Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

umhuriy Petrol boru hattının Irak kesimi bomyandı f Lise son 4 /EKIM beklemeli 3/4™ merkez dersaneleri »*LELlIM 22 8 3 1 6 IZM1T (59<S7. €l.»7ı& }7 O* 57. Yıl; Sayı: 20179 Kurucosa: Yvnns NADİ 10 TL. 28 Eylül 1980 Pazar i Irak'ın günde 3 milyon varili bulan petrol ihracatını durdurmak zorunda kalması ellerinde büyük petrol stoku bulunan batılı ülkeleri şimdilik etkilemeyecek. Okay GÖNENSİN Irak'tan bildirıyor yaptığı lrak 5 dış ülkelere Tahran Radyosu'nun haberine göre dün Kerkük'e saldıran Iran uçakları Kerkük'teki rafineri ile birlikte, Yumurtahk'ta sona eren boru hattını da büyük ölçüde tahrip ettiler. Irak Silâhlı Kuvvetleri bildirisinde Iran topraklarında 100 km ilerleyen Irak birliklerinin petrol bölgesi Kuzistan'ın başkenti Ahvaz'ı ele geçirdikleri belirtildi. TAHRAN BAĞDAT Cengiz ÇANDAR tran'dan bıidırıyor açıkladı Dış Hoberler Servlsl iran Irak arasındo tum dünyanın kaygı ıle ızledığı savaş, Irak'ın dış dunyaya yaptığı petrol ihracatını tumuyle durdurduğunu acıklaması ıle yenı bo/utlara ulaşmıştı Bılm dığı gıbı Irak dış dunyaya gun de 3 milyon varıl petrol ıhraç •tmektedır Irak Ulusal Petrol Şirketl dış dunyaya yapılan petrol Ihraca tının 8avaş nedenl Ile durdurulduğunu dun oçıklamıştır. Irak'ın bu kararı ayrıntılı blçlmds oçıklanmamıştır Ancak Bağdat'takl gozlemcılere gore, Irakın kara boru hatları \\& Akdenız'e yapılan petrol sevkıyatının da durdurulduğu anlamına gelmektedır Yıne gozlem cilere göre. Irak'ın günde 3 milyon varılı bulan petrol ıhraoatını durdurmak zorunda kalması, Iran ucaklarının Irak pet ham petrol ihracatını durdurduğunu rol bölgelerine yaptıkları ak n lann etkılı oldugunu goster mektedır Irak savaşın patlak veraıgı gunden berı Turkıye ve Surı yeden geçen boru hatlaıı ı\e petrol ihracatını Akdenız yonundo surdurmekte ıdı Bagdat'takı gozlemcılere göre Irak ın petrol ıhracatmı dur durma kararı Batılı ülkeler arasında özellıkle Fransa'yı 6tkl leyecektlr Sa. 7. 8u. S «•) IRAN KUVVETLERİ TARAFINDAN YAKALANAN 11 IRAKU ASKER Iron ıle Irak arasırvda öncekl gün bır aro yavaşlar gıbi o lan savaş dun yıne yoğjnlaşa rak kara. hava ve denızde tum şıddetı ı!e surerken Iran uçck larının dun sabah Kerkuk e sal dırdıkları ve kenttekı petrol te slslerlnın buyuk bolumunu ha vaya uçurdukları bıldırılmıştır. Tahran radyosunun hatoennde tesıslerin % 85 ınde ağır hasar oldugu da duyurulmuş tur Kerkuk'tekl rafınenlerle b r lıkte Yumurtalık'ta sona eren petrol boru hattımn da buyuk olcüde tahnp edıldığl aynı haber de belirtılmıştır Haberde Iran hava kuvvetle rıne bağlı ucaklann ayrıca Sat tülarop tokı bır Irak dolum msr ke?ım bomboladıkları kaydedıl mstır Irak ın boru hattında rreyda na qelen hasardan öturü petrol aktarımını durdurduÇu volundakı haberlerden sonro bır ec'klama vaDon lnqıltere Gner |ı Bakanı Davıd Howe!l hattın bombalonrrıasındon sonra Irak ın petrol satımım tumuv'p dur durmak zorunda ka'dığmm an la^ıld qını sovlemıştır Bu arado Iran kuvvetlerının beklsnmedık derece sertiesen dırenmelerıne kor$ın Irrık bır lıHerının Iran topraklarındo ı lerlemeye devam ettıklen bıl dirılıyor Irak haber aıonsı tlHA» dün ak$am Irak kuvvet lerlnin Iran'ın guney batısmda kı petrol bolgesı Kuzıston'ın bcv^kentı Ahvaz'ı ele gecırdık lerınl bıldırdı Irak sılahlı kuvvetleri komutanlığından dün yavmlonan a cıklamada Ise Irak birliklerinin kara sınır kentınl ele gecirdıkle rl duyuruldu Acıklamada iran topraklarında 100 krr de rinllğe kador İlerleyen Irok blr lıklerinm Dezful kentlnln de banlıyolenne ulaştığı bıldlrltol. Ahvaz Iran ın en zengin pot rol bolgesı olan Kuzıstan eya letmın başkantıdır Dezful Ken tı ıse Ahvaz ın 120 Km kuze yınde bulunmaktadır Kent ka rayollarının kesıştıgı bır nokto da bulundugundon onemll stra (Arkosı Sa. 7, Sü. 5 de) Humeyni: "İran sonuna kador savaşacak,, gjH Iran'ın hıçbır arabuluculuk onerısini kabul etmeyeceği açıklandı TAHRAN BAGDAT Isîam konieransı mn Iran ıle lıak arasında arabuluculuk ydpmak yolundakı onerısı Iran tarafından reddedıhrken Irak herhangı bır bdnş ıçın belırledı«ı koşullan bır kez daha açı^ladı Iran Başbakanı Muhammed Alı Recaı duzenled g basın top lantısında «gerek Fılıstın Kur tuluş Orgutu gerek Is am Kon feransı mn gırışımlerıne karşılık şunu soylevebıhnz buyursunlar gelsınler Ulkenın durumunu ve Irak saldırılarının yol actığı zararları gorsunler fokat bız hıo bır arabulucuiuk önensmı kabul edemeyiz» dedl (Arkosı Sa 7 Sü 6 da) Hükümet Programı MGK'ne sunuldu Yabancı ülke temsilcileri programın okunmasına büyük ilgi gösterdiler ANKARA (Cumhuriyst Burosu) Başbokan Bulent U ıssu, hu kumetının programmı 12 e/lul den bu yana M llı Guvenlı* Koi seyı bınası olarak adlandırılan eskı parlamento bınasmdakı eskı senato salonunda Mıllı Guvenlık Konseyı Başkan ve Uyelerıne hukumet uyesı Ba kan ara ve Bakanlık Musteşar lanna okudu Başkailık Dıvanı nda Dev let Başkanı Mıllı Guvsnlık Kon sey ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren bulj (Arkası Sa 7, Su 2 de) IRAK'TAKİ TÜRK KOLONİSİ VE BAS1N MENSUPLARIN1N DURUMLARI İYİ ANKARA (Cumhuriyet Buroau) Irak takı Turk Buyukelci bk mensupları ıle aılelen ve Bağdat ta bulunan tum basın mensuplarının 26 eylul cuma günü saat 19 00 itıborıyle durumlarının lyı oldugu bıldırılmıştır Dışış'erı Bakanlığı sözcusö Savlet Aktug Irak'to bulunan Türk Işcı ve işcdaiTlarının zarara ugradıkları yolunda Bağ dat Buyukelcılıgmden herhangı bır b'lgının gelmedıgınl belırtrriiŞ Turkıye Irak karayolunun ulaşıma ocık oldugunu ge ce karartma uygulandığını ve arac'ann farlarınm boya ıle kapatılmış olmasınaı dıkkat edıldığıni ıfade etmıştır Olağanüstü Hal, Dernekler, Toplantı ve Gosteri Yurüyüşleri, Nakdî Tazmmat, II Idaresı, Trafık, Sıyası Partıler, Secım. Devlet Güvenbk Mahkemeleri, Turk Ceza, Ceza ve Hukuk Muhakemelen Usulü ve Meşhut Suçlarm Muhakemesı Kanunlan yenıden duzenlenecek. Kamu yönetimi teşkiîâtı bütünüyle gozden geçırılerek kısa surede pratık duzenlemeler yapılacak, devlet kadrolarındaki şışkinlikler gıderılmeye calışılacak, mahalli idarelerın yetkılerı artırılıp yeni kaynak sağlanacak. ANKARA, (Cumhunyot Bürosu) blrilğl Ue kabul edlllnce göBaşbakan Bulent Ulusu dun rüşmeler ve güvenoyu oylamaM'üı Guven! k Konseyı Başkan sı salı gunüne kalmıştır Mıllı Guvenlık Kcnseyı Başve Uyelerıne hukumetın prog ramını okuTiuştur Programın kan ve uyelerıne dun Başba okunmasından sonra Devlet kan Bulent Ulusu tarafından Başkanı M llı Guvenlık Konse okunan hukumet programının yı ve Genelkurmay Başkanı ana hatları şoyledır Orgeneral Kenan Evren, Mıllı «1 Atoturk ılkelerl rehbe Guvenlık Konseyı'nın lc Tuzu rlmız olacaktır Takıp edeceğı ğune gore hukumet programı mız yolu bu ilkeler aydınlata cak ve gosterecektır nın goruşulmesı ve oylaması nın pazartesı gunu yapılaca 2 Ulkemıztn butunıugune ğını bıld rmış arcak bu ışle ve bolunmezlıgme yone'ık anar mın 30 eylul salı g j t u yapıl şl mezhep kışkırtmacı'ıgı bolu ması ıcm Başkanlık Dıvanı o culuk taahyetlerı kesıntiKıe yok larak b r onerl gstırmıştır O edılecektır nerı o/a konuimuş ve Mılll 3 Azız yurdumuzun ufku Guvenlık Konseyı uyelerınm oy nu karartan butun kara bulut ları dağıtmavaı karorlıyız Bu nun icın de herkese tnsonca yaşıyacoğı gehr temınıne gay ret etmek ışsızlıkle muccdeie yı kazanmak pahalıhğı etkısız hale getırmeyı başarmak ulke yı reı gecen gun riaha rramut ve mureffeh hale getırmek de gışrrez hedefımız olacoktır» Yırmı yedı sahıteden oiuşan hukumel programmda cıkanla cak vasaiar ve takıp edılecek ıc ve dış pol tıkoiarla ılçılı o 'arak da ozetie şu ilkeler yer clmıştır • Son otuz yıliık tecrubeier den yararianarak vem Anoya sa nın hazırionmasında gerekll (Arkası Sa 7 Su 1 de) Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını düşürdü ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Merksz Bankasınm reeskont ve avans ışiemle'ind© uygülcınacaK faız oran.an duşurulmuştur Boyielıkle ozeı bankaIarın Merkez Bankası kaynaKlarına başvurması ucuzıatılmış ve Merkez Bankosından ozet bankalaa kaynak aktarılmGsına kolaylık sag anmıştır Resmı Gazetenın dunku sayısında Merkez Bankası tarafından yenı reeskont kredılerlne ılıŞkın b r tebl g yayınlanmıştır Yenı teblıge gore kredı faızlerındekı reeskont oranları «genel olarak» aynı tutulmuş, ancak «ozel olarak» turlerme gore bakıldıgında duşürulmuştur Hazıran ayında faızlerın serbest bırakılması kararından sonra banka ar ortak blr faız oranı belırlemış bu ka rarın ardından Merkez Bankası da temmuz başında reeskont kredılerıne uygulanaca* oranları saptamıştır Ankara da üc gun once banka yonetıcılerının yenıden bır araya gelerek faız oranlannda ortak bır polıtıka uygulama kararı olması üzerme Msrkez Bankosı reesl'ont oranlarını bu kez yenıden belırtemış ve düsürmuştur 1 ekım tarıhınden boşiayarak yürürlüğe girecek Merkez Bankası reeskont oran (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) FRANSA DA TÜRK VATANDASLARI İÇİN VİZE KOYDU • DIŞIŞLERl BAKANLIĞI SÖZCUSU AKTUĞ «FRANSANIN BÖYLE BIR KARAR ALMASI YADIRGANMIŞTIR» DEDI ANKARA (ANKA) Fransa1 nın da Fedsral Almanya dan sonra Turk vatandaşlarına vıze uygulamasına başladığı açıklanmıştır Dışışlen Bakanlığı sözcüsu Büyukelcı Savlet Aktuğ bu konuda gazetecılerm sorularını yanıtlarken «NATO mutteftkımlz ve AET ıçınde ortaklık ılışkilen bulunan Fransa'nın boyle bir karar alması yadırganmıştır» demıştır Büyükeıcı Savlet Aktuğ'un bu konudakı acıklaması şoylödır«Fransa'n'n Almanya'nın ar kasmdan Türk vatondaşlanna vıze uygulamayı kararlaştırmış dduğu oğrenılmıştır ötsden ben yakın lllşkıler Idame etmeye önem verdığımız NATO müttsfıkımsz AET lcınde ortaklık ilışkılerımiz bulunan (Arkası Sa. 7, Sü 8de) MÜNİH'TEKİ BİRA FESTİVALİNDE BOMBA PATLADI; I4ÖLÜ, 138 YARALI MÜNİH, (AP.) Batı Almanya'nın Munıh kentınde her Vıl yapılan geleneksel Bıra Festıvalı (Oktobertest) sırasında öncekı gece cop tenekesırde patla,an bır bomba 14 kışının olumuna ve 138 kışının yaralanmasma neden olmuştur Bombanın kımın tarafından konmuş olabılecegıne ılışkır tahmınlerde polıs yetkılılen Ih tıyatlı davranmaktadırlar Bazı yetkılıler tedhışcıler tarafından yerleştırılmış tır bomba olabııeceg nl soylerlerken bazılan da henuz tahmınde bulun manın zor oldugunu belırtmek(Arkası Sa. 7, Sü 3 d«) Devlet Bakanı Öztrak, Fransa büyükelçisine, Bakkalbaşı'na yapılan saldırıdan dolayı endişelerini beliıtti Cumhuriyet Haber Merkezi Parıs te oncekı gun sılahlı bır saldın sonucu yaralar nan Turkıye nın i ransa Büyukelçıhğı Basın Muşavın Selçuk Bakkalbaşı run tedavısı surmektedır Bakkalbaşı'nın bır mermlnın omuzundan gırerek sol kulagını deldıgı başınin sağ tarafına da otekı mermınm ısabet ettıgı behrlenmıştır Solnt Anne Hastanesı'nda (Arkası Sa. 7. Su. 7 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Savaş Ilukuku .. •» ün Cumhuriyet ın bırind sayfasında İran ha I I va saldvrısı sonucunda yatalanajn bı> lıaklı " kız çocuğunun fotografıru gordunuz Bu gıbı savaşlarda hep boyle olur, bombalanan kentlerde yaşayan sıvıl halktan bırçok kışı ateş altında can verır yaralanır Oysa. savaşlarda sıvll halkın korunınaöina ılışldn Cenevre Antlaşmalan bulunmaktadır «Uluslararası Insancıl Sözleşmeler adı venlen bu antlaşmalann tanhse) kaynagı Isvıçreli Hanri Dunant'tır 1859 Salferıno Savaşından sonra uluslararası toplantılarda savaş ıle ılgıh sorunlann msancü nedenlerle ele alınmasına çaiışılmış 1863 ^ 1864 yıllarmda bu amaçla uluslararası rutelıkte toplantılar duzenlenmıştır Daha sonra 1899 Bınnci Lahey toplanttsında «Savaş Hukuku ıle ügılı çeşıtlı metınler kabul edılmış, bu arada dumdum kurşunu» ve «zehırlı ve boğoıcu gaz kullanma» yasağı da getınlmıştıı 1907 yılında Lahey de toplanan bır başka konferansta da (Arkas) Sa 7. Sü 7 do)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog