Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtVET 6 EILÜI/ 1980 VETft AST, İSTANBUL'DA İKÎ OYUN SERGİLİYOR Sarat "Pvaîrosu, <Jaha örtce Ankara ve izmlr'de sabnsve gefrdığı fFerhot lle Şr.n> 'Bir AŞK MosaSi) ıle «0>jn Nssıl Ovnantıalı» cdh yapıtian bir a/ sursyie Har btye'deVı Kenîsr T yatrosu'nda Izietecek. CuTa, cumartesi, pozar gunlen (15 3018.30) mat.nelerinde, aynca cumartes! pazar d şmda rsr gece 20 30 8uores'r>de sergılenecek o/un lardan *perhat l'e Ş'rm» (B r Aş'< Mo?a!ı) Külîjr Bakcr,ı<g''nn Ankara Devle! Opera ve Bales.'nde vasakladsğı b r ycpıt. MazığTiı TtTiur Selcuk hazırlaTiış, sahne ve gıy*; tcsanni HcHI Scv'm. istanbul Birlık Sahne3.'nden Me ra! Ta/gun'un konjk sanatCi oiarak yeroiıyor. AST'ın bir ayiık tstanbul t'jrr.esı sırasında t'yaîrossverlere sunacaöı öteki oyun VaS'f Öngoren'm «Oyun Ncsri Oynanmalj» öaşhk!ı yapıtf. Rutkay Azız yönetrruş, dekorg'ys.teri Halil Sav'ın. «Ferhat '\Q Sirın> ve «Oyun Nasıl Oy nanmaiı?» oyunlarda roüe'i Meral Nron, Jale A. crodağ, Sevmç Sayrarn. Ssrpıl İnanc. Fjsun Oruc, Serao E/üooğlu. Inci Uğur Alîürk, Oziem Oz'<an, Se/al Yuröa<u(. Şe"er Kok<aya, Yaşar Akın, E Yeni bir film dağıtım şirketi kuruluyor A «Ferhat U« Şirin» den blr bölum... ro' Deıoz, RufKCv Az z, ihson Saivar, Metın Baiay, A'tan Er^sk1!, Tunc Sover, EeVlr Akbaş Korav Ergün. Ail Erkcızai. Suat Ul''on, Ahrret Çaka'oz, Atıiıa Oğuztekın, Alı Karîal, Oğuz Budak, Uğı/r Po lct, Baluk Cömert lle Orhan Karataş paylaşıyorlar. tıf Yümaz, Yavuz O ve Ömer Kavur'un kurduklan ADAF fiim şirketi. seyircıye ulastınîması engsllenen filialerle smema severlerj buluştarruak amacıyia, Yeşilçam düzeni d:şında yeni bir filra dağıtım örgutünun kurulması hazırlıklannı surduruyor. Küîtür Bakanlığı İstanbul Devlet Konservatuan'nda yeni atamalar yaptı Küîtür BakaBÎtfeı'nın Istanbul Devlet Konserratuvan Tiyatro Bölümü'nun meslek derst öğretmen'.erinin sözleşmeierine gerekçe göstermeden son verdiğı öğrenilmiştir. Bakanlığın bu yeni kıyıau sonunda Levent Öktem. Müge Gürman. Arsen Gürzap iîe iki yı! önce yine Küîtür Bakanhğı'nca İsıanbul Devtet Konservatuvan'nda Tiy.itro Bölümü'nu karmakla görevlendiriler. Can Gü^ap ve Ahmet Levenîoğlu görevlertnden almdıgı. Raik Alnıaçık, Kemal Bekir ve Yddız Kenter'in getlrildijl biidiriimiştir. Küîtür Bakanlığı'nın tstanbul Devlst Konservatuvan Tiyatro Bölümü'ne yapılacak kayıtlarda da haksız lşlem!ere gözyumdu^u, aynca gsçen dönem smavlanndan d&r dünün yinelenmesi için şifal emir göndererek, daha önc« başanlı olamayan bazı öğrencıiere ayncahk tanıdığı ilen surulmektedir Çizgi EvrenindenJopcnva'n.n en bOvLk gazetes! 'Yorn'u'rı Shıt3un' 25 000 do'ar oduıtu ıknct utusıararası karlkotür yanşması koşullcrını açıklodı. Konulu yarısmanm konusu c1980'ierde Kadın ve F.r^ek, Bugurt, Yann ve.. * Ikincı kotegorıde ısa eerbşs! konutu karikotürler yanşccok. Kategorlyö bokılradan en lyi kar:kotüre bir mlivcn Yen 'yokiaşık 5000 dolar) âdul ver.iecek. İk>ncı*.k ödulıı ıse 500.000 Yen Yarışrraya katıloook olan kcrıkaîurler 297X420 mD.'den kücuk olmolı VB Yomiurl Shıbun ToKyo oareslne en g«c 15 kasım tcrıhıne kaaar cönderilmelıdr. SELÇUK DEMİREL. «POLİTİOUE AUJOURD' HUİ»NİN TEMMUZAĞUSTOS SAYİSINI RESİMLEDİ Fransa'da yaşoyan Çlzer Seîcuk OemTre! Le Monde gazetesınden sonra bağımsız bir düşunce • styaset dergısl olan «Polıtıque Auiourd hui» d© yozılarlarla (Igıli 50 kador deseni yer almıştır. Dergi her soyısını bir çızere ayırmaktadır. ÖnümOzG'eki gunlerde Selçufc Demırel'in resimiedığl «Moumouk» odlı cocuk dlzıslnln ilk ikl klîabı da yayımlanacoktır. Bu kitaplar ek'm oyında acılacc* oion Frankfurt Kıtop Fuarı'na katılacaktır. JAPONYA'DA KARİKATÜR YARIŞMASl Con Akınsol <Blr Muthlş G&lecek, Bir Mts"*! Gecmıs» albumünu clzgl denemeler! notuyio yavımlanrı$t<r. Kltap 300 odet basılmıştır. Güldikan Vgyınlarmdan cıkar Ikmcl clzgi kltabı Süho Mocan'ın «Ptyantez lclnde Kartkatürlersidır. A. Kanblr, E. Polot, Ü. Kortoğlu'rtun karikotürlerinden oiu sacak olan «Tüy Siklet» olbumu isa yoyına hazırianmoktadır. ANKARALI CİZERLER KARİKATÜR ALBÜMLERİ YAYIMLIYOR... • ^|f »5 a • «9 • «AKDENtZ AKDENİZ» SERGİSİ KIBRIS'TA İLGİ GÖRDÜ... Tan Ora!, Nezıh Ocmya!. Haslet SovSz vs Tuncay Uroan'ın kankotürlennden oiuşan *Akd»mz, Akdenız» serg sl Gfme Betedıyeslnce düzenlenen Banş Şenlıkierl haftosmda acHrnışiır. Sergt KıbrıS Eğıtirr, Küitür ve Genciık Bakanı tarofındon Gırn« Beledıve Bması Salonunda oçılıp izleyicllere sunulmuştur. Korıkoturcüler Derneğl Ar>kara Bürosu Temsftcısı Nezih Donyal tGrafından Kıbrıs'o götürulen sergl cDcme Hote!» lobisınde de 4 gun dcık kalmı$ ve ılgiyle izlenmlştır. tAkdeniz Akdenız» sercsl Kıbrıs'ta aclan İlk Türk karikotür sergisidır. Gect'ğ'nrz çünlerde yopılan Iklncı u'uslcrarosı ODTÜ Sanat ve Küîtür Ş&nüği'nln ardındon bir karlkatür olbümu yoyımlonmıştır. ÖTK • Karikotur Kulübü'nön yayımladığı «Karikatür Sergısit Albömü Sinan Suner'in anısma düzenlenm'ştir. .w 9 Seîçulî Demirerin Fransız dergismde ysr alan çız^ılerindea düzanlonmlştir. BİR DAVET DE GABROVO'DAN.. 5. L'luslarorası Gobrovo Guimooe ve KartkotOr Yanşmosı 1981 yılı lcmde ytapıîacoKttr. Geotiğım z koşulları acıklomıştır. Broşurd» yanşma konusunun gunlerd» gonderılen yorışma broşüründa yarışma «Dunyo Bamadı Çunki Güluyordu» olduğu beiirtiltrıştır. Karıkatürlerin boyutları 40X60 cm.'den büvük olmamclıdır. Yarışmaya son katılma torihinm 15 ocok 1980 olarak saptondığı tw ytikl blenolde aynca starlk fotoğrof v» h»yk«J yanşmolan « a » Nosrcddin Hoca Seni'k'eri «(rcsmda yurdumuzu ztyaret eden italyan Karıkaîurculer Dsrneğı Başkanı Nıno Dı Eazio ülkemızda tanıştığı çızerlere bırw mektup gönderere* Uaiya'da duzenlenen bJ yılkl karikotür yorışmasına dovet etmlştir. Konusu «Otomobilı olon yarışmoya katılma odresl »öyledır: Nino Dı Fozıo, Vıa Montö Comlcia, 18, 65100 Peecoro (itofyo). Dl FAZİO'DAN MEKTUP VAR... KARİKATÜR SERGİSİ Fuat KIRCALI. AJJAF bunuala ılgül olarak ilerici beledıyeier, sendikalar. demokratık kııie orgutleririı kapsayan bır anket duzenJemış, saptanacak pılot boigelerde kıtle örgutlerinin eşg'üdamuyle, jlk çalışma^ann Egs, Trakya bölgeienyie Izmır. Ankara. Istanbul merkezlerinde olnıasıru kararla§!ınnışUr. Yapılan protokol uyannca tüm uzun, kısa ractrailj filmler. belgeseller grev böigeleriyle köylerde beyazperdeye getı* niebilecektir. ADAF ügıhlennden edinilen bilglye gore iîk açamada başta Ankara. Istanbul, îzmır belediyeleri olmak uz«re Kuşadası, Çaaakkale, Giresun. Van, Adapazan, Kartal, Yakacık, Gebze, Yanmca. Alpuüu. Edirne gıbi yerel yöneUmler dışmda Maden İş. Petrol İş, BankSen, BaySea. TekstilI», GenelIş, Keramikîş, Oleyis, PetkımIş. GıdaIs, Çağds* GazetecUer. KöyKoop, İzmir'de Elektrik Mühendisteri. Kimya Mühendlslerl. Mimarlar, Makice Mühendisl». rl Odası, YolIş, Mülkiyeîiler Biriitl. TumDer, TÖBDER, DevMadenS«n gibl demokratik klüe örgütîerlyle yapılan yazaşmalar sonunda işbirliği anlaşmaaına vanî mıstır. ADAF, kendi filnüeri dışmda, gösterilmey» uygun filmlerin de dagttımuu y*pacakbr. TISAN: ^Kıyım Konservatuara sıçradı,, TÖm Tıvatro Sanatçılan Birllğı «TİSAN» Kultur Sakonlığı'nın Isıanbul Devlet Konservotuvorı Tryotro Bo!umü'nd» gereKcesız yapt'ğı yeni atamatarla ılgıü oiarak acıklama yapmış. ülkemızde her aianda yoğunlaşan o.îidemokrct'k boskılcrın ozel'ıkle küıtür alanında llginc boyııtioro vardığı anlatılarak ozatle şu göruşlere ver verılmıştir: «Oiayın zamanloması oldukça kuşku uyondıricı n>telıkte. Öğretmen arkodaşlarımız gırış ve butünleme stnovları hazırlığı içınd9yken, öğrencl kayıtları durduruljyor ve tüm sanat öğretmenleri kadrosunun Işine son verıllvor. S'navların Ankaro'dan gel«cek bir |ürı torafındon yopıiacağı bıldırülyor. Ve barajdan dönen üc han r l * sınıfı ağrencısl İçin bakanlıkton gelen özel bir emirle, usulsuz kanunsuz blr bıçımde yeni b'r sınav ocılıyor. Bu kuşku vericı kanunsuzluğun dışında 6nemli blr nokîayı beilrtmekte yarar görüyoruz: Sanotct eğltlml konusunda az buc.Jk bılgısı oıan kışller cok ıvl biHrier ki. iki yıl bcyu beüril blr öflretmen kadrosunco eğitllrrıiş, gelişmeîerl yokmdan 'zlenml? öğrencMerl ba$ka bfr lurının beş dokıkoda değerlsndirmesl olacak şey dBğildir. Eunun zorarmı en çok öğrencüer görec«k!erdir» TV'd« Türk Sineması TRT I 6 Eylül 1930 66 00 Açjlı? T» program. Eıgı kerrara. OSJO 6ırkil»r •• aym havalan. 06 02 BClgesel yayın. 0S^0 Köy» haberier. « t GOnaydıa. 07J0 Raberler. 07 40 Bolgesel yaym. 09.00 K.ta baberler. 0S 05 Çocıü saır.ı. îOOa Kıs» habeT'.er. 10 M Arfean vann. 10.32 Ha.fta eocn (1> 13.55 Beklsznlar T» radyo TV prcgram hsber'.erl 13.00 Habener 13 15 Sa» eser'erl 13 S O Bölgessl yayın ve reKamlEr. 15İ5 Törelerlıalı folklonjmuı. 15.45 Sllablı KuTrretler »aaU. 16 00 Kua hlberier. 16.06 Hafıl njünk. ld.^5 'lürküler l«.*î Sarîalar. 17 00 DileS kotu^u. 18 00 Kısa haberier. 13 05 Türkce sozîti bafü mttzik 18J0 Ba? Uma t&kımından oynn bavalan. J3.35 BÖlge»el yayın. 19.0001 00 TBT II ile ort&k yarJ»19 00 Haberler. 19.30 HaflJ müıı< 20 00 Altın büeıik. 20J0 Boige banatçüanmiz. 20.4! Ankara radyosu çok aesll korosu. 21 00 Kısa haberler. 21 05 Beraber ve so'.o sarkılar. 2130 Dınleylci »siyle lsteiler. ÎÎ.00 Jfjss haberler. 22 05 Dinleyle» )•tekleri. 22^0 Küçük konser. 23 (X) Haberler. 23.15 Cuaaart»»iden pazara. 00 55 GOnüa fcabenertaden önetler. 01M Pro?r&m v« k&pamş. 01.05 05.00 Ga ce ysnsv. Izmir'de kanh nümayişler İKİ KİŞİ ÖLDÜ. 15 YARAL1 VAR. «ANADOLU MATBAASI TAŞLANDU SÜKUNET GEÇ VAKİT ELDE EDİLDİ J llrt aoUstteo ^arkılar. 11.00 Tortan deytoce 1130 TOrktUer. 11.« Serllen eserler 12.10 t* bırakanlar. 12 30 Açıltlıınalı fcla sık Türk mıiıigl korosu. 13 00 HoberleT. 13 15 Kafiî tnüıı*. ÎJ30 Haîk o?an!arı bölg» »anal cılan. 14.00 Bıılın »amanımı»da 1*^0 İJarSıIar 14 40 Türküler. 15 00 HaîiS müziit. uünya»ndan. İS50 Şarkılar 15 50 Halk müri?liîden seçmeler. 16 ?0 Arkası yann. 16.40 Hs!i£ müxik. 17 00 Soüstlerden blrer şarln. 17.30 Beraber vg so'.o tttrkuler. \1 Û0 Senîocik matık. 18 45 Saı •serleTl. 19.00O100 TUT I İ» ortKlc yayın. 17.00 17.05 HABERLER HEİDÎ Heidl rüyasında yine kdyünu görür. Doktor onım mutlaka köyüne geri gönderilmesi gerektiği göruşündedır. Eve gelen Clara'nm babası da ona hah verir ve Heidi sonunda bir uşakia evinin yolunu tutar. KEZBAN,, • Yönetmen: Orhan Aksoy. Yopıt: Muazzez Tahsln Berkemt S«naryo: Orhan Aksoy. Görüntü yönetmeni: ilhan Arakon Mık» Rafaeryan, Oyuncular Hütya Kocyiğıt. Izzet Gunay, Selmo Güneri, Gulistan Güzey, Yusuf Sezgin, Muzafer Tema, Süleyman Turan. Fatma Karanfı!, Aliye Rona, Diclehan Baban. Yapım: Erman F.lm / 1968 Aıles.ni yıtıren Kâzban (Hul ğ.nl ycptsğı yapıtta Muhterem Nar. Gokssl Arsoy. Leylâ Saya Koçyığıt) kimseslz kalınca yar, Suna Selen oynomışıardı. Kosabadan ayrılıp, varlıklı bır Filmın gışe yonündan buyük İş kışı oian Istanbul'daki amcası yapması üzenne orynı roman Aİ! Beyın (Muzaffer Terna) yaOrhan A*soy yonetımmde beş nıno gelır. Aiı Beyin Kezban'yıl sonra bu kez renkll oiarak la yaşıt Lo'.e (Selma Günerı) fılme alındı. Salon fılmlen araadlı bir kızı vardır. Kaeabalı di sında ön sırayı tutan «Kezban> ye horlanan, baslt yaşantısı gordüğü ılgıden sonro, Avrupa* Lale ve arkadaşlon torafından da film çevırme modoaının yadırganan, hatta alay konusu yaygın olduğu donemde aynl olan Kezbcn, ashnda Ali Beyin yönetmen va Kezban'ı ccnlononsektz yıl önce ayrıldığı İlk dıran aynı oyuncuyKJ İki kez eşinden olma kızıdır ve bu dudaha perdeye getırildl. Saf, iyl rumu kimse bilmemektedır. Ali kaıplı. orgulu saçlı kasaba kızı Beyin yardımryla köşkte yet!şKezban'a bu kez Avrupa kentls tiriien Kezban'ia. Late'nin sözrını dolaştırıldt. fKezban Roma' lüsü Dr. Ferıt (izzet Günay) ada» (1970) ve «K«zban Parts1rasında duygusal bir yakınlaşma oiur. Bunu öğrenen ve bir t&> (1971) işte bu akımın ururtIsridır. «Kezban»ın konusu, öbaşka oencle sevişmekte oian bür Yeşiiçam yapımı kiaLale. bu kez Dr. Ferlfle nlşonsık cşk öykülerinden pek lanmaya kalkar. AİI Beyin öiüayncalıkiı değil. Ucırr cşk münden sonra gercek ortaya ve melodromlara tutkun Iz cıkar. Kezban ve Lale'nln sonleyicılerın beğan ssni kazolannı ©kranda Izliyeceğız. nan «Kezban» cağdaş bır Muazzez Tahsin Berkont'm külkedisl görünümünu taşıpıyosa romant dızisinden en yor. Modası geçmlş salon fı!m tamnmışi olan «Kezbcn», iik ierlne düşkün olanlar «Kezkss 1963'te füme ai'.nmış, Dr. ban»! rohatça izhyebıürier. Arşevr Alyanak'm yönetmenn 17.30 GENÇ KAYAKÇı tımtr 5 ( H D , Mn.) Cxnnh> Tiyet E a i ı Fırkası bugun u s t 1* d« blr mltlng terüp etmiş Denirll metmsu Haydar Rüııtü T» Ahenk gazetesl ba^ mtıharrtli iîemnel 6eviU be^ier taralıodan bırer cutU: veriîm^ir. Ba mitiRg eîjıas •nbestçller ytşasın gad *• Fetül B«y di Rü;tfl Bey. Aaadotn bugünka ba» mak»teslnds muloaUfler» taflamadı bulunmu?tu Bumra oserlcs Ktittan blr talü« Anadolu mat bsan üaüai» menti goster} yap jni'tır. Fete; Sejta tkaaıet ettlR t » mlr Pila» Onünd» alta^Iar d » vam edıyor, poli» dOntd tamloe cal:şmakt8dır. Ter yer çok kal&bahk topjuluil»» yatı ocuılktacak. Bepinöı <»• taraîtar oimalıyı». Korkmayv P:Z Kortmeyaitm. Reyjnlıt oM ver«!irn ünutnuyum fcı gad !»• tetnueydı yeni (ılk> oloıaadı. HaJk Fırkası CnOnds 7eM Bev lehlne yapıian n(ır»»yls devam e<lerîıı?n Haifc Fırkan a » sından Sabrt Bey »hailye « E » mıasuzlar» deytnc« haîk b!nay« hücum attl. Camlaı pencereleı fcnldj. Polis, jacdarras feldl halfe Anadolu matbaacına öoîra EJtmaya başiadı. Dah» toan •Ueh atıldı. V« b*ynl pançalanaa bır çscuju hslk l^thl biy» t*ürdl: tF«tm Beyl diier. reüii Bey çok alrtü. huriyett uvtTorsams, klyettoi lsUyorsaıus, dagılım», sakia oljnu» diye bftlkı teul»e çtiıtto. Matba&yı fruçatan taifc yertnden taaaıJdBEsadı K» na kan isUyorus dlye bsgınyor» lardı. Daha sonr» u s e r jeldt. Va attaU dajfrtıldi Aacsk halk taş ataıata devsm edlyorda. Jandarma tevsva ateş e t n » tnecburlyetüK!» kaldı Bir po!S•in ba&ı yuılmca. fcocntser baifta ates açtı 12 yaşısda bir coeufc daha vuruMu v» ciMa. Ba Gîftm ba%x kortcotto yedi yara^ U vsr. Bu «ayııca 15 e yfikse'eeejj ieyleaıyor. Akşaın tssttta» doira »ebirâe fOkucst mginnnı. TRT m tar. TRT n tnttp etuşi miunpl» iUbmat 9erkl Bey «Gszl binm telaimı» Ctr k&tşmın de£U» dedl. Haydar R0sW Bey da tsmet Paşa'cın hlzraetlerlndeD bshsettj. Beyter K>kB|ıcda kOçak btt munaka*3 oldu ve ois^l&r mey daaa geWİ Sokaklarda konferass» »«w> lere tesadül edlllyor. Ba cüa>leden olarak hukOmet kon^tı kösesfcds teeılz fcyafetU bir » t ba?m» toplsnaa S0«B kJ. {İ7* bltaben şunl&n söylCyordu: «Teol fırka btei Inhisarlardııa tazla vergılerâen kottaneak. Ha Ot 'A ApU» Te pT>graîn, 07 0S Sc;*stîeröec eeçmeler. 07JÛ Haberier. 07 45 TürkOier. 03.00 Gtta başhyot. 09 00 Bır dildca bır telden. 05.20 Makaaadan rca kama. 09 40 Birtnîizin derdi. 10 03 Türk bafit nrOBîL 1030 8 7 « ACJİı» y» prograat. 07 02 Gftne baslarken 08 00 Saoah konserl 09 00 TOrSça baberler. 09 03 Merhabs. 10.00 Müsik ıtüd ycsu. 11.00 O?ieye doSnı. 12.00 Tarlcoa taberlar. 12 03 ingiHK» haberler. 12.08 Pran&uea oaberler 12.09 SMn içm seçtikîertTnız 13 00 Müıik köşesi. 13 45 M M k bahçeainden. 14 45 Sa» eserlerl. 1S.0O Opera »ahneleTİaden HJ» Tacgonun dotuşu v« gellşiml 16 30 Tati! Müriei. 17 00 TOrtcçe haberler. 17 03 IngUlıce baber!»». 17.08 Pran•ıxcs babsrler 17.09 Çafdaj Turk aaaat müalgl. 18.00 Geoçer Içln 1800 Biaim sanatçılanrniî. 19 45 Ankara radyosu ç o i »•sH fcoro«u 20 00 DOnden bopüaden. 31.00 GOsfüattıöa c u . 23.00 Turkçe haberler. 22 03 İnjjüia» caberler. 22.08 Fraar.ica haberer 22J?9 Stüdyo FM U J 0 t'nlfl «eslarOen uniQ eserier. 24 00 Geoa T» müııi. 0100 Pro(ram ve kapams. «öîüm Saçan Dağ* başhğını taştyan bölünde köye gelen genç ve zengin bir kız tırmanması son derece guç olan daga çıkmak rdyetindedtr. Tüm çabaiara karşm fıkrinden caymaz. 17.55 JETGÎLLER JeigiVin patronu işyenne her içi yapabiten bir robot ahr. Çalifan herhesin nefret ettiği robota yağ yerina alkol konunca ifler kanşacaktır. 18.25 POP MÜZİK Programda yer alacah tolist ve topluluhUırla, parçalan şöyte: Blacyvood »KrUı krio, Hanh Mizell •Dungle >ocfe», Madame 'Doit now*. Abba •Danclng Ouenn», F. Fender Wasted dayt and vtasted nighU, Suzy Oııatro 'Tear me apart*. Southerland BroU hers 'Arm» of Mary», E. Starr <AceidenU. Gilly Moson «Every dcy I have to cry» v« Amesbury 'Super Pıe: 18.43 TELE\^tZYON FÎLMÎ: «PENCEREDEKJ GÖKYÜZC» Yönetmen; Hary Harrit. Cyuncular: Linda Purl. B©bert Hays, Robert Kern. sürcsi: 95 dakika, BULMACA 123456789 Tersj yeryuvRrîaguım dörtt» Cçünü oluştur3n doŞa dunncu, bij erksi sdı 9 Reklam, öuVLKARinAN AŞAÛIYA : l lenhslsrda ve karanl'.kts tasar.Lc gözüne gCründüja dü^ünülea kcrkunç hayal. 2 Koşulara uygun davran »nlftmın da emır Soyla. 3 tki beyiüik ve 62e! aheskll blr Wr Kianzume Eir grtz rengl. 4 Solunum yoiu hasta!ık!armd£n. 5 Alısonn» iıjın yapılan eyİMnler. 6 Tersj zorjnlu be.sl nuddeiertnden E^fcl liisıt tannlarujdan Tersl yunr* tajt ve yaMı bi? tür ttnnit. 7 Hav3daki dalgalan yakalarnaic ıçıa ktülanılan inee uroc nasne. 8 Bir tcnrn gered Yavrusu cian 8 Komşu Ukelerden Terrl lalrn. DÜNKC BU1AIACANDI ÇÖZÜHÜ SOLDAN SWĞâ : 1 Paradok». 3 Altbora. S SA Arka. 4 Yapnk)sr S At ırV S kO Aet T r 1 üranymn. S 6al Ar » Ebegitesect. YÜKARID4N AişiĞITA s I Papyekaçe 2 A! oraB. 3 RSSTH» alE. 4 Abartan. 6 Do aynö. < Orak «J. 1 Karlı. 8 BAŞYEKİL ISMET PAŞA'NIN İZMİR'DEKİ HADİSELERLE İLGİLİ BEYANATI İsnet P»îa îzwtr badiseJertyle ügfti şunlan söîtamlîtir: SW yasi üidr münaisşalannın •»• btta hadiselerlyle kanjmaa *• tecl vataalarm olm»sın« meydaa vermek ço^ toessüf edl'.»cek bir geydir Kıjfartıcılann taidn olunacaifı muhakkakor. zcuhalif hareketleri s ^ brtm «• »dltye bttt«W Mtfb «4* eektlr. Genç ve mutlu bir çift olan Moüy ve Dave'tn çocuklan kasabada çıkan tifo salgmı sonunda ya?amı^ıı yttinr. Genç kadm çok. mutsuzdur. Bir gün evine Ha~\'k ve Corb adında iki kızılderili çeU^. Corb yarahclır. Ancak bu sırada kızılderililerin kasabaya saldıracağına iüşkin çıkan söylentiier v« AfoHy ile Dave'in evinde iki kızılderilinin bulunmas; herheste bir îedirginliğa yoî açmıştır. 20.30 HABERLER VE HAVA DUBTJMU 21.20 YEDÎ TEPEDEV Istanbul Televizyonundan Kayhan Özteoe'nin ha zulodıpı ve sunuculuğunu Güner Vrrdt'ın yapacağı programda yer alan solistler ve parçalar $6yU: Mediha Şen Mavi dunyom», «ZeyHn göüum>, *Gel coşahm oynayahm». îclul Ahkaplan «Ba*tım tetnJdı iâdenin daJj», .Vec?<î Akben «Hey dağlar». •Hepimiz üç kardeş», Emre AncaU *Yıkıh adâm*, «îroter», Sihat Işıhlar •Sensiz geçen gunîer», «Ofeyo r.us*, Romalı Perihan *Nereden nereye*, «O bendim o», Uğur Göker 'Son anda*.. Programda aynca Tolga Han Dans Grubu da yer ohyor. »erbestt ve emniy»t ictnda y»blta»lerl tçla MtOn lerin mlınmaeun mabklll emnttlm. n•OLDAN SAĞA ı 1 Uernleketinden raak Mr yerda buluzua kl^lnla diınosu. Kimy&da blssıutun aüsfesı. 2 Uykuda lken dola$ma haatalıSma yakalanmı» ki*i. * İsieyen melcanij7r.ayı l;teraes <Ju rjma sofc anlamıcaa emJr MüzıJcte bir noU. 4 Ter»! f»ster 1 yapılaa yer. 5 Terst kaanı organlanms isletna dı> rjma ginnaslne yıa açan durum. 6 Tersl ebM düda EU. Dutnan lekesi Tersl yerrJn. 7 Eeatsiî, ganmsak So kulu, ktrrreUJ v« beyaa bir ıçıs bidıokarbonla fxt. t FETHİ BEYİN OLAYLARLA İLGİLİ BEYANATI t r o l r S (Ho. Bla.) TtOt Beyte görüştüm dedi ki: «7apılao tevicUat asaylfl ütial cOrmfl vtx da yaptlrmç tee blr ^ey dlyetnem. Yoksa balkm latedigini her yerde fcarşılamaaı b«J5ladır. Isnir'de cumhurijetcl, mOnerver gençler mnunüyetj» blzo katalmak «rtjyottar. ^ OJbrlerlnl aldun İççJyJ eomtaortyeü kaTTiını» hflrrlyeta acık gSrmekle nennuEim, Tesküatı kmup tmrir'de da beiedlye **• çiralertsa Ifttrak edeoettm. Soo olaylar biztm haft ansıada nar.! taral bulduivsmau fficterrolçtiTJ Reklamçılar Ltd. tecrübeli reklam yazarian, grafikerieri anyor. 479527 yada 48 2729'dan Slge Sipahi ile görüşülefcslir. 22.25 TV'DE TÜRK SÎNEMAS1: «KEZBAN» Filmle Ogiîi aynntıU bilgiyi yandahi lacaksınız. tunında bu 23.55 BtRLEŞİK R E K I A M C I I A R
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog