Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriy 57. Yıl; Sayı: 20181 Kurncusu: Yunus NADt Lise son beklemeli 30 Eylül 1980 Salı 4/EKIM 3/KIM 10 TL. Türkiye petrol gereksinimini karşılamak üzere girişimlerde bulunuyor • 1980 YILI GEREKSİNÎMİ ARAUK AYI BAŞINA DEK KARŞILANMIŞ DURUMDA. YETKİLİLER, GÎRİŞİMLERÎN 1981 YIUNA YÖNELİK OLDUĞUNU BILDİRİYORLAE. Yalçın DOĞAN ANKARA (Cumhuriyet Büro•u) Iran Irak savaşının sürmesi ve karşılıklı olarak petrol üretım ve pompalama istasyon larının bombolonrrosı üzerıne, dunyadakı ceşıtlı ulkeler petrol gereksınımlerını karşılomak ıcın dığer OPEC ulkelenne başvururken. Turkıye de ceşıtlı petrol üretıcısı ülkeler ve bu arada fizelllkle Suudi Arablstan Ile Lıbya katında girişimlerde bu lunmuştur. Ortadoğu petrollerınln onemII blr bolumünü oluşturan Iran ve Irok petrollerının bır yandan da taşınması toüyuk olcude aksamaya başloyınca her ulke kendl olculerı ıcınde gırışımıerde bulunmoktadır Söz konusu gTişımın Ikl onemli sonucu ortaya cıkmıştır Bunlardan bırı dığer OPEC ulkelerındekl petrol üretimlnin artırılmasına ılış kındır Özellikle Batılı ülkeler OPEC ülkelerinden gereksınımlerının korşılonrrosı omocıyla üretımın artırılması istemmde bulunmuşlardır Ortayo cıkon Ikincl sonuc Ise spot alım fıyatlarıyla ilgllldır Edınllen bılgllere göre, spot petrol alımları son bır hafta lclnde hızlo ortmı« ve bu talep artışıno kosut (Arkosı S a 7. Sü. 1 de) Benisadr: Hürmüz Boğazını gerekirse kapatabiliriz Okay GÖNENSIN Irak'tan bildiriyor | WARREN CHRÎSTOPHER: «ABD, HÜR&TÜZ BOĞAZINI AÇIK TUTMAK İÇÎN DENİZ HAREKÂTINA GİRİŞEBÎLİR.» BIR IRAN'LI DÎPLOMAT: «YENİLIRSEK PETROL YATAKLARINI ÜÇURURUZ.» Cengîz ÇANDAR Iran'dan bildiriyor Iran ıle Irak arasmdaki sa. vaş, kara ve havada surerken, Iran Devlet Başkanı Abulhasan Beni Sadr, Iran'ın körfez bölgesmde yalmzlıga ıtılmesi halmde Hürmüz Boğazını kapatabıleceklennı söyledi. Bılındıgi gıbı ABD Başkanı Carter, ıkı gün önce Hürmüz Bogazı'nm kapatılmasına izın vermeyeceklennı açıklamıştı Benisadr aynca, «Son saldırgan Iran topraklarından çıkana dek savaşacagız» dedı Hürmüz Bogazı'nın kapatılabıleceğını soyleyen Benı(Arkosı 5. Sayfada) TAHRAN BAĞDAT Iraklı, savaşı günlük yaşammda hissetmeye basiadi BAGDAT (Cumhurlyet) Irak Devlet Baş<anı Saddam Huse/ın'ın Irak TV'sınde gece yarısı yoptığı beklenmedık konuşma oncesınde Iran ucaklo rı yıne b rcok kez Bağdat uze rıns geldı'er llk alarm soboha karşı 4 sularında venldı Saa1 13 13 30 da Iran hava saldırılo'inda ısabet alan sıvıl mahal leien oorrreye g'derken yoka'ard'k günun dordüncu alTrmma Halk arasında gorevl.leri ve haJk ordusu erlerlnl sınırfendirecek kadar (Arkası 5. Sayfada) Irak, Güvenlik Konseyi'nin ateş kes çağrısmı kabul etti • General Ziya Ül Hak, Bağdat'ta Traklı yöneticilerle görüşmeler yapıyor. TASS, Sovyetlerın savas karşısında kaygısının arttığmı bıldirdı. Dış Haberler Servısı Iron Irak savaşı dokuzuncu gunune g rerken BM Guvenl k Konseyi taraflara ateşkes cağrısındo buıunmuştur Ira* Iran ın uyması halınde ateşkes ı kabul edecegını ac"<iamıştır Öte /andan Pakıs'an Devlet Başkanı Zıya U! Hak Başkanhğındakı Islam Konferansı ıvınıyet he/etı dun Bağdat'ta Başkan Saddam Huseyın ıle goruşmuştur GÛVENLIK KONSEYİ Bırleşmış Mılietier Guvenlık Konseyi oncekı gece yaptıgı toolantıda oybırlığı ıle kabul ettığı kararüo Iran'la Irak'a ateşkes cağrısında bulunmuş ve ıkı ulkenın aralarındakı anlaşmazlığın cozulmesı amacı ıle arabulu cuk gırışımlerını kabul etmesmı ısteTiıştır Meksıkı ve Norvec tarafından hazıı'anan karar ta 8orısında dığer ulkelenn bunalımı bu/utecek davranış (Arkası 5 Sayfoda) 92 milyon doiarlık IMF kredisî, 70 milyonu Türkiye'nin borçlarına kesildikten sonra serbest bırakıldı ANKARA, (Cumhuriyet Buroau) Türkiye ıle IMF arosınao hazlron oyındo ımzalanan uc yı(lık anlaşmo gereğınce Işlemekte olan kredı dılımlerınden bıri daha dun Türkıye'nin hesabına gecınlmış ancak 92 milyon doların 70 milyon doları oncekl borclarımıza «mahsup» edılmıştlr Uc yıllık anlaşma gereğınce Türkiye iMFden toplom bır mılyar 625 milyon doiarlık kredJ olacaktır Uc yılo yayılorak alınacak kredi değışık zamanlarda değışık dılımiere bölunmüştür. Bu dılımlerden bırını oluş(Arkası Sa 7, Su. 6 da) SILAHLI KUVVETLERE YARDIMA GlDEN IRAKLI SIVILLER. Vize uygulaması öteki AET ülkelerince de düşünülüyor ALMANYA VE ARKASINDAN FRANSA'. NIN TÜRK UYRUKLULARA VİZE ZORUNLULUĞU GETİRMELERINDEN SONRA, DİĞER AET ÜLKELERİNIN DE AYNI EĞÎLİM İÇİNE GİRDİKLERİ BELIRLENDI. BU ÜLKELERİN ANKARA'DAKI DİPLOMATIK TEMSİLCİLERİ, «KONUNUN DUŞÜNÜLMESİNÎN OLAĞAN OLDUĞUNU» SAVUNUYORLAR. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Almanya dan sonra Türk vatandaşlanna Fransa'nın da vıze u/gulayacağını açiKiartıası. AET üfkelsnnde «Surpr.z» oıarak n telen rken f)enz3r bır karar ıc n dıgsr AET ıjikpıerının de «düşunmekte» oldugu bıl dırı'me<ted r. 5 ekım pazar gunünden başlayarak Alman hükuTietl Almonya'ya gırecek Tu"k vatandaşlan Içln vtze uygulomasına gecscektır Aynı kararı Fransa da almış ve aynı tarıhte vıze uygulamasına secfceğmı acıklamıştır Yapılan araştırma/cı gore, Almanya'nın »nze kara rından sonra AET ulkelermde cgenel o'arak bır vıze uygulanması eğıhmının duşunülmek te» olduğu ortaya cıkmıştır AET ülkelerının Ankara dak! Büyükelcılıklenncien alınan Wlallere göre, bu ülke)»r Fransa' nın kararını blr yandan «surprız> olarak nıtelemekta, ancok ote yandan da tvıze konusunun düşünulmekte olduğunu» bıldırmektedırler Ankara'daki Buyükelcılıkler tşımdıy9 dek kendı hjkümetlerınden PU yönde bır talımat gelmed/ğınl. hükumetlerının henuz böylo blr karar almadığını» sözler ne eklemışler, oncak teğüımin varlığınıı belırtmekten de kacın mamışlardır Bu ülkelerın Bü yükelcılıklerl cAlmanya nın oncü olduğunu, konunun AtT ıcmde duşünülmesının olağan olduğunu» savunmuş'arflır Ote yandan Dışışlen Bakan lığı sözcusü Buyukelcl Savlet Aktuğ cFransa'nın da Turk vatandaşlarına vıze uygulama kararı alması üzerıne Turkıva'(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) SURİYE PETROL FİYATINI ARTIRAN İLK ÜLKE OLDU LONDRA, [a.a.) Iran ve Irak ın petrol ıhracotının dur masından sonro Surıye nın ıhrac ettığı petrolunun fıyatını. varıl başına, 29 15 aolordon 30.67 dolara cıkarttığı. dun Londra'da petrol ıle ılgıl< cevrelerden ogrenılmıştır Iran ı!e Irak arasındo pat lak veren savaştan sonro Su rıye'nin petrol fıyatına zam yapan ılk ülke olduğu belirtılmek tedır Petrol üreten dığer ülke lerın de, petrole zam yapmalarından cekınıldığı kaydedılmek tedır. Vergi tasarısma ilişkın çaiışmaîar MGK, Sıkıyönetim mahkemelerine yeni yargıç ve subay üyeler atadı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Mıllı Guvenlık Konseyi, bazı sıkıyönetim mahkemelerıne askerı hokım ve subay uye otamaları yapmıştır. Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Mıllı Guvenlık Konseyi Başkanı Orgeneral Kenon Evren Imzasıyla dünku Resml Gazete'de yayınlonan atama kararlarına gore Konya, Erzıncan ve Kocaelı sıkıyonetım asken man keTelerme 7'şer Ankora ve Istanbul sıkıyonetım askeri mahkemelerine .se 2'ser askeri hakım ataması yapılmıştır Ce şitlı askerl mohkemelere ıse ye nıden 8 subay üye atanırken 2 subay uyemn yerlen değıstırılmıştır Resmı Gazete nın dunku sayısında ayr>ca Asken Yorgıtay uyelıkler ne sec len ıkı aSKerı hakımın atamo kararı da ye' o'aııştır 2 ncl Ordu, Kon/a liı Sıkıyönetim Komutanlığıno atanan askerl hakımler şunlardır Hak Kd Aib Kadrı Öner Hv Hok Yzb Tımucın Kurtrran, Hak Bnb. Yaşar Yücel Hak Yzb. Mahmut Kapusuz, Hok Kd Aib. Tacettın Güvenc Hak Yb Enver Erdal Hak Yzb All Kurşun. 3'uncu Ordu Erzıncan llı Sıkıyönetim Komutanlığıno atananlar ıse Hak Kd Aib Mustafa Akın, Hak Bnb IVchır Esenülkü, Hok Yb N'hat Gürsel, Hak Bnb Saım Aydın, (Arkası 5. Sayfada) Dışisleri Sözcüsüİran'ın silah. yedek parça istediği yolundak» haberler asılsı? ANKARA, (a a.) Oışışen Bakaniığp sozcusü Buvükeıcı Savlet Aktuğ tiran m rQrkıye den sılah cephane ve /edek parca ıstedığı yolundakı naberlenn asılsı? olduğunu» bıldırmıştır Aktuğ a a muhabırının konuylo ı|qıh sorusu uzenne «6u haberlerın ash /okturı lenrş tır. (Arkası 5 Sayfada) sürüyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) En az gecım ındırım/ ıle vergı tarıfesınde yenı duzenlemelerın gercekleştırılmesmı amaclayan vergı tasarısına ılışkın calışmalorın halen Maiıye Bakanlığında yürütülmekte oHuğu bıldırılmektedır 12 eylül harekatından sonra yenı yonetımm ele aldığı mall konulorın başındo en 02 gecım (Arkosı Sa 7, Su. 6 da) GÖZLEM UĞUR MUMCU Hoffman Örgütü.. Hükümet programı üzerindeki görüşmeler ve güven oylaması bugün yapılıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu} Bülent Ulusu Hukumetının programı üzenndekı goruşmeler ve güvenoylaması bugün yapılacoktır Mıilı Guvenlık Konsevl'nm geneı topiantı saionunda yapılacak gor^şmelerde Konsey üyelennın soz aiması beklenmek tedır Toplantıya Devlet Başkanı Genelkurmay ve Mıllı Guvenlık Konseyi Başkanı Orgeneral Ke nan Evren başkanlık edecektır (Arkosı Sa. 7, Sü. 5 de) ry atı Almanya'nın Münih kenünde dözenienen U Bira Şenliği sırasında patlayan bomba bazı gerçekleri yenıden gün ışıgına çılîarmıştır tlk behrlemelere göre, oruJu kışımn ölümu ve ıkı yüzden fazla kişinin yaralaıunasma yolaçau bombalama olayı Hoffman Grubu» olarak bıhnen bır faşıst örgüt tarafından düzenlenmıştır Orgutrun rruhtanlanndan bıri, olay yerinde ölü olarai bulunmuştur Alman polisi. «NeoNazist» olarak nlteledıgi bu grubun Batı Almanya'da şıddet yoluyla otonter bır reıim kurmak ıstedığini. bu amaca ulaşmak içm terönst yöntemleri kullandıgını açıklamıştır Olaym bır ilgınç yanı da şudur Bır teknık ressam o!an Hoffman adh terönstın yönetımındekj faşıst orgüt, Alman guvenlık kuvvetierince çok yakından tanınjyor Geçen ocak ayında yapıîan operasyon sonunda bu grubun. Alman Sılahh Kuvvetlcnnde kullanılan ağrır sılahlar başta olmak uzere, bırçok silahının ele geçtığı bılinıyor. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) TARSUŞ'DA SOL GÖRÜŞLÜ İKİ GENCİ ÖLDÜREN SAĞ GÖRÜŞLÜ 5 KİŞİ YAKALAND! • GAZIANTEPTE GUVENÜK KUVVETLERI ILE CATIŞMAYA GIREN TERORISTLERDEN BIRİ ÖLDURULDU. Cumhuriyet Haber Merkezl Tarsus da geçen ay oldurülen Tayfun Selen ve M Kutsal Çercel odlı sol gorüşlu ıkı gencın katıller nden 5'ı Sıkıyönetim guvenlık guçlerınce yokalanmıştır. (Arfcası 5. Soyfa'da) Sahîe dolarla esrar alıp satan bir şebeke yakalandı Istanbul Haber Serv'si Emnıyet Asa yış Şubesı ekıplerınce yapılan operasyonıar sonucu sahte dclar ve markla esrar alıp satan 18 kışılık bır şebeke ortaya cıkartnmıştır. Yukarıda fotoğraflan gorülen şebeke üyelerınden toplam 98 400 mark, 42 800 Amerıkan dolan. 17 kılo esra*' ve 3 tabanca ele geçırılmışth. Sahte mark ve dolar basımının, Gebze ve Darıoa'oa yapıldığı ogrenılmıştır. Fransa, Bakkalbası'na karsı qirişilen suikastı resmen kınadı PARIS, (a.a.) Franso HQkümetı, gecen cuma gunu Türk Dıplomatı Selcuk Bakkalboşı'na karşı gırışılen Suikastı dun resmen kınamış ve saldırgonlarin yakalanması ıcın bütun ön lemlsrın almacağı konusunda Turk Hukumetıne güvence vermıştır lyı hober alan kaynaklar, Selcuk Bakkalbc na gırışılen saldırıdan sonra ransa Oışışlerı Bakanı Ozel Kalem Mudürü Jacoues Vıot'n n, Pans teW Turk Buyukelc s Hamıt Batu'yu kabul e't nı ve Ankara' dakı Fransa B /ukelcılıği yet kıhlerının Turk Hukümetı nezdınde gırışımle )e bulunduğunu belırtmış'erdır Ayrıca, Parıs'tekı Turk Buyukelcılığı cevresin de güvanlık cniemlerının artırıl (Aıkası 5, Sayfa'da) Ruhsatsız silahları teslim etme süresi dün başladı ANKARA, (ANKA) Yenl cıkarılan Ateslı Sılahlar Yasası gereğınce, ruhsatsız silahları. bomba, patlayıcı madde ve ben zen suc aletlerını teshm etme süresi dun başlamıştır Bu gıbı silahları 15 gun içensınde teslım edenlsr czealandırılmayacaklardır. MilH Guvenlık Konseyince, Ateşlı Sılahlar ve Bıcaklar hakkındakı yasa ıle Turk Cezo Kanunu'nun 264 ncu maddesınde yapılan değış klıklerle eiıennde ruhsatsız sılah bomba patlayıcı madde, bıçak kama ve benzerl suç aletlerı bulunanların, bunları 15 gün içerisinde teslim etmelerl gerekmektedır. Yasa uyarınca soz konusu suc aletleri 15 gun ıcerısınde teslim edıldığı taktırde teslim eden hokkında hıc bır takıbat yapılmayacaktır Ancak belırtılen süre ıcınde suc aletlerını teslim etmeyenlerın cezaları 1/2 ıle bır katı oranında artırılacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog