Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

her aşamada" eğitmek bizim işimiz... kazandırmak ta! LİSESON 4/eylüIBEKLEMELi 3/ekim " [ZMIT Tel 15 967 ELAZlG Tel. 27 04 nierkez dersaneleri ideLlSTANBÛT T.1.2740 92228316 Not: İZMIT ve ELAZIĞ don bo}ko şubemg yekrur. Cumhuriy 57. Yıl; Sayı: 20158 Kurucusu : Yunus NADÎ ( i Ecevlt, Petrolİş Genel Kurulunda konuştu 10 TL. 7 EylüJ 1980 Pazar CHP Genel Başkanı, «Toplum tribünde seyirci, partiler sahada oyuncu olursa demokrasi giderek yozlaşır» dedi. Ecevit: Tribündeki işçi sahaya inmeli (İstonbul Haber Servfsl) Petrollş Sendıkasının genel kurulunda bır konuşma yapan CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit. sıyasl partıleri ve polıtıka cılan sahada maç yapan takım lara, halkı macı seyreden trıbun deki seyırcilere benzeterek, esa hada oynanan tatsız, kanlı. cırkın mac, seyırcıleri tuttukları takıma bile kızar hale getirmıştlr. Toplum tribünde seylrcl. par tıler sahada oyuncu olursa de mokrasl giderek yozlaşır. Petroliş kongreslne tribündeki Iş cilerl sahaya cağırmaya geldım> demıştlr.. Turk işcılennden bektedîğlnin reaksıyoner bır eylem bicımi de olmadığını vurgulayan Ecevıt. Türkiş ve DISK sadece top lu sozleşmeler ılkelerınde, kazanılmış hakların gerl verllmemesınde eylem birlığı yapsalar dahi Türkıye'de demokraslnın cok şey kazanacağını soylemış tir.. Asıl yanlışlığın. demokrasi mu cadelesının seyırlık mac sayıl ması olduğunu soyleyen Ece vit, demokrasının bu tur oyunlar ortadan kafktığı olcüde var olduğunu söylemiş, halkı paslf tutrraR seytrcT bırakmak ıcin bütün tertıplerın yopıldığını belirtmıştir. Ecevit. blr ora batı kapitallst modellere gore demokratık sayılmayan bir ulkede, Polonya'da ışcılerın demokratifc haklar ıcm verdıklerı savaşımdan alınacak cok dersler oldu ğunu, işcılenn bılınclı ve kıt(Arkosı Sa. 9, Sü. 6 da) Polonya'da Gierek kalp rahatsızlığı,, gerekçesiyle tüm görevlerinden alındı Edward Gierek'in kalp krizi geçirerek hastaneye kaldınldığı bildirılirken, Komünist Partisi Merkez Komitesi, parti ve Polıtbüroya yeni atamalar yapıldığını duyurdu. Haberi 3. sayfada Kıdem Tazminatı Tasarısı işçilerin kazanılmış haklarını kaldırmayı amaçlıyor ANKARA, {Cumhuriyet Bürosu) Calışmo Bakanlığı tarafmdan hazırlanan «Kıdem Tazmınatı Fonu Kanun Tasarısuna gore, kıdem tazmınatında onemlı değışıklıklere gıdılmekte, kıdem tazmınatının ışverenler yerıne oluşturulacak bır fon tarafından, odenmesı kıdem taz mınatı he'sabında prımın son üc yılın ortalamasma göre bu lunması, kıdem tazmlnatınm 30 günle donduruiması ve şcllerın kıdem tazmınatıno hak kazanma koşullarının sınınana rak ışten cıkarılmalarının kolaylaştırılması ongorülmektedır AP azınlık hükümeti tarafın dan hazırlanarak tasarıya dönuşturülen yenı kıdem tazminatı üzerındekı calışmalar ve tartışmalar yoğunluğunu surdürmektedır Calışmo Bakanlığı'nco hazırlanan yenı tasan gorüş alınmak uzere ılgıll kuruluşlara gonderilmış bulun{Arkası 5 Sayfada) Erken seçim kesinlikle suya düşerken, CHP ve MSP'nin hükümet ortaklığı da güç görünüyor Hasan CEMAL ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Parlamento tarıhınde ılk kez. MSP lıden Erbakan'ın deyışıyle «Meclıs mübarek bır cuma günü bır Bakaıu ıskat ettı » Sıyaset sahnesınde şımdı ne olacak? MSPlılenn deyımıyle. «Batı kulüpçü Hayrettin»den sonra, bu kez 4e «Faızcj Ismet» Bakanlıktan duşlırulebılır mı"> Erken seçım olasılıgı surecek mı' Demırel, Mıllet Meclısınde Guven tazeleme» yoluna gıdebılir mı' Ya da MSP ıle CHP bıraraya gelebılıp ortak bı r hükümet kurabıhrler mı? Bunlar. polıtıka kulıslennde guncellıgl olan sorular.. Dışışlen Bakanı Hayrettin Erkmen'den sonra gündemde Malıye Bakanı Ismet Sezgın Jıakkındakı CHP gensorusu var Sayın Sezgm'le ılgıü gensoru çarşamba günu Mıllet Meclısınde okundu. Onümüzdekı salı günü de Mecbs toplanabüırse gundeme alınıp alınmaması görüşulecek... Bu noktada üzennde durulması gereken ıkı konu var Bınncısı, MSP'nın CHP tarafmdan verümış olan bır gensorunun peşıne takılıp takılmayacağıdır Erbakan açısından, kendı grubunu, Erk men'ın düşurülmesıne yolaçan gensorunun arkasında toplamak guç olmamıştır. Partı yonetımıne karşı oldugu bılınen Konya Mılletvekılı Tahır Buyukkorukçu bıle Hac seyahatını bır haftalıgına erteleyerek oylamaya katılmıştır Çunkü ışın ucunda (Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) mmm EYLUL... EKIM KASIM... ARALIK . OCAK... ŞUBAT MART... NfSAN MAYIS.. ERKMEN, "GENSORU'NUN HÜKÜMET TARAFINDAN GÖĞÜSLENMESİ DOĞRU OLACAKTL DEDİ Selim YALÇINER Mıllet Meclısl Genel Kurulu nun oncekı günku bırleşımın de guvensızlık oyuyla duşurulen Dışışlerı Bakanı Hayrettin Erkmen, «Gensorunun hukumet tarafmdan goguslenmesı doğru olacaktı» demıştır Erkmen gensoru öncesı ve sonrasını nasıl yorumluyorsunuz şeklındekı sorumuzu şoyle yanıtlamıştır. tGensoru, Mıllet Meclısınde kl konuşmalarımda da ıfade ettığım gıbı benım şahsl polıtıkam a değıl, benlm tutum ve davranışlarıma da değıl, hüku metın programında yer alan, benım uygulad,gım cumhuriyet tarıhı boyunca uygulanagelen geleneksel Ataturkculuk vasfı galıp, dış polıtıkay a yonelıktır Bu nıtelığı sebebı ıle gensoru nun hukümetce göğuslenmesının doğru olacağı kanaatındey dım Bu kanaatımı Başbakan'a da arzetmıştım ve kendısının de meseleyı aynı yönd^değer (Arkası 5. Sayipda) TURGUT ÖZAL: «EKONOMİ BUNALIMDAN ÇIKMA YOLUNDA»MEHMET YAZAR: «ENFLASYON, SÜREKLİ DIŞ YARDIM DESTEĞİYLE KONTROL EDİLEMEZ» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakanlık Musteşar Tur gut Ozal Türk ekonomısının bunalımdan cıkma yolundo olduğunu ve enfiasyon hızmın «dunyanın hıc bır yerınde görulmemış tarzda aşağıva cekıidığını» ılerı surmuş Türkıye O dalar Bırlığ' Başkanı M»hmet Yazar da «enflasyonıst baskı, sürekli rîıs vordımlanp dPSte(Arkası Sa 9. Sü 5'de) MSP'NİN «KUDÜS MİTİNGİ»NDE CÜBBE VE FESLERLE YÜRÜNDÜ. ISTİKLÂL MARŞI SÖYLENİRKEN BİR GRUP YERE OTURARAK «EZAN SESİ ISTERİZ» DİYE SLOGAN ATTI Işık KANSU büdîriyoı KONYA (Cumhunyet) MSP1 nin dün Konya'da yapılan «Ku düs'ü Kurtarma Gunu» mıtıng ve yurüyüşune cubbe, takke ve feslı gıysılere burunmuş kışıler katılmış, yeşıl sıyah bay raklar taşınmış, «Şerfot gelecek. vahşet bıtecek» sloganlorı atılmıştır Mıtıng sırasında bır grup Akıncı Istıklâl Marşı soylenırken «Blz ezan sesi ıstıyoruz, bu marşı soylemeyız» dı yerek yere oturup Istıkla! Marşı söylememışlerdır İtfaıye Alanında yapılan geCitten sonra Erbakan'ın bulun duğu kürsüden bır anons yapı larak mıtınge katılanlar Istık lal Marşı soylemeye davet edılrrışlerdır Kursuye çore mıtıng alanının sol bölumunde o turan ve sayıları 100'e yaklaşan bır grup Akıncı, «Ezan sesi ıstıyoruz Bu marşı soyle meyız» dıye bağırmıslor ve Er bakan'ın da Istıklâl Marşı'nı söyledığınl gorunce hep bırlık te yere oturarak marş soyleme mışlerdır Aynı grup Istıklâl Mar şından sonra, «Isyan duzene» bıcımınde slogan atmıştır Bu sırada Istıklâl Marşıno katılma yon Akıncılar ıle marş soyleyen MSP'lller arasında kısa sü ren bır tartışma cıkmıstır (Arfcası Sa. 9, Su. 7 de: Basbakan Demirel: Bu şartlar altında CHP'ye hükümet teslim edilemez,, ANKARA. (ANKA) Başbakan ve AP Genel Başkanı Süleyman Demırel, «14 ekımın ge tırdığı hukumetın kuruluş ge rekcesı devam etmektedır» de mış ve «Bu şartlar ıcmde CHP ye hukumet teslim edilemez» şeklınde konuşmuştur. Hayrettin Erkmen'ın Dışışieri Bakanlığı'ndan duşürülmesıyle ortaya cıkan durumu goruşmek uzere toplanan AP Başkonlık (Arkası Sa. 9, Su. 2'de) Tokat CHP il Başkanı ağır yaralandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Beledıye Başkanı AII Dıncer metronun temelını onumuzdekı salı günü atacaklarını bıldırırken, Imar ve Iskan Bakanı Turgut Toker ıse metronun msaatına manı olacakla rını soylemıştır. Ankara metrosunun hükümete onay ıcm sunulmasından 141 gun sonra bır basın toplan tısı duzenleyen Ankara Beledıye Başkanı Alı Dıncer, «Turkıyenın ılk metrosu olan Ankara metrosunun temelııre ilk har cı 9 eylül 1980 günü tüm Ankaralılar Ile bırlıkte koyacaklarını» acıklamıştır 9 eylül gunünün Ulusal Kurtuiuş Savaşımızda onemlı blr yerj olduğunu belırten Ali Dınçer, hem kapıtalıst sıstemde hem de sosyalıst sıstemde mılyonluk kentlerde kentıcı ulaşım sorununa metrolarla doğru ve kesın cozum getırılırken Turkıye'de bıraz daha beklemenın mantığını kımsenın acıkla/ama yacağı» goruşunu savunmuştur. M9troya karşı blr tek kışınln bıle gosterılemeyeceğıne dıkkatı ceken Ali Dıncer proıenın bekletılmesının ağır aksak hızmet felsefesının veya ozell kle polıtık bır oyalamanın sonucu olduğunu belirtmıştir. Basın toplantısı sonrasında' gazetecılerln sorularını yanıtla Türkls, Asgari Ücret Komisyonunu bu ay içinde toplantıya çağıracak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türk • Iş Yonetım Kurulunun öncekı gün sonuclonan toplantısmda yenı asgan ücretin saptanması ıcm komısyonun engec bu ay icmde toplan ması ıcm Calışmo Bakanlığıno cağn vaoılması itarar'ostırı!mıştır Toplantıda asgan ücret ıcm herhangı bır tavan to ban saptanmamış kurulan komısyona bu konudo yetk verii mıştır (Arkası Sa 9 Sü S'de) Belçika'da bir Türk daha 30 milyon liralık eroinle yakalandı BRUKSEL (ANKA) Belclka'nın Anvers kentınde Mehmet Acıkyol adlı 27 yaşındakl bır Türk ışcısı üzerınde yarım kılo saf eroın ıie yakalanmıştır. Izınsız olarak oturduğu bıldlrılen Turk işcısl erolnl satmak ısterken yakalanmıştır Polıse verdıği ıfadede Mehmet Acıkyol eroıni tanımadığı bır kişlden kendısine verılen adrese bırakmak üzere aldığını soylemıştır Yaklaşık 30 milyon Hra değerindeki saf eroinl Mehmet Acıkyol'un nereden aldığını polıs soruşturmaya başlamıştır. ANKARA'YA METRO YAPIMI BAŞKAN DİNÇER'LE BAKAN TOKER ARASINDA İDDİA KONUSU OLDU Ali Dinçer: «Ankara Metrosvmun temelini 9 eylülde atacağız.» Imar Bakanı: «Metro inşaatı kaçak gecekondu muamelesi görür.» yan Ali Dıncer, bır gazetecinın gereklı fınansmanı nasıl sağlayGcakları sorusuna şu ya nıtı vermışt r «Bu bır ulusal prestıı proıesıdır, tüm kuruluşların ve halkın yardımcı olacağına inanıyo rum hatta hükümet de yardımcı olmak zorunda kalacoktır O da olmazsa uluslararası yardım kuruluşlarından yardım sağlayacağız Avrupa Iskan Fo nu ve Dunya Bankası Ile ön görüşmelerı tamamladık» Dıncer bır gazetecının, halkın yardımını nasıl sağlayacakları sorusuna karşılık, ılerde bır yardım kampanyasının acılmasınin sozkonusu olabıleceğıni ve şımd den gonullu olarak calışmak ısteyen gençler bulunduğunu soylemıştır. TOKER «MANI OLURUZ» Imar ve Iskân Bakanı Turgut Toker, sosyal konutiarın temelını atmak uzere geldığı Haymana'da (a a ) muhabınne yap (Arkası Sa. 9, Su. 7 de) Reyhanlı CHP İlçe binası kurştınlandı, Adana'da bir öğretmen öldürüldü, Gebze'de bir gencin cesedi bulundu. Ankara'da MSP'li 15 yaşındaki bir genç afişleme yaparken güvenlik kuvvetlerince açılan ateş sonucu öldü. (Cumhunyet Haber Merkezl) TOKAT CHP Tokat II Başkanı Avukat Kenan Suzer, dün saat 17 sıralarında Sağlık Koleıı cıvarında yürürken, kimlıği belırlenemeyen bır kişının sılahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmıştır Kol, kalca ve göğsünden kurşun yarası alan Avu kat Kenan Suzer'ın sağlık durumunun ciddı olduğu bıldirilmıştır. (Arkası 5 Sayfada) GÖZLEM UGUR MUMCU Sıkıyönetim Mahkemesi, Erdal Atabek'in tutuklanmasına itirazı yarın karara bağlayacak İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, Barış Derneği Genel Kurulunu yasakladı Haberleri 5. sayfada Ovun Çok... m nayasa hükümetın genel sıyasetm'n yürütü'meslnA den doğan sorumluljğun Bakaniar Kurulunun tumüB * nu kapsayacagını belırtmektedır Bu kural. hem «hukuksal» hem de «ahlâkı» bu zorunluktur Gensoru oylaması sonucunda duşn.uien Dışışleri Bakanı Erkmen dış polıtıka konusundo hukumetın genel sıyasetını yürütmuştür Bu nedenıa Dıs'Ş'er Bokonının gensoru ıle duşup hukumetın gorev sürdürmesı kolayca savunulacak bır tutum değ'ldır MSP. gensoru önergesını hukumetın tumüne değil de yalnızca Dışışlen Bakanına verırken b r tek amaç güduyordu. Bu amac. Kudüs sorunu gıbı duyarlı bır ko(Arkası 5 Sayfada) I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog