Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

ON CUMHURİYET 6 EYLÜL 1980 Gddiyef Seçimde böyük kolaylık YAVUZ'UN SERÜVENİ ALMAN DENIZCI) Bayanlara Ozgürlük Kadın özgurluğü hareketl bır kac yıldan bu yana her tarafı kapladı Kadınlar ozgür olmak ıstıyorlar Bunun ıcm canlarının ıstedığı zaman ayağa kalkarak canlarının ıstedıği bır ülkede toplanıyor, canlarının ıstedığl kadar konuşup, canlarının ıstedığını soylüyor, kısacası canları ne ıstıyorsa yapıyorlar Bu konuşmalardan anlaşıldığma gore ıstedıklerl şu Conlarının ıstedığl gıbı davranmak. Bu sözlerı dırya duya dıkkat etmeye başladım Kadınların hangi hareketlerl nasıı ve klm ler tarafından engelleniyor dı ye Ve gördum kı kadınlar bu ısteklerinde haklıdır Örneğın biz erkekler genelllkle kadınlara baskı yapıp onların ozgurlüklerını kısıtlıyoruz Şoyle kl Bır kadınla yan yana yurürken onu önden yurü meye zorluyoruz Kapıdan llk önce kadını gecırip. sonra ken dımiz geclyoruz Kadının tek başına kapıyı acmak, sıgarası nı yakmak, otomobıle blnmek ozgürlüğu bile yok llle kapıyı bız açacağız, sıgarasını bız yakacağız, otomobıle bınmesı ne yardım edeceğız Bir duvordan atlaması gereklrse, elin den tutup Indlreceğız ağır blr şey taşıyorsa onun yerın e blz taşıyacağız vs Zavallı kadınların hıc bır özgürlüklerl yok yanl Evlenme konusunda da kadınların eşlerını secme ozgurluklen yok denecek kadar az Orneğın gazete anketlerıne ver dıklerı yanıtlardan anlaşıldıgına gore kadınlar genellıkle esmer uzun boylu. yeşıl gozlü er keklerden hoşlanıyorlor Buna karşılık kabak kafalı koca gobeklı. şaşı ya da patlak gozlü, bacak kadar boylu v e 810 mılyonlu erkeklerle evlenmek zorund a kalıyorlar Bu mu ozgurlük beyler? Çocuk doğurma Işlerl de kadına bırakılmış Hadı bu ney se Fakat erkeğın de pekaia goğuslen oldugu halde cocuk emzırme işı de hâlâ kadınların üzerınde Son zamanlarda pan talon gıyerek erkeklerle hıc olmazsa bır konuda eşıtlığe kavuştular Fakat bır kac ayrıcası dışında sakal ve bıyık bırakma ozgürluklen hâlâ yok Yalcın PEKŞEN Evlere Sandık Efendım şımdi btz yetmış kadar koylü oturduk, aramız da şoyle b| fıkreyledık Bu Erbakan hocamızın ılerl sur duğu ış valla boyük kolaylık Herkes evinde oturocok Sandık ayağına gelecek Eksık olmasınlar Zaten başbaganımız o sozü vırmıştı cNe eskığınız varısa tılfon ıdın gamıyonla yolloyacağam» Dımek şıncık sandık da gamıyonlan gelecek Velâkin gamyonun gecebıleceği gıbı bl genış yol yok koyümüzde Sandığın tee bızım Uçkursuz Necatının evıne taşınması icin katır ılâzım Herıf galktı cehennemın dıbıne gettı Neymış 9 Koylüynen bırlık olmazımış Katır bulunsaa dere den nasıl gececek? Katır geçseee sandık heyetl dizıne gaddar boka bulaşacak . Sonra bu Uçkursuz sandıkı katır sırtında görürse cok bozulur Herıf goyu Adaletcı Eh, hökumatın da buna gırat goşturacak hall yok ya?... Hadı dıyelım merkebe yükledlk sandığı. bu sefer düzlukte oturanlar «hokomat bızı eşek mevkine go du> dıyerekten oy gullanmaz Sandık heyetinin herblrine de bl eşek llazım. Pe şinden goşturacak değıller y a ' Ettl ml sana dokuz eşek Bızım koyü tekmıl bıraraya getırsen dokuz eşek cıkmaz Cok büyük löküs olur Bu durumun vazlyatı gar şısında koylu ne yapacağı nı şaşırdı Hocamız, sağol9un bızı düşünmüş dee ışın bu Incelıklerınl akledememış. En lyisl hökomat bızl cezaevinın arabasına doldursun oy vırmeye öyle götursun. Koylü dağanık. Eşek sırtında secım olmaz. Akşomın beşıne Imkânsız bıtmez. Bıtli ibrohamın gapısından başlasalar Kıbarın Hımmet'e varana gaddar ho rozlar öter Cezoevinin ara basmın lcınde btrbırimizl ylyecek halımız yok ya? Kavga neyl çıkarsa candırma dışorıdan oteş açor Hellgopternen de tepemız de dolanır. Olmazsa bi, gaç topçu birllğl yerleştirilir. Hu zur ıclnde oyumuzu gullanır dık Valla blz bundan daha eyl b| yol bulamadık. Böyükierlmızın bi bıldığl varısa söylesınler. Umur BUGAY Yavuz 1973"te Seymen'dekl sokum yennde KÜÇÜK KIZ KARDEŞİMİZ ŞİMDl DENİZİN DİBİNDEYDİ Yavuz'u yıllar sonra, 1930'da Istanbul'da yeniden gördüm. Anıları bir daha yaşayarak baktım son kez bu gri, şanlı gemiye. 9 Bu arada Gelıbolu yarımadasında cetın ve acımasız savaşlar oluyordu Ama, Ingılızlerın yuruttugu bu savaş kendılerıne fazla bır şey getırmıyordu Bu yaz Rus fılosu da hatırı sayılır kayıplar vermışti Yavaş yavaş Rus fılosu erıyordu Ikı drıtnot. bır cok muhrıp ve torpıtolar yok olmuştu Karadenız'de üstündük Artık Rus fılosu go ze carpacak kadar cekıngen olmuştu Onlaıa karşı savaşmamıza gerek kalmamıştı Gelıbolu'ya yardım etmelıydık Yavuz'dan yenı makınelı bırlıkleri ve toplar yollan dı. 1917'den beri de assubaylığa terfl ettığim bıldırıldı Yalnız, yıyecek maddesı eî cok kıtlaşmıştı Ama benım bır sure sonra tayı nım cıktı Karadenız ve Akdenız ateşkes komısyonunda «ısamıral Hopmann'ın yanın da tercüman olarak bulunmak uzere 27 aralık 1977'de Bukreş teydım Burada pek bır iş yoktu Cok Alman askeri vardı Ordu komutanı Maskensen'ın karargâhı da bura daydı Yaverlni her sabah görmekle gorevlıydım 10 ocak 1918'de ona gıttığım zaman Istanbul'a donmemi Mıdılli gemıslne gıtmemi bıldırdı Ingılızlere saldıracakmış Ancak sağlığım lyl değlldl Kalmam icin başvurdum Tedavım sürerken 20 ocakta felâket haberl geldı Canakkale onundekl Imroz'daki Ingılız üssünü feneri ve bırkac gemıyi tahrıp edıp dönerken Mıdılli 4 mayına carpıp batmış Yavuz yardıma koşmuş. fa kat o da 3 mayına corpmış Yardımdan vaz gecmek zorunda kalınmış Mıdıllı'nin müret tebatından cok azı Ingılızler tarafından kur tarılabılmiş Yavuz da parcalanmış tabanıy la Nara'ya kadar guclükle gelebılmış. orada kuma oturmuş Ingıliz ucaklan sayısız saldırıda bulunmuş 1917 haziranında da Yavuz Istinye'de Ingıliz ucoklarının saldırısına uğramıştı O zaman ancak Ikl bomba atabılmlşler isabet ettırememişlerdl Yavuz'un tecrübelı personeli bu varalı halınde hava saldırıianno başanyla karşı koymuşlar Fakat 15 ton bomba atmışlarl Sonunda Yavuz kumun üstünde yarılmış Ey acı son 1 Gururla dalqaianan sancağı Üe ce sur Breslavv'ımız (Türklerin Midılll'si) yanl kücük kız kardeşimiz şlmdl dentzin dlbındeydl Ya o kahramon personel Kurtulan lar ocak ayının buz aıbl suvuna davanabilenleri Yüreğlm burkuluvor Ya Goeben (Türklerin Yavuz'u)1 O do aflır yarasıyla yapavolnız kalmıştı Bu bızim 'Almanionn) dış ülkelerdekl en son kruvazörürnÜ7dü Öbürlermın hepsı savasın sonu gelmeden batmışlardı Mesinn Bofiazından 1914 oâustosunda Canakkale Bot5nzına gelırken Ingılızlere karsı yarmo hareketımi7 ve uzun savaş yıllarında Karadenlz'dekı basarılarımız hakkında anavurdumuzda Almanların cok az bı'aısi vardı Ru nnılan bu amncla r vazdım Goeben ve R e<;law'ın onısı Turklerın milletımızın kalbınde vosasın NOTLAR ... öteden beri huy edlnmiştim, aklıma geleni kâğıtlara yazıp ceplerıme tıkıştırırım... Unutmayayım dıye! Evde bu yuzden sık sık hırlaşırız hanımlo Ceplerimi torbaya cevirıyormuşum' Haklı Elbıse değıştırdığımde tomaria kâğıt cıkar, oramdan buramdan Atmaya kalkarlar. bir tekını bile attırmam «Onlor benım beynım. . dokunmayın...» dıye kıyametı koparırım Delıye bakar gıbı bak " malarına aldırmadan, ne cıkmışsa ortaya, değıştırdığım ceketımın, pantolonumun ceplerıne hepsını, huvıyetımı, cuzdanımı, gozluğumu yerleştırlr gıbı yenıden yerleştırırım Evdekılerin önemsız gordüğü notlarımdan en taze bırkacmı okuyayım: «Akşama, yerlndeyso eğer, şeftalıciye uğrayıp blr iki lâf soylemeli... Ta kove toşıyacağım, ücbeş lira fazla vereyım, cüruk corık koyma.. » Demıştim Ne ka dar cürük vorsa doldurmuş eşşoğlueşşek » lerde mutfakta tuzluk yordum, dıyebilir.» arı MEKTUP Saym Reşat Akkaya, Ordu Valısı Vali beycığım, bız bir evın ıçinde kaynana, görumce, damat, kayınpeder guller gibı geçınıp gıtmekteyız Yalnız geçenlerde, bıze konuk gelen bır ruh doktoru arkadaşımız huzurumuzu ıyıce kaçırdı «Kavgasız gürultusüz yaşamanız »ızı ılerde ruh hastası yapabılır» dedı. Bunun uzerıne, bızler aramızda hırIaşmağa b&şladık. Ama ne yaptıksa, bır turlü şöyle kanlı bıçakh olup bogaz bogaza gelemedık Sonunda aılecek oturduk, bu konuda engın tecrubelen olan zatıâhnıze başvurmayı uygun bulduk Gelın bızım yuvanın huzurunu bozun. Gerekıyorsa, bırkaç fahışeyle. bır. kac maskelı ulkucü de getırebılırsınız Sız bızı kanştınn, gerısmı bıze bırakra. Yolunuzu gozlüyoruz, tez elden gelın. Mutlu Yuva Muzaffer İZGU • • SIKINTI Gectlğlmiz günlerde blr gazete, Inglltere'de tCan Sıkanlar ve Canı Sıkılanlar» isımlı bır dernek kurulduğunu yazıyordu Ve üyelerm bırbırlerinin canını sıkmaya calıştıklarını, örneğln topluca can sıkıcı kıtaplar okuduklarını eklryordu Bız de bu konuyu aroştırdık Sonunda bir 0ye nin aşağıdakl defterınl ele geclrdık10 Ağustos Başkan Mr Cann Sıkart'ta Iş yok Blr türlü canırrtızı sıkamıyor Sekız cocuğunu pişırlp yıyen kadının öyküsünü okudu, hıc siKilma dık. 12 Ağustos Boşkan onaltı saat beklettıkten 1 sonra toplantıya geldi «Sıkıldınız mı ?» sorusuna cHayır» dedık Topluca Türkıye gezısl yapmomızı önerlyor Onayladık Yarın yola cıkıyoruz 16 Ağustos Edırne'de 3 gün bekledıkten sonra gümrukten gecmeyl başardık Sıkıcı değıl 18 Ağustos Otelde blr fare kulağımı ısırdı Oağırdtğım otelcl şaşkınlıkla. bu otelde ılk kez böyle bir şey olduğunu söyledi. Meğer önceden burun ısırryorlarmış 27 Ağustos Hava müthiş sıcafc Bır gczete olıp. güneş carpmaması lcın başıma şapka yapo yım dedim Daha gazeteyl ellme alır almaz, bey nîme blr yumruk yer gıbi oldum Meğer buranın guneşî ne cabuk carpıyormus Sıkılmova başladım 28 Ağustos Caddeden gecerken az kaldı ezlliyordum. Hızla gelen arobanın surücösüne kır mtzı ışığı gösterdım «O zaten hep kırmızı yanar» diye güldu Otele gellrken tuttuğum takslnln şöförü öyle blr ucret Istedl kl, nutkum tutuldu «Benzln pahalıı Imiş Benden aldığı parayla, ülkenln yıHık petrol Ithalatını mı yapacak n e ' Boşkan'a cBu gezl cok ryi oldu lylce sıkıldım» dedlm. Ahmet İLTERBERK «Yarın salı Tekel günü. Laz bakkaldan İki paket sarı fıltreli Samsun kapmaya calışmalı Gelmesiyle gıtme sı bır oluyor sıgaraların' Ne yapar, akıl almaz' Kendısi Marlboro ıcıyor' Her yanı ta rıyortar... Bırı de cıkıp şu herıfın dukkânını taramıyor Kınlenlyomm » •*• «Demlrel sık sık aynt ş«yl soylüyor Memlekette her şey vardır Yağ vardır, şeker vardır, ampul vardır, mazot vardır, bertzın vardır, bez vardır... Memlekette tat yok tat» tPolonya denınce bir Cha pın'ı bılırdım Şımdt Lech VValeso dıye bir kompozitor daha cıktı'» KARAYA DÖNÜŞ Bense bu arada ruhsal ve bedensel hastalandım 1911'den beri aralıksız gorev yapıyordum Gemı nobetlerlnden alınarak tedavım yapıldı Okmeydant'na atandımsa da orada yapamavacağım anlaşıldı, sağlığım İcin daha elverısll olan Osmanlye telsız istasyonuna verıldım Bır subay benl arabayla Şışlı şoseslnden aldı, yukarı doğru gıttik, sonra sola döndük yılankârl yollardan Kâğıthane'ye kıvrıla kıvrıla Indlk «Tatlı Su» vad'Sine inanılmaz bahceler güzellık ler görerek ulaştık Uzakta dev Osmaniye telsız istasyonu gözüktü Belgrat ormanları da burayo yakın Berrak ve masmavl bir dünya Artık kara adamı olmuştum. • • DAYANIKSIZ nefes TÛKETİM MALLARI «MSP... Eroın .. Esrarengız partı Erbakan bakalım 29 Ekım'de, 10 Kastm'da Amt Kabır"e gıdecek m ı ' Gıderse deftere ne yaza1 cak merak edıyorum Gıtmezse ne dıyecek onu da merak edıyorum" O saot «Haydarpaşa nın gellnl Chrıstına Haydar, Efes Otelınde grevci ışcılere moral vermış1 .. Yahu, bu kadının adını duyunca aklıma hep yataklı vagon gellyori... Tu hafi» Işte, bunlar glbl yığınla not. Yerımız olsaydı daha okurdum. Haftaya da okurum ya... Vura! SÖZER RUSLARIN SÜPER DRİTNOTU 1916 eylülünün ortalarındayız Bır kez daha Karadenız'e cıkılacaktı Yavuz'da olmam emrı verıldı Türklerın doğudaki savaş bolqesl gorülecekti Akşam üzerl Boğazdan cıktık Sakın blr gece doğuya doğru gıdıyoruz Güzel acık bır sabahla gun boşladı Fakot saat 10'a doğru uzakta şüphe'l bır görüntü Hemen üstüne yöneldık Bıraz sonra sağımıza solumuza merml yağmaya başladı Anlaşıldı uzakta şüphell görülen dumansız poriok nesne Ruslann uzun suredır tezgâhta olan super dntnotları «Imprat rıtza Marıa» ıdı Demek son günlerde yapımı bitmış ve goreve baslamıştı Cok üstün bır gemı Aramızda 24 km mesafe var Bızım toplanmız oraya yetmez Bunu hesap efmedıqımız ıcın uzun menzılll toplarımızı vermıştık Bu nedenle şu anda savunmosız kaldık Hemen geri döndük ama onun hızı bızden fazla Kurtuluş ıcm Istanbul'dan bombalı ucak Istedık Hızla kacıvoruz Plân ş'^ Ucak tepelerınde onları oyalarken bız onlara saldıracaktık Ufukta ucak gözlüyoruz Yok rresafe aıttıkce kaDanıyor Ucak coktan gelmeliydi Fakat hayret ucak önümüzde. denızde Arızalanıp Inmısler Topların ucuyla onlan güverteve aldık ve yine hızla Heri atıldık Yavuz'un türbınleri Inllyor Boğaz'a 60 mil vor Hovret Impratritza Mana bizl Izlemekten vazgectl. kuzeye yöneldl Kurtulmuştuk Hemen belırtelim bu östün Rus gemısının saltanatı cok kısa sur dü 20 ekım 1916'da anlaşılmayan blr patlamayla Sıvastopol'da havcrya uctu Onun yerlne «Aleksandr lll» drıtnotu hazırlanmaya başladı. MUTLU KARŞILAMA Yıllar sonra 1930 martında blr Işadamı olarak istanbul'daydım Halıc'i. köprü'yü doloştım Mavl Boğazıclnde gezdım Ölümsüz istanbul bütün güzellığıyle önümda Koca kışla karşıda parlıyor kalm duvarları ustünde Türk bayrağı gururla dalgalanıyordu ELVEDA YAVUZ! Acaba Yavuz (bizım Goebenl neredeyd ı ' Asva tarafındo Izmıt Körfezınde vatıyor muş Sayısız anılar aklımdan gecıyor Gozlerım Haydarpaşa'yı arıyor Coktan bıten savaşın acı anısı burada hâlâ vaşıyor Kocaman bır ıstasyon olan bu bına şımdi ha rabe gıbı 6 eylüi 1917'de 200 bın asker trenierle Irak ve Sunye'ye hareket edecektl Bu hareketten once bu Havdarpaşa İstasyonu casuslarca havayo ucurulmuştu Bugun de yıkık duvarlar hâ'â duruvor Ama Türkler ulusal qücü canlı tutmado kararlı Lozan goruşmelerınde Yavuz'u ellerin de bırakmavı başarmışlardı Onorım lcın Ceşitli şırketlerle görüsülmüş Bır Fransız fırması bu ışl başarmış Türkler büvüi» güc lüklerle bu ışı basarmışlordı ve Işte 28 mart 1930 Marmara'dakl deneme seferi plâ na uygun sevredıyor ve Yavuz Istanbul'a geliyordu Benim icm ne mutlu bır tesodüf Kudretlı tıknaz gövdesı yıne mavl dalaaian yanyo'* » Türkler coşkunca el sallıyorlar. Böylece jıUar sonra Yavuz vıne qöreve glrebıldı Şanlı gemi' Türkler havranlıkla seyredıvorlar bu efsanevl kahramanı Günes batıda ıvıce aşağ' ınmışti Yavuz Boğaz'da demırledı Ve ben hâlâ onu seyredıvordum Sen şımdi burada vatıvorsun mağrur gemı 1 Senın kodenn vıllarca benım kadenm oldu Müthıs dunyo fırtmosını atlattık Anılan bır daho yosovarak baktım son ke? bu grt şanlı qemıve Flveda Yavuz1 . Yıllarca vatanım olan gemı'... Doktorun Yeri Ekonomi Pütrifik Güneş doğar PAZARYERİ uyanır, sabah olur Osmanağa Camısınde « a n okunur, Tum pazaryerı esnafı namaza durur Allaha, Muhammede ve ahlâka dair Oualar edılır. vaazlar dınlenır Namaz bıter dükkânlara sergılere dönülür Armudu tartarken yıne teraziye parmak atılır. Sabah olur Pazaryerl şenlenlr Tombalacılar. SamsunMaltepe'cıler, Malboro'cular Sonra sokun eder beledıye zabıtaları Zabıtalar kapalı gözle süzerler faturaları Sonra tahsıl ederler esnaftan, yan ödemelerl.. Pazaryen esnafı beledıyelere aldırmaz, Onlar yalnız Allahtan korkar. kanundan korkmaz. Pazaryerinın ekonomısinl Savunan liberalıst fılozof der kl: «Esnaftar ya malın en ucuzunu ya da en tylslnl» «Sunmalı kl müştenye, uyularak rekabeto» tUcuz satan ve de lyi satan esnaf kazansın,» «Bir yandan da muşterıler kazıklanmasın» Oysa tersıne işler duzen Pazaryerınde Tum maydanozcular bırleşırler aralarında İlkin demetlen bölerler dorde, beşe, yedıye. Sonra da fıyatlan fırlatırlar or" tş kaymeye Tüm kofteler. salatalar, pıyazlar Bılirsınız ki maydanozsuz oimazlar Katlanırlar, Maydanoz Holdıng'm kazığmı yemeye İstanbul'un ortayerl Pazoryerı Orda oynanır ekonomınln tüm oyunlan Bakan: «Namussuzum kl zam yok» dıye yemln Yenlrakı. pirınc. soğan, yağ şeker O anda vıtrlnlerden sırra kadem basıp, cızlamı ceker « Söylesene bize evlodım Bakkal Musa «Ne oldu dükkânındakl şekerler kasa kasa?» Manav Musa «Karım avradım olsun kl Ayşe teyze Şu ekmek tepsın benl eğer şekeri sakladımsa.» Şeker yokolur, şekersiz kalır Ayşe nıne Sonra zamlar gelır, şeker bollanır Bu kez zam'dan otürü şeker ylyemez ylne.. Satar durur ne bulursa satablldlğl kadar Satıcı olmuş tüm ülkemln Insanları Bulsa anasını avradım satarBeyazıt, Konak, Ulus meydaniannda eder Sergılerlnde, dukkânlannda, Işportalarında Yuzkarasına, ellerdekl kan lekesıne, leke ilacı Mayasıla, basura, solucana ebegüı aci Davultozu, kunduz hayosı, mınare gölgesl Namaz surelerı, karınca duası, ramazan Imsaklyesl Kabe yuzüğü, suphanallah tesbıhl, hacı mlsi Zemzem suyu, mayıs sülüğü, kandıl kınası Arapca şerhlı Kuranı Kerım bınbeşyüze hedlyesl Kacak sokulan elektronık aygıtların kasetlerınde Dervış Vahdeti, Saidi Nursî, Kabakçı Mustafa ağzından Anadolu'ya kamyonlarla sandıklarla yollanan Hutbe, vaaz türünden, sermayenın dınsel konuşması. İstanbul'un Pazaryeridir tam ortası Sılah zoruyla adam soymanın 30 yıldır cezası Tıcaret denılen hırsızlık yontemıyle Ceza gormeden soyulur Pazaryerinln müşterlsl Istanbul'un Pazaryeri ortası Işte «KENDIN VUR, KENDİN PıŞıR. KENDIN YE'» Lokantası Lokantanın damgalıdır flyat Ilstesl: Bır tabanca ellı bın liraya Bır tabanca mermısl, elli llra tanesl Yırmı beş lıra bır (ınsan) oldürmesi Ve Bınbeşyuz lıra tutar, okunan hatlm duast.. Dr. Ihsan YAVAŞLAMA VE SON Yavuz'la ve Mıdıllı'yle daha bır kac sefer Karadenız'e cıktım Benzer catışmalar sürdü gıtti Sıvastopol önlerınl mayınladık Ruslar bu cılgmlıklorımıza şaşıyorlardı 1916'nın son gunlenndeyız Sovaşın llk sarsıntıları Car'ın Dlkesınde kendısınl gösterıyordu Kerensky nın de mokratık sıstetıi carlık despotızmının yerınl aldı Gelecek yıl do buyük patlamayla ıhtılal kendmı gosterecek. SAKİN GÜNLER Artık Rus donanması denlze acılmıyordu Bız de dıngın günler yaş'yorduk 23 hazirar 1917 de Mıdılll Yılon adasındaki telsız Istasyonunu vok etmıştl Rahatlamıstık Osmanıye'dekl Istasyon ağustos ortaların da Maslak'o taşındı 200 metre ılerdekl yol blzl ŞlşllVe ve Tarabva'ya götürüvor Ocok BİTTİ BU YAZI DIZISI PROF DR İZ7ET KANTEMIR TARAFINDAN CEVRILEN METİNDEN ARKADASIMIZ SAMI KARAÖREN TARAFINDAN ÖZETLENER~K YENİDEN KA' LEME ALINMIŞTIR.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog