Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 6 EYLÜL 1980 Arap basını Filistinülerin özerkliği görüşmelerinin yeniden başlaması kararını "Carter'in seçim manevrası,, olarak niteledi BEYRUT, (A.P) Flllstln'ln özerkllğl ıcm Mısırisroıl goruşmelennin yenıden conlandırılrrasını sağlamak amacıylo Carter yonetımmın yoptığı yenl gırışımi Arap Dunyası bo8inı fCarter'ın seçlm manevrosı» oıarak nltelemıştır. Carter 1979 yılında Camp Davıd'de İsraıl Boşbakonı Begın ve Mısır Devlet Başkanı Sedat'la yaptığı ayn toplantılar sonunda Mısırlsraıl göruşmelerınl başlotmıştı. Bu nedenla kosım ayındakl Gumburbaşkanlık secımlerınde lehlnde bır puan olarak Mısır Israıl gorüşmelerlnln devoınını ıstemektedır. Katar'do yayınlanan El Arop flazetesi yenl girışlmi fCarter"In manevrası» olarok nlteler(cen Bırleşık Arop Emirlığl gazetesı El İttlhat ta «Sedat'ın Kudus'e 1977'de gidışl ve 1979'da bonşı imzalaytşı strapındakl şov tekrarlanrraktadır» demıştır. Bllındığl çjıbl Isrofl'in Kudüs'ün Araplara alt bölömünün de llhakı sonucu Enver Sedat g8ctığ mız oy göruşmelere devom etmeyeceğıni ocıklomıştı. Fakat bu orada Israıl ABDMısır Uclu Zırve Toplantısma kotılabıleceğlni de eklemiştı Bu hafta Carter'ln Ortadoğu Özel Temsılcısl Lınowıtz, israıl ve Mısır'da yaptığı temoslar sonunda Mısır . Israfl gorüşmelenne devam edllmesme IKI tarafı razı ettığml acıklamıştı. Begm, Fılıstm'ın ozerklığl gorüşmelerıne Mısır katılmazsa VVashıngton'dakl 3'Iü Zırveye gttmeyeceğl gorüşunu savunmuştur. Isra'l Fılıstin'ın ozerklığl konusunda göruşrrelenn sürdürülmeslni dünya komuoyunu etkıleme ocısından lehlne bır gelışme saymaktadır. SOVYETLER BATILI SENDİKÂLARIN POLONYALI İŞÇİLERE YARDIMINI KINADI (Dı? Hobertor Servlsl) Başta ABD'nın 13,6 milyon uyeIt en buyuk sendıkası AFL • CIO olmok üzere bır cok Batılı sendıkanm Polonya da yenl kurulacak ışcı sendıkalorıno parasal yardım ıçın gır$ım!erde bulunmaları uzerıne Sovyet resml aıansı TASS Polonya olaylarıylj, iigıli olarak Batılı ıılkeleri yenıden kınamıştır. TASS'ın yorumunda Batılı ülkeler ve sendıkal kuruJuşlar, Polonyo'nm fcışlerlne karışmakla sucianrmşlardır TASS'ın yorumunda Batı'nın Polonya'nın lcışlerıne mudahale bıcimınin Polony<j halkı ve bu uikerm dostları tarafından reddedıldığl kaydedılrrıştır. «Polonva icln en onemü olan IHşkmın Sovyetier Bırlığl ile DÜNYADA BUGÜN ALİ SİRMEN TASS: «Polonya için en önemli ilişlrinin, Sovyetier Birliği ile ekonomik işbirliği olduğunu Baü artık anlamalıdır.» ekonomrfc Işbirllğl ofduğunu Batı artık anlamalıdır,» denllen yorumda. Botıh sendikal kuruluşlar tarafından oluşturuloca< ozel fonların gercekte Polonya dokı antısosyaltst unsurların durumlarını guclendırme amacına yonelık olduğu go rusu sojvunulmuştur AFLCIO'nun Polonya'da kurulocak yeni sendıkalar Icm ozel yardım fonu oluşturulması kararı, Amerıkan yonetımı tarafından da tepkiyle karşı lanmıştır. ABO Dışlşlerl Bakonı, bu yönde blr kararın saptırılacogı ve sosyalıst ülkeler tarafından Polonya'nın icışlerıne mudahale sayılacağını ifa de etmış ve karann olınmamasını ıstemıştı Öte yandan grevler nedenlyle yaklaşık 500 rrılyon dolar zarara uğrodığı tahmın edılen Polonya ekonomısınm daha da zayıflamasını engellerrek amacıyla Batılı üıkelenn Polonyo'ya yardıma hazır ol duklan blldirıimektedlr. BotıI) ülkelenn Polonya'nın kenoMlerlne olan borctarının odentne tarlhını ertelemekte tereddut etmeyeceklerıni kaydeden uzmanlar, Başkan Cartef'ın bu amcıcla Batılı Avrupalı meslekdaşlarına «Polonya l l e ilişkılerde bu ulkeye korşı hoşgorüyle davranılması yolunda bır mesaı» gönderdığinl bıldırrrektedırler Fransa'da Yeni Naziler F ronsız Hükümetı bu hafta ıcınde yaptığı toplantida uikedekı NeoNaz, orgutlerınden bırı olan (FANE) Mıllıyetci ve Avrupa lcı Eylem Orgutu adlı kuruluşun kapatılmasmı kararlaştırmıştır GlJVPrilîIf ^»UTCIIIIIN KnncAVI l * o n s c X l » l y | m. u •• rfSllCS'LlDySI K#II R M UyUŞm2IZİI?ini SÖrÜSmCk • * Ü i e f fci t i n n l a n H l * C I tupi«IIUI w BİRLEŞMİŞ MILLETLER, (Navr York), (a a.) Malta. Lıbya'yı Akdenız'aekl petrol araştırmalanm baltalayıcı yasadışı ve kışkıştırıcı gırışımlerde bulunmakla suçlayan ıddıanamesını oncekı gece toplanan Bırleşmış Mılletler Guvenlık Konseyl'ne sunrnuştur BM'dekl Malta temsllcisl Vıctor Gaucl toplantıdo Lıbya nın, Malta nın yasal haklarmı kul'anmasını engellemek Icm kuvvete başvurduğu sıroda Troblus hukümetln ı n b r ° >90i blr cözüm istedıgı izlenımınl vermenın sacma olduğunu belırtmlştır. Temsılcl ayrıca denızdekı petrol araştırmalarıy a llgılt anlaşmaların onaylanmasıyla '' 9 I " o l a r a k Libya'mn zaman koliamasmın Trablus hükümetınm Malta'nın pet ra! araştırmalarını boltalamak İcln hazırladığı bır plân olduğunu ve sanavıde olduğu kadar elektrık Ihtıyacmı karşılamado da % 100 petrol ıthalotına bel bağladığını kaydetm.ştır. Lıbya Arap Halk Sosyalist Cemohırtyesı Temsılcısı Avad Burwin Ise hükumetinın Malta ile dostluk ılışkılerıni korumayı amoclodığını belırterek, Güvenhk Konseyfn den, Malta'nın başvurusuyla ilgıiı olarak Troblus hukümetıne danışmak Içın kendislne zamon tanımasını istemıştir. Lıbya temsılcısınln bu isteğl kabul edll rmş ve Lıbya . Malta uyuşmazlığıyla ilglll göruşmelere, üyeler arasındakı müDadeleden sonra belırlenecek bır tarıhte devam edılmesi kararlaştırılmıştır. o Güney Kore'de Kvvangju olaylarına karıstıkları gerekçesiyle tutuklanan 175 kişinin yargılanmasına baslandı SEUL, (a a.) Güney Kore'de Kwang|u olaylarına karıştıklan gerekçesiyle tutuklanan 175 kişi hakkında hazırlanan iddıaname dun okunmuş ve sa nıklardan Chung Dong Nyon, olaylara neden olan gosterilerl 5 mılyon Von (400 000 TL) karşılığında orgütlemekle suclanmıştır. Sıkıyonetım Mahkerreslnde yapılan yargılamada savcı, Chung'un sozkonusu parayı yl ne başka bır Sıkıyonetim Mahkemes'nde «Hukümetl devırmeyı amaclamok» sucuyla yargılonan Kım Dae Jung'dan aldığmı one surmüştür. Ulkenln guneyınde bulunan Kwangıu kentı, gectığımız mayıs ayında hükümet karşıtı gosterılere sahne olmuş ve halk. askerl bırlıkler tarafından sanlan kentte dırenışe geçmıştı Olaylarda 189 klşl ölmüştü. Ote yandan Kuzey Kore lle Işbırhğı yapmak sucu lle yargılanan 73 klşı hakkında verllen karar, temyız rrahkemesınde onaylanarak kesınleşmış tır Mohkeme. bu klşllerln Kuzey Kore lle ışbirlığl yaparak Guney Kore hükümetıni rjerılla yöntemlerı lle devırmek Istedtklerınl belırtmış ve gozetecl Lee Chaı Muh lle Shın Hyang Shık hakkrndo verılen ölüm cezalarını onamıştır. Aralarındo eskl profesörterle öğrencılerln de bulunduğu topluluktan Ikl kışl hakkında verılen Idam cezoları Ise yaşam boyu hapis cezasma cevrılmıştir. 100.YILDÖNÜMÜNDE « ATATÜRKDEVLET VE DEMOKRASİ» YAZIYARIŞMASI 14 Mayıs Vakfınca Vakıf senedındekı gavelen tahakkuk ettırmek uzere "ATATÜRK, DEVLET VE OEMOKRASl" konulu mukafatlı bır yarışma duzenlenmıştır Hususıy'e son yıllarda mevcut fevkalade şartlar karşısmda ulkemizde demokrasmrr» yaşaması ve guçlenmesı ıçın Ataturk prensıplerınden ılham alarak Anayasa ve kanunlar çerçevesınde kurulan 14 Mayıs Vakfınca duzenlenen bu yanşmanın gayesı. doğumunun 100. yıldönumu vesılesıyle, Ataturk un şahsıyetını Devlet ve Demokrasıyle ılgılı goruş ve düsüncelennı avdınlıga cıkarmak ıçın ılm» mahıyet arzeden eserlerın hazırlanm'asını teşvık etmektır Yarışmaya katılacak eserlerın. Demokratık reıımt güçlendmcı. Ataturk prenbiplerının getırdığı dunya göruşu ile ahenk halınde olması yanşmanın temel telsefesıdır, Varıjmanın tODİam mükafatı 550 000 Tl dı« BİRİNCİYE İKİNCİYE UÇUNCÜYE MANSİYON ALAN BEŞ ESERfN NER BİRİNE 2SO.00O Tl. 150.000 Tl. 100.000 TL W.000 Tl. venieeek frr. Bırmcf, ıktnc* ve üçünculüğü kazanan eserlerden baskıya değer görülenlerın Vakıf'ca bastfmaları halınde mukafat sahıplerı kıtabın gelırınden de yararlandmlacaklardır Yarı^ma IUHSI soyadlarma gore alfabetık olarak ajağıda gosterılmıştır Prof. Dr YıtmazALTUĞ Prof. Dr FarukAKUN Prof. Dr. NeıatGOGÜNÇ Assoc. Prof Dr Orhan KÖPRÖLÜ Prof. Dr. Bekır KÜTUKOĞLU Prof. Dr. Selçuk ÖZÇELİK Porf. Dr. Faruk TlMURTAŞ Ist Hukuk Fak Oevfetler Hukuku Kursüsö Öğretım Oyesı (Ataturk Devrımlerını Araştırma Enstıtusu Başkanı) İst Unıversıtesı Edebıyat Ft""k Yenı Turk Edebıyatı Kürsüsü ve Ataturk Devrımlerını Araştırma Enstıtusj (Jyesı Edebıyat Fak Son Çağ ve Cumhurıyet Tarıhı Kgrsüsu Başkanı ve Devrırp Tarıhı Oğretım Uyesı Indıana Unıversıtesı Osmanlı Tarıhı eskı Öğretım Uyesı Edebıyat Fak Venıçag Tarıhı Ogretım Uyesı (Ataturk Devrımlerını Araştırma Enstıtosj Üyesı) . Ist. Unıversıtesı Anayasa Kursüsü ve Devrim Tarıhı Ogretım Uyesı Edebıyat Fakultesı Türk Dilı KürsusO Ogretım Oyesi. VARŞOVA, (o.a ) Polonya1 da Boltık kıyısındakl işyerlerınde hukumetle varılan uzlaşmadan sonra Sılezya bolgesindekl grevci işcılerle de anlaşma sağ lanmış ve Polonya'da grevds bulunan işci kalmadığı resml makamlarca acıklanmıştır. Varşova radyosunun konuya Fronsa'dokl faşıst kuruluşların llstesl burada da bltllişkın haberınde, Szombıerki, memekte uzadıkca uzamaktadır Dımıtrıov ve Bobrek maden ocaklarındakı ışcılerm, hükümet OAS örgütunün uzantısı olan Delta, lle NAPAP (otemsılcisı ve Madencılık Bakanı tonoml İcln sılahlı Halk Otonomısl ıctn Sılohlı Eylem VVIodzlmıerz Lelcak'la anlaşma Bırlıği sozu gecen örgütler arasında en fazla evlem koyı Imzaladıkları ve hemen Işbayan, en fazla dıkkati ceken kuruluşlar olarak görülmek şı yapacaklan belırtılmiştır. tedirler.. Polonya'da bu aşamada resFransa'da Hükümetln yenl Nazl örgütlerlnden blTII olarak grevde bulunduğu be rlnln kapatılmasıyla 'Igılı kararı, tüm Batı Avrupa'da lırtılen herhangı blr üretım blve özellıkle Ispanyo, Fransa, Italya ve F Almanya'da rımı yoktur Ancak resmi olmofaşlst eylemcılerın gemı azıya aldıkları bır doneme rastyan kaynaklar, Bytom'da 15 000 lamaktadır. Işçtnin grevde olduğunu öne sür muşlerdır Nitekım Fransa'dan sonra F Alman hukümetinln de. Ote yandan hükümet tarafır» ülkedekl aşırı sağ evlemler karşısmda önlem almak zodan yapılan acıklamada, pararunluğunu duyması, Bonn'un da artık sözü gecen kurusal zorluklardan kurtulmak aluşların eylemlerının rejim İcın ilerde tehlıkelı boyutlara macıyla Sovyetier Bırlıği ve dlvaracağını görmüş olduğunu kanıtlamaktodır. ğer Sosyalıst ülkelerden yardım alındığı duyurulmuştur. F Almanya'da devletln yasa dışı ve şıddet yonlısı Sovyetier Bırlığı'nın, Polonya' eylemcı sağ orgütlere karşı alacağı önlemlerın Türklye' nın Batılı ülkelerden gereksln de faşıst guclerın kollarını, Almanya'ya kador uzatan dığl malları alabılmesl icın krekuruluşlarını da etkıleyeceğl kesındır.. dı verdığı de vurgulanon ocıkTüm Bafı Avrupa ülkelerinln blrblrlerl ardından. önlamada. bu hafta imzslanan onlemler alarak aşırı sağ eylemin re|im Icm doğurduğu laşmalor uyarınca Doğu Albüyük tehlıkeyı önlemeye kalktığı bır sırada Türkiye'de manya ve Cekoslovakyadan daIktıdor olan Suleyman Demırel'ın faşızmın devlet kadha cok tuketım malı alınacağı rolarına sızıp, tüm devletı ele gecırme gınşımlerlne göz konusuna da yer verılmıştir. yumması hatta kol kanat germesı İlgınc bır celışkryl vurVarşova'da yayımlonan «Trygulamaktodır. buna Ludu» adfı gazetede yer olan bır haberde ıse Polonya' Batı Avrupa'nın ne Nazl evlemler karştsında duyarlı da uretılen elektrık ve yapt g» lığın arttığı bır sırada faşızmle kucak kucağa bır De"eclerı ıle, kuzu yünunden yapıl mırel iktldormın Avrupa'da nasıl karşılanacağınt, AET mış paltolar gibi lüks tüketım Icınde nasıl bfr kabul aöreceâını tahmın etmek güc olmallarının ışcl isteklert doğrultu masa gerek.. sunda pryasaya sunuıacağı belırtllmıştir Grevci Işcılertn Isteklerinden bırı de dovlzle sotım yapılan • 4 • • • » • • • • • • • • •• • • • • • • dükkönlarda bulunon bu tur • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • malların pıyasaya cıkarılması IDOGUM VE TEŞEKKÜR dl Aynca Polonya televlzyonu, Eşlm Ayşen Ünaıkızılırmak'ın hamılelıği süreslrtc» radyo ve televızyon eskl müve doğum sırasında gosterdığı yakm ilgı ve bakımıyla bızdürü Macie| Szczepanskl İcln lere oğlumuz. blr kurul oluşturulduğunu duyurmuştur. 24 ağustosta üst düzeydekl kadrolarda yapılan değışıklikier sırasında görevden alınan Szckazandıran; ryılıksever, şefkatll, yakın dost, zepanski'nın. gorevlnl kötuye kullanarak tıaksız kazanç sağ Sayın Doç. Dr. AYHAN TUNAK'a ladığı öne sürülmüştü. doğum sırası ve sonrasında müşfık ılgi ve yardımlarıylo bızierı mutlu kılan CIHANGIR KLINIĞI tum personelıne şük Portekiz'de • ranlarımı sunarım. Polonya'da resmî makamlar grevci işçi kalmadı derken, 15 bin kömür işçisinin hâlâ grevde olduğu öne sürülüyor Fransız Hükümetmfn sözü gecen karan ülkede faşlst örgutlerın eylemlerını ortırdığı bır doneme rastlamaktadır FANE orgutü, bu yaz ayları ıcinde Parıs'ın Marais bölgesınde gırışılen bırcok faşıst eylerre damgasını bosmıştı Fransa ve Avrupa'da foşıst bır yonetımı ışbaşına getırmek omocında olan orgut ulkenın bu doğrultudakı tek kuruluşu da değıldır Gecen ay Icınde 4 mayıs 1978 günü Parls'te öldürölen devrımcl mılıton Henn Curıel'ın dul karısı Bayan Rasette Curıel de. Faşıst De/rımcl Mılli Komıte'nın surekll tehdıtlennden sonra, Pans tekl evınde saldınya uğromıştı Işın ilgınc yönü Bayan Curiel ıle blrcok demokratık kuruluş, gerek son saldırı gerekse kocasının öldürülmesl karşısmda polısin yeterınce ılgl gostermedığınl llerl sürmüşler ve bu durumu protesto etmışlerdl. Boyan Curıel'e saldıran örgüt aynı zamonda Marlo Tutı'nın adına bır kuruluş meydano get rdıklerınl bıldlren bıldırıler de dağıtmışlardt Mario Tutl. 1974 yılında İtalya'dakl Jîalıcus trenındekl bombalı girişım sonucunda 12 kişının ölümüne yol acan faşlst mılıtanlardır. ALKAN'ı Başkan Eanes, 7 aralıktaki Başkanlık seçimi için adaylığını açıkladı ^ AKIN UNALKIZILIRMAK 30/8/1980 • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •»••••»•••••••••••••• Cumhurıyet 5050 NOT: Yanşma ıte ılgılı şartname ısteyenlenn InönO Cad Kunt Apt No 33 Kat 1 Daıre 2 Taksımlstanbul adresıne murdcaaüarı nca oJunur. 14 MAYIS VAKFI YÖNETİM KURULU (Cumhunyet 4990) YUGOSLAVYA'DA ELEKTRİK FİYATLARINA ZAM YAPILDI BELGRAD, (AP) Yugoslavya'nm bazı bolgelerınde elektrık fıyatları yüzdö 1532 oranında artırılmıştır. Öte yandan otomobıl fıyatlarının da yüzde 35 yükseltıldığı bıldırılmektedır. Ikı aylık fiyatların dondurul ması karar/nın ardından bu ye nî zamlar gelmıştır Son olarak enerjı santrallerınde kulla nılan komürün fıyatına yüzde 30 ve ucak bıletı ücretlerıne de yüzde 14'luk zam yapılmıştı. Sırbıstan Cumhurıyetinde elektrığın fıyatı evler icm yuz» de 15 artırılırken sanayl kesiml Icm yuzde 30 artış kararlaştırılmıştır Bosna Hersek Cumhunyetmde ıse genel zam yapılmış ve dözeyı yüzde 30 olarak saptanmıştır Son zamlara neden olarok II hol edılen petrol fıyatı ortışlan gösterılmıştır Yugoslavya kul landığı yıllık 15 mılyon ton petrolün dörtte ücünü ithal etmektedlr. Ğöremeyenler için, 5 Eyiül'den itibaren } HARBİYE MUHSİN ERTUĞRUL ı TİYATROSU'nda « yanlız 3 hafta \T«I:4Q77 20 dostkar tiyatrosu GÜMRÜK VE TEKEL BAKANUĞI MÜFETTİŞ MUAVİNLİĞİ YARISMA SINAVI 1 Açık buJunan Mufetüş Muavinükler! için 13 Ekım 1980 gunu başlamak uzere yanşma sır>avı yapdacaktır 2 Devlet Memurlan Kanununun 48'ınd maddesmdekı şartlan taşıym s nav çunande 30 yaşuu bıtarmemış batunaa ve asKerhk gorevını ' apnıış veya erttlenrmş oiataardan Sıyasal Bılgiler. fküsat. Hutuk {şletme ve Idan Ihmier Fakutelerl ıle Iktısadı ve Tıcari Ilımler FaküJte Akadetru ve Yüksek OkuHarı veya aynı konulard3 tedrısat vapıp yukanda beürtıleıılere muadeleti Mılh Egıtım Bakanlıgmca kabu! olunan yerli ve yabancı ögrenım kunımlanndan bınni bıtırenler bu sınava gırebılecektır 3 Mufettiş Muavmhğıne alınanlar stailanru bltanp Müfettışhge atandıktan sonra sırayla ınceleme vapmai üzere yabancı uıkelere göndenlecektır. 4 Aranan belgeler lle sınav konulan lçm Ankara ve îstanbul'dakl Bakaalık Teftış Kurullan ıle tzmır'de Gumrukler Başmüdurlüğü'ne başvurulması ve isteıulen belgelenn tamamlanarak ve noksansız olarak en geç 19 Eylü! 1680 gunü akşamına kadar Ankara'da Tefbs Kurulu BaşkanJığma elden tevdıı veya en geç bu tanhte postaya venlmesı. bu tanhten sonra yapılacak muracaatlann dıkkate aknmayacagmm bılınmesı gerekir. (Basın: 18562/4946) LİZBON (AP) Porteklz"In demokrasi reıımını benımsemesınden sonra secım yoluyla ışbaşına gelen ılk Cumhurboşkanı olan Eanes Iklnci kez Currhurbaşkanı secıldlğl takdırde Portskız'ın demokrasi yolundan gerıye dönüş yapmar ması Icm elınden gelen cabayı yıne harcamayı surdüreceğınl soylemiştır Eskıden General olan 45 vaşındakı Eanes'e rakıp olarok ıktıdardaki Demokratık ittıfak'ın odayı Anton o Soares Carneıro'dur Eanes'ın rakıbl de bır eskı General'dır. Portekiz'de Cumhurbaşkanlığı secımı aralık ayında yapılacaktır 7 aralıkta yapılacak secımlerde Cumhurbaşkanı beş yıl sure Icm secılecektır. Eones ıkmcı kez secıme katılacagmı acıklarken Portekız halkının 1974 ilkbaharında solcu subayların gırışımıyle 48 yıllık sağcı bır dıktatörlüğü yıkarak demokrasının kapılarını octıklarını unutmayacağını söy lemıştır Î.E.T.T. Genel Mudurlugunden Genel Müdürluğumuz Otomasyon Mudürluğü'nde 657 sayılı Devlet Memuriarı Yosası uyarınca calıştırılmok koşulu ıle Programcı Sıstem Analıst, Sıstem Programcı alınacoktır. NİTEÜKLER: 1.1.1980 tarıhi itıbariyle 35 yaşını gecmemış otrrak; erkek adaylar icın askerlık gorevını yopmış oimak, Unlversıtelerln Bılgısayorla Ilgılı bolumünden mezun olmak; iyi derecede Ingılızce dllını bılmek. Assembler dılıni bilmek (Programcılar ıcm). Sıstem deneyımı yapmış olmak (Sıstem analıstlerı ıcm) en az 2 yıl uygulamo programcılığı yapmış olrrak, (Sıstem programcı icın). (S/370 PL/1 dıhnl bılmek) TERCIH SEBEBIDIR Isteklllern aşağıda belırtılen belgelerle birlıkte Genel Müdürlüğümuzün Tunel Metrohan 5 kat Personel ve Idarı Işler Doıresı Özlük Işlerl Mudürlüğü'ne 15 91980 günü mesaı saatı sonuna kadar şahsen başvuraruk Iş Istem Formu doldurmoları gerekmektedır BELGELER: Öğrenım belgesi aslı yo do noterlikce onaylı suretı, Nüfus cüzdanı aslı ya da noterlikce onaylı suretl, AsKerlık gorevınl yapmış olduğunu gosterır belge aslı ya da noterlıkce onaylı suretı Eğer varsa, özel nıtelıkler arasında terclh sebebl olarak belirtılen nıtelıklere sahıp oianların bu nıtelıklere 8ahlp olduklarını gosterır belgeler Cumhuriyet Sovcılığınca verllmış lyl hal kâğıdı; 2 odet en son cekılmış vesıkoJık fotoğraf Adaylar arosında yapılacak sınavın yerl zamanı ve şekli Genel Müdürlüğümuzün Tünel Metrohan bınasmda 19 9 1980 tanhınde ılân edıleceğı gıbı, adaylora do oyrıca duyurulacaktır. İlgllılere duyumlur. ELEMAN ALINACAK KADRONUNÜnvanı Programcı Sı=tem Analist Slstem Prograrrcısı Kadro Derecesl 6 6 6 Sayrsı 5 5 1 (Basın: 20335/5035) VEFATLAR IÇIN LAM CENAZE 13LJEKİ MT le)» fonlâ mrtnlKtodlı G u t t ı Uuu » t n « B nıımıın leler. «okter rapom. dtfla rakun hmtıiB tfnuı. dvrtr telTS. «kar Ulmi r»pılıı Rusaslnt!» »• üttıilk]» Hrtmn deroht» tO*r KAFKAS TEBEŞIR en MEHMET ULUSOY (Asa Ajans: 713/5038) BRECHTCANYÜCEL İSLÂM CENAZE İSLERİ NOT : Batfln mumttm »• » ıtmtr* at olmu b n nr t& f TEL: 47 20 06 • 40 68 86 rvrt ıb«ı. ran duıadan Moaj» aakH npua Oflo«n IMT auttiKİ» tedlr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog