Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

57. Yıl; Sayı: 20160 Cumhuriy Kurucusu * Yunus NADt <ı iktıdarda da muhalefette de soyut bır soylev konusu olmak tan kurtarıp, gerceklığe kavuşturmaya ıçten ınanmakla müm kündur Yoksa cağın ve toplumun gerısınde bır çızgıye doğru zor lanan, bugunkü yerinden ve programının temel kurallorından sağda geride, bır CHP toplumun öncusu olamaz, ıtıcl gucü olamaz Kendı ıcınde demokraslnın Işlerlığlnı ortadan kaldıran, tuzuk hukumlerıni kötuye kullanarak. zor günlerın yuı<ünü taşımış ve taşımaya ka rarlı orgutlen gorevden alarak bır merkez partısı nıtelığlne doğ ru ıtılen, sağa çekılen blr CHP, barışın da, demokrasınin de, bağımsızlığın da, toplumun da savunucusu hakkını ve olanagını yıtırır» ZAMAN YİTIRMEKSIZIN Partı yönetıcılerının. gelışe/ı ve değışen koşullarda «yenlden bır durum muhakemesl yapmak» durumunda oldukları belırtılen acık mektupta daha sonra şu görüş savunulmuştur: «CHP artık zaman yltlrmeksizın hükumet olduğu dönemlerden bu yana sürdürduğü den gesız ve kararsız tutumunu blr (Arkası 3a. 9. Su. 7 de) her aşamada" eğitmek bizim işimiz... kazandırmak t a t LİSESON Tel 4/eylülBEKLEMEü 3/ekim merkez dersaneleri 10 TL. 9 Ejlül 1980 Sah LalehJSTANBUL İZMİT ELAZlG 274092228316 Tel 15 967 Tel. 27 04 No): İZMİT ve EtAZIĞ dan bojko jubemız yoktur. "Sağda, geride bir CHP topluma öncü olamaz,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP sol kanat parlamenterleri partının kuruluş yıldonumü nedenıyle genel merkezs gonderdıklerı acık mektupta, «CHP'nın zaman yıtırmeksız.n, hükümet olduğu dönemlerden bu yana sürdurduğu dengecı ve kararsız tutumunu bıran oncs terkederek, loplumsal celışkının emekten. bagımsızlıktan, demokrasıden yana saflarında yerlnl kararlılıkla almasını» ıstemıştir. CHP'nln 57'nc| kuruluş yı|dönümü nedenıyle 32 parlamenter tarafından hazırlanan ocık mektupta. «CHP'nın cağın v» toplumun gerısınde bır çızgıye zorlandığı belırtılerek» ozetle şöyle denilmıştır «CHP, bağımsızlığın ve demokrasınin güvencesl, emeğın ustünlüğü llkeslne dayalı bır ekonoml anlayışının savunucusu olmak zorundadır Bu kacmılmaz görevi yerıne getırmek için CHP. tüm toplumun CHP sol kanat parlamenterleri Genel Merkeze gönderdikleri açık mektupta «dengeci ve kararsız tutumun terkedilerek toplumsal çelişkinin emekten, bagımsızlıktan, demokrasiden yana saflarında yer almmasını» istediler... barışa. demokraslye yonelik istemlerıne önderlık etmek. ken dı gucunu toplumun iyıye, ılerıye donük dınamığı lle bırleştıımek durumundadır. CHP'nın gucunü toplumun ılerıy» dönük dınamığl ıle bırleştlrebılmesl, partiyl değışen ve gelışmekte olan toplumun, Istem ve gereksınımlerine uygun, çoğdaş, demokratık blr anlayışla yenlleştırmey9 çahşmakla. halkçılığı CHP bildirisi: Din sömürüsünün sorumluluğu belli bır partiye yüklenemez,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Yonetım Kurulunun dun yapılan toplantısından sonra yayınlanan bıldırıde «Dın somürüculuğünde ve layıklığe aykırı davranışlarda tum sağcı partıler yıllardan be rı bırbırlerı ıle yarış ıcındedırler Bunun sorumluluğu yalnızca bellı bır partiye yuklene(Arkası 5. Sayfada) Konya mıtıngmde blr pankart «Müsluman! Putlara ve Tağutlara karşı savaşta blrleş» BAŞSAVCILIK, MSP IÇIN SORUŞTURMA AÇTI CUMHURİYET BAŞSAVCISI FAHRETTİN KIYAK, SIYASI PARTILER KANUNU VE ANAYASA'NIN İLGÎLİ HÜKUMLERI GEREĞI, GEREKLI BILGI VE BELGELERIN TOPLANMAYA BAŞLANDIĞINISOYLEDI Cumhuriyet Haber Merkezl Cumhuriyet Başsavcılığı cumortesı günü Konya'da yapılan ve MSP'nln üst duzevdekı yoneticıl&rirvln de katıldığı mıtmgle llgıli olarak Sıynsal Partıler Yasası acısından do scuşturmaya t>as>andığ<n> a çıklamıştır Cumhurıyei BaşsavciS1 Pafırettın Kıyok bu konuda <aptığı acıklamado sovie ı'prriştır «Konya'do yapılan m't ngle llgilı konu yargısai acıdan genellıkle ikı yönlüdür Bır yonu yasalara göre suc sayılan ey(Arkası S. Sayfada' ERKEN SEÇİM ÖNERGESİNİ GÖRÜŞEN ANAYASA KOMİSYONU DÜN TOPLANAMADI ANKARA. o.a.) Erken eeclm önergesıni göruşen M'llet Möcllsl Anayasa Koınısyonu çoğunluk sağlanamadıöı Icin toplanomamıstır. Komisyon Başkanı MSP Konyo Mılletvekıll Sener Battal. soot 11 OO'de Komlsyon'un dünkö oturumunu acmış ve coğunluğun olmadığını bıldlrerek bugün saat 11 OO'de top lontlmok üzere kaDatmıştır. Komisyon Baskom Battal'ın, toplontıyı actığı sırada Komisyon salonunda AP Kütahya Mılletvekıll llhan Ersoy. AP Adana Mılletvekıll Cevdet Akcalı CHP Bolu Mtlletvekıll Haluk Koraborklü lle CHP Van Mtlletvekıll Salıh Yıldız bulunuyorlardı. TÜRKİŞ: 'ÜRETİM DÜŞÜŞÜNÜN NEDENİ TOPLU SÖZLEŞMELERİN GECİKMESİ, GREVLERİN ERTELENMESİDİRrw ANKARA (Cumhuriyet Buro«u) TurkIş Yönetim Kurulunun hafta lcmdeki toplantısından sonra dün yayınlonan bıldirıde. ülke duzeyındeki üretim düşüşunun, toplu Iş sözleşmesi gorüşmelerinln işverenlerce kasıtlı olarak uzotılması, alınan grev kararlarının hükümetce sudan sebeplerle ertelenmesi vemıktarı 7 mılyan bulan işci alacoklarının odenmemesınden kaynaklandığı. işcınln çalışma gücünün istekslzlığe dö nuştüğü belırtılmıştır. Cumhurbaşkanı secimlnin en kısa zamonda sortuclandırılması, Secim Yasasında gereklı düzeltmelerın yapılarak erken secıme gıdılmesl. AP CHP dtyalogu kurularafc Meclislere işlerlık kazandırılması Istenen bildıride, ıkl büyük par ti suçlanorak, tSecimler ister jsrken olsun. ister zamanında (Arkosı Sa. 9. Su 4 de) YAZISIZ Livanelioğlu, yargıya güvenlik ve saygı istedî ANKARA, (Cumhurtyet Bürosu) Yenı Adalet Yılı dun Yargıtay'da duzenlenen bır törenle acıimıştır Yargıtay 1 Başkanvekılı Sabrı Livanelioğlu yenı Adalet Yılının acılışı dolayısıyla yaptıgı konuşmada yansız bır yonetım ıle devlet guclerının anarşıyı onleyeceğıne mondıklarını belırterek, tToplumun huzur ve mutluluğu ıçın Yargıtay ve onun temsılcılerı olan hakım, cumhuriyet savcısı ve adalet mensuplarına en ust du zeyde Mgı gostermek. onları maddı ve manevı yonlerden tat mın ederek guvenıtır ve saygın kışıler halıne getırecek on lemlerı almak devletın ve hepımızın ortak gorevıdır» demıştır Yargıtay 1. Başkanvekllı Livanelioğlu, kimden gelırse gelsın, hangı türden olursa olsun tum haksızlıklara korşı en büyük güvencenın bağımsız mah kemeler olduğunu soylemış, fO halde mahkemelerın kesınlıkle yansız güvenılır her turlu kuş ku ve etkılerden uzak ve saygın olması, toplumun güven ve huzuru icın şarttır» bıcımınde konuşmuştur Livanelioğlu, ko nuşmasını şöyle sürdürmuştür: ıToplum ve bıreyler sop mer cf olan mahkemeler ve onu yoneten hakıme Ingnmak ve gü venmek ıhtıyacındadırlar Boyle olunca hakımın de özel ve resmı yaşantısını hızmetın ozel lığıne, saygınlığına ve cıddlyetıne yaraşır bıçımde düzenleme sı gereklıdır Hakım cıddı, vakur, durust, zekı, kavrayışlı ve bılgılı olmalı. konuşması, gıyınmesı ve davranışlarıylQ toplumun guven v© saygısını kgzanmalıdır Hangi koşullar al(Arkası 5. Sayfada) 2 milyon harcayarak katıldığımız Enerji Konferansı'na Türk delenasyonu, bir biidiri bile sunmayacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Batı Almanya'nın Mjnıh kentınde calişmalarına başlaysi Ortbınncı Dünya Enerp Konferansı'na katılan altı kış lık Türk delegasyonunun bılaıri sunmaması ve konferans csl smalarına katılmaması eleşfrılere neden olmustur Enerıı ve Tabıı Kavncklar Bakanlığı Musteşarı Neca°t Seckınoz Elektrık Etjd 'daresı Gene* Müdur Yardımcısı Suheyl Erbıl DSI Genel MJcürü Ttmucm Tumer TEK Cenel (Arkası Sa 9. Sü. 1 de) YENİ ADALET YILININ AÇÜTŞINPA TBB BAŞKANI SAV, «AVUKATIN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER SAVUNMAYI ENGELLEME AMACINA YÖNELIK OLAMAZ» DEDİ... İSTANBUL BAROSU BAŞKANI APAYDIN: «BÖYLE GİDERSE SUÇLULARI YARGILAMAK İ'ZERE HAKİM BULUNMAYABILİR...» Türkiye, tanker yangını nedeniyle Romanya ve Yunan şirketi aleyhine 40 milyar liralık dava açıyor ANKARA, (a a ) Türk hukümetı. Romen Independenta tankerının yol açtığı zararın gı derılmesı ıçın Romanya hukumetı ıle Yunan yuk gemısının sahıbı bulunan şırket aleyhine 40 milyar liralık (500 milyon dolar) tazmınat davası acılmasını kararlaştırmıştır. Basbakanlıkta dün Malıye, Dışışlerı, Ulaştırma Turızm ve (Arkası 5. Sayfada) İZMİR'İN KURTULUŞUNUN 58. YILDÖNÜMÜ BUGÜN TÖRENLERLE KUTLANIYOR 6 kentte ikisi öğrencı, biri eczacı 11 kişi öldürüldü • BOLU CEZAEVI'NDE 10 METRELIK BIR RINEL ORTAYA CIKARILDI. (Cumhuriyet Haber Merkezl) • Adana'nın ceşıtlı yerlerınde on eskı gece ve dun 4 kışı oldürulmuştur Kente mısafırlığe gelen Mehmet Ortac *50) oncekı gece Ye nıbey mahailesınden geçerken maskelı bır kışının sılâhlı saldırısına uğrayarak oldurülmüştur Devlet Demıryollarındo calışan Mustafa Kızıltepe'ye öncekı gece 22 30 sıraıanndo Gazıpaşa mahallesınde ateş acılmış, Kızıltepe olay yerınde ölmüştur Faş'Stlerın sılâhlı nöbet tuttukları. kımlık kontrolu yaptıkları ve yabaocı kımseyl sokmadıkları Yurt Ivlahallesın(Artcası 5 Sayfoda) Çocuk Oyunları... Burosı Kocamustafapaşa'nın arka sokaklarından bırı Cocuk cığltklart yankılanıyor eskı ve yen1 yapıların duvarlorında Havada ucan cocukları goruyoruz bır, bır. Cığlıklarla karışık bu ucuşlar yarım metrelık kum yıgınının uzerınde yurrusok ınışle noktaianıyor Gunlerden pazardır Eylul guneşı dunyaya bıraz daha egık gelmesıne karşın (Arkası Sa. 9, Su 8 de) IZMIR, (Cumhuriyet Ege Burosu) Izmır ın kurtuluşunun 58 yıldonumu bugun vapılacak torenlerie kutlanacaktır 9 eylül sanlı Turk askerlennın beldeye gırdıgı Belkahvs ds saat 08 de duzenipnecek torenle başlayacak ve daha sonra Halkopınor şe'ııtlıg nrie surecektır Saat 1 0do ıse Konok takı ılk kurşbr amtın^a (Arkası 5 Sayfada) Ankara Metrosu'nun temeli bugün atılıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Beledıyesi lle Imar ve İskan Bakanlığı orasında Tortışma konusu olan Ankara Metrosu'nun temeli bugün atılocaktır Başbakan Süleyman Demlrel lle İmar ve İskan Bakanı Turgut Toker'ın meıtronun temelınl atmaları ıçın özel olarak davet (Arkası 5. Sayfada) GÖZLEM UOUR MUMCU Emanetçi Bavulu mıı ? Kasan Isık: « Hükümet muhalefetle anlasmadan Ege konusunda yeni karariar almamalı» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Burso mılletvekıll ve Savunma eskı Bakanı Ha san Esat Işık Ege konusunda Başbakan Derrırel ın tutumunu eleştırmış ve «Hukumetın Ege konusunda muhalefetle anlasmadan yenı kararlor al ma yoluna gıtmesı buyuk hato olur» demıştır Hasan Esat Işık Cumhurlyet'e verdığ' demecte özetle (Arkası 5. Sayfada) Hazır muşterıleri olan sütçü arobalan 250 bir> liraya satılıyor. Bu para gelecek garantlsl olmoyan sutçtuler ıçin kuçuk bir emekli tazminatıyerine geçıyor. (Fotoğraf. Erdoğan KÖSEOĞLU) MSP yöneticılennın fcatıldıklan Konya'dakı Kudüs mıtıngrnden sonra, Atatürkçulük yanşı» (!) başladı Erbakan'la hükumet kuranlar MSP ıle kolkola devlet yonetenler son gensoru oylamasından sonra, bırden bıre Ataturkçulugu anımsayıverdıler (Arkası 5. Sayfada) Sütçülerin^ucuların 3 tekerlekli arabaları «otomobil fiyatına» satılıyor Yalçın PEKŞEN İrfan Doğrusöz'ün arabaS bır bısıkletten bozma Faz 3 Iadan üçüncu bır tekerlegj daha var Bısıkletın oturma yen sokülmüş «kadro» adı venlen demir borunun üstu ne tahtadan bır kutu otur(Arkası 5. Sayfada) Konya Selçuk Üniversitesi'nde faşist baskılardan yılan 150 öğrenci nakil için Ege Üniversitesi'ne basvurdu IZMIR. (Cumhuriyet Ege Bürosu) Konyo Selcuk Unıversıtesı'nın ceşıtlı fakülte ve yüksek okullarında kaydı bulunan 150 devnmcı öğrenci. üniversltedekı faşist baskılar nedeniyle öğrenım goremedıklerınl be(Arkası 5. Sayfada»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog