Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 6 EYLİX 1980 *••* DOKUZ SÜRDÜRÜYOR fİctanbul Haber Servfsf) Dışışieri Bakanı Hayrettın Erknten'ın davetlısı olarok resmi bır zıyaret icin Türkıyede bulunon Hollando Dışışleri Bakanı Chrıstof Van Der Klaauw. Ankara'daki temaslarını tamam toyarak dun sact 08 5S'de uçokla istanbul'a gelmıştır. Esenboğa havaalanında Erkm»n tarafından uğurlanan Klao uw i!e birlıkte Hollandanın An karo Büyükelcısı Hugo Kastern ıle Turkıye'nın Lahey Büyukelcısı özdemır Benler de i t fanbul'a gelmişlerdır Klaauvv, saat 10 00'da Roryo Denız Köşkünde Cumhurbaşkanı Vekıli Ihsan Sabri Cağlayangll tarafından kabul edılmiştır. 10 dokıka suren göfuşmeden sonra ÇağlayongH «Hollonda ile dış sıyasetımizde bircok konularda ortak gö rüş sahıblyız. Kendılerl İle tkl memleketi llgılendıren meselel»f üzerınde konuşmalar yaptık» demiştır. Klaauvv ıse «Tür kiye'de cok yakın ilgı ils kar•ılandığını ve ılk fırsatta yeniden geleceöini» soylemiştır. K1aauw daha sonra kentln tarihı ve turıstık yerlerını gezmlştir Konuk Bakan yarın ülkemızden ayrılacaktır. HOLLANDA DIŞİSLERI BAKANI GEZİSJNİ ISTANBUL'DA TÜMÖD: «ÜNİVERSİTEAKADEMI ÇEKİŞMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, KARARINI GERİ ALMAÜ» ANKARA, (CumhuriyM Buro»u) Tum öğretım Uyeler! Derneğl Genel Sekreterı Raşıt Kaya, basına yaptığı açıklamada, Unıversıtelerarası Kurul tle Akodemi Başkanlart loptontılarının sonuçsuz kaldığını belırterek, «sorunun boyutlarını genışleten ve cözumsuzlüğe gö türen bu olumsuz tırmanışı endışayle izlemekteylz» demiştfr. Ûniverslte ve akademllenmlzin yapay, kısır sorunlardan uzaklaşarak temet sorun olan yuksek öğretımin bır bütün ola rak yeniden düzenlenmesine yönelmek zorunda olduğu görü şünü savunan Raşıt Kaya acık lamasındo, özetle şöyle demıştlr«Onlversfta ve akademllerlmız şuntı tıtzlıkle gözönundd tutmalıdırlar. bu olumsuz tırmanış sürdürülürse, şımdıye kodor tıtlztlkle korudugumuz, ozgur ve demokratık umversıte yolunda genışletılmesı ıcin caba gosterdığımiz ozerklık kurumu kamuoyu önunde zedelenebılır. Bu da sıyasal ıktıdarların ünıversıte ve akademılerin ozerkhklerını daraltma eğılimlerıni cesaretlendırıcı olacaktır. Akademık ünvanlı hıçbir kurul ya da kuruluş boyle blr sorum luluğu taşıyamaz. Yüksek öğretımin butünluğa kavuşmasınin temel bir gereksınım olduğu hatırlanırsa, hıc olmazsa USYM cercevesinde oluşturulan bırliktelığın sürdurülmesi ve doğabıtecek kargoşanın ve kaynck savurganlığının önlenmss' ıcm atılabılecek ilk adım Onıversıtelerarası Kurul'un okademıleri 1981 mer kezi sınav prograrnından çıkaran kararlannın geri alınmasıdır» AYDINLIK GAZETESİNE ' KEŞİF İÇİN GÖNDERİLDİKLERİ VE MHP'Lİ OLDUKLARI BİLDİRİLEN 2 KİŞİ POLİSE TESLİM EDİLDİ İstanbul Hober Servısl Aydınlık Gazetesı sorumlu mu durlerınden Aydoğan Buyükozden, gazetelenne ve calışan larıno herhangı bir saldırının olması durumunda, bu eylemın sorumlulorının MHP II Merkezi ile MHP İstanbul il Gençlik Kolları Başkanlarından Kazım Ayaydın'm olacağını söylemıştır MHP Hukuk Masası eskl sorumlularından Ali Yurtaslan'ın MHP hakkındakı tıtıraflarunı yayınlamaya başladıklorından berı telefonlo tehdlt edıldıklerınl ve Aydınlık Gazetesı'nin MHP'lılerce sürekll gozetıldığını ılerl suren Buyukozden dun yaptığı toplantıda, kendılerıne Adlıye memuru susu veren İM kışının daha sonra yapılan oraştırmoda MHP'lı olduklorının saotandığını soylemiştır Ruhı Özcan ve Ahmet Hamdı Guler adlı kışılerın 4 eylül gunu 34 TZ 987 plakalı Murat rrarka otomobılle Aydınlık Gazeteslne geldıklerınl ve kendılerını Adlıye memuru olarak tonıtıp Savcı Yardımcısı Remzi Cellk'ın gonderdığınJ belırterek gazete almak ıstedıklennl soyledıklerlnı belırten Aydoğan Büyüközden konuyla llgıll olarak şunları soylemiştır. «Yaptığımız araştırma sonunda Remzi Çelık adında blr savcı yardımcısı olmadığını öğrendık. Adlıye memuru olduklarını ilerı süren Ruhl Özcan ve Ahmet Hamdl Guler'ın, koruma gorevlısi polısler tarafından üzerlerı arandı Sonucta cantalanndan ve uzerlerınden Turkeş'ın bır kıtoöı II» MHP ve Hergün Gozetesi il» ilışkilı olduklarına daır belgeler cıktı Durumu polıse bıldırerek sozkonusu kışıleri gelen ekıbe teslım ettık Daha sonra Terrel Can adın do bir kışı gazetemıze geldl ve MHP II Başkanı Nuri Erdoğan tarafından gonderllen ikl arkadaşlarının nerede olduklorım sordu Böylece bu iki klşının MHP il Merkezınden gön derıldıkleri kesınlik kazandı. Bu şahısların, yalan beyanlarla çazetemızin lcme gırmey» kalkışması daha once sürdurulen keşıf faalıyetının bır parcasıdır Butün bu olay'ar gazetamlze yonelen tertıbln b r merkezden MHP isîanbul İl Merkezınden vürütuldüğünu gostermektedlr Daho önce MHP Istanbul il Gencllk Kolları Başkanlarından Kazım Ayaydın 34 EE 509 plakalı Anadol marka otonobılle gazetemız çevresınde keşıf yaptığı scjptanmıştır Eskıden Edebıyat Fakultesındekı olaylarda eleboşlık yaoan Adem Erden adlı komando bır hafta önce gazeteTiızın csvresınde dolaşarak keşıf yapmıştır Bunlar ıtıraf yayınından sonra MHP'nin gazetemıze karşı bır saldırı hazırhğı ıcmde olduğunun kanıtlcvıdır Şımdi butün korruoyuna açıkhyoruz Şu andan ıt baren gazetemıze, gazetemız vonetıcılerı ve calışanlarına herhangi bır saldırı olursa bunun baştertıpcıierl MHP il Merkezl ve MHP Istanbul llı Gençlık Kolları Başkonlarından Kazım Ayaydın olacaktır» öte yandan dün öğleden son ra Cagaloğlu Pıyerlotı Caddesı'nde yayın bınası bulunan Ha k mıyet gazetesı polıs tarafından kuşku uzerıne aranmıştır. CHP Ordu fl (Bastarofı 1. Sayfoda) loyla İlgılı soruşturmanın surdüruldüğu de bıldınlmıştır Ölen kışılerın sağ gorüşlü olabılecekleri öne sürülmuştür. 2 LİSEÜ ÖLDÜRÜLDÜ Fatsa'da Imom Hatıp Lisesl öğrencısı Muammer Yavuz, sınav ıçin geldığı okulda dun sılahlı teronstlerce öldurülmuştür Camaş bucağında da Mustafa Alyuvarlak adlı lıse öğrencısı oncekı gece evıne gıderken acılan ateş sonucu olay yerınde can vermıştır. ANKARA Ettık Ayvalı. Kur tini mahallesı. Alınteri Sokaktakı bır evı oncekı gun saat 22 30 sıralarında basan sılahlı ıki saldırgan fkl kardeşı öldürmuşlerdır Kapıyı kırarak içeri gıren sllahlı ıkı kışı Nenehatun Yurdunda calışan Dervış Dağ (28) ile kardeşl Malıye Bakan'ığı me murlarından Osman Dağ'ı (24) sılahla taramışlardır Olay yerınde can veren ıkı kardeşın sol gorüşlu olduğu bıldmlmıştır • Dıkmen Cumhurıyet Mahallesınde dun saat 07 sırolarında bır eve ateş açılmış, acılan ateş sonucunda yataklarında uyumakta olan eşlerden Fatma Cukurelma (20). olay yerınde can vermış kocası Faruk Cukurelma (22) se ağır yaralanmış ve Nümune Hastanesıne kaldırılmıştır. Kan . kocanın sol görüşlü oldukları öğrenılmıştir. İŞKENCE İLE ÖLDURÜLOO KONYA Ereğlı Hcesınin Talâtpaşa maholesmda boş bır arsada kulakları kesılmış ellen ve yuzu şışlenm ş halde bu lunon Süleyman Celık adlı genç, ıhbar uzerıne polısce okıy yerinaen kaidırıldığı Devlet Hastanesınde kurtarılamayarak olmuştur Olayın sanıklorı belırtenememıştır İSTANBUL Kortal. Aydın'ık koyde bır ıplık fabrıkasını basan sılahlı üc terorıst bır kışıy' öldurmuşlerdır Emnıyet Müdurluğu yetkılllerınden alınan bılgıye göre. dün soat 12 00 sıralarında Kar tal Aydınlık Koy'dekı »Anadolu Tekstıl Iplık» fabrıkasının muhasebe servısı sılahlı uç terorıst tarafından basılmştır Olay sırasmda odada bulunan Muhasebe Müdurü Murat Saraçoğlu actığı ateş sonucu ağır yaralonmış, daha sonra hastaneye kaldırılırken yolda olmuştur Terörıstler masa üzerinde bulunan 2 bın lırayı alarak kacmıslardır • Hasköv Cırağan mahallesinde oncekı gün saat 18 sıralarında evının baıkonunda sılahıyla oynayan Fatıh Sevım, sılahının ateş alması sonucu gözünden vcralonmış ve olay yerınde kon kaybından yaşamını yıtırmiştır • Kanarya Mezarlığı bekçlsl Tahsın Erkan, dün gece soat 2315 sıralannda ıkı kışınin S'lahlı saldırısı sonucu öldürul müştür • Şehremıni Deniz Abdal Mahallesi Comı sokakta dün 18 • 19 yaşlarındakı bır genc tabancayla oldurülmüş olarak bulunmuştur Gencın kımlıği belırlenememıştır MUSAOĞLU'NUN CHP'Ü YAKINI ÖLDURULDÜ MAROIN Nusaybın llcesl Beledıye Meclısı'nın CHP'II üyesl Hasıp Mungan, silahlı bır soldırı sonucu oldürülmuştur Nusaybın Cumhurıyet Şavcılığından alınan bilgıye gore. örrcekı gun saat 18 30'da Lozan Caddesınde bır kışının silahlı saldırısına uğrayan Beledıye Meclis uyesı Hasıp Mun gan, çeşıtli yerlerınden aldığı varcı'cırla olay yerinde hoyatını kaybetmıştır Öldürülen Beledıye Meclısl uyesının Devlet Bakanı Metin Musaoğlu'nun akrabası oJ duğu bı'dınlmıştır Kacan katılın yakalanması Icın calışmafara başlanmıştır. 2. SOYGUN SAVUR, (Mardin) Dıyarbakır'dan Mardın'ın Savur Hceslne gelmekte olan Edıp Serdar"ın yonetımındekı mınıbüste bulunan 14 yolcu Hop gecıdınde, henuz kımlikierı belirlenemeyen sılahlı ve maskelı kışılerce soyulmuştur Soyguncuların yolculardan 150 bın lıra para. kol saatı, altın yüzuk ve ceşıtlı zıynet eş yalan ile nüfus cüzdanlarını aldıkları bıldınlmıştır llgılıler, bu hafta fcenslnde yorede bulunan 2 soygun o'duğunu ve faıllenn arandıgını bıldırmışlerdır SAHİP CIKAN OLMADI İZMİR Balçova'da eskl blr polısı oldurdukten sonra guven lık kuvvetlerıyle gırıştıklerı ope rasyon sonucu olen sol goruşlü Eyup Harun Gunduz ve Orhan Buyukkalaycı'ya bugüne kadar sahıp çıkan olmamıştır • Eşrefpaşa'da bır benzın istasyonu sahıbı ile gorevlısi sılahlı ıkı terorıst tarafından soyulmuştur Şımşek Yıldırım ve Turgut Tqntürk adlı kışıîer araclarına bınerken sılahlı kışilerın saldırısına uğrayarak 7 555 lıraları alınmıştır Kemer semtınde de Salım Garga bıçak la soyulmuş cebındek! 1110 lirası alınmıştır • Esendere semtınde dün akşam saat 20 Sıralarında meydana gelen olayda Mesut Şekerci bıcaklanorak öldurülmüştur Olayla ilgılj olarak Engin Erhan gözaltına olınmıştır, KEBAN'DA BİR ÖLÛ ELAZIĞ Keban ılçesınde Osman Polat adlı genc, öncekı gece Bahçelencı mahallesın dekı evinın onünde kimlıkleri belırlenemeyen kışılerce oldürulmuştür Kacan katıllerın kımlıklerının belırlenmesıne çalışılmaktadır. TRABZON Vakfıkeblr MHP Ilce bınasına oncekı gece kimlıkleri belırlenemeyen kışılerce patlayıcı madde atılmış, genış hasar meydana gelmıştır • Araklı Maden Teknık Arama Enstıtusu nde ışcı olarak calışon DISK Bolge Temsilcısl Hasan Alpaslan dun saat 18 sı ralarında Mumhaneonü mevkiınde kimlıkleri belırlenemeyen kışı erın sılahlı saldırısı sonucu öldürülmüştur. DİSK'in kurucusu: Turkıye ışcı sınıfının buyük onderl Genel Başkanımız GÖZLEM (Baştarafı 1. Soyfodo) mı buna da Itlraz eden?... Anladık, MSP. Atatürk ılkelerini, layik düşünceyi benımsemıyor Pekı. MSP Ataturk ılkelerıne karşı da. tTÛrkIslam sentezı» dıye secım alanlarında ülkucü gençlerl koşturan MHP Atatürkçü mü'... MSP Ataturk duşmanı da. ilkokullara Arapca dın dersleri koyan kara gözluklü Mıllı Eğıtım Bakanının partısı Atoiurkçu mu 9 .. MSP Ataturk ılkelerıne karşı da Atatürk'ün muze yaptığı Ayasofya da namaz kıldıran Kültür Bakanı Ataturkcü mü'... Şımdı Atatürkçüıük, bırıncl ve ıkmcı MC hükümetterınde cancığerkuzu sarması, birlıkte sarmaşdolaş ortak olan sağcı partılerın sılahlı kuvvetlere şırın görunmek ıcın başvurdukları sıyasal somurü aracı olmuştur Atatürkcülük bağımsızlık demektır. IMF'lı, Amerikan üslü. Dünya Bankalı NATO'lu Atatürkcülük olmaz' Hem şunlara bakın, Atatürk'ün yuzuncü doğum yıldönumu icm hazırlanan yasa tasarısı, Danışma Kurulundan gecıp Mıllet Mecllsı Genel Kuruluna ıneceğı gun, AP ve MHP taman gensoru gorüşulecek» dıye bu yasayı da engelliyor. yam, Ataturkçuluğun bır gensoru önergesı kadar da değerı olmuyor, sonra fAtatürkçülükı dıye dıye ortalıklarda dolaşıyorlar ayıp be ayıp1 tAtaturkcülük». ağızdan ağıza dolaşacak «MC sakızr» değıldir efendıler, kendınıze gelın... Dışişleri Bakanı rBcştarofı 1. Sayfoda) oyu kuüanmıştır AP'Iİ Dıvan Katlbl Recep örel de dığer red oyunun sahlbıdır Oylama sırasındo Dışişlert Bakonı Hoyrettin Erkmen Mec İls Genel Kuruluna katılmamıştır Ancak. Genel Kurulda hökun'ete oyrılan sıralorda AP1I senatörlerden Mılll Savunma Bakanı Ahmet ihsan Bırinc!oğlu, Mıllı Eğitlm Bakanı Orhon Cemal Fersoy İle Sağlık ve Sosval YardiTi Bakanı Münıf İslamoğlu oylamayı sey retmışlerdır Bağımsız An kora Mllletvekitlermden Cengız Şenses 8t» rosı geldığınde ayada kalkmış. fBasımn ve TRT'nln sestnl kısan Iktıdarın \şçl stnıfı üzerlndekl baskılarını kınamak K'm kabul oyu vertyorum» demlştlr. Baskon CoMt Karakaş Ise tSayın Şenses, gerekcenızl oçıkkrmok zorunda değilslniz » blçlmınde uyarKla bulunmuştur. Cok soyıda Radyo, TV v« basın mensubunun Izlecfığl oylamoda CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit MSP Gene! Başkanı Necrrettin Erbokan İle Turhan Feyzıoğlu'nun oylarını kullantrken Genel Kurul salonunun harekettendığl Izlenmlştır Feyzlogiu'nun Oışlşleri Bokanı Hayrenin Erkmen hakkında verilen gensoru önergesine güven onlammo gelen red oyu nu kuflonması sırosmda CHP aıralarından bazı olumsuzluk bellrten sesler yukselmiş, CHP* nln Meclis Idarecılerl heyecanlanan mllletvekillertnt yotı$Tırmışlordır. Oylomaya CHP'den hasta bulunan 4 mıJletvekllı de getınlmış II sıralarına gırmeden bu mılletvekıllerl oy kullanmış lardır. Muharrem Sokelı sedye ile Genel Kurul toplantısına ge tırilırken kısmi blr felc fieçlren Mevlut önol, parlamenter orkadaşlonnın kucağmda Mecllse gelmiştlr Hasta rrılletvekll terinden Yücel Akıncı ve Yılmoz Alpaslan da oylamada ha zır bulunmustardır İSTİFASINI SUNDU Güvenslzllk oyuyla duşurulen Dışışleri Bakanı Hayrettin Erkmen. dün oylamadan sonra Başbakan Süleyman Demırel'e Istlfasını sunmuştur Erkmen dün saat 17 00 sıratorında makamına gitmış ve özel eşyalanm toplamıştır. Aynı saatlerde Erkmen'ı Sanayl ve Teknoloıı Bakanı Nurı Bayar lc şlerı Bakanı Orhan Eren AP Genel Sekreter! Nahıt Menteşe, AP Genel Başkan Yardımcıları Nlzomettin Erkmen İle Necmettin Cevheri ma kamında zıyaret etmişıerdır. Zlyaretçilerin Bokanlık mokamında oturduklan strada Erkmen'ın özel eşyalan odacılor tarafından toşınarak makam otosuna yerleştırllmıştır (BİRŞEY SÖYLEMEYECEĞİM» Erkmen, kendıslm zıyaret eden Bakan ve AP yetkılılerı ile yaklaşık yarım saat kadar goruşmüş ve saat 17 30 sıralarında makam otosuna bınerek Oışişlerı Bakanlığı'ndan ayrılmıştır. Erkmen'ı Bakanlık yetkılılerı uğurlamışlardır Hayrettin Erkmen Bakanlık önünde kendısını bekleyen gazetecılenn sorunlanna karşılık, «Bırşey soylemeyeceğım» demış «Eşıyle birlıkte Istanbul a gıdeceğınıı bıldırmıştır ERKMEN İSTANBUL'A GİTTİ Dışışleri Bakanı Hayrettin Erkmen, dün gece uçakla Istanbul a gıtmıştır ERBAKAN (Boştarafı 1. Sayfada) Erbakan basın toplantısındo. cHükümet düştüğü zaman kadayıf vereceğız. Bakan düşürmeye tulumba tatiısı verıyoruz» bıçımınde konuşmuş v» basın toplantısından sonra gazetecılere tulumba tatiısı ikram etmıştir. Ikram ettığl tulumba tatlısını. «Batı Kulüpçulüğu'nün tavsıyesının sembo lüdur» bıcıminde nıteleyen Erbakan, Dışışleri Bakanı Erkmen'ın düşurülüşünü, «Tarıhl bır olay yaşanmıştır» bıcjmınde değerlendırmiş ve bu düşür me ışlemıyle mılletın Kudus'ü Israıl'ın başkentı olarak gormekte devam etmek ısteyen bır polıtıkanın. fiflası» yonunde dile getırmıştır. Ceşıtli girışımlere karşı, isratl'le llışkllerın kesılmemış olmasını yeren Erbakan, «Bu parlamento AP azınlık hukümetının oyuncağı değıldir AP'nın keyfine bağlı değıldır Görülmüştur ki. millet Israıl ile munasebetlerın kesılmesını istıyor Kudus ü Israıl ın başşehrı olarak gormek ıstemıyor ve Türkıye'yl Müslüman ulkelerın yanında gormek istıyor» bıcıminde konuşmuştur. Erbakan şunları soylemiştır «AP'nın yedı kere denanmesl sonucunda parlamento bugun bu kararı ile AP'yı mühürlemıştır Ikı kere beş aylık fırsat verılmıştır, bu hukumete Ancak AP Hukümetı aldığı uç mılyar doları yıyıp bıtırmış, şımdı de acı kış gelıyor dıye uşumeys başlamıştır Komur yoktur, gub re yoktur Mıllet geçım derdınden inım Inım ınlemektedır. APnn sıcılınde bunlar vardır. Şımdı ne yapacağını bılememektedır Bu şartlarda MSP ye nı bır dağerlendırme yapacaktır. TürK'ye'ye yenı bır hukumet lozımdır. Parlamento artık gorevının başındadır, Bundan sonra da bu vahım gıdı^e bu Parlamentonun son vereceğıne ınanıyorum. Bunun yerlne daha ıyısını koymak lazımdır. Kurulacak hukumet meseleler< onarma'ıdır Ama nasıl bır hukumst gelırse gelsın aıyemeyız. Erkan seçımı AP ve CHP oyalamaktadır Erken seçım kış aylarına gelırse bu secımın artık hazırana ya da ekıme kakıcağını gosterır. Normal secım zamanına kadar da MSP olarak onarım şartlarını yenne getırecek b r hukumetın kurul masını gormak ısterız» Bır gazetscı basın toplantısında CHP Genel Başkanı Ece vıt'ın dun duzenledıgı basın top lantısmdakı «Onarım hukumetı rafa kaldırılmıştır» sozunu anımsatmış ve bu konuda ne düşündüğünü sormuştur Erbakan soruya «Sadece onarım hukümetı lafı yetmez Detay versinler» karşılığını vermıştır. Blr boşka gazetecı MSP'nin önümüzdeki hafta Mıüet Meclısınde gorüşülmesı beklenen ve CHP tarafından verıimiş olan gensorulara ılışkın tavrını sormuş, Erbakan buna, «MSP olarak üzermıze düşen gayretlsrı sarfetmeye devam edeceğız. Elbette tovrımız gensorunun muhtevasına bağlıdır» karşılığını vermiştır Erbakon önümüzdeki hafta başında MSP Genel Idor» Ku rulunun yenıden toplanarak «ıyasol sorunları görüsecegınl bıldırmiştir. Bır sağ (Baştorofı 1. Sayfoda) îsmail Gök'un olayın ortaya çıkmasından sonra tutuklandıgı, AP Urfa Mılletvekıli Celâl Bucak'm yeğeni olan Sabahattın Suna'nın ise halen firarda olduğu bıldırilmıştir. Konu ile ilgıli olarak Iskenderun Emnıyet Amıri Ahmet Çehkkanat imzası ile Iskenderunun Esenlik Karakol Amirlıgıne gonderllen 82» sayılı yazı şöyledm •Karakolunuzda görevli bulunan Sabahattın Suna ile îsmail Gök, ılçemizde vuku bulan bazj öldurme olaylan sanığı olarak Izmır ilınde ya kalanan Hasan Kızıhrmak'm Uçenuze getlnlmesıyle görevlendınlmışlerdlr Ancak adı geçen memurlar. sanığı Hçemize getırdikten sonra Emnıyet Amırhgıne ugramadan sanıgm evıne gıtmişler v e burada sanıgm kaçmasına kasten sebebıyet vermışlerdır. Bu nedenle adı geçenler hakkmda yapılacak tahkıkaUn selâmetı bakırrundan Kay makamhgın onayı ile açığa ahnmışlardır • Yazı uzerıne pohs memurtarmın açıga alındıklan. ancak haklarında hıçbır soruşturrna yapılmadığı, daha son ra Sıkıyönetım Komutanhgınm olayı öğrenmesi uzerıne haklarında tutuklama karan çıkarıldığı bıldınlmektedır. KONYA CEZAEVI'NDEN KAÇANLAR KONYA Cezaevı'nden aralannda, SBF ogrencısı Ha kan Yurdakulerm katılj Da. vut Haskırış ın da bulundugu yedı kışının kaçınlmasıyla ılgüı soruşturmanın surdugu bıldınlmıştır Bu arada olaydan sonra yakalanan yedı kaçaktan ıkısı yenıden cezaevme konmustur Kaçırma olayında kullanılan otolardan 42 EV 080 pla kalı olaru Pohs Lojmanlan yakınında, 42 PN 063 plâkalı olanı ıse AydınlıkevIer de terkedılmış olarak bulunmuştur Otolann sahjplen oldugu saptanan Meh met Çeşmecı ile Tahır Küçuktuncer yakalanarak goz albna alınmışlardır Fıranîerden Mustafa Çökelek ve Mustafa Tulgar'ın yakalandıkları Nalçacıdakı Bulvar sıtelen gırış katta yapılan a ramada bır tabanca ile 8 mermı de ele geçırdmıştır. Adalet Bakanlıgı Ceza ve Tevkıf Evleri Genel Muduru Ibrahım Hakkı Akın, Ankara da yaptıgı acıklamada, kaçaklarm arandıgını bıldırauş «Dışardan sılâhh saldırı oldugu ıçm hukumlu ve tutuklularm kaçmasında per sonehn pek kusuru yoktur. Bılmdıgı gıbj gardıyanlar sılâhsızd'r» demiştır . URFA CEZAEVI TARANDI URFA Uç gun önce mechuı mşılerce sılahlorla ateş edllerek kurşunlanan kopalı ve yan acık cezaevi. oncekı gece de soat 23 30 sıralarında bır gniD tarafından yıne tabancalorla ateş edılerek kurşunlonmıştır. Kımlıklerı belırlenemeyen klş»ler gece cezaevının çevresfne gelerek. tabanca ve uzun rrtenzıllı 8ilahlarla ateş açmışlardır. Bu nedenle cezaevi çevresınde bulunan güvenlık kuvvetlertyle saldırganlar arasında çıkan 9tlahlı çatışma yaklaşık üç saat sürmüştür. Olay yerıne takvıve güvenlık kuvvetlerınln gelmesly )e saldırganlar kaçmış, cezaevinde olen ya da yaralanan oljnamıştır. Catışma sırasmda, cezaevi yakınında bulunan evlnın damrnUa catışmayî izleyen Zeymp Kanar (30) İle henuz kımH £ saptanamayan blr kışl kaza hurşunu İle yaralanmıştır. Olay ^•rtmto 300 kodor boş kovan bohmmuçtur. Konnt (Boştarofı 1. Sayfatta) tenilen bıçimde kredıye dönuşemediğl bıldırilmiştir. Sıkı para pohtıkası yanında. kredılenn de yüksek faiz nedeniyle kullanılamamas! en çok tanm esnaf ve konut kredılennde yakınmalara yol açnuştır Bu yönde degışık başvarular karşısmda faiz kararnamesınde bir değışıkhk yapılması önerlsi ortaya atılmıs ve konu genış bır bıçimde tar tışılmaya başlanmıştır. Şu anda konuyla ılgilj uzmanlann üzerinde en çok durduklan önergenın, bu üç tur kre dide devletin indlnme gıtmesıdır. Indirime gıtmek içın belli bir fon kurulması ya da varolan «faiz eşleştınne fonu nun» bu amaçla kullanılması egihmi agırhk kazanmaya başlamıştır. Buna göre, konut ve tanmsal kredılerle esnafa venlecek kredıd e faizj düşuk tutmak amacıyla bu fondan bankalara nakıt trans feri yapılacak ve böylelıkle bu kredılenn maliyetj ucuzlatıîmış olacaktır. Piyasada geçerlı faiz oranı yine aynı kalacak, bankalar yıne bu kredılerden belırledıklen faızi alacaklar. ancak faizın bır bölümü kredıyi kullananlar yenne, bu fon tarafından kar çılanacaktır. Böylehkle faiz oranı düşürüknüş olacaktır. Konunun önümüzdeki gün lerde para kredi kurulunda ele alınacağı bıldınlırken, ya pılacak toplantıda bu önerge nın karara dönüşüp dönüşroeyeceğı kesınlik kazanacak tır. Servetlerini (Baftarafı 1. Soyfado) kanhğı konuyu ele alırken ote yandon Istanbul Emniyet Mudurluğu Malı $ub 9 llgılıleri garetemızde çıkan haberlerl ıhbar telakki ederek durumu ka cakcılıfc savcılığına bildırmışlerdır. Kacakcıltk savcılığı Ise. konuyu derınllğıne ıncelemeğe başlamış ve onümuzdekı gunlerde polıs vetkılılenne bır talımat göndereceği öğrenılmlstır. ALTİN VE DOVtZ Amerikan Malıye Ba*anlt§ına gönderı'en raporda Arrerikada yaşayan bazı Türklerle Türkıyeden Amerlkaya goç eden veya turıst olarak gıden Turklerın kaçırdıkları dovızlerin yasadışı olduğunu, bu durumun önlenmesının gerektığl belırtilmlştir Bu konuda bazı Mgılıler, cKacakçılıkların genellıkle oltm ve efektıf dövız üzerınde yapıldığı kanısındayız Bu kanı da bazı olaylarla doğrulan mıştır. Bır kac ornek vermefc gerekırse son bır kac oy Içınde sınır kapılarında, süs eşya8i odı oltında metrelerce altın zinclr, altın para v« de dövız kaçırıldığı polıs raporlarına geçmıstır. Yakalonan bu kışl(er Ise, mahkemelerce tutuklanmışlardır. Ancak bu kışıler;n ıhbarda adı gecenlerle llışkiterinln bulunup bulunmadığı bılintn«mektedır> demektedırlor. finkara'da (Bcşıarafı 1. Soyfada) öğrencıler.n. Sıkıyönetım Kanu nu uyarınca Ankara llı sınırları dışına çıkarılacakıarını ocıkiomıştır 4 Koıordu ve Ankara Sıkryö netım Komutanlığı nın 38 numa raıı bıldırısı şoyled r «198081 oğrsnım yılı boşlarken, daha şımdıden yenı gelen oğrencıler arasında taraftor edınme ve ycniendırme cabalan dıkkatl çekmektedır Yuce Turk ulusunun yarınkl yönetıcılen olan gançler mızın, yonetebılmek ıçın öğrenmeleri, oğrendıkierını uygulayarak eser lerı ve başamarıyla kendılerıni topluma kabul ettırmeleri gerek rken. bır kısım öğrencılerın okumadan ve oğrenmeden anarşi ve terör yolu ile yönetici olmaya hsveslenmeleri, bu hevesın de öt9sınde diğer genclerın öğrenım özgürlüklerıne tecavuz etmelerı, akıl ve Idrak dı şıdır. Sıkıyönetım Komutanlığı arşıvlerlnde bu tur olaylara karışaniarın tasnıfi yopılmıştır. 19801981 öğren m yılında bu arşıv bılgılsrinden de yararlanılarak haklarında Sıkıyönetım Güvenlık Kuvvetleri ve mah kemelerınce ıkıden fazla yasal ışlem yapıldığı saptananlar 1402 sayılı kanun 3/D madde 1 s gereğınce Ankara III Hudut ları dışına cıkartılacaklardır. ilgılı öğrencılere, velılere ve okul yönetıcılerıne duyurulur Receo ERGUN Korgenerat 4 Kofordu ve Ankoro 6Aıyönetlm Komutonı» (Baştarafı 1 Pavfado) yıkmaya çalıştığını kaydeden CHP lıderı, hukumetın kendı ısteğı sıkıyonstımle ilgılı yasaları b le Meclis te haftalardır engeiedığıni anımsatmış, Atotürk'un 100 doğum yıldönümüy le ılg II yasanın dahı AP tarafından engellendığı söylemıştir. Ecevit, Demırel'in Cumhurbaskanı seçımınl kıtledığl göruşunü yıneleyerek, tCurrrurbaşkanı olmadan Cumhurıyet Boyramını kutlamaya ulusu mecbur etmek büyuk sorumsuzluk olacaktır Cumhurbaşkanı seçı'meden erken veya zamanında seçıme gıtmek Türkıyeyl cozümsüz bır Anayasa ve devlet bunalımma sürükleyecektlr Cünkü o zamon Cumhurbaşkanlığı mevkıınde bır Cumhurbaşkanı Vekıli bıie b j lunarrayacaktır CHP erken se cımın Anayasa'ya aykırı olduğunu ıddıa etmış değıldır. Cumhurbaşkonı secıml yapılmadon genel secımlere g tme nın Anayasa'ya aykırı bır takım sorunlar ortaya çıkaracağım ılerı surmektedır ve bu konudaki idd alanmızın h çbırı bugune kadar yanılmamıştır» demiştır CHP Genpl Başkanı bır gazetecınin MSP'II yönetıc lerın onar.m huKumetıne CHP nın ya naşmadığını bıldırdıklerini hotırlatması uzerıne şunları soylemıştır cMoalesef karruoyunu etkileyebılecek durumda olan bazı kışıler bızım genış tabanlı onarım hükümeti onerımızın gerçekci olmadığına ınanmak ıcın Sayın Demırel'in bjna karşı çıkmasını yeterlı gorüyorlar. Bır tek Demlrel ıstemıyor dıye Turkıye'nın kurtuluş yolundan vaz mı geçeceğız' Fakat maalesef böyle olmaktadır Ve kamuoyundo da bu konuda en cok desteğıni bekledığımız kesimler ne acıdır kl sessız kalrraktadır Neden sessız kaimak tadır"> Demırel Istemıyor dıyel O halde Demırel istıyor dlye Turkıye'nın batmasıno. Türkıye'ye faşızmın gelmesıne razı mı olacağız? Havır'» HÖKÖMET BOŞLUKTA DURUYOR Ecevit Dışişlerl Bakanı Hoy rett n Erkmen'ın duşürülmesınden sonra grupta yaptığı konuş mada ıse ışbaşmda duran hukümetin boşlukta duran bir hu kümet olduğu goruşunü yınele rrış tArtrk bu hükümetın Meclis'te de coğunluğunu yıtırdıği belli olmuştur Boşlukta duron blr hükümettir Ancak düşürülen veya düşürüleceğı anlaşılan bakanlarını safra gıbl otmak su retiyle boşlukta kalabılmektedir» demlştir. CHP liderl 8unlan söylemlş tlr »Böyle blr hükümetin. bugun karşı karşıya bulunduğumuz, özellikle bu hükümetın lcraatı ve tutumu doloyısıyla karşı kar şıya geldığımlz sorunların üstesınden gelemeyeceği açıktır CHP'nln Meclısteki muhalefeti aylarca sürdürülen engellemelerl kırmış ve gereken etklnll ğl kazormıştır Bundan sonra da yine hep birlıkte yurt ölcu sünde muhatefetımıze aynı etklnllğl kazand.racağımza ve oy nı sorumluluk anloyışı Içınde muholefetımlzl sürdürerek. CHP'yl Iktldara getlreceğımlze Inanıyorum > Ecevit KONYA, (a.a.) «Kud0*0 Kurtarma mıtıng ve yürüyuşü» bugün Konyada yopılacaktır. MSP Genel Merkezınce düzenlenen mıtıng ve yüröyuşe, MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakar» do katılocak blr konuşma yapacaktır. . Yurüyuş Istasyon olonındo başlayacak Ihsanlye yolunu tz leverek itfaiye meydanında so na erecektir. MSP'NİN «KUDÜS'Ü KURTARMA» MİTİNGİ BUGÜN KONYA'DA YAPILIYOR Demirel (Baştarafı 1. Sayfoda) AP Genel Başkanı Süleyman Demire), gensoru oylarrasından önce partısının Ortak Gru bunda yaptığı konuşmada Is» «Bu önerge ile netıce alındığı takdırde bır bunalımı başlat mış olacoklardır» demiştir. O» mırel. bır bakanın ya da hükü metın düşurülmesl ıcin Anaya sa'nın 226 oy şartını koyduğunu belırterek, «Kırmızı oylar Anayasa kaıdesıne uyarsa or\a dlyecek b r sözumüz yoktur Şe rıatın kestıği parmok ocımaz» şeklınde konuşmuştur CHP'yı MSP'nın dümen suyu na gırmekle suclayan Demirel. şunları söyjem.ştir. «Şımdi gensorudakı Iddiatora bakalım, hükümetın TürkıyeV* Islam alemınden ayırarak Or tak Pazara gırmek suretıyle Av rupa'nın vılayeti yapmdya kal kıştığı öne sürulüvor Bırlncl iddıa bu oy veren bunun doğ ruluğunu tasdık edecektır Allah şahıttır. millet şah'ttır, dun yo şahıttır kı bu bır yalandır. Esasen boyle bır şeye kinsanın gucu yefmez, boy'esıne gay rı cıddı bır suclamaya oy vero csk olan CHP'ye soracoğız, Ortak Pazara rrzo koyan soyın Ecevit'ın c}e dahıl olduğu hukürret değıl mıdır' CHPMSP ile ortok olduğu tokdirde Ortak Pazarla münasebetlerlnl kpsecek mıdır' CHP hem Or tak Pcızara imzo koyacak. hem de şımdı güvensızlık oyu vermek suretıyle Ortak Pazara karsı çıkacaktır Bu \Y yuzljluğu yanlarına bırakmayız» Demırel 714 sayılı Notamtn kaldırılmcsının Türkıye'ye n > e birşey kazandırdığım ne de bır şey kaybettırdığınl sovunmuş «714 sayılı Notamın konmasıyla Ege Denızı bızım olmoz kcl dırılmasıyla do Yunanlılarm o' maz Ege Demzının Yunanııîa'a bırakıldığı iddıası ise okıl, mon tık ve izandan yo^sundur. öner geye oy veren bunu kabullenl yor demektır» Demırel gensoru önergestndekı Iddıaiarı rrodde madde ele almış ve bu ıddıaiarı gayri cddı o'arak nı'elendırmıstır, Demırel konusmosını şöyle sur durTiüştür *Ş,mdı bu gensoru önergesl nı verenlerle bırlıkte hareket e denler, netıce aldıklan takdlrde yarın Kudüs ocaba fsraı!'!n elınden cıkıp mus'umanlorın elıne geçecek mı' israıl Kudüs'ü merkez yapmaktan vazge cecek mı' Israıl'ın Kudüs'u mer kez yapmasına blz mi sebep o! duk kı, bi7 kasuriu olalım' CHP hukümet olduğu zarran is"aıfle münasebetı kesecek rr 1 ' Bu gensoru onergesme oy verenler batıla oy vereılerd r. Cün ku ıddıaların hepsı boştur. Bu gensoru onergesınf veren ler yarın birlıkte olduklan tak dırde, gensorudakı iddıalan dış polıt kalarının esasları mt yapacaklar' Boyle bır dış poNtıko, Turkıye'nın menfaatlerıne taban tabana zıt olur ve :tlbanmızda onarılmaz yara'ar accr Mılli menfaatler bfr sloflan mese'esi değıldl' Bır h«SCD rreselesıdır» Gensoru önergesınl blr tertıp ofarak nıteiendıren Demıre!, gensoru önergeslnın kendllerinl muşkül aurumo düşurmedlötnl, bokfıfıklarını ortaya koyduflunu öne sürmüştür. KAYIP CEKET • Topkapı Şhelt Istasyonu önünden bındığım ve Bah celievler Toprak yolda indlğım takslde. cebınde Bekir ince'ye alt iş Bankası cüzdanı olan ceketım kalmıştır. Olaydan haberdar olan taksı şoförü arkadaşların cşağıdaki telefondan Naım Ara« bacılar'o haber vermelerl Insanlık adına rlca olunur. Telefon: 20 97 03 • Nufus Cüzdonımı hukumsüzdur. yıtlrdfm, ALTIN Cumhurryet Reşat Reşat Kulplu Ham.t Azlz Napotyon Inglllz 24 Ayar 22 Ayar 18 Ayor 14 Ayar 8 Ayor 11400 11600 12000 12500 11000 11500 11000 11500 10000 10500 9500 10000 13500 14000 1740 1750 1595 1603 1305 1312 1015 1023 575 582 MAHİR ÇAKIR (1960 1979) 6 eylül 1979 HOPA'da katledıldl. Dün. Bugün. Yarın, Hep dizlmlesin!. KEMAL TÜRKLER'in anısını yaşatacoğız T. MADENIŞ Sendıkas. 3 Bölge Denlzfl Orman Tamlrhan» v* Azlm Clvoto Işçlleri • BOORUM Soytaş'ta sa «Itk devr* 73 78 79 AİLE N
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog