Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

EDEBİYAT ÇIHIŞIMIZIN 1 2 . VILISOAVIZ pakdil nUri OCAK SAYISl KİTAPÇILARDA Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20621 Kurucıısu : Yunus NADI zırUnmış olan muhteltf tasanlar, bılımsel seminerlerin sonuçlan üzerinde uzun çalışmalar japıldı. Bununla da yetinılmeyerek ışçı \e işveren kuruluşlarının göruşlerl aündı. Iş hukuku \e sosval politıka alaıı larında srçkin hilim adamlarımızla kaptamh çalışmalar >apıldı. Bu kışılcrın çeşitlı zanıanlarda ilerı surduklerı onerıler gozünde tutularak ZI4 ve 275 savılı »asaların boşlukları nın doldurulması \e aksayan \önlerinin giderilmesine çalışıl dı.> Çalışma Bakanı Esener, 274 ve 215 sayılı yasalan yurürlukten kaldıran yeıu tasanlann ya saıaşma zamanına ılışkan bu soruvu «tasanlan Milli Güvenlik Konseyi fündcmiıw almıştır» bıçımmde yanıtladj Prof. Esener .yürurîuktekı 274 ve 275 sayılı yasalann, çaüşma yasamını olumsuz yonde etkileyen yanlarının bulunduğunu soyledı Çalışma Bakanı bu ek sıklıklenn yenl duzenlemelerle gıdenldığuıl sdyleyerek şoyle konuştu: (Arko«ı 7, Sayfada) ÇAĞDAŞ YAYINLARI NADİR NADİ'nin 10 TL. 1 Ocak 1982 Cuma Yayııılarımız arasmda ougune değın çık mış yapıtlan Sokakta Gürültü Var (tkıncı bası, tüken dl) lyarılar lUçuncu bası) 250, Perde ^raUğuıdan (Uçuncü bası> 150, İlri Sovret Ru<rra Iki Polonya (Dordüncü bası) 80 Olur Şev Deçil (îkıncı bası) 150, Çağdas Yavmlan, Türkocagı Cad 3941, CağaıoğİJ Istanbu Yüzde 15 artı 4 bin lira ödemesi icin YHK karar alacak Irıııak: Gü\ eucelere yönelik bir anayasa hazırlayacaşLZ Esener: Isci hakları geri götürülmeyecek Erbil TUŞALP ANKARA Çaüşma Bakanı Frof Turhan Esener, çalışma yasasına ılışkın yasal duzenlemeler yapıhrken kapsamlı bır goruş alışvenşınde bulunuldu ğtınu soyled! Prof Esener «kalanılmı isçi haklarından Eerive Bİdilmemesi esastır» dedı Üc re sorununa ds degmen Çalış ma Bakanı «önemli olan ucreti Ifade eden rakamın vük«ek oiması dejHI, ücretin temRİl ettifi s&tınalma giıcüdür» bıcimmde konustu Cumhurıret'ın sonüannı ya rutlavan Çalışma Bakanı Prof Turhan Esener «yenl yıl Jçln en büyuk dilefinin Işslzlik teblıkesinin oolenmesu olduğunu soyledı. Proî. Esener 274 sayılı sendıkalar yasası ıle 275 sayıü toplu ış sozleşmesı grev ve lokavt yasasında yapılan du zenlemeler konusunda gorusle rını şoyle beLrttr «Sözkonusu vasslarda, kaza nılmış işçi haklarından geme (çldılmemesi esastır. Yeni db zenlemeler. bu haklann £eri>e götürülmesl için değrildir. Çalışma barışının sağlanması \e çalısma havatının sorunlarını eiderecek ilkelerl Içerrnektedir. Bunun içindir ki, çecmişteki tecriıbeler. ele'rtiriler. YarRitay irtilıatlan. simdlve kadar ha Ulusu: 1982de bir çok sorun cözümlenecek TÜRKÎŞ GENEL BAŞKANI DENIZCİER. ASGARİ UCRETÎN 1982 BAŞINDAN GEÇERLİ OLMAK UZERE YENİDEN SAPTANMASINI ISTEDI. AVKAR* (Cumhuriyet Bürosu) Basbakan Bülend Ulusu, Danışma Meclısi Başkanı Sadı Innak, TurkIş Genel Başkanı Ibrahım Denızcıer jenı yıl mesajı yayınladılar Basbakan Bulend Ulusa, ya>ınlaoısı yenı yıl mesaımda, 1981 yılının dunyada ekonomık ve sosyal sorunların agırlaştıgı bır donem olmasına karşın, Turkıye'de pek ÇOK ırıleşme hareketının başlangıç yılı olduğunu behrftı Basbakan Ulusu, yenı yıl mesajmda şoy'.e dedı «Ulus olarak bir yıl oncesı\le kıvaslanamaTacak kadar (füvenlik. umut dolu bir ortamda 1982 vılına eiriToruz. 1981 nlı, dun>ada een«'llikle ekonomık »e sosyal sorunların açırlaştığı bir donem olmasına raftmen. ülkemizdf r p k çok irileşme hareketinin haçlanpc vılı o'du Gercekten bir vandan vatandasiann can ve mal (rüvenliği «açlanırken. ote yandan 197fi \ihnda ciddi sekilde bozulmara başlajan ekonomik costereeler de buMİk oranda düzelmeler çösterdi. Atatürk'ün doğumunun 10O. nldönümü ynrtta, KTFD'de ve uluslararası düzevde ulu onder Ata'mıza lâvık bfr şekilde kutlanırken ülkemtzde ulus olarak birlik \e beraberlik şuuru Ue ventden bütünlfşlik DSnramn en hassas sinde bulunan ulkemizde saelanan 1ç ı t dıs sihenlisnn ^ürdüriilmesi ve ekonominin istikrar lctnde Keliştirilme«:i. Turk halkının huzur ve ciivonlifinin temin edlltnesi büvük önem taşımaktadır. Yurdnmuzda cerçekleçen huzur re Ntikrann maalesef bölKPmlzde ve cenel nlarak dün»ada halen teessiıs edempmis olmasını Û7Üntü ilp karMİıvoruz. Geclrmis oldti"imııi7 dftnem içinde me^crt ihMlaf ve ^orunlara çözüm rptiri'me^i ve rinp hıınlara vfm'prinin eklen mis olmast. nlustorarası zerzin liri d?ha da artırmıs \e mevcut eiiven eksik'ifrine vpni bovuilar ka?andırmı«tır P'it'in (Arkosı Sa 9 Su 4 de) İşçi Memur ücreti? maaşı? îiyotlor arttı, gelirler ne oldu ? A)imiU İNCEUME MRIN Yernmrnz kutlu olsun Cumhuriyet Currıhiirivet te Şehir hatları KadıköyKaraköy arasındaki sefer sayısını azalttı • DENI2CILIK BANKASI FI NANSMAN GÜÇLUĞU ÇEK TÎĞI GEREKÇESÎYLE ÇEŞITLI HATLARDAKI 34 SEFERINI K\LDIRDIGINI AÇIKLADI Mc Namara Merkez Bankası'na "fahri danısnıan,, oluvor DUnya Bankası eskı Başkanı ve ABD Savunma eskı Bakanı Mc Namara Turkıve Cumhurıvetı Merkez Bankası 'nm «Fahri Danısmanı» o'.uyor. Pu araaçla, r Ierkez BankaM tarafından Mc N'arrara'va hıtaben bır «Baş\n ru» ya da «Çağn» va?ısı hanrlandı (Arkc sı 7 Sayfada) Demokrasiye döni;ş fakviminın yankıları ABD MHP DAVASI Sanık Taşer: lyi örgütçü olduğum döğru değildir Istyanbul Haber Denızoılık Bankası Genel Mudurlufu'nden yapıian açıklama ıle Banka'run fmansman guçluklen çestığı ve bu nedenle akarjakıt tuketımını kısıtlama(Arkcst 1 Sayfada) ElciSiği: Türkiye ye dost olanların çabaları kolaylasacak TÖB DER davası sanıkları Yargıtay'a basvurdu AM4ARA (Curahurivet BiiroANKARA (Cumhurıyet Burosu) MHP ve UIKUCÜ kuruluşsu) An.tara Sıkıyonet.m Kolar davasıno Ankara Sıkıyonetım Komutanlığı (1) Numoralı Asmutanlığı (3) Numarah Askerı kerı Mahkemssı nde devcm edıldı Duruşmada sanKlarcan Nu Mahkemesmın 50 sanıklı TÖB rettın Taşer ve Abdullah Kılıc'ın sorgulan /opiıdı IddıanameDER davasında verdığı karar ıçm Yargıtav'a basvuruldu de «egitimci» oldugu belırtılen ve olum cezasına carptırıİTiat Saıunma avuka ,an Ilhan sı ıstenen sanıklardan Nureîtm Taşer sorgusunda kendısme Dısçı ve Şuknı Gunel'ın Askerı yoneltılen savları kabul etmsdığını soyledı Taşer. tBu yaşıma Yargıtay Baskanlığına dun verkadar devletıme, mılletime hızmeti şeref olarak kabul etmışımdıkleri temyız dılekçesınde Asdlr» dedı. Iddıanamede kanıt bulunmodığını one suren scnık keri Mahkeme'run 25 arahk Taşer. cDevletımı ve milletımi sevmekten baska blr sevgl ta1981 gun ve 342 esas sayılı nımadığı» goruşunu sovundu Satıık, «lyı ulkucu ve teşkilotçı» (Arkası Sa. 9., Sü. 3 de) (Akosı 7. Sayfada) SHERVTOVDl YILB\ŞI lstanbnl'da jurttaşların çoğu yılhaşnu TV karşısında geçirirken, •aheraton Oteü'ndeki baloda eğlenenlerde jeni \ ı lı kendileıiııe özgu biçımde kar^ıladılar... (Fotoçraf: Ender ERKEK) Iddıanarneden 111 sayfa okunabiidi Istanbul Haber Servısi 24 Aralıkta basia/an sanıkiarın 52sın'r de loaıı sıemı ıle vargi'andıklan DISK davasında üç duruşma iunu yect Turk je dunya kamuoyunun ılgıy.e ızledıği dovada za.ıij' kaybedı mesını onlemek cın savaş halı hukumlennın uygjlarrı.as'n steyen askerı sa/cılı'c. üc duruşma gününde ıdd'arvnecJeı 111 sa/fa okudu DurLşma Yargıcı. «Savaş halı nul" •n.ernirc» u»gulanmasına ılışkın her tartışmada, ya da o v u ı ' j i n ı n h c sor ıstemnı red gerekçesınde bu konuya parmak basıyor «İddianamenin henuz... sayfosına gelindl. Her soz is eyere soz verilirse, bu dava bitmez...» dıyor itırazlannı, ya oo «oz ıs^em ennı sürdurerlere hemen «Savaş hali» hökmn uva'Han vcr «Durusmanın inzibatını bozduğu Içln» du'Arkası 7. Sayfoda) TDK'nun açıklamasım yayınlamayan Tercüman, 43 bin lira para cezasına çarptırıldı • Gazetenın mahkeme kararına rağmen açıklamaları yayınlamamakta dırenmesı üzenne Kurum, bır mılyon hrahh tazmınat davası açtı. AVKARA (Cumburiyet Bttrosu) Turk Dıl Kunımu aleyhınde yazılan yayınlayıp, bunlara mahkeme elıyle gondenlen açık lamalan j'ayınlamavan Tercuman Gazetesı, mahkemece 43 bm lira para cezasına çarptınldı. Mahkeme ayrıca, açıklamaların da aynı gazetede vann lanmasım karara bağlamıstı (Arkası Sa. 9.. Su. 3 de) Yılbaşında 50 lira vsren de eğlendi Istanbul Haber Servlsi Bır yü daha gende kaldı. Son yıllardakı her yılbaşında olduğu gıbı 1982'yı karşılarken de büjTik çoğonluk, tum ulkede oldugu gıbı, Istanbul'da da yenı yıla TV ızleyerek gırdı Bu arada kentuı birahanelenr.de, lokantalannda, meynanelennde, kahvenanelermde, buyuk otellerınde \e de Spor ve Sergi Sarayı'nda degışık olaylar yaşandı. Yenı yıla TV karşısında gırenler, «e\lerinin dışında neler olduğunu» merak edenler ıçın kentte bır gezmtı yaptık. Cağaloğlu'ndan Sırkecı'je doğru ıner ınmez, yılbaşı gecesıne özgu bır hatıp turu ıle ılk kez karşılaştık. Gar'ın önündekı otobus duragında tam anlamıyla sızmış bir yurttaşın başmda, ondan bıraz daha ayık bir yurttaş çe^ resındekılerl yardıma çagırıyor, «Gelin, T»rdım edin de bu adamcağızı kaldıralım» d:ye bagırarak uzun uzun yardımiasırıarun gereğmden soz edıyordu Bu sırada yerde yatanda en kuçus oır kıpırtı gorulmeaıgı gıbı, nutuk atan da yaünda arkadaşımızın yanına uzar.acat: gı'oıvdı Emmonu \e Kopru ıle Koprualtı normal gun lerdekınden çok fazla ıçküı yurtmş doluydu. Ka rakoy dekı oırahaneler saat 2J)'den ıtıoaren tıka basa dolmustu Tunel'de ıse, b:r başka hatıp yurttaş, üompartımandakı yolculara nayat hı kâyesını anlatmaya başladı. Saçı sakaj bırbırıne karışmış bu yaş.ı kısı ue «7 yillık Gğretmcııken bir cinajet işlediçiııi. 12 yü içerde jattığuu, o\sa hiç bir suçu olmadığını, bu sözleri de sarhoş oldugu için söylemediğini» anlatıyordu (Arkası Sa. 9 , Su. 4 de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Demo '•. t,ıye donuş takvımtnın oncekı gun Devıet Bcşkanı Kenon Cvren tarafmdan acıklanmosının başkenttekı Batılı dıplonatık cevreierde varattıgı olumlu yankılcr suru/o r ABD BJYUke'cılığı, Devlet Başkarii Evren'ın aç klamcsını «buyuk memnunıyetle» karşıladıgmı bıldırd Bu konuda «Cumhuriyet»e yapı'cn acıklomada. «Takvimın Turkıye'nın dostlarının Turkıye'yi desteklemek omncıyla gcsterd.klerl çabaları kolaylastırocoğı» belırtı'dı Av rıcc, Mıtıi Guvenlık Konseyı'nin denrokrcsıye donuş konusjndakı Karorlıhejını bır kez daha gosterdıâı vurau'andı A/rupaiı ni'svonlarda do t"en B Milli Pıyangonun yu zsr bır havava rast'onıyor Ko başı çekilişinde 40 nuvu vakından ızleyen bır bumılyon lira 4321314 yjke cı Evrfn'ın octklamosı ıle 'qılı olaruk «iyi haber» denumarah dörtte bir dı Q rcok buyuke'cıl gın crtak bilete isabet etti Bi kanısı zaman takvımınin acık letlerden ikisi'mn İs lanması ıle Tıırkıye ı!e Avrupa arasındu ılışkılprınrje guctanbul Bahçekapı ve luk yaratan bv e'kenın ortaGalatasaray, diğerdan kalktığ, yo'unda lerinin ise EskişeAncak avnı cevreierde. zamnn takvımı ıle bütun quc'ükhir ve Gaziantep"te lerın gıdenimıs savılamavao satıldığı belirlendi. ğı. Avrupa'Inkı kımı orıtplann (ArVası 7 Sayfada) 40 dörtte bir bilete cıktı Polonya 'da yönetim reformları görüşüyor Dış Haberler Servisi Polonya'da reformlar ıçın Askerı Konsey yüksek duzeydekı partı lıderlenrden olaşan uç grup kurarken ou gmtılaraan bırın da, «prestiji yıpranmış» Komu nıst Partısı'nır dagıtılarak jerı ne jenı bır parrıran kurulması cnenldı Amerıkan AP ajansının Var şo\a dakı kaynaklara dajanarak verdığı habere gore Askerı Koı, sey Başkanı ve Eaşoakan Ge neral Janızelskı ulkede sosyal ekonomık \e sıyasal reformları belırlemek ıçm yuksek duzey deki yetkıhlerden oluşan uç grup kurdu Bu pruplann top lantılanndan bınnde, «presttjini yitirmis o'an» Komunıst Part:sı'nın yenne .\enı bır par tı kurulması ve bu partının kiiıse ıle sendıkamn da desteğını sağlaması onen.dı Varşova'da kı t ka5"naklar. Jaruzelsk nın her grubun basır.a tanınmı* b;r partı lıden atadıŞ^nı belır tıyorlar Bu lıderler partı ıçın dekı çeşıtli fraksıyonlan tem sıl edıvor. Uzun vadelı reform planlan hazırlayacak Ou uç grub>m oaşma getırılen tarunmış partı hderlerı şunlar Stefan (Arkası Sa. 9. Sü. 1 de) oiaylaraı ardmdaki CER^EIf Hosgeldin 1982... Yenı bır >ı/a daha gırdik. Takvım duzemnde her ytlın koşebaşlan goreneksel soz alış verışı ıçın gerekçe savılır 31 aralıpı l ocak gunune baglayan zaman kesıtı butun dunyada onemsenır kutlama demeçlerı verılır lnsantan.n ıçtenhkle >a da protokol \oluyla bırbirlenne vem vıl ıçın ryı dıleklerıru tunmaiırı guzel bır ge. lenektır Bu nrada dun\a ıştennın pıderek feötu/eftıgını. .istıkrarın bozuldugu nu», kıyamet gununun vafelaştıgını soyleyenler ve teuramsal yorumlar \apaniar da çıızacaktır Dunyamızın ustune savaş bulutlarımn \ıgıldıgmı belırtmek de bır gerçeğı dıle getırmektır Ancak geçmışten gelece ce tarıhın çızgısım ızledıgı mızde. ınsanhgın hıç gerıle medvgıni, mazlum ulkelenn bagımsızlaştığım ve kışüenn ozgurieştığım unutmavalım 20 Yuzyüdakı ıfeı bu*•• (Arkası Sa. 9, Su. 6 da) Once Sistem., De/lst Başkan Sayiı Evren ın acıkladığı «demokrasl takvimi» ıle cok partılı hayata donuş tanhı Delırlenmış bulunmaktadır, Bu acık amayc qora dunya da ve cevremızde Turkıye'yı de etkıieyeoek olaganustu gelışnıeler olmazsa, 1983 yılının sonbahanr.oa genel secımler yapııiTiıs olacaktır 1 Bu tarıhte secımlerın yopılabılmes ıcm Anayosa'nın bır an once hazırlcnması gerpkrrektertıı Anayasa (Arkası Sa 9 , Su 7 de) Uzunoğlu: Kaikınmanın yükünü îscimemur ve emekliler cekiyor \NKARA, (a.a.) Damsnıa Meclısı Butçe Plan Komısyonu, Tunzm \e Tanıtnıa Bakan b*ı, îmar ve Iskan Bakanlıgı \e Çalışma Fnkanlığı butçelerı m göruserek kabul ettı Tunzm ve Tanıtma Bakanlı Jı Butçesı'niiı gorış'ilmesı sı rasmda konu«an Danışma Meclisı Bilecık uyesı Orhan Baysal, Turkıye'nın buyük bir turızm potansıvelme sahıp olduğunu hatırlatarak kesm turızm polıtıkasmın saptanmasını ıstedı. Mardın üyesı Beşsr Hamlt oğulları da. aynı butçe uzenn de goruşlennı açıklarken. Tur kıye'mn uluslararası tunzm ha (Arkası 7. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog