Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 10 OCAK 1982 Kayseri'deki Ihracatı Geliştirme Semineri Turgut Özal: Tekelleri yıkmak zorundayız yaşayan Türk sanayilnin yüzde 6O'ııı U7ennde koıkunç bir rakcn:j uİGşan raiz oranı karşısında gelişip buyumesinden endışe ediyorum. Kredi taizleri KAYSERİ Başbakan Yarbugun sanayici için üestek oldımcısı Turgut Özal, «Monomakîun çıkmış, cnfiasyonun polleri ve oligopolierl yıkmak hızla cşag ( ceKıldiği gioi suna zorundayız» dedi. Türkıye'nin yici G9 hızia if!asa sürüklenılkl ayağı üzerinde durmak mek:3dır. Faiz hadleri artmazorunda olduğunu» söyleyen tesi ile Kayseri Ticaret ve Sa dan juvuk faizls alınmış tesis Özal, maden ıhrccatındaki dü nayi Odası tarafından düzenlevo i : uınıe krediieıi, işletme.eçüşü, madenlerjn devletleştıril nen seminer, dün sabah başrin Dür.V'âSinde tesıs yatinmlamesıne boğladı. İhracat konuladı. Prof. Abdurrohman Cayrina harcGnmıştır. Bu yatırımsunda ise, «Gunün birinde do cı'nın oçış konuşmasıyla başların tekrar paraya dönüşturül lar yerine Türk lirası ile ihralayan semınerde ilk sözü olan mesi tevkolâde guctür. Bu şart cat yopacağizî biciminde koKayseri Üniversitesi Rektöru lar aliında, bu kredilerin bugün nuştu. Prof. Hüseyin Sipahioğlu, «İhkü faizle odenmesi murnkün Başbakan Yardımcısı Özal, racattaki artışın enflasyonu ön olamamaktadır. Haien Kayse«Eğer ekonomide blrşeyler ya leyeceğini» söyledi. Prof, S'pa n'de orta vcdeli kredi almış pabiliyorsak, bunda bir süre hioğ'u. «Kendimizi dış pazarlc15G ye yakın sanayici bu borKayseri'de bulunmamızm rolü rın islemlerl doğrultusunda cunu jcieyemedıgı icm bonkavardın dıye başlcdığı konusyönlendirmeyi milletçe benimlcrca icraya verilmişlir. Daha rrtasmı, Kayseri'de düzenlenen semeliyiz» dedi. ikı gün once Isparta'da bir «Türkiye ihracatının geliştirilÖzderici, sözlerinl şöyle sür milyorlık bir tesisın 100 mılyomesi secniner!»nde yaptı. Kay dürdü: n a satıidığını gorduk. Hukuseri Üniversitesi İşletme Fakül «Henüz emekleme devresinl metin uyguladıgı para kredi politikasına saygılıyız. Ama, fa 'zlerin gecmişte alınan kredilerde de uygulanması falze, fa iz eklenerek tahsil edilmek Is tenmesi sanayiciyi bitirmiştir. Şayet, küçük sanaylcimizln hasta yatağından nefes almasım istiyorsak bu kredilerin eski faizlerle kapatılmasına dav tet yardımcı olmalıdır.» KAYSERİLİ YAZAR Türkiye Odolar Birilğl Başkanı Mehmet Yazar \se. Semi > nerl yöneten Prof. Abdurrah* man Çaycı'nın Kayssri lisesin. ANKARA (ANKA) Tttrkiee çikanla erlenfbllece|imlıl ye'de iîk kez Türkiye Çocuk Ev sanmamahyn. Her şeyden ön de hocası olduğunu, okul günleri Vakfı tarafından hizmete ce sağlıklı bir ruh haline sa lerinde kürsüye geldiğinde nahip olmalıyiz sevme yeteneğt Btınulan evlilik okullanndan S!İ heyecanlanırsa bugün de mizi peliştimıeliyiz. sevmeek sa Ankara Evlilik Okulu'nda ders öyle o'duğunun söyledi. Yazar, dece duygıısal bir olay değildi.r Iere dün başlandı. İlk derste Türkiye'nin ekonomik acıdan İlgi, sorumiuluk, sayfrı ve biVSosyal Hizmet Uzmanı Selim 1981 yılındo dünyadakl en bame ile sfvrae yeteneğimizl geKazak evliliğe hazırlık ve eşllştirebiliriı. Bu süreçier so şarılı ülkelerden birisl olduğuseçiml konusunu lsledl. nu söyledi ve bu başarının nunda aklı başında gercek sevKazak, evliliğe îiziksel, ekogl ortaya çıkar ki. sağlıkh ev1982'de de sürmesinl dîledi. nomik ve psiko sosyal alanlilik için böyle sklı başında bir Yazar. enflasyon konusunda da hazırlamldıfmı belirterek, sevglye çereksinme vardır. Saise «Enflcsyon 1982'de de gün fiziksel hazırlıgın evüliğin ne dece dııyensal bir olay olarak demin birinci maddesi olacak». sili devam ettirmek gibi doğal ortaya çıkan deli glbi. ylancı dedi. sevginin sağliklı evlilikte yeri bir amacı olduğunu söyledi. yoktur. ÖZAL KÜRSUDE Sağhklı evlilik için evlenecek Mşilerin üretici olması gerekBcşbakan Yardımcısı TurKişiliğin cinsin özelliklerir.i tiğinl kaydeden Kazak. «Şöyle taşıyıp taşımadığı konusnnda gut Özol, lısevi Kavseri'de oku y» da bövle ekonomik bağımlıemin olrnadıkça evlenmeye kal yup cSundan feyzalmaktan 9ulık. beraberinde baska bağıtnkışılmaması gereîrtigini belirrur cuyduğunu» söyledi ve lılıklan da Retireceeinden evllten Kazak, «Dişl kişilikte yara«Eğer ekonomide birşeyler lijfcln sağuğını boıar» şeklinde tıcı alıcılık. koruma. cerçekyapcblüyorsak bir süre Kaykonusru. çilik. dayanıklılık ve analık. erseri'de bulunmamızm bunda Kazak, psiko • sosyal hazırlık kek kişilikte ise. niifuz etıne. rolü vardır.» dedi. önderlik. etkinlik. düzen ve sekomısunda da sunlan söyledi: Ekonomik sıkıntıların UY9Uİariiven tutkusn gibi özellikler «Flriksel olarak evlenecek dn mercuthır» dedi. nan ekonomik programdan denıma geldik dlye her önümü ğil, yaşonan enftosyonlu dönemden olduğunu öne süren Özal sıkıntılan asgoriye indirmenin tek yanının dışardan pa ra bulmak olduğunu söyledl. Özal <İkl ayoğımız üzerinde durmanın yollarını bulmalıyızı dedi. Enflasyon aşağı ceklldikce kredi faizlerinde düşme görüleceğini belirten özal, bu düşmenin 1983'de belirg! n hale ge Mehmed KEMAL leceğini söyledl. Özal daha sonra şöyle konuştu: aşlangıç noktası olarak Takvimi Vekayl'yl allEsklden TünV lirası kurudığımızda Türk basının geçmişi 150 yıllıktır. rmız namusumuzdur, dlyoriarTakvimi Vekayl de gazete olarak değil, «bodı. Bu telakki Allaho sükür yısıh kağıu olarak çıkanlmıştır. Halkm gereksinmekılmıştır. Fiyatları dondurmak sinden de dofmamış. padişah buyruğu ile yayımlankontrol etmek. ekonomi politimıştır. Orhan Koloğlu. gazetenin öyküsunü yazdı. kasına ters düşer, bundan kaDünya basm tarihini düşündüğümüzde 150 yıl raborsa başlar. Lüzumsuz paçok yenidir. Demek halkımız, 150 yıl önce gazete yora basmamak daha iyl bir teluyla haberleşmeyi. haber ahp vermeyi bilmiyorda. davidir. Monopollere, tekellere Haberleşme olmayan toplumda fikir alış verişi de Izin vermemek daha Ivldlr. itçağına uygun olarak yoktur. Hele ilân ve reklamm halat yasağını artık düşunmüadı bile aruhnıyordu. Bakm, 150 yılda nereden neyoruz, Sanayiciyi düşünüyoruz reye gelmişiz! ama tuketlclyl de korumak zo Çok geriîere gitmiyelim, Birinci Meşnıtiyet'ten rundayız. Aksi holde demirperbu yana gazete çıkarmak sansür engeli düşünülde ülkelerlne benzeriz. Kuymezse çok kolaydı. Gazete çıkarmada, bugün olruklar olur. duğu gibi. sermayenin önemli bir payı yoktu. Halkın sevdiği, tanınmış bir birkaç ünlü yazar biraraMonopolları ve ollgapollerl ya geldi. birkaç kuruş da koydular mı, hemen bir yıkmak zorundayız. Sanaylclgazete çıkardL miz, dünya pazarları İle rekaîsüklâl Mahkemesi Savcısı Hüseyin Cahifin Tabet etmek zorundadır. Günün nin'ini yeniden çıkarması karşısında sorar: birinde dolar yerine Türk para•Parayı nereden buidunuz?» sı ite İhracat yapar duruma ge Büyük ünune ve kalemine güvenen ustad biraz leceğiz.ı yukardan alarak soruyu şöyle yanıtlar: Seminer bugün sona erlyor. Cazeteyi çıkarmak için sizden para isteseydim vermez miydiniz?* Hüseyin Cahit. gazete çıkarmak istediginde kim ÖĞRETİM den olsa gerekli parayı bulacak kadar değerli ve un ÜYELERİNİN lüdür. Zaten Türkıye'nin bir döneminde gazete demek. o eazeteyi çıkaran başyazann imzası demekti. DERS SAATLERİNİ Ne sermayeci gazete çıkarmaya hesevlenirdi. ne de SAPTAMA gazete çıkarmak güç bir işti. Sermaye şöhret ilişkisi bakımmdan konuya egiHyomm. Bazı burokraİLKELERİ tik engeller üzerinde durmuyorum. BELİRLENDİ El dizgisi ve düz baskı makinelerinde çıkan gazetelerimiz halkın ileisini çektiği surece para kaaaVNKARA, (Cumhuriyet BSnır. reslam. ilân sribi besleyici kaynaklardan uzak rosu) Yüksek Öğretim Kuolurdu. Bir {razete alrnak için verilen para 5 6 yurulu, öğretiîtı üyelerinin hafmurta degerindeydi. bugün gazeteler çok daha mastaiık ders >ükünün saptanma raflı çıktığı halde bir vumurta parasmdan ucuzdur. sında uygulayacak ükeleri be Basınımız teknoloii olarak düz baskıdan rotalirledi. tife. ordan ofsete kadar uzanmıştır. Ofset tekniğl. deYÖK, Yüksek öğTetim Kunilebilir ki. dünyanm en Dahahlanndan biridir. Eko rumlaruıa gönderdiği bir yazınomimizin gucu. dışa bağımhhğı ile orantılanırsa da öğTetim üyelerinin ders yüofset tekniği. bizim için. kel başa şimşir taraktır ve künün nasıl saptanacağıru bilönlenememistir. Hatta önlemek şöyle dursun. onü dirdi. Öğretim üyelerinin çalış malan ve haftalık ders yükü a^ılmış. ozendirilm'stir. kavşıhkları şöyle: Basına geleneğimiz bakımından yazarlar egemen 1 saat seminer yapmak 1 sa di. Başında ünlü bir yazar bulunmayan gazete. ne at ders yükü, 2 saat seminer kadar sermaye bulursa bulsun. tutunamazdı. Şimdl yaprırmak 1 saat ders yükü, öyle değil. basın dışından da olsa, kim sermayeyi bir saat programlanmış teorik basarsa bir gazete çıkarabiliyor, kimi zaman da ga ders. 1 saat ders yükü, 2 saat zeteyi özel amaçlan doğrultusunda yönlendirebililaboratuvar uygulaması yapyor. tırmak (öğretim üyesinin bizzat bulunması şartıyla) 1 saat Birçok gazete çıkıyor. Birçoklannm da çıkan!ders yükü. 3 saat tıbbi ve cermak uzere olduğunu görüyoruz Bir gazeteyi çıkarrahi klinik uygulaması yapmak mak için elde bulunan yetişkin kadrolar ordan oraya da bizzat nezaret etmek, 1 ya akarak yer değiştiriyor. Gazeteciliğin basyazar saat ders yükü, edebiyat ve ve imza töresi de ömrünü birkaç kişiden sonra tasosyal bilim dalları ile fen ve mamlamıştır. Yeni bir okuyucu kitlesi yetişti mi teknik dallar bizzat 2 saat uy elimi?.de sayısal veriler yoktur. Var olan okuyucu pıılama vaptırmak. 1 saat ders vükii, ögrenci sayıs: ne olursa da. bir süre. oradan oraya gidecek, sonra gene raolsun yüksek lisans ve doktoyına oturacaktır. ra tez yönetimi 2 saa: ders yü kü.» Varlık: 3'üncü yıl zammı topluca Resmi Gazete'de tebliğ edüebiÜr ANKARA (ANKA) Yuksek Hakem Kurjlu Easkanı Nacı Varlık, Yüksek Hskerr! Kunılu'nım, süresı lP^9'da sona erip 'de tekrar \liriiruise kovduŞu roplu iş sözlesrnelRTim kap sayarak 'içiir.cii yı! rammını ropluca Re=mi Gazet«de teblig etme yoluna sidPbilPceklerini açık'adı. ANKA munabırının bu Konu rtaki gorusıınu cevanlandıran YHK Bîifkanı Naci Varlık. silre1;: dnlan toptu ış sözîeşmelerinin daha çsbuk «;nnuç!andı rılmssına vnnelik olan «çesit li formüllerin>ı önenldjjin: be lirterPk sövîe konnştır '.< Süresi 1979da sor.a enp de. Yükf?k Hakenı Kurulu'nun vpniripn \liri:"l:i?p kovriuSv bir çok ToDİi! iş söz'jefmesî var. Eıı sörfeşmpleri vpn'd.en vürürlüâe koyarkerı. enflaşvonnn o araan har^i ölcıide sevrpriere,si bHir.medi^. icin üov.r;ra yıl 7ammı tesbit edümemişti. Sim di bu toplu iş sözlp'jmelerinde zaman kavbi olmaması için tesb.it edilecek bir artışvn topluea Resmi Gazetede tebliğ edAlmesi için bir öneri petirildi. Bu öneri üzerindeki degerlenclirme çalışmalanmız. devam ediyor.» Ufuk GÜLDEMİR bildiriyor • KAYSEBİ SANAY1 ODASI BAŞKAM ALÎ RIZA ÖZDSRtCİ «BORCUNU ÖDEMEN YEN SANAYtCtLER BANKALARCA tCRAYA VE RİLİYORLAR. FAÎZE FAÎZ EKLENEREK TAHSİL EDİLMEK İSTKNMESt SANAYÎCİYÎ EÎTtKMİŞTİR» DEDt. Evlilik okulu derslere basladı STRATEJtK POLONTA TOPRAKLARI NATO generallerinin savaş planlannda, So\yetler Birliği'nin, cepiıane açısından zayıf olan Polonya birliklerine güven duymadığı konusu da yer alıyor... felişrniş malzeme ve Esinizi deli gibi sevmeyin,, Polonya, Sovyet Avrupa stratejisinde kilit ülke Dif Haberler Servlsl Po lonya'da ağustos 1980de grevler ve sosyal huzürsuzluklarla birlikte başloyan Sovyetler Birlıği'nin bu ü!ke ye müdahale edip etmeyece ği tartışT.ası sürüyor. Polonya'da Genera) Jaruzelski'nin bir darbeyle yonet mi almasına dek NATO uz manlan, olası bir Sovyet mü dahalesine karşı Polonyo or dusunun direneceğine kesm göz'e bakıyorlardı. Bu uzman'arın degerlendirmesine göre, Sovyet mareşcüeri, Avrupa'da patlak verecek bir cotışmada, Polonya birliklerine guven duyamoyacaklardı. Cünkü bu birliklsr, gerek yokıt, gerek cephane gerekse geüşmiş maizeme bakımından sı kıntı Içindeydiler. NATO Generalleri ayrıca. Polonya'nın, Bovyetler Birliği için cephe gerisinde guçlü bir bö!ge olmadığını umut ediyorlardı. Kremlin icin hayoti bir stra tejik önemi olan bölgede, sa botajlara başvurabilecek Polonyalı partizaniarın sa Asgari ücretin vergi dışı bırakılması için teklif hazırlanıyor ANKARA. (UBA) Aspsri ücretin vergi dışı bırakılması amacıvla bir kanun teklifi h» zirlartdıgı öğrenildi. 19P.2 Bütçe görüşmelerinin ta mamlanmasır.dan sor.ra genel kuraia sunulacak olan Jranun teküfi DanışTna Meclisimn sen dikacı üyelerinden Mustaf» Alpdiindar, Vahap Güvenç ve Şakir Öeünc tarafmdan hazırlandı. Asgari ücretin vergi dışı bırakılma zaruretinin kaçınılmaz oldutunu kaydeden Danışma Meclisi üyesi Mustafa Alpdün dar, knrmva iliskin olarak şun !an sriyledi: «SSK Kanımunun 33 madde si, degişen şartlar karşısında asgari ücretin en şgç Va yü icinde değistirilmesini ^n?örmektedir. Fivatlar başdöndürU cü bir sürat'.e artarken, asgari ücretin ayarlanmaması asgari ücrete dayall olarak vasamını sürdürmeye çalısan vatandaşla n perişan etmektedir. Asgari ücretin her tlirlu verpriden »nndınlması gerekir. Yüzde 4fl vergi en cok karananrian kesiimelidir. Oysa biz en az kaza nandan bile bu vergiyi kesivonız.» Sovyetler Birliği'nden Demokratik Almanya'ya giden tüm haberleşme hatlanyla 15 kadar askeri petrol boru hattı Polonya topraklanndan geçiyor. Varşova Paktı'nm yaklaşık 220 ileri hava üssünden yarısı, yani 110u Polonya'da bulunuyor. yalı General Leon Dubickl, Federal Alman Der Spiegel dergisi ile yaptığı bir söyleşide, «Dayanışma sorununun Sovyetler Birliği icin üçüncü sırada bir sorun olduğunu* deme/e getırmişti. Dubicki'ye gö'e Sovyetler'ia asil sorunu, «Polonya koridorunun askeri. slyasal ve sosyal guvenliği» idi. Bu, Batılı uzrranları karan !ık sonuçlara götüren büyük nedenlerden biri. Cünkü sa dece Polonya toplumunun «blrlikteliği, butünlüğuu Sov yetler Birliği'ne uzun süre bu «Polonya koridorununs güvenlığinî sağlayabilecektir. Sovyetler Birliği birlikleri nin 1968 Cekoslovakya müdaha esi srasında ülkeye ya yılmalannın ardından, Polon ya'nın engel oluşturmadığı lojisîik bir kontrol Moskovo vöneticilerine koydadeğer bir stratejik «avantaj» veriyor. NATO'ya ise «dezavan POUT1KA VEÖTESİ Basının voşı da akla ge!ebı!iyordu. Bö'ge niçıP Sovyetler icin stratejik bır önem taşıyor. Fransız L. Express dergisınin uzmanlara dayanarak bu soruya verdiği yanıt şöy le: Sovyetler Birliâin'den Demokratik Almanya ya giden tüm haberleşme hatları Polonya'dan geçiyor Özellikle 8 derriryolu hattı. Yoklaçık 15 askeri pet rol boru hattı Polonya'dan gecerek Demokratik Almanya'ya ve Çekoslovakya'ya uzanıyor. Demokratik Almanya ve Çekoslovakya'daki Sovyet birliklerinin Sovyetler Birliği'ne uzanan ilstişim yol ları Polonya'nın icinden ve hemen Polonya sınırının arkasından geçiyor. Varşova Poktı'nın ilerl 220 hava üssünden yarısı Polonya topraklarında bulunuyor. Varşova Paktı kuvvetlerl Kuzey grubunun Sovyet komutanlığı Leğnica'da. yani güneybatı Polonya'da. NitekiTi gecen ağustos ayında Batı'ya geçen Polon Gecmisi B Polonya, Fransız Komünist Partisini güç duruma soktu Dıs Haberler Servtsl Po lonya bunalımı Fransız Komünist Partisi icinde çalkan tılara ve görüş ayrılıklarına yol actı. Mitterrand hükümetinde dört Bakanı bu!unan Fransız Komünist Partisi. General Jaruzeiskı'nin ülkede sıkıvönetim ilan etrresi üzerine güc durumda kaldı. Bilindiği gibi Fronsız Komünistleri Jaruze'ski'nin mudahalesini olumlu karş;la dıklarını belirterek Batıh ülkelerin yaptıkları açıklamalarla Polonya'nın icişlerine müdahole ettiklerini ve «yan gına körükle gittiklerinlı ifade etmişlerdi. Ne varkl, Komünist Partisi bir tavra girerken, icinde dört Komünist Bakamn bulunduğu Mitterrand yönetimi ise, Polonya'da sıkıyönetim İlan edilmesîni şiddetle kınayarak tutukluların serbest bırakılmasmı istiyordu. Komünist Bakanlar, hükümetten aynlmayı göze alomayarok, sosyalist hukümetin tu tumunu onaylamak zorunda kaldılar. Böylece hükumettekl komünist bakanların tutumu ile parti organı «L'Humanite» ve Genel sekreter Georges Marchais'in tovrı arasında bir celişki, doğdu. PARTİ İÇİ BÖLÜNME Bu arada Fransız Komünist Parüsi'nin, Polonyo konusunda Moskova ile aynı tutuma girmesinin. partin.n icinde de bölünmelere yol actığı ve prestij. kaybına neden olduğu bildiriiiyor. Örneğin Komünistlerin denetimindeki Genel İş Konfe derasyonu (Confederat'on General de Travail CGT), Polonya olaylarını protesto etmek amacıvla gectiğimi? hafta üike. capında vapılan bir saatlik greve kattimodı «Financial Times» gazetesi Komünist Partisi ile Sosyalist Hükümet arasındaki ilişkiierin de bozulmakta olduğu bildiriiiyor. Gözlemcilere göre, artan işsizlik yüzünden hukümetin başı belaya girerse, Komünistlerin koalisyondan çekilmeyi tasarladıkları öne sürülüyor. da eleştirlldiğini bildiriyor. Sıyasal gözlemcıler, Batı Avrupa'da Sovyetler Birlığine en yakın parti olan Fran sız Komünist Parîisınin Macaristan ve Çekoslovakya'ya yapılan Sovyeî müdahaleleri sırasında da aynı biciTide calkantılar gecirdığini bel'.rtiyorlar. Fransız Komünist Partisi'nin, Afganistan'a yapılan Sovyet müdahalesine de karşı cıkmadığını anımsatan gözlemcıler partinin gecen yılki secimler de oy oranının yüzde 20'den yüzde 15'e düşmesinde bu olgunun önemli rol ov.a dığını ileri sürüyorlar. «Financial Times» gazetesi, Polonya bunalımının Komünist Partisi'nin başka dertlerle uğraştığı bir zamana rastladığını bildiriyor. Bu dertleri de. Parti organı L' Humanite gazetesinin tirajının son zamanlardo sürekli duşmesi, parti toplantılanna katılnn rniütanların soyısmın azalması ve 20 muhalifin Parti'den kovulması kararına karşı parti tabanmria sert tepkinin doğması, dıve sıralıyor. HÜKÜMETLE İLİŞKİLER BOZULUYOR Öte yandan Komümst Pa. tisi ile Sosvalist hükÜT.el arasındaki iiişkiierin de bozulmakta o'duğu bildiriiiyor. Komünıst Partis 'ne göre, hi kumet doğru yo'.do işe bosladı. ancak reformlar yeter Siz kalıyor ve sonuno kadan gidilmiyor. Komünist'er, hükümet! servet vergsl ve millileştirme konularında foz la ılımiı davranmakla sucluyorlar. Kimi gözlemcilere göre. ül kede giderek artan işsizlik yü^unden hükümetin başı beiaya girerse, Komünistler koalisyondan cekilm&y! tasarhyorlar. Bu gorüşün doğ ru olup olmadığım zaman gösterecek. Istanbul Haber Serrisl Türkiye Gazeteciler Sendikası îstanbul Şubesi. 13 Ocak Çarşamba günü «Türk Basınında Polonya Olaylan» konulu bir toplantı düzenledi. Bilim adamlan, gazeteciler ve sendikacılann konuşmacı olarak katılacaklan toplantıda Polonya'daki son gelişmeler çe şitli görüş açılanndan değerlendirilecek. Mehmet Barlas'ın yöneteceği oturumda, Prof. Turan Güneş, Nazlı Ilıcak, Güneri Civaoğlu, Ali Sirmen, Orhan Duru, Nail Güreli, Halil Berktay ve Süreyya Ersen birer tebliğ sunacak. TGS, «Türk basınında Polonya olayları»konulu bir toplantı düzenledi Istanbnl Haber Servisi Îstanbul Valisi Nevzat Ayaz, Bey koz, Üsküdar ve Kartal ilçelerinin muhtarlanyla bir toplan tı yaparak bölgenin sorunları hakkında bilgi aldı. Milli Eğitim. Sağhk, YSE, Özel İdare. Veteriner ve Tanm Müdürleri ile ilçe kaymakamlan, Belediye Başkanlan, mahalle köy muhtarlannın katüd:ğı toplant.da 36 koy ve 131 mahallenin sorunları tartışıldı. Toplantıda. oku! saglık hizmetleri ve yol sorunu üzerinde duruldu. 1979 vılında yapıîı^T.ya baslanan ve ha!°n süren Bsykoz ilçesindrki «Povrazlar» tesislerinin ça'ışabilmesi icin enerii hafının »prçekleştirilropsi istendi. Vali Ayaz, Beykoz Üsküdarve Kartal ilçelerinin sorunları hakkında bilgi aldı GFORGEfc MARCHAİS Hükümetle aynı görüşü laşmarnası Parti'de tcrtışılıyor.. pay nin Paris muhablrinln bildircfiğ ne göre, CGT'nin en cz 50 şubesi Konfederasyonun bu tutumunu protesto ederek, Polonyo'da tutukluların ser best bırakılması icin cağ'i •/acılmcs'nı isted Gozetenın Tiurıabri Komüi st portısinin bu tutumunun kendi ü/e lerînden bazıları tarafından İSTANBVL (VBA) îstan bul Devlet Miiner.disMk ve Mrmrhk Ak<:''sr.'iSi'ne (IDMMAı 1 bağlı fakü'tcierden kayd . ?:!:nen ö^rer.cilerin okuduklan faküitelere başvurmalan istend:. Akademi bsşkanlığmdan alınar. bilgiye söre. akademiye bağlı fakültelerden, 1980/1981 öğretim yıh sonu itibarıyla kayıtları ?üinen yada bu duruma selmiş olan ögrencilerin okudukları faküitelere başvurarak, 2.S47 sayılı yasanın geçici 13. maddesi'ne göre. durum iarını üıceletmeleri gerekiyor. İDMMA'dan kaydı siîinen öğrencüerin ckudok'arı faküitelere başvusmaları istsndi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog