Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

SEKİZ ClTMHURtYET 6 EYLÜL 1980 SABRI KİRAZ ELEŞTÎRÎLERl YANITLADI KIRAZ: «ULUSAL FORMAYI HAKEDEN HERKES GÎYEBÎLÎR» «Bana şöhret değil, top koşturacak adam lâzım» M.llı takımlar başantrenörj Sabn Kıraz mıllı takımin aday kadrosunun açıklanmasından sonra kendısi ıcın yapılan eieştınlere yanıt vermış ve bu eıeş t rılerın tamamen kışısel duşun celsre bağ'ı otduğunu soylemıstır «Bona ısım değ I sortoda 90 daMka boyunca top koşturacak ve formda olan futbolcular gerek» dıyen Sobn Kıraz va pılan eleçtınlerin tamamen so yut olduğunu, hıç bır venye da yanmodığını ve mıllı takımı yıp ra'maktan, kadroyo seçılen fut bolcuların moral.ennı bozmaktan başka bır ışe yaramadıgını beiırînış, «herkesın kafasında b.r takım yatıyor Bu takımın bczulmosına karşı eleştırıler vapıyorlar, fakat ben bu adav kadroyu acıklarken 45 m'lyonun sorumluluğunu duvdum Mıllı formayı hakeden herkes gıvebılır Kulüp yonetıcıleri ve calıştırıcılar polem k konusu yaranrak bu'avk suda bolık oviamak yenne futooicularmı forma so^up m III takıma soksunlar Mıllı takım hıc kimsenın malı değı'dir» denvş»ır r Avrupa Gençler Şampiyonasının ardmdan Bugün güreşte müsabakalar ve şampiyonluklar yalnız minderde kazanılmıyor Minder dısında da güçlü olmak. FlLA'dan başlayarak, hakemine, seyircisine dek uzanan bir güce de sahip oîmak gerekiyor. 1 | kl oltın, IVI gumüş. IW t>ronz maaltınckı, Fevzl ŞekerM dlskallfiye edl vsrdı. Dünyanın bugün artık hlcblr re|lm nde, savunma alınmadan, tonıklcr dınienmeden ve bır kurul karar vermeden ceza verılmez. Hele b r gureşçı ıcın «Olum» cezası demek olan turnuvodan dıskalıfıye korarı.. Ama b r FİLA gozlemcısı, hukuku böylesıne ayaklar a'tına alıverdı <şte Ve FıLA Asbaşkanı Türk sesnl bıie cıkarmodı bu karara. Eğer olay Bursa yenne Splıt'te olsaydı Mılan Ercegan neler yopordı tahmın edemezsınız Ya o kara' alınmazdı, ya da o <ararı alan Botı Alman bır daha Fl LA'nın kapısından ıcerı adım atamazdı. Yanlış anlaşılmasın. Bız Fevzı'yı savunmuyoruz Vurduğunu gormedık Vurduysa sanıktır Durumu goruşulur, cezası ne se ver lır Blz burada Turk Ulusal Takımının gen alınan madolyası ve sılmen beş pjanının tartışmasını yapıyoruz. tTürkıye FILA'da etkilı bunu yapm(iya kımse cesaret mezdı » dlyoruz. olso edelerıne ışlemıştl. 48 kılodakl Yılmaz'm Rus o mağıup 'Icın edılmesme ıtırazı guc beıa sugladı ılgılıler TV'nın naklen >aym otobusunde bandı yenıden ıziedner Kapıda ılk gorünen federasyonun b r yetkıiibıyd, Yuzune bakınca, kaybettık sandiK Hehen ar aınaan «Kazanaık» dıye cığl'k çıglığa Muhorrem Atık çıktı Hanı o TOFAŞ auşmar.larımn «Komunıst tohumu. Bu'gar pıCı, Demırperde nın Turk güreşım Kotletmek ıcm ulkemıze soktugu gızlı aıan» ded Klerı Muharrem Atık. Mılh taKicro TOFAŞ'tan gırenler ıcln tum Federasyon yetfcıl ıerı herzaman her yerde «On'ar Sızınkıler » dıye soı ett ler Burhan Sabancıoğlu olağanustu guresler at p harıka bır şampıyonluk aldıgı zaman, soyunma Odcbinda bız danıl yıâınla kışı vordı, ama federasyondan kımse yoktu. Boyle bır federasyonlo bır adım doha oteye gıdılmez Bu federasyon oer.ıal degtştırılmo'ı TOFAŞ, Şekerspor, Demırspor, Tekeı ve otek ler arasında hıcDır ayrım yapmadan, Turk guresıne sahıp olacak kışiler coreve gelmelıdır. Bu yapılmazsa» Bursa pın do, bu munteşem şampıyonanın sonu da husran o ur Mılll takıma 7 gureşci verml$, altısmı kursuye cıkarmış bır antrenors mıilı tokım eşofmanı gıyd rmevsn, onu mıilı tokm artrenoru ılân etmcKten ceK'nen, takım armağanları verılırken, Kursuye onu aeğıl de, kım senın tonımadığı bır yardımcı antrenoru cıkaranlar. bu ulkenın güreşıne hukmedemezler Yılmaz Aslan'a, bu ulusun yıllardır hasret olduğu altın madolyanın takılma torenım TV'nın canlı yayınından kocırmavı dahı turlu oyun v© planlarla başaran bu ofke ve nefret takımı, Federasyonda bır gun dahl kalmamalı başta teşkılatın atadıfjı maaşlı Metın Hassoy olmok uzere. kuru, yaş demeden toptan hepsınır» gorevıne son verılmehdır Gureşlerı baştan sono yerınden izleyen ve Muncrrem Atık'ın hıç değıise Tofaşlı gureşcılerı kendı bıldığl gıbı çalıştırmasını buyuk bır cesaretle sağlayan Bakanlık Musteşarı Orhan Bılgın herşeyı gözlerı ıle goraüğü ıcın. bu temızlığı sanırız, Islâm Oyunlan'nın ardından koloyca ve tereddütsuz yapacaktır Yenl Güreş Federasyonu, Bursa"yı bır kanser cıbanı değıl. bugün Bulgarıstan ve Romanya sınırları lcında kalan Delıorman'ın yenısı olarak görenlsrce kurulmalıdır Federasyon, seyırcısl, kuluplen, müesseselerı lle gureş icm yaşayan bu kentl baş tacı etmel.d r. Güreşierın sona erdıiŞI gece, kutlama ıc n bır grup bır eglence yenne gıttık Sanırız Turk gureşını kurtaracak tabloyu da orada gorduk Ahmet Ayık, Yalcın Ipbuken ve Haydar Özoğretmen, kolkola gırmış halay cekıyorlardı Aralarındakı kırgınlıklar erımış, buzlar cozülmuştu Aracıları dev re dışı bırakıp yarım saat başbaşa kalınca, hayatlarındo Türk gureş nden başka şeyın olmadığını gormuşler, anlaşmaları kolay olmuştu. Ayık gibl dünya güreşınln tanıdığı ve saydığı. geçınmek Icın bu spora muhtac olmayan bır kışının etrafında Ipbuken ve Özöğretmen geleceğı aydınlatabılecek yapıda kışiler. Boyleca bugün guresımızl ıcten ıce kemıren TofaşŞekerspor düşmanlığı, yapıcı bır rekabete de dönuşur, yeni Federasyon, ötekı kulubü nasıl ortadan kaldıracağını düşünenlerden değıl, bu ulkedekı Tofaş ve Şekersporlarm sayısını arttıracak bu spor dalıni nasıl gelıştıreceğını düşünenlerden kurulur. Gecmışteki kısa süren başkanlığının bıraktığı deneyımler, kanımızca yenl Ayık Federasyonunu bu ıkJ asbaşkanı ıle zafere goturecektır. Metın Hassoy'un yenne de hırslan aklının onunde değıl. cok gerıslnda gıden, yonetıcı egıtımı gormüş b>r kafa konduğu zaman sorun büyuk olçude çozumlenmış olur. Y A R I N : BAY KOÇ KULÜPLER VE I dalya. Federasyon Baskanı Eyup Zafer Gokbılen sporcutarı ııe bın.kte... Kıbrıs Taekwando Takımının arması ile ilgili yayınımız üzerine Federasyon Başkanı için soruşturma açıldı trzet Rıza YALIN I.EFKOŞE, (Cumhuriyet Bürosu) «Kıbns ;a kl Taekwandoculonn göğsündekl ormaaa Federasyon Başkanı Eyup Zafer Gokbılen'ın adının ya 7iiı bulunduğuna» llışkın haberımız, Kıons Türk Federe Devletinde genış yankı uyandırnnş, konuy la ılgıll olarak soruşturma acılmıştır. KTFD Eğltım, Kültür ve Gençlık Bakanıyla, Bakanlık Spor Dalresl, haberımizın Kıbns basını no da yansıması ve konunun tSkanda!» olarak nl telpndırılmesl nedenlyle, İs'anburdak! soor temaslorındon dönen KTFD Taekwando Federosvonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen'le gorüşerek durumu soruşturmaya başîamıştır.. KIBRISTAKİ YANKILAR Kıbns basın hoberlerlndekl sözlene, tCumhu nvet gazetesınin spor sayfasında yayımladığı ha ber, spor kamuoyumuzda bomba gibi patlarmş ve buyuk tepkl görmüstur Öncekı gün Kıbrıs'la, o2ell k!e başkent Lefkoşe'Ce haber gürüj" karvjst) clmtış ve Federasyon başkanının bu davranışi COk sert bır şekilde eleştınimıştlr > Gens! ynöetmenlığlni Ulusal B r t * Patısl Mıl Ictvekıli Enver Emln'in yaptığı cBırlık» gazetesı. mızın olayra ılg.ll yayınının kupurlenni vsrmışt r. oiayı, «skandal» başlığı V8 tTaekvvanao mıl'ı sporcularımn goğsiıne, Federasyon Daşkanınn Isml yazıldı> tSpor Doiresımn sorusturrna acmcsı bekleiıyor» sesiorıy'e yansı'ırken gazetemızın olavla ılgılı yayınının kupurlerını vermış! r. Greko Romen'de 11 yengi, 16 yenilgi aldık Avrupo GrekoRorren Gureş Bırıncılığtnde genclerımlz 11 yengı, 16 yenılgı almışlardır. 10 ulusun gencleriyle yapılan karşılaşmalorda sporcu'arımız "engılerm ucunü so/i, dordunu 'uş, dordunu de pasuıîe ıle kazanmışiardır Güi"eşcılenmıztn aldıklon so nuc'ar soyled'r48 Kılo. Kemol Kahramcn 1 Tur Yugoslav Mıloş Todorovc'ı 3 20'de tu$lo yendı 2 Tur Bulaar Atoıas Entsev'e pa sıvıto ıle yenıldı 3 Tur Mac 62 Kllo: Talat Beton 1 Tur: Yugoslav Sabo Nandor'a 74 yenlldl 2 Tur: D. Alman Marıo Kıchhorn'a 109 yenı'dı 68 Kllo: Sumer Koçok 1. Tur Fınlı Joruko SalomokıVı 2112 yendı 2. Tur. Isvecll Solvo Hallıng le bırlıkte pos'vı te otdu 3 Tur D Alman Poter Thaner'l pos v te ıle yendi, 4 Tur Polonyalı Mıroclow Rııb lıak'ı pasıvıie ıle yendı 5 Tur Sovyet Manvel Apıkan'ı sayı ıle yendı, 6. Tur: Bulgar Stean Türkiye 1. Küme Kulüplerarası Yüzme Birinciliği İstanbul'da başladı Türkiye 1 Küme Kuluplerrjra sı Puanlı Yuzme Şampyonası dun TSYD olımp k havu7unda yapılan yarışmalana boşlamıştr 200 m Serbest Genc Erkekler1 Ferdı Doktoroğlu (KSK) 2 n 7 95 640 puan 200 m. Serbest Buyuk Erkekler; 1 Sabrı Özun (KSK Spor Ku 'ubul 2 02 58 728 puar 200 m. Karışık Genc KızVar1Yakut Alca (Altay) 2 45 29 534 puan 200 m. Karışık Buyuk Bavanlar: 1 Mısr a Tutanc (G S Kulübu) 2 43 86 548 puon 100 m. Kurbağiama Genç Erkokler: 1 Alı Özuak (GS Kulübü) 1 18 98 505 puon 100 m. Kurbo^lomo Buyük Erkekler: 1. Hakan Atay (GS Kulubu) 1 12 82 645 puan 100 m. Sırtustü Genc Erkekler: 1. Murat Aytaşa an (Tüborğ) 1 09 78 503 puan 100 m. Sırtustu Buyuk Erkekler1 Zafer Atam«r (KSK) 1 04 85 628 puan 4x100 m Karışık Boyrok Genç Bayanlar 1. Sebla Yasem n • Sehno/ Defn e Altay 5 11 19 505 p'ian 4x100 m Kanşık Bayrak Buyuk Bcyanlar. 1 Revan . Sıbs1 Mısra Esra (G S ) 5 29 37 426 puan. Y E N Gl IYI Y E Ni L G İ cri o. 2 1 1 1 ? (0 W W 0. Aslını sorarsanız, üc altın, Ikı gumuş, dört bronz olmak üzere toplam 9 madalya. Işte Bursa'da yapılan Avrupa Gençler Serbest Güreş Şampiyonasının sonuçları. Aslını sorarsanız, 3 altırt dedik. Cünku Fevzi Şeker bal gıbl kazanmıştı altın madalv'ayı Hakemler elınden altını alıp, gümüşu uzattılar, Onu da FILA temsılcısl Alman geri aldı. Aslını sorarsanız, döfi bronz dedık.. Halil Aras, Macar onunde pan ter glbı gureşıyordu ve açık farkıa ondeydl, kolu cıktığında Kazansa bronzu garantl edecek. Sovyetle altın icın gureş tutacaktı Cengız Karakız dorduncu olurken, ücünculuk kursusünde, yendığı penşan ettığı Yugoslav vardı. Cunku Yugoslav dorduncü turda boş kalmıştı, kura sonucu Cengız tek ıt;a0lublyetle bu turda elenırken. ıkı yenılgıli Yugoslav Ikl de fmalde kaybedıp dört mağlubıyetle uçüncü oldu Bır Avrupa Şampıyonasına, 10 s'Vlette katılıp, bunların 9"unda madalya yakalamak, peı< coğunda Rusiarla ve Bulgarlarla başabaş gureş atmak, Turk guresının yaklaşık 20 yıldır hasret kaldığı bır oioydı Bursodo bu gerçekleştı Ş.mdı burun urerınde cok gen ş ve derın şekılde durmak, bu şarrplyonayı bır umut, bır yen'den doguş kabul edıp, o i u n uzerıne geleceğın Turk guresm' bu kez saglam temeller e kurmak gerek Bunun ıcın neler vapmalı'? Bu vazı dızım.zde. nelerın yapıiması gerektığ.nı, FlLA'dan başla vara<. kuluDİere ve b'reylere kadar Indırgeyerek anlatacagız Bunlar yapıl.rsa, Bursa'da cakan kıvılcım, parlak o r guneşe donuşur Yapılmazsa, soner g.der Tıpkı 1Q48 Londra'smda ve 1960 Roma sında olduğu gıbı. Bu zihniyet ile bu yürümez BU BAŞLIK ALTINDA CIRKINLIKLER VE IĞRENCLIKLERDEN BAŞKA YAZACAK ŞEYIM1Z YOK BURSA'DA ÖYLE ŞEYLERE ŞAHIT OLDUK Kl, BU ULKEDE GURES SPORUNUN YAPILMASINDAN IĞRENIR HALE GELDIK... 0 L K E L E R• YUGOSLAVYA BULGARISTAN D ALMAN CUM. S S C B I3VEC POLONYA FINLAND1YA ITALYA FRANSA F ALMANYA T O P L A M : 2 1 3 1 1 1 4 3 2 2 1 1 9 FİLA Bugun gureşte mac ve şomplyonkıklar yalnız mınder üzerınde kazanıinıyor. FlLA'dan başiayarak. hakemine seyırcısıne hatta rakıbıne dek mmdar dısında yapılan COK şey var. Soylemesı ocı ama. bunlar da artık ovunun kurollart arasına gırdı Şımdı onumüzde ıkl secenek var: Ya bu deveyi gütmek.. Ya da gureş sporundan vazgeçmek... Ikinclsl söz konusu olamayacağına gore, Hklnl ber.ımsemek ve mınder dısında da, en az mınderdeki kadar guclü olmak zorunlu. Bunun yolu RLA'dan başlıyor. KaniTiızca, emektar Vehbi Emre Icın emeklı olmanm zamanı geldı de gec yor b.le Turkıye'nın bu kadar etklsız bır temsucıye gereksınıml yok Gecen yıl Mılan Ercegan, Spiltte taın bır kraidı He>şey onun ısted'ğı gıbı oljyor, hakemler gozünün Içıne bakıp puan venvorlardı FİLA Başkanı Ercegan Bursa'da yoktu. Asbaşkan Emre vardı, ama onun da varlığı Ile yokluğu farksızdı Fevzl $sker"ın once altın, sonra gumuş madalyası elınden alınırken, fcmre seyretmekle yetınd!.. Çlmdl oia>ı ailotayım Fevzi Seker"ın Polonya antrenorune vurduğun j görrr.eaık Ounku o sıroda heplmız, Batı Alman hakeme saldırm ş ogabeyı ıle mesgulauk Fevzi Şeker In Poionvn antrenorune vurduğu ıdd'ası, Turktye bu mac n sonucuna ıtıraz eaınce ortaya atı.dı TV'dekl band bu ıtraz sonucu ırcelense, Polon/a'ı gure^ç nın durumun 44 oıdugu son 1 da<ıxi 32 sanıye iclnde ne gureştıgı, ne gureştırdıgı acıkco ortaya cıkacaK ve ucüncü ıhtarı ahp dıskalıf'ye ed.imesı k&smleşecekt1. N tek m maçtan sonra ko.ıuştuğumjz Pclonyalı hakem Dumowskı de Se7ar'ın hakkını Sezar a verecek ve «B.zMki diska.ıfıye edı'melıydı» d«yecektı Ama bu ıtırazı önlemsk ıstsven Polonyalpar karsı ıtırazla ortaya cıktı'ar FİLA Asbaşkanı Vehb' Enre sessız sedasız otururken, Fil A goz emcısı Batı A'manvclı, bıraz 6a vatandaşının yedığı yumruğun etkısl 1 1 1 3 1 1 1 1 4 4 Hıncal ULUÇ yapmadı 4 Tur, ita'yan Maenca llıcenzo va 5 4 yem'dı 52 Kllo: Erol Kemch 1 Tur Frans; Fredench Chl ra.n'ı pasıvıte ılo yonaı ? Tur: Eulgar Nıkolay Vıdov'a 3 42'de tuşlJ yenıldı 3 T Ü ' Mac yapmadı, 4 Tur Sovyet Ivan Kukıskın'ı tekn • puanla (33) ven dı 5 Tur. Yuaoslav Laslo Zorge've 54 yen ld> 57 Kllo: Mehmet özsoy: 1 Tur D. Alman Kahhams'a pasıvıte ıle yenıldı 2 Tur Isvecıı B Lınderene 3 36 da tuş la yenııdi. Beşiktaş Özer'le dün sözleşme imzaladı Bır sureden berl yılan htkftvesıne donen Adanasporlu Özer in transferl bugun nihavet ger cekleşmıştır. Beşiktaş Kulubü Adanosporlu ö z e r e karsılık Adanaspor'a Bo ra'yı ve 2 5 mılyon lira da para vermıştır. Beşiktaş Kulubü Yonetıcıleri Özer'e verılen paranın 2,5 mılyon iıramn ıcerısınde otduğu nu acıklamışlardır. Yenl kuluplerı ıle klralık olarak mukavele Imzalayan Öz&r ve Bora sezon sortunda yenıöen mukaveıe ımzalayacaklardır. Ote vandan Adaraspor Kuiübü de Bora'ya 1 mılyon 200 bın lıra vermıştır. Adonasporlu Özer ve Başıktaşlı Bora yenı yonetıcllerıyle bırlıkte. F'lcev'e 9 6 yenlldl ve 4 oldu. 74 Kllo: Necml Gençolp 1. Tur: Yugoslav Kreso Raas ı 2 46'aa tuşia yendı 2 Tur. F nlı Jorvnı Hamakı'yi pasıvıte ı'e yendı 3 Tur D Alman Ronald Schuulz'a 85 yenıldl 4 Tur. Sovyet Aleksandr Kud davsere 11 2 yenıldı 82 KllO: LuMu YlltTKre: 1. Tur D. Alman Hener Manf ret'ı 2 03 te tuşla yendı, 2 Tur: Isveçl. B|orn Hall'ı 46 sanlyede tuşla yendı, 3 Tur Sov/et Oleg Masın'e 6 38'de tuşla yenı.di, 4 Tur Bulgar Marıan Da dcko>''a 75 yen'ldı Ağır: Mustafa Tek* 1 Tur Polonyolı Stomka Krye^tıon a pasrvıte lle yenıldı, 2 Tur Yugoslav Boğdan Pastıçe 1810 yenıldı Türklye FİLA'da, bu ülkenln hak lannı savunma. gücunti bu ulkenın, bü ulusun hakları uğruna kullanma, bu uğurda gerekırse FILA'dakl koltugunu teniıkeye sokmaktan korkmadon savaşma Ile gorevlend'rilmış kışıler bulundurmak zorundadır Bu kışı de yıllor yılı once Roger Couion'un, sonra da Mı'an Ercegan'ın goıges nden çıkmayan Vehfc» Emre değıld,r. Emre gitmell, yerine dürtya güre şlnde aynı olçude, belkl de daha faz la saygın. ama Emre'den cok ama daha cok, Turk haklarının sovunucusu ve sovaşçısı bır başkası gelmelıdır. Kanımızca bu yer l c n bugun tek oday, Mehmet Akzambak'tır. Federasyon Bu başlık altında çlrklnllkler ve ığrençlMerden başka yazacak çeyH mız yok Bursa'da öyle şeylere şahıt olduK kı. bu ülkede güreş sporunun yapılmasından ığrenir hole geldık. Bır TOFAŞ fobısı yuzunden mılllyetierını, bayraklarını, ulusal marşlarını unutmuş kışiler, federasyonu dolaurmuşlar, Adlarını burada ayn ay rı yazmama gerek yok. Ama onlar kendı'erını gayet lyl bıliyorlar. İclerın de TOFAŞ'lı güreşçl Rus'a, Bulgar"a yenıiınce sevıncle güldüklerınl saklayama/acak kador kendılennden gecenler vardı Bursalı cocukların bu ulusun gururu ıcm gureştlklennf unutacak kadar TOFAŞ düşmanlığı ıc PİMAS Kupası Açık Deniz Yat yansı bugün yapılıyor Kaiamış Yelken Kulübünön duzen edıgı Pımas Kupası ocık denız yat ycnşı bugün yap''acaktır Kalcıış Koyu'nda saat 10 00'da başlayaco^ olon yanş \a tekneler. Yassıada Stvnoda, Dere şamandıras, Meandros, Tuzlo Fener Arası. Dıgovsıng. Kalam ş rotasında seyredece5<l?dı Toplam mesafenln 48 de n z m'li olduğu açıklanmıştır. Voleybolde Yugoslavya'ya 31, Arnavutluk'a 30 yeniidik. BÜKREŞ Balkan Gencler Voieybol Bırınc lığı'nde Türkrye Erkeklerde Yugostavya'ya 31. Bavanlarda ^rnavutluk'a 30 yennmıştır Bayan takımımız Arnovutluk"n karşı set'erı 1313, 153. 157 kaybstmıştır , SATRANÇ KÖŞESİ Suer Öney (F) (A) Kxg3+ 45 fxg3 fxe8 46 g4 g5 47 Ve8 Ke4 43 VhÇ Ke5 49 h4 a4 50 hxg5 o3 51 f7 + Şh8 52 Vh6!l ve 10. Perapalas O'el salonıarmaa oynarrraîta oion Turk ve 15'incl Sotronc Birinciliği uc tur sonra 8 Evlül'de sonuc lanaccrk. Puan durumu şoyle 1 İpek 9'? puon, 23 Gumrukcuogiu, Ulker 8'/?p: 45 Soylu, Seı 8p 6 öney (F) 7'?f>; 7 8 Suer, Pamuk 7p, 910 Ertınas, Öney (R) 6 ^ p . 1112 Bllyap, Vatansever 6p 1315 Erozb3k Yılnar. Özmen 5 l î P, 16 Unslan 3'4p; 17 Pekond 3p Bayanlar Turkh/e Birinciliği de vıne Perapa'as'ta o v nandı Con Arbıl (Izmır) Gulümser Yılmaz'a (Istanbul) 3 1 ; 4 kazartarok ünunu aldı. Blrinci AMATÖRLER KÖŞESİ İstcnbul Profssyonel Genç, MıniKier ve Yıld.zla Fdtbol LıgIerı bugün ve yann cesıtiı sahclarda ovnanacak karşılaşmalarla başlayacaktır. Haftan.n programı şoyledır BUGUN: Sanyer Stadı 1300 Sanye'ist Spor, 15 00 G Saray Alıbey kö/ MINİKLER: Ve'a Stadı 13 00 SüleymanlveYedıkule. 15 00 K GJmrü^ Kırklarelı Şeref Stadı 15 00 Ka sımpoşa Taksım, 17 00 GalataY. Dırek A HıSar Stadı. 15 00 BeykozEyup MİNİKLER: Altunızade Stadı (Çlm): 13 00 K Gum'ük G. Saray. 14 00 F. BahçeKuştepe, 15 00 YeşıiMınıkler Lıgı ne katılacak olan Karacaahmet tckımı, Şansalspor ıle yaptığı hazırlık macı sonrasnda... (Fotoğraf: Fehmı OZGULER) köyİst. Spor, 16 00 TepebaşıKadırga, 17.00 CubukluFenkoy Toprak saha: 14 00 K K. ZoraYARIN: YILDIZLAR: Altunlzod* Stodı (Çim): 10.00 Ornekspor Vefa 11.00 KuştepeF. Bahce, 12 00 Karaca ahmetYeşılköy, 14 00 B BaşıA. Mızrak, 15 00 GuvensporTe pebaşı, 16 00 SefaköyT. Tayfun. 17 00 Cubuklulst. Spor Talımhane, 15 00 PTT Ornekspor. 16 00 VefaT. Tayfun Toprak saha: 1100 Sultantepe G Saray, 12 00 ProfıloTarabya, 13 00 B. Spor Isk. Paşa, 14 00 D ŞafakaKK Zara, 15 00 PTTK Ayasofyo, 16 00 YenıköyIalımhane, 17.00 Y. DırekSeltmıye. Beyaz nasıl kazandı? Turkıye 15'lnci Satrcmç Blrincillgl Suer . Fendun Öney oyununda Sıyah 43.., Kc3+ dedığı sırada sure do!du. Bu neienle e r tesı gun devam edıl mek üzere oyun oskı'ya alındı Beyaz 44 Şg2 cevabını qızII olarak yazdı ve bır zarfa koydu. Ertesl gun bu oyun şöyle sonuçlandı: 43., Kc3+ 44 Şg2 Ikinci Ligde bugün 3 maç var Turkıys Ikıncı Ugının üçüncu haftasına A grubundo 1, B grubunda 2 karşılaşmaylo devam edılecektır. Günün programı şoyledır. 17 00 Sanyer Alıbeyköy ALSANCAK STADI: 17 00 Altınordu Izmlrspor 19 MAYIS STADI: 17.00 Ankaragucu Teklrttoğ Gercler Dunya Blrlncillğl 1731/8/1980 Dortmund'da oynandı (Isvıcre Yonteml, 13 tur, 60 ovuicul 1'lncı Gasparov 10' 2 p (SSCB1 2 ShoH 9p (Ina 'isrei 3 45 Morovlç (Sılıl Negulf'sku (Romanval, Blschoff (FDRı 8';p vb Oyuncumjz Suot A»ahk \ Z = 83 ile 3244'ur,cü Balkan 12"lncl Satranç Birinciliği n n 19 Ekım 1980'de Perapalos Otelı salonlarında oyncnaca&ı kes n'esti Turkiy» Satranc Fed»rasyonu otel muduriuğü ıle gere*Iı anlaşmayı yaptı Nevzat SÜER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog