .. BuATHENA DEPONTENIN yuk Okyanus un güneybatıKİTABI suıda yer alan dünyanın en kıiçuk devletlerinden bi5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 1 / 18 19 20 1 2 3 ri... Bir îspanyol pıyanist ile Danimarkalı bir şarkıcınm kızı olan, küçuk hikâye 1 ve romanlariyle ünlü Amerikalı kadm yazar. 3 U 2 zak Doğu'da bir çok ağaçlardan toplanan ve eşya cı 3 lâlamaya yarayan bir süt . 1964 te Kruşçovun yenne t Başbakanlığa getinlen ve ölünceye kadar bu görevde 5 kalan Sovyet devlet adamı... 1902 1661 yılları arasında 6 ı ^ ^^^m yaşamış İtalyan asıllı Fransız kardinalı ve devlet ada 7 mı. 4 Çok yırtıcı bir cıns balina... Akis... Hındistan 6 da ırmaklann ve özelükle Ganj'ın kıyısında yapılan 9 basamaklara veriîen ad .. Hindıstan'da. Allahâbâd 10 Agra yolu üzerinde tarihi bir şehir. 5 Kısırhk... Av H rupa'da bir ülkc... Baudelairein çok beğendiği ve hi 12 kâyelerini Fransızcaya çevirdiği ünlü Amerikalı şair 13 ve yazar... Aktinyumun sim gesi. 6 1846 1908 yılları 14 arasında yaşamış, özellikle Gli Amici (Dostlar) ve yır 15 mi beş dile çevrilen 11 Cuore (Kalp) adlı çocuk kitabı bec eyaletinde bır nehlr. man sosyalizminin 1840 YUKARDAN AŞAĞIYA: ile ünlu İtalyan yazarı... 13 Musarun elindeki yı 1913 yılları arasında yaşa1 1970'de Cumhurbaş1310 1797 yıllan arasında Venedik Cıımhuriyetinı yö lan oldu... Acıbadem ağa mış olan önde gelen liderle kanlığı'na seçilen, ancak neten giz.li konseye verilen cı... Köşk... Viyolonşel kon rinden biri... Etil alkol. 15 1973'do askerl bir darbe soBir ara İrana elçi olarak nucunda devrilen ve elinde ad. 7 Avrupa'da bir baş çertosu ve özellike îspanyol kent... Sayruret... Ayak... Senfonisi ile ünJü XIX. yüz göndenldiğı için Elçi diye silah çarpışarak kahramanTulyumıın simgesi... Meyve yıl Fransız bestecisi. 14 de anılan ve Kara Mehmed ca ölen Şilili sosyahst devPasa'nın oğlu olan Osmanlı let adamı. 2 Ba^k ülkesilerde çskirdekle deri arasın Pokerde önündekı bütun pa f nin bağunsızlığı için savada kalan kısım... Şakyamu rayı kaybe .miş olan... Al kaptanıderyası. ni'nin, Buddha olmadan önce altmda yedi hafta düşündüğü incir ağacı. 8 Te 27 aralık tarihli armağanlı pazar bulmacasmın pesi kesilmiş hurma ağayanıtı ve kur'ayı kazanan okurlarımızın listesi: cı... Yeleği iki kanş uzunluğunda ye enlı bir ok çeşiISTAN'BUL'dan Nesîihan Ça Yaman, Ümit Erten, Mustafa dı .. M.Ö II. yuzyılda yaşa vaz, Nermin Arman, Melâhat Lütfi Onat. NİĞDE'den: Can MCĞLA'dan: Mıthat Unüvar, Nıhat Ozbek, ÇANAKKALE' mış Ermeni prensi. 9 Si Turgut, Nevzat Berber, Gokalp Subutay Yılmaz, Turgut Er den: Vedat Şener, Mehmet Ke nir sistemi ve nöronlar üze Tüler, Saim Köşken. Bülent çın. Azmı Yılmaz, TEKIRDAĞ' mallılı, CEYHAN'dan. Mehrinde yaptıgı araştırmalar Tağal, Easim Alperen, Ateş dan: Beyhan Gürgân. NEVŞO met Saygı, AYDIN'dan: Necıp sayesüıde. C. Sherrington HİR'den: Namı Araz, Fethi Tır Tamer Çıftçı, DENlZLİ'den. Eoceği Ercan, Ayşe Küçükça ile birhkte 1932 Nobel Fiz vuş, Eyüp Derince, Doğan Dık, pan, İZMlR'den: Büge Ganl, Hulki Acar, tNEGÖL'den: HüYUzak, Ozer Gökalp, Bediî Ince, Er seyın Bozkurt, Bt'RSA'dan Zey yoloji ve Tıp ödüliınü kaza Sabn Ülken, Şevket nan tngiliz fizyologu .. Er Sema Ergün, Örhan Dofu, Yu kuter Leblebicı, Hasan Ataç, nep Kıvanç, K1RŞEHİK den: Adnan Çorak, Metin Karayaz HakkJ Arcan, SAMSUN'dan: zurum'da keçilerin yavru cel Demirel, tlhamı Bilgm, Tür Atakan, Murat Çıkaş, Hüsnü Çetmiyıllamasına elli gun kala oy kân Demir, Ali Tut. özgen, BeK gan, Simin Sımgur, Ömer H. Neşe Münevver Toraman, Voltaş Hasan Boy Koşal, L'zeyıx Dinç, Yıldızfer maz, nanan bir oyun... D> raz, Fahir Tanyeri, Ahmet Er Kemaloğlu. Akşen Saygon, AF kan Tosun, ADANA'dan: Cemil van edebiyatımızın en çok türk, Hıfzı Karaca. Murat Oz i'OVdan. H. İbrahinı Toker, Denli, Egemen Denll. kullanılan edebi sanatların doğan, Reha Yaşargıl, Ayten dan biri. 10 Bir nota .. Tutkun, Pikret Çınar, Enıs 11 12 M 15 16 f7 T3 19 Japonya'nın Honşu adasın Çongar. Nurettın Zeytınlı, Keda bir şehir... Erkek buza mal Şeyben. Recep Oğan, îsH M FT B gı .. Meta 11 Birleşmış met Onbeş. Nuray Gökank, :! ı i S ; A I A ' S ! ı M ' A | E i A S i A j t. i Milletler'in ilk Genel Sek Necla Altmkurt, reten... Bir meyve... Meşi". A R ANKARA'dan: Kemal Erdos M b B ı<Ui\'k İA~ me, etene .. 1757'de Finlan ğan, Yalçm Sur.er, îhsan GokA, N I C I 5 diya'da çıkanlan bir karar çen, Seyhan Baytur, Alı Rıza \',\ L f ! P I N" ! A I nameyle gerçekleştirilmeye Ozdemir, Erol Barutçugil, Ba.t A başlanan toprak refonnuna laban Cerit, Turgut Süllüoğlu, 6 Mehmet Nerdim. Samı îklil, 7 ' A c verilen ad. 12 Sözü çok A T iî c L. i A fi. Sinan Gürmen, geçen. çok etkili olan.. Duy Samı Gürpınar, Ö. Paruk Eor, e Ayten Ertekin, C 1 v< '• 1 E p ,A N L gulu kotnedi filmîenyle ulke Türkön Taner. Kürşat Akyüz, 1 9 N 1 sinde Kurosava kadar un ka Tekin Erkıp. Gokçe Günel. 10 h A zanan Bakuşu (BaharBaşı). r! t ' ''•, A H r ANTALYA'dan: Naziî Kebab 11 Tokyo Monogaiari (Tokyo 1 t ,\ .A H '. r cı, IZMİT'den: Gökhan UyuÖykusu) ve Bi Sonbahar Tı 1 i D Mustafa 1 •3 | • P Ogleden Sonrası en önemlı san, KARABLKten: "anık, «AZİANTEP^ten: Ve 13 K A L ıT A esprleri ara.smda savılabıle ±LJA R i A | dat Kutiar. DENİZLI'den: Mu cek olan Japon sineraa yö zaffer Eravdın, Aydm Al D M •NT Alev, n i! T A netmenı. . Kanads» da, Que1" KONYA'dan Mete KUçüköz 15 0 R w A L|T> Ü i. Nl c < H'E men, Yalçın, Okyar, Dursun 100 OKURUMUZA Ip ^• I BH 1 1 I 1 • M • : •••'• H pfi M 1 JU1 LNı r ı n 1 j • rt n m i r • • n wrmzı • Hi II n • ı Jı JHL 1 ' Hı B "II I I II ü • I 1• • • > 1 1 • • m a • •• 4 • 1R •• • •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog