Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

CCMHURİYET 6 EYLÜL 1980 BES Onîversîtelerarası Kurul, sağhk emekçilerinin sorununa bir çözüm getirilmesini istedi BAŞBAKAN DEMİREfE GÖNDEPİLEN YAZIDA MAAŞ VE uDENEKLERİN BİRLİKTE VERGILENDIRİLMESİN!N KAZANlLMIŞ HAKKIN GERI AUNMASI OLDUĞU BELIRTILEREK, GEREKÜ YASA DEĞİŞİKLİGİ GERÇEKLESENE DEK YÖNETMELİK TADİLİ İLE HİZMET ÖDENEKLERİNİN ARTIRILABİLECEö i İFADE EDİLDL Utanbul Haber Servtsf 0nlversıtelerarası Kurul tia sağIfk emekçilerinin maaş ve öde neklerinın blrlrkte vergılendıriterek, buçüne kadar aldıkları ucretlerın düşürülmosının sakıncoları konusunda Hükümetl uyoran blr karor almıştır. Ünlversıtelerarası Kurul karan olorak Başbakon Süîeyman Demlrel'e gönderllen mektupta, so nınu çözumleyicl yosal aeğişik llk gercekleştlrtlinceye kadar, Hukumetln, yönetmelık defllslk»01 lle sağlık emokcilerlnin moâ dur olmamatannı saölıyabllecefli belirtılmiştlr. OnVorsttelefora»! Kurul «oV no Başkan Prof. Nihat Bofkır*m Irrzası I!» Demlrel'e gdnderilen yazıdo nukuk devletlnd» lcazanılmış hakkın gert atınomıyacoği, uyeulamanm sürdOrulmeslnln mevcut kargaş» va blr venlsmln eklenmeslne vol acacağı halırlatı'makta 6retle şu görüşlere yer verttmektedlr: tHukuk devietlnde verflmls hokların kazantlmış hak sayıla cağı ve gerl olınamryacağı, inancınıza saygı duyarak ve kaMarak 2162 Sayılı Yasa ve founa ba(i\t o'arak ciKa'tıian vönetmelıklenn uygulonmosı esosında Sayıştay Genel Kurulunca alınan vergilendlrmede tum maos ve ödeneklerfn blrtestlrflrresl hatckmdakl korarın petlreceğl haksızdk ve teokl(eıi ve bunların topluma yonsryaeak ters etkllerinl önlemek amocı ile zatıalınızln durumo resen mudohale etmentztn zamrl olduğuna ktanıyoıvm. Hoktmîerde olduflu glbJ w fflen ödeneklerln muhtellf ofması nedenl lle oyn ayn verÇilendirmeye tabl tutulması bir yosa deâjşlkllğinl zorunlu kıtmoktadtr. oeğlşlkfigine oececek süreyl teîofl etme* uzere de cok acll olorok yönet mellk todıilne gldllerek hlzmet odeneklerlnln mlktannı ortrrntak tek cözürr yolu olorok görfitmektedır Ünivers'telerarosı Kurul bu yönde bir tavsiye karon oJmıstrr. Bu hususun en kıso zamanda oerçekleştirılmesmde Soyın Maltye, Sağlık ve Sosyal Yorcfım ve Sosyal Güvenü* Ba kanlan nezdınde nüfuzunu kul lanarak sorunu cözümlamenfzi bekler. saygılanmt sunarım.ı DEMAS Genel Kuruîu engellendi AP azınlık hukumetinm ş ş oa gelmesınden bu yana faşıstleştırlimek ıstenen ve «Falsa Operosyortu»nı>n başlıca nedenlerinden birf olan DEMAS Su Urunlerl Sanayı! ve Pazarlama A.Ş.'nın dun yapılmosı ge reken Genel Kurul Top'antısm da Yönetım Kurulu seeıml ve b^ na üışkın maddeierin görüşuimesi Istanbul Nöbetoı Tıcare; Mohkemesl tarafından önlenmlştlr. Bdylece yeddl udil larafından yöneıt len şırketm du rumu yertl safhava gırmıştır B dnd'flı gıb '< Kez 1978 v> Irndc yapilan Genei Kurul'oa, r uretlcı çoöunlugun ıier cl yonetimırve geçen 1200 ortaklı DEMAS, AP czınlık hükümetır n Işbaşına getmesınden sonra faş.stlerın başiıca hedelı ol muş ve Işe, son Genel KUPJ! a Fatsa Operasyonu'nun başlıca nedenlerlnden biri olan DEMAS Su Ürünleri Sanayii ve Pazarlama A.Ş.'nin dün yapılması gereken Gene! Kurul Toplantısı Ticaret Mahkemesi tarafından önlendi. Özsoğjk tcrat ndan saptanan eskı Yonetlm Kjrulu Bcşkon. Ömer Bayar tarafından Istanbui 3 Tıcaret Mankemesir» bcşvu.'ulmuş vo tedbır karan oitimışNr. Mar.xeme önce 28 4 1SSO tarıh nde crteİ! ho<ım Afımeî Samsz'ı S^Tüz'tn cekılmesi üzerıne de 30 4 1980 tor.hınde eskı Mıllı SovunrrKi Bokonlorından l'hamı Soncar ı yeddl öd I o'arak toy n efnıştT Ancak II.'OTII Sanccr da tepr ter üzerıne bir pure sonra b j gdrevinden cekilsnce yeddiödf! ismet Tumtürk başkanlığında Genel Kurul önceki gun faşlstlerln egemen olduklan Beyozıt'to bir düğün eaionunda topîanmş ancak, şirket ortoklonndan oır bolümü nobetcı 18tanbul 1 Tıcaret Mahkemesıne boşvurmuş'ardır Mchkeme, «Ceneı Kuruî toplontıSının gün demlndekı venı Yonet m Kurufu sec rvıne ilıskın 5 maddenın c karıimas »na karar verm'ştır. Bu ciurum karsısında Gene' Ku nji'da yert br Yonetım Kurulu secılmemiştır. öte yandon şırKetın Genel Müdurü Gürcnn Hamsıcı yapVğı acıklamada şoyle demıstır«S kefin en verımli olduâu bir donemde tolana alışmıç esk' yonetıcıler haekete geçerek ceşıttı yollardan yönetımf ee gecırme g'r.şiTi'enne başiamışlardır Ancaı< bu gırlşım başarıya ufoşannamıştır Bu 'op antınm gündem maıideier nden bırı olan Yönetım Kurulu sec mien mahkem© yoluylo önıenTiıştır» r TÜRKİYE'DE TÜBERKÜLOZ YENİDEN GÜNDEME GELDİ Yavm OKAYBEN (Yutt Habertort Servtol) Turkı/e'de konser vs tuberkulozun yaygınlaşmaktc oıaugu bıldırılmıstır. Her yuz kisıden 5'.nm kanser ve tuberkulozdan oldugj Turkıye'de hastank.a tam 0 r mucadelenın sağlanamadığı 03 lirtılmıs, halen 400 b n kcnserlı ve 40 bln tuberkülozlu hcstonın bulunduğu öğrenılmışt>r Tuberkuloz ve kanser hosta lığının yuygınlaşmOKîcî oldugjnu söyleyen Türkıye Uiusal V© rem Savas Konfederasvonu Ge nal Sekreterı ve Istanbui Verem Savaş Derneg. Başkonı Ooktor Zulfü Saml özgen konu lle ılgılı olarak bir acıklama yapmıştır. özgen. hastalığın yaygınloşmasmda en büyük etkenm Turkıye'nin sosyo ekonomık bozukluğu ve dövız darboğazı nedenlyle gerekll üâc larm ıthol ed.'lememesı olduğunu bellrtmistır. Güneydoğu Anadoiu ve Karo denız bölgelerlnde cocuk tuberkülozunun süratle orttıfiını bildlren Doktor Zülfu Saml Öz gen, beyin zcrı tuberkülozu <Menen|!t>nun cocuklardo hız(o yaygınlaçmakto oldufiunu acıklamıstır. özgen konu II* ılOiN olarak söyle demıştlr: «Gectığlmız aylarda «Cocuk TüberkulozLinun anc hatlorı ve COCUK Tüberkulozunda profıtaksı* aaiı bır poneı düzenıeyerek konuyu senış bır şexı.3e Işladık. HaİKin b iınclendırılmesı gsrek/nektedır. BCG oşııarının onemı belırtl'mei ve çocuKlarda bu oşının yaptırılması sjratle tavsiye edıimelıd>r T^berKuloz korkulması gereKen bır nastalıktır Konuoyunaa Verem hostalığınırı artiK korkuıacc< b»r hastank o>ma dığ' şeklınde bır sanı ysyg n.asmaKtadır Fakat hostalığm onemil b>r yer aldığı ve yaygınlaşması ve llerleiiesi haIıide buyök copta con kayıplarına yolaçtıâı artık blllnmelıdır. Hastal'k 197780 yılian arasındo tekror hortlamaya bostamıştır. 1954 yılında her 100 bln kişlden 320'smden tuberkü'oz buiunmakta WI ve ofOm •• ranı oldukço yüKsektı. Bu rokam 1976 yılında yuzde 45 ka dar duşmjş. hastoiıgm önu olınmıştı Ancak. 1977 yılından sonra hastalık hızla gorülmeve ve yaygınlaşmaya boşlamıştır. Bunun nedenlerınden bl''8l cocuk asılarının yapılmamasındandır. Hastalık daha cok Isranbu , ızmır, Ankara gıbl böyuk kertlerde gorülmektedır.» Kansenn artmokta olduğunu soyleyen Turkıye Ulusal Verem Savaş Konfederesyonu Gsn9i SeKreterı ve Istanbul Verem ve Kanser Savaş Derne gı Başkanı Zulfu Samı Ozgen, kansenn çoğalmasının teşhls oıanaklannın artması i!e gozlendığınl oel.rtnnıştir. Ozgen. kansarın hava kırlıliğl. cok mıktaraa sıgara kuiıanmak, fab nka artıklarının ıcme ve yyecftk moddalerıne bulaşmost ve sanayıleroen cıkan zehırlı goz iarta maden ocaklarmda. 09faitlamalarda calışonlarda dona cok gorulduğunu açıklamış, «Gectığ'miz yıllarda yurdumuzdaki tüm kanserfl sayısı nufusun yuzde 1520'slnl oluştururken, bu rakam yüzde 30'un üzerıne ttr.» demıştır. Turkıye'de lik kez Kans«r Er ken Teşhis ve Kontrol Merke» nın istonbul'cia kurulduğunu ve calışmo.ara başiadığım söyleyen Özgen, Akciğer ve Karaciğer Kartserınden ölürr oranmın aevamlı artmakta olduğunu bıi uırmıştır. Özgen, Turkıye'de hos talıklar ıcersmde 1. sırayı kalp hastalık'arının, 2. sırayı da Kanser ve Cocuk Tüberkülozunun aldığmı bslırtmlştır. Devletın kamuva daha yakın olma sı gerektiğmı söyleyen Özgen, KANSERLE SAVAS kanununun en kısa zamanda cıkartı'mast gerektığlnı acıklamıştır. özgen Rahım ve Meme Kanserlerının de son günlerde arttığını, bu nedenle tum haikın kontrolden psclrilmesi lcln Devletce surat!e calışmalara başlanılması ge rektığinl tekrarlovarak «bu so dece gönüllü kuruluşlarca ger ceklestlrllemez» demlşttr. Tıcoret Bakanlığı temsııcısı gon derılrnek e boslanmıştır Dcho sonra yolsuzluklon "!6 oğustos 1974 ve 8 terrmuz 1976 tarihlennde T caret Bakanlığı müfettişlerl Hüsarretttn Ce!«bı, Yrîmoz Corum ve Reşot "k görevf bu kez MHP"lı ovukat Is^et Tumturk'e verılmiştir. Isrr.et Tumtürk daho sonra, Disışter! Bakanı Hayrettin Erkrren'ın de eskıden Yonet.m Kurulu başkanlığı. ve hukuk 6aiışmanlıöı yaptığı DEMAS Gere! Kurulu'nun oncekı çün c ağanustu oJorak toplanacağını açıklamış, ancak coğunlupu oluştbran küçük üretıc !er, Gerel Kurulu yasal kabul etmedık er.nı ve katılmayacakîarını gazete ılanlarıyio b:!dırmışlerc,r. BİLEZİKÇÎ ÇİFTLÎĞİ TAPULARININ ÎPTALÎ YÖNÜNE GİDÎLEBİLECEĞİ BELÎRTİLİYOR Istanbul Haber Servisi Istanbul Sarryer'de buiunan Bılezlkcl Clftllöl özal Ormonı'nın bir bölümünun orman rejlml dısına cıkarıiarak Iskana oçılmak istenmesl ve bu yolda cıddl girlşimlerde bulunulması, ayrıca ormanın istanbul Ünlversltesı Orman Fakültesi DekanlıgYnca kamulaştırılmasına ihşkin tartışmalar sürerken, özet orman «ahıplerlnin taputonnın gecersız olduğu eavunulmus vo Orman işletme Müdurlügu'nün mol sahıplerıne «topu Iptol dovast» açmasmın zorunıu oiduğu vurgulanmıstır. KARIŞIKLIKLAR Yaklaaık 1000 heMorlık bfr olona yoytlı bulurtan Bilezıkct Cıftliflı Öze) Ormam'mn sahlplerl bundan bir süre önce istanbul Orman Bölge Başmüdurlüğü'ne ve Orman BakanlıgYna başvurmuşlar ve 6831 eayılı Ormon Yasası'nın 3. moddssinı değlştıren 1744 sayılı yasa uyarınco ormanlanmn kadastrosunun cıkarılmasını Istemişlerdır. Bılezlkcl Clftllğl Özel Ormon konusu lcin oJuşturulan Orman Kadostro Ekıbl'nln calışmalarını tamomlodıg't ve ormanın bir bölumünün orman nıtellğint yltlrdlğl yolundo blr rapor hozırjoyarak Orman Kodastro Komlsyonu'na verdljl İstanbul Orman Bölge Başmüdürü torafından ocıklanmış ve önümüzdekl günlerde komısyonun ormana lllşkın karannı duyuracağı ifade edılmışt)r. Bu asamadan sonra, Orman Bölge Bosmü Selim YALÇINER dörtöğü'nOn veya mal sahibinm karora Itlraz ha* lonnın bu'undugu ve konunun oynca Doniştov'a gıdebıleceği beiırtılmıştT. Ancak, ormanın blr bölumunün orman re|ımı dışma cıkanlarok tskano acılmosına sözkonusu kışl ve kuruluşlarm W>«/ etmelerine hıcblr gerek olmayacağı eavunulmoktadır. İKİ YANILGI Istanbul Üniversltes! Ormon Fokuîtesl Dekanlıflı'nın orman icin atdığı kamulaştırma kararıng rağmen sahıplerlnln girışlmlerıni süraürmelermln, anlamlı oıduğu ve ormanın kamuıoştırma bedelı olan 200 mılyon llranın bankada b'Oke edilmeeınln bıle mal sarııplermce yeterlj gorulmedlöl ilerı sürüimeKtedîr. Orman Fokülte«.i Dekanı Prof. Dr. Burhan AytuiJ mal satiıpler i n cirişıminl kınamı« ve ıgerektlğmde kamjlaştıriio karorı sonucu ödenroesı zorunlu bede'ln 20 vı'ja verileblleceğinı bu durumda mal sah'ple'in.n toahfıutlerini yeniden gozden geçırTPeleinın cerekeceğıni* belirtmıştır. Dekan Aytuğ, sözkonusu ormanın bir bc umunün orman repml dışına cıkarılması girışırnlerinın hlç blr sonuç vermeyeceğinl ve yaacd 5 boylesf blr karorın Iptal edltmes) lcln h«r tflrfO yasal çobayı gösterecekierını de sözıerine ekiemlstir UYARI öte yandcn, Bllez'kcl Clttlı{|l özel Ormonı saMpıerlnin 1945 yılında yapııon genel komulostırma sırasında Vamulaştınlon ormanlan tc n zamanında ıt raz etmedıklert ve böyielıkle orman üzerıntfekı tüm haklanm yıtırdıklerl bıldirilmlştır Mal eahıplermın marıkemeıen yanıltabıiecek b" tutum lcıne gırdiklerı, kestane olmayan ormonı kestanel'k o'.araK gösterdıklerı ve yonılgıdon do nulmesi ıcin kcmu aa.na cai'şan kuruluşiordon bfrl oion Orman Bolge Başmudürlüğu'nun ormonın schıplerının tapusunun ıptcl edı'Tiesı lcın aava açmasmın zorunlu gorulduâu one surulmüs tur. tOrmanlan korumak ve cogaltmaK»lo vükuT»!u olan kuruıuşiarm tam ters' bir bıcımde ormanlan yoketmeye yonelık cabalcra aestek olur gonjnrresıntn, Turkıve acısındon ouyuk talıhsızlık o duğu da ıdaıüıura ekıenmıştır ^.amulaştırılmış 0131 ve b'J karca hsc bir ma' sah,b rm ıtıra? et med^ğı orman ıcın, kamjnun bır kuruş b.!e odenssıne gerek oimou:<5ı OTnor Fokultesı kararın>n bu ışık altmda değerlenu^ılmesmm şart oldu6u ve orrronn b r boiurrünun ısfana acılorok vağmaicnrrastna olanok verocek karcrlardan ül<e > arar\na koc.nmaV gerektığ savunulmuçtur FENER YANGINININ EMANET ARDÎYESÎNDEN ÇIKTIĞI BELÎRLENDİ Son saptamalora göre 21 bf nanin tamamen. 14 blnan»n kısmen, 2 Işyerlnln tamamen ve 8 işyernın de kısmen yartmasına. bır yurttaşın kalp knzinden ölmesine neden oıan Fe ner yangınına, Murselpaşa Ccd desl 66 sayılı yerde buiunan Eiıanet Ardıyssı'ndekl bır Ihmalın volaçtığı behrlenmlştır. Yetkiiılerden alınan bılg'lere pöre, EVLIO Cumhurıyet Savcılığı'nca oluşturulan bıllrklsl he yetlnln roporunun henöz tamamlanmami8 olmasına karsın, yongının Emaret Atllvesı'nd9n kaynaklanaığı kesın olarak onlaşılmıştır. Edınııen bıl gnere gore Dudu Oem rbaş (40) adlı kadının da kalp krzinden yaşarnını yıtlrmesme yolacon yangının maddl zarar du'umu şövledsr: Yongında, 21 blna tamamen i« blna kısmei, bir aaet Fo'd özel oto tamcmen, bır kımyevl madde deposu (Emanet Ardıve sO tomomen, btr celtlk v» deposu kısm«n, Yapı ve Kre dl Bankası Levazım deposu kıs men, Yapı ve Kredı Bankası'na cıt boş depo, uç hurda satış deposu ve b' r matbaa kısmen yanmıstır. Yetkılıler, Vılâvet, Emnlvet MCdürluğJ ve Sıkıyönetım eşçudümlü ça'ışmalordo istanbul itfaıve Mudurtüğü'nun görüs'e'iın sorulmamasının ve fcf'lrklsl colışmalarında Itfaıyeden yardım ısîenmemes nln ekSıkltkler gu'amışlar, yangınia esas otarak lıgılenen bu kuruiuşun bilgıSıne başvurulmomasındcm herhangı bır sorun dogmamasını diledıkıerînı ıfoae etmışle'aır. Istanbui Bsteaıyesı stotıker îermden o.uşan b.r ekıbın yanç.n yerınde calışmalar yurjttu 5J ve Eyup CjTi'iun/et Savcılığı'nca test'ıl ettırnen blır kıs heyetin n de oiav bofgesn< dskı canşTialarıni tamamlad gı b lcfınlmıştır Öte yandan, yangınn cıkış veri olan Mirselpasa Caddesı 66 sayılı yerde buiunan Emanet A'd!vesi'nı« ruhsatınm bulunup bulunmodığmın aroştırıldı}ı da öğrenllmiştlr Balast ve Micır Alınacak T.C. DEVLET DEMİRYOLLAR1 İŞLETMES! BİRİNCİ İŞtETME BAŞMÜDÜRLÜOÜ ALIM SATIM VE İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1 Asoğıdo yazılı malzeme h'zotormdffkl gün ve saotlerde Haydarpoşa'dakl komlsyon b<pcsında kapalı zari usu'u M satın olmocaktır. Tekllflenn en gec Ihale saatne kadar komısyoe na verilmıs ve*s gelm'ş o most şarttır. 2 Gecıc temınatlorı hlzalannda gösterflmiş oluo şartnomeler komısyonda görulebılir. 3 TCDD 2490 sovıi| kanuna tabl otmadığından Ihaleyı vapıp yaprramokta veyo bır b6lümunu yaomaKta ve tercıh ettığı talıba yapmakfo tamamen serbesttı4 1 2 ve 3 S'ralorda kayıtiı ocaklorda TCDD'n.n konkasör tesısien rravcut olup bu konkosorler ,dare tarofmaan colışti'iiır. Konkasötm colıştınlmasır.da yaDilacak bılumum muîraf 'darece korşı'apır va buna korsıiık muteahhıtteri herhongi b'r bedel talep edılmez. Clnst 1 Ba'ast ve Mıcır Eskışehır Afvor hottı Kn\ 94 2 Balast ve Mıcır Sırkeci Edlrrte Km. 170 Bolabanlı 3 Bolast ve Mıc»r H. P050 Ankoro/DHlskelert Km. 6455 4 Balost Sirkecf Edlrne/Haücalı Istosyopu 5 Balost Sırttecı Edime/Coriu Istosyomı 6 Baiıkestr Aioyunt Km. 227 7 Bo'ast H Paşa Ankaro/Yunusemre Km. 405 8 Balast EsklşeMr Afyon/Fmdıkh Km. 40 Mlktan S5000 M3 30000 » 20000 » 90000 » 20000 » 10000 » 20000 » Gunu Saatl Geclcl Temfnaı Fuar gîriş biletlerlni yırtmayıp ikinci kez satan bir görevli yakalandı ÎZMIR (a.».) Fuara gMs büetlenni görevli olduğn kspıda toplayıp, yeniden satan bir kontrol memuru, suçüstu yakalanarak Savcüığa verilmıştır. Fevzi Aslan adlı sanık, bu setolde kendısine ek gelır sag ladjğuu söylemiştir. MARDİN ESKİ MİLLETVEKİLİ SEYFİ GÜNEŞTAN ÖLDÜ ANKARA (ANKA) Mardın sskl mılletvekıllerınden Seyf) Süneştan dun sobah Ankora'ia olmüştur. 1919 yılında Mardln'ln Mldyat Içesınde doğan Guneştan, 1961 rılında parlamentoya glrmlş ve I977 yılına kadar 4 donem ml! etvekilliğl yapmıştı. Seyfl Gü«estan evll ve blr cocuk baboııydı. Güneştan'm cenazesl TürkH »e Büyük Miliet Meclisı'nde ya »lacak törenden sonra. doğum ren olan Mard n'ın Mldyat ilce tlne götürulerek toprağa verilnlştlr. Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz toplantıya çağrılmadı, TürkIş önerisini saptamak için araştırma yapıyor ANKARA, (Cumhurtyet Bürosu) sin! saptayabltmek lcin bfr lşAsgari Ücret Tespit Komlsyo cınln son piyasa flyatlarına gö nunun henüz toptantıya çağnl re, beşln lcl ve besln dışı gsreKSlnımlennın ne olduğu komadığı öğrenılmıştır. Asgari ücretin yeniden sap nusundo calışmaların surdürültanması lcın Turkİş uzmanla duğOnu söylemıslerdır. Bu carının calışmalannı surdürduğü lışmaların toplam 51 kalemde edmılen bılgiler orasındadır. toplandıö« ve 51 çesrt beşln lci Tüıklş yetkılılerl, asgari üc ve dışı gereksinımlenn teker ret konusunda Turklş'ın önerl teker piyasa fıyatiannın sap tondığı NMlrllmtştlr. Turkiş'ln bu calışmasmda eyiul 1980 flvatlannın gözönune alındtğı öflrenılmlştlr Asgarf Ücret Tesblt Komlsyo nu toplantı ra cağrıldığı takdır de, hükumetm önertsl ife Işcl kuruluşunun önerılarl arasında blr uzlaşma sağlanacak ve yenl asgari ücret belırlenecektır. Son asgari ücret mayıs 1979 do 5 bfn 400 llra olarak mart 1979 flyatiama göre bellrtenmışti. CHPOJ ÖCAL'IN SORUSU CHP Ankara MıHetveknı Selâhattln Oçal, BaşbaKan Demırel'den, tAsgorf ücretin vergı dtsı tutulması kanunlaşmcaya ka dar ek odeme yapılması konusunda ne duşündüğünü> sormustur. Öcal, MecMs Başkonlıflına verdl^l soru önergesinde, asgari ücret'n daha fazia sürun cemede bırakılmadan gerçekleştırtlmesmı Istemiştlr. 1751930 1991980 2291980 24 9.1980 25 8.1980 26 9 1980 29.9.1980 30.9.1980 1515.1515 1515.15.15 323750. 277500 GEDİKPASA'DAK! APARTMAN YANGININDA BİR COCUK ÖLDO (Istanbul Haber Servtsl) Gedıkpaşa'da dün sabah cıkan yangında bir kişi ölmüstür. İstanbul itfaiye MüdurtOğO vetkılüennden olman bllgiye göre dün saboh saat 0 8 sıralarında Gedlkpasa Caddesl 77 sayılı yeraeki dört katlı oportmanın alt katındakl bir birahanede henüz saptanamayon bır nedenie cıkan yongın, kısa sürede diğer katlara yayılmış ve ücüncü katto uyumakta oîan ve soyadı bellrienemeven Mus tofo adlı bir cocuğun ölümune neden oimuştur. Yangtmn saat 0 7 sıralonndo kontro! altma blldirıımıştır. i5oooa 237500. 237500. 11875a 237500. 391875.• 33000 » (Bcsm: 20285) 5048 GÜLNAR'DA ŞAPKA KANUNUNA MUHALEFETTEN BİR ISÇl FUTUKLANDI GÜLNAR, (icel) Almanya'la Işcl olarak calışan ve yrllık znıni Gülnor'da geclrmekte oan Ismal! Göinar ad!ı tocl. lcede Aropların glydiğl kıyoet ve boşında takke olduğu ialde doioşırken güvenllk kuv retlerlnce yakalanmıştır Adalete verüen ismalî Göilor, sapka kanununo aykırı ha eketten tutuklanmışfr. Dördü idamla yargılanan 17 kişi hakkında İzmir Sıkıyönetım Mahkemesi görevsizlik kararı verdî İZMİR, (a.a.) cAnoyasai dözenl yıkmoya tesebbösı «ucundan dördu idam talebt he yargılanan 17 kişi hakkında Ege Ordu ve izmir Sıkıyönetım Mah kemesi «görevsizlik karan* ver mlştlr. 1977 yılında Manlso'da meydana gelen olay lle llgfll dosya ya hangl mahkemenln bakaoa flmın bellrienmesl lcln de dosya cuyusmazlıgo» oönderilmıştlr. Remzl Karokoş ve dörî arkadaşı hakkında İdam, dlger suçlutar hakkında da cesltll ha pls cezalan Istenen olay Manf sa'da meydana gelmlstlr. Polis tarofındon düzenlenen operasyonlo ele geçinlen zanlılar (Tür kiye Cumhurlyetl Anayasasmm tamomını veyo blr kısmını orta dan kaldırmak, Büyük Mlllet Mecllsinl vozlfeslnl yapmaktan men'e cebren teşebbuste) suckmmışlardır. önce Manlsa Ağır Csza Mahkeme8l tarafından İdam taleb' ne yargılanan sonıklar, daha sonra Sıkıyönetım Mahkemeiennln kurulması ite Izmfr'de ha kim huzuruna cıkonimışlardır. Monısa Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdıği «gorevslzlıkı karorındon sonro, tzmir Blr Numo ralı Sıkıyönetım Mahkemesi de «görevsizlik» karan almış ve dosyayı «uyuşmaztık moh kemesi »ne gönaererek «yargi yerınin taylnini» tstemlsttr. öte yandan, bugüne kcdor Ege Ordu ve Izmlr Sıkryönettm Mahkemelerinde bakılon dovo \ar6an 70*1 hakktnda tgörevslzIIK karan» almmıştır. Suc yerlnln eskl ve izmlr olmayışı, As keri Yorgıtaym TCK 141142 maddelerlnl thazırtoyıcı eytem» olarak nltelemeslnln dosya sovısmm çoğalmosına neden d duflu btldlrilmlstlr. Cumhuriyet Gazetesine Tekziptir 19 Temmoz 1980 gönö ve ?0110 sayılı gazetenlzin 5'ncl sayfasmda ve 5'ncl sutunda «sıyosl gorüntü vererek, cınayet ve ceşıtu suclar ışieyen btr cete yakalandı.» başlığı altındo yayımlanan haber k şl'ığımı zedeleylcl bir niteiık taşıması yanısıra kökende hlc Işlemedlglm blr cok sucuda bana mal ederek yayımlamıstır. Na bomba bulundurmus, ne einoy«t Işlemis, ne yongın, kun daklama ve ne oe dığer Iddlo edılen suçloıio hıc b.r Itlşklm olmamıstır. Bu konuda Istanbul C. Savcı lıgınında konuya llişkln blr davayı bana acmadığmı ve bu tJr oiavfarkj ligım olmadiğını gazetenıze blldırmsşken gercek dışt bu habertn n« amaçla yaytmlandığını onfoyomadım. Durumu gazetenlzin eıkacafc f!V sayısmdo neşretmenlz dfleğlmte. 18 AğustOS 1980 Vuref ÖNSEi: 5 j \ ••••••••••••••••»•••••••••••••••••! TEŞEKKÜR Torunumuz ve /eğenlm OLAĞANÜSTÛ TOPİANTI CAĞRISI • Sınırlı Sorumlu Istanbul Hukukcular ve idarecıler Yapı Kooperatifl Genel Kurulunun 5 ekım 1980 pazar gunu saat 10'da Uskudar Paşakapısı İlkokulu salonun da olağanüstü toplantı yapmasına Yonetim Kurulu oybırlığl ı!e karar vermıştlr. GUNDEM; 1 Başkanlık Kurulu secımı, 2 Yönetlm Kurulunun başlanocak ınşaat hakkında Genel Kurula bilgl verm6sı ve bunun müzakerest, 3 Inşaat konusunda Izlenecek yolun ana hatlarv nın belirlenmesl ve bu konuda Yönetlm Kuruluna verüecek yetkilerln saptanıp karara bağlanmasi. • Nüfus cüzdanımı k a y bettim. Hükümsüzdür. Ataman Sami SAVAŞ • 1979S80 oğretım yıiında İETT'den aldığım kımlik kartımı 291980'de kaybettım. Hukümsüzdur. Efendl ÖMÜT • Nüfus cüzdanımı, slgorta kartımı kaybettım. Hukümsuzdür. Kenon CEÜK Ayşe AKYILDIZ'ı büyük bir mtimam ve Inson üstü goyretierl ne tedervl ederek yavrumuzu yeniden bizlere kazandıran Ankara Umversitesı Tıp Faküitesl Cocuk Bölumü Hocalanndan Prof. Dr. GÜNER ABAL Dr. AYŞE FULYA YÜKSEL'e Doç D' Gönül öca!, Uzman Dr. Mensure Yarl, Dr. Duron Canatan, Dr. Ne[at Akar, Dr.Sabri Kemanlı, Hemşıre Kebıre CekillroĞJu ve Hemşire Rahime Yanlız'a ve llgllennl esirgemeyen tüm dlğer personeie, blzlmle aym hevecan ve uzunsüyü yoşayan yakınianmıza ve dostlanmıza en derin mmnet ve şükran duygulan lle tesekkurü borç bMr!z Armearmesl: Sevlm APAYDIN DedMl: Av. Burhon APAYDIN Daytst: VMt APAYDIN • 8 ş (Tero: 49) 5053 • Istonbul 20. Astfye Hukuk Hakimllğlnin, Esas No. 980/102a Karar No. 980/ 1726 karan lle Solas soyadım Cınar olarak değiştirilmlştlr. Yusuf SAIAŞ • Nufua cflzdanımı kaybettlm. Hükümsuzdur. Totot DÜRSUN • Nüfus eözdanımı koybett<m. Gecersizdlr. BAY1AN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog