Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

POLİTİK4 VE ÖTESİ MEHMED . KEMAL Solcular Nerede? DUMYADA EKDNOMl/TICAREr ve dana tonro <ta rfu 9er» görOşünu savunmuştur. •t lcin. hükOmet ekmetc fiyattno müdohale etmemeH. ofls de Değirmencıfer Derneğl Baş•erbeet pryasaya 1010,5 Mra kanı, TMO'nun bir yandan buğ <Jan btığdoy vermeltdir» demisaoy dışsatımı yaparken bfr yan XİT. dan da ekmeğı subvanse edemeyeceğınl, bu uygulamanın vapılaooğtnm oetklanrnasıra da BürdurOlmesl durumunda ortoIsteyen Cakır, «bu durumda efc ya çlft flyattarm ckocağını da meık fiyattan 1015 gOn Içind» •klemlştîr. CUMHURtYET IKONOMİ SERVİSt Cam e*. nsyiiade uzun cOredir devam ed«n ve grevleırle âaha da yofrmîa^an cam darlığmın pderîlmes! için hufcümot cam ithal edilmjesine karar Termlş r<s gömrüklu ol&rak yurt dıçından cam satın almmaeı için Turidy» Şi^e re Cam Fabrikalan A.Ş.*7» yetkl Cumhuriyet EKONOMİ SERVİSİ BUĞDAY FİYATLARI PİYASADA YÜKSEÜNCE EKMEK SORUNU GÜNDEME GELDİ Cumhurty* Ekonomi S«r«M EKmeklık buğdoy fiyattannm eerbest pıyasoda 15 lıraya değin tırmanması nedeniyle, Turkıye Gsnei.ndo bir •ekcnek 6omnu»nun oluştuğu saptanmıçUr. Degışık kaynakiardofi aaglonon bı.guere oore, 1960 urunü buğday gerek rekolt«, ve gerek bınm alanoa verım ve kalıt» acısınaan olumsuz gslişmo go» termıştır. Ege Bolgeel ıle Trakya dışında kaian bolgelera* buğday uretiml onemli ölcüd* ger;lemiş, özellikld Doğu Anodolu'daki kuraklık v« Adano'dakl sol baskını, bu yöreierd* buğday, arpa gıbl ürünlerln g * llşmeierini engellerken üreticı tartaya verdiğı tohumu biı* g»rt alamamıştır. Trakya'da ise hava kosullon truğdayin özlenmeden kurumosma yoi ccmıştır. Bu nedenıe de buğdaydaki un verlml genlemiş, buna karşıltk kepok oronı ortmıştır. Buğday desteklem* ftyotlorv nın 10 lira dolayında bellıienmeslnden sonra, Toprak Mohsullerı Oilsl Trokya, Konya v« Ege Bölgesindft, özellikle kücük, orta ölcekll ve borçlu ür« tlcilerden belll düzeyde buğday sattn almıstır. Ancak buyük ureticller, ürunâ depolomayi yeglemlsler ve lOccor do plyasadan bellrtl blr lutordo bugday alımtnı gerçeklesttrmlştir. Daha tonro buğday flyatı serbest plyasodo 15 Hraya kadar cıkmıştır... Buğday fiyatlarmın yükselmesl, un Tlyatlarınm artmasına yolacmış, fınncılar da bu aşamada, Baş bakanlık Müsteşarı Turgut özal'ın ısrarlo karşı çıktığı sübvanslyon olgusunu gurtdem» g» tlrmişlerdir. TMO'nun tohslsll buğday vermemesl durumunda, ekmeğe zam yapmak gerekec* gınl savunan fınncılar, bu I»temin Türkiye genelind* yaygınlaşacağını Itert sürmektedır. Bu aşamada ortaya değtşık görüşler cıkmıştır; blr grup de girmencl Türklye'de bu yıl 8inıriı düzeyde buğday uretildiglnl ve ekmeklik buğday dışolı mının kacmılmaz olduğunu savunmaktadtrlar. Buğdaydaki ka lite düşüklüğüne dıkkatlerl ç«ken değirmencller «bu yıl ayrıca verlm de düşukiür. Trok ya'da ortalama verim 200 kilog ramı asmamaktodır. Üstellk, da ha az bır alana eklm yapMmı*tır» görüsünu cavunmaktadırlor. Bu gruptakl değirmencller dünya buğday flyatlonnm, Chl cago Tahıl Borsası'nda, 1314 irna orasında değlştlğınl ve bu fıyatın daha da yükseleceğmı bellrterek: «Ofls 1010,5 II radan aldığı buğdayı tahslj yo luyla fırıncılara verlrse, Türklye'dekl beled'yelerin gerekslnlmsni 34 ay için karsılayablllr» İstanbul Değiımencller De neâl Başkanı ve İSO Meclis üyesi Üstun Cokır Ise ekmeğin «Obvcnstyonlc OretRmesine tor $ı cıkmıştrr. Cakır, 25 ocak kararlartndan sonra Oikede ser best piyasa ekonomlsine gecit dğinl belırterek «bu durumda ekmek fıyatları da serbest birokılmaltdır» görüşundedtr. TMO'nun bu yt! yuksek duzey da buğday alımı yaptığını scv layon Üstün Caksr, «müstoh Otfcemlzin «konomik ve sosyelolflc yaptsı lcmde sotun durumu ve konumu ycnt blr gösterge olmuştur. İk«darlarco olsun, muholefetlerce clsun her türlü becerik•Izlfc getiriiıp solun ustüne yorranryor. Iktldar görevini yopamıyorsa solcukır yüzundendlr. muhalefet görevml yapamryorso solcular yüzündendir. Öylcyse Türkiye solu, Iktidar (AP MHP), muhatefet (CHP • MSP) karşısıntio. konumunu, 6traıejislnl ve töktiğini yenıden gözden geclrmek zorundadır. Artık lylce biiiyoruz ki AP Için (MHP de dahll] so! bağışlanmoz blr düşmondır, her türlü kötülük ona yüklenmelldir. CHP lcın Ise BOI, partlsl içine sızan, her türlü eylemme engel olan, güçlük cikoran blr slyasal akımdır. Turfciye solu, bundan sonra, kendisl \ç\n blr başanyo uiosacafcsa her şeyden önce CHP'den kurtulmalidır. Yonl CHP'nin dışında blr eol değll, kendl başına blr so! olmatıdır. Sözu edildlğlnde Türkiye solu lcin «CHP'nin dtsmda» denmemeli, CHP \ç\n tsolun dışında» denmelldlr. Artık CHP sokı yaklaşsa do, uzaklaşsa da tefc başmo fktldor olma şonsını vttlrmlştlr. Solun önOnu açacak blr CHP'yi değll, belkl CHP'nin önünu aeacok blr «olu ülke beklerrektedlr. CHP merkez yânetimi dört seyden korkmaktadtn Demirel'den, uniformalıiardan, dışmdaki soidon, Hrtidar olmöktan... Dört korkulu blr portl II» ne faşizmle eavoşılır, ne emperyalizmle uğrcsılır, ne de solcutar arasında styasal blr barış kurulabillr Solcular, aralannda ne turlu onla$mozlıklor bulunursa bulunsun, CHP*yl unutarak, kendl oralcrmda anlaşmok zorundodırlar. Cünkü faşlzmle, emperyaHzmle, her türlu dış guçlerle 6avasacak yenl blr liderin doğmosı zorunludur. Bu llder. kuskusuz soldcn cıkocoktır. İş ki savaşmda Inandırıcı olsun!.. Slz bcn 0 blr ülke göstereblflr mtsiniz kl, Iktldarda b!r partl vardır ve onun llderl faşlzmle, emperyallst olrroida. zulüm yapmokla. dışa bağımlı olmakla, lçerde her turlü şalbell sözlerle suçtanocak ve muhalefete karşı «eslnl yükselterek: «Buyurun secime?..ı dlvebllecekttr. Blz Demirel'l her türlü çoğdaş terlmlerle »uchıyoruz, geçmişlnden geleceğlne kadar her türlü sözu söyluyoruz, o karşımızda dikeliyor: «Buyurun «eclmlerel...» diyor. Bunu bir türlü anlıyomıyorum. Demektlr kf korşısında güven verici, halkın sıkıntilanndan yana oîuca ulkeyl bunalimdan kurtarmada umut verlcl blr muholefet yoktur. Böyleslne gücsuz bir muhaiefetle korşı karşıya geldığlni gözlemleyen Demirel de Ister tstemez: «Buyurun seçimlere...ı der, CHP'nln dışındakl solcu muhalefet (bunu kolay onlosılsm dlye böyle Böyluyorum) kendlne cekl düzen vermek, oralarında anloşmak zorundadır. Nasıl anloşacoktır?.. Kaba taslak şöyle sırclcmak Istiyorum: önce siycsa] pcrtide. sonra ulusal sorunlarda. sonra genclik örgutierinde anloşmak zorundadır. Bu anloşma, bilimsel tartışmada ödun vermek. sıyasette teslim olmak gücunu yltırmek onlamıno gelmez. Bu, her şeyden önce slyoset yapmak, siyasette yöntemleri güncel olarak saptamok. bellrlı siyasal yöntemle hongl sonuca ulosılacaö> m bellrlemektir. Bunun tersı yapıldığında, görulüyor kl kurt kuzuyu teker teker yakolayıp yryor. Sol, artık kendinl vedirmemelldir. Siyasette AP'ye ml catılacaktır?... APnln faşist emperyalist, borC ekonomlslne dayalı, dışa baö.ım!ı pollHkası somut ömeklerle halkın gözlert onüne serllmellöır. Faşistsin, emperyalistsln, dışo bağımlısın dendl m! bunlar somut olarok sergllenmelidlr. Bazı cevrelsrco' bunlan söylemek suc savılsa bile, madem ülkemizin ger cekleridlr sbylenmelidir. Görulüyor kl, CHP yöneticiieri ciğ yedlkle'l ve kannlar. ağndığı lcln bunlan acık, cplok ve somut olarak söyleyemiyorlar. Onlar sayleyemedıV'erl, kitieyl Inandıramadıkları lcindır ki Demire! ve m'Svonu do puvan alıvor. Soldan da. CHP'den de korkusu/ sere seroe da^ranmalan bu vözdendir. Dahası yar van lorma bir foşist portisinı c.ıp d.zgmlerj koyverd'ikleri halde korkusüzdurlar.. Eğer gercekten faşıst, emceryalist. dı$a boğımh blr ortamda yaşıvorsak, bunlan halkc neden anlotamıvoruz?.. Halk AP ve MHP'yi anlıyor da, solu nlye aniıyamıyor? " Bence bunun sucu dört korkulu CHP'nin kuyruğuna e<> lun takılmış olmasmdadır. HolKın gözünde sol görunumunde CHP'nin oylannı bölmek icın gercek bir so! partınm kurulmasını Demırel lster, Ecevıt istemez. Bunca yıl iktıdarda olsun, muhalefette olsun Ecev.t, ceza yasasmaa fcir sol panıyi engalteyen moddelerin kaldırılmasmda icten'ikle davranmadı. Dem'rel'den bunu Istsyemevız, Demırei sıyaset yapıyor. Ona ne ceza yasasında solu engslleyen maddelerden!.. Eğer iş:ne cehyorsa Demırel bu maddelenn kalkmasını ister, gsımıyorsa neden ıstesın! .. Turk sermayecısi (eğer buna gerçek kapitoüzm denirse) kurulu duzsnden rnemnundur. Demiret de gelsa, Ecevıt de gsise ekonomıden aslan payını almaktadır. Sermayecn:n korkusu gerçgk bir sosyalist partiden, gerces< sosyalist bir liderdendır. Yalancı solcu liderle on yıla yakın ülksyj yönettı. Halka bazı kımselen solcu gösterdl, ekonomide kendısı dilediğıni aidı. Tannsel gercekler, fıakiı sınıfkırın ıktidar olma3i gıbl gercekler varso, blzım sermayecı sınıfı yaşamını tamamladığını bılıyor. Karşısında gercek sosyalist parti. her şeyi halkın onlayabılecağıni soyieyen gercek liderler görmedığı Içlndır ki, gununü gün edıyor. Bıyık aitından da güluyor. Demırel'ın bütün acmaz ve cıkmazlardan sıyrılarak yenıden siyaset sahnesine cıkmasını Ecevit'ln politlk cızgisi koıarmıştır. Demırel de Ecevit'ln sılınmesmi İstemez, cünku işme yarıyor. Onun korkusu, gercekten eolcu bir lıderin çıkmasmdadır. Gercekcı Demırel'in Ece vıt'ten de, yararlandığı surece Türkeş'ten de korkusu yoktur, gercskcıdır. iş dayandı geldi, 60lculann eylem blrliğine ve Türklye'nin solcu muhalefete kavuşmasına... Dediğım gibl, halkın henüz anlamadığı biümsel doktrin tartışmcları bir yana ifimeli, eylem birliğinde anlaşmaya vanlmalrdır. Ulusal soruna ve gençlik eylemlerine bir çözüm getiri'melidir. Yöntem saptanmalıdır. Bunlan derleyip toparlayan, lider olarak siyaset sahnesins cıkar, Her şeyl acık. cıpîak, halkın anlayacağı bicimde söyler. Kittaler jcın ınandıncılığını ispatlar. Sol, bu boşluğu doldurduğu zaman sol murtaie?et olduğunu kanıtlar. Zaten bütün suçlar sol a yüklsnm:yor mu, ne yükleniyorsa, suc bile olsa, «Evet, efendıler, ben buyum!» diyerek sol ortaya oıkar, muhalefetini yapar... Başkaca da solculuk olmaz. Eskiler yenilere, yeniler eskllere bunu anlatmalıdır. Kurtuluş deniyor ya, sanıyorum, uzun da olsa kurtuluş böyle bir cizginin izlenmesındedir. I,5 milyon dolarhk cam ithal ediliyor Msoeuist«n •* tthtd edilecsk çeçiül boyutlardaJd 400.000 m«trek*> re peooer» carru için döviz tahsisl ya.pıldıgmı •• * peranm tr*asfer edildigtnl beîirtmişl«T<ür İthal&t için Türkiye Şişe ve Cam Fabrlkftlan A.Ş, 102 milyon TL. karşıhğı döviz ve bunun yuzd* 130'n oranmdft gCtmruk vergl ve resmi ödeyecekttr. Bir buçuk milyon dolara yakın döviz harCBaaeak r9 Şişe Cam'a 250 milyon îiraya maJoîaee* Vu Khalatın ilk partl oldugu. darlrk surerse tVnumözriekl dönemde yenl partilcr halinde dı?ahma» »urriürulecegi açıklaamıştır. Küntay: «Işveren verebileceği kadarını verir çalışan da alabileceği kadarını isterse grevlere lüzum kalmaz» rosu) Turizm ve Tamtma Bakanı Barlas Kuntay, bu yıl teror olaylan ve otel grev lerinin Türk turizmine zarar savuıunuş, oitA p loıine iiişkin olarak, «Isve» ren verebilecegi kadarını verirse, çalışan da alabilece^l kadannı isterse, grsvlere git meye luzum kalmaz» demiştir. KOntay, Cumhuriyet'e vepdigi özel demeçte, otel grevlerinin aynı xamanda Turk ekonomisini yıprato^ göruşünü Mvunaroİc »öyl» demisütn •Uveren Terebüecegl ka. danm verir, çalışan d» alabtleceğı kadannı isterse grev lere gıtmeye luzum bile kalmaz. Ama üzülerek göruyoruz kl, bir çok zaman herkes yapabüece*ini uxun süren grev tatbikatmdan sonra yapıyor. Bu süre icinde hem işyeri, hem lşveren ve hem Turk ekonomisi yıpramyor.» TURİZM POTANStYELÎ Türkiye'de varolan çok böyük bir turizm potansıyelinin değerlendirildiği zaman, turizmin Turk ekonomisinln en güçlü •Simendiferi» olacağını lfade eden Turizm Bakanı Küntay, konuya ilişkln şunlan söylemiştir: •Bu hedefe varabilmek İçin turlzmde alt yapı noltsammı& suraue tamamlamftk. teftia aoksanlanmua bertaraf etmek. modern işletmeciligi geliştirmek Turkiye'nin gerçek değerleriyle yurtiçi ve OJS^nda tanıtılmasını yapmak gerekiyor. Bu noktaya ulaaa. bilmek için Türkiye'de berkesin üstune duşeni yapması lazımdır. Poliükacısından gümrük memuruna, esnaiuv dan öğretmenine kadar. Biliyorsunuz. göreve başlarken Turkiye'de önumuzdeki bir iki sene içinde turizm patlaması beklemediğimi söylemisüm. Gerçekten de yukanda bahsettiğün noksanlar tamamlanmazsa turizm patlaması gibi olaganüstü turizm gelişmesine ulaş mak imkânı olamaz. Göreve geldigimizden beri, yeni bir turizm ve tamtma politikası ile Turk turizminin önündeki engellerj kaldırmaya çalışıyoruz.» TERÖR VE GREVLER TURtZME ZARAR VERİYOR Barlas Küntay. bu yıl terör olaylan ile grevlerin Turk turizmine zarar verdiğl göruşunu savunmuş. Şöyle komışmuştur: Bu sene Avrupa'daki turist çeken bir çok ülkelerin hepsinde birden, gelen turist sa« yısında önemli düşmeler olmuştur. Turist çeken bazı ulkelerle yaptığımız turizm işbirligi anlaşmalanyla. yurt dışındaki tur operatörü ve seyahat şirketleriyle yapılan işbirliğl ile aktiî bir tanıtv ma politikası ile e bunîarı uygulayabiîecelî dirıamik bir kadro ile yakm bir gelecekte her sene turizm gelirı artaa bir ülke olabileceğiz.» MARGARİN FİYATLARI YÜZDE 20 ARTTIRILDI | Zam sonunda piyasada 250 gramhk bir paket sofra margarininin fiyatı 22,5 liradan 27,5 Îiraya yükseldi. H Yağ fiyatlan üzerindeki Ticaret Bakanlığı denetiminin kalkması sonucunda, fiyat arüşlanmn süreklilik kazamnası bekleniyor. Cwnhur1y«t Ekonoml S*rvfsl Srvı ayçicek yağıno yopıkm zamdan sonra sorra ve rmıtfak margarlnlertne de yöıde 20 oranında ram yopılmış ve bunun sonucu otorak 250 grarrlık blr paket sofra marcarininin ftyatı 22^1 ihtKkn» 27^ llro/rj yükseltllmiştlr. Margarin uretlclsl fabrlVa yetkllllerl zamlı saîışlonn 6nce k\ gün başladığını bellrtmlşler ve esklden yuzde 8.4 olan bokkal körlarmm yenl uvgutama l!e yuzde 10 c*kartıWığınt »oy lemlşlerdlr. Ayclcek fiyatlannırt beMrlenmesl ve bu arada ham yağ f yatına 13 llra zam yaprlarak her turlü yoğ uzerindekl Ticaret Bokanlığı denetiminin kaldirılmasından sortra birklsel yağ flvatlan artırılmaya başlanrnıştır. Itk zam aydcek yağma yapılmış blr kilogramlık ambalatlı ayclcek yağının ftyatı 85 (1radan 120 liroya fırlarrıştır. Bunu sofra ve mutfak margarlnler!ne yapılon zcKnlar iziemlş. 225 gramlık bir poket sofra morgarinın f'yatı 11.50 kuruştan 15 liıaya. 250 gramlık poket yağ 22,5 liradan 27,5 1 K raya. 500 gramlık paket yoğlar 45 liradan 55 îiraya Cîkaritlmıştır. Pastane ve benzert yerlerde kuilonıian sanoyi yağmın 12 kiio o'on bir ko'.s' de 996 Pradan 1200 îiraya yüksettilmlsti'. llg:liler yr.<i f'vat'a'i uzerindekl Bakonlık denetiminin kaik Evueıü. GENSORÜ?. (G«nd Iki petrol krizinin ardından Batı, bir üçüncüsunö karşılayamaz (Cumhurlyet Ekonomi fterv'st) OPEC uikelerince pefole, 1874 ve 1978 yıllarmda yapılan zam lar dunya ekonomisinln girdiği bunalıma neden olarak gösterilmiş, özelllkle ABD'nln ikıncl zommın getirdıği bunalımı atlatmakta güclük cekeceğl bıl dlrllmlstlr. TÜSİAD'm yayın organı Görüş'te Batı ülkelerinm bundan sonra yapılacak yenı bir zammı daha da güo karçılayabilecekterl savunulmuştur, 1974 yılında meydana geisn ve eski fiyatların yaklaşık 4 katı olan fıyat ortıslan dünya ekonomlsinı durgunluğa surük lediği, 1978 yılındaki yüzd» 130 oranlı ikınci fiyat artışınm kar şılanamaz boyuta ulastığı bl<aırümışttr. Ekonomik krlzın etklslnln 1930 ve 1981 yıllarıncla da sureceği vurgulanan aro$tırmada, ıkı oetrol knzinln etklsı Ile ABD'nın carî dış acıklarınm 7.5 milyor dolara, Batı Almanya'nın 13.5 milyar dolara yukseldiği belirtilmıştir. Uzun suredır dıs açık vermeyen bu gehşmiş ülkelerin icinde bulun duklan durum endışe verlcl orak nitelenmiştir. Dünva ekonomlslnde, özellikle de ABD'de ortaya çıkan durgunluğun petrot taleblnl aza!tmasma rağmen, OPEC ülkelerlnın de üretımlerini belirll oran da azaltmaîarı sanucu, tüm dün yanın sürekll olarak petroie yOk sek fiyat Ğdemek zorunda kaldığı belırtilmiştir. Araştırmada avnca. 1974 pet rol krizinin etkilerinln OECD uikelerince 1978 yılında stlinerek 9 milyar llra fazlo veriidlği belirtılmış, ancak iklncl petrol krizinin bu tabloyu anıden tersine cevirdlğine dıkkat çekılmiştır. İkincl petrol krizine OECD stoklarla girmış bulunmasına rağmen, rahat karşılanamadığı öne sürülerek, yen) bT fiyat artnı olmazsa durgunluğun 1981 eonunda gideriloceğl belirUlmiştir, Yağlı boya badanaya yüzde 50 zam geldi Cumhurryet EfcononH 8ervM Yoğtrboyo ttyotlonno yüzde 50 oronınac zam yapılmıştır. Yrmi gun önceslne değin bir kilogramlik kutusu 250 iıradan saîııan yağlıboyanın flyaîı 370 lıraya yükeeltllmiştır. Beş ktiogramlık ambalaıiar lcm de zam oranı yüzde 50yi bulmus ve ftyotlar 800 liradan 1350 llro dan satılmaya başıanmıştır. Yoğiıboya flyatlarına yapılon zam pıost:k badona, otocnoblı boyası ve ötekı türiere de yansıtılmıştır. Yapılan bellrlemelere görs bu türlerdekı fiyat artıslarının da yuzde 5055 arasında değıştığl gorülmektedir. Boya sanayicileri zamma neden oiarak dövıze dayoli hammadde fiyatlarmın yükselmesini göstermektedirler. Sanayiciter bu arada banka falzlerinln serbest bıra» kılmosının da fıyatkjn etkıledıği göruşündedirler. Boyabadana mevslmmin başlangıcında yaptlan bu ramlann özellikie yurttaşlan zor durumda bırokacaktır. Normal blr dalrenln plastik badana ve boya Işlerinln zamdan önce 7580 bın llraya malolduğunu beiirten hv şcatcılar, bundan böyle «aynı Işlem lcin 120130 b'n llra eerskecektır» şeklınde konuşmaktadırlar. Yurttaşlarsa «zamdan sonra boyabadana e$ai töks blr İş oldu» demektedlrter. Kredileri kesilen tütüncüler karaborsacılardan <c Ürünleri karşılığında,, avans alıyorlar İZMİR Tütüncü'ere veıisen suriım satış kred.sınin kai(Jırılmasının ardından cok güç duruma duşen üretlciler yoz r ka aborsacılanndan ürünierl karşiiiğında avans almaya baş iodık'.an oğrenHmışt'r. AP azmhk hükümetlnin tş ba gelfnesinden sonro sat ş kredilerının kaldırıldığırı. kredlye dayanarok calısrr.aicn surdüren blnlerce tutuncünun aclığa mahkum ediidiğini beMrten üreticiter konuyo lllçkın oiorok çunları söylemışlerdir e ıTütuncülüğün o "?me3l, ya samlartnı tutuncüiük yaparak sağlayan binlerce uretıciyl ilgilendlren sürum satış kredile rinln kaldırılması sonucu üretlciler cok güç duruma düşmüştür. Mcnlsa ve yüresinde özellikle Türkıye'nin tütün anbon oiarafc bllınen AKhtsar'da üretlc»ler kırdıktarı tütünled tarlalarmdan satış merkezlerine getl rebilmelerl lcln yaz karaborsocılarından urünlerins karşıiık olarak avans almaya başlamış lardır. Bu uygulomanın kötü so nucian üreticllerin omuzlanna yükSenmemelldlr. Hükumet zorla urettciyi karaborsacıntn kucağma Itmlçtir. Yetkılüere sesleniyoruz üreticinin can damarı olan sürüm sotış kredlierinln tekrar verllmesl lc'm eskl uygulamayo dönülmesini istiyoruz.» Öte yandan. Ege Bolgesi 0retlciler Kuruttayı Yürötme Ku rulu Baçkanı Mehmet All Orta AP azınlık hOkümetlnca sürum satış kredllerlnin kaldırılmasım sert blr dille eleştlrmlş, tHukü met tütün üreticlslnln con daman olan bu kredileri kaldırmasi sonucu Oretlctyl öldurmuştür» demlştlr, AP azınlık hükümetinln «Yguladıgı sermaye yanlısı polltıkası sonucu binlerce tütün ureticisinl yaz karaborsacısının kucağma Itildlğinl beürten Or ta şunları söylemtştir: cYıllarca uygulancn sOrum »atış kredlsi dağıtımı, AP ozınlık hükümetinln işbaşına gelmeslnden sonra kaldıntmış tır. Ege bölgesinde yaklaşık 50 bınln üzerinde tütün üreticistnm geleceği sermayeye ipotek KENDİNDEN ŞEKERLİ ÇAY URETIMINE ÇAÜŞILIYOR E, (CuirthurtYet) Unm btr •»reden beti TUBİTAK tarafından aroetıniması yapıion kendinden şekerH yenl tlp cayın ekonom* olduğu aniaşılınsa p*yosaya süruleceğl bıldlrllmiştlr. Bu konuda caltşmalon «ördOren Prof. Turgut Yazıcı, üretiml duşünulen yenl çay'ın tstenildlğl zamon tofluK yo da sıcak suya kanştîrılarok icllebllec»ginl belirtmlş, fCaylor, com kavanozlarrfa plyasaya çtkartıtacaktin demlşttr. Çay Kur llgililert, TUBİTAK tarafından örnek olarak blr mtktar yenl tlp çaydan denerre yaptıklarını bellrtmlşier, «ou cay üzerlnde araştırma yapıyoruz. Ekonomik olduğunu anladığırmz ta^dlrde piyasava sürülecektir. Yenl tlp cayın fiyatı karar verüdikten sonra tesbit edlJecektln demlşlerdir. OLEYİS: GREVLER İDEOLOJİK DEĞİL EKONOMİK SAVAŞIMDIR ANKARA, (Cumhurtyet Buamı) DlSK'e boğiı Oleyls Sendıko$t Genei Başkanı Nusrat Aydın. Mallye Bakanı İsmet Sezgln'in grevler konusundakl idtiıakırmo karş» verdiğl yanıtta tgrevler ideoloilk değll, ekonomMt tovaşımdır» demletlr. Mallye Bokanı ismet Sezgln Oleyts Sendikasının Ankara'dokl Buyük Ankora Otell Ile izmlr'de Büyük Efes Oteiı'nd3 sürdürdüğü grev konusunda verdiğl demecte «grevlerin ekonomik değil, ideok>jik amac taşıdığım, Işcllerin de grevl onaylamadığmıı öne sürmüştü. KonuySo llgiH blr acıklama yapcn Nusret Aydın, tMaliye Bakanı bu sözleri Ile demogofl yaprroVta, gercekie'l »aptırmakta, hatta sendıkalizm duşmarslığmı ortayo koymaktadır» demiştır. İRAN, OPEC'İNUZUN VADELİ FlYAT SAPTAMAS1NA KARŞI sl Kasım cyındo BağdaTta yapılacok olan OPEC topkıntısındaı uzun vad«U fiyat polltikasının belirlenmesine iron karşı çıkarak daha güncel sorjnlar varken, uzun vadell po* litika soğlarranın yanlif olduğunu öne sürmüştür. iran Petro! Bakanı tarofııv dan yapılan acıklamada, uzun donem lcin fiyat eaptanmaeı yerine daha güncel olan üretlm düzeylerlnin ele olınması gerek tiğine dikkat cekllmiştir. Suudi Arabistan tarafından önerilen petrol fiyatlarmın OPEC'ce tBatı ül!<el9nnin durumu da gözönunde bulundurularok» yılda dört kez ayarlanması koeuiuna <î<ı İran siddetle korşı çıkmıstsr. Cumhurtyet Ekonoml SeW» Çok Acı Bir Kayıp Sevgili kızrmız, kardeşimiz, yeğenlmlz, rarlığunız blricik Zeynep Emel YücePi 2.9.1980 günü silahlı saldın sonucu yitirdik. Kalbimizde yaşayacak. Merhume 4.9.1980 gunü Ankara'da Karşıyaia mezarlığında toprağa verilmiştir. ANNESt, BABASI. KARDEŞLERİ VE TÜM SEVENLERÎ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog