Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

INIARI Bırıncı Asamaya Hazırlama Yptenpk Mnrkn Modern Kımya yj Besiktas. faanhul 60 V. 0060 72 (H Cumhuriyet 58. Yd; Sayı: 20630 Kuracasa : Yunus NADt 10 TL. 10 Ocak 1982 Pazar cÇozume ulaşmok ıçın banker ler olayında daha fozla zamon kaybına tahommul bulunmadığınıı savundular Bu nedenle de, komısyonda yenı bır yontem arandı ve sonunda «Sadece banker ifloslarıyla llgılenmek uzere ihtisas mahkemeleri kurulması» ka r arlaştırıldı Oluşturulacak ihtisas matîke •nelermn bankerler n faalıyet gostermekte olduğu bu/uk kent lerde gorev yapmalan üzem de duruluyor Bu nedenle beırtılen komıs/onun «İhtısas mrjhkemelerınin hangı şehır lerde kurulmasının dogru ola cagını» aras'ırdıâ bndırılıyo' KoTiis/onun mahkeTieier ıcm /er belırleyeceğ ancak mahkemenın kurulması konjsundakı /etkının hukumete bırakılocağı belırtılıyor İhtisas mahkemelerının ışlevlerını /erıne getırmelen acısındon ıse, uzmanlardan oiuşan ve mahkeTielenn altınaa faalıyet gostermek üzere tTas" fıye komlsyonlarının» kurulması da alınan karorlar arasında. cTasfiye komisyonlarıtnın ana ışlev erırvr «Bankerler kar şısında alacaklıların haklarını korumak» olacağı bıldırılıyor Borclarını odevemez duruma duşen bankerlerin durumu hızla bu kOTiısyonlarda qoruşülecek ve parasını yıtıren vatandaşların haklarımn korunmasına calışılacak Bunun ıcın de bankerlerin varlıklarına el konarak bu vorl'klann alacnklı!ar arasında pavlastınlması yo una gıdılecek Tasfıye komıs/onlannın daha cok muhasebe ve tıcaret hukuku ıle tıcar et yaşamını bılenlerden oluşturu'acağı belırtılıyor Iflas eden bankerlerin borclarını odemek icin cesıt'ı yayın organlarında ve de halk arasında yaygmlaşan «Devletin borca kefil olması» gıbı bır ılke annacak onlemler arasında bulunmuyor Kom syona gelen bilgılere gore. «Devletin kefil olacağı» soylentısının yaygınlaşması üzerıne buyük kentlerde bazı k şılerın «Karsılıksız cekler» ya (Arkası Sa. 9, Sü. 8 de) (Cumhtrivet Burosu) Son >ayınla nan ıthalat renrruyie bır lı'<te ıthalatı serüest bıra kılan kahvenın yurt ıçınde perakende fıyatının 150(1 lı ra dolavında satılacağı oğ renı'd: 1982 ıthalat rejımının Tî caret Bakanı Kemal Canturk tarafından acıklanma sından sonra. yenı rejımın ujgulanmasıyla ılgılı kararlara gıdıldı Bu amaçla oncekı gün Para Kredi Kurulu Basbakan yardımcısı Turgut Özal başkanlığmda toplandı. Para Kre dı Kunılunda öncelıkle ÇAftDAS YAYINLARI Prof. Dr. Nermi UYGUR Yaşama Felsefesi inson </ariığını oağdoş boyutlarlo aydınlaton b>r başucu kıtabı... Ederi 200 lira İSTEME HDRESI Turkocadjı Cad 39/41 Cağaloğlu Istanbul ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Iflas eden bankerlerle ılgılı olarak Devlet Bakanı llhan Oz trok başkaniığında calışmalarını surdııren komısyon «İhtisas Mahkemeleri» kurulmasıno karar verdı Iflas eden bankerler ve onlardan alacakları bulunan ann durumlanna acıklık getırmek amacr/la «Tasfiye Yargılama kurumunun getirilmesi» üzerınde goruş bırlığıne varıldı Devlet Bakanı llhan öztrak başkanlığındakı komısyon malıyecılerden çok hukukculardan oluşuyor Iflas eden bankerler olayına cozüm ekonomık ve malı yönden değll. ancak hukuksal açılardan ıncele Kahve geldiği zaman Alacaklar icin ' tasfiye komisyonları,, oluşturulacak piya^ada 15u iliradan Parasmı yitiren vatandaşları korumak amacıyla bankerlerin varlıklarına el konulacak. satılacak Alınması düsünülen önlemler arasında, «Devletin borca kefi! olması» ilkesi bulunmuvor. Bu konudaki karar taslağının bir kaç giin içinde MGK'ne sunulacağı öğrenildi. nıyor ve hukuksal açıdan cozumler aranıyor Bu nedenie öncelıkle tlcro Iflas yasalan nın» madde'erl gozden gecnldı ve bu yasadan harekeîie fNasıl bir cözume varılmak gerektiği» tartışıldı Ancak ko mısyondakı hukukculor cicra Iflas yasasının yavaş ışlemekte olduğu» kanısına vararak Bankerler icin ihtisas mahkemeleri kuruluyor *\*Y\S4 H*ZIRLIKL.*R1NI DINLEDtLER Türkiye'yl riyaret eden Avrupa Konseyi üjeleri onceki (rün \oneticileri dinlediler. dün de Annasa çalışmalan hakkında bUgi aldılar. Avrupa b parlamenterlenn jeni Anayasa'ya ilişkin sorulan >anıtlandı. (Foto: Turk Haberler Ajansı) Emekli olacak öğretmen sayısı 6 bini gecmeyecek Milli Eğitim Bakanlığına, bugüne kadar Vali ve Kaymakamlardan 14 bin başvurunun uygun olduğıma ilişkin yazı geldiği öğrenildi. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Erken emekli olmok İC i boşvurudo bulunan 25 bın cıvamdckı oğretmenın en COk 6 bın kadannın ısteklen kabul edılerek emeklılığe sevk edıleceklerı oğrenıldl Edınılen bilgılere gore, erken emekli oimak lcın başvuran oğretmenlerın buyük coğunlu ğunu ılkokul oğretmenlerl oluş turuyor 25 bın başvurudan 14 bını ılkokul 5 bınl ortooku! ve iıse ogretmenı 6 bınl ise yardımcı hızmetler sınıfından per son8' tarofındon yapılırken en cok başvurunun 3 800 erken dılekcesi verılen Istanbul ılınden geldığl de belırlendı. Ote yandan, Mılli Eğıtım Ba kanlığı bunyesınde ılgılı Genel Mudurler tarafından erken emeklıye sevkedılecek öğretmen lerın saptanması ıcın oluşturulan kom syona bugüne kadar Valı ve Kaymakamlardan 14 Din başvurunun uygun olduğu na lıişkın yazı geldığı oğrenıldı Sızan haber'ere gore, bu sayının cok yuksek bulunduğu ve komısyon uyelerının ışın Icınden cıkamayacağı anloşılınca, Vall ve Kaymakamlardan erken emekli olacak oğret menler lcın yenıden b r eleme yaparak ıvedl llste gondermelermın istendıği saptandı Yakloşık 5 gundur süreklı olarak toplantı ha'ınde olan Mılli Eğitim Bakanlığı bünvesınde kurulan Erken Emeklılık Komısyonunun, calışmolarını en gec 2 gün lcinde bıtererek hazırlanacak Mstenın Bakan Hasan Sağlam'ın ımzasına su nulacaâı do ıfade ed'lıyor Gecıkmenın. Vall ve Kavmakomiarın fazlo savıda erken emek I lık Istemıne olur vermesınden 'leri geidığı bıldırllıvor. Konsey heyeti Anayasa hakkında bilgi aîdı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Avrupa Konse/ı Assamble sı Sıyası ve Hu^uk Komıs/onj u/elerı dun TBMM'de Danışma Pvieclısı'nın Anayasa Komıs ^onu u/eierı ıle bır toplantı yaparak hazırlanacak Anayasa konusunda bılgı aldılar Uyeler dun feshedılen AP nın Genel Başkanı Suleyman Deİzlenimler mırel ıle de goruştüler Heyetin bır başxa teması da Anka ra Barosu Başkanı CHP eski mıllelvekılı Prof Muammer Aksoy ıle oldu Sedat ERGİN Danışma Meclısı Anayasa Komıs/onu Başkan Vekılı Prof. Feyyaz Golcuklj Avrupa Konse/ı uyelerı ıle yapılan goruşAVK1R4, (Cumhuriyet Bürosu) A\rupa Konseyı ıle Turkıye arasında uzun tartışmalara yol açan assamble heyetının zl melere ılışkın basına bılgı veryaretı sonunda gerçekleştı. dı Prof Golcuklu «GoruşmeZıyaretın tam bır açıklık ıçınde geçtıgı soiyenebılır Çünlerın her ıki taraf açısından da kü heyetm gerek resmı, gerekse gayn resnıı çevrelerle goolumlu geçtiğinı» belırtere< ruşme ıstemîerının hemen hemen tumu kabul edildı, bır ıkı ıs«Asıl ılgılendıklerı konu yeni tısna dışında, bu istısnanın hukuk: nedenleri de üyelere anlatıldı (Arkası Sa 7, Su 5 de) Anayasanın inson haklarıyla il gıli yanı oldu. En radikal, ert sert gordugumuz uyelerin blle bizim açıklamolarımızdan mern nun olduklarını gorduk» dedı. Prof Golcuklu'nün acıklama sında, cUyelerin genellikle demokratrk takvimin pratlkte uy(Arkası Sa. 7, Su 1 de) AVRUPA KONSEYİ HEYETİ UYELERİ DUN DANIŞMA MECLİSİ ANAYASA KOMİSYONU UYELERİ ILE, PROF. MUAMMER AKSOYLA VE SULEYMAN DEMIREL LE GORUŞTULER HEYET UYELERİNİN BIR KISMI ECEVIT ILE DE GORUŞMEK VE DISK DAVASINI IZLEMEK ISTIYORLAR 8 BİN TON KAHVENİN İTHALİ SERBEST BIRAKILIYOR «Veni ıthalat rejiminın ıjlemesi için oluşturulacak fonlar» üzerınde duruldu. Yenı ıthalat rejımıyle bırlıkte ıthalatı serbest bırakıian mallar ıçm ayn ayn kurulması ongorulen fon mıktarlan saptandı Bu urunler ıçınde yenıden ıthalatına başlanacak olan kahve de yer aldı Sağlanan bilgılere gbre, Turkıye'de bır yıllık kahve Ihtıvacının karşılanabılrne sı ıçın 8 bın ton kahve ıthaı edılmesı kararlaştırüdı Bu mıktardakı kahveyl her ısteyen serbestçe ithal edebılecek îthal edılecek kahveden yuzde 75 oranm(Arkos. Sa. 7, Su. 6 da) Sosyalistler cogunlukta Avrupa'yı kutup soğukları kasıp kavuruyor Dogu Anadolu'da siddetli kıs var Haber Merkezı Yurdumuzun özellıkle Doğu Anadolu bolgesınde gunluk yaşamı etkıleyen Karakış, Avrupa' da afet halını aldı Iskandnav tıİKelennde sıcaklık 50 dereceve duştu Doğu Anadolu da kar \e tıpı nedenıyls bırçok karayo lu kaoandı Erzurum'un Palandoken ve Kargapazan dag lannda kar kahnlığı 2 metrevı buldu Sakaltutan ve Kop eeçıtlen ıle Kızıldag voresınde çok sayıda araç mahsur kaldı Erzurum'un Narman ılçesının Kılımlı kövünden Ramazan Bıçer ıle Kars'ın Mezra kovunden Cemal Baş tak ıle kımlıŞı saDtanamavan bır kışı donarak öldü Van, Zorgulaak. Kastamonu ve Sınop'un ener.T hat lanndakı anzalar nedenıvle elektrıksız kaırr.ası bu kent lerde vasavanlan nerısan ettı Mus'ta ana trafoda yan?ın çıktı Zoneuldak'ın Tstanbul ve Ankara'vı bağlayan karavolu da kardan kaoandı Doğu Anadolu'da oncskı gece hava sıcaklığı 15 dereceve kadar duştu Trabzon ve Erzurum Havaalanlan kapatıldı AVRLPA'DA AvruDa'vı saran kutup soguklan Iskandınav ülkelen ıle beraber îneıltpre Galler îsviçre, Çekoslovakya \e Batı Almanya'da da vasamı fsıce 'igrattı Ingıltere de dondurucu soŞ'jŞa a*fedılen 11 olüm vakası kavdedıl dı Çekoslovakva'dp Flhe ırma*ı norrnal sevıyesınm üç mıs'.ı vııksp'dl su basicınlanndan bınierce kışl Daşka ver lere eoc stfı Bıızlinn Balnk denızını kapatmasından kor kulduSıı bıidTr'd, Gii'pr brtleesınde kar kalınlıgı bazı verlerde 6 metrey buldu Buriflp kara satılanan bır tre 'Arkas: Sa 7. Su 6 da) Türkmen: Türkiye, Polonya'ya yardım yapılmasına taraftar ANKARA (Cumhuriyet BüroDışişleri Bakanı, yann Brüksel'de Polonya su) Türkıye, Polonya sorununun Avrupa Guvenlık ve Iş konusnnu görüşecek NATO'nun olağanüstü bırlıgı Konferansı çerçevesm toplantısma katılmadan önce yaptığı açıklade ele alınmasmdan yana Tur mada, Türkiye'nin AET Bakanlar Konseyi bilkiye'nın bu tutumu Polonya sorunu ve Sovyetler'e karşı a dırisindeki görüşleri benimsediğini bildirdi. lmacak orüemlerı gonışmek uzere yarın Erüksel'de yapıla cak NATO Bakanlar Konseyı' birliği Konferansına üye ülfcemunu belırlerken, Avrupa ile nın olaganustu toplantısma ka lerin Dışişleri Bakanlarının ABD arasındakı görus aynlık tılmak uzere Bruksel e hare toplanmalarını destekllyoruz» lannı da yakından değerlendıket eden Dışıslerı Bakanı Ilter dedı recek. Dışışlen Bakanı ddn Turkmen tarafından açıklan Turkaye, NATO toplantısında hareketınden once duzenledığı dı Türkmen, «gerek ABD. genasıl bır tavır takrnacak'' basın toplantısında bu noktayı rekse AET'nin belirttiği eibi Turkmen'ın açıklamalarından vurguladı ve «Biz. gerek ABD, sorunun AGIK çerçe\esınde eanlaşıldıtma gore, kesın tavır Serekse AET'nin (rörüşlerini de le alınması çdrüşıindeyiz. Bu Erukse'dekı gorusmeler sonun ğerlendirmeye çalışacağız» bıç' konuda Avrupa Güvenlik ve tş da bellı olacak. Türkıye, tutu mınde konustu 79 sanıkh Inegö! THKPC Kurtuluş davası yarın basiıyor GÖLCUK, (Cumhuriyet) Donanma ve Sıkıyonetım Komutanlığı Golcuk Askerı Mahkemesı Bursa'nın Inegol ılcssınde faalıyet gosteren yasadışı cTHKPC Kıutuluş» adlı orgute aıt davanın gorulmeslne 11 ocak pazartesı günü baş layacak (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Türkmen'ta açıklamalanna göre, Türkıye Polonya'da ordu nun yonetıme el koyması ve sonrasındakı gelışmelerde «Dış faktöriin» de rol oynadıgı ka nısında. Turkmen, dogrudan Sovyetler Bırlığı'nın adını anmadj, ustü kapah bir şekılde «dı? etken» unsuruna atrfta bulunmakla yetındi. Turkmen, bu konuda şunlan soyledı: «Biz cavet tabii olarak Polonya'daki sornnlann Polonvalılar tarafından çözümlenmesini istiyoruz. Ancak sorunun bo yutlarının genişlediğini \e Po ionya çerçevesuıi astığını görmezlikten gelemeyiz. Bazı dış etkenlerin rolü ortadadır.» Turkmen, bununla bırlıkt« «Polonya'da tam bir dış müdahale olduğu da iddia edilemez» dıye ekledı. (Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) AET'nin banka hesaplarında 26D milyon liralık yolsuzluk ortaya çıktı Dış Haberler Servisi Avrupa Ekonomık Topluluğu'nun banka hesaplarından 260 milyon lira tutarındo bır paronın yok olduğu bıldınldı BBC Radyosunun verdığı ha bere göre AET bütce hesapla nnı kontrol eden denetcıler, Topluluk hesaplarında yolsuzluk yapıldığını one sürdüler. AET'nin yaklaşık 2 5 trılyon tu tarındaki yıllık bütce hesaplarını gozden gecıren denetcıler ayrıca cok sayıda hato bulduk larını da soyledı'er. Hesaplarda celışkıler ve yolsuzluk'ar bulunduğunu da koydeden denetcıler. bu yanlışlonn Top'uluk organlarının d'kkatınden kacmayacak kadar onemlı olduğunu da vurguladılar Ay tutulması 3 saat 25 dakika sürdü İSTANBUL (a a.) 1982 yılının ılk a/ tutu ması dun gece me/dana geldı ı/e bjtun /urttan ranatlıkla ıziendı Kand II Rasathanesı yetkılı lerınden alınan bıigı/e gore tTam ay tutulması» saat 21 OO'ı 13 dakika alt' sanıye gece başlodı Saat 22 00 yı 16 dakika altı sanrye gece tamamen karanlıkta kalan ay saat 23 35 de karanlıktan cıkmoya boşladı Rasathane yetkılılerı saat 00 38'ı bır sanı/e gece ayın tjtulmasının scna erdığını bıld.rdıler. 14 yıla hüküm giyen iskenceci komiser Haskırıs ın yurt dısına kactığı ileri sürülüyor ANKAR4, (4NKA) îşken ce yaparak olıirne sebebivet vermek suçundan 14 yıl ağır hapıs cezasına çarptırılan komıser muavun Muslafa Haskınş'ın yurt dışma kaçtıŞı bıldı nlıyor. Hakkında gryabı tu(Arkası Sa 7, Sü. 4 de) Polonya'da biri hariç tutuklu tüm sendikacılar serbest bırakılacak Dış Haberler Servisi Polonva Başbakanı Jaruzelskı'nın danışmanı Wıevlaw Gornıckı, Fransız «France Soir» gazetesı ıle yaptığı bır gönışmede Polonya'da sıkıyonetım ılanından bu yana tutuklanan sendikacıların bır kışi dışında hepsının ceza gormeden bırakılacağonı sovledı. Polonya'da tutuklu sajasının hıçbır zaman 5050 savısım geçmedığ'.nı beırten Gomıckı, Kopenhag'da yapılan Dünva Ban ş Konferansına katılmak ıçm ülkesınden aynldıSmda bu sayının 4 400 olduğunu ve saa* (Arkası ?o 7 S u 7 de) Türkmen'in demecine tepkiler Lütfen televizyonu kapatır mısınız!.. Rurr, basını Türkmen'in Kıbrıs ı tehdit ettigini öna sürdü LEFKOŞE, (THA) Kıbrıs Rumları Dışışlen Bakonı lıter Turkmen ın ANKA aıansına verdığı ve Yunonıstan a bır uyarı nıtel.ğındekı demecine kızgmlık ıfade ettı ler Rumca «Fıleleftheros» gazetesı, Turkmen ın «Kıbrıs ı savaşla tehdit ettıgını» one S J rerek, Rum yonetımının durumu cok cıddı gordugunu ve Turkmen ın demecınm tam ve resmı metnını cldtktan sonra bır dızı gınşırrlerde bulunmayı tasar'cdığını bıldırdı Gazete, Yunanıstan ın Lefkoşe Bu/ukelcısı Zaharakıs ın, Yunanıstan Başbakanı Papandreu ve Dışışlen Bakanı Haralamopullos ıle goruşme'erde bulunmok uzere dun acele olarak Atına'yo gıttıöını hober verdı (Arkası Sa. », Sü. Z de) E5 karayolundaki kazalarda ölümlerin yüzde 53 'ü ilk yarım saat içinde oluyor 4NKAKA, (Cumhurivet Buroso) E5 Karavolunda 1481 vılının ılk dokuz âvında 5318 kazada 943 mılvon I * Dm ıra maddı zaraı mevdana selırken 877 nsı oldu 458h <ısı va ralandı l"8n vnlında 4 823 kazada 1(124 ÂIŞI oldu 4518 kışı varaiandı 727 mılvon 248 bın l'ra maddı zarar mevdana s;el dl ölümlerın vüzde 10'u Ilk bes dakıkada vuzrle 53 ıse \\Y yanm saatte iıi","lana aelıvor Bu dunjmda en fazla karanın mevdana ı»»»M'*ı E S fi'avnHm A ölüm sayısınm asgan d'jze Bu güzergahta 1981in ilk 9 ayındaki 5.318 kazada 877 kisi öldü, 4.586 kiji yaralandı. Zarar ise 727 milyon lira ve ındınlmesi lçtn ambulans sıstemının veterü olması gerekıvor Kızıiav Dernegınln E5 Kızı lav canknr'aran proiesmde acıl vardım sıs'emınm sereŞ* si b1 dii7pnlpnebılmesı ıçra e§ı tıme, haberleşmeye tlfc yardım istasyonlannın lcurulmas] Eo karayolu üzenndesı hastanele nn takvıyesı acıl vardım has tanelerinın kurulması ve sakatlann rehabılıtasvonuna a Sırhk verilmesi gerektıjı vur eulanıvor. Kızılay Deme£ı nın hazırladıgı projeye gore Edirne'den Ankara'ya kadar olan bolumunde bulunan sağ lık merkezının sorumluluJî sa halan şoyle: Edırne'de bu.unan sağUk merkezının sonımluluk saha sı 55 km Babaeskı'nm 57 km Çorlu'nun 40 km. Sıhvn'nm 50 km. Kuçukçekmece'nın 20 krn. îstanbul Anadolu yak&sı nın 48 km. Kocaelı'nın 86 km Sakarya'nın 64 km. Bolu dagı ve çevresının 107 km. Gerede nin 44 km Çamlıdere'nın 3C km Pmar Trafık Kontrol ıs tasvonuzıun 40 km Ankara'nın (Istanbul yolu) 40 km. UĞUR MUMCU Kimin Eli Kimin Cebinde? Polonya'nm Sovyet Avrupa stratejisindeki yeri Sıyaoa olayları, casusluk öykülerl, komplolar, darve aıanlcria ocıkloyan kımı ınsonıar vordır Bu gıbı acıklomo yöntemlerıne genel olarak cConspiracy doktrlnıerl» adı verıllr. CÂT/lorı kend siyasal özlerınden soyutloyıp özgun e*onomık ve sosyal koşulları gözardı ederek, doğ(Arkası 6. Sayfado) 10. Sayfada Milli Piyango'da 15 milyon tam bilete çıktı 6. SAYFADA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog