Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALTI JMHURİYET 6 EYLUL 198C Karaca: "İşçilere karşı yapılan hiçbir şey Demırel'e göre ayıp olmaz,. istanbul Hober Servisl DlSK'e bağlı Madenlş Sendıka •ından grev ertelemelerine ılış kın dun yapılan yazılı acıklarralarda Demırel Hukümetının erteleciığt grev sayısının 15 yıl da ertelenen grev sayısına yak laştığı vurgulanmış, «149 bın ış cının grevını erteleyen AP azın I * iktıdan grev kırıctlığı yapıyor> denılmıştır Madenlş Başkanı Mehmet Koraco, Demırel'ın «Grevleri er telemek hukumetın hakkıdır» yo lurıdoki acfklamasına değınerek. özetle şöyle demıştır: «iktldarın boşı, basına yaptığı acıklamada grev ertelem* terınl ayıp olarok ortoyo koymanın yanlış olduğunu bellrtefek (grev ertelemesl hükumetle rın hakkıdır) dryor Gerçekten Öyledır Demırel lcın Işçılere, iş Cİ sınıfına karşı yapjlon hıcbır çey ayıp olamaz Onun ve onun glbıler icm (ayıp) kavromı, IMF'lertn, TÜSIAD'larm, TISK"lerln talımatlannı yeterınce y«rıne getırerremektır. Son 8 ayda, son 15 yılın top lcmına yakm sayıda grev erte lemesine başvuran Demırel iktl darının bu tavrı (ayıp) değılse. «lektrrk dıreğl yopan fobrtkada olan grevi önce (güvenlrk) son ra (sağlık) gerekcesiyle durdu ran görüş ne lle nıtelenebılır"?» Demlrel Hükümetl zamanında •rtelenen grevlerın bır de dö kümü venlen Toplu Sözleşme Dalres! Boşkanı Hallt Erdem'In acıklamasında, 24 ocok karor torıyla tekellerin cıkarlannı ko ruyan AP azınlık tktldarının işba $ına geldığı günden bu yana 79 kez 149 bın 501 işçlyl kapsı yan grev ertelemesı ile ha* al ma mücadelesinı engelledığl vurgulanmış ozfttte şoyle denıl mıştlr: tGrev ertelemeierl eşl görfll medık bir hızla »ırmonrrken AP ozınlık Ikiıdarı yosolorı da acık Ca olğniyor. Bunalırrı yarotan tekellerl « gemen etme polıttkasmın sonu cu olarak grevler ard arda erte tonlrken bır vandon da grev er telemelerıne hlc de gerek kalrnoksızın grevlerin fnlen yasak lonocoğı zorbalik reiımi doyotıl tnaya calışılıyor Ceşıtlı adlarla baskı yasaları hazırlonıyor. A rtoyosal duzen yok edilmeye codşılıyor. Ama demokrasi güo lerlnln yığınsol savaşımı tekellerln ve sozcüsü Iktıdann caba lonnın boşa cıkantacağının yolunu gösterlyor Grev erteleme l«rl işcılerl ve sınıf sendlkalorı nı yıldıromıyor Grev erteleme •üresınin dolmasını bekleyen bınlerce Işcl greve hozırlanıyor» KOTİL"BİZE PARA BULMÂZLARSA İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİNİ BELEDİYE'YE SOKMAM.. Istonbui Haber Servlsl is tanbul Beledıye Başkanı Aytekın Kotıl, parasızlığın artık can lanna tak dedığını ve ışcılerın parosını odeyemedıklen ıçm bü yufc huzursuzluk lcınde bulundukduklannı soyiemış, «Butun istanbul mılletvekıllerine hober gonderdrm, bıze pora bulmazlarsa hlçblrhl Beledıyeden ıçerl 8okmayacağım» demlştır Kotll, holen İstanbul Belsdıyesı'nm 500 mılyon lıraya, acl len de bu tutann 215 mllyon lı rasına ıhtıyoc olduğunu anlotmış, «Işcılenmıze para ödeyerrlyoruz, hıcbirme de bunu sa vunamayız. Gönjl Istıyor kl ya saior ve duytırulor oimosın do, butün işcilsr hoklarını alabılmok İcm dırenişe gecsinler Defalaroo hor/kırdık bırakın ken dı paramızı kendımlz temin ede lım drye, blr türlu buna olanak vermlyorlar. Beledlye Gelırlerl Yasosı'nın hohnl herkes bll'yor. Bız, kabadayı değıllz kl harac alalım. Blz ancak yasalar uyannca para toplayablllnt Boşka Imkonımız yok. Ama, Türklye'n'n 5 mllyon Insanının yoşadığı Istanbul'u kendl hall ne bırokmok isteyen sıyasıler varso. mıllet de onlan kendı hallerıne bırakır» derrıştır. Istonbul Beledıye Başkanı, blr llln milletvekıllerırın ılk gö revinin o ilın holkına lyl hızmet verrrek ıcın gerekenlerı yapmok oiduğunu bsllrtmış «is tonbul haıkına lyı hızmet verebılmesı lcin beledıye ışçılerinin poralarının odenmesl gereklr Butun istanbul Mıltetvekıllert no hober gonderdım, eğer bıze gerekll olcsn 215 mılyon lırayı bulmazlarsa hıcbırını beledıyeden içeri sokmam» şeklınde ko nuşmuştur Kotıl, Başbakan'ın kendllerine para verneceğ ne daır soz verdığını, ancak Ma'ı/e Bokanının kendı bıldığını yaptığını ıfade etmış, sorunun cok kı sa sure iclnde cozumlenmemeeınln büyük olaylaro neden olabıleceğını bıldırmıştlr Tutuklu öğrencilerin sınav hakkı Bakanlıkça kaldınldı Mılli Eğitim Bakanlığı okullar dışmda sınav yapılamıyacağı, Sıkıyönetim Komutanlıklannın ise tutukluların cezaevlerinden dışarı çıkarılamıyacaklan kararı yüzünden çok sayıda tutuklu öğrenci karardan etkılenıyor. İstanbul Haber Servisl Mıl li Eg.tım Bakanlıgı nın aldığı bır kararlo cezaevlerınde tutuk lu oğrsncılerın sınavlara g rme hakları ortaaan kaldırılmıştır Bakanlığın yeni uygulomcst sonucu cok sayıda orta dere C3İı okul oğrencısı yıl kaybederken. bır bolumu de UnıverSitelerarası Gırış Sınavında başarılı oldugu halde I se bıtırme sınavına gıremedığı Ic n. unıvers teye gırme hakkmı da yıtırecektır Ote yandan, bır kısım sag eğ.lımlı ogrencıler ıcın, gecen yıllarda olduğu gıb. hapıshanede sınov yapılabılmesı amacıyla komısyonların oluşturulması sağlanmıştır Mılli Eğitim Bakanlığının 30 temmuz tarıhlı, ancak sınavların onceki gün başlamosı iıe yenı ortaya cıkan kararına gö re, daha öncekl yıllar tutuklu öğrencıler ıcın cezaevlerinde sı nav yapılmcık uzere oluşturuian komısyonior kaldırıimıştır. Bakanlığın okullara gonderd ğı sözkonusu karorma gore tutuklu ogrencıier iigılı Cumhunyet Savcılığınca ızı n venlmesı, gereklı emnıyet koşulVan alınması halınde kendı okullarında sınavlara gırebıleceklerdır Bunun dışında bır yerde sınav ya pılması yasaklanmıştır. Sıkıyonetm Komutanlıkları Ise sınav hakkı olan her öğrencmın tek tek alınarak okullanna goturulmesın guvenlık acısınaan sakıncalı gormekte, Mıllı Eğitım Bakanlığının komıs yon'ar oluşturarak, tutukevlenn de sınav yapmasını ıstemektsdır Daha onceki yıllarda ve Unıversıtelerarası gırış sınavında da uygulama böyle gercekleştırılmıştır. Mılli Eğitım Bakanlığının okullar dışında sınav yapılamayacağı, Sıkıyönetim Komutanlık larının Ise tutuk'ulorın cezaevlennden dışarı cıkarılamıyacağı rtararlannda taraflar ortak bir cözum yoluna gıtmeyınce. cok sayıda tutuklu ogrenci mağdur duruma duşmuşlerdır. Bu arada Istanbul'da orneğın Tıcaret Lısesının sağ eğılımll oğrencılers icm. Mıllı Eğitım Mudurluğu yetkılılsnnın acıklamalarıno gore. sozde yanlışlıkla komısyon oluşturulmuş v» tutuklu oldukları cezaevinde sınava gırmeleri sağ'anmıştır. 4 eylülde başlayan sınavların sona ereceğı 19 eylül tarıhıne kadar blr cözüm yolu bulunabıleceğml hatırlatan tutuklu yakmları, öğrencılenn kasıtlı olarok mağdur edılmesl halinde Milll Eğitım Bakanlığı ve Bakanm şahst aleyhlne tazmınat da volan acacaklannı bıldlrmtşlor dlr. \ İSTANBUL MANZARALARI İstanbul Haber Servisl Cumhurbaskanı Vekllt İhsan Sabrl Cağlayang I, Istanbul'dakı ztyaretlenni surdürmektedır Cumhurboşkanı Vekılı bu arada Yıldız Parkı nda yurutulmekte olan park duzenlemelerl v e tanhı bınalarm restorasyonları ıle ılgıiı calışmalan yerırtde Incelemıştır Çağlayangıl, Yıldız Parkı'ndaki faallyete lllşkin Türkıve Turıng ve Otonnobıl Kurumu Genel Müduru Celık Gulersoy'don avrıntılı bılgl almış tYıldiz Parkı'nda yap lanların. Avrupa nın kfasık ve tanınmış butun buyuk merkezlermdekı benzsrlerl duzeyınde olduğunu» ıfade etmıştır FotoğrGfta Cumhurbaskanı Vekılı Çağlayangıl Vall Nevzat Ayaz ıle aığer yuksek düzevdekı yetkılıler ve suboylarlo bırlıkte Gulersoy un ızahatını Izlerken gorulüyor. Çağlayangil Yıldız Parkını ziyaret etti EMEKLİLER, ANLASMALI ECZANELERDEN İLAÇ ALAMIYORLAR İstanbul Hober Servisl Me mur emeklılennın, Emeklı Sandığı ıle aralannda anlaşma bu lunan bazı eczanslerden ıloclarmı alamadıkları bıldırılmıştlr. Emekli Sandığı lle anlaşmalı olan eczanelerden daha once peşın odeme yapmaksızın recetelerdekı llaciarmı aldıklarını soyleyen emeklıler, «son zamanlarda çogu eczaneler bu anlaşmalara uymuyorlar Dar gelırlıler ıcin cekılmez hale ge len gunümuz koşullarında, yetersız üc aylıklarıriızla gecinmek durumunda bırakılan blz emeklıler, şımdı de astronomık rakamlara ulaşan ılöc t l yatlan tle karşı karşıya bırokıldık» şeklinde konuşmuşkjrdır Konu lle llglll olarak acıklama yapan Eczacı Odası yetkH lıleri ıse şunları söylemışlerdır«Bırıncl neden olarak Emeklı Sandığı nın burokratık sebeplerden doloyı odeme yapmakta gecıkmesıdır İKincı olarak Sağlık ve Sosyal Yardtm Bakanlığı'nın sursoılı (etıketlı) mallar da fırmalara serbestlık tanıma sıdır Son ıki yılda artan enflasyon sonucu lâc fıyotlan yüz de 300 artmıştır Bu şartlarda bızler de susaılı mal satmak zo runda kaidık EmekS Sandığı once sürsoılı malların foturalarını odeme yapmayıp gerl gönderdı, fokat sonra da yapılan anlaşma uyarınca kabul ettl Bılındıği gıbı llâc pıyasası tekellerın ellndedlr Devlet kredi verml/or Buyük f rmakır eczacılardan bir ay vcdell avans topluyor Bu durumda eczacılar sermaye artırımına gitmsk zorunda kalıyor Bu şartlarda üye lenmız eski uvgulamaya devam edememektedırler» SİNİR YATIŞTIRICI İLACLARIN SATISI ARTTI Yıldınm BORAN Slnlr yatıştırıcı ılâcların satışınckı belirgln blr ortış otduğu gozlenmıştır. ilaçlann fazla dozda kullanıimasının sağlık oçısından sakınoalar yorattığını beiırten İstanbul Eczacılar Odası Genel Sekreterl Ayla Koktuğ, «Insanlar ekonomlk zorluKlar ve anarşmın yarattığı ruhsal sıkıntılar sonucu bunalım lcıne duştukce bundan kurtulmak ıcin kolay yoiu seçmekte ve yatıştırıcı almoya başlamaktadır Reosteye yazılma kolaylığı olan bu ceşıt tlaclar doKtorlar tarafından da gelışıgüzel verılmeKtedir» demlştır. llocın gectol olon slniriert yatıstınc) özsllığıne umut boğlayan halkın zaman ıc nde buna aiıştığını kaydeden Koktug «Yatış'ırıcı özellığlne alışan ınsanlor daha üerde bu Ilâcların dozunu artırarak kullonTiaktadır Bu da hem sağlık acısmdan hem de ekonom V açıdan zorarlı olmaktadır» şekllnde konuşmuştur Toolumun ortık bu llaclara olıstığını ilerı suren İstanbul Eczacılar Odası Genel Sekreten A/'a Köktuğ «Bılındıği gıbı ılac pıyasası kâr amacı guden tskellenn e'ındedır Bu yuzden tekeüer llaçlann cok sa tılmosını sağlamak amacıyıa sureklı propaganda yapmaktadırlar» demıştır. 6 ilde daha Anadolu Lisesi açıldı ANKARA Mlltl Eğitlm Bakonlıği oltı ılde daha yabancı dılle eğitlm yapan Anadolu Llsesı açmıştır. Mıllı Eğitım Bokanlığı'ndan yapılan acıklamaya göre, Antalya, Edlrne. Elazığ, Isparto, lcel ve Kocaelı lllennde acılan Anadolu Lıselerı'ne sınavla 360 öğrenci ahnacaktır. Sınav ıcln müracaatlcr 10 eylul çarşamba gunü, lıselenn açıldığı lllerdekl Mılll Eğitım Mudürluklerı'nde kuruion buro larda başlayacaktır. Adaylar, test usulüyle yapılacak sınavlara 24 eylül çarşamba günü saat 10 00'da okullarm bulunduğu ıllerde gıreceklerdır. Mıllı Eğ.tım Bakanlığı'na bağ lı ve yabancı dılle öğretım yapan Anadolu Lıselerı'nın sayı»1, yenı açılan 6 okulla, 20'ye yükselmlştır. Kocaman bir çukurda kimsesiz sefil bir yaşamı sürdürüyor.,. Yaşam koşullarının ozellıVle büyuk kentlerde daha da ağırlaşmasına korşm herşeyı aoze alaro< Istanbul'a gelenlern 6ayısı her gecen gun artmaktadır. Doq<J aıle duzenı ve hernangı bır ışl olmayoniar, ceşltll ülkeisrden gelen uyuşturucu madde alışVanı tunstler, istanbul un degışık yerlerlndekl tarıhl surların ve kullanılmayan eskl bınaların «kovuK» demlebılecek bolumlennde tam bır «lümpen yaşamı» surdürmektedırler Ö2ellıkle yaz aylannda park ve bohçelerae uyuyanlar, ağac gölgelerınde «cıhngır sofrası» kurup renklı Isplrto ya da şarap lcenler Istanbullalann sık sık gördüğü bırer toplumsal manzara oimuştur. Fındıklı dakı Nusretı/e camıı karşısındak) eskı bır bmanın temel duvarları arasında yaşayan kışi de bunlardan bırlsı Üzerlnde kımlığı bulunmadıgı ve dılsız oluşj yuzunden, klm oldugu, nereden geldığl oğ*enı!emeyen bu KIŞI yükseklığı 75 santımetre olon blr cukurda yaşamını surdürmeye calışıyor Asansorlu bınalarda yaşayan msanların cöp kutularınu cttıkları yıyecek artıklarını, fıitren yabancı sıgara Izmorıtlerınl top^yarak yaşamın akışına ayak uydurmoyo colışıyor. Boğaziçi Üniversitesi üsans ve önlisans sınav tarihleri açıklandı Boğazlcl Önıvers'tesl Llsans Bolumune kayıt yaptırocok öğ rencılerın İngılızce yeterliK sınavı le, önlisans bölumlenne kayıt yaptıracaK öârencılerın Ingılızce sevıye ve bolurr sınov lonnın tarihleri bellrlenmıştır. Boğozıcl Unıversıtesi Rektor lüğunden yapılan acıklotrcya gore, 19801981 oğretım yılında USS sınav sonjçları ıle lisans programıno hok kazanmış öğrencllerln irtgılızce yeterlrk sınavları 15 eylül pozartesı gunu yapılacak, sınavda başarı gosterenler 1. sınıfta. başarılı olamoyanlar ıse hazırlık sınıfına kayıt yaptıracoklardır. Önlisans bolümlerine devom edecek öğrencılerın ingılızce sevtye sınavı da 15 ey lül pazartesı gunü yapılacaktır. Mühendıslık Fakültesmde okumak Isteyenier 13 eylül perşembe ve Temel Bılımler Fa^ kultesıne ka>ıt yaptırmak Iste yenler de 19 eylü! cuma gunü sınava glreceklerdlr Önlisans Fokültelerınde koyıtlar 16 eylül salı gunü saat 9 00 da boşlayocak ve 16 30'da sona erecektlr. [a.a.) Deprem Mühendisliği Konferansi 8 eylülde başlıyor dar uzman deprem mühendısi katılacaktır. Atatürk Ku'tur Merkezı'nd e toplanacak oian Konferans, 13 eylül günu colışma larına son verecektır Du2enlenen konferans hakkında bılgl veren Deprem Muhendıslığl Turk Mıllı Komltesi, 1956'da yapılan ılk Konferansta alınan karar uzerıne her 4 yslda bır Konferonslar gercekleştınldığınl acıklamıştır Komıte, Konferans boyunca 40 oturum yapılocağmı ve bu alanda 15 ana konunun tartışı'acağını belırtmışttr. YURDA İZİNLt Gl2LENLER HAVAYOLUNU TE RCİH EDİYORLAR YURT HABERLERİ SERVİSİ Yurtnışmda calışan ışcılenmızm ızınlerml g6cırmek UZST9 yurda donuşlerınde bu yıl, coğjnlukla h c a yolunu tercıh ettıklerı gozlenmıştır Ucakla yurda gıren Işci sayısmın gec* tığımız y 1a oranla yuzde yuz artış yaptiğını 3oyleyen THY vetkılı'en, IşCilerın artık yolda kaybettıklen zamanı ve karayol'orında görülen tehlıksyı sezmledıkierıni, bu nedenle hava yo'jnu tercıh etmeye başladıklarmı soylemışierdır. Coğunlukla Avusturya Yugos'avya ve Bulganstan arasında me/dana gelen trafık kazolarında bır cok Türk'un hayatını kaybetmesmden etkilenen işcılerln, hava yolunu güvenlı bır seyahat olarak benımsedıklerı belirt Imış, bununla bırlıkto döviz tasarruiunun da dıkkate aUndığına dıkkat cekılmıştır. Karayolunda kaybedllen zaman ve meydana gelen trofık kazalarının yanısıra ekonomık sıkıntı ıcensınde bulunan Tüıkı/enm geleceğı acısmdan da karayolu ıle seyahatm ikincl plana olındığı bMdirilmıştır Hava yolu lle Izınlıolarok Turkıyeye gelen bır grup işcı, ekonomık rahctlama ve zoman kaybıntn önunü almo oçtsmdan bundan boyle hava yolu ile yurda gırış ve cıkışlarmı yapacaklarını söylemişlerdır. 2. Boğaz Köprüsü'nün mühendisliğini Inailizlsr yapacak ANKARA istanbul Boğazı nda kurulacak ıkıncı Boğaz Köprusu'nün mühendıslık rnu şavırlık hızmetlerının IngılızFreeman Fox fırmasınca yapılacağı öğrenılmıştır Bu konuda Bayındırlık Bakanlığı'ndan edınılen bılgılere gore Kanlıca . Baltalımanı arasında kurulacak ıkıncı koprunun cevre yolları ıle bırlıkte 30 mılyar lıraya cıkacağı, kopru icm yapılacak harcama tutarınm ıse 78 nvlyar lıra olarak hesaplandığı b dırılmıştır. Bu arada, ıkıncı Boğaz Koprusu'nun muhendısUk muşavırlık hızmet'ermı yuklenecek İngılız fırmas'nın Ingılız hukümetınden kredı soğladığı, fırmanın aynı zamanda ılk kopruyu yapan fırmalar konsorsıyumunun da lıderhğırtı yaptığı öğ renılmıştır öte yandan ıkıncı köprüye ılişkın olarak mühendıslık va muşavırlık hızmetlerının bır Ingılız fırmasın r. yapmasmın kesınleşmesı uzerıne koprünun kurulacağı yorelerde gerekll ıstımlak ışlemlerme başlanıiacağı köpru temelının 29 ekım tarıhınde otılması ıcın hazırlıklara başlandığı bıldırılmıştır. Hür Camİş: «Emekçi yığınları karşı karşıya getirilmek istenıyor» Hur Cam . iş Sendıkası Mer kez Yürütme Kurulu tarafından dün yapılan acıklamada, Işcılerle genış emekcı yığınlarının karşı karşıya getirilmek istendığı öne surulmustür. Başbakan Suleyman Demlrel'm, tCam ışkoiundak, grevler yüzunden cam ıhrac etmek yerıne ıthal eder olduk» şekImdekı sözlerını eleştıren Hür Cam iş Sendıkası Merkez Yurutme Kurulu'nun acıklamasında, grev hakkını ortadan kaldıracok, sendıkaları ışlevsız ha le getirecek yasa tasarılannın rtazırlıklarının yapı'dığı Iddia edılmıştlr. (a.a) İstanbul Haber Servisl 7 Dunya Deprem Mühendıs lığl Konferansı, pazartesı gunü Istanbul'da calışmalanna başlayacaktır. Konferansa, 250'sı Turk 1250 ka OYAK RENAULT 7 AYDA 10.246 OTOMOBİL ÜRETTİ OyakRenault Otoniobll Fabrl kalarının yıllık üretim kapasite sınm 45 bın ototrobıl olmasına karşın bu yılın ilk yedı ayında ancak 10 bln 246 otomobıl ürettıgı ocıklanmıstır OvakRenault Otomobı1 Fabrıkaları A Ş "den dün yapılan acrklamada, ceşıtli ekonomık so runlar nsdenl ile 1980 yılı başında 24 bın otomobll olarak planlanon üretim kopositeslna de ulaşılamayacoğı hatırlatılmış, buna kacşılık ıhracata ağır lık verıldığı blldlrllmlştlr. 1980 yıtı ıcinde 1300 otomobll ve 1008 motor vıtes kutusu ıhracatı gercekleştırlldiğl belırtılen acıklamada, ihracattan 6 mılyon 222 bln dolar gellr el de edıldıği kaydedılmıştlr. Istanbul'da nehir tankeri yapılıyor İstanbul Haber Servisl > Meltem Denızclık Şırketl ta rafından Alrran fırması Elbe Transport Unıon GkbH adına S'parış venlen nehır tankerının yapımına başlandığı bıldırtlmıştır. Şırketın Beykoz tersanesınde yapımına başlanan nehır tankerlnın 80 metre K boyunda, 9 50 metre genlşlığınde ve taşımo kaoasıtesının de 1200 ton olduğu llgılılerce acıklanmıştır. Meltem Denızcılık şırketl yetkılılerı Alman E'be fırmasından baska ayni ulkedekl değışık bır kuruluşla da 2600 tonluk tasıma kapasıtelı acik denız tankeri yopımı ıcın anlaşma vopıidıgını söylemışlerdır Şırkei yetkılılerl 1980 yılı sonuna kadar tamamen Tur|< ışc^sının yapımı olan beş tankenn tamamıanacağını ve beş gemının toplam sıparlş bedehmn yaklaşık 21 mılyon Alman markı olduğunu belırtmışlerdır. KENTLERDE YAŞAYANLARIN SAYISI 2 0 0 0 YILINDA 61 MILYONA ULAŞACAK ANKARA, (ANKA) Devlet Planlama Teşkılatı tarafından yapılan bır nufus araşurmasına gore, 2000 yıl.nda Turkiye'nln nufusu 1980 e göre yuzde 49 oranında artarak 56,89 mılyon kışı olacaktır. Toplam nufus ıcinde kentlerde yaşayanlorın oranının da gıderek artacoğı ve 1975'te toplam nüîusun 41,8'ı kentlerda yaşarken, bu oranın 2000 yılında yuzde 81,6'ya yukşeleceğı tahmın edıl mektedır 2000 yılında kent nüfusunun ıse 6126 mılyon kışıye yükseleceğı hesaplanmaktadır. DPT Sosyal Planlama Dairesı Araştırma Şubesınce yapılan «20. yüzyıl sonuna kadar kent nufus tahmınlen» konulu araştırma sonucları, 19801985 yılları arasındakı dönemde Tur kıye'nin nüfus artış hızının en yuksek düzeyde olacağını gostermektedır. Nufus artış hızının düşuk olduğu dönem ise, 19952000 yılları arasındakı 5 yıl olarak tahmın edılmıştır Buna gore, 1980'den başlayarak ılk 5 yıldo nüfus artışi yüzde 12, ıkıncı 5 yılda yüzde 11,4 ücüncu 5 yılda yüzde 10 ve son 5 yıllık dönemde ıse yuzde 8,5 olacaktır Yapılan tahmmlere gore, 1980'de Turkıyenın nüfusu 44 9 mılyon, 1985'te 50.3 mıl yon, 1990'da 56,05 mılyon 1995 te 61,68 mılyon ve 200 yılında da 66 mılyon 892 bın kışı olacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog