Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

10 OCAK 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 BeyruVtaki kanlı catısmalar yağmur sayesinde kesildi m BAAS ILE SOVYET YANULARI VE EM6U GRUBUNUN ÇATtS MALARI BEYRUT'TA FIUSTINULER SOLCULAR VE HlRiS TIYANLAR SAĞC1LAR GRUPLAŞMALARI ARASINDAKI ATEŞ KESI DE TEHUIKEYE SOKTU Ögrenciler suskun ve huzursuz Sudan'da üniversiteler kapatıldı H\RTLM (*»•) budanda Başııan Cafer Numejrı'run & Konomık programma tarşı ^ pılan oğrencı sostenlerının da ha fazla tırmannıaması ıçın ulkedekı 4 uruversıtenın de ka pauldıgı bıîd'nldı Hartum rao vosu ünlversıtelenn eğıtım ı çtn gereklı ortam ferekçesıyîe kapatıldıfıru bıl dirdi Sudan huırumetinîn bu Itarar uzenne oncekl gun duzerjı polıs mrlıklen Ni nehn kıyısındata Hartum Ünı versıtesi kanrDusunun gıtisını tuttular ne ıçen kımsevî SOK tular ne de dısan çikardüar Zırhlj «açlar ve otornatik sı DUNYADADÜGUN AH SİRMEN v 200 300 polısın koruduğu ve 11 bın oğrencımn okuduğu Hartum Unıversıtesı'nm >onetıcısı, halen yatakhanelerde bulunan oğrencılerm çıkacaklarım sandığmı, zora başvurmayacaklarını soyledı laniarla douatılan bırlıklenn bır ooramunun de cıvar cadde lerde dolaştı<an gozlendı B ldırüdı*ır>e gore yaklaşs* 11 bın ağrencımn oscudugu Har tum Uııversnesı'nı 200 30ü asiîer ve OOIÎS koruyor Bu rrada universıtenın vbne tıcısı ömeT Belaıl katnpusun vata>dıanelennde bulunan og rencıler ıçır yeterlı gıda ve «u vun mevcut olduğunu soyledı Belaıl kampusdekı oğrencüer n bır an o~ıce okulu tçrkede celtlennı sand'ğım da sozlerı ne ekled zora b<tşvurma".,a cakîanm da «aidettı Btr Do|y Afnka ullcesl olan Sudan'da ozelUcle 1 ocakta şe 1 kere "^62^ oranmda zam yapı rraındoT soıra og^encı gos eTüevı başlamıştı Zam kararla 1 rna rka ^! duzenlenen ogrenci goste üerı sırasuıda bugune de^ bır Kişınm oldugü 10 kışı nın yaralarıdığı ve 100 kişuun de gozaltında mtuldugu t r d ı r ı 1 %or Garip Bir Çağrı Dtş Hoberter Servısı Lubnan'ın başkentı Beyrut ta 4 gün suren kanlı cctı$malcr Surıve banşqucu askerlerınm araya gırmesı vs $ıddet ı yaâ murksr sayesınde durdurulabıldl Ancak gergml âın surdu ğü blldirilıyor. Iran'dakl dml yönetım yanlısı 5ı! EMEL örgütu, Sovvet yonlısı «Lubnon'da Komunist Eylemı grubu ve trak yanlısı Boos Partlsı arosındo Bey rut'un bozt mahallelerinl ele gecirmek ic'n cıkan cotışmada 14 kişl olmü$, 53 kıçl de varalonmtştı Lubnon polls kaynaklorı ca tiSun toroftorın hâld Seyrut kent merkezınde bulunan bır commın cevresınde mevztler hal nde korşı korşıya oıdukla rını bıldtrdı Kayncklara gore üc grubun do buroda bürolar\ bulunuvor EMEL Sovyet yanlılan ve Irak yanlılon arasındokl catışmaiann Surıye'nın gırtşımıyle ate$kes soğlanon kentın 7 büyük semtındeki dusmantıklan yenıden alevlendırmesınden korkuluyor. Italya'da hükümet teröristlere karşı mücadelede ordudan yararlanacak Dıç Haberler SerdsJ îtal ya'da hükümet, gıderek artan şiddet evlenüerivle mıicadele de, sslahlı lruvvetlerdeıı varar lanmayı kararlaştırdı Başbakan, Savumr» îçişlftri ve Adalet Bakanlanndan oluşan Batarda^arası Guvenîilt Kotrutesınm karan Italyan Par iamentosunun onavma da sunulacak Karar uyarınca. bazı sratejık nofcta ve cezaevterinm korunmasıyla firardakl t«dhış çılerm aranmasında sılahlî kuv \etlerden jararlanılacak Bu arada n aralık'ta kaçın lan Amerıkaii G»neral James Dozıerı kaç'ran K M I Tugavlar orgutu oncekı geoe Mılao'dakı bır metro ıstasjonunda «Tevp vavını» vaatüar Yavında ABD U Generalle Jgıh venı Vıır şey büdırümed Pohsm Roma dısmda duzen ledıgı b j : dızı operasvon sonu cu Kızıl Tugavlar Örguturmn çoic «avıdaki uvesırm ele geçırıld gı açıklandı "iasalananlar arasında orgutıin bevınlenn den Gıovannı Seröanımn de bulunduğu bıldmlıvor S Mitterrand'ın kardesi Yunanistan'la ortak sîlah yapımınt görüsüyor ATINA, ( o o ) Fransız Dev l«t Ucok Sanayıl Kurumunun vonetıcısl General Jocques Mltterrand'ın Atınoda Yunantı vetkllılerte sılah ve ucok yapı mında ışbırlığı yapılmasına ı lişktn goruşmeierds butunduğu ocıklondı General Mıtterrand oncekl gun sovunma Isleryle gorevll De\/let Bokonlan Gıorgıos Pet sos ve Antonıs Drossoyannıs l'e qoruşlu Bu alanda goruş meler Yapılmast Yunanıstan Başbokanı ve Savunma Bokam Andr«os Popondreu'nun 1981 kasımmda Fronsa'yı ztyarett sı rasmda karorlaştınlmıştı General Mıtterrand Başkan lığındakı yedı yetkıliden oluşan Franstz heyetı oncekı gun ay rıco Atına yakınındaki Tonog ro'do bulunan Yunan ucak sa nayıı tesıslermı zıyoret ettt Ge neral Jocques Mıtterrand Fran sa Devlet Başkanı Francoıs Mıtterrand ın kardeşıdır. • Sovyel New Times <J«rgl8i Vatıkan ın banş polıtıkosını ovdü Dergı bır zamanlar komüni2me korşı savaş acon Vatıkan'm barış vs sılohsızlan monın savunucusu haiıns gol dığını belırttı • Fransız bılim odomt Kaptan Jacque« Cousteau 40 kl91lık ekiblyi» hayotının «n uzun v« pahah oraştırmasinı dunyanın en uzun ırmağı Amazon'da • Çln Halk Cumhunyetı'nde nutusun yaş oriolamasmın 26 oıduğu belırlendı Bu ortalamoyo gore Cm dönyanın en genc nufusuna sohip • Japonya'mn Kyoto ken tınde dunyonın llk gen ban kası kurulocok Yeraltmda kurulacok gen bankosmda Insanlara kalıtım yoluylo ge kuacaı çen hastahklar araştırılacak • Çin Haık Currhun'yeîı Komunist Part s Başkon Ve kılı Lşı Arıon Savyetler Bır lıgı ıle sın r uvuşrraziığı ''o nusunda gorusmeier vapabı leceklennı ancck bu gorüş meierde Komboc/a ve Afgonıs tcn Konulcrınm do els olınma sım s^edıkier nı sov edı • Isponya Başbakonı Leo poldo Colvo Sotelo Ingıltere Basbakanı Margoret Thotcher ılç Cebelıtarık sorunun u temel olan goru$melerde bulunmak ıcm Uondro'ya geldl • Ita van hukumeti ülke ha pısanelerınde cçlık grevı ba%latan tutuklutarın zor a besıen melerıne Izın veren yasa tosc rıs nı parlamentoya sundu M • ABD de yayımlanan « 'amı Herald» Gazetesl Fiorıdo" da bır benîin ıstosyonu sohıbı ıle 36 Haıtilının, 737 goçmen ıle bırlıkte Hoıtı yonetimını devırmeyı tasorladıklarını duyurdu • Es^ı 8aska n Sedot ı" îannDnmda aşın aıncılere kar şı gırışılert ope r as/on\ar sıra sında tutbklanon 81 k şı daha i j i serbest bırak Idı Tohlıye °d len er orosndo bazı aşın i ncner gazetecıler polıtıkacı •r ve un versıte ve yuksek o• il gore^l (er balunuyor Son <ı 'ah' ;e er ıle «erbest bırakıion 13'in SQV sı 168 e c ktı URIYEnın BM Doımi Temsılcısı Dıyo AlkJri • 61 Fattol oncekı gun Guveniık Konseymde yapılon bif ^o^uşıTada Galan 1 Ihak eden israıl \n yalnızoa kınaimcsınm yeterlı olmodıgmı bu ul<eye karşt yaptırımlar u/gu onmasmı Tel Avıv ın as<eri yardımcJan olduğu Kadar, uİL.s!ararası tıcoret ıle dıp omat'k ılışkıden de yoksurt bırakılması gerektığını Hen surmuş Cağnnın BM Guveniık Konseymce onaylanması 0 a s degıl Ne var k . Sırıye Da'mı Temsılcısının konuşmosında cok haklı rok'alar olduğu da acık Gerçekten, su rektl saldırgsn bır polıtıka ızleyen Isroı' e korşı gaçen yaptınmıar uygulanmadığı surece Beğın'ın uzloşmaı sal cırgcnl ğından vazgecnesın bekıemek duş olur önumuzdeKı gunierde ya da haftolarda Israı'lı Şahınıer Sino'mn Mısır c ger. venlmesını battolarpok ve sonjmluluğu da Kahıre ve atab Imek ıcm. yenl gınşımlerde yeni sotdı ntarda bulunur'arso b j gelışme kımseyl şaşırtmayacaktır Boyie bır ortamda Israıl ıle 6 plomatiK tlı$kılenn en clt düzeye ındtrılmesı ya da kesılmesl uygutanacaK yaptırmlardan bırıdır Bu ge ışmeierın ortasında Surı<e Daiml Temsftclslmn konuşmasıiın ozetı gozetelerde yayınlondıgı gun, \sra I 1 e ılgılı bır başka hober doha vayınkJndı Sozu g«h ce aberde Roman/a Dev et Başkonı N colae CavuşesY.u nun ozel terps lc sı Vassoiı Pmgan aracnığıylo Menahem Begın 1 Buıueş e davet ettıgı bel rtıılyordu Kudus kavnakîı bu habenn ıe derecede doğ'u olduğunu kestır mek zor isro I :n kendı çıkarları doğrultusunda haberler oiuş'urmckta ırMa oldugu bıl o&n bır gercok Ancak Romcnyo nm Xarşova Paktı tcmde Moekova dan oldukca bağımsız bır dıs poIıtıVa izledığı de bihnen bır gerceklır Oış polıtıkastnda Moskovayo karşı bogımsız cızgı u/guloyan Covusesku nun reılmtnın ıc y<3pısı ıse son derecede ortoaokstuRomanya nın Varşovo Poktı ıcmde ızledığl cızgtnm üçuncu dunya ıle Balı da buvuk yankılor yaptığı olumlu tepkıler dogurduğu 6a b'lmen bır gercek Ne var kl bu potılıkanın bır nokiası 3at< da degı se btle ucuncO dunya ülketerı arasında oldukca rahotsızlık yaratmaktadır Sozu edılen no^'a Bukres ın Tei Avıv ıle ılışkılertdlr. Yıl tordan bert sosvalıst blok ıc nde tsraıl e yokın olan "tel Avlv ıle dıplomatık lışk ler nı surduren tek ölke RomonRomen dıplOTallar bu pol tıkalannı ceşıtll savlano sa^unobılırler rıatta bu davranışlarını, bağımsız aış potıtıkaiannın bır gostergesı ol^rak sunabılırler Hernalda, bır devletm hongı ulkele'le dplonatk ıllsk» kuracağı kt>nusunda karorı tumden kend sıne aıt olduğuna göre. V mse kaikıp oa Roman,a a «ArVada? sen nedert bu ulkeyie dıolomatık llışkını surduruyorsun? Yeter ortık bu ilı$kıni kessene1» d vemez Olsa olsa Arap ulkelert d<plomotian RoTianvalı mesiektaş orına Bjkreş ın dı$ polı \ ka ılk6ten ıte ısraıl ın tutum'armın ne denlı celıştlğınl goâtenp aym zamanda Isroıl'ın FıUstın halkının bcğımsıziığını. toprak butuniugunu h ce savan bır ışgatcı oldjgunu vurgu!o\abılır!er Buna karştlık da Romen Oişışlerı uyelen dıp'omasıde ılışkılerı surdurmenın esas olduğunu bu yolla kol cı ve haklı b r barışa varmada katkıda bulunacaklarmı soyleyebılırler Tum bu gelışmeler ic nde taraftordan binnln va 6a öburunun goruşlennı peğenebılir ya da eleştırebılırsın z Ancak her ıkl goruşu de eleştırsenlz bıl» ıcinde bazı gercek poyicrı vaş dığını da gormezllkten geiemezs nız Ne var kı özeilıkie MenoheTi Begın'ın ıktidor olauğu gunden bu yana geltşen oloylor artık RomartYa'n n ılerı surebıleceğı savlann gecerlılığını hızla yitırmekte olduğunu ortaya koymaktadır Çünku Begm, her «jldınsmdan sonra dunyaya meydan okumakta, hlcbir uyarıya kulok asmavacağını vurgulomaktadır Kısaca» Begın'e dıploması yoluyla lat anlatmamn olanaksız olduğu Israıl Başbakonı nın demeclennden öe rahatlıkta anıasılmaktodır Bu durumda lsraı"e karşı ycptınmlar uygulanması, hıc değıise Tel Avıv'ın en hafıf yaptırım olon dıplomas) alanmdo yalnız btrakılması yoljrıun tutulması gerektr. Hadı bırakalım bu kokten onlemleri de bır yana, ama hıc değı'se bu ulke ıle ınşkılerm olduğu duzeyda donourulması en hafıfmden gelıştlrılmecnesl gerektr. Dunyada uluslarm bağımsızlığından. toprak butüntüğünden ve barıştan vana olan her yonet mm tutması gereker te* >ot budur Cavuşesku nun cağrıs' Işte israıl In saldtrgonlıö"»" doruğuno vardığı ve BM Guveniık Konsoyı'nde, »n bC yuk destekcısı ABD tarafından bll« kınandığ» bir dorw Tie rastiamaktodır Doğrusu boyle bır ortamckj Covuşesku'nun Beçtr Bukreşe cağırmasındaki hıkmetl anlamak p«k gucfö KtTAHY* ASlAYE 1. HUKUK HAKtMLtÖINDFN 1981 405 F.S. üavacı Ha'ıca Asan vekılı Av Osman Emet tarafından Davah Suleym&n Asan Me>dan rrah^ı Dablak sokak No 83 A Kutah^a adresesme açılan tazmınat davBsının rnahkememızd.9 yaptlan duruşmasında \ Davalsya dumşma gunü ı nur. tebhğ eaüeTiedıgı ve zabıta manletı>lede açıX adresesının tesbıt edılernerms bulundugıından davahya Uanen teblıgat japılmasma karar venlmış ol j makla Davalının evınde kalan gıyım eşyalan ıle bırhkte rıynet eşyalannın degen o lan 150 000 TL "nırt tahsılt içın açılan alacak davasının 3111982 tarıhll duruşmasında mahkememızde davalının hazır bjaunması veya kendısıne bır vekıl îe temsıl ettırmesı hususu ılanen teoliğ olunyr. Sentıayemiz 4.CX)O.OOO.OOOTL (Essm 10192'! 246 İLAN BURSA tKtNCÎ StXH HUKLTEl Esas: 981/12^ Davacı KarayoUan Genel Mıidurluğü veküt \v îbrahıra Doğan taralından davalüar Kemal Özdemır ve Mustaia Karamanoglu aleyrane açmış oldugu lazmınat davasının yapılan a^ çık duruşması sırasında. Davaülardan Kemal özdemır ve Mustala Karamanoğlu adlarına çıkanîan davetıvelenn bıla teb lığ lade edıldıgı ve adresle rının meçrrnl bulundugundan Uanen davetıj'e tebligıne fearar venlmış olmait la ada geçenlerta duruşmamri atılı bulundugu 11. 2982 gununde saat 10 00' da mahkememızde hazır bulunmalan aksı takairde dturusmanın gıvabınızda aevamına karar verüecegl davettve yenne geçerli olmalc uzere ılanen teolıg olunur 41982 (Basın: 10191) 247 ET VE BAUK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTİŞ YARDIMCİSI ALINACAKTIR Kummvımuz Teftış Kuruluna îdari Mü Yardımcısı aJvnması ıçın »10 Mart 1982 günle Ankara ve Istanbvü'da yazılı sınav vapüacakt Smava gırebılmek ıçtn, ısteKhlenn, a) Devlet Memurlan Kanurjunun 48 tt sındekınitehklere sah p bulunması. b) Smav tanhınde 30 vaşmı bitırmem.9 c c) E B K. dışmda herhangı bır hızmet y lı^uklennın bulunmaması, dl HuKuk. IkUsat îşietme Sıvasal Bügıl tadogu Tetenık Unıversıtesı Idan lhmler, Ege versıtesi Tk.tisadı ve Tıcan Bıhmlsr Fakultelı Iktısadi ve Tıcan Ilımler AkadeiTLİen %eva l eşıthgı Mılh Egıtım Bakanlıgınca kabul edılr ıçı veva yurt dışı fakulte akademi veya okullardan bınru bnırmış olmak gerekir Sınavlara gınş şartlannı ve smav ko aynntıh olarak gosteren «Smav BroşuruKurulu Başkanlıgından. veya Kombına M leri üe Beşıktaş Bahkçîlık Muessesesı Mud den saglanabıhr Isüyenlenn adreslenne gc îst«khlenn en gec 19 Şubat 1982 Cum mesaı bıtınüne kadar Et ve Bahk Kururnı Mudurlugu Teftış Kurulu Başkanhgı I An resıne hıtap eden ogrenım dallarnı, açık nnı, smava nerecle ve hangı dılr^en gıre aranan şartlan taşıdıklannı behrten bır c ıkl ad«t fotograf ıle muracaat etmeleri t t«dır. Smavi kasanan adaylarua belgelerl t Arnamlattınlır. (Basın; 28" tSTANBUL TEKNtK tTS"t\rERSITESI Ekonormnuz gunden gune buyuyor. Uluslararası buyuyen ekonomımızm genışleyen ıhtıyaçlarmı karşüayabılmek ve uluslararası rnalı ılışküerde daha etkılı hızmet sunabümek ıçın 500.000.000 TL(beş yuz mılyon Turk Lırası) olan sermayesını 4.OOOOOO.OOOTL(dort müyar Turk Lırası)na yukseltrae karan almışUr. Uluslararası,%8OO oraıunda artarv sennayesıyle ulusal bankacıhğımızdakı yermı daha da guçlendırmıştır. Uluslararası buyuyen ekonomımızm malı sorunlarını uluslararası boyutta çozumler. 1131 sayılı ruhsatname dıploması kaybolan Phüıpe Reıtz Polytechıu kıırn Akademl Für Angewandte Technut Oituîu 30 Eylul 19" 1 donemı merun larmdan Husevın Uzer'e dupLcat ruhsatname verılecegı ou husustakı yonetmehğın 6 maddesı uyartnca ılan oîunur (Basm 240 KADIKÖT tKlNCt SULH HCKUK HAKtVtMĞINDEN ULUSIARARASI bir dünya baıtosıdır. EM3ÜSTRİ \"E TİCARET BANKASI 24 \>0 ibfo n 1981/631 vesayet Kadıkby Erenkdy üoncl Orta sokak No 29/14 sayüı adreste Ikamet eden Sıbel Türtanen aym adres»e Itamet eden Bırol TÜrlc merı'e yaşı nederu üe vas' tayta edllmıştır. üaa oltmuı. (Basm 145"» 24î
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog