Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

ILTEK YENI HattasonuDEVRELER içi Hafta 4EKIM 9EKIM • unhmruteye hazrfckt* IZMIR DERSANELERİ 57. Yıl; Sayı: 20177 umhuriy Kurucusu : Yunus NADt 10 TL. • YETENEK ve MODERN FEN t aşama sınavtm GARANTİ edıyor/ IİSE SON 4EKIM BEKLEMELILER 6EKIM CAĞALOĞLUlbTANBUL22 2 DERSANELERİ 26 Eylül 1980 Cuma Irak, TahranKuzikistan Okay GÖNENSİN IRAK'tan bildiriyor Cengiz ÇANDAR IRAN'dan bildiriyor İRAN UCAKLARI BAĞDAT, MUSUL, KERKUK VE ERBIL'İ YENIDEN BOMBALADI KARA KUVVETLERININ SINIRA YAKIN BIR IRAK KASABASINI ELE GEÇIRDIKLERI ILERI SURULUYOR. • IRAK HAVA KUVVETLERINE BAĞLI UCAKLAR DUN AK ŞAM TAHRANI YINE BOM BALADI, OLU VE YA.RALI SAYISI HAKKINDA ACIKLA MA YAPILMADI TAHRAN/8AGDAT Iran ve Irak Ku«/e'lerı arasındakı savaş kara aenı/ ve havaao turı Şfddetı/le suru/or lra«< Hava Kuvvetlerıne boglı Mıg uça^a rı dun sabahın erken saatlem de l'an ın Basro Korfezı ndskı en bu/uk petrol yukleme lımo nı Hcrg Adası nı bombalarken Iran Hava Kuvvetlerıne bağlt ucokiar da aynı saatıerde irok ın Bağdat Erbıl Musu! ve Ker kuk kentlennı bombaıadılar Gun ılerlerken Irak ın 6 Iron keit nı havadan bombalad'ğı ve bombaıdımanın ozeılıkle nava usler 'V he^lef a'dıgı ve onerrlı madd h^sson •ne/dano geld gı b Id rı'dı Tebrız Kırman;ehır Ahvaz Rızaıye Sahabad ve Dezful kentlerın n Irak ucaklorı tarafından bornbalandığı ve oneTtlı hasarların meydana gel dığı Iran resmı makamlan tarafından da doğrulandı IRAN TURK SINIRI Iran Turk s nırları yaKinla rında ayaklanan Kurtlerın koylerını Iran helıkopterlerı dun saboh otomatık sılâhlarla taramış (Arkası Sa. 7, Su. 1 d«) kesti İran ve Irak'taki yabancılar 2 üîkeyi terk ediyor Cumhurıyet Haber Merkezl Iranlrak savaşı nsderıyls başta Arne < a Bırleş k DeJetıerı < olmak uzere pek coı ulke Irak ve Iran dakı vatandaşlarının ulkelerıne gerı doTne'en ı cm cogrı'ar yapmışlardır Bu cag'ilara paralel olarak Bağdat ve Basra dak Amerıkan perso nel nm 150 kadannın savaş bol ges rrjen ayıldKiorı b Idınlmek teC r PLJ irocJa ÎThran ve Teb rız de pe'rol ışyelerınde colı^on 100 kışı'ık b r grubun eş ve co cukları ıle brlıkte Gurbubk sı nır kap sından Tü'kıve ye gec t klerı ıleı surulmek'ed r (Arkosı Sa 7 Su 4 d»' iran takı petrol testslerınde çolışan Italvon ışcı er. kcrayolu ıle Kuveyî e gectıkten sonra Italyan Hava Yollcrı nm bır hava otobusu ıle dun sabaha karşı Roma ya gelmışlerdır irak'm hava baskınında Tahron'ın Mahrobat Hovaalanmda yerd» tahrip edılen bır Fontom savaş |0tl. (Telefoto: AP a.a) Iranlrak savaşında Bağdat'ı destekleyen Arap ülkelerinin sayısı altıya yükseldi • KUVEYT. ÜRDÜN, FAS, BİRLEŞIK ARAP EMIRLIKLERİ, KUZEY YEMEN VE GÜNEY YEMEN IRAK'I DESTEKLEDİKLERİNÎ AÇIKLARKEN, SURIYE TARAFSIZ KALIYOR. • KIBRISTAKİ INGILIZ VE AMERIKAN DINLEME TESISLERİ İRAN IRAK SAVAŞI NEDENIYLE ALARMA GEÇIRHDL (HABERLERÎ 3. SAYFADA) İran'ın petrol ih raç etme olanağı kalmadı. Irak sadece Kerkük'ten boru hatlarıyla petrol ihraç edebiliyor, ancak Iran uçak ları saldırılarını büyük ölçüde Kerkük'e yönelt ti. BBC, dünyada satılan petrolün yüzde 50'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın bır süre kapandığını bildirdi. Carter Boğaz'ın tan kerlere açık tutulmasını istedi. Savaş, petrol üretimini tehdit ediyor (Dış Habertor S«rvls0 Iran • Irak sovaşmı dlkkatle lı leyen Batılı 6anayileşmış ülke ler ve Çln Halk Cumhurlyetl, dun de kendl tutumlarını belırten ysn| blldlnler yayınlamış lardır Ortadoğu petrolüne ba gımlılıkları nedenıyle iran • (Aricası Sa, 7, Su. 4 d*) (Dış Haberter S«nri8t) Iron Ile IraK orasında suren sıcak savaş ıkl ülkemn petrol uretlrrlnl tehdit etmeye başlamıştır. Ikl ülkemn de uretıml tamamen durıtıo noktasına gelmektedir Irak hava kuvvetlenne bağlı savaş ucaklarının dun iran'ın en önem II petrol yukleme llmanı Harg Adası'nı borrbalamosından son ra iran'ın petrol ihrac etme olonağı kalmomıştır. Gürvde 1 5 mllyon vart! petrol ureten iran bunun 700 bınınl ıhraç ettıektedır Ihracatın tamomına yakın bır bölümü de Harg Adası'ndan yapılmoktaydı İrak'm Harg Adası'nı bomba lamasma karşılık olorak, gelen Bon haberlere göre îran Hörmuz Boğazı'm tom denetım altıno almış durumdadır Böylelıkle İrak'm da körfez yoluyla Ihrcç yapma olanağı kalrramıştır Kaldı ki, Iron fantomları, İrak'm Basro Korfezı'ndekl petrol tesıslerınde büyuk hasara yolacmışlardır Irak günde 3 2 mılyon varıl petrol uretmette, bunun 2 1'lnl körfez yoluyla 800 bln vorllını de Surlye ve Turkıye'den gecen petrol boru hotları yoluyla ıhrac etmektedlr Körfez yolunun kapan masıyla, Irak ın Kerkuk ten başlayan boru hatlarına gunde 500 bın 1 mılyon varıl ek petrol pompalayabılecegı bıldirllmektedır Ne var kl Iran Genelkurmavı hava saldırılannı buyuk ölcüde. Kerkuk e yoneltmıştlr Nıtekım son ıkl gun ıcın de bırkac kez bombalanan Kerkuk te petrol tesıslerı tahrip olmuştur Kerkuk Iskenderun petrol boru hottının da tahrip oiduğu gelen haberler arasın dadır (ArVası Sa 7 Su 4 de} • DEVRİK ŞAH'IN OĞLU RIZA, «IRAN SAFLARINDA ÇA TIŞMAK ICIN HAZIR OLDU ĞUNUı BİLDİRDİ GROMİKO VE MUSKIE TARAFSIZ KALMA KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDI YÜZDE 33 FAİZDE ANLAŞAN BANKALAR KREDI FAIZLERİNİ DE DÜŞÜRECEKLER Bankalar Genel Ku rulunun önceki giin yaptığı toplantıda 4 kücük bankanın faiz istemi reddedildi. Cumhunyet Ekonomi Servısl Bonkala' Genol Kunılunun onceki gün Ankara'da yooıian toplantısında mevduata ödenen yüzde 33 oranındaî<l faızın değıştırılmemesi korara baglanmış bu arada kredl ta'zlermin 1 ya da 2 ouan da*ıo duşürulmesl yolunda ca'ışmalar yapılması konusunda goruş bırlığıne varılmıştır. Bonkacılık çevrelerınden alınan b Igıye gore top.antıya hükümet adına katılan /atKilıier faiz oronlarnn tüti bankalar lcin aynı oranda cu'ulması gorusunu savunmuşlaMır Dort kücük bankanın yüksek tafe ödene ısteml toplantıda o^aylanmamış buna karşılık faızlerln düşürülmesıne IMşK'n görüşler sovunulmuşutr. 38 bcnka yetkılısın'n katılımıyıa yopılan toplontı sonucurKk» 8 banka yetkılısının katılımıyla bır ön kurul oluşturulmuVur Sö^ü edılen ön kurul 9 ekım tar.h'nde toplanarak varoian faiz cranının değerlendırilmssiil vapocaktır Daha sonra da knedıle» re uygulanan faızlerin 1 ya da 2 puan düşurulmes ne ılışkln caiışmalardo bulunulacaktır. GOZLEM UOUR MUMCU Petrol Savaşı... Ulusu: Hükümet programı hafta başinda tamamlanacak B Bakanlar Kurulu'nda görüşülen programda gelir vergisi ile ılgıli duzenlemelerın suratle yapılmasınm ele almdığı belirtılıyor ANKARA, (Cumhunyet Burosu) Bakanlar Kurulu dun Basbakan Bulent Ulusu nun baskanlıgında toplanarak hukumet programını goruşmuştur Toplantıdan sonra Başba kanlık Basın Muşovırlığınden yapılan acıklamada Bakanlar Kurulu'nun hukumet programı Ile ilgıll redaksıyon komıtesının calışmalarını surdürmesmı ka rarlaştırdığı bıldınlrrıştır Bakonlar Kurulu toplontısı bıttıkten sonra Boşbakan Bu lent Ulusu Devlet Bakanları ve Başbakan Yardımcısı Zeyyat Baykara veTurgut Özal ıle Devlet Bakanı llhan Oztron ve Malıye bakam Kaya Erdem ıle bır sure goruşmuştur Ulusu Başbakanlıktan cıkarken gazetecllerın sorusu uzerıne hukumet programmm en gec onumuzdekl hafta başında tamamlanacağını bıld rmıştır Başbak~ın Ulusu. Iran Irak savaş 'e ılaıi «oru(Arkası Sa 7 Su 5 de) Kalorifer yakıtının fiyatı yüzde I6artmldı ANKARA (CumhuHyet Burosu) Kalorifer yakıtı ve 5 numaralı fuei oıi sotış fıyatları yemden duzenlenmıs Ankara da lıtresı 21 lıra olan kalorifer yakıtı 24 35 lırayo 20 24 lıralık 5 numarah fuel oıi ıse 23,32 lıraya Cikarılmıştı r cnerı ve Tabıl Kaynaklar Ba kanlıgı Petrol Işlerı Genel Mudürlugü tarafından yapılan yenı düzenıemeye gore Istanbul'da kalorifer yakıtı 23 22 Hra. 5 numaralı fueloıl ıse 22,18 lıra olmuştur 21 eylül 1980 tarihınde Mılll Güvenlık Konsevmce petrol urünlenne yapılan blr zammın sonucu olarak /enıden düz°nlenen kalorifer yakıtı ve 5 numaralı fueloıl fıyatları ortalan»a yüzde 16 cıvarında artmıştır ULUSU BAŞKANLIĞINDA «YASAL DÜZENLEMELER YÜKSEK KURULU» OLUŞTURULDU ANKARA (Cumhurtyet Büresu) Başbakon Bulent L'lusu'nun başkanlığında blr tYasal Düzenlemelef Yuksek Kuruluı teşkil edılmıştir. Başbakanlık Basın Müşavlrlığınden dün yapılan açıklamayo göre. Kurulun gorevı hazırlanacak önemll yosal duzenleme tasanlarım Bakanlar Kuruluna (Arkası Sa 7, Sü. 5 de) CUMHURİYET'İN ÜNİVERSİTE BURSLARINI KAZANANLAR EKİM AYI BAŞINDA BELLİ OLUYOR Cumhuriyet'ln ÛSS hazırlama programını Izleyen ve bır yuksek oğrenım programıno gırmeye hak kazanan öğrencıierın puan kartlarının fotokopilerınl en gec 30 eylül okşamına kadar tCumhurıyet USS Hazırlama Servısi»ne ıletmeıerı gereklıdır Burs kazanan adayların adiarı ekırrın ılk hoftası ıçınde acıklanocaktır. oğımız petrol cağıdır Cağımizın savaşlai da epetrol savaşı» olmak zorundadır Petroı uretıcısı ı*ı ulke orasındo savaş, ilk günden başlayarak bırbırlerının petrol kayncklarını yoketme savaşına donuşmuştür Irak Iron savaşı. petrol tuketıcısı uike yonetıcllennce buyük kaygı ıle izienmektedır Sanayıleşmış ulkeierle petrol uret cısl Arap ülkeleri orasındaki sıyasol llışkıler büyuk olcuae petrol kuyuları üzertne oturtulmuştur Petrol yerıne yenı bır ener|i kaynağı bulunmadıkca sanayıleşrrış ülkelenn gozunde Ortadoğu. Ortadoğu'daki sıyosal reıımler ve bu bolgedeki petrol kaynakları strateı k onem nl koruyacaktır. Petrol, bu ölçude yaşamsal öneme sahıptır Bu nedenle eğer ücüncu dünya savaşı ckarsa buyÜK olas • lıkla bu savaş petrol kaynaklarının paylaşımı nedenıyle patlak verecektır Günümüzde cağdaş devletler ötekl dünya ulusları He cok yonlü llışkılere gırerler Bu çok yonlu llışkıler. askerl paktları da aşar Orneğın NATO üyesı bır ülke, Varşova Paktı üyesı bır komşu ülke ıle s yasal ve kultürel llişkıler kurar Varşovo Paktı üyesı b r üike NATO üyesl bır başka ülkeye pcra ve kredl yardımı do yapar. Bunlar cağımızın gerceklerıdır Devletlerın bağımsızlığı. bu co!< yönlü llişkıler Içlnde blr anlam taşır Bu ook yönlü llışkıler lc'nde bağımsızlığın İlk koşu!u elbette ekonomık bağımsızlıktır Ekonomık bağımsızlık bugün cağımzm şu gerceklerl karşısında petrol yatoklarına sahlp olup olmamakla olculmektedır Teknoloıık gelışmesını tamamlamış ulkeler bıle petrol kaynaklarına boğımlı olduklarına gore cağımızın gerceğ! petrol gerceğıdır &onayıleşmış Batı scnayıieşmemış Ortadoğu'va bu bolgedeki Detroi yataklan nedenıyle bcğımlıdır Sanayi'eşmemış Arap ülkeleri de Botı ya sanoyıleşmedıklert ıçln bağıniıdı(Arkası Sa 7, Sü 7 de) Ç Atatürk adına düzenlenecek 1981 İzmir fuarına 1,5 milyarlık yatırım yapılacak İZMİR (a a ) Gelecek yıl düzenlenecek Uluslararası 50 Atatürk Fuan ıcm 1 mılyaı 400 mılyon lıralık vntırım yapılma sının planlandığı acıklanmış tır Izmır Beledıye Başkanı Ca hıt Gunay Beledıve Protokol ve Halkla llışkıler Burosu ara (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) AP'Lİ 3 ESKİ MİLLETVEKİLİ GÖZALTINA ALINDI ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) AP lı uc eskı parlamenterın daho gozaltıno alındığı oğrenılrrıstır Sıkıyonetım güvenlık güclerınce dun gozaltına alınan AP'U parlamenterler Muğlo Mılletvekılı Unat Demır Antalyo Mılletvekıiı Ihsan Ataov ve Hatcry Mıletvekıh Alı Yılmaz dır Bu arada MSP Yozgot sskı Mılletvekılı Huseym Erdal ıle MSP Bıtlıs eskf Mılletvekılı Muhyettın Mutlu'nun da oncekı gun Sıkıyonetim Komutanlığı'nca gozaltına alın dığı öğrenılmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog