Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

L tETttfKİLKEURİYlE İKİAŞAMAL1S1MYA HAZIRUYORUZ 60 25 3061 32 9261 76 40 BES1KTAŞİSTANBUL yiîzdersanesi 1 CumhuriY 57. Yıl; Sayı: 20155 Kurucusu: Yunus NADİ 10 TL. her aşamada~ eğitmek bizim işimiz... kazandırmak t a ! ı KJ) LİSE SON 4/eylÜIBEKLEMELİ3/ekİm LalelıJSTANBUL İZMİT ELAZlG W.274092228316 Tel.15967 T»l. 2 7 0 4 Not; İZMİT ve EIAZIĞ don boîlto $ub«mız yoklur. merkez dersaneleri 4 Eyliil 1980 Perşembe ABD'ye cr 55 CCRC^TÎ 0N DAT£ I'.CO 20RATED I ".C3RG = ATGR IZ'D 5HAR^SJ 119 CENT'JRY FIDd Z/15/79 CALIfORNIA, IPJC. 2329 Century Park East \ S u ı t e 2720 93C67 / ( Los Angej.es, C a . E p AT, : \ C . 5/13/00 2329 C e n t u r y Park CastV S u ı t e 2720 ( Los Aıçje l e s , C a . 93057/ CfirjrflA , I ,\C . 4/22/60 2329 C e n t u r y Park Elast\ S u ı t e 2720 ( Los A n g e l e s , C a . 90057/ Ibrahım Cunyuzu 1CG,330 j ] PARTİ LİDERLERİİLEMİTVEBAZ1 GAZETELERE AMERİKA'DAN GONDERİLEN RAPORLARDA YASA DIŞI YOLLARLA PARA TRANSFERİ YÂPAN TÜRKLER AÇIKLANIYOR. İBRAHİM GÜNYÜZÜ ADINDAKJ TÜRKÜN KURDUĞU VE NECDET ÇOBANLI, HASAN ESEN ADLI KİŞİLERLE NECOTEX ADLI BİR İSVİÇRE FİRMASININ ORTAĞI OLDÜĞU CENTURY FİDUCİARY CALİFORNİA İNC. ADLI ŞİRKET, TÜRKLERE 2050 BİN DOLARA OTURMA İZNİ SAĞLIYOR, ONLARA HAYALİ FİRMALAR KURDURUYOR. Belna Cobaniı # 533,000 | 1 (»Jiıfe of 'Jscdet Cooanlı) | Fusun Dobra 503.C00 ^•Turî'ich n a t ı c a l , socretf I | ABD Moliye Bakonlığına gonderilen v» Turkiye'dekl llgill makamlara dağıtılan raporda kurulan hoyail fkmalar yukarda görulduğu şektlde belirtlllyor. Gorülduğü glb) tum flrmakır aynı adrest» btılunmaktadır. İstanbul Haber Servisi ABD Mahye Bakanlıgı Soruşturrna Burosuna gonderilen bır raporda ABD de yaşayan bazı Turk vatandaşlannın goç ve vatandaşhk de gıştırme konusundakı yasaları kasıtlı olarak çıgnedıklerı ve aynı kışılerın Turkıye'den Amerıka'ya yasadışı >ollarla buyük mıktarlarda para taşıdıklan bıldırılmıştır Turkaye'dekı partı lıderlerıyle Mılh Istıhbarat Teşkılatma ve bazı gazetelere de gonderilen raporda ABD ya salannı açıkça çıgneyenlerle. buyük para transferlen yapan veya bu yolda aracılıkta bulunan kışılerın kımhklen de belırtılmıstır HAYALt FİRMALAB ABD göçmen ve vatandaşlık değıştırme yasalannın çıg nenmesı ve yasa dışı para transferlennın önleamesı amacını taşıyan raporda oze) hkle Ibrahım Gunyüzu adh bır Turk vatandaşının kurdugu ve ortaklan arasında Necdet Çobanlı Hasan Esen ve NecoteiJ adlı bır Isvıçre fırmasının bulundugu Century Fıducıary Calıfornıa Inc adlı şırket üzerınde durulmaktadır Verılen bılgıye göre bu fırma tumü Turk vatandaşı olan muştenlermın Amerıka'da süreklı oturtna ızınlerının fyeşıl kart) alınması ıçın çalışmakla ve Türkıye' den ABD'ye Avrupa. Kana da. Karayıp adalan ve Mek sıka üzerınden büyuk para transferlen yapmalctadır ABD"de sureklı kaîma ıznl (yeşıl kart) almak ıçin başvuran Türklerden 2050 bin dolar 'viklasık 1 6 4 mılyon (Arkosı Sa 9 Sü 7 de) O Fener'de 50'yi aşkın yapı tamamen yandı H Haliç kıyısında bu lunan bir kimyevi madde deposundaki patlamadan sonra başlayan yangın kı sa sürede bir üstteki Vodina caddesine, buradan da Yıldınm caddesine atiadı. C 02'de başlayan yan gın, 05'e kadar, kontrol altma alınamadı. Burmn üzerine Valiliğin em rıyle yöredeki evler boşaltıldı. J İstanbul Haber Servlsl Fener Mürsel Paşa caddesı'n de Halıç kıyısında buluran bır kımyevı madde sabaha karşı 0210'da meydana gelen çok ş.ddetlı bır patlamadan sonro başlovan vanqın kısa sürede (Arkası So. 9. Su, 3 de) Universitelerarası Kurul: «Oğretimi durdurmak kamu hizmetini engelleme tehdididir» ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Unıversıteier tle okademiler orasındakı uyuşmazlığın co2umu içın dun Ankara'da ayrı toplanan Unıversıtelerarası Ku rul ıle akademı boşkanîarı co* lışmalarını tamamlamışlardır. Toplontılardan sonra Unıver sıtelerarası Kurulca yapılan acıklamada «Akademılerın tum oğretimi durdurmak hususundakı kararlorı bır kamu h zmetını engelleme tehdldmden baş ka bır şey değıldır» denılmıştır Bursa Ünıversıtesl Rektörü Nıhat Balkır'ın baskanlığında toplanan Unıversıtelerarası Ku ru 1 . akademlerın kanunlara oy kırı olmayan bolum ve yükse* okullarındo oğretıme eskı şeklı ıle devam edebıleceklen belırtılerek şu goruştere yer verılmıştır Memurlara yapılacak yıyecek yardımı yönetmeliği hazır ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) 657 sayılı Devlet Memurları Yasası nın 212 maddesıne gore, memuriara yıyecek yardımı yapılmasını ongoren yonetmelıgın Matıye Bakailığı tarafından hazırlandıgı. ancak kararın uygulamaya geçırılmesı ıçın «erken seçım» konusunda kı gelışmelerın beklendığı oğrenıimıştır Memurlara değışık ısımler altında 657 sayılı yasaya bağlı olarak yopılan yardımlar değışık sıycsat ıktıdarlor (Araksı Sa. 9, Su. 6 da) TürklşGenel Başkanı Denizcier: «Hükümet işçi sorunlarma sırt çevirmiştir» manında bıtısmediginı an'jnANKARA. JCumhuriyet Büsatarak, Başta sayın Oenrrel rosu) TURK IŞ Yonetım olmak uzere hükumetıa oto Kurulu TURK I^> Grvd BdS kı uyelen adeta ışçı borunkanı Ibrahım Denızı ıer ın larına sırt çevırmışlerdır • Başkanlığı'nda toplanni'çur. demıştır Toplantıdan once bır konuy Parlamentonun aylardtr ma yapan Genel Başkan Denızcıer, hukumetın soz ver oy ka^gıları nedeniyle kasten çalıştınlmadıgını öelırdığı halde ışçı alacaU^r'm ten Denizcier Derde deva ödemedıgını, kamu kBîim nolacak yuzlerce tasan ve tek dekı toplu sozleşmelen zahf sırada goruşulme beklerken aylardır devlete bır baş seçemeyen parlamento kısır çeklS rY> ^'°r'n (Arakası Sa. 9. Su. 2 de) Yunanistan'ın NATO'ya dönüşü için engel yok Sedat ERGİN ANtCARA, (Cumhuriyet Burosu) Yunanistan'ın yenıden NATO" nun askerı kanadına donuşune ılışkın NATO planının AnKa ra tarafından benımsendığı ke smlık kazanmıştır NATO Baskomutanı General Rodgers'ın adını taşıyan yenı planın Ankara tarafından kabul edılmış olması, Turkıye'nın tutumunda bır gerıye donuşu vurgulamaktadır Plânın yurürluğe gırebıl mesı icm Yunanistan'ın kesın onayı beklenmektedır Bu durum Ankara'dakı Batılı dıplomatık oevrelerce de doğrulanmıştır Başkenüekı Amerıkan dıplomatık çevrelen Yunanistan'ın NATO'ya donuşu ıle ılgı lı yenı geiışmelerden bu kez tumutİL.» o'duklannı dıle ge (Arkası Sa. 9. Su. 1 de ERKMEN GENSORUSÜ YARIN OYLANIYOR AZINLIK HÜKÜIVIETİ İLE DIŞ POLİTİKADA YENİDEN BATI'YA DÖNÜK BİK TÜTÜM EGEİMEN OLDU. Yazısı 5. sayfada Aman Necmettinciğim, bugünlerde kendine dikkat et, (Arkası Sa. 9 Su. 5 de) olpf holınp ee Saldırılarda dün de 18 yurttaş öldürüldü Cumhuriyet Haber Merkeıı Kücükcekmece'de b.r mşaatta dun sabah kurşunlanarak olduruldugu belırlenen ıkı ceset bJlunmuştur. Inşaatta gece bskç lığl yapmakta olan Esbendıyar Korkmaz (18) ıle sef/ar teyp kasetcıl gı yaptığı belırlenen Necmsttın Ozbek (20) odlı k.şılere aıt oldugu belırlenen cesetler ıncelenmek uzere morga kaldırılmıştır. durluğünü basan 1820 yaşlarmdakı snahlı ıkı kışı, Beyoglu llkogretım Muduru Halıs Guler ı z yarete gelen cmca cocugu Zuhtu Guler'ı (52) o l durmuşlerdır Tepebaşı'ndakı Tevfık Saglam likokulu ıçınde • Beyoğıu llkogretım MübLıiunon Beyoglu llkogretım Müdurluğunu basan saldırganlar, Mudar Muavını Battal Ozdemır ın odasma gırerek sılah\o tcramtşlardır. Saldırıda Battal Ozdemır ağT şekılde yaralanmıştır. Terorıstler daha son ra Beyoğlu lıkögretım Muauru Halıs Guler'ın odasına grmış!er ve ateş etmışlerdır O ay bın CHPH üç kışı öldürül Sırasında, amca çocugunu zıdu,. K151 dakı olayda landaryaret eden Zuhtu Guler olmuş, ma ust çavuşunun oglu da Müdur Güler de oğır yaralancan verdı Adana da ölduru mıştır len 5 kışıden 2 sı esnaf. bın • Okmeydanı, Gürsel maöğretmen Bursa'da bır ılk hallesı eskı Beşiktaş caddesın okul mudüru sılâhlı saldın dekı bır bakkal dukkânının ca da can verırken Idıl'de bır lıntı olduğu bıldırılen 34 TR evde 3 kışı katledıldı Iz623 plakalı otomobıldek! dort **• (Araksı S a 9. Sü. 6 da) kışı tarafından taranması sonu cu ışyen sahıbt Mustafa Demır (Arkosı Sa. 9. Sü. 4 de) Mlllet Meclısı'nde dun çoğun luk soğlanarak MSP Genel Baş kanı Necmettın Erbakap ve arkadaşları tarafından D şışlen Bakanı Hayrettın Erkmen hakkında verılen gensoru oner gesı goruşulmuştur Gensoru onergesı yarın Mıllet Meclısı nde oylanacaktır Mıllet Meolısı'nde dun ayrıca CHP'nın Malıye, Enerp ve Sağ lık Bakanları hakkındakı gensoru onergelerı okunmuştur CHP . MSP ışbırlığı sonucu Maııye Bakonı hakkındakı gensoru önergesının gundeme alınıp alınmamasına ılışkın goruşmelerın bugun, Enerp Bakanı hakkındakınıp salı Sağlik Bakanı hakkındakının ıse. carşamba günu yapılması karar loştırıtmıştır. Yargıtay 9.Hukuk Dairesı yenı bir kararla hak grev/ını engelledi Şükran KETENCİ Yargıtay 9 Hukuk Daıresl hak uyuşmozlıklarında grev hak kını fıılen ortadan kaldıracak, yenı bır formul daha bulmuş, ozel hakeme baş vurmo zorunluğu getırmışt.r 9 Hukuk Da'resmın, sadece kendısının daha öncekı kararları ıle değıl Hukuk Genel Kurulu ve Anayasa Mahkemesi karan ıle de celışen kararında. hak grevıne gıdılebılmesi Içın dığer koşullor yanında «özel hakeme basvurma ıc" 1 teklıf ya (Arakası Sa 9. Su. 2 de) • (Haberi 5. sayfada) GÖZLEM UGUR MUMCU Acı Çekenlere... OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK ün 3 eylul 1980 çarşamba gunu Cumhunyet'm bırınci sayfa başlıklarında şu haberler okura yaasıyordu; «11 kentte birl landarma assubayı ıkısı öğretrnen dör dü öğrenci 23 kaşı oldüruldü» Bu başlıkta dıkkati çekecek nokta şudur. Terörde ca UYARI !., nım yıtirenlerin dökumü ar tık mesleklenne göre yapıl maktadır Yıne gazetemızın bınncj sayfasında daha kü çük puntolarla gundelık terorun tablosu şöyla saptanıyordu «Ordu Vahsinın makam otomobıb tarandı.. Ankara'da öldürülenlenn ikısi de öğ rencı. Istanbul'da dun de Toros Ekspresi yayalara çarptı: 4 ölü, bir yaralı var ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ankaro dan Guneydogu ya doğru gıtmekte olan Toros Eks presi nın dun saat 8 45 te Uregıl Istasyonu'nda navlar uzerınden karşıya gecmekte olan beş kışıye çarpması sonucu 1 dort kış olmuş, bır kışı yaralanmıştır Guneydogu yönüne doğru gıtmekte olan Toros Ekspresi Ure gıl lstasyonu'na geldıgı sırada, kırmızı ışığm vandığım gormeyen bes kışı raylar üzerınden (Arkası Sa 9. Sü. 8 de) D Geleceğe umutla bakıyoruz Turkıye'nın emekcı kıtlesı kendı sırtından gecınen butun somuruculerı yenmesını bılerek ve gerçek adaletı. emekte gerçek eşıtlığı ve bun dan dogan hakları saglayocaktır «Bu satırlar kımındır' . dıye sorsam çok uluslu çok yalıiı cok ş'rketlı gazetelerden, bırkaç devrımcı ya zann adı verılır hemen... Bu sozler. bu guzel inanc!or bu ilsriye dönük umut lar. 1935 yılında Parıs'de doktora çalışmalarını tamanıia yan bır TurVun Balıkesırlı bır gencın kalemmden do kulmuştür «Sulh antlaşmaları ve Osmanlı occlarının (Arkosı Sa 9 Sü. 7 da) DMO İzmit tesis'.erinde grev basladı; Kurtböke işvereni elestirdi Cumhuriyet Haber Mericed Izmıt'te bulunan Oeviet Malzame Ofısı tesısiennde Türkiye Gazetecıier Sendıkası'nco dün 10 30 tan >tıbaren grev uygu(Arkası S a 9. Sü. S de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog