Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

UNİVERSITEYE HAZIRUMADA LISE SON 29 Eyiü BEKLEMELİLER 6 Ekim Tel.22 66 41 57. Yıl; Sayı: 20178 umhuriy Kurucusu : Yunus NAD1 10 TL. re iki kurşun yarası alan Bak kalbaşı, Paris'te bir hastaneye kaldırılarak omeliyata alın mıştır. ERMENİLER ÜSTLENDİ «Ermenj Gizli Kurtuluş Or dusu» adlı örgüt Fransız Haber AjanSı AFP'ye bir bildiri göndererek soldırıyı üstlenmiş tir. EVLİYAOĞLU'NUN SÖ2LERİ Turızm ve Tanıtma Bokanı il han Evliyaoğlu, Türkiye'nin Fransa Büyükelçiliği Brsm Da (Arkosı Sa. 7, Sü. 6 da) ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ V ^ M L ^ H ^ ^ J L ^ ^ M ^ M 27 Eyliil 1980 Cumartesi Paris Elçiliğimiz Basın Damşmanı Bakkalbaşı silahlı saldırıda yaralandı Saldınyı «Ermeni Gizli Kurtuluş Ordusu» üstlendi PARİS (Cumhuriyet) Türkiye'nin Fransa Büyükefçiliği Basın Damşmanı Selçuk Bakkalbaşı, dün Paris'te uğradığı silahlı bir saldırı sonucu ağır yaralanmıştır. Saldırıyı «Ermeni Gizli Kurtuluş Ordusu» adlı örgüt üstlenmiştir. Poris Büyükelçiliği yetkililerinrien alınai cilgiye göre, Sei cuk Bakkalbaşı dün akşam sa at 19.30 sıralarında, büyükelçi liğe 10 kilometre uzaklıktakj e vinin önünde iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştır. Biri kulağının arkasından olmak üzs O OPEC ülkeleri petrol bunalımını önlemek için üretimi İran ile Irak'ın İslam Konferansı Başkanı Ziya Ül Hak ile Genel Sekreter Habib Şatti'nin arabuluculuğunu kabul ettikleri açıklandı İran Jetleri Musul ve Kerkük kentlerine yeniden saldırdı Irak uçakları da Tahran yakınlarında bulunan bir petrol rafinerisini bombaladı Okay GÖNENSİN Irak tan biıdirıyor Cengiz ÇANDAR İran'dan bildırıyor artıracak BENİSADR CEPHEOE: İRAN CUMHURBAŞKA Nl BENİSADR DUN SAVAŞ BENİSADR, HÜRREMŞEHİR'DEKİ BİR SIĞINAK TAN ÇARPIŞMAYI İZLEDİ. SAKASıNA GİTTİ. | Yapılan sayısal tahminlere göre savaşın, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol trafiğini ancak yüzde 5 etküediği bildirildi. | CİA'nın hazırladığı rapora göre, petrol bunalımı ABD'yi ancak «dolayh» etkileyebilecek. (Dış Haberler Servisi) Iran ile Irak arasmdaki savaşın. İki ülkenin de petrol uretimleri ni tehdit eder duruma gelmesi üzerine Petrol ihrac Eden Ülkeler örgütü OPEC'in petrol ü retimini arttıracağı açıklanmıştır. Bu konudaki acıklama OPEC üyelerinden Venezüella'mr Dev let Başkanı yardımcısı Godfre do Gonzales tarafından yapılmıştır. Gonzales, Irak ve Iran'ı da üyesi bulunduğu OPEC'in, savaşın yolaçabüeceği olası bir petrol sıkıntısını, önlemek amacıyla üretimı arttıracağını söylemiştir. 13 ülkenin üye ol duğu OPEC güriük hom petrol üretimi yoklaşık 7 milyon varildir. Bunun 3.2 milyonu Irak, 1.5 milyonu İSe iran tarafından üretilmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) ÇABALARI HIZLAND TAHRAN BAĞDAT Irak ^ !e iran arasmdaki savaş dün öğleden sonra yine şiddetlendi. Bu arada Pakistan Dışişle ri Bokanı Ağa Şahi. İran ve Irak'ın aralarındaki uyuşmazlığın cözümü icin İslam Konferansı Başkanı Pokistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak ve beraterinde islâm Konferansı Gerel Sekreteri Habib Şatti'nin arabuluculuk yapmasını kabul ettiğinl bildirmiştir. Irak Dışişleri Bakanı Sadun Hammadi de ülkesinin İron ile sürdürduğü savaşa son vermek omacı ile görüşmelere oturma ya hazır olduğunu açıkladı. Hammadi, Bağdat Radyosundan yaptığı açıklamada bu son durumu yaratan sorunları, Uluslararası ya da yerel örgüt ler düzeyinde tartışmaya hazır olduklannı söyledi. Öte yandan Sadun Hammodi, Boğdafta Kübalı meslektaşı İ sidoro Maüyerca İle yaptığı görüşmelerden sonra, yaymladığı bildiride, iki ülke arasmdaki sa vaşın barışcı yollardan çözümü icin Irak tarafının şartlannı açıkladı. a) İran, Şaddülarap Gecldl'nln tümü de dahll olmak üzere Irak'ın tüm toprakları ve suları üzerindeki egemenlığini tonıyacaKtır. b) iki ülkenin 1000 kilometrelik ortak sınırı boyunca kalıcı bir barışın oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. c) iran, Irak'ın Içişlerine hic bir şekilde karışmıyacağına Hük ümet Programı bugün Senato satonunda okunacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bülent Ulusu hukümetinın ha zırladığı hukümet programı bugün Pariamento binasındaki es kı Senato salonunda okunaci!; tır. Hükümet proğramının yasama organı olorak gorev yapan Milli Guvenlık Konseyi j yelerıne okunacağı ve hukümet programı sunuşunun saat 15 te pcırlamento bınasındakı eski senato salonunda yap'lacağı Liıdirilrrektedir. Bu konuda Başbakonlık Bas.n Merkezindfcn şu acıklama yopılmıstır: (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Tahran'dan Notlar.. Bağdat'tan Notlar.. Benzin tasarrufu için tüm fran'da otomobillerın trafiğe çıkmaları yasaklandı savaş İran'ın petrol üretimlni önemli ciçüde aksatmış görunüyor. Diin Tahran radyosundan sik sık yapılan anonslarda bugünden geçerli olmak (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) İran bombardırnanı s;rasında ycrclanan iraklı bir çocuk. (Telefoto: AP a.a.) TAHRAN Irak'la sürdurülen Iraklılar Selahattin Eyyubi'nin zaferlerini sürdürdükleri inancında BAĞDAT Çok zorunlu olmadıkça görevli olduğunu belli etmeyen Irakh genç kulağıma eğilip söze, •Savaşı sever misiniz?» diye başladı, sonra yanıt beklemeden Araba ha(Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) dair söz verecektlr. d) İran. Ebumusj Büyük ve Küçük Mezar Adalon nı Arap egemenlığıne verecek ve ırak ile Körfez bölgesindekı tüm dığer ulusiarın oıkarlarına say gı gösterecsktir Hammadi. İran'ın bu yasal isteklerı kabul etmesı halinde savaşı sona erdireaeklerinı ve son günlerde ele gsçirdiklerı loprakiarı al mayacaklarını bildirdi. TARİK AZİZ Irak Başbakan Yardımoısı Tc rık Aziz, «Basra Körfezı Bölgesi'nde herhangı bir dış müdahaleyi reddsttik erinı ve buna ilerde de korşı çıkacakiarını bildirdi Bu arada. iyi haber alan kaynakların. Amsrıkon donanması gemilerine Körfez'de demiriemeleri ve bö'geds bir müdahaieden kaçınmaları İçin emir vsrildiğı bildiriliyor. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Iranlrak savcsı a.Un ticarcllni önemli öSçüde haziandirdı Yalcm DOftAN ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) İran'ia Irok arasmda ortaya çıkan savaşm Türkıye'nin ekonomik durumuno etksi bırkaç 1 yönde belırebılecektır Bu etk lerin özetükie a'tın ticareti ve fiyatları. petrol stoklan ve Turl< Lirasmın değen üzerinde yoğunıaşacağı bildırilmektedir. Savaşın başiamasmdan sonraki ilk etki kendismi altın pivasalarında göstermıştir Dünya oitın pıyasasında yedi ayı (Arkası Sa 7 Sü. 4 de) • TASS, SAVAŞ ABD VE İSRAİL'İN IŞİNE YARIYOR DERKEN, IRAK, YUNANİSTAN'İN KENDİSİNİ DESTEK LEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ. AMMAN OTE'LERIISİDE SAVAŞTAN KAÇANLAR İÇİN KORIDORLARA BİLE YATAKLAR SERİLDİ İRAN. SAVAŞTA IRAK'I DESTEKLEYEN ARAP ÜLKELERINE SERT BİR DİLLE CATTI. KUTBİZADE. SAVASA RAĞMEN AMERİKALI REHİNELER KONUSUNUN İRAN PARLAMENTOSUND* GÖRÜŞÜLMEKTE OLDUĞUNU SÖYLEDİ SEDATIN HUMEYNİ'Yİ BİR DARBEYLE DEVİRME KONUSUNDA ABD'YE YAPTIĞi CAĞRIYI VVASHİNGTON REODETTİ. ÖZAL : «İKTİDAR DEĞİŞİKLİKLERİ OLSA BİLE EKONOMfK PROGRAM UYGUlÂNMAU» ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Dsi/iet Bakanı ve Başbakan Ekonomik İşier Yard'incısı Turgut Özal dün akşam TRT Haber Bülteninden sonra «olayların içinden» programında kendısine yöneltüen sorularo verdiği yanıtta «12 eylüi harekatının ge(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Kitap Bulundurmak MÜHENDİSLtK AKADEMİLERÎ, KURUL ESASLARINA UVGUN KAYIT YAPACAK Edirne Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisindeki usulsüz öğrenci alımı ve teiefon tahsisi konularını görüşen Mühendislik ve Mimarlık Akaderrilerarası Kurulu, bundan böy/e tüm akadsmiierde öğrencl seçme ve yerleştirme yönteminin Akademilerarası Ku rul torafından saptanması ve Akademilerin de buno uyması Şükran KETENCİ zorunluluğunu karara bağlamıştır. Öte yandan Edirne DMMA'ya ön kayıüa başvurmuş ve alınmomış yüksek puanlı öğrenciler, kendilerinden düşük puanlı öğrenol ahndığının saptanması üzerine, uygulamamn Iptall ve kendilerinin alınabilmesi için Danıştay'da dava cç rrışlardır. Edirne D M.M.A adına gazetemize gönderılen açıklamada ise usulsüzlük yapılmadı(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Aybastı ve Derik ilçelerinde yapılan operasyonlarda 8 terorist ve bir Jandarma eri öldü Cumhuriyet Haber Merkezi Ordu'nun Aybastı ilcesine boğlı Zaferimillj köyü ile Mardin'In Derik ilçesi Kapıbahce köyünde güvenlik kuvvetlerincs yapılan operasyonlar sırasında meydana gelsn çatışmalarda 8 teröristin öldüğü. bir |an (arma erinin do şehit olduğu •çıklanmıştır. 3. Ordu ve Erzincan, Gü(Arkosı Sa. 7, Sü. 3 de) • •akkmda toplatma kararı bulunan bir kitabın evlerH d e bulundurulması suç sayılır mı? •™Bu soruyu 21 eylül 1980 günü, Milli Güvenlik Konseyi kararı ile değiştirilen Sıkıyönetim Yasasına bakarak yanıtlarsak, «Hoyır suç sayılmaz» diyeceğiz. Cünkü. yasanın 3'üncü maddesinin (c) bendinde Sıkıyönetim Komutanlarının gazete. dergi. kitap ve diğer yayınların basımını, yayınını, dağı'.ımını, «Birden fazia bulundurulmasın' ve taşınmasıni» yasakîarrıak yetkisıne sahip oldukları yazılmaktadır. Yasalar, sakıncalı sayılan bir görüşün «propagandasını» yasaklar Propagandanın yapılabilmesi için kitap, dergi, gazete *e öteki vayınların. basılması ve dağıtılması ve de bu nedenle fBirden fazla sayıda» bulundurulmasını gerektirir. Bir evde bir kitaplıkta bu kitaplardan «bir adet» bulunması yasada yeralan yasağa uymaz. Yasa. açıkça hakkında toplatma kararı bulunan kitabın fBirden fazla sayıda bulundurulmasmı ve taşınmasıni» yasaklamaktadır Kaldı ki, hangi kitabın. hangl derginin hangi mah(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ • Ellerindeki silah ve patlayıcı maddeleri 15 gün içinde teslim edenler affedîlecek ANKARA, (ANKA) Milli Güvenlik Konseyi, Ateşll Silahlcr ve Bıçaklar hakkındaki yasa ve Türk Ceza Yasasının 264'üncü maddssinde /aptığı de ğişiklik uyarınca. el!e r inde ruh satsız silah. patlayıaı madde ve benzeri suç aletleri bulunan (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) GERÇEK Komşularımızdaki Savaş... kiye İle llişkilerine ekonomîk anlamını vermektedir. Ayrıoa Ortadoğu'da büyüyecek bir savaşta jeopolitik konumumuz nedenıyle oteşe bulaşmo tehlikesi de sözkonusudur Nereden bakarsanız bakın. İran Irak savaşmı hem insanlık acısmdan. hem ulusal çıkarlarımız hesabıno kaygıyia Izlemek durumundoyız Ne yazık ki ok yayoan fırlamış ve savaş iki ü!ke arasmda derinleşen bir olgu nlteliği kazanmıştır. Tahran yönetiml devrimden bu yano kendisını toparlayabiiseydı ve bir ıç düzen kurabilseydi. belkı de caydirıcı bir güç olmak nıteiığıne kavuşur. savaşın potlarrasmı engeileyebilirdi Iran'daki yönetim boşluğu Devlet ve Ordu kesımınaekı Kararsıziıklar savaş hevesiiierini yüreklendirmis dış elkılerin de pompalomasıyla olan olmuştur (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) • T ürkiye'nin fki sınır komşusu, ilk bakışta anlamsız görünen kanlı bir savaşı surdürüyorlar Bu olayın bizi çok yakındon ügılendirdiğini söylemeye gerek bile yoktur. Ülkemizin hem Irak. hem İran'lo îarihsel dostluk boğları bulunmakta; dinsel birlik tarihsel dostluğu pekiştirmektedir Savaşan iki ülkenin de dünya oetrol üretırnncfe iik sıralarda bulunmalan akoryakıt dorboğazında yaşavan Tür • • *•* Haberleri 3. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog